Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvora ionizirajućeg zračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Obveza dostavljanja obavijesti o namjeri, Članak 9. U stavku (2) treba pisati da pravna ili fizička osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavlja radnu aktivnost, djelatnost s izvorima zračenja ili posjeduje izvor ionizirajućeg zračenja a koja nije izuzeta od obveze dostavljanja obavijesti o namjeri, obvezna je Zabodu dostaviti obavijest o namjeri u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka. ( a ne iz stavka 3. s obzirom stavak 3. govori o izuzimanju). Prihvaćen Biti će ispravljeno
2 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Djelatnosti za koje je obvezno ishođenje rješenje o registraciji, Članak 12. U točki 3. uz uporabu rendgenskih uređaja u veterinarsku medicinu za radiografiju - stacionarni ređaji, treba dodati i rendgenske uređaje za dijaskopiju. U točku 4. u stacionarne uređaje s područjem izloženosti ograničene kućištem treba dodati i rendgenske uređaje koji se koriste za kontrolu kvalitete (nerazorna ispitivanja), ili dodati novu točku : uporaba rendgenskih uređaja u industriji za kontrolu kvalitete - stacionarni uređaji s područjem izloženosti ograničenim kućištem Prihvaćen Biti će dodano.
3 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji, Članak 13. Tko izdaje dokaz iz Stavka (7) o osiguranom zbrinjavanju radioaktivnih izvora ? Izjavu proizvođača o prihvaćanju izvora nakon prestanka uporabe moguće je dobiti za izvore koji se sada nabavljaju, nije vjerojatno da bi se takvi ugovori sklapali retroaktivno, za izvore koji su nabavljeni prije npr. 10 godina. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
4 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji, Članak 13. S obzirom da periodičko ispitivanje podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, Stavak 2. Točka 5. trebala bi glasiti: naziv ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor o godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja Prihvaćen Biti će ispravljeno.
5 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Djelatnosti za koje je obvezno ishođenje odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, Članak 14. U točki 3. uporaba rendgenskih uređaja u veterinarskoj medicini treba dodati : c. dijagnostika - dijaskopija pokretnim rendgenskim uređajem d. dijagnostika - kompjuterizirana toografija U točku 8. treba uz akceleratore dodati i rendgenske uređaje za ispitivanje sadržaja vozila, tereta i slično koje uključuje i nemedicinsko ozračenje (ili dodati novu točku) U točku 18. treba uključiti i prijenosne radioaktivne izvore. Prihvaćen Biti će dodano.
6 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnost s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, Članak 15. S obzirom da periodičko ispitivanje podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, Stavak 2. Točka 5. trebala bi glasiti: naziv ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor o godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja Prihvaćen Biti će ispravljeno.
7 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim izvorima, Članak 19. S obzirom da periodičko ispitivanje podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, Stavak 2. Točka 5. trebala bi glasiti: naziv ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor o godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja Prihvaćen Biti će ispravljeno.
8 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Djelatnost uporabom radioaktivnih izvora, Članak 20. Tko izdaje dokaz iz Stavka (6) o osiguranom zbrinjavanju radioaktivnih izvora ? Izjavu proizvođača o prihvaćanju izvora nakon prestanka uporabe moguće je dobiti za izvore koji se sada nabavljaju, nije vjerojatno da bi se takvi ugovori sklapali retroaktivno, za izvore koji su nabavljeni prije npr. 10 godina. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
9 Ekoteh dozimetrija d.o.o. V.  ODOBRAVANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Djelatnost prijevoza radioaktivnih izvora Sukladno ADR-u i TSR-1, bilo bi ispravno reći djelatnost prijevoza radioaktivnih tvari. Nije prihvaćen Izraz "radioaktivni izvor" se koristi sukladno definiciji za pojam " radioaktivni izvor" koji je propisan u Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine 141/13, 39/15 i 130/17) u članku 4. točka 111.
10 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Djelatnost prijevoza radioaktivnih izvora, Članak 22. U stavku 1, stavku 1. točka 2. i stavku 1. točka 2b. , umjesto prijevoza radioaktivnih izvora treba stajati prijeviz radioaktivnih tvari, sukladno ADR-u i TSR -1. Nije prihvaćen Izraz "radioaktivni izvor" se koristi sukladno definiciji za pojam " radioaktivni izvor" koji je propisan u Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine 141/13, 39/15 i 130/17) u članku 4. točka 111.
11 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Djelatnost prijevoza radioaktivnih izvora, Članak 22. Predlažemo u stavak 1. dodati i točku kojom podnositelj zahtjeva mora dostaviti i dokaz da ima angažiranog savjetnika za prijevoz opasnoh tvari. Nije prihvaćen Podnositelj zahtjeva mora imati imenovanu osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, tehnički osposobljenu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u pitanjima važnim za određenu djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja koju nadzire ili za provedbu mjera radiološke sigurnosti.
12 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Odjava izvora ionizirajućeg zračenja iz središnjeg registra, Članak 34. Predlažemo da se u stavku 1. rok od 15 dana za odjavu uređaja produži na barem 30 dana ili bolje precizirati razloge prestanka korištenja. Ako se uređaj prestane koristiti npr. zbog kvara, sama dijagnostika i servis obično potraju i duže od 15 dana, ali o tome nebi trebalo obavješćivati zavod. Zavod treba obavijestiti tek kada se ustanovi da se uređaj zaista više neće koristiti. Prihvaćen Biti će promijenjeno i dodat će se novi stavci na način da glasi: (1) Ako pravna ili fizička osoba električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje ili radioaktivni izvor prestane koristiti zbog rashoda, skladištenja, pohrane, krađe ili predaje istog drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, obvezna je pisanim putem isti odjaviti iz registra Zavoda u roku od 15 dana od dana od dana njegova rashoda, skladištenja, pohrane, krađe ili predaje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. (2) Ako pravna ili fizička osoba električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje ili radioaktivni izvor premjesti radi korištenja u drugoj prostoriji i/ili na drugoj lokaciji obvezna je pisanim putem isti odjaviti iz registra Zavoda u roku od 15 dana od dana njegova premještanja te ga ponovno prijaviti sukladno članku 32. i/ili članku 33. ovoga Pravilnika . (3) Zavod će po zaprimljenoj obavijesti o odjavi električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje ili radioaktivnog izvora iz registra ovog Zavoda iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, podatke o odjavi unijeti u registar koji vodi Zavod i izdati potvrdu o tome.
13 Ekoteh dozimetrija d.o.o. PRILOG 1. , Popis vrsta i podvrsta djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, isključujući preglede i postupke koji se u medicini i dentalnoj medicini provode uporabom izvora ionizirajućeg zračenja te u slučaju nemedicinskog ozračenja. Nebi li trebalo stajati da popis uključuje preglede u medicini i dentalnoj medicini? Nije prihvaćen U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( NN 141/13, 39/15 i 130/17) propisano je donošenje popisa vrsta i podvrsta djelatnosti za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, isključujući preglede i postupke koji se u medicini i dentalnoj medicini provode uporabom izvora ionizirajućeg zračenja te u slučaju nemedicinskog ozračenja (članak 9. stavak 6.). Sukladno odredbama istog Zakona navedeni Popis Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je obnavljati kada postoje novi ili važni dokazi o njihovoj učinkovitosti ili potencijalnim posljedicama ili nove i važne informacije o drugim tehnikama i tehnologijama.
14 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Popis vrsta i podvrsta djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, isključujući preglede i postupke koji se u medicini i dentalnoj medicini provode uporabom izvora ionizirajućeg zračenja te u slučaju nemedicinskog ozračenja., Tablica 1. Iz praktičnog iskustva nameće se nekoliko nelogičnosti iz navedene tablice : 1. Vrste djelatnosti: - koja bi bila razlika između industrije i gospodarstva - koja je razlika između određivanja visine i razine - koja je razlika između industrijske radiografije, kontrole kvalitete i nerazornih ispitivanja - zar servisiranje, popravljanje, postavljanje, ugradnja i demontaža izvora nisu gospodarstvo 2. Podvrste djelatnosti: - analiza građe tvari - treba dodati uporabu rendgenskih uređaja (mobilni) - znanstveno istraživački rad: Zašto je od svih znanstvenih istraživanja izdvojena baš analiza građe tvari ? . Ako se želi ići toliko u detalje, zašto se onda na navedu i druga područja znanosti ? Čini se prilično nemoguće obuhvatiti sve, pa predlažemo definirati podvrste kao u slučaju edukacije -obrazovanja. -edukacija-obrazovanje: Zašto samo mobilni zatvoreni izvori a ne i stacionarni ? - ispitivanje sadržaja vozila i tereta - treba dodati i rendgenske uređaje Prihvaćen Biti će ispravljeno i dopunjeno.
15 Ekoteh dozimetrija d.o.o. PRILOG 2. , PRIJAVA PODATAKA O ELEKTRIČNOM UREĐAJU KOJI PROIZVODI IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (RENDGENSKI UREĐAJ, AKCELERATOR) (Popuniti i/ili zaokružiti gdje je moguće) S obzirom da periodičko ispitivanje izvora zračenja podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, u prvom retku, prvoj koloni točke 3. Ostalo treba stajati : Naziv pravne ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor u godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
16 Ekoteh dozimetrija d.o.o. PRILOG 3. , PRIJAVA PODATAKA O RENDGENSKOM UREĐAJU ZA KOMPJUTORIZIRANU TOMOGRAFIJU (Popuniti i/ili zaokružiti gdje je moguće) S obzirom da periodičko ispitivanje izvora zračenja podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, u prvom retku, prvoj koloni točke 3. Ostalo treba stajati : Naziv pravne ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor u godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
17 Ekoteh dozimetrija d.o.o. PRILOG 4. , PRIJAVA PODATAKA O AKCELERATORU(Popuniti i/ili zaokružiti gdje je moguće) S obzirom da periodičko ispitivanje izvora zračenja podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, u prvom retku, prvoj koloni točke 3. Ostalo treba stajati : Naziv pravne ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor u godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja. Prihvaćen Biti će ispravljeno.
18 Ekoteh dozimetrija d.o.o. PRILOG 5. , PRIJAVA PODATAKA O ZATVORENOM RADIOAKTIVNOM IZVORU S obzirom da periodičko ispitivanje izvora zračenja podrazumijeva i dnevno i tjedno i mjesečno ispitivanje koje može raditi i sam nositelj odobrenja, u prvom retku, prvoj koloni točke 4. Ostalo treba stajati : Naziv pravne ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor u godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja. Prihvaćen Biti će ispravljeno.