Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. PRAVILNIK o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja 1. Uskladiti ''Zakon o mjeriteljstvu'' i ''Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom'' sa zakonom koji reguliraju tržište plina. obrazloženje: Zakonom o tržištu plina i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, razdvojene su funkcije distributera i opskrbljivača plinom, a vlasnik plinomjera nije ni Operator distribucijskog sustava (ODS), niti Opskrbljivač plinom već vlsanik instalacije, znači može biti svaka fizička ili pravna osoba koja je i najčešće krajnji korisnik. Ugovorom o priključenju ODS preuzima plinomjer na gospodarsko upravljanje i odgovoran je za njegovu ispravnost. Poštujući Zakon o mjeriteljstvu i ovaj Pravilnik, ODS nikako nije odgovoran za ispravnost plinomjera. To naravno nije ispravno i usklađenjem sa važećim zakonima koji reguliraju tržište plina ODS bi preuzeo odgovornost za njegovu ispravnost. 2. Izmjenom ''Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o ovjernim razdobljima..'' potrebno je uključiti i plinomjere koji rad baziraju na novim naprednim tehnologijama mjerenja obujma (protoka) kao što su UZ i mikro termičke metode. Takvi plinomjeri se već nalaze na tržištu i pu primjeni su. 3. Povećati ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje zakonskih mjerila za plinomjere do 10 m3/h na 10 godina čime bi se uskladili sa ''Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima'' i njegovim zahtjevom za ispitivanje plinskih instalacija koji je 10 godina, čime se ne bi povećala netočnost plinomjera, a postigle značajne uštede u distribuciji što bi se odrazilo i na potrošače. Djelomično prihvaćen 1. Prihvaća se. U Članku 2. mijenja se stavak 2. koji glasi: „Ispitivanje plinomjera statističkom metodom obavlja se na zahtjev Operatora distribucijskog sustava“. U članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: „Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera u skladu sa mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.“ Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. Stavak 4. mijenja se i glasi: „Podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dužan je izuzeti plinomjer s obračunskog mjernog mjesta i dostaviti do mjesta ispitivanja te pri tome postupati s osobitom pozornošću da ne bi došlo do mehaničkih oštećenja koja mogu utjecati na mjeriteljska svojstva plinomjera. O tome se postupanju sastavlja zapisnik o izuzimanju plinomjera s obračunskog mjernog mjesta koji potpisuje predstavnik vlasnika plinomjera i korisnik plinomjera. Zapisnik o izuzimanju plinomjera s obračunskog mjernog mjesta mora sadržavati očitano stanje plinomjera prilikom izuzimanja i stanje ovjerne oznake (plomba).“ 2. Ne prihvaća se. Pravilnikom je određeno područje plinomjera do maksimalnog protoka 10 m3/h, u koje spadaju sve vrste plinomjera (membranski , UZ, mirkotermalni). 3. Prihvaća se. Predviđeno Akcijskim planom za rasterećenje gospodarstva 2018, Vlade RH
2 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. PRAVILNIK o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja 1. U DODATKU 1. točka 5.2. - tekst: „5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu.“ PREDLAŽEMO IZMIJENITI SLJEDEĆIM TEKSTOM: „5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške kod protoka Qmax i 0,2Qmax određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu. OBRAZLOŽENJE: Prijedlog DZM-a se u stvarnosti odnosi na ispitivanje u slijedećim protocima: - Qmax - 0,2 Qmax - Qmin U dosadašnjem Naputku za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (NN 99/02 i 102/03) ispitivalo se isključivo u 2 točke i to u Qmax (maksimalni protok) i u 0,2Qmax (20% maksimalnog protoka). Ovim Pravilnikom bilo bi propisano ispitivanje na Qmin (minimalni protok) za što nema tehničkog niti legislativnog uporišta budući se takva ispitivanja provjereno ne rade niti u SR Njemačkoj koji provode produljenja ovjernog razdoblja prema točki 5.1 tehničkog postupka pod nazivom „Verfahren zur Stichprobenprüfung von Balgengaszählern“ izdanom 2007. od strane PTB-a (Physikalisch Technische Bundesanstalt - pravilnik dostupan na poveznici https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_9/9.2_gesetzliches_messwesen_und_konformitaetsbewertung/9.21/data/stichp_g.pdf. U točki 5.3 u Naputku za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (NN 99/02 i 102/03) koji je temeljen upravo na inačici istog Pravilnika PTB-a iz 1993. propisano je ispitivanje Qmax i 0,2Qmax. U međuvremenu nije došlo do tehnološkog napretka u konstrukciji brojila koji bi omogućio sužavanje mjeriteljske pogreške pa smatramo da nema niti opravdanja za kontrolu plinomjera u Qmin. Pri tome, naglašavamo, potrošnja plina i karakteristika mjerenja ne utječe na zaštitu interesa potrošača budući Qmin nije primjenjiv u potrošnji, već isključivo prilikom provođenja mjeriteljskog ispitivanja u sklopu prvog ovjeravanja plinomjera u tvornici proizvođača.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Način ispitivanja plinomjera ostaje isti kao i prilikom redovne i izvanredne ovjere. Plinomjeri u ovjernom razdoblju (a u koje spada i produljenje ovjernog razdoblja) moraju zadovoljavati odredbe Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).
3 Termoplin d.d. PRAVILNIK o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja Numeraciju točaka u DODATKU I. trebalo bi ispraviti na način da bude logična i da ide prirodnim redoslijedom Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Numeracija točaka u DODATKU I je logična.
4 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U stavku (2) i stavku (3) riječi ''vlasnik plinomjera'' promijeniti u ''operatora distribucijskog sustava (ODS)'. Obrazloženje: Zakonom o tržištu plina i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, razdvojene su funkcije distributera i opskrbljivača plinom. Osim toga vlasnik plinomjera nije distributer plina, nego je to vlasnik plinske instalacije i plinskog priključka, što može biti svaka fizička ili pravna osoba, a naj češće je to i krajnji korisnik. Zakonom o tržištu plinom i Mrežnim pravilima, ODS preuzima plinomjer od vlasnika na gospodarsko upravljanje i odgovoran je za njegovu ispravnost. Preuzimanjem odgovornosti za njegovu ispravnost jedino on (ODS) odlučuje o zahtjevu za ispitivanje plinomjera statističkom metodom. Ovo je neophodno uskladiti jer u poslovanju dovodi do nesuglasica. Prihvaćen Prihvaća se. U Članku 2. mijenja se stavak 2. koji glasi: „Ispitivanje plinomjera statističkom metodom obavlja se na zahtjev Operatora distribucijskog sustava“. U članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: „Operator distribucijskog sustava odgovoran je za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera u skladu sa mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.“ Dosadašnji stavak 3 postaje stavak 4. Stavak 4 mijenja se i glasi: „Podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dužan je izuzeti plinomjer s obračunskog mjernog mjesta i dostaviti do mjesta ispitivanja te pri tome postupati s osobitom pozornošću da ne bi došlo do mehaničkih oštećenja koja mogu utjecati na mjeriteljska svojstva plinomjera. O tome se postupanju sastavlja zapisnik o izuzimanju plinomjera s obračunskog mjernog mjesta koji potpisuje predstavnik vlasnika plinomjera i korisnik plinomjera. Zapisnik o izuzimanju plinomjera s obračunskog mjernog mjesta mora sadržavati očitano stanje plinomjera prilikom izuzimanja i stanje ovjerne oznake (plomba). „
5 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA, Članak 5. stavak (2): Zamijeniti tekst sa 'Ispitno izvješće čuva se jednu godinu duže od produljenja ovjernog razdoblja.'' Obrazloženje: Za sada se ovjerno razdoblje produljuje za 4 godine, što je propisano Pravilnikom o izmjeni pravilnika o ovjernim razdobljima...'' što je podložno promijeni, čime bi se izbjegla naknadna izmjena Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se. Članak 5. stavak 2 mijenja se i glasi: „Ispitno izvješće čuva se jednu godinu duže od produljenja ovjernog razdoblja.“ Točka 8.1. DODATKA I mijenja se i glasi: „Ovjerno razdoblje za ponovno ovjeravanje plinomjera produljuje se ako skupina plinomjera ispitana statističkom metodom prema planu prihvaćanja zadovolji zahtjeve.“
6 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. IV. TROŠKOVI OBAVLJANJA ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM U SVRHU PRODULJENJA OVJERNOG RAZDOBLJA, Članak 6. stavak (2): Iz teksta nije jasno da li se obračunava na sve plinomjere koji su u popisu ili samo uzorke koji se ispituju.? Prihvaćen Prihvaća se. U članku 6. briše se stavak 2.
7 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. POSTUPAK ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM, 1. Podnošenje zahtjeva Predvidjeti mogućnost podnošenje Zahtjeva i priloga u elektroničkom obliku na tipskom obrascu Zavoda kako bi se ubrzao postupak i zbjegle greške kod prepisivanja. Obrazloženje: Uvođenje informatizacije je neminovno, pa ručno ispisivanje i podnošenje zahtjeva usporava proces i povećava broj pogrešaka prilikom višestrukog prepisivanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zahtjev se podnosi u pisanom i elektronskom obliku. Popis plinomjera mora biti u pisanom obliku iz razloga navedenog u točki 8.3. DODATKA Potvrda produljenja ovjernog razdoblja je Ovjernica izdana za prijavljenu skupinu plinomjera s prilogom popisa svih plinomjera prijavljene skupine.
8 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 1. Podnošenje zahtjeva, 1.3. Popis plinomjera iz točke 1.2 prilaže se u dva primjerka Brisati točku 1.3. Obrazloženje: Uvođenjem obrasca u elektroničkom obliku (prema primjedbi u točki 1.1, Dodatka I.) gubi se smisao pisanja dva primjerka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Popis plinomjera mora biti u pisanom obliku iz razloga navedenog u točki 8.3. DODATKA Potvrda produljenja ovjernog razdoblja je Ovjernica izdana za prijavljenu skupinu plinomjera s prilogom popisa svih plinomjera prijavljene skupine
9 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 2. Kriterij za određivanje skupine plinomjera koji se ispituju statističkom metodom, 2.1. U istoj skupini mogu biti plinomjeri s područja o kojemu odlučuje vlasnik plinomjera (obračunskih komunalnih mjerila). Ista primjedba kao i u članku 2. Riječ ''vlasnik'' promijeniti u ''operatora distribucijskog sustava (ODS)''. Vlasnik plinomjera nije distributer plina, nego je to vlasnik plinske instalacije i plinskog priključka, što može biti svaka fizička ili pravna osoba. ODS plinomjer preuzima na gospodarsko upravljanje i odgovoran je za njegovu ispravnost. Preuzimanjem odgovornosti za njegovu ispravnost jedino on (ODS) odlučuje o zahtjevu za ispitivanje plinomjera statističkom metodom, što je i praksa. Prihvaćen Prihvaća se. Točka 2.1. mijenja se i glasi „U istoj skupini mogu biti plinomjeri iz područja o kojemu odlučuje operator distribucijskog sustava.“
10 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. 5. Ispitivanje mjeriteljskih značajki plinomjera , 5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu. 1. U DODATKU 1. točka 5.2. - tekst: „5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu.“ PREDLAŽEMO IZMIJENITI SLJEDEĆIM TEKSTOM: „5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške kod protoka Qmax i 0,2Qmax određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu. OBRAZLOŽENJE: Prijedlog DZM-a se u stvarnosti odnosi na ispitivanje u slijedećim protocima: - Qmax - 0,2 Qmax - Qmin U dosadašnjem Naputku za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (NN 99/02 i 102/03) ispitivalo se isključivo u 2 točke i to u Qmax (maksimalni protok) i u 0,2Qmax (20% maksimalnog protoka). Ovim Pravilnikom bilo bi propisano ispitivanje na Qmin (minimalni protok) za što nema tehničkog niti legislativnog uporišta budući se takva ispitivanja provjereno ne rade niti u SR Njemačkoj koji provode produljenja ovjernog razdoblja prema točki 5.1 tehničkog postupka pod nazivom „Verfahren zur Stichprobenprüfung von Balgengaszählern“ izdanom 2007. od strane PTB-a (Physikalisch Technische Bundesanstalt - pravilnik dostupan na poveznici https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_9/9.2_gesetzliches_messwesen_und_konformitaetsbewertung/9.21/data/stichp_g.pdf. U točki 5.3 u Naputku za ispitivanje protočnih mjerila obujma plina statističkom metodom (NN 99/02 i 102/03) koji je temeljen upravo na inačici istog Pravilnika PTB-a iz 1993. propisano je ispitivanje Qmax i 0,2Qmax. U međuvremenu nije došlo do tehnološkog napretka u konstrukciji brojila koji bi omogućio sužavanje mjeriteljske pogreške pa smatramo da nema niti opravdanja za kontrolu plinomjera u Qmin. Pri tome, naglašavamo, potrošnja plina i karakteristika mjerenja ne utječe na zaštitu interesa potrošača budući Qmin nije primjenjiv u potrošnji, već isključivo prilikom provođenja mjeriteljskog ispitivanja u sklopu prvog ovjeravanja plinomjera u tvornici proizvođača.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Način ispitivanja plinomjera ostaje isti kao i prilikom redovne i izvanredne ovjere. Plinomjeri u ovjernom razdoblju (a u koje spada i produljenje ovjernog razdoblja) moraju zadovoljavati odredbe Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).
11 Termoplin d.d. 5. Ispitivanje mjeriteljskih značajki plinomjera , 5.2. Uzorke plinomjera treba ispitati da li su unutar granica dopuštene pogreške određenih propisom na temelju kojih su stavljeni u uporabu. Predlaže se izmjena točke 5.2. na način da ista glasi: Uzorke plinomjera treba ispitati u točkama ispitivanja 0,2 Qmax ili Qmax i mjerna pogreška ne smije biti veća od 3,5%. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Način ispitivanja plinomjera ostaje isti kao i prilikom redovne i izvanredne ovjere. Plinomjeri u ovjernom razdoblju (a u koje spada i produljenje ovjernog razdoblja) moraju zadovoljavati odredbe Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).
12 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. POSTUPAK ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM, 7. Izdavanje Izvješća o ispitivanju plinomjera statističkom metodom Predvidjeti izdavanje izvješća i u (ili samo u) elektroničkom obliku, čime bi se ubrzao proces. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Popis plinomjera mora biti u pisanom obliku iz razloga navedenog u Točki 8.3 DODATKA Potvrda produljenja ovjernog razdoblja je Ovjernica izdana za prijavljenu skupinu plinomjera s prilogom popisa svih plinomjera prijavljene skupine
13 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 8. Rezultati ispitivanja, 8.1. Ovjerno razdoblje za ponovno ovjeravanje plinomjera produljuje se za četiri godine ako skupina plinomjera ispitivana statističkom metodom prema planu prihvaćanja zadovolji zahtjeve. Riječi ''četiri godine'' zamijeniti sa ''Razdoblje propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene ...'' Prihvaćen Prihvaća se. Točka 8.1. DODATKA I mijenja se i glasi: „Ovjerno razdoblje za ponovno ovjeravanje plinomjera produljuje se ako skupina plinomjera ispitana statističkom metodom prema planu prihvaćanja zadovolji zahtjeve.“
14 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. 8. Rezultati ispitivanja, Tablica 1: Jednostruko uzimanje uzoraka                                                                     Dodati još skupnu: '' <400 plinomjera sa veličinom uzorka 30'' Takoćer, adekvatno smanjiti veličinu uzorka za takvu skupinu. Obrazloženje: Samo dva Operatora (ODS-a) u Republici Hrvatskoj imaju sveukupno u uporabi 35.000 ili više plinomjera, dok svi ostali (30-tak) imaju znatno manje, što znači da oni prosječno u jednoj godini mogu ispitivati ukupno 1000-4000 plinomjera. Time su im ove skupine i uzorci preveliki jer njihove skupine mogu biti 100 do naj više 500 komada. Prihvaćen Prihvaća se. Tablica 1. mijenja se i glasi: Oznaka skupine Veličina prijavljene skupine Veličina uzorka Broj neispravnih plinomjera Pričuvni plinomjeri prema točki 3.6. Kriterij za prihvaćanje skupine Kriterij za odbijanje skupine 1 91 – 150 13 0 1 3 2 151 – 280 20 0 1 5 3 281 – 500 32 0 1 10 4 501- 1200 50 1 2 12 5 1201 - 3200 80 3 4 16 6 3201 - 10000 125 5 6 25 7 10001 - 35000 200 10 11 40 Točka 3.1. DODATKA mijenja se i glasi: „Iz skupine plinomjera koja se prijavljuje za ispitivanje statističkom metodom, u ovisnosti od veličine grupe i odabranog plana prijama ovlašteni mjeritelj bira plinomjere slučajnim izborom: 13, 20, 32, 50, 80, 125 ili 200 uzoraka. Treba navesti i pričuvne plinomjere: 3, 5, 6, 10, 12,16, 25 ili 40 uzoraka. Izbor ovisi o veličini skupine i odabranom planu prihvaćanja prikazanom u Tablici 1. i Tablici 2. ovoga dodatka.“ Točka 3.6. DODATKA mijenja se i glasi: „Dozvoljeno je prije početka ispitivanja uključiti određeni broj pričuvnih uzoraka plinomjera i to: najviše 1 pričuvni uzorak od 13 uzoraka, najviše 1 pričuvni uzorak od 20 uzoraka, najviše 2 pričuvna uzorka od 32 uzorka, najviše 3 od 50, najviše 5 od 80, najviše 8 od 125 te najviše 12 od 200 uzoraka plinomjera.“