Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Surić Mihić Izrada plana sanacije, Članak 7. Umjesto teksta "pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova radiološke sigurnosti " treba stajati "ovlašteni stručni tehnički servis". Prema Zakonu ovlaštenje za obavljanje poslova radiološke sigurnosti izdaje se tehničkom servisu koji je prema članku 4. točki 74. Zakona pravna osoba. Prema Zakonu nije predviđeno ovlašćenje fizičkih osoba za obavljanje poslova radiološke sigurnosti. Primljeno na znanje Članak 7. se briše jer se u članku 63. stavku 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13,39/15 i 130/17)navodi da je obveznik izrade plana sanacije pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje svojim djelovanjem prouzroči onečišćenje.
2 Marija Surić Mihić Zahtjev za izdavanje suglasnosti na plan sanacije, Članak 8. Iz razloga navedenim u komentaru na prethodni članak smatram da točku 2. stavka 2. treba izbrisati. Primljeno na znanje Unesene su izmjene sukladno promjenama zbog uklanjanja članka 7.
3 Marija Surić Mihić Provedba plana sanacije, Članak 10. U Zakonu nije predviđena osoba ovlaštena za obavljanje poslova radiološke sigurnosti već isključivo ovlašteni stručni tehnički servis. Ako je predlagatelj Pravilnika mislio na stručnjaka za zaštitu od zračenja iz odgovarajućeg područja onda bi tako trebalo i stajati. Mišljenja sam da bi nadzor trebao provoditi ovlašteni stručni tehnički servis ili stručnjak za zaštitu od zračenja potvrđen za odgovarajuće područje. Prihvaćen Izmijenjeno u: " Usklađenost provedbe plana sanacije s ishođenom suglasnosti nadzire ovlašteni stručni tehnički servis (u daljnjem tekstu: Servis) ili stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđen za odgovarajuće područje (u daljnjem tekstu: Stručnjak) ukoliko nije provoditelj sanacije.
4 Marija Surić Mihić Uklanjanje radioaktivnog onečišćenja nakon izvanrednog događaja, Članak 13. U stavku 1. navodi se nositelj odobrenja koji ima odobrenje za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima. Mislim da se odobrenje izdaje za uporabu otvorenih radioaktivnih izvora u različitim djelatnostima, a ne za rukovanje pa treba uskladiti s pravilnikom o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvora ionizirajućeg zračenja. Prihvaćen Izmijenjeno u "za uporabu otvorenih radioaktivnih izvora"
5 Marija Surić Mihić Uklanjanje radioaktivnog onečišćenja nakon izvanrednog događaja, Članak 13. U stavcima 1.-5. i stavku 7. navodi se fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova iz područja radiološke sigurnosti. S obzirom da Zakon ne predviđa davanje ovlaštenja fizičkoj osobi već isključivo tehničkim servisima mislim da bi trebalo izmjeniti tekst tako da u svim navedenim stavcima umjesto teksta "pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova iz područja radiološke sigurnosti" stoji "ovlašteni stručni tehnički servis". Primljeno na znanje Članak 13. je reorganiziran, u svim relevantnim stavcima umjesto "pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova iz područja radiološke sigurnosti" stoji "Servis ili Stručnjak", sukladno komentaru uz članak 10. i odgovoru na isti.
6 Marija Surić Mihić Obaveza o izvještavanju po uklanjanju radioaktivnog onečišćenja, Članak 14. U stavku 1. umjesto riječi zakona treba stajati riječ pravilnika. U stavku 2. i stavku 3. umjesto teksta "pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova iz područja radiološke sigurnosti" treba stajati "ovlašteni stručni tehnički servis". Prihvaćen Prihvaćen, izmjenjeno je.