Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Područja za koja se izdaje potvrda, Članak 4. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a 2013/59 ne predviđa podjelu/potvrđivanje ekspertize po (ovakvim) područjima; koliko će potvrda Zavod najmanje/najviše moći/smjeti/morati izdati RPE-u, primjerice, kliničkom bolničkom centru nulte kategorije - jednu, dvije,…, šest, sedam,…? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zavod može izdati potvrdu/e za sva navedena područja.
2 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Zakonska podloga, Članak 2. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a Pravilnik sadrži odredbe kojih nema u direktivi 2013/59/Euroatom (dalje u tekstu: 2013/59), a sadrži neke odredbe koje nisu u vjerodostojnom i cjelovitom skladu s 2013/59 Primljeno na znanje Prima se na znanje. Pravilnik nije ograničen samo na odredbe Direktive.
3 Branko Petrinec Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja, Članak 7. S obzirom da trenutno nemamo jasno definirani sustav dopunskog stručnog obrazovanja, trebalo bi omogućiti priznavanje dodatnih obrazovanja u RH kao što su poslijediplomski studiji, znanstveno usavršavanje i slično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Marija Surić Mihić Primjena pravilnika, Članak 1. Prema čl. 4. stavku 131. stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja jest pojedinac ili skupina pojedinaca koji imaju znanje, osposobljenost i iskustvo za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja kako bi se osigurala djelotvorna zaštita pojedinaca i čiju je stručnost za to potvrdio Zavod. Dakle, Zavod treba priznavati stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, a ne za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja. Tekst ovog članka nije u skladu sa Zakonom Primljeno na znanje Prima se na znanje.
5 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Sadržaj potvrde za priznavanje statusa, Članak 22. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (1)“akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje, stručni naziv(, naziv radnog mjesta?) ili ekvivalentno” umjesto “profesionalni naziv, akademski stupanj, nastavno zvanje, stručno zvanje, stručni naziv”; (2) „ako se područje/područja u kojima je stručnjak za zaštitu od zračenja potvrđen u drugoj zemlji članici Europske unije ne podudaraju s područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika“ – kako se mogu ne podudarati ako su vjerodostojno i neselektivno usklađeni s istim dokumentom 2013/59? „ili da postoje ograničenja na sposobnost davanja savjeta zbog ograničenja u jezičnim sposobnostima“ – ili povisiti traženu razinu poznavanja jezika ili brisati ovaj izričaj tj. ako stručnjak ima znanje tražene razine (pr. B2), ona bi morao dobiti potvrdu bez ograničenja, a Zavod i nije referentna ustanova za hrvatski jezik i/ili za strane jezike Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 3. stavka 1. se mijenja i glasi: "- akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje". Stavak 2. ovoga članka se odnosi na slučaj u kojem se primjenjuje izmijenjeni stavak 2. članka 19.
6 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Povjerenstvo za davanje mišljenja za priznavanje statusa u Republici Hrvatskoj, Članak 21. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a 1)Temeljem kojih/kakvih mjerila Ravnatelj Zavoda imenuje članove povjerenstva? ”Tri člana Povjerenstva” umjesto “Dva člana Povjerenstva„ jer su članovi povjerenstva u ovakvim slučajevima uvijek istog ili višeg (stručnog, znanstvenog, nastavnog ili sl.) statusa od osobe o kojoj odlučuju; (2) temeljem kojih/kakvih mjerila se imenuju stručnjaci koji nisu službenici Zavoda? (4) “obavlja i razgovor sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika tijekom kojeg se vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva i stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika“ umjesto „obavlja i razgovor sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika“ (5) navesti nekoliko primjera relevantnih dokumenata, glede izričaja „Povjerenstvo...može zatražiti i druge relevantne dokumente“ – zašto/kako/temeljem čega za europske stručnjake može tražiti, a za hrvatske stručnjake ne može zatražiti? Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Ravnatelj snosi odgovornost za kompetentnost članova Povjerenstva. Stavak 5. je sad u skladu s izmijenjenim stavkom 2. članka 12.
7 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Obveza priznavanja statusa u Republici Hrvatskoj, Članak 19. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (2) tko i čime dokazuje da je određena zemlja članica EU vjerodostojno i neselektivno preuzela odredbe iz 2013/59?; tko, kada, kako i zašto prevodi i tumači te Zakone i pravilnike dotične zemlje o RPE? - promijeniti/(pr)opisati „može davati stručne savjete“- na kojem jeziku, budući da ne mora ishodovati potvrdu Zavoda? - dopuniti/(pr)opisati Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U stavku 1. se poslije riječi "Hrvatskoj" dodaje "sukladno odredbama članka 20. - 23. ovoga Pravilnika." Stavak 2. se mijenja i glasi: "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Zavoda može stručnjaku za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kojem je u drugoj zemlji članici Europske unije izdana potvrda kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje odobriti davanje stručnih savjeta nositelju odobrenja i korisniku u smislu članka 37.a stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i bez provođenja procedure propisane odredbama članka 20. -23. ovoga Pravilnika ukoliko je zemlja članica Europske unije koja je izdala potvrdu kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje preuzela odredbe Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. godine, a koje se odnose na stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u specifičnom području za kojeg se traži odobrenje.
8 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Sadržaj potvrde, Članak 14. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (1)“akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje, stručni naziv(, naziv radnog mjesta?)" umjesto “profesionalni naziv, akademski stupanj, nastavno zvanje, stručno zvanje, stručni naziv”; "primarijus" brisati jer nisu predviđeni doktori medicine ili doktori dentalne medicine dosljedno uskladiti izričaj u članku 4., 5. i 14. i sl. “područje/”specijalističko područje”/”stručno područje”/… Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 4. stavka 1. se mijenja i glasi: "- akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje"
9 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Postupak izdavanja potvrde, Članak 11. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (1) 2. "ostalom” umjesto “dodatnom”; (2) kako se prilažu i s kojim rokom vrijede dokazi iz točke 2. (u usporedbi s dokazima iz točke 1.)? – (pr)opisati; Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 2. stavka 1. mijenja se i glasi: "dokaze stručnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika za svako područje iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se podnosi zahtjev" U stavku 2. riječi iza "Pravilnika" brišu se.
10 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Opći uvjeti za izdavanje potvrde, Članak 9. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a Navedene stručne kvalifikacije su diskriminirajuće i ponižavajuće i na nacionalnoj i na europskoj razini; koje je stručno, znanstveno ili nastavno uporište za takvu razradu i temeljem kojih je mjerila učinjena? obrazložiti/ promijeniti/drugačije (pr)opisati; ”polje ‘znanstveno polje’” umjesto”’znanstveno polje’”, pr. “polje fizika” umjesto “fizika”; postoje li specijalistički diplomski stručni studiji iz svih navedenih područja – navesti primjere; 2. “načela radiološke sigurnosti” umjesto “osnovnih načela radiološke sigurnosti”; dodati “uvjerenje o uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju/obnovi znanja Zavoda“ u članku 9. ili učlanku 10. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Uključit će se termini "polje" i izbrisati riječ "osnovnih" iz točke 2.
11 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Nadležnost Zavoda, Članak 8. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “izdaje potvrdu kojom potvrđuje fizičku osobu kao stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje“ ili „izdaje potvrdu kojom osoba dokazuje da je stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja potvrđen od strane Zavoda“ umjesto „izdaje potvrdu kojom osoba dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja“. Djelomično prihvaćen Prihvaća se. Bit će promijenjeno u “izdaje potvrdu kojom potvrđuje osobu kao stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje“
12 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Primjena pravilnika, Članak 1. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “potvrde kojom Zavod potvrđuje fizičku osobu kao stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje“ umjesto “potvrde kojom fizička osoba dokazuje stručnu osposobljenost za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, rokovi valjanosti i način obnavljanja potvrde“; isto i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje ili obnovu potvrde kojom fizička osoba dokazuje stručnost za za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, rokovi valjanosti i način obnavljanja potvrde."
13 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Pojmovi, Članak 3. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a 1. Redundantno? Načela radiološke sigurnosti su već navedena u Zakonu; 2. “isprava“ umjesto „je isprava“; „kojom Zavod potvrđuje fizičku osobu kao stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje“ umjesto“ kojom se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje“ (vidjeti i pod članak 1.) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Točka 2. stavka 1. se mijenja i glasi: "Potvrda je javna je isprava kojom se dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje".
14 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Obveza priznavanja statusa u Republici Hrvatskoj, Članak 19. Brisati stavak 2. ovoga članka. S obzirom da je svaka država članica EU obvezna preuzeti odredbe Direktive , po ovome bi svaki stručnjak za zaštitu od zračenja iz bilo koje države članice EU mogao dobiti isti status u Hrvatskoj, a da uopće ne poznaje hrvarski jezik, propise i sl. Status strčnjaka bi trebao biti priznat svima pod jednakim uvjetima. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U stavku 1. se poslije riječi "Hrvatskoj" dodaje "sukladno odredbama članka 20. - 23. ovoga Pravilnika." Stavak 2. se mijenja i glasi: "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Zavoda može stručnjaku za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kojem je u drugoj zemlji članici Europske unije izdana potvrda kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje odobriti davanje stručnih savjeta nositelju odobrenja i korisniku u smislu članka 37.a stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i bez provođenja procedure propisane odredbama članka 20. -23. ovoga Pravilnika ukoliko je zemlja članica Europske unije koja je izdala potvrdu kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje preuzela odredbe Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. godine, a koje se odnose na stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u specifičnom području za kojeg se traži odobrenje.
15 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Postupak obnavljanja potvrde, Članak 12. Zahtjevu bi trebalo priložiti dokaze o stručnosti za svako područje iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se podnosi zahtjev za obnavljanje potvrde. Nije nužno da obrazovanje bude provedeno izvan radnog mjesta. Interna edukacija i iskustvo starijih i iskusnijih kolega često su puno korisnija od nekih formalnih tečajeva. Predlažemo brisanje stavka 2., odnosno roka od 5 godina za važenje stečenog obrazovanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U stavku 1. tekst nakon riječi "dokaze" se mijenja i glasi: "kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika."
16 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Opći uvjeti za izdavanje potvrde, Članak 9. Predlažemo da Članak 9. glasi: Opći uvjeti za izdavanje potvrde iz članka 8. ovoga Pravilnika su: 1. stručna kvalifikacija koja obuhvaća: - završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij fizike za područja iz članka 4. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika - završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti ili biotehničkih znanosti za područja iz članka 4. točke 3.,4.,5.,6., 7.i 8. ovoga Pravilnika 2. poznavanje i razumijevanje osnovnih načela i mjera radiološke sigurnosti u područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika za koja se traži potvrda 3. operativno znanje potrebno za pripremu i davanje odgovarajućih savjeta u područjima iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se traži potvrda 4. najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima radiološke sigurnosti u područjima iz članka 4. pvoga Pravilnika za koja se traži potvrda Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točke 4. i 5. biti će izmijenjene u skladu s prijedlogom.
17 Marija Surić Mihić Sadržaj potvrde, Članak 14. Podatak primarijus sigurno neće biti na potvrdi jer u čl. 9. nema medicinskih znanosti. Profesionalni naziv Stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja je osnovni sadržaj potvrde. Stručno zvanje je vezano uz radno mjesto pa bi ga trebalo izbrisati, a akademski i stručni naziv za završenu formalnu edukaciju. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 4. stavka 1. se mijenja i glasi: "- akademski naziv, akademski stupanj, znanstveno, znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje"
18 Marija Surić Mihić Obveza priznavanja statusa u Republici Hrvatskoj, Članak 19. Stavak 2. je u koliziji sa stavkom 1. ovoga članka. Naime, sve zemlje članice EU dužne su preuzeti odredbe Direktive, a temeljem nje se i izdaje potvrda stručnjaka za zaštitu od zračenja. Nadalje, različite države članice EU definiraju područja u kojima se izdaje potvrda za stručnjaka za zaštitu od zračenja prema svojim potrebama tako da postoje stručnjaci za područja koja u Republici Hrvatskoj i ne postoje (npr. nuklearni reaktori i akceleratori u Italiji) ili se područja samo dijelom preklapaju s područjima koje definira ovaj Pravilnik. Na ovaj način svaki RPE iz EU može vrlo lako raditi u Republici Hrvatskoj bez dodatne provjere jezika, poznavanja hrvatskih propisa i svega ostalog predviđenog u stavku 1. ovoga članka. Ovakav postupak, bez priznavanja statusa stručnjaka u RH treba ograničiti samo na područja u kojima Hrvatska nema potvrđenog stručnjaka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U stavku 1. se poslije riječi "Hrvatskoj" dodaje "sukladno odredbama članka 20. - 23. ovoga Pravilnika." Stavak 2. se mijenja i glasi: "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Zavoda može stručnjaku za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kojem je u drugoj zemlji članici Europske unije izdana potvrda kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje odobriti davanje stručnih savjeta nositelju odobrenja i korisniku u smislu članka 37.a stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i bez provođenja procedure propisane odredbama članka 20. -23. ovoga Pravilnika ukoliko je zemlja članica Europske unije koja je izdala potvrdu kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje preuzela odredbe Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. godine, a koje se odnose na stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u specifičnom području za kojeg se traži odobrenje.
19 Marija Surić Mihić Postupak obnavljanja potvrde, Članak 12. U postupku obnavljanja potvrde stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja bi trebao uz potvrde o edukaciju u području u 5 godina nakon prethodnog izdavanja potvrde priložiti dokaze stručnosti tj. rada u području. Obrazovanje ne čini eksperta već je preduvjet da se naučeno primjeni u praksi čime se stječe radno iskustvo, a ono je temelj stručnosti. U tekstu u st. 1. su izostavljeni dokazi koji su navedeni u popisu priloga navedenog obrasca, i to prilog pod 3. Kao i u prethodnom članku, nije razvidno što su prihvatljivi dokazi i u kojoj količini. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U stavku 1. tekst nakon riječi "dokaze" se mijenja i glasi: "kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika."
20 Marija Surić Mihić Postupak izdavanja potvrde, Članak 11. U stavku 3 nedostaje dokaz o stručnosti i radnom iskustvu, kako je predviđeno u navedenom obrascu. Nadalje, obrazovanje na radnom mjestu vrlo je važan način obrazovanja i jedan od najčešćih neformalnih načina obrazovanja i prenošenja praktičnog znanja i iskustva. Mišljenja sam da bi predlagatelj Pravilnika morao prihvaćati i dokaze o stručnom obrazovanju internom edukacijom, osobito u područjima u kojima nema dovoljno formalnih tečajeva ili radionica (npr. dozimetrija). Interna edukacija je jedan od dokaza koji priznaje i akreditacijsko tijelo. Jedan od priloga bi trebao biti životopis kandidata s referencama i dokazima o tim referencama i ulozi kandidata i sl. S obzirom da kandidat treba savjetovati po pitanjima zakonskih propisa iz područja radiološke zaštite, nužno je da kandidat dokaže poznavanje i razumijevanje zakonskih propisa iz područja za koje aplicira. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 2. stavka 1. mijenja se i glasi: "dokaze stručnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika za svako područje iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se podnosi zahtjev" U stavku 2. riječi iza "Pravilnika" brišu se.
21 Marija Surić Mihić Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, II. DOPUNSKO STRUČNO OBRAZOVANJE Dopunsko stručno obrazovanje smatram neprikladnim pojmom. Predlažem naslov stručno obrazovanje iz područja radiološke zaštite. Direktiva očekuje od zemlje članice stvaranje okvira za edukaciju, trening i kontinuirano profesionalno usavršavanje osoba kako bi stekle uvjete da postanu stručnjaci za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mijenja se u "Dopunsko stručno obrazovanje i obnova znanja".
22 Marija Surić Mihić Područja za koja se izdaje potvrda, Članak 4. Ideja stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije provođenje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja već pružanje stručnih savjeta kako je propisano u stavku 1 i 2 članka 37a Zakona. Navedeni stručnjak ne mora uopće obavljati poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja već samo davati savjete. Predlažem spajanje točaka 3, 4 i 5 s obzirom da su preduvjeti vezani uz stručne kvalifikacije jednaki (ista stručna sprema) te da edukacije izvan radnog mjesta obično obuhvaćaju sva tri područja. Djelomično prihvaćen Poslovi stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja bit će korigirani u skladu s izmijenjenim člankom 1.
23 Marija Surić Mihić Pojmovi, Članak 3. stavak 2. Potvrda je javna isprava kojom se dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja kako bi se osigurala djelotvorna zaštita pojedinaca. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Točka 2. stavka 1. se mijenja i glasi: "Potvrda je javna je isprava kojom se dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje".
24 Marija Surić Mihić Pojmovi, Članak 3. Stavak 2. Potvrda u smislu ovog pravilnika nije dokaz stručne osposobljenosti već treba biti dokaz sveukupne stručnosti koja uključuje osposobljenost i praktično radno iskustvo. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. "Stručna osposobljenost" se mijenja u "stručnost".
25 Marija Surić Mihić Primjena pravilnika, Članak 1. Stručna osposobljenost fizičke osobe dokazuje se potvrdama s edukacija, diplomom i sl., a ne potvrdom koju izdaje Zavod. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje ili obnovu potvrde kojom fizička osoba dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, rokovi valjanosti i način obnavljanja potvrde."
26 Marija Surić Mihić Primjena pravilnika, Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za davanje potvrde pojedincu kojom se dokazuje stručnost za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, rokovi valjanosti i način obnove potvrde. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje ili obnovu potvrde kojom fizička osoba dokazuje stručnost za davanje savjeta u vezi sa zaštitom od ionizirajućeg zračenja za pojedino područje, rokovi valjanosti i način obnavljanja potvrde."
27 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 25. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a Propisivanje struka na predloženi način je stručno-znanstveno-nastavno neutemeljeno, diskriminirajuće i ponižavajuće te neusklađeno s formom i sadržajem obrazovanja po hrvatskoj razredbi znanstvenih područja, polja i grana; promijeniti ili navesti referencije i precizno njihove izvorne dijelove na kojima se temelji strukovna odredba u članku 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ova je odredba uvedena upravo zato da se stručnjacima sa strukom koja nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika omogući status stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja temeljem radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
28 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Način podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa, Članak 20. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (3) tko/kada/kako/... iz Zavoda će provesti pismenu provjeru poznavanja hrvatskih propisa iz područja radiološke sigurnosti za jedno ili više područja? - podrobnije (pr)opisati; Analogno, osim za europske RPE-e, valjalo bi (pr)opisati uvjete priznavanja statusa europskih stručnjaka za medicinsku fiziku (MPE), koji je drugi “expert” kojeg prepoznaje 2013/59. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ravnatelj Zavoda je odgovoran za provođenje pismene provjere. Priznavanje europskih stručnjaka za medicinsku fiziku bit će propisano posebnim pravilnikom nakon što se u Republici Hrvatskoj uspostavi sustav izobrazbe medicinskih fizičara.
29 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Pravna osoba, Članak 18. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “pravna osoba koja zapošljava najmanje jednu fizičku osobu potvrđenu od strane Zavoda kao stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za to područje” umjesto “pravna osoba koja zapošljava najmanje jednog stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za to područje“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak je i u izvornom obliku dovoljno jasan a smisao je isti.
30 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Postupanje u slučaju ne udovoljavanju uvjetima, Članak 16. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (3)temeljem kojih/kakvih mjerila imenuju? (4)čime/kako je osigurana stručnost i neovisnost povjerenstva? (5)“te razgovor s podnositeljem žalbe tijekom kojeg se vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva i podnositelj“ umjesto „te razgovor s podnositeljem zahtjeva“ - (pr)opisati moguće slučajeve Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ravnatelj snosi odgovornost za kompetentnost članova Povjerenstva. O razgovoru se ne vodi zapisnik već se u slučaju neudovoljavanja primjenjuju odredbe ovog članka.
31 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Povjerenstvo za davanje mišljenja o zadovoljavanju uvjeta za obavljanje poslova stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, Članak 13. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (1)Temeljem kojih/kakvih mjerila Ravnatelj imenuje članove povjerenstva? Moraju li članovi povjerenstva biti RPE? Ako ne, kako mogu davati mišljenje o RPE-u – obično su članovi povjerenstva istog ili višeg stručnog, znanstvenog ili nastavnog statusa od osobe o kojoj odlučuju; (2) temeljem kojih/kakvih mjerila se imenuju stručnjaci koji nisu službenici Zavoda? (4) “obavlja i razgovor s podnositeljem zahtjeva tijekom kojeg se vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva i podnositelj“ umjesto „obavlja i razgovor s podnositeljem zahtjeva“ – (pr)opisati moguće slučajeve nepotpisivanja; isto i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ravnatelj snosi odgovornost za kompetentnost članova Povjerenstva. O razgovoru se ne vodi zapisnik već se u slučaju neudovoljavanja primjenjuje članak 16.
32 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja, Članak 7. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “mora” umjesto “može” ako je već “odgovarajuće stručno obrazovanje”; potanko (pr)opisati što je “odgovarajuće stručno obrazovanje”; temeljem koji mjerila Ravnatelj to “može”/”mora” učiniti; za koji vremenski rok vrijedi takvo priznanje? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ravnatelj Zavoda ima mogućnost procijeniti da li je obrazovanje stečeno u inozemstvu adekvatno. "Odgovarajuće" znači samo da se to znanje odnosi na područje od interesa i ne govori o njegovoj kvaliteti.
33 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Način prijave za provjeru znanja u slučaju obnove znanja, Članak 6. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (1) Tko, i ovjerovljen na temeljem kojih mjerila, provodi stručno obrazovanje ili obnovu znanja RPE-a? potanko (pr)opisati Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 5. stavak 2. stoji "Plan i program iz stavka 1. ovoga članka donosi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost".
34 Ekoteh dozimetrija d.o.o. III. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE POTVRDE, Pravna osoba Ovo je Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od zračenja, pa ovaj članak ne spada u ovaj pravilnik. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Riječ je upravo o slučaju kad pravna osoba može obavljati poslove stručnjaka za zaštitu od zračenja.
35 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Povjerenstvo za davanje mišljenja o zadovoljavanju uvjeta za obavljanje poslova stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, Članak 13. U stavku 4. dodati da povjerenstvo po potrebi provodi i praktičnu provjeru operativnih sposobnosti i vještina podnostitelja zahtjeva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne postoje odgovarajući uvjeti za praktičnu provjeru.
36 Marija Surić Mihić Posebni uvjeti i kriteriji za izdavanje potvrde, Članak 10. Pravilnik bi na jasan i razvidan način trebao definirati prihvatljive dokaze za stručnost i radno iskustvo. Iz ovoga članka nije jasno koji su traženi prihvatljivi dokazi, koliko dokumentacije treba dostaviti i u kojem obliku. Mislim da je u ovom obliku članak praktički neprovediv. Kandidat mora imati jasno poznate uvjete i kriterije ocjenjivanja prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zbog nepostojanja definiranog obrazovanja u RH za ovaj slučaj i raznolikosti različitih tečajeva u inozemstvu nije moguće preciznije odrediti dokaze.
37 Marija Surić Mihić Povjerenstvo za davanje mišljenja o zadovoljavanju uvjeta za obavljanje poslova stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, Članak 13. Mišljenja sam, a i preporuka European Guidance on the Implementation of the Requirements of the Euratom BSS with respect to the Radiation Protection Expert and the Radiation Protection Officer je da članovi povjerenstva moraju biti ili već priznati stručnjaci za zaštitu od ionizirajućeg zračenja ili osobe koje imaju uvjete da budu priznati stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u području za koje kandidat aplicira, a od kojih bar jedan ima najmanje 10 godina iskustva. Prema stavku 2. ovoga članka to nije niti nužno niti razvidno. U akademskoj zajednici članovi povjerenstva za napredovanje u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja moraju imati zvanje koje je više od onog za koje kandidat aplicira. Razumno je da kandidata ocjenjuje osoba koja je stručnija od njega. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ravnatelj snosi odgovornost za kompetentnost članova Povjerenstva.
38 Marija Surić Mihić II. DOPUNSKO STRUČNO OBRAZOVANJE, Organizacija dopunskog stručnog obrazovanja. izbrisati riječ dopunskog Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Objašnjenje isto kao za naslov iznad članka 5.
39 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Razdoblje izdavanja potvrde za priznavanje statusa, Članak 23. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “iz članka 19.“ Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
40 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku III. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE POTVRDE, Postupanje u slučaju ne udovoljavanju uvjetima Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “neudovoljavanja” umjesto “ne udovoljavanja” Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
41 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Razdoblje izdavanja potvrde, Članak 15. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a (1)” Potvrda kojom se dokazuje stručnost“, vidjeti ranije komentare (2)“ potvrda iz stavka (1) ovog članka“ umjesto „potvrda“ Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
42 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Posebni uvjeti i kriteriji za izdavanje potvrde, Članak 10. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a 2.”dokazi ostalog stručnog obrazovanja, stručnosti te radnog iskustva“ umjesto „Dokazi kojima se dokazuje dodatno stručno obrazovanje, stručnost te radno iskustvo“ jer je kraće i primjerenije (hrvatskom) kontekstu dodatnog i dopunskog obrazovanja odnosno dodatne i dopunske nastave; isto i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 1. stavka 1. mijenja se i glasi: "Dokazi kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika. U točki 2. dokazi stručnosti i radnog iskustva su: - uvjerenje o uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika -profesionalni životopis s referencama i informacijama o stečenim znanjima i operativnim vještinama u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika - drugi dokazi radnog iskustva u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika."
43 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a “temelju“ umjesto „tem elju“ Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
44 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Postupak izdavanja potvrde, Članak 11. Predlažemo točku točku 2. stavka 1. izmijeniti da glasi : dokaze stručnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika za svako područje iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se podnosi zahtjev U stavku 2. trebalo bi brisati period od 5 godina koje prethode danu podnošenja zahtjeva. Zašto bi dokaz o stečenom obrazovanju imao rok trajanja ? Prihvaćen Prihvaća se. Točka 2. stavka 1. mijenja se i glasi: "dokaze stručnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika za svako područje iz članka 4. ovoga Pravilnika za koje se podnosi zahtjev" U stavku 2. riječi iza "Pravilnika" brišu se.
45 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Posebni uvjeti i kriteriji za izdavanje potvrde, Članak 10. U točki 1. trebalo bi pisati : Dokazi kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje ili obnovu potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika. U točki 2. dokazi stručnosti i radnog iskustva su: - uvjerenje o uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju iz članka 5. staka 2. ovoga Pravilnika -profesionalni životopis s referencama i informacijama o stečenim znanjima i operativnim vještinama u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika - drugi dokazi radnog iskustva u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika Prihvaćen Prihvaća se. Točka 1. stavka 1. mijenja se i glasi: "Dokazi kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika. U točki 2. dokazi stručnosti i radnog iskustva su: - uvjerenje o uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika -profesionalni životopis s referencama i informacijama o stečenim znanjima i operativnim vještinama u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika - drugi dokazi radnog iskustva u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika."
46 Branko Petrinec Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja, Članak 7. Ravnatelj Zavoda može kao važeće priznati i odgovarajuće stručno obrazovanje za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja završeno u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
47 Ana Buinac Posebni uvjeti i kriteriji za izdavanje potvrde, Članak 10. Ovi kriteriji su dosta nerazumljivi, te nisu jasno definirani ovi dokazi za stručnost i radno iskustvo. Što je prihvatljiv dokaz o stručnosti? Primjer: Je li EFOMP-ova diploma za položen ispit za Radiation Protection Experta dovoljan dokaz, obzirom da je to EFOMP-ovo obrazovanje za zemlje Europske Unije koje je priznato kao stupanj 8? Isto tako, na pojedinim mjestima radno iskustvo na poslovima zaštite od zračenja, to znači –doslovno- pisanje uputnica radnicima u zoni ionizirajućeg zračenja, te vođenje računa (papirologija!) o položenom e-učenju i obnovi dozvole za aparate. Po mom mišljenju, osoba koja je 20 godina radila tako nešto, iako formalno ima papir da je osoba zadužena za zaštitu od zračenja, nema potrebno znanje niti je adekvatno osposobljena da radi kao stručnjak, a zakon joj to dozvoljava. Ovi kriteriji bi trebali bit puno jasniji pogotovo zato što BSS definira osobu zaduženu za zaštitu od zračenja i stručnjaka za zaštitu od zračenja odnosno razlikuje te dvije funkcije! Iz ovdje navedenog, u Hrvatskoj ispada da su jedno te isto nakon 5 godina rada. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Točka 1. stavka 1. mijenja se i glasi: "Dokazi kojima se dokazuje stručnost i radno iskustvo na poslovima u području za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 5. ovoga Pravilnika. U točki 2. dokazi stručnosti i radnog iskustva su: - uvjerenje o uspješno završenom dopunskom stručnom obrazovanju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika -profesionalni životopis s referencama i informacijama o stečenim znanjima i operativnim vještinama u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika - drugi dokazi radnog iskustva u području za koje se traži potvrda iz članka 8. ovoga Pravilnika."
48 Marija Surić Mihić V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 25. Umjesto riječi "dobivanje" potvrde treba stajati "izdavanje" potvrde, u skladu s izričajem u čl. 1. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
49 Marija Surić Mihić Posebni uvjeti i kriteriji za izdavanje potvrde, Članak 10. U točki 1. na kraju rečenice nedostaje riječ Pravilnika. U istoj točki spominje se članak 6. no potvrda je u članku 8. U točki 2. navodi se da dokazi moraju sadržavati informacije sukladno članku 5. U članku 5. to nije sadržano pa treba korigirati Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.
50 Marija Surić Mihić Organizacija dopunskog stručnog obrazovanja., Članak 5. Izbrisati riječ dopunskog u cijelom članku. Obnova znanja nije prihvatljiva s obzirom da se, pretpostavljam, odnosi na osobe koje traže obnovu potvrde. Kada već potvrđeni stručnjak traži obnovu potvrde znači da je on već priznat stručnjakom u svom području i da kao takav ne treba obnovu znanja već se tijekom perioda nakon dobivanja potvrde trebao usavršavati na stručnim tečajevima, kongresima i ostalim formama edukacije. Nadalje, takav stručnjak je dovoljno educiran da bi mogao predavati na tečaju obnove znanja pa zahtjev za ljude čiji je posao savjetovanje o zaštiti od zračenja da idu na tečaj obnove znanja je nepotrebni formalizam. Ako se želi postići cjeloživotno učenje onda to sigurno nije obnova već naučenog i primjenjenog nego usvajanje novih spoznaja u struci. Mišljenja sam da Zavod može ispuniti obveze dane Direktivom informirajući priznate stručnjake o dostupnim edukacijama iz područja zaštite od zračenja u zemlji i inozemstvu, povezivanjem s europskim asocijacijama vezanim za edukaciju u području radiološke zaštite i slično. Prihvaćen Ne prihvaća se. Obnova znanja ovdje se shvaća šire, što uključuje i nova saznanja do kojih se u međuvremenu došlo u pojedinom području.
51 Marija Surić Mihić Područja za koja se izdaje potvrda, Članak 4. Predlažem izjenu prve rečenice do dvotočke: "Područja za koja se izdaje potvrda iz stavka 1. članka 3. ovoga Pravilnika su: Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.