Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo - faza I." - tehnička dopuna u dijelu bilješki (fusnota)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'' Naziv natječaja terminološki nije točan i ne komunicira ispravno. Predlažemo promjenu naziva natječaja zbog jasne komunikacije prema javnostima - "Jačanje poslovanja društvenih poduzeća" ili sukladno terminologiji Strategije za razvoj društvenog poduzetništva "Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika". Prihvaćen Prihvaća se. Novi naziv Poziva na dostavu projektnih pijedloga (PDP) bit će “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika –faza I”.
2 Svjetlana Pripeljaš POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 1. Uvod 1. Uvod a) dostupnost financijskog kapitala, odnosno osiguranje potrebnih sredstava društvenim poduzetnicima za pokretanje posla, stvaranje novih usluga i proizvoda, osposobljavanje zaposlenika i osiguranje osnovnih materijalnih uvjeta DA LI SE KAPITAL ODNOSI ZA NAVEDNE SVRHE ODNOSI NA NOVE DRUŠTVENE PODUZETNIKE? 5.2.5 Prihvatljivost aktivnosti, a troškovi? NISU NAVEDENI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI, MEĐU KOJIMA BI BILO NUŽNO OMOGUĆITI KORIŠTENJE SREDSTAVA I ZA ADAPTACIJU PROSTORA, OPREME I SL. 5.Promidžba i vidljivost SMATRAMO DA BI BILO POTREBNO UVRSTITI PRIPREMU I EVENTUALNO PILOTNO ODVIJANJE AKTIVNOSTI NOVOG PODUZEĆA/ZADRUGE, TE OMOGUĆITI ULAGANJA U PROSTOR I OPREMU. 5.2.7. Partnerstvo OSIM OBVEZNOG PARTNERA PPI TKO MOGU BITI OSTALI PARTNERI? 6. Lokacija provedbe DA LI SE AKTIVNOSTI (NPR.UVID U PRIMJERE DOBRE PRAKSE / SAJMOVI) MOGU ODVIJATI I IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE? Primljeno na znanje Citirana rečenica odnosi se na jedno od tri područja na koje će biti usmjerene aktivnosti financirane iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a isto je definirano u okviru Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014.-2020. Općenito, intencija je da ESF pruži potporu aktivnostima kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća i stvaranje novih, a svakim pojedinim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga definiraju se, uzimajući u obzir do sada objavljene i ugovorene projekte, ciljane skupine te prihvatljive aktivnosti odnosno definira se hoće li isti biti usmjeren na nove ili postojeće društvene poduzetnike. U Pozivu koji je predmet ovog savjetovanja, prihvatljive aktivnosti za nove društvene poduzetnike, odnosno za prijavitelje za Skupinu 2 navedene su u točki 5.2.5 Prihvatljive aktivnosti “Savjetovanja o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo - faza I”. Prihvatljive aktivnosti definiraju i koji su to točno prihvatljivi troškovi tj. vrsta troškova. Na primjer, troškovi za Skupinu 1 definirani su u kao potpore koje će se dodjeljivati društvenim poduzetnicima bez obzira na pravni oblik, a koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti u obliku bespovratnih sredstava (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za place, potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za place, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom). Navedene potpore dodjeljivat će se temeljem Programa dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a koji je sukladan Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014. ) Dakle, definirano je da je prihvatljiva aktivnost npr. dodjela potpore za zapošljavanja koja u svom opisu jasno znači pokrivanje do 50% troškova plaća novozaposlenih osoba iz ciljanih skupina u razdoblju od 12 mjeseci. Pilotno odvijanje aktivnosti poduzeća nije prihvatljiva aktivnost sukladno prihvatljivim aktivnostima definiranim u sklopu Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivost društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014.-2020. Troškovi kupnje opreme i adaptacije prostora bit će prihvatljivi troškovi u određenom postotku za Skupinu 2 predmetnog PDP-a ukoliko će se moći jasno povezati s projektnim aktivnostima, odnosno ukoliko će doprinositi ostvarenju ciljeva projekta. Poduzetničke potporne institucije navedene su kao obavezni partneri za Skupinu 2 predmetnog PDP-a, a lista ostalih mogućih prihvatljivih partnera za Skupinu 2 bit će definirana objavom PDP-a. Pojedine aktivnosti bit će moguće organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta.
3 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 2. Predmet poziva i opće informacije Izmijeniti završetak drugog odlomka "započnu svoje poslovanje u okviru društvenog poduzetništva." u "započnu svoje poslovanje kao društveni poduzetnici.". Ne postoji okvir društvenog poduzetništva u kojem poduzetnik posluje. Društveni poduzetnik ili jesi ili nisi. Prihvaćen Prilikom objave PDP-a, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će prilagoditi terminologiju predloženom.
4 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 2. Predmet poziva i opće informacije Formulaciju "slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva" izmijeniti u "slaba javna vidljivost društvenih poduzeća i njihovih proizvoda". Natječaj ima fokus na poslovanje društvenih poduzetnika, ne na razvoj institucionalnog okvira i ekosustava. Nije prihvaćen Navedena formulacija nalazi se u dijelu općih informacija o PDP-u te se ovdje govori o konceptu društvenog poduzetništva u cjelosti te postojećoj problematici i rezultatima koje želimo postići kada govorimo o društvenom poduzetništvu općenito.
5 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 3. Cilj poziva i ciljane skupine Kod Specifični ciljevi: izmijeniti "4. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika." u "4. Povećati vidljivost društvenih poduzetnika putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika." Prihvaćen Navedeni specifični cilj PDP-a biti će izmijenjen sukaldno predloženom.
6 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 3. Cilj poziva i ciljane skupine U cijelom dokumentu predlažemo umjesto termina "zaposlenik" koristit "radnik" - sukladno Zakonu o radu i kontekstu i razumijevanju društvenog poduzetništva. Nije prihvaćen Zaposlenici u društvenim poduzećima navedeni su kao ciljana skupina u sklopu Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika u Operativnom programu‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014.-2020. Obzirom da se predmetni poziv financira sredstvima navedenog Operativnog programa koristi se nazivlje usvojeno istim u općim dijelovima teksta, dok se dijelu vezanom uz dodjelu potpora koristi naziv “radnik” sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014. ).
7 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 4. Ukupno raspoloživa sredstva S obzirom da je u svibnju 2027. godine na natječaju "Poticanje društvenog poduzetništva" dodijeljeno 10.374.993,15 HRK, više od 95% za projekte razvoja novih društvenopoduzetničkih pothvata, predlažemo da se povećaju sredstva za Skupinu 1. za 4.000.000,00 kn, kako bi se osigurala dostatna sredstva za razvoj i stabilizaciju poslovanja postojećih društvenih poduzeća (od kojih neka posluju i više od 10 godina) i poslala snažna poruka kako vlast poznaje realno stanje i razumije okvir razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Primljeno na znanje U sklopu PDP-a “Poticanje društvenog poduzeništva’’ u svibnju 2017. godine dodijeljeno je ukupno 10.374.993, 15 HRK za 18 najboljih projektnih prijedloga, od kojih je 10 postojećih, a 8 novih društvenih poduzeća. Predmetni PDP ovog savjetovanja ukupne je vrijednosti 40.010.000,00 kn od čega je za postojeće društvene poduzetnike namijenjeno 26.010.000,00 kn, a za nove 14.000.000,00 kn. Smatramo da su planirana sredstva dostatana za pokrivanje obje skupine društvenih posuzetnika u ovm trenutku. Napominjemo i kako se radi o trajno otvorenom PDP-u te se navedena sredstva u opravdanim slučajevima, a što potrebe ciljanih skupina svakako jesu, mogu uvećati tijekom trajanja PDP-a, a o čemu će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020., odlučiti na temelju tijeka samog Poziva.
8 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.1. Ciljane skupine: Predlažemo "4. Radnici s invaliditetom" spojiti s "3. Radnici u nepovoljnom položaju". Nova formulacija - "Radnici u nepovoljnom položaju i radnici s invaliditetom", u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. Nije prihvaćen Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.,), Radnici u nepovoljnom položaju i Radnici s invaliditetom definirani su kao dvije zasebne skupine za koje se primjenjuju različiti intenziteti određenih potpora kao i prihvatljivi troškovi u okviru istih (npr. u slučaju potpora za zapošljavanje za radnike u nepovoljnom položaju poduzetniku se može dodijeliti potpora do 50% godišnjeg troška rada, dok je isto u slučaju radnika s indvaliditetom do 75%).
9 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.1. Ciljane skupine: Potrebno je uskladiti terminologiju u cijelom pozivu, predlažemo sukladno terminologiji Strategije razvoja društvenog poduzetništva - "1. Društveni poduzetnici /društvena poduzeća;". Prihvaćen Prilikom objave PDP-a, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će prilagoditi terminologiju predloženom.
10 Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.2. Prihvatljivi Prijavitelji Prijavitelj će ispunjavanje navedenog kriterija dokazati dostavom statuta ili drugog temeljnog akta i zadnjeg Godišnjeg financijskog izvještaja, iz kojeg je vidljivo kako Prijavitelj najmanje godinu dana djeluje kao društveni poduzetnik. - KOMENTAR Kako bi društvena poduzeća koja su osnovana za vrijeme provedbe aktualnoga poziva „Poticanje društvenog poduzetništva“ mogla sudjelovati u ovome pozivu, predlažemo da se izbaci ovaj minimalni kriterij od najmanje godinu. Postaviti novi kriterij minimalnog poslovanja u trajanju 3 mjeseca s uvjetom prilaganja tromjesečnog financijskog izvješća iz kojeg bi bilo vidno dali poduzeće posluje sa dobitkom ili ne i dali ispunjava uvjet da ostvaruje više od 25% prihoda obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti (kriterij br.3 Strategije) Dokaz za kriterij br.4 da se priloži odluka pod materijalno-krivičnoj odgovornosti da se najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja koji je jedan od uvjeta za dodjelu sredstava. Na taj način bi bilo vidno dali novoosnovano socijalno poduzeće ima realne šanse da posluje pozitivno i ubrzo bi se rast i realne mogućnosti za opstanak na tržištu,te bi se omogućio kvalitetan nastavak rada društvenih poduzeća koji su osnovani u sklopu navedenog poziva. Isto je i na tragu organizirane konferencije „Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj - jučer, danas, sutra“. Nije prihvaćen Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, institucija odgovorna za razvoj društvenog poduzetništva u RH te institucija koja je odgovorna za pripremu Poziva iz područja društvenog poduzetništva u sklopu predmetnog PDP-a uvrstilo je još dodatna 3 kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika iz Strategije razvoja društvenog poduzetnštva u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine u odnosu na prvi PDP-a ‘’Poticanje društvenog poduzetništva’’ u sklopu kojeg je jedini kriterij kojeg su postojeći društveni poduzetnici trebali ispuniti bio Kriterij 2. navedene Strategije. Dodatna tri kriterija definirana su kako bi se u sklopu predmetnog PDP-a napravilo jasnije razdvajanje i razlikovanje uvjeta za postojeća i nova društvena poduzeća. Također, vodilo se računa o realnoj mogućnosti ispunjavanja i provjeravanja zadanih kriterija kroz dokumentaciju kako za prijavitelje, tako i za institucije koje će sudjelovati u pripremi i provedbi predmetnog PDP-a. Za prihvatljive prijavitelje iz Skupine 1, odnosno postojeće društvene poduzetnike, projektne aktivnosti će se financirati temeljem Programa dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.) Dodjela državnih potpora sukladno navedenoj Uredbi 651/2014 iziskuje dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili drugog relevantnog službenog izvješća (koje će se definirati PDP-om), kojim će se utvrditi trenutni financijski položaj prijavitelja obzirom da potpore sukladno navedenoj uredbi nije moguće dodijeljivati poduzetnicima u teškoćama.
11 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.2. Prihvatljivi Prijavitelji Kod prvog kriterija u okviru ovog Poziva "1. Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unaprjeđenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini ( kriterij br. 2 Strategije )" navedeno je kako se dokazima za taj kriterij dokazuje da Prijavitelj djeluje kao društveni poduzetnik. To je u suprotnosti s važećom Strategijom razvoja društvenog poduzetništva koja definira društvenog poduzetnika kao organizaciju koja ispunjava SVIH 9 kriterija prepoznavanja društvenih poduzetnika. Predlažemo brisanje dijela teksta "iz kojeg je vidljivo kako Prijavitelj najmanje godinu dana djeluje kao društveni poduzetnik." Nije prihvaćen Za Skupinu 1 koja kao prijavitelje uključuje postojeća društvena poduzeća, za potrebe ovog Poziva preuzeta su 4 od 9 navedenih Kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika iz Strategije razvoja društvenog poduzetništva za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, institucija odgovorna za razvoj društvenog poduzetništva u RH te institucija koja je odgovorna za pripremu Poziva iz područja društvenog poduzetništva je za potrebe PDP-a u kriteriju broj 3. Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti navedeni rok od 3 godine prilagodilo na jednogodišnje poslovno razdoblje kako bi PDP bio prihvatljiviji za što veći krug potencijalnih prijavitelja. S obzirom na navedeno, isto vremensko razdoblje vrijedi i za sve ostale kriterije, u ovom slučaju na navedeni kriterij broj 2., za čije će se dokazivanje tražiti dostava posljednjeg financijskog izvješća.
12 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.3. Raspoloživa sredstva po projektu Predlažemo smanjenje minimalnog iznosa na 500.000,00 kn, jer sukladno poglavlju 5.1.6. Režim/vrsta potpore dodjeljivat će se državne potpore s ciljem unapređenja poslovnog procesa i jačanja kapaciteta postojećih društvenih poduzeća. Manji i mlađi društveni poduzetnici imati će problema prijaviti projekt veličine koji podrazumijeva okvir prihvaljivih potpora (5.1.6. a), b), c), d), e) i f)). Predlažemo i da MRMS uloži napore u sljedećem razdoblju, a do trenutka ugovarnja potpora u okviru ovog natječaja, u suradnji s financijskim institucijama, u razvoj financijskog instrumenta za kreditiranje sufinanciranja projekata. Prihvaćen Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će smanjiti minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu za Skupinu 1 predmetnog PDP-a na 500.000,00 kuna. Zahvaljujemo na komentaru vezanom za razvoj financijskog instrumenta za kreditiranje te napominjemo kako će te o svim informacijama vezanima za navedenu tematiku biti pravovremeno informirani putem službenih stranica Europskog socijalnog fonda i Strukturnih fondova.
13 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.5. Prihvatljive aktivnosti Kao jedan od specifičnih ciljeva poziva naveden je "4. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika." Za ostvarenje tog cilja, u aktivnostima nisu navedene aktivnosti umrežavanja. Predlažemo ili revidirati specifični cilj ili doraditi aktivnost 6. Nije prihvaćen Navedeni specifični cilj PDP-a biti će izmijenjen sukaldno predloženom pod pitanjem “Kod Specifični ciljevi: izmijeniti "4. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika." u "4. Povećati vidljivost društvenih poduzetnika putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika." U sklopu ovog Poziva, umrežavanje dionika navodi se kao jedna od prihvaljivih aktivnosti za Skupinu 2. – nove društvene poduzetnike (5.2.5 Prihvatljive aktivnosti, Aktivnost 4. Informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija i sudjelovanje na konferencijama o temama koje su relevantne za društveno poduzetništvo, organizacija i sudjelovanje na sajmovima, informiranje javnosti, umrežavanje dionika)
14 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.5. Prihvatljive aktivnosti Kod 2. aktivnosti, predlažemo jasno navesti da se aktivnost odnosi i na programe formalnog i neformalnog obrazovanja, jer su osposobljavanje i usavršavanje pojmovi koji se najčešće koriste kao stupanj formalnog obrazovanja sukladno verificiranom programu obrazovanja. Prihvaćen Aktivnosti i troškovi bit će detaljnije dodatno razrađeni Pozivom na dostavu projektnih prijedloga
15 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.6. Režim/vrsta potpore - državne potpore sukladno Uredbi o općem izuzeću (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.,) Da li kod b) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima ista potpora podrazumijeva i sudjelovanje na konferencijama i sličnim događajima? Potrebno je uvrstiti i financiranje troškova putovanja i smještaja. Potrebno je dopustiti sudjelovanje na sajmovima i konferencijama i van Hrvatske - izmijeniti "6. Lokacija provedbe - Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. " Nije prihvaćen Pojedine aktivnosti bit će moguće organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta, no sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., članak 19, stavak 2, prihvatljivi troškovi su samo troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi.
16 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5.1.6. Režim/vrsta potpore - državne potpore sukladno Uredbi o općem izuzeću (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.,), f) Potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kao institucija koja štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom, pa tako i prava na zapošljavanje i rad, koristi ovu priliku da pozdravi prepoznatu potrebu za osiguravanjem i financiranjem razumne prilagodbe osobama s invaliditetom i kroz projekte. Naglašavamo i upozoravamo da jedino osiguravanjem potrebnih prilagodbi prema specifičnim potrebama osoba s invaliditetom, omogućujemo zapošljavanje i rad na ravnopravnoj osnovi s drugima bez diskriminacije na osnovi invaliditeta. U obavljanju svog posla osobe s invaliditetom suočavaju se s mnogim preprekama, koje nisu nužno fizičke barijere, i upravo se kroz njih manifestira diskriminacija. Upravo radi uklanjanja tih prepreka, međunarodni dokumenti kao i nacionalni propisi obvezuju sve subjekte u svim društvenim područjima Republike Hrvatske da osiguraju potrebne preinake i podešavanja sukladno specifičnim potrebama osoba s invaliditetom (razumna prilagodba) prilagodbom infrastrukture i prostora, uklanjanjem arhitektonskih barijera, korištenjem opreme i asistivne tehnologije, prilagodbom radnog mjesta, uvjeta rada, organizacije rada i na drugi način, s ciljem osiguravanja njihovog sudjelovanja na ravnopravnoj osnovi s drugima. Slijedom navedenog, preporučujemo i dalje razvijati mogućnosti i modalitete finaciranja prilagodbi za osobe s invaliditetom na radnom mjestu i u odnosu na uvjete i način rada. Primljeno na znanje Osobe s invaliditetom navedene su kao jedna od ciljanih skupina u sklopu Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014.-2020. te su u sklopu PDP-a ‘’Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza I.’’ predviđene 3 vrste potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom u postojećim društvenim poduzećima: potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće, potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće te potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. Također, osobe s invaliditetom moći će kao ciljana skupina sudjelovati i u projektnim aktivnostima predviđenima za Skupinu 2, odnosno onima za pravne entitete koji tek planiraju transferirati ili započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima
17 ACT Grupa 5. Prihvatljivost (fusnota 1)Prijavitelja i vrste aktivnosti koje će se financirati, 5.1.7. Partnerstvo Potrebno je napraviti brzu analizu / procjenu s potpornim organizacijama društvenim poduzetnicima da li ovakva odredba radi štetu razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj jer isključuje zajedničke i veće projekte postojećih društvenih poduzetnika. Nije prihvaćen Predmetni PDP u dijelu uvjeta za Skupinu 1 koncipiran je na način da se odnosi na davanje financijske potpore za razvoj pojedinog poduzetnika, odnosno na jačanje pojedinog društvenog poduzeća
18 ACT Grupa 5.2. Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici, 5.2.3. Raspoloživa sredstva po projektu Smanjiti maksimalni iznos sredstava po projektu na 800.000 do max. 1.000.000 kn. Praćenjem provedbe financiranih projekata u okviru natječaja "Poticanje društvenog poduzetništva" identificirali smo teškoće u trošenju većih iznosa u tim fazama razvoja društvenopoduzetničkih pothvata. Većina uloženih sredstava ne generira dodanu vrijednost ili povrat uloženog. Nije prihvaćen Maksimalni iznos po projektu za Skupinu 2 povećan je sukladno odluci o produljenju vremena trajanja projektnih aktivnosti u odnosu na prvi PDP-a (12 mjeseci). U sklopu ovog PDP-a bit će prihvatljivo da projekti traju od 12-24 mjeseca.
19 ACT Grupa 5.2. Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici, 5.2.5. Prihvatljive aktivnosti S obzirom na iskustvo i ekspertizu, koja je često veća od nekih PPI, predlažemo da partneri mogu biti i postojeći društveni poduzetnici. Do objave natječaja biti će objavljena i prva javna online evidencija društvenih poveznika, sukladno odredbama Strategije za razvoj društvenog poduzetništva, na kojoj ACT Grupa radi posljednjih godinu dana. Prihvaćen Poduzetničke potporne institucije navedene su kao obavezni partneri za Skupinu 2 predmetnog PDP-a, a lista ostalih prihvatljivih partnera za Skupinu 2 bit će definirana objavom PDP-a.
20 ACT Grupa 5.2. Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici, 5.2.5. Prihvatljive aktivnosti Izmijeniti "2. Izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće;" u "2. Izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata u cilju razvoja poduzeća;". Nije prihvaćen Navedenom aktivnošću biti će moguće financirati izradu poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata isključivo za nova društvena poduzeća, odnosno za ona koja će svoje postojeće poslovanje usmjeriti ne u bilo kojem smjeru već u društveno poduzetništvo (ne poduzeća općenito). Korisnici će dokaz o navedenom biti obavezni dostaviti do kraja provedbe projekta.
21 ACT Grupa POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE POSLOVANJA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – faza I.'', 6. Lokacija provedbe Omogućiti da se usavršavanja i sudjelovanja na sajmovima omogući i van Republike Hrvatske - realno, veći je izbor kvalitetnih programa i veća mogućnost razvoja tržišta. Prihvaćen Pojedine aktivnosti bit će moguće organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta.