Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DEJANA VARNICA Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE MJERA 6.3.1 glasi "Zaposliti potreban broj stručnih suradnika tako da u svakom vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu postoji stručni tim koji se obavezno sastoji od najmanje dva stručna suradnika, od kojih je jedan obavezno psiholog ili pedagog , a drugi stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator, logoped, socijalni pedagog) , ovisno o specifičnim potrebama ustanova, pri čemu ukupan broj stručnih suradnika ne smije biti ispod broja propisanog važećim Državnim pedagoškim standardom". Smatram da treba glasiti "Zaposliti potreban broj stručnih suradnika tako da u svakom vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu postoji stručni tim koji se obavezno sastoji od najmanje tri stručna suradnika, od kojih je jedan obavezno psiholog, drugi pedagog , a treći stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator, logoped, socijalni pedagog) , ovisno o specifičnim potrebama ustanova, pri čemu ukupan broj stručnih suradnika ne smije biti ispod broja propisanog važećim Državnim pedagoškim standardom". Svaka od ovih struka pokriva izuzetno važan segment rada odgojno-obrazovne ustanove, te stavljanjem veznika "ili" dobit ćemo situaciju da će se od jedne struke očekivati da radi poslove druge, što će utjecati na kvalitet rada. Bolje je imati stručnjake iz svih navedenih područja u svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, makar i u dijelu radnog vremena, nego 2 stručnjaka na puno radno vrijeme, bez obzira na ukupan broj učenika škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 DEJANA VARNICA Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE MJERA 6.2.4. glasi: "Organizirati sustav dodatnoga individualnog savjetovanja učenika s teškoćama i njihovih roditelja s logopedom, socijalnim pedagogom i/ili edukacijskim rehabilitatorom". Smatram da mjera treba glasiti "Organizirati sustav dodatnoga individualnog savjetovanja učenika s teškoćama i njihovih roditelja s logopedom, socijalnim pedagogom, edukacijskim rehabilitatorom i psihologom" jer iako su u pitanju srodne struke, svaka ima svoje područje rada, a psiholozi su svojim temeljnim obrazovanjem osposobljeni za savjetodavni rad. Upravo stoga bi bilo poželjno da tim koji će provoditi dodatno individualno savjetovaje učenika s teškoćama i njihovih roditelja čine svi ovi stručnjaci, a prema potrebama svakog učenika i roditelja provodit će ga onaj stručnjak/ci koji najbolje odgovara tim potrebama. Primljeno na znanje Poželjno je da u timu bude i psiholog kao i pedagog te socijalni radnik (ukoliko ih ustanova ima zaposlene), no u ovoj mjeri se prvenstveno naglasak stavlja na individualno savjetovanje sa stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila, a psiholog to nije.
3 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Cjeloviti dokument s prijedlozima Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca) dostavljen je elektroničkim putem u pisarnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Većina prijedloga Srca odnosi se na mjere vezane uz e-infrastrukturu sustava visokog obrazovanja i znanosti. Značajan dio prijedloga ima za cilj ujednačiti i objediniti pristup i pogled na e-infrastrukturu bez obzira na rascjepkanost ove teme po poglavljima Strategije i Akcijskog plana. Želja je osigurati da e-infrastruktura ipak bude jedinstvena i cjelovita, dakle i za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, pa i za cijelu obrazovnu vertikalu. Jedino tako se može osigurati da cijena izgradnje i razvoja, kao i cijena uporabe i posjedovanja e-infrastrukture i pripadajućih IKT usluga budu racionalne i prihvatljive. Dio prijedloga Srca vezan je uz otvorene istraživačke infrastrukture, otvorenost podataka i obrazovnih sadržaja. Dio naših prijedloga vezan je i uz neke nove činjenice i okolnosti koje su nastale nakon donošenja Strategije i već danas predstavljaju stvarnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Gong Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Ispred Obrazovne zviždaljke GOOD inicijative (http://goo.hr/good-inicijativa/) koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav koju čine organizacije i stručnjaci/-kinje koji se bave obrazovanjem te se zalažu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav, a koju koordiniraju GONG, Forum za slobodu odgoja i Centar za mirovne studije, izražavamo veliku zabrinutost i nezadovoljstvo procesom izrade Akcijskog plana kao i općenito provedbom Strategije obrazovanja. Zabrinuti smo oko financiranja ovog Akcijskog plana. U njemu nema financijskih izvora niti uopće naznaka kako će se pojedine aktivnosti financirati što ovaj dokument ne svrtava u akcijski i operativni plan već listu lijepih želja. U prijašnjoj varijanti sličnog dokumenta (izrađenog prije 3 godine) uz svaku aktivnost su bili navedeni izvori financiranja ili bar se barem referiraloe na Operativni program ljudskih potencijala neke stavke, što je minimum brige o financiranj, a ni tog minimuma ovdje nema. Akcijski plan treba pratiti Strategiju i o njemu se mora podnositi godišnji izvještaj o provedbi. Vezano uz financije, Akcijski plan bi se trebao donositi krajem godine za sljedeću godinu kako bi se razvijao paralelno s procesom izrade i donošenja Državnog proračuna. Donošenje akcijskog plana za tu godinu bez osiguranih financijskih sredstava nema smisla. Stoga je osnovno pitanje operativnosti ovakvog Akcijskog plana te radi li se on kako bi doveo do unapređenja ili samo da se zadovolji forma. Neke mjere (posebno 8.cilj strategije o poglavlju RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE) i rokovi provedbe su stavljeni na 2019. i 2020. godinu, a radi se o aktivnostima koje su već provedene u 2017. godini (neke čak i u 2016.g). Ovo na žalost ukazuje na neinformiranost donositelja Akcijskog plana i lošu koordinaciju unutar tijela te pa izražavamo zabrinutost zbog ovakvog pristupa izradi Akcijskog plana. Zbog prethodnih zabrinutosti i propusta u procesu izrade Akcijskog plana, isti smatramo izlišnim detaljnije komentirati već samo iznosimo neke načelne sadržajne komentare. U Akcijskom planu nije vidljiva važnost funkcionalnih pismenosti i temeljnih kompetencija među kojima je i građanska ili socijalna, a doprinos udruga je nedovoljno prepoznat. Udruge su reducirane na usputne aktere uz distinkciju strukovnih udruga i udruga civilnog društva koja je samo dijelom opravdana budući da organizacije civilnog društva često okupljaju multidisciplinarne timove stručnjaka/inja. Vrlo malo prostora ima za korisnike, roditelje ili građane zainteresirane za obrazovanje. Cjeloživotno učenje se definira kao sektor a ne kao načelo. Tako je teško razlučiti zašto su neki dijelovi cjeloživotnog učenja u uvodnom poglavlju , neki u visokom obrazovanju, a neki u obrazovanju odraslih. Kad se govori o cjeloživotnom učenju, pitanje je bavi li se visoko obrazovanje netradicionalnim studentima i onima s djelomičnim opterećenjem (fleksibilnim metodama podučavanja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CJELOŽIVOTNO UČENJE 1.Cilj Mjera 1.1. Nakraju dodati: NAČIN PROVEDBE/AKTIVNOSTI: Informirati zdravstvene djelatnike o važnosti stalnog profesionalnog razvoja, ponuditi im različite programe cjeloživotnog učenja koji će moći udovoljiti brojnim različitostima svih aspekata zdravstvene djelatnosti. Osigurati kontinuitet profesionalnog razvoja zdravstvenih djelatnika od preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija nadalje tijekom cijelog radnog vijeka. NADLEŽNOST: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja PROVEDBA: Temeljno medicinski fakulteti, i dodatno u suradnji s drugim zdravstvenim i ostalim visokim učilištima te strukovnim udrugama VRIJEME PROVEDBE: 2018. – 2020. POKAZATELJI PROVEDBE. Broj programa i skupina 2.cilj Mjera 2.1. U skladu s tekstom Strategije, uzevši u obzir obvezu reguliranih profesija na trajno usavršavanje, potrebno je uspostaviti sustav koji unaprjeđuje institucionalnu strukturu za razvoj i provedbu osiguravanja kvalitete s jasnom podjelom nadležnosti među uključenim institucijama. U području biomedicine to se posebno odnosi na nadležnost i obvezu medicinskih fakulteta koji provode trajnu medicinsku edukaciju/profesionalni razvoj. Potrebno bi bilo i osnažiti funkcije nadležnih agencija vezane uz osiguravanje kvalitete, standarde kvalifikacija, kriterije i postupke vrednovanja obrazovnih programa i ustanova za obrazovanje odraslih, osposobiti ustanove koje provode formalno akreditirane programe obrazovanja odraslih za uspostavu unutarnjeg osiguravanja kvalitete, a u skladu sa Zakonom o HKO-u. (citat, copy-paste iz Strategije)). 4.Cilj i 5.cilj Mjere koje se odnose na usavršavanje/profesionalni razvoj doktora medicine nužno se razvijaju u dogovoru s Ministarstvom zdravstva koje ima sporazum s medicinskim fakultetima o usavršavanju doktora medicine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CJELOŽIVOTNO UČENJE Cjeloživotno učenje se opisuje kao sektor koji se djelomično preklapa s obrazovanjem odraslih, a ne kao načelo. MJERA 1.1. Aktivnosti su jako suženo prikazane samo kao aktivnosti ustanova i udruga koja se tradicionalno bave obrazovanjem. Propušteno je uključiti aktivnosti knjižnica, muzeja, centara za kulturu koji i Hrvatskoj imaju razvijene obrazovne funkcije (o čemu se govori i u Agendi za obrazovanje odraslih). Nešto od toga se već financira preko Ministarstva kulture. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, OBRAZOVANJE ODRASLIH Uvod Povezanost sa strukovnim obrazovanjem je važna, ali u ovakvom pristupu se obrazovanje odraslih uglavnom definira kao kontinuirano strukovno obrazovanje. To posebno dolazi do izražaja naglaskom na strukovnim školama i centrima kompetentnosti, a sve ostale ustanove su strpane u kategoriju ustanova za obrazovanje odraslih. Bolji bi bio zajednički naziv za sve ustanove koje provode programe obrazovanja odraslih: ustanove registrirane za obrazovanje odraslih. MJERA 1.2.1 Iz naziva mjere nije jasno da li se svaka kompetencija veže nužno i uz kvalifikacije. Iz opisa aktivnosti se vidi da se radi o puno širem konceptu. Stari opis mjere je puno jasniji i precizniji. U provedbi ove mjere nema udruga, iako su one vrlo često bile važno nositelji ovih aktivnosti. MJERA 4.1.1. Predložena aktivnost niti sama provedba ne jamče efikasnu koordinaciju. Osim postupovnika treba identificirati i tijelo kroz koje će se koordinacija provoditi (primjerice Vijeće za obrazovanje odraslih). MJERA 4.3.1. Ovu aktivnost treba uskladiti s pripremom Zakona o obrazovanju odraslih, drugim zakonima koji reguliraju prava i obveze radnika, mjerama socijalne politike, poreznom politikom itd. Uz otvoreno pitanje vaučera to znači da bi trebalo precizinije adresirati tko će izraditi prijedlog sustava financiranja i koji će biti krajnji rok. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Hrvatska psihološka komora Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Pozdravljamo donošenje Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i dostavljamo prijedlog za njegovu izmjenu. Međutim, naglašavamo da je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije strateški dokument koji je usvojio Hrvatski sabor i temelj je za sve promjene u obrazovanju, a Akcijski plan operacionalizira mjere navedene u Strategiji. Slijedom navedenog smatramo da je nužno ostaviti izvornu formulaciju mjere navedene u Strategiji u točci 6.3.1. koja glasi: Zaposliti potreban broj stručnih suradnika tako da u svakom vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu postoji stručni tim koji se obavezno sastoji od najmanje dva stručna suradnika, od kojih je jedan obavezno psiholog, a drugi stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator, logoped, socijalni pedagog) ili pedagog, ovisno o specifičnim potrebama ustanova, pri čemu ukupan broj stručnih suradnika ne smije biti ispod broja propisanog važećim Državnim pedagoškim standardom umjesto predložene mjere u ovom prijedlogu Akcijskog plana koja nije u skladu sa Strategijom: Zaposliti potreban broj stručnih suradnika tako da u svakom vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi i učeničkom domu postoji stručni tim koji se obavezno sastoji od najmanje dva stručna suradnika, od kojih je jedan obavezno psiholog ili pedagog, a drugi stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator, logoped, socijalni pedagog), ovisno o specifičnim potrebama ustanova, pri čemu ukupan broj stručnih suradnika ne smije biti ispod broja propisanog važećim Državnim pedagoškim standardom). Također smatramo da je nužno u formulaciju mjere u točki 6.1.1 koja glasi: Osigurati kadrovske (rehabilitatori, logopedi, liječnici specijalisti, mobilni stručni timovi), financijske i prostorne uvjete u vrtićima i osnovnim školama za provođenje standardiziranih postupaka rane identifikacije teškoća kod djece i učenika uvrstiti psihologe, s obzirom da mjera predviđa provođenje standardiziranih postupaka rane identifikacije teškoća kod djece i učenika, u sklopu čega je nužna primjena psihodijagnostičkih postupaka, što je prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti u isključivoj domeni rada psihologa. Isto vrijedi i za mjeru 6.2.4. koja glasi Organizirati sustav dodatnoga individualnog savjetovanja učenika s teškoćama i njihovih roditelja s logopedom, socijalnim pedagogom i/ili edukacijskim rehabilitatorom – u sustav individualnog savjetovanja učenika s teškoćama je nužno uključiti psihologe, koji sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti posjeduju specifična znanja i savjetodavne vještine nužne za provedbu cjelovitog savjetodavnog rada s učenicima s teškoćama. Poštujemo doprinos stručnih suradnika svih profila podizanju kvalitete odgojno obrazovnog procesa, no naglašavamo sljedeće: 1. U Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije se naglašava potreba za identifikacijom darovitih učenika, a to zahtijeva uporabu psihodijagnostičkih sredstava, što je prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti u isključivoj domeni rada psihologa; 2. U Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije se navodi da je potrebno “kadrovski ojačati odgojno-obrazovne ustanove stručnim suradnicima potrebnim za provedbu standardiziranih postupaka rane identifikacije teškoća kod djece i učenika”. Identifikacija teškoća kod djece i učenika provodi se na temelju psihodijagnostičkog testiranja, za što su prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti educirani i što smiju raditi isključivo psiholozi. 3. U Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije se navodi da je potrebno “Unaprijediti postupak utvrđivanja spremnosti djece za osnovnu školu uključivanjem stručnih profila osposobljenih za korištenje standardiziranih postupaka za ranu identifikaciju posebnih odgojno-obrazovnih potreba učenika”, tako da u sastavu stručnog povjerenstva da u sastavu stručnog povjerenstva obvezno budu uključeni psiholozi, edukacijski rehabilitatori i logopedi koji su osposobljeni za korištenje standardiziranih postupaka za ranu identifikaciju posebnih odgojno-obrazovnih potreba djece. To je također razlog da svaka osnovna škola u svom stručnom timu ima psihologa. 4. Kreiranje programa razvoja metakognitivnih, emocionalnih i socijalnih vještina i njihovo ugrađivanje u školski kurikulum, što je također dio Strategije, zahtijeva specifična znanja koja imaju psiholozi. 5. Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije predviđa kreiranje sustava individualnog savjetovanja učenika i roditelja sa stručnim suradnikom, razrednikom, učiteljima, nastavnicima i odgojiteljima. Psiholozi su najkompetentniji za provedbu savjetodavnog rada s učenicima i roditeljima, ali i za savjetovanje i pružanje podrške razrednicima i nastavnicima u komunikaciji s učenicima i roditeljima. 6. Strategijom je predviđena izrada programa i osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za senzibilizaciju djece i učenika za specifične potrebe djece i učenika s teškoćama kao i senzibilizacija sve djece, učenika, njihovih roditelja i zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova za specifične potrebe djece i učenika s teškoćama i za ulogu vrtića, škole i učeničkog doma u njihovu zadovoljavanju. Ovi programi također zahtijevaju specifična znanja i vještine koje imaju psiholozi. 7. Prema Strategiji, potrebno je izraditi programe rada s darovitim učenicima u obliku izborne i fakultativne nastave, individualiziranih programa, posebnih projekata, školskih i izvanškolskih aktivnosti i drugih oblika rada kroz školski kurikulum. Smatramo da je u izradu navedenih programa nužno uključiti psihologe, jer takve programe treba temeljiti, između ostalog, na rezultatima psihodijagnostike. 8. Strategija predviđa i razvoj cjelovite potpore učenicima u učenju, posebice djeci s teškoćama i darovitoj djeci. S obzirom na učestalost i raznovrsnost teškoća te potrebe darovitih učenika (a nerijetki su i daroviti učenici s teškoćama), smatramo da psiholozi imaju kompetencije koje su nužne za ovo ovo područje rada. 9. Strategijom je predviđeno i razvijanje programa stručnog usavršavanja za razvoj profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za pružanje različitih oblika podrške djeci i učenicima, uključujući i oblike podrške djeci i učenicima s teškoćama i darovitima. Učitelji i nastavnici se često susreću s učenicima koji imaju različite probleme (od teškoća u učenju, razvojnih teškoća, obiteljskih problema, do tjelesnih i psihičkih bolesti) i nužna im je svakodnevna podrška u radu s takvom djecom, kao i u radu s nadarenim učenicima. S obzirom na rastući broj takvih učenika i raznovrsnost izazova s kojima se odgojno-obrazovni djelatnici susreću, smatramo da je i za kvalitetno provođenje ove aktivnosti u sklopu Akcijskog plana nužno da svaka škola ima psihologa. S obzirom na društvena zbivanja koja, između ostalog, rezultiraju i porastom svih oblika nasilja među djecom, a to je tema koja izaziva veliko zanimanje javnosti i medija (nažalost, najčešće kada problemi eskaliraju), sigurni smo da će psiholozi, ukoliko budu prisutni u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, značajno doprinijeti preveniranju ovog problema ili će se ranom intervencijom spriječiti nemjerljiva šteta koju žrtve vršnjačkog nasilja (ali i počinitelji) trpe ako intervencija izostane ili je ona neodgovarajuća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Udruga Dar Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije MJERA 6.2.16. Revidirati zakonsku regulativu koja regulira odgoj i obrazovanje darovitih učenika tako da se omogući identifikacija, školovanje, poticanje i praćenje darovitih učenika na optimalan način. Predložiti i donijeti Zakon o identifikaciji, školovanju, poticanju i praćenju darovitih učenika. Način provedbe/Aktivnosti Donijeti Zakon o načinu uočavanja, školovanja, praćenja i poticanja darovitih učenika u osnovnoj i srednjoj školi te uvjetima i postupcima pod kojima učenik može završiti školu u kraćem vremenu od propisanog. MJERA 6.3.12. Pružiti financijsku i stručnu podršku za osnivanje novih i razvoj već postojećih izvanškolskih centara za rad s darovitim učenicima Pružiti financijsku i stručnu podršku za osnivanje novih i razvoj već postojećih izvanškolskih centara za rad s darovitom djecom, učenicima, mladima. Provedba MZO, AZOO, ASOO, stručnjaci za obrazovanje darovitih (sa sveučilišta i znanstvenih instituta), praktičari (odgojno-obrazovni radnici), udruge. MJERA 7.3.4. Postupno uvoditi programe produženog boravka u školske i izvanškolske ustanove. Osigurati potrebne prostorne kapacitete za uvođenje produženog boravka za darovite učenike. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati financiranje produženog boravka za darovite učenike. Osigurati potrebne prostorne kapacitete za uvođenje produženog boravka za darovite učenike. Uvoditi programe produženog boravka u školske i izvanškolske ustanove za darovite učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR Komentari i primjedbe na poglavlje Znanost i tehnologija Institut društvenih znanosti Ivo Pilar zalaže se za sustavna rješenja u znanosti i visokom obrazovanju, te za donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji će na koherentan i konzistentan način urediti odvijanje znanstvenoistraživačkog rada, a posebice: izvore i načine financiranja, organizaciju znanstvenih istraživanja, obnovu znanstvenog kadra, evaluaciju istraživačkih institucija i napredovanje istraživača. Ovaj akcijski plan kao i niz dosadašnjih izmjena postojećeg Zakona te Strategiju koja ne odgovara duhu vremena i ulozi znanosti u cjelokupnom razvoju hrvatskog društva i gospodarstva ne vidimo samo kao još jedno u nizu fragmentiranih parcijalnih inicijativa (ne i rješenja) kojima se želi unaprijediti znanstveni sustav, nego koja može, upravo suprotno, dovesti do novih nelogičnosti i nepravičnosti u sustavu zbog manjka jedinstvenog zakonskog okvira, te štetiti njegovom funkcioniranju. U takvom općem kontekstu Mjera 1.2 (Donošenje zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost) čini nam se osnovnim preduvjetom svih ostalih promjena koje se predviđaju ovim Akcijskim planom te temeljem za izradu nove Strategije. U suprotnom, držimo da bi zbog različitih i samovoljnih interpretacija pojedinih mjera i akcija nakon njihove razrade i usvajanja moglo doći do daljnjeg urušavanja znanstvenog sustava. Uvjerljiv primjer iz sadašnje prakse jest proizvoljna interpretacija materijalnih troškova iz Uredbe o institucijskom financiranju zbog čega su mnogi istraživači lišeni osnovnih materijalnih sredstva za rad. Ili, nejasnoće oko izbora u trajna zvanja koja rezultiraju i sudskim prijetnjama. Razloge vidimo i u tome što se neke mjere preklapaju ili su kontradiktorne ili su pak komplementarne, a u Akcijskom planu nisu istaknute veze među njima. To otežava razumijevanje mjera i istodobno povećava njihov broj do razine koja onemogućava sagledavanje ciljeva Akcijskog plana kao koherentne cjeline. U nastavku iznosimo neke pojedinačne dileme i primjedbe na predloženi Akcijski plan: Logično je pitanje odnosa Mjera 2.3. (sustav evaluacije istraživača…), mjera 2.4. (istorazinsko vrednovanje….) i Mjera 2.2. (financiranje putem programskih ugovora uključujući plaće). Slično je i s mjerama u poglavlju o visokom obrazovanju gdje je također nekoliko mjera usmjereno na jedan cilj – vrednovanje rada nastavnika (Mjera 3.1.4; 3.2.1; 3.2.3.), svaka sa svog parcijalnog aspekta. Nadalje, neke mjere kombiniraju više akcija. Primjerice Mjera 2.2. (Uspostaviti sustav institucijskog financiranja sveukupne djelatnosti putem programskih ugovora, uključujući plaće) kombinira korisnu inicijativu - programsko financiranje, s (implicitnom) varijabilnosti plaća koja, prema našem mišljenju, nema uporište u sadašnjem zakonskom okviru. Također, ova mjera uvođenja programskih ugovora u javnim institutima nije usklađena s tim istom mjerom u sustavu visokog obrazovanja s obzirom da u sustavu visokog obrazovanja ova mjera ne uključuje plaće (Mjera 4.1. - Uspostaviti sustav alociranja javnih sredstava visokim učilištima putem cjelovitih programskih ugovora). Bojazan je da će ovakva diferencijacija u provedbi programskih ugovora na institutima i sveučilištima dovesti do daljnjeg materijalnog zaostajanja javnih znanstvenih instituta za fakultetima od kojih mnogi koriste svoj lukrativni tržišni položaj za financiranje svojih aktivnosti uključujući plaće. Očigledno je da mjere usmjerene na programske ugovore, evaluaciju rada i nagrađivanje nisu dobro osmišljene i međusobno dobro usklađene. U sklopu restriktivne financijske politike za znanost, pitanje je količine sredstva za programske ugovore predviđene tom istom Mjerom 2.2. iz kojih bi se financirale sveukupne djelatnosti javnih instituta. Može se pretpostavili da bi programsko financiranje trebalo zamijeniti sadašnje institucijsko financiranje (iako to nije rečeno), koje je, međutim, nedostatno za neku smislenu znanstvenu politiku unutar institucija usmjerenu na znanstvenu izvrsnost i financijsku odgovornost kako je to bilo prvotno zamišljeno. Stoga se mnoge znanstvene institucije odlučuju na najracionalnije rješenje u uvjetima oskudice, a to je podjela sredstava putem glavarine ili internih projekata čime se izbjegava međusobno konkuriranje kolega – znanstvenika na iste skromne resurse unutar jedne institucije. Valjalo bi spomenuti i činjenicu da su istraživači na javnim institutima prisiljeni financirati svoje istraživačke djelatnosti što čini ideju poticanja izvrsnosti kroz institucionalno financiranje neizvedivom. Držimo stoga da su programski ugovori uvjetno dobro rješenje ali da zahtijevaju adekvatnu financijsku potporu koja bi omogućila vođenje istraživačke i kadrovske politike unutar institucija. Pitanje je u kojoj su mjeri izdvajanja predviđena Državnim proračunom konzistentna s Mjerom 6.4. Akcijskog plana prema kojoj „Povećanje proračunskih sredstava za znanstvene kompetitivne programe i projekte (HRZZ) treba biti najmanje 0,15% BDP-a“. To bi, primjerice, u proračunu za 2016. godinu iznosilo oko 524 milijuna kuna , uz procjenu BDP-a od 349.410 milijardi kuna . S obzirom da su u 2016. gotovo svi kompetitivni projekti bili financirani od strane Zaklade koja je raspolagala sa sredstvima za projekte od oko 88,6 milijuna kuna, sredstva za projekte iznosila su svega 0.025% BDP-a ili 6 puta manje nego što je predviđeno Strategijom, odnosno ovim Akcijskim planom. Umjesto nedovoljno promišljenih prijedloga veću pažnju bi valjalo posvetiti mjerama koje se odnose na kriterije za vrednovanje javnih instituta (Mjera 2.1, stavak 3.) i na uspostavu novog sustava vrednovanja istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija (Mjera 2.3) jer držimo da je neophodno prevladati osrednjost u znanosti, odnosno povećati znanstvenu produktivnost istraživača i međunarodnu kompetitivnost istraživačkih institucija. U tim aspektima je hrvatska znanost loša za što dobrim dijelom snosi krivnju i netransparentna znanstvena politika koja ne potiče znanstvenu izvrsnost već osrednjost, te je iracionalna jer proizvodi znatno više znanstvenih zvanja nego što ima radnih mjesta. Stoga bi novim zakonom trebalo definirati ne samo „društvenu ulogu i način djelovanja svakog javnog instituta: uključivanjem u sveučilište, u asocijaciju instituta ili samostalno“ kako je to definirano u Mjeri 2.1 ( stavak 1 i 2) nego i javnu misiju znanosti u Hrvatskoj. Zbog drastičnog i kontinuiranog smanjenja sredstva za istraživačku djelatnost, postavlja se pitanje odriče li se Hrvatska država znanosti i želi li je financirati iz nacionalnih sredstva, ili omogućava „preživljavanje“ samo onih područja znanosti i znanstvenika koji se mogu financirati iz EU, Strukturnih ili nekih drugih fondova. Naime, nacionalni izvori sredstava za kompetitivne projekte sveli su se samo na sredstva Hrvatske zaklade za znanost u iznosu od 90 milijuna kuna u 2017. koji se raspoređuju na manji broj, kako se tvrdi, izvrsnih projekta dok dobar dio istraživača ostaje bez sredstava za rad. Iako su prema Prijedlogu proračuna za 2018. godinu sredstva za HRZZ u porastu, te bi 2020. trebala doseći 115 milijuna kuna, ta sredstva dosežu razinu sredstava koja su se izdvajala za Z-projekte 2011. (oko 106 milijuna kuna) dok je razina izdvajanja za Z-projekte u 2010. od otprilike 125 milijuna kuna još nedostižna. Pri tom treba napomenuti da su to samo sredstva tadašnjeg ministarstva znanosti, a da su istraživačima još bila dostupna sredstva HRZZ i Fonda jedinstvo uz pomoć znanja. U tom kontekstu logično je pitanje je li cilj Akcijskog plana takva znanstvena politika u kojoj se istraživači moraju pretvoriti u poduzetnike i menadžere te se pobrinuti za vlastita sredstva za istraživanje. Drugim riječima, je li svrha znanosti stjecanje, apsorpcija i diseminacija novih znanja ili je svrha održavanje samo one znanosti koja se može financirati bez pomoći države. Poznato je da je Hrvatska među zadnjima u EU po izdvajanjima za znanost (npr. izdvajanje za znanost po stanovniku je u Hrvatskoj 7 puta manje nego što je prosjek EU, 4 puta manje nego u Sloveniji, a skoro 12 puta manje nego u Finskoj). Slično se pitanje odnosi i na pomlađivanje znanstvenog kadra, odnosno na ograničavanje zapošljavanja znanstvenih suradnika/stručnih savjetnika na znanstvenim institutima na svega 15% od ukupnog broja znanstvenih novaka o čemu u Akcijskom planu nema ni riječi. Istovremeno broj istraživača u zadnjih desetak godina u hrvatskoj stagnira i obuhvaća oko 11,000 istraživača prema broju zaposlenih (HC) odnosno oko 7,000 istraživača u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE). Činjenica da je preko 85% istraživača zaposleno u javnom sektoru nije krivnja javnih instituta i sveučilišta već gospodarskog sektora koji istraživače ne treba. Stoga je potpuno neutemeljeno očekivati da će se doktori znanosti „odlijevati“ u gospodarstvo dok u gospodarstvu prevladavaju nisko tehnološki sektori usluga. Iz istog je razloga u uvjetima sve većeg osiromašenja gospodarstva i društva neutemeljeno očekivati da se sredstva za istraživački rad mogu povećati iz suradnje s gospodarstvom ili društvenim djelatnostima, a koje je navedeno kao kriterij za dodjelu sredstava iz programskih ugovora (Mjera 2.3). U istom kontekstu, želimo spomenuti da niti financiranje važnih istraživanja od nacionalnog interesa sredstvima Strukturnih fondova nije realno. Ova sredstva koriste se uglavnom za obnovu istraživačke infrastrukture (O-ZIP, Dječja bolnica Srebrnjak, BioCentar u prethodnom periodu i slično), što je hvalevrijedno te za velike istraživačke grupe kao što su centri izvrsnosti (koji su dosada netransparentno oblikovani) ili grupe koje mogu surađivati s poduzetnicima zbog postojanja međusobnih interesa (npr. centri kompetencije) ). Strukturni fondovi, naime ne osiguravaju samo sredstva već zastupaju i svoju znanstvenu politiku formuliranu u Strategiji pametne specijalizacije koja preferira velike i financijski značajne istraživačke projekte orijentirane na kooperaciju s poduzetnicama kao nositeljima promjena i gospodarskog rasta. To je, dakako, legitimna, opravdana i poželjna znanstvena i inovacijska politika ali ne može u potpunosti zamijeniti nacionalnu znanstvenu politiku koja mora voditi računa o razvoju ukupnih znanstvenoistraživačkih potencijala. Također, nije jasno kako se sveobuhvatne promjene u znanstvenom sustavu mogu provesti bez adekvatnih statističkih i ostalih podataka, s obzirom na to da se „unaprjeđenje, prikupljanje, obrada, interpretaciju i objava statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija“ (Mjera 1.3.) predviđa tek za kraj 2020. Pri tom valja napomenuti da je prvi prijedlog sveobuhvatnog i koherentnog pregleda hrvatskog istraživačkog sustava (Science and Technology Foresight Project) u nadležnosti MZO iniciran još 2014. Ovaj cilj spominje se i u sklopu same Strategije znanosti iz 2014. (cilj 1, Mjera 1.4) ali se, prema svemu sudeći, do sada nije ništa na tom planu uradilo. Sažeto, iz navedenog proizlazi da se Akcijski plan sastoji od niza mjera koje nisu međusobno povezane u koherentnu cjelinu koja bi činila hrvatski znanstveni sustav ili politiku. Očigledno je da je sustav planiranja i upravljanja znanstvenim sustavom u dubokoj krizi i da se problemi neće riješiti parcijalnim mjerama ovog Akcijskog plana te zato i predlažemo donošenje novog Zakona kao temelja za konzistentniju i transparentniju znanstvenu politiku i Strategiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Prijedlog Akcijskog plana provedbe strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije U dokumentu je vidljiva terminološka neusklađenost edukacijski rehabilitator/edukator/rehabilitator Mjera 4.2.2. Razviti nove programe stjecanja učiteljskih kompetencija na sveučilišnoj razini za osobe koji su završili nenastavničke studijske programe- s naglaskom na stjecanju kompetencija za rad s učenicima s teškoćama. Mjera 4.2.3. Razviti nove programe stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi-s naglaskom na stjecanju kompetencija za rad s učenicima s teškoćama. Mjera 4.2.4. Definirati pojam „edukator učitelja“- misli li se tu na npr. edukacijske rehabilitatore koji podučavaju učitelje razredne nastave u radu s djecom s teškoćama? Svojevremeno je AZOO organizirao educiranje edukacijskih rehabilitatora za rad u MST. Mjera 6.2.4. „Organizirati sustav dodatnoga individualnog savjetovanja učenika s teškoćama i njihovih roditelja s logopedom, socijalnim pedagogom i/ili edukacijskim rehabilitatorom“ Zašto se stavlje socijalnim pedagogog i/ili edukacijskim rehabilitatorom? To su potpuno dva različita stručnjaka. Edukacijski rehabilitatori su stručnjaci koji su završili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet . Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost obuhvaća: rano otkrivanje i intervenciju, timsku dijagnostiku, procjenu potreba za podrškom, izradu individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova podrške, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici, edukacijsko-rehabilitacijske individualne i/ili grupne postupke i programe, odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama u razvoju, koordinaciju podrške u različitim sustavima u svrhu zastupanja, upućivanje i praćenje korisnika, edukacijsko-rehabilitacijsku superviziju, savjetovanje, suradnju, timski rad. Socijalni pedagozi su stručnjaci koji su završili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet . Socijani pedagog bavi se prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem, ranim intervencijama i tretmanom, procesuiranjem i brigom za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem. Evidentno je da su to dva stručnjaka sa potpuno različitim kompetencijama. Zajedničko im je jedino to da su svoje zvanje stekli na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Mjera 6.2.5. Osigurati ljudske, financijske i prostorne resurse za poludnevni boravak tijekom kojeg se provodi produženi stručni postupak Pohvaljujemo navođenje PSP-a u nekoj od mjera. U našem Centru se već niz godina provodi program PSP-a za djecu s IT osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Program se pokazao izuzetno koristan za učenike s teškoćama. Program nudi podršku u učenju, kreativne radionice, edukacijsko-rehabilitacijske tretmane i izvannastavne aktivnosti. Mjera 6.3.8. Uspostaviti u svakoj županiji i Gradu Zagrebu koordinacijski centar za organizaciju rada mobilnih stručnih timova- da li će CENTRI PODRŠKE (regionalni centar kompetentnosti) biti koordinacijski centar za organizaciju i rad MST ili..? Kada je naš Centar pisao razradu program Centra podrške planirali smo MST za osnovne i srednje škole i koordinaciju timova u sklopu samog Centra koji je i nositelj stručnog rada i podrške, koji također i ima najveći broj stručnjaka praktičara. Mjera 6.3.11.- za darovite i škole se mogu transformirati u centre izvrsnosti pa u skladu s time bi se trebale odgojno-obrazovne ustanove u kojima se izvodi poseban nastavni program transformirati u centre kompetentnosti. Mjera 7.4.3. Pozdravljamo stvaranje mjera, transformacije odgojno-obrazovne ustanove u kojima se izvode posebni programi za djecu s teškoćama u centre kompetentnosti za podršku redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama pružanjem usluga savjetodavne podrške mobilnih stručnih timova- definirati na koji način će biti osigurano financiranje centara potpore (pravilnik o normi, sati, prijevoz i sl.) Mjera 7.4.4. U ovu mjeru svakako uključiti Zavode za zapošljavanje kako bi se vidjelo koja su zanimanja deficitarna. Primljeno na znanje Nastavno na dio komentara koji se odnosi na neusklađenost termina edukacijski rehabilitator/edukator/rehabilitator, napominjemo kako u sustavu obrazovanja postoje sva tri profila stručnjaka. Vezano uz komentar na mjeru 6.3.8. – budući centri potpore imat će formirane mobilne stručne timove i koordinirat će njihovim radom.
12 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, ZNANOST I TEHNOLOGIJA Navodi se pod jednom od mjera da će se brojati inovacijski projekti. Gdje su definirani kriteriji za takve projekte? Navode se promjene pametne specijalizacije. Bilo bi dobro ocijeniti učinke postojeće, kako bi se definirane smjernice za njenu promjenu: koliko je projekata financirano, koliko inovativnih proizvoda i patenata nastalo, i sl. Kako se može procijeniti izravan utjecaj na gospodarstvo i jesu li određene grane ostale zakinute nedostacima u postojećoj specijalizaciji? Trebalo bi naglasiti institucijsko uključivanje u aktivnostima vezanim uz redefiniranje pametne specijalizacije. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014. - 2020. usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere: a) mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine te b) mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije. Prihvatljivi troškovi, način prijave, kao i opća pravila za sve aktivnosti obuhvaćene Odlukom dostupne su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
13 Petar Marija Radelj Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Osvrćem se na Prijedlog akcijskoga plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji je bio predmet internetskoga savjetovanja od 15. siječnja do 14. veljače 2018. na https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6798 1. Iako je nositelj izrade toga akta Posebno stručno povjerenstvo pri Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategijâ i djelovanjâ na području obrazovanja, znanosti, tehnologije i inovacija, nije jasno zašto nositelj javnoga savjetovanja nije Ured predsjednika Vlade, nego jedno ministarstvo. 2. Akcijski plan, ako se kani provesti, ne može biti tako opsežan. 3. Prijedlog akcijskoga plana nije konkretan smjerokaz svim tijelima vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pregaocima kako provoditi potrebne reforme. U dionicama, mjerljivim koracima i vremenskim razdobljima. Zbog toga Prijedlog akcijskoga plana ne ostvaruje svoju temeljnu svrhu, da bude alat za provedbu reforme i povratak nade i optimizma u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. Naprotiv, on je instrument nametanja birokratizma, otuđenja i odnarođenja hrvatskoga odgojno-obrazovanoga sustava. 4. Predložene aktivnosti nisu plod ocjene postojećega stanja i aktivnoga praćenja potreba, nego projekcije želja koje nisu lišene sumnje privatnih interesa u ime bavljenja zajedničkim dobrom. 5. Akcijski plan slagan je prema zastarjeloj Strategiji, o kojoj nikad nije postignuto opće nacionalno suglasje, i namjesto da se prvo raspravlja o njezinoj provedbi, da se Strategija osuvremeni i revidira, ona se petrificira zakašnjelim donošenjem akcijskoga plana za njezinu provedbu. 6. Akcijski plan smokvin je list, koji se nije kanio i ne kani provoditi. Očiti dokaz tomu jest činjenica da se u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. i Prijedlogu akcijskoga plana iz 2018. ne spominje riječ informatika, a osobito ne kao obvezatnoga predmeta. A ipak se uvođenje toga predmeta sustavno predočava kao najveće postignuće školske reforme i provedbe Strategije – u kojoj uopće nema informatike. 7. Na koji se način Odluka o donošenju kurikula za nastavni predmet Informatike u dvanaestogodišnjem školovanju (klasa 602-01/17-01/00760, ur. broj 533-28-18-0001, od 12. veljače 2018.) odnosi prema Strategiji i Akcijskom planu, kad njima nije predviđena, kad se s njezinim donošenjem ne čeka donošenja Akcijskoga plana, kad njezino donošenje nije oblik provedbe Strategije ni Akcijskoga plana, i kad je donesena prije nego je dovršena javna rasprava o njezinu prijedlogu (https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6720)? 8. Informatikom kao obvezatnim predmetom povećava se broj obvezatnih, a smanjuje broj izbornih predmeta, što je u suprotnosti sa zamišlju CKR-a o smanjenju obvezatnih, a povećanju izbornih predmeta. A uvođenje novih predmeta Strategijom nije planirano prije nego se osnovnoškolski odgoj i obrazovanje ne produlji s osam na devet godina. 9. Šuma mjera i aktivnosti loša je varijanta pisanja akcijskih planova, jer se na kraju ne vidi i ne može razaznati jasan, konkretan, doseziv i mjerljiv cilj. Zapravo ga ni nema. 10. Reformske pripreme nigdje se ne rade prema tromjesečjima, nego prema godinama. 11. Koja je svrha ponavljati i doslovce prepisivati akte više razine u niže? Je li cilj akcijskoga plana prepisivanje Strategije ili njezina stvarna provedba? Ako provedba, zašto je Strategija prepisana u Prijedlog akcijskoga plana? 12. Iako je Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije donio Hrvatski sabor, ona nema snagu zakona, ona nije propis (pravno ne obvezuje), nego je planski dokument, smjerokaz koji potiče ili usmjerava političku volju u zakonodavnom smjeru; prema tome, metodologija izrade akcijskoga plana prepisivanjem mjera Strategije te inzistiranju na doslovnom prepisivanju Strategije je promašena. 13. Koja je pravna narav Strategije? Je li Akcijski plan provedbeni propis Strategije ili je on dvogodišnji akcijski plan onoga što se u tom razdoblju može i treba postići, a što je zacrtano Strategijom kao dugoročnom planskom ispravom? 14. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije nema predviđeno vremensko razdoblje primjene i nadahnjivanja zakonodavnoga, proračunskoga, upravnoga i drugoga djelovanja, a javnosti je predstavljena kao dugoročna. Prijedlog akcijskoga plana za njezinu provedbu podnaslovom je vremenski ograničen na dvije godine, a zapravo obuhvaća najmanje 12 godina. 15. Strategija ni Prijedlog akcijskoga plana za njezinu provedbu nemaju ujednačenu metodologiju i strukturu (svi ciljevi nemaju mjere za njihovu provedbu; sve mjere nemaju dosljedno nazivlje, ni dosljedne nositelje; pokazatelji provedbe utvrđeni su neujednačeno i nesusljedno), nema prioritete i dionice; nema simulaciju potrebnih ulaganja za njezinu provedbu, nema proračun ni financijski plan provedbe; brisanjem rokova je obezglavljena. 16. Prijedlog akcijskoga plana proturječan je jer u njegovu podnaslovu stoji da se odnosi na točno određeno razdoblje: „prvi kvartal 2018. – prvi kvartal 2020.“. To je sukladno odredbi iz Smjernica za provedbu Strategije (Narodne novine, br. 124/14) koja glasi: Posebno stručno povjerenstvo „će… izrađivati dvogodišnji akcijski plan za provedbu Strategije“. No, u samom tekstu nekoliko desetaka aktivnosti planira se provoditi do 2021. godine. Tako se ukupno 11 puta u tekstu Prijedloga akcijskoga plana navodi 2021. godina kao rok, devet puta 2022., četiri puta 2023., devet puta 2024., jednom godina 2030. Čak 153 aktivnosti kani se provoditi „kontinuirano“. Za takva određenja ne treba akcijski plan ni rokovi, jer „kontinuirano“ nema dionice, ni rok ispunjenja, nego jednostavno traje. Perpetuum mobile. 17. Koja je stvarna svrha stavljanja na javnu raspravu isprave od 206 gusto tipkanih stranica bez ijedne alternative? Bez usklađenosti sa zakonom i bez jasne vizije kako valjano, obrazloženo i razložno stvoriti pravni okvir za provedbu ili reviziju odredaba Strategije koja je već godinama mrtvo slovo na papiru? Nije li pri utvrđivanju mogućih opcija javnih politika za rješavanje problema i postizanje cilja potrebno izraditi više prijedloga i nenormativnih i normativnih rješenja? Zašto se ne dopušta alternativa Strategiji iz 2014.? 18. Nije li cilj sudjelovanja javnosti u savjetovanju dobiti od javnosti povratnu informaciju o predloženom nacrtu i ponuditi alternativna rješenja? Ako jest, zašto se javna rasprava o Prijedlogu akcijskoga plana odvija u sjeni niza drugih medijski razglašenih pothvata neodgojno-obrazovne politike (jer u njoj nema odgoja), ispod radara javnosti, bez javnih izlaganja, sučeljavanja i tribina? Je li nositelju izrade ovoga prijedloga cilj sudjelovanja javnosti u partnerstvu partnerstvo s javnošću, uključujući razvoj alternativnih rješenja i utvrđivanje poželjnih opcija? Ili samo partnerstvo s uskom skupinom ljudi koji pod kritičkim mišljenjem, za koje se tvrde da se zalažu, zapravo podrazumijevaju samo način opiranja autoritetima, počevši od autoriteta istine? 19. Prijedlog akcijskoga plana nevjerodostojan je, jer suptilno, a sadržajno bitno preinačuje Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, br. 124/14) i neprihvatljivo je instrumentalizira u dnevno-političke svrhe. Primjerice, cilj 7.5. u Strategiji iz 2014. nosi naslov „E-ŠKOLA: CJELOVITA INFORMATIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA I PROCESA POSLOVANJA ŠKOLA“. No, u prijedlogu Akcijskoga plana iz siječnja 2018. taj cilj je preimenovan u „e-Škole“. Razlika nipošto nije slučajna. e-škola je opća imenica, gdje „e-“ označava funkcionalne, suvremene zajednice učitelja i učenika, a e-Škole je ime pilot-projekta „uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Dvije su razlike: veliko, odnosno malo slovo š, i jednina, odnosno množina (škola/škole). U aktivnostima mjere 7.5.1. u Prijedlogu akcijskoga plana nudi se: „Dovršiti pilot projekt e-Škole“, „Osigurati predfinanciranje velikog projekta e-Škole“ i „Započeti veliki projekt e-Škole“. Time točka 7.5. prestaje imati cilj cjelovito opremanje i djelovanje školskih ustanovama u doba informacijsko-komunikacijske tehnike, nego postaje oblik privatizacije javnih ovlasti i javnih sredstava od strane provoditelja toga projekta. Ako se 80 % toga pothvata odnosi na informatizaciju sustavu, to je onda prodaja i održavanje informatičke opreme, a ne reforma odgoja i obrazovanja. Pa ne idu u školu ni računala ni roboti, nego djeca, učenici. 20. Drugi nasumce pronađen primjer krivotvorenja Strategije iz 2014. jest mjera 2.4.11. Prema Strategiji iz 2014. ta se mjera zove: „Eksperimentalno uvođenje Nacionalnog kurikuluma i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za devetogodišnji opći odgoj i obrazovanje“. No, prema Prijedlogu akcijskoga plana iz 2018., mjera 2.4.11. glasi: „Izrada modela povećanja izbornosti u gimnazijskom obrazovanju i utjecaja na uvjete rada i broj zaposlenih nastavnika“. Namjesto devetogodišnje osnovne škole – izbornost u gimnazijama!?! 21. Struktura i način javnih rasprava o kurikulnim ispravama nije u skladu s izvornim ciljevima Strategije. Naime, CKR je zamišljen kao organska cjelina hijerarhijski ustrojenih dokumenata, a to znači da bi se svaka sljedeća ili niža razina trebala i mogla raspravljati te zatim i sastavljati tek nakon što je prethodna, viša, koja je „osnova za njezinu izradu“ (Prijedlog Okvira nacionalnoga kurikuluma, str. 10), dovedena do stupnja cjelovitosti, usuglašenosti i konačnosti. Prijedlog akcijskoga plana ne slijedi predviđenu strukturu. 22. Struktura dokumenata navodne cjelovite uputnične reforme nije usklađena s vrijedećim propisima koji reguliraju područje odgoja i obrazovanja. Stoga je nužno ponoviti javnu raspravu o svim uputničnim ispravama jer je prethodna javna rasprava o tim dokumentima provedena bez pravne osnove za njihovu primjenu. Novo javno savjetovanje o uputničnim ispravama predloženim akcijskim planom – nije predviđeno. Stoga je nužno Prijedlogom akcijskoga plana predvidjeti još jednu javnu rasprava o prijedlozima uputnika. Ne bude li internetsko savjetovanje stavljeno u realne i optimalne okvire, mala je vjerojatnost da će se stručnjaci, osim pokojega entuzijasta i uskoga kruga nositelja i partnera, javljati u javne rasprave. 23. Zašto je kao pokazatelj provedbe mjere 2.3.2. u Prijedlogu akcijskoga plana ispuštena „satnica“, kad je ona Strategijom predviđena kao pokazatelj provedbe te mjere? Reforma sustava odgoja i obrazovanja ne može se provoditi bez donošenja jasnoga nastavnoga plana (strukture satnice), kako za osnovnu, tako i za srednju školu, a ta aktivnost nije nigdje navedena. 24. Hibridno vrjednovanje nije plod općega nacionalnoga suglasja. 25. Akcijski plan je metodologijski nedosljedan. Predložena djelovanja u pravilu nisu znanstvena, pa čak ni stručna, a međusobno ne konvergiraju, niti su koherentna da bi ispunjenjem pojedinih ili svih aktivnosti došlo do provedbe mjere u kojoj su one navedene. Stoga predloženi akcijski plan ni na zdravorazumskoj razini prosječnih legitimnih očekivanja ne znači ispunjenje mjera, podciljeva ni ciljeva samom provedbom pojedinih aktivnosti. 26. Prijedlogu akcijskoga plana, kao i Strategiji, nedostaje dosljedna struktura. Zašto svaki cilj nema mjere za svoju provedbu? Zašto mjere nemaju ustaljeno nazivlje i koordinatore među više nositelja? Zašto se pokazatelji provedbe ne navode konsekutivno i konsekvetno? 27. Koje su mjere, od njih 340 u Strategiji, prioritet prema Prijedlogu akcijskoga plana? Koja će biti korist od provedbe poglavitih mjera? 28. Koji su troškovi provedbe pojedinih mjera i podciljeva? Koji Državni proračun prati ili će pratiti sve ono što je zacrtano Prijedlogom akcijskoga plana? Ili ne postoji ozbiljnost ni politička volja da se akcijski plan provede? 29. Tekst Prijedloga akcijskoga plana nije napisan uzimajući u desetke odredaba Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila (Narodne novine, broj 74/15). 30. U tekstu se 111 puta rabi nehrvatska riječ kurikulum, namjesto riječi uputnik ili kurikul. Usp. http://www.vjeraidjela.com/curriculum-u-hrvatskom/ 31. Prijedlog akcijskoga plana nije ispravio bitan manjak odgoja, koji je dokazan u prethodnim reformskim ispravama kao što su Strategija iz 2014. i prijedlozi uputnika iz 2015. Usp. http://www.vjeraidjela.com/prognani-odgoj/ i http://www.vjeraidjela.com/mjesto-odgoja-u-cjelovitoj-uputnicnoj-reformi/ 32. Zbog svega navedenoga Prijedlog akcijskoga plana ne zaslužuje biti donesen. U Zagrebu, 14. veljače 2018. Petar Marija Radelj Djelomično prihvaćen Prijedlog komentara od točaka 1.-13. je primljen na znanje. Nastavno na dio komentara iznesen u točki 16., ističemo kako se Akcijski plan odnosi na razdoblje od dvije godine, od prvoga kvartala 2018. godine do prvoga kvartala 2020. godine, a pojedine aktivnosti započete u tom razdoblju provode se i nakon prvog kvartala 2020. Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na prijedlog u točci 17., 19. (Naziv 7.5. umjesto e-Škole izmijenjen u E-ŠKOLA), 20. i 21. Prihvaća se komentar u točci 22. na način da konačna inačica AP predviđa još jedno savjetovanje o kurikulumima. Dio komentara koji se odnosi na točku 23. i provedbu mjere 2.3.2. se prihvaća te je ista dopunjena „satnicom“. U svezi s komentarom navedenim pod točkom 24., upućujemo kako se, umjesto pojma kojim se ne služi znanstvena i stručna zajednica u Hrvatskoj, pojam „hibridni modeli“ zamjenjuje pojmom „novi oblici vrednovanja“. Preostali dio sugestija i komentara je primljen na znanje.
14 Agencija za znanost i visoko obrazovanje Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije REPUBLIKA HRVATSKA NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ KLASA: 001-02/15-04/0003 URBROJ: 355-08-18-0004 Zagreb, 14. veljače 2018. OČITOVANJE NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE Napomene: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), uz konzultaciju s svojim područnim znanstvenim vijećima i matičnim odborima (320 redovitih profesora/znanstvenih savjetnika) očituje se na dijelove Akcijskog plana (AP) „Visoko obrazovanje“, „Znanost i tehnologija“ te „Cjeloživotno visoko obrazovanje“ u njegovoj zakonskoj nadležnosti prema čl. 6. st.1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDiVO) (NN 94/13) koji NVZVOTR definira kao: „najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj“. Prema članku 11. ZZDiVO kandidate za članove i predsjednika NVZOVTR utvrđuje Vlada RH (VRH), a Hrvatski sabor ih imenuje na prijedlog svog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. NVZVOTR najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Hrvatskom saboru (čl. 13. ZZDiVO). U tom smislu Strategija obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja (SOZT) (NN 124/14) utvrđuje nadležnost NVZVOTR u realizaciji svojih brojnih ciljeva i mjera. NVZVOTR je u međuvremenu između donošenja Strategije i Akcijskog plana njene provedbe (AP SOZT) učinilo slijedeće: -u realizaciji 1. Cilja „Unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme“ odjeljka Visoko obrazovanje uspostavilo je Hrvatsko povjerenstvo za praćenje i analizu bolonjskog procesa (HPBP), -provelo je Mjeru 3.1.1. odjeljka Visoko obrazovanje i Mjeru 2.4. odjeljka Znanost i tehnologija i donijelo Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17), -provodi Mjeru 2.7. odjeljka Znanost i tehnologija uspostavom i kontinuiranim praćenjem rada 13 znanstvenih centara izvrsnosti, -u provedbi Mjere 5.4. odjeljka Znanost i tehnologija uspostavilo je HSFII (Hrvatski strateški forum istraživačkih infrastruktura). -u provedbi Mjera 6.1,6.2.,6.3., 6.4. odjeljka Znanost i tehnologija, zajedno s HAZU, Rektorskim zborom i HRZZ, višekratno je prezentiralo MZO, Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora te Vladi RH detaljno specificiranu potrebu (rebalansom) dodatnih proračunskih izdataka za 2015 i 2016 godinu. Prijedlozi su posebno upravljeni realizaciji prioriteta Mjere 6.3. koja naglašava potrebu ulaganja „ponajprije u istraživače i istraživačke projekte, potom u nabavu istraživačke opreme, a najmanje u izgradnju novih objekata“. Očitovanje ima dva temeljna cilja. Prvo, dopuniti provedbena polazišta kako bi aktivnosti na realizaciji AP SOZT bile što konkretnije i rezultati što mjerljiviji. Drugo, uključiti i umrežiti u nadležna i provedbena tijela sve relevantne hrvatskim propisima i dokumentima definirane dionike kako bi se povećala učinkovitost i smanjio problem (ne)koordiniranosti odgovornih tijela i institucija. Ovim očitovanjem i dosadašnjom javno objavljenom cjelokupnom aktivnošću NVZVOTR iskazuje programsku i organizacijsku pripravljenost u prihvaćanju svoje odgovornosti za provedbu SOZT. Stoga NVZVOTR zajedno sa svojim područnim znanstvenim vijećima i matičnim odborima (320 redovitih profesora – znanstvenih savjetnika) ustrojava programsko-organizacijske mreže visoko kvalificirane za potrebe realizacije ciljeva i mjera SOZT; visoko obrazovanje-mreža HPBP (Hrvatsko povjerenstvo za praćenje bolonjskog procesa), znanost – mreža HSFII (Hrvatski forum istraživačkih infrastruktura), tehnologija i inovacije – mreža VTI (Vijeće za tehnologiju i inovacije). Mreže su koordinirajuće platforme koje čine članovi NVZVOTR, područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora NVZVOTR koje prema profilima ciljeva i zadaćama mjera SOZT, surađuju sa znanstvenim vijećima HAZU, znanstvenim panelima HRZZ, sektorskim vijećima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP), Vijećem za nacionalni inovacijski sustav i vijećima Prioritetnih tematskih područja (PTP) inovacijski sustav i Inovacijskog vijeća za industriju Strategije pametne specijalizacije (S3) Ministarstva gospodarstva (MINIGO), sveučilištima, fakultetima, visokim školama, veleučilištima i drugim tijelima (u skladu s čl. 6. st.12. i 16. ZZDiVO) Očitovanje je prezentirano intervencijama u kolonama predloženog AP SOZT. Intervencije označene kao „Dodatan tekst NVZVOTR“ znače da se tekst intervencije nastavlja na predloženi tekst AP SOZT. Intervencije označene kao „Novi tekst NVZVOTR“ znače da se tekst intervencije predlaže umjesto predloženog teksta AP SOZT. Očitovanje je rezultat zajedničkog napora Nacionalnog vijeće, područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora koje je oblikovano u intenzivnoj višemjesečnoj raspravi i nakon više od 400 komentara i prijedloga i predstavlja reprezentativan prilog članova akademske i znanstvene zajednice potrebnim dopunama, doradama i konkretizaciji Akcijskog plana i njegove sukladnosti s tekstom sam Strategije Dodatna napomena: Zbog rokova dostave, tekst očitovanja nije lektoriran. Lektorirana verzija dostavit će se naknadno. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE POSEBNO STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE I KOORDINACIJU STRATEGIJA I DJELOVANJA NA PODRUČJU OBRAZOVANJA I ZNANOSTI Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (četvrti kvartal 2017. – četvrti kvartal 2019.) rujan 2017. POSEBNO STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE I KOORDINACIJU STRATEGIJA I DJELOVANJA NA PODRUČJU OBRAZOVANJA I ZNANOSTI PRI UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1. prof. dr. sc. Dijana Vican, predsjednica Povjerenstva 2. akademik Ivica Kostović, član 3. akademik Miroslav Radman, član 4. akademkinja Milena Žic Fuchs, članica 5. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, član 6. prof. dr. sc. Vedran Mornar, član 7. prof. dr. sc. Pero Lučin, član 8. prof. dr. sc. Davor Romić, član 9. prof. dr. sc. Josip Milat, član 10. prof. dr. sc. Drago Šubarić, član 11. dr. sc. Vilmica Kapac, članica Članovi Posebnoga stručnog povjerenstva svoj su doprinos dali u razradi područja kako slijedi: - Cjeloživotno učenje - prof. dr. sc. Dijana Vican - Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje - prof. dr. sc. Vedran Mornar, dr. sc. Vilmica Kapac - Visoko obrazovanje - prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Pero Lučin - Obrazovanje odraslih - prof. dr. sc. Dijana Vican, prof. dr. sc. Pero Lučin - Znanost i tehnologija - akademkinja Milena Žic Fuchs, akademik Ivica Kostović, prof. dr. sc. Drago Šubarić, prof. dr. sc. Davor Romić - Smjernice za provedbu Strategije - prof. dr. sc. Dijana Vican, akademkinja Milena Žic Fuchs, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac Prof. dr. sc. Josip Milat dao je ostavku na mjesto člana Posebnoga stručnog povjerenstva 23. svibnja 2017. godine. Akademik Miroslav Radman nije bio u mogućnosti redovito sudjelovati u radu Posebnoga stručnog povjerenstva. UVOD Temeljem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/2014), u poglavlju „Smjernice za provedbu Strategije“, 1. cilja koji glasi: „Osnovati Posebno stručno povjerenstvo pri Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti“, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (Klasa: 022-03/17-04/28, Urbroj: 50301-25/12-17-1 od 26. siječnja 2017.). Povjerenstvo je osnovano pri Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, a sastoji se od predsjednika i deset članova. Na temelju točke III. Odluke o osnivanju Povjerenstva, predsjednik Vlade RH mr. sc. Andrej Plenković donio je Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (Klasa: 080-02/17-01/43, Urbroj: 5030115/1-17-02, od 27. siječnja 2017.). U svrhu djelotvorne provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i njezinog usklađivanja s drugim dokumentima, Povjerenstvo je izradilo Prijedlog Akcijskog plana za dvogodišnje razdoblje. Prije prihvaćanja Akcijskog plana, a sukladno Zaključku Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora od 9. srpnja 2014. godine, Vlada RH je isti dužna uputiti na mišljenje Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Akcijski plan provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije provodit će se u skladu s preporukama područja nadležnih EU politika. Težit će ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja iz okvira Agende 2030 Ujedinjenih naroda, s naglaskom na Cilj 4 Kvalitetno obrazovanje koje podrazumijeva inkluzivno, kvalitetno i pravično obrazovanje i promicanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za sve, kao i Cilja 9 Industrija, inovacije i infrastruktura VISOKO OBRAZOVANJE U cilju povećanja ukupne kvalitete visokog obrazovanja prijeko je potrebno unaprijediti studijske programe daljnjom provedbom postavki Bolonjske reforme, što uključuje i reviziju sadržaja i ishoda učenja studijskih programa, kao i usklađivanje s HKO-om. Sadašnja razina usklađenosti kvalitete i dostupnosti studijskih programa nije usklađena s realnim potrebama društva, stoga Akcijski plan predviđa hitno restrukturiranje studijskih programa, ali i racionalizaciju broja studijskih programa i upisnih kvota. Sve nove studijske programe potrebno je usklađivati s poslodavcima, odgovarajućim državnim tijelima i drugim dionicima uz jasno definiranje izlaznih parametara, kao što su ishodi učenja i kompetencije studenata. To se posebno odnosi na kvalitetno ustrojavanje binarnog sustava visokog obrazovanja. U skladu s Erevanskim komunikeom posebnu je pozornost potrebno posvetiti socijalnoj dimenziji studiranja, kao i unaprijediti studentski standard. Jednako tako, pozornost treba posvetiti i izradi kriterija za ugovaranje programskih ugovora koji moraju imati razvojno-poticajnu ulogu. Bitni čimbenici u međunarodnoj prepoznatljivosti sustava visokog obrazovanja mogu se očekivati dosljednim provođenjem kriterija za izbor, istorazinskim vrednovanjem, većim brojem programa na engleskom jeziku i kvalitetnim doktorskim studijima i sustavom stipendija za polaznike doktorskih studija. Mjere podizanja kvalitete trebaju se istodobno provoditi s nastojanjem povećanja ukupnog broja stanovnika s visokim obrazovanjem u Hrvatskoj u sljedećem razdoblju. U tim zahtjevnim zadacima posebnu ulogu trebaju imati sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, kao i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Trajno i postupno treba povećati izdvajanja za visoko obrazovanje iz javnog i privatnog sektora, kako bi se dosegao medijan europskih zemalja do 2020.   1. CILJ: UNAPRIJEDITI STUDIJSKE PROGRAME DOSLJEDNOM PROVEDBOM POSTAVKI BOLONJSKE REFORME I REDEFINIRATI KOMPETENCIJE KOJE SE NJIMA STJEČU 1.1. Uskladiti broj i profil studijskih programa s društvenim i gospodarskim potrebama MJERA 1.1.1. Provesti analizu studijskih programa prema sadržajima i usklađenosti ishoda učenja i kompetencija koje se njima stječu s realnim potrebama društva. Na toj osnovi racionalizirati broj studijskih programa i upisne kvote. Pri tome se koristiti instrumentima HKO-a. Poticati visoka učilišta na izradu standarda kvalifikacija. Na temelju analize usvojiti i provesti plan racionalizacije broja studijskih programa. Koristiti sektorska vijeća i HZZ kao predlagatelje upisnih kvota prilikom sklapanja programskih ugovora Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Provesti analizu studijskih programa prema sadržajima i usklađenosti ishoda učenja i kompetencija (Dodatak NVZVOTR). • Analizom ispitati usklađenost studijskih programa s valovima znanstvenih otkrića te trendom i brzinom tehnološko-inovacijskih promjena u pojedinim strukama, • Analizirati znanstvena predviđanja glede robotizacije i digitalizacije te korištenja umjetne inteligencije (AI) u pojedinim sektorima proizvodnje roba i usluga – strukama te utjecaj na buduću zapošljivost (korištenje živog rada), • Analizirati znanstvena predviđanja glede novih sektora visoke tehnologije, nadolazećih industrija i prognoza budućeg korištenja živog rada i zaposlenosti NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola AZVO, projektni tim za analizu studijskih programa, sveučilišta, veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). Mreža Hrvatskog povjerenstva za analizu i praćenje Bolonjskog procesa (HPBP) - NVZVOTR u sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2017.-2018. Provedena analiza prema kvalifikacijama, postupcima i standardima HKO-a (Dodatak NVZVOTR) • Provedena analiza očekivane dinamike restrukturiranja tržišta rada tijekom radnog vijeka studentske generacije, pojavom novih tehnologija (KET, FET), procesa i obrazaca proizvodnje roba i usluga, • Provedena analiza i izrađena prognoza potrebnih mjera društvene i gospodarske modernizacije RH kako bi konvergirala s razvojem EU • Provedena analiza očekivanja „financijera“ obrazovanja i nositelja rizika buduće zapošljivosti - roditelji (porezni obveznici) i učenici/studenti Temeljem analize načiniti plan racionalizacije broja studijskih programa i upisnih kvote (Novi tekst NVZVOTR) Temeljem analize načiniti plan modernizacije, transformacije i/ili racionalizacije broja studijskih programa. Analitički utvrditi razinu i opseg neophodnih temeljnih znanja potrebnih za brzu tehnološko inovacijsku prilagodbu postojećih i razvoj novih struka u visokim tehnologijama. Upisne kvote prilagoditi rezultatima analize uravnotežujući aktualne i na znanstvenom predviđanju utemeljene prognoze budućih potreba tržišta rada, te potrebe nacionalnog društvenog, umjetničkog i kulturnog razvoja NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO, projektni tim za analizu studijskih programa, sveučilišta, veleučilišta i visokih škola veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, HGK , HUP Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2018. - 2019. Usvojeni plan racionalizacije i razina odražavanja rezultata iz analize (Novi tekst NVZVOTR). Usvojeni plan modernizacije, transformacije i/ili racionalizacije i razina rezultatskog odjeka iz kombinirane uravnotežujuće analize Poticati visoka učilišta na izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija (Novi tekst NVZVOTR). Poticati visoka učilišta na izradu umreženih otvorenih platformi opremljenih za procjenu utjecaja novih tehnologija i inovacija te njihovu brzu i kontinuiranu implementaciju u standarde zanimanja i standarde kvalifikacija tijekom radnog vijeka jedne generacije (cca idućih 30 godina) NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola AZVO, projektni tim za analizu studijskih programa, sveučilišta, veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, HGK , HUP Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2018. – kontinuirano Razina usklađenosti s realnim potrebama društva (Novi tekst NVZVOTR). Razina usklađenosti s aktualnim i budućim potrebama utemeljena na realnoj uravnoteženoj procjeni tekućih i budućih potreba suvremenog hrvatskog društva znanja na podlozi sektora visokih tehnologija kao predvodnika ukupnog društvenog i gospodarskog razvitka Provesti plan racionalizacije broja studijskih programa (Novi tekst NVZVOTR). Provesti plan inovacije, modernizacije transformacije i/ili racionalizacije studijskih programa NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola AZVO, veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, HGK , HUP Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2019. - 2024. Broj akreditiranih studijskih programa (Novi tekst NVZVOTR). Broj novih akreditiranih programa, broj obustavljenih programa MJERA 1.2.1. Provesti reviziju sadržaja i ishoda učenja studijskih programa. Korištenjem HKO-a uskladiti ishode učenja s kompetencijama. U razradu izmjena i dopuna sadržaja studijskih programa uključiti poslodavce putem sektorskih vijeća, HUP-a i HGK-a. Težište studija pomaknuti s preddiplomskih na diplomske i integrirane studije i pritom uskladiti stvarno opterećenje studenta s ECTS bodovima koje nose pojedini kolegiji/moduli. Osigurati studentsku praksu u okviru svih programa u kojima ona doprinosi stjecanju kompetencija. Osigurati veću zastupljenost transverzalnih kompetencija i u preddiplomskim i u diplomskim studijima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Provesti reviziju sadržaja i ishoda učenja studijskih programa (Dodatak NVZVOTR): Konkretizirati reviziju sadržaja i ishoda učenja studijskih programa, Organizirati savjetovanja (radionice) s poslodavcima o izmjenama/dopunama studijskih programa Provesti ankete među studentima o realnom opterećenju svakoga kolegija Koristiti konferencije s ekspertima EU po studijskim programima, interaktivne radionice i simulacije promjena, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). (Novi tekst NVZVOTR). Projektna mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, HGK , HUP Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2018.-2019. Broj prihvaćenih novih/izmijenjenih studijskih programa Uskladiti ishode učenja s kompetencijama Razrada izmjena i dopuna sadržaja studijskih programa (Novi tekst NVZVOTR): Uskladiti sadržaje (koji uključuju ishode učenja) studijskih programa s kompetencijama Razrada izmjena i dopuna sadržaja studijskih programa Organizirati savjetovanja s HGK i HUP, ineteraktivne radionice nastavnika, poslodavaca, menadžera, drugih društvenih partnera i studenata Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, HGK, HUP, sektorska vijeća NVRLJP Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2018.-2019. Razina usklađenosti ishoda učenja s kompetencijama Razina uključenosti poslodavaca (Dodatak NVZVOTR) Broj savjetovanja, radionica, tribina, konferencija Broj usklađenih sadržaja (koji uključuju ishode učenja) studijskih programa s kompetencijama , prema studijskim programima i institucijama Iznos osiguranih sredstava Osigurati studentsku praksu u okviru svih programa u kojima ona pridonosi stjecanju kompetencija. (Dodatak NVZVOTR): Kontinuirani dodir sa svijetom rada svih studenata i s budućim mogućim portfeljem zanimanja bitna je pretpostavka stjecanja kompetencija, Redovita praksa (u trajanju od dva tjedna do mjesec dana) tijekom po mogućnosti svake godine studija pretpostavka je učvršćivanja znanja i polivalentnih kompetencija u skladu s razvojem različitih struka Uvesti obveznu stručnu praksu u studijske programe Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti HGK, HUP, sektorska vijeća NVRLJP Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2018.-2019. Postotak studenata koji sudjeluju u studentskoj praksi (Dodatak NVZVOTR): Broj studijskih programa koji uključuju (omogućuju) studentsku praksu Broj studenata obuhvaćenih praksom po studijskim programima Broj institucija/tvrtki koje organiziraju praksu po studijskim programima Broj mentora stručne prakse, Visina osiguranih (proračunskih) sredstava za izvođenje stručne prakse Osigurati veću zastupljenost transverzalnih kompetencija i u preddiplomskim i u diplomskim studijima Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZOS 2018.-2019. Razina zastupljenosti transverzalnih kompetencija MJERA 1.2.2. Uvesti sustav poticanja inovativnih pristupa u izvođenju studijskih programa uključujući i uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Osmisliti sustav nastavnih projekata za koje bi se jednom godišnje otvarao poziv i kojima bi se sufinancirali novi, kreativni i učinkovitiji pristupi izvođenju nastave na visokim učilištima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osmisliti financijske i druge poticajne mjere za uvođenje inovativnih pristupa u izvođenju studijskih programa uključujući i uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (Novi tekst NVZVOTR): Osmisliti financijske i druge poticajne mjere (komplementarne postojećim oblicima visokoškolske nastave) za uvođenje inovativnih pristupa u izvođenju studijskih programa uključujući i uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija Osmisliti program digitalizacije nastavnog procesa, virtualne učionice i laboratoriji. Osmisliti program osposobljavanja nastavnika za digitalizaciju metoda poučavanja, nastavnog materijala i interaktivnu virtualnu i fizičku komunikaciju sa studentima MZO (Dodatak) i NVZVOTR Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, CARNet, Srce (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih programa, Srce, CARnet, Stručno tajništvo: Uprave MZO 2018.-2020. Stupanj operativnosti sustava nastavnih projekata, broj projekata (Novi tekst NVZVOTR): Broj mjera za poticanje uvođenja inovativnog pristupa Broja projekata i programa digitalizacije, Iznos osiguranih sredstava Pokretanje financijskih instrumenata za uvođenje inovativnih simulacijskih i eksperimentalno-laboratorijskih metoda učenja (Dodatak NVZVOTR): Definirati program opremanja studijskih programa i studenata digitalnom tehnologijom (tableti-računala), umrežene virtualne i fizičke učionice i laboratoriji, virtualne i optičke komunikacije, nova programska rješenja, MZO (Dodatak) i NVZVOTR Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih programa, Srce, CARnet, Stručno tajništvo: Uprave MZO 2018.-2020. Broj ostvarenih projekata (Dodatak NVZVOTR): Broj računala-tableta dostupnih studentima Broj kabineta, laboratorija, učionica opremljenih digitalnom tehnologijom i suvremenom istraživačkom opremom MJERA 1.2.3. Osmisliti i uvesti mentorski sustav na sva visoka učilišta. Provesti edukaciju nastavnika i suradnika u svrhu razvoja mentorskih kompetencija internim postupcima unutar visokih učilišta. U mentorski sustav uključiti što više nastavnika i suradnika i osigurati redovita savjetovanja studenata sa svojim mentorima. U provođenju studentskih anketa potrebno je uvesti i ocjenjivanje mentora Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osmisliti i uvesti mentorski sustav na sva visoka učilišta (Novi tekst NVZVOTR): Razvijati mentorsku nastavu i mentorsko vođenje studenata kao oblike mentorskog sustava. Mentorska nastava podrazumijeva supstituciju predavačkih/seminarskih grupa studijskim grupama od 5-8 studenata u STEM području i 8-10 studenata u DHP (društveno-humanističkom) području – interaktivnu nastavu, razvijanje kritičkog mišljenja i inovativnog/problemskog pristupa studijskim zadaćama. Mentorsko individualno vođenje, savjetovanje studenata podrazumijeva redovite konzultacije 5-8 studenata tijekom studija, praćenje individualnog napretka i sposobnosti, poticanje i isticanje posebnih sposobnosti Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018-2024 Doneseni odgovarajući pravilnici na visokim učilištima Stupanj operativnosti mentorskog sustava (Novi tekst NVZVOTR). Broj donesenih pravilnika na visokim učilištima Broj nastavnika za potrebe mentorske nastave i mentorskog praćenja uspješnosti studenata Broj studenata u sustavu mentorske nastave Iznos osiguranih sredstava za uvođenje sustava mentorske nastave i mentorskog praćenja uspješnosti studiranja studenata (Novi tekst NVZVOTR). Postupno osigurati prostorne uvjete, programsku opremu i sredstva za potreban broj nastavnika u mentorskoj nastavi Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2019. - kontinuirano Postotak nastavnika koji sudjeluju u edukaciji (Novi tekst NVZVOTR). Broj doktoranada, postdoktoranada uključenih u mentorsku nastavu Broja mentora emeritusa uključenih u mentorski sustav Iznos osiguranih financijskih sredstava Osigurati redovita savjetovanja studenata sa svojim mentorima (Dodatak NVZVOTR): Provesti edukaciju nastavnika i suradnika u svrhu razvoja mentorskih kompetencija i mentorske oblike nastave. Analizirati mogućnost angažiranja emeritusa i umirovljenih profesora u djelomičnoj mentorskoj ulozi Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2019. - kontinuirano Postotak nastavnika i studenata u mentorskom sustavu. Završnost studija u predviđenom roku. Broj nastavnika i suradnika u mentorskoj nastavi do prosjeka 8-10 studenata po studijskoj grupi. Broj nastavnika i suradnika mentora do prosjeka 5-8 studenata na 1 mentora. Iznos osiguranih financijskih sredstava Predlažemo spajanje mjere 1.2.4. i 1.2.5. iz usvojene Strategije u mjeru 1.2.4. kako slijedi: MJERA 1.2.4. Revidirati načine provjere ishoda učenja u cilju njihova pouzdanijeg utvrđivanja. Ova mjera odnosi se na provjeru ishoda učenja kolegija/modula. Potrebno je utvrditi načela provođenja, evaluiranja i arhiviranja dokumentacije vezane uz provjeru ishoda učenja. Također je nužno organizirati edukaciju nastavnika visokih učilišta o provjeri ishoda učenja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Analiza postojećih metoda vrednovanja ishoda učenja Dodatak NVZVOTR Uskladiti s Mjerama 1.1.1. i 1.2.1. Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018. Načinjena analiza Utvrditi metodu za verificiranje i validaciju ishoda učenja i stečenih kompetencija Dodatak NVZVOTR Uskladiti s Mjerama 1.1.1. i 1.2.1. (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018. Razrađena i objavljena metoda Dodatak NVZVOTR Iznos osiguranih financijskih sredstava Donijeti odgovarajuće pravilnike o načinima provjere ishoda učenja (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, Akreditacijski savjet AZVO, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018. Doneseni odgovarajući pravilnici o načinima provjere ishoda učenja Stupanj implementacije pravilnika (Novi tekst NVZVOTR). Broj odgovarajućih pravilnika o načinima provjere ishoda učenja Organizirati osposobljavanje i obrazovanje nastavnika visokih učilišta o provjeri ishoda učenja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: Uprava za visoko obrazovanje MZO, AZVO 2018. - kontinuirano Postotak nastavnika koji sudjeluju u osposobljavanju i obrazovanju Dodatak NVZVOTR Broj ponuđenih programa osposobljavanja Iznos osiguranih sredstava Izmjene i dopune izvedbenih planova nastave s naznačenim načinima provjere ishoda učenja, te povezivanje predmeta s ishodima učenja studijskog programa i završnim kompetencijama Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: Uprava za visoko obrazovanje MZO, AZVO 2018. - kontinuirano Postotak prilagođenih izvedbenih planova nastave i studijskih programa na ustanovi. Mjera 1.2.6. Realizirano u sklopu mjere 1.2.5 MJERA 1.2.6. Poticati završavanje studija u propisanom vremenu trajanja uz istodobno osiguranje kvalitete i dostupnosti studija te postizanje ishoda učenja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi model poticanja završavanja studija u propisanom vremenu trajanja uz istodobno osiguranje kvalitete Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Novi tekst NVZVOTR). Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: Uprava za visoko obrazovanje MZO, AZVO 2018. Prosječno trajanje studija Postotak diplomiranih u propisanom vremenu trajanja studija. MJERA 1.2.7. Uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu za mentorsku podršku u izradi završnih radova i disertacija Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti centre za podršku studentima u izradi završnih radova i disertacija (Novi tekst NVZVOTR): Uspostaviti transparentan sustav „raspodjele“ kandidata za izradu završnih i doktorskih radova po nastavniku tako da obuhvati sve studente i uvaži njihove preferencije Ustrojiti sustav pravodobnog odabira mentora te definiranja mentorskih i studentskih obveza u izradi završnih radova i disertacija Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018. – 2019. Uspostavljeni centre za podršku studentima u izradi završnih radova i disertacija (Novi tekst NVZVOTR) Broj studenata s odabranim mentorom Broj prijavljenih završnih i doktorskih radova po nastavniku Broj uspješno obranjenih završnih i doktorskih radova po mentoru Iznos osiguranih financijskih sredstava za mentorstvo završnih i doktorskih radova Izrađen odgovarajući pravilnik s definiranim obvezama kandidata i mentora 2. CILJ: USTROJITI KVALITETAN BINARNI SUSTAV VISOKOG OBRAZOVANJA USKLAĐEN S NACIONALNIM POTREBAMA I UČINKOVITO UPRAVLJANJE VISOKIM UČILIŠTIMA 2.1. Povećati učinkovitost upravljanja visokim učilištima MJERA 2.1.1. Uspostaviti sustav financiranja visokih učilišta putem cjelovitih programskih ugovora Ova mjera razrađena je detaljno u okviru Cilja 4. Osigurati učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja visokih učilišta, pod točkom 4.1. Predlaže se spajanje mjere 2.1.2 i 2.1.3 u mjeru 2.1.2 kako slijedi MJERA 2.1.2. Razraditi i implementirati učinkovit model upravljanja visokim učilištima uzimajući u obzir njihovu autonomiju i načelo odgovornosti za postizanje ciljeva Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi smjernice za uspostavu učinkovitog modela upravljanja javnim visokim učilištima. (Dodatak NVZVOTR): Smjernice se među ostalim oslanjaju na slijedeća polazišta; • Strategijom utvrđen nacionalan višak upisnih kvota od 110% mjesta na javnim i 123,4% uključujući privatna visoka učilišta prilika je za jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskih sveučilišta i primjeren ustroj programa cjeloživotnog učenja. • Učinkovito upravljanje obuhvaća ustroj višejezičnih studija (engleski), izlazak na međunarodno tržište visokog obrazovanja po konkurentnim cijenama i rast prema 10% stranih studenta u slijedećih 10 godina. • Učinkovito upravljanje podrazumijeva elastičnost u odnosu na potrebe cjeloživotnog učenja. ISCED-F 2013 razrađuje tercijarno obrazovanje (nekadašnja razina 5) na; 5-kratki programi do 1 g. (podobni za cjeloživotno), 6-prvostupnici i 7 magistri. • Ispitivanje mogućnosti obvezne „obnove“ prvostupničke/magistarske diplome uslijed brzine tehnološkog napretka nakon 5 godina zaposlenja za pojedine struke; kratki semestarski/godišnji programi NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta, veleučilišta, visoke škole i fakulteti Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO 2018. Izrađene smjernice za uspostavu učinkovitog modela upravljanja (Dodatak NVZVOTR): Izračunati realni troškovi i cijena obrazovanog programa prema vrstama i razinama studija Broj višejezičnih studijskih programa ponuđenih na međunarodnom „tržištu“ visokog obrazovanja, Broj nastavnika u sustavu nastave na svjetskim jezicima Iznos osiguranih financijskih sredstava za osposobljavanje nastavnika za nastavu na stranim jezicima Broj inozemnih studenata Iznos školarina koje su uplatili strani studenti Broj programa cjeloživotnog obrazovanja Broj programa „kratkog“ jednogodišnjeg obrazovanja Broj studenata u sustavu cjeloživotnog obrazovanja Iznos sredstava ostvarenih od programa cjeloživotnog obrazovanja Pristupiti izmjenama u pravnim aktima visokih učilišta s ciljem implementiranja učinkovitog modela upravljanja visokim učilištima (Dodatak NVZVOTR): Pristup izmjenama treba počivati među ostalim na slijedećim načelima.: • Sveučilišna autonomija je polazište učinkovitog upravljanja. Na sveučilištima je koncentrirana ekspertiza ne samo za sveučilišno nego i ukupno društveno i gospodarsko učinkovito upravljanje. • Društvena kontrola putem sveučilišnih savjeta, proračunske politike, programskih ugovora, upisnih kvota i drugih akata i procedura na potrebnoj je razini • Učinkovito upravljanje traži različite obrasce obzirom na ustrojbene modele centralizirano i/ili funkcionalno integriranih sveučilišta • Upravljački modeli elaborirani u pravnim aktima trebaju biti elastični u odnosu na veličinu sveučilišta (broj studenata, broj programa, broj nastavnika) NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole 2018. Izmjene u pravnim aktima visokih učilišta (Novi tekst NVZVOTR): Broj izmijenjenih pravnih akata visokih učilišta Implementacija učinkovitog modela upravljanja visokim učilištima (Novi tekst NVZVOTR). Razvoj i implementacija učinkovitog akademsko-poslovnog integriranog modela upravljanja, visokim učilištima prema specifičnostima područja, struka i institucija NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2019.-2020. Razina operativnosti i učinkovitosti modela (Dodatak NVZVOTR): Broj integriranih digitaliziranih modela procesnog poslovnog upravljanja Iznos osiguranih sredstava za uvođenje i održavanje modela Razraditi model klasteriranja javnih visokih učilišta U razradi modela klasteriranjavalja poći od spoznaje kako važan element međunarodne konkurentnosti sveučilišta može biti i cjelina „ponude“ obrazovanih programa u većini (svim) struka. Moguće „regionalno“ klasteriranje „manjih“ sveučilišta treba biti u funkciji zaokruživanja programske „ponude“ i snažnije nazočnosti na obrazovnim tržištima u neposrednom regionalnom okruženju NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Dodatak NVZVOTR): Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO 2018.-2019. Razrađen model klasteriranja javnih visokih učilišta Novi tekst NVZVOTR: Broj programskih klastera Broj studenata u „klasterskim programima“ Mjera 2.1.3. Razrađeno u sklopu mjere 2.1.2. MJERA 2.1.4. Poticati sustav dopunske edukacije čelnika visokih učilišta. Dopunsku edukaciju provoditi u obliku programa iz područja sustava upravljanja, za čelnike izabrane za akademsku godinu 2016./2017. i dalje Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Provoditi dopunsku edukaciju čelnika visokih učilišta u području upravljanja. (Dodatak NVZVOTR): Edukacija obuhvaća 4 segmenta; • Menadžersko vođenje i upravljanje organizacijskim promjenama • Vođenje poslovne politike i upravljanje financijama • Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima • Razvoj komunikacijskih vještina, prezentacije i promidžbenih sposobnosti na obrazovnom tržištu NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole s odgovarajućom ekspertizom (Novi tekst: NVZVOTR): Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole s odgovarajućom ekspertizom 2018.-2020. Postotak čelnika koji su prošli program dopunske edukacije (Dodatak NVZVOTR): Broj provedenih edukacija Broj čelnika koji su prošli edukaciju Iznos osiguranih financijskih sredstava MJERA 2.1.5. Uspostaviti jedinstven sustav upravljanja informacijama relevantnim za hrvatski visokoobrazovni prostor Napomena: Ova mjera razrađena je detaljno u okviru Cilja 5. Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta, pod točkom 5.2. 2.2. Izrada standarda kvalifikacija usklađenih s nacionalnim potrebama za sveučilišne i stručne studije i načelom transparentnih verificiranih kompetencija MJERA 2.2.1. Sadržaj studijskih programa koji uključuje ishode učenja postaviti kao temelj razlikovanja stručnih i sveučilišnih studija Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi standarde kvalifikacija u kojima je jasno vidljiva razlika između sveučilišnih i stručnih studija (Dodatak NVZVOTR) Transparentno povezati sadržaje studijskih programa koji uključuju ishode učenja i stečene kompetencije (Mjera 1.2.1.) sa standardima kvalifikacija Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta Projektni tim za izradu standarda kvalifikacija (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, sektorska vijeća NVRPLJ Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018.-2019. Izrađeni standardi kvalifikacija u kojima je jasno vidljiva razlika između sveučilišnih i stručnih studija, posebice sličnosti/razlike na razini VII između sveučilišnih i stručnih studija uz održavanje iste obrazovne razine. (Novi tekst NVZVOTR). Broj izrađenih standarda kvalifikacija u kojima je jasno vidljiva razlika između programskog sadržaja sveučilišnih i stručnih studija u koje su uključeni ishodi učenja, stečene kompetencije i standardi kvalifikacija MJERA 2.2.2. Uskladiti nacionalne minimalne kriterije za dobivanje dopusnice s međunarodno prihvaćenom praksom koja se odnosi na resurse potrebne za djelovanje visokih učilišta Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi i donijeti minimalne nacionalne kriterije za dobivanje dopusnice s međunarodno prihvaćenom praksom NVZVOTR (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, MZO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, sektorska vijeća NVRPLJ Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018. Kriteriji doneseni i uključeni u odgovarajuću legislativu MJERA 2.2.3. Ujednačiti minimalne kriterije za razinu kvalitete koja se zahtijeva od visokih učilišta koja izvode stručne i/ili sveučilišne studije Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi i donijeti minimalne kriterije za razinu kvalitete koja se zahtijeva od visokih učilišta koja izvode stručne i/ili sveučilišne studije MZO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, MZO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018.-2019. Kriteriji doneseni i uključeni u odgovarajuću legislativu 2.3. Javnu potporu visokom obrazovanju usmjeriti na profile visokoobrazovnih kvalifikacija potrebnih za dugoročan održiv razvoj hrvatskog društva i gospodarstva MJERA 2.3.1. Razviti metodu predviđanja društvenih potreba po kompetencijama za buduća zanimanja i utvrđivanja kvota po područjima i studijskim programima svih triju razina visokog obrazovanja. Definirati fiksni dio kvote te varijabilni dio kvote koji uzima u obzir predviđanja razvoja i oscilacije tržišta rada. Pratiti kretanja na tržištu rada i trajno usklađivati kvote Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi metodu predviđanja društvenih potreba po kompetencijama za buduća zanimanja i utvrđivanja kvota po područjima i studijskim programima svih triju razina visokog obrazovanja (Dodatak NVZVOTR): Metode predviđanja društvenih potreba temeljiti na analizi valova znanstvenih otkrića te trenda i brzine tehnološko-inovacijskih promjena u pojedinim strukama. Razviti metode integriranja očekivanja roditelja i budućih studenata kao nositelja rizika zapošljivosti u predviđanja društvenih potreba Analizirati znanstvena predviđanja glede robotizacije i digitalizacije te korištenja AI u pojedinim sektorima proizvodnje roba i usluga – strukama te utjecaj na buduću zapošljivost (korištenje živog rada), Analizirati znanstvena predviđanja budućeg korištenja živog rada NVRLJP (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR Visoka učilišta i javni instituti, HRZZ (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, sektorska vijeća NVRPLJ Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018.-2022. Operativnosti model predviđanja koji je implementiran kroz umreženi informacijski sustav (Novi tekst NVZVOTR). Broj modela predviđanja temeljenih na segmentaciji tržišta rada gdje svako zanimanje- kvalifikacija ima svoje tržište rada. Broj specificiranih varijabli modela i njihovih pondera prema osobitostima svakog tržišta rada Broj i uzorak anketa očekivanja i preferencija roditelja/studenata, Broj i uzorak anketa poslodavaca i menadžera u privatnom i javnom sektoru Broj integriranih modela simulacije (očekivanja studenta i poslodavaca) i predviđanja na pojedinačnim tržištima rada Iznos osiguranih sredstava za izradu modela Definirati fiksni dio kvote te varijabilni dio kvote koji uzima u obzir predviđanja razvoja i oscilacije tržišta rada (DodatakNVZVOTR): Fiksni dio kvote prilagoditi znanstvenim predviđanjima glede novih sektora visoke tehnologije i intenzivnog korištenja digitalizacije i AI te izmještanja živog rada u programiranje, razvoj aplikacija za automatizirane procese te u područja adresiranja novih socijalnih izazova, novih oblika socijalne komunikacije, razvoja osobnosti, osobnog i nacionalnog identiteta u društvu visokih tehnologija Varijabilni dio kvote prilagoditi normaliziranim očekivanjima roditelja kao nositelja „dvostrukog“ rizika zapošljivosti, prvi puta kao poreznih obveznika koji izdvajaju za naknade i druga primanja nezaposlenih i drugi put kao roditelji (ne)zaposlene djece koji snose njihove egzistencijalne troškove, te posebno djece/studenata koji sami snose rizik kvalitete vlastite egzistencije ovisno o „tuđem“ izboru determinanti modela kvantifikacije upisnih kvota NVRLJP (Dodatak): NVZVOTR MZO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, sektorska vijeća NVRPLJ Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2022. Postotak u kojem su se predviđanja ostvarila (Novi tekst NVZVOTR) Postotak u kojem su se sektorska i predviđanja po strukama/zanimanjima ostvarila Broj zaposlenih u svakom tržištu rada (sektoru) u proteklom (deset godišnjem razdoblju) Stopa promjene broja zaposlenih u proteklom razdoblju Odnos sektorskog broja zaposlenih i iskazane potražnje na tržištu rada Broj i odnos prvog izbora studenta pri upisu prema ostvarenom upisu na studij Broj i odnos zadovoljnih studenata koji su upisali studij u prvom izboru, odabirom studija Broj i odnos zadovoljnih studenata koji su upisali studij u drugom i trećem izboru, odabirom studija Iznos osiguranih financijskih sredstava za realizaciju Pratiti kretanja na tržištu rada i trajno usklađivati kvote (DodatakNVZVOTR): Praćenje kretanja na tržištu rada treba počivati na uvažavanju koncepcijskog „mismatcha“ ponude i potražnje. Razabiranje uzroka strukturne neravnoteža u dijelu koji je prouzročen različitim vremenskim horizontom treba biti u središtu analitičke pozornosti. Ponuda se znatnim dijelom oblikuje tijekom 9 godina (izbor srednje škole koji (pre)destinira izbor visokog učilišta) odlukom roditelja/djece o izboru obrazovnog programa. Potražnja se oblikuje „trenutno“ ovisno o fazi (kratkoročnog) poslovnog ciklusa i kontinuirane optimalizacije troškova poduzetnika. NVRLJP (Dodatak): NVZVOTR MZO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, sektorska vijeća NVRPLJ Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2022. Praćenje kretanja na tržištu rada i trajno usklađivanje kvote (Novi tekst NVZVOTR): Broj analitičkih modela koji analiziraju sektorsku i po strukama potražnju segmentiranih tržišta rada u proteklih 10 godina uključujući i kretanja ukupnog broja zaposlenih po sektorima, tržištima i zanimanjima Broj simulacijskih modela koji prognoziraju potrebe u narednih 10, 20 i 30 godina polazeći od postojeće strukture i dinamike nestajućih i nastajućih zanimanja i profesija kao posljedice tehnološkog progresa. Broj preporučenih kvota temeljem analitičkih i simulacijskih modela Iznos osiguranih financijskih sredstava za realizaciju 2.4. Povjeravanje nastave temeljiti na usklađenosti kompetencija nastavnika s nastavnim sadržajima MJERA 2.4.1. Definirati sustav u kojem se izbor nastavnika temelji na sadržaju, a ne na vrsti studija. Nastavnik mora imati odgovarajuće nastavničke kompetencije za izvođenje određenih nastavnih sadržaja neovisno o vrsti studija na kojem izvodi nastavu Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razviti sustav u kojem se izbor nastavnika temelji na sadržaju, a ne na vrsti studija (DodatakNVZVOTR): Novim Pravilnikom NVZVOTR i Odlukom Rektorskog zbora uspostavljen je jedinstveni sustav kriterija za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i radna mjesta, temeljen na dva kruga (stručna povjerenstva i matični odbori) istorazinskog vrednovanja kojeg . Povezati i unijeti kriterije istorazinskog u ocjenjivanja u odgovarajuće akta koji reguliraju izbor u leksikografska i nastavna zvanja Povezati u cjelovit usklađen sustav s provođenjem Mjere 3.1.1. Izrada novog i jedinstvenog sustava kriterija za izbore u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i leksikografska zvanja temeljenih na istorazinskom vrednovanju. U temeljenom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju integrirati u konzistentnu cjelinu nova rješenja o postupku istorazinskog ocjenjivanja kvalitete utvrđena Pravilnicima i Odlukama o uvjetima za izbor u znanstvena i znanstveno nastavna zvanja MZO (Dodatak): NVZVOTR MZO, radna skupina za izradu zakonskih akata, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): Radna skupina MZO za izradu zakonskih akata, Radna skupina NVZVOTR za praćenje i analizu zakonskih akata Stručno tajništvo: AZVO, uprave MZO 2018. Unesene izmjene u zakonu Razvijen sustav u kojem se izbor nastavnika temelji na sadržaju (Novi tekst NVZVOTR): U 2017. donesen je Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja U 2017. donesena Odluka o uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko nastavna zvanja U 2018 donesen Pravilnik o kriterijima izbora u nastavna i leksikografska zanimanja U 2018 unesene izmjene u Zakonu prema modelu istorazinskog ocjenjivanja uvedenog u Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i Odluci o uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, te Pravilnika o izboru u nastavna i leksikografska zvanja Implementirati sustav u kojem se izbor nastavnika temelji na sadržaju, a ne na vrsti studija (DodatakNVZVOTR): Sinkronizirati s provedbom mjera 3.2. (Redefinirati mehanizme određivanja strukture radnog vremena i radnih zadaća visokoškolskih nastavnika) i mjerom 3.3. (Utvrditi standarde kadrovske strukture visokih učilišta i definirati ustroj radnih mjesta i politiku zapošljavanja) MZO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR, MZO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2019. Implementiran sustav u kojem se izbor nastavnika temelji na sadržaju (Novi tekst NVZVOTR): Broj novih propisa na državnoj razini i akata institucija u kojima se izbor nastavnika temelji na istorazinskom vrednovanju znanstvenog doprinosa prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (2017) i novima Uvjetima Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (2017) 2.5. Koristiti isključivo ulazne kompetencije kao kriterij vertikalne mobilnosti studenata MJERA 2.5.1. Razviti sustav i metodu priznavanja prethodnoga učenja, s posebnim osvrtom na neformalno i informalno učenje, odnosno vrednovanja i provjere ulaznih kompetencija kao osnove za vertikalnu i horizontalnu prohodnost Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razviti sustav i metodu priznavanja neformalnog i informalnog učenja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018.-2019. Izrađeni pravilnici o priznavanju prethodno stečenih kompetencija (Novi tekst NVZVOTR): Broja pravilnika o priznavanju prethodno stečenih kompetencija 2.6. Osnažiti institucijsko umrežavanje u cilju učinkovitijeg korištenja kadrovskih i materijalnih resursa MJERA 2.6.1. Uspostaviti registar podataka o visokim učilištima sa svim podatcima o resursima relevantnim za izvođenje studijskih programa (npr. materijalni i kadrovski resursi) i ugraditi ga u jedinstveni informacijski sustav visokih učilišta Napomena: Ova mjera detaljno je razrađena u okviru cilja 5. Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta, pod točkom 5.2. MJERA 2.6.2. Uspostaviti poticajne mehanizme za suradnju i umrežavanje visokih učilišta u izvođenju zajedničkih studijskih programa i/ili njihovih pojedinih dijelova Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostava poticajnih mehanizama za suradnju i umrežavanje visokih učilišta u izvođenju zajedničkih studijskih programa MZO AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018.-2019. Broj zajedničkih studija (Novi tekst NVZVOTR): Broj poticajnih mjera umrežavanja Broj zajedničkih studijskih programa Broj studenata u umreženim programima Iznos osiguranih financijskih sredstava 2.7. Osigurati povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja MJERA 2.7.1. Uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu i organizaciju centara za podršku studentima i karijerno savjetovanje Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostava odgovarajuće infrastrukture za podršku studentima i karijerno savjetovanje MZO, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole 2018.-2019. Stupanj operativnosti sustava karijernog savjetovanja s odgovarajućim službama (Novi tekst NVZVOTR): Broj uspostavljenih centara Broj studenata obuhvaćenih karijernim savjetovanjem Iznos osiguranih sredstava 2.8. Redefinirati model studiranja s djelomičnim opterećenjem (izvanredni studiji) MJERA 2.8.1. Pravno regulirati studije s djelomičnim opterećenjem Napomena: Izmjenama zakona potrebno je definirati ključne elemente za uspješno izvođenje studija s djelomičnim opterećenjem, a posebice sljedeće: provođenje inicijalne akreditacije; priznavanje prethodne razine učenja i prije stečenih kvalifikacija te rješavanje problema državne mature za starije polaznike (npr. predvidjeti posebne kvote); definiranje statusa studenata na studiju s djelomičnim opterećenjem i ublažavanje razlika u odnosu na status redovnih studenata; definiranje ukupnog financiranja i školarina – predvidjeti mogućnost sklapanja programskih ugovora za studije s djelomičnim opterećenjem; predlaganje mehanizama odobravanja, nadzora i periodičnog vrednovanja izvanrednih studijskih programa i dr. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Pravno regulirati studije s djelomičnim opterećenjem MZO (Dodatak NVZVOTR) Rektorski zbor Radna skupina (Dodatak NVZVOTR) Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole 2018. Donesene izmjene zakona MJERA 2.8.2. Osnovati centre za cjeloživotno učenje i obrazovanje pri visokim učilištima kao formalni i neformalni oblike cjeloživotnog obrazovanja koje omogućuje stjecanje kvalifikacija Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osnovati centre za cjeloživotno učenje i obrazovanje pri visokim učilištima u kojima se provode formalne i neformalne oblici cjeloživotnog obrazovanja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole 2018.-2019. Broj osnovanih centara za cjeloživotno učenje i obrazovanje pri visokim učilištima. Stupanj operativnosti centara Uspostavljanje centara za cjeloživotno učenje pri visokim učilištima zahtijeva značajno povećanje broja profesionalaca koji će raditi u centrima Novi tekst NOVZVOTR: Broj osnovanih centara Broj formalnih i neformalnih programa cjeloživotnog obrazovanja Broj studenata na formalnim i neformalnim programima Iznos ostvarenih sredstava od formalnih i neformalnih programa MJERA 2.8.3. Donijeti izvedbene planove na razini visokih učilišta koji će studentima s djelomičnim opterećenjem omogućiti postizanje ishoda učenja studija uzimajući u obzir specifičnosti njihova načina studiranja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Donijeti izvedbene planove na razini visokih učilišta koji će studentima s djelomičnim opterećenjem omogućiti postizanje ishoda učenja studija Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole 2018.-2020. Doneseni izvedbeni planovi za studiranje s djelomičnim opterećenjem MJERA 2.8.4. Analizirati potrebe u javnim i gospodarskim subjektima za programima u STEM i DHP (društveno-humanističkom) području Napomena: Organizirati okrugle stolove i slična događanja na temu studija u STEM području i na njih pozivati predstavnike gospodarstva (službe za upravljanje ljudskim resursima u većim tvrtkama, menadžere, vlasnike manjih tvrtki, predstavnike javnih ustanova i dr.) i ugledne stručnjake iz inozemstva koji imaju iskustva u organiziranju izvanrednih studija u navedenu području. Program takvih događanja trebao bi uključivati prezentaciju postojećeg stanja i prijedloge poboljšanja te primjere dobre prakse na uglednim institucijama Choose an item.anitem. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Analiza potreba u javnim i gospodarskim subjektima za programima u STEM području Novi tekst NVZVOTR: Poredbena analiza tehnološke intenzivnosti i stupnja inovativnosti u glavnim gospodarskim sektorima, velikim korporacijama i SME Hrvatske i EU, angažman uglednih domaćih i inozemnih stručnjaka Poredbena analiza tehničke opremljenosti i proizvodnosti rada, angažman uglednih domaćih inozemnih stručnjaka Objektivizirana analiza iskazanih i stvarnih potreba za programima u STEM i DHP području te ukupnih potreba za visokoobrazovnim stručnjacima Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola (Dodatak; NVZVOTR): NVRLJP Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo Uprava za znanost i tehnologiju MZO kontinuirano Provedena i objavljena analiza Novi tekst NVZVOTR: Broj provedenih poredbenih analiza tehnološke intenzivnosti i stupnja inovativnosti u glavnim gospodarskim sektorima, velikim korporacijama i SME Hrvatske i EU, Broj provedenih poredbenih analiza tehničke opremljenosti i proizvodnosti rada, Broj usporednih analiza iskazanih i stvarnih potreba za programima u STEM i DHP području i ukupnih potreba za visokoobrazovnim stručnjacima Iznos osiguranih financijskih sredstava Analiza postojećeg stanja i prijedlozi poboljšanja te primjeri dobre prakse na uglednim institucijama (Dodatak: NVZVOTR) Gostovanja uglednih inozemnih stručnjaka za inovativne organizacije i stimuliranje inovativnosti u hrvatskim tvrtkama i hrvatskih stručnjaka i gospodarstvenika u konkurentnim „učećim“ inozemnim javnim i privatnim entitetima Studijski boravci hrvatskih gospodarstvenika u učećim inozemnim organizacijama (tvrtkama), studiranje primjera dobre prakse i konkurentnosti zapošljavanjem visoko obrazovanih stručnjaka iz STEM i DHP područja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole kontinuirano Provedena analiza postojećeg stanja i prijedloga poboljšanja te primjera dobre prakse (Dodatak: NVZVOTR) Broj gostovanja uglednih inozemnih stručnjaka iz STEM i DHP područja za inovativne organizacije i stimuliranje inovativnosti u hrvatskim tvrtkama Iznos osiguranih financijskih sredstava za inozemna gostovanja i hrvatskih stručnjaka i gospodarstvenika u konkurentnim „učećim“ inozemnim javnim i privatnim entitetima Broj studijskih boravaka hrvatskih gospodarstvenika u inovativnim inozemnim organizacijama (tvrtkama) Iznos osiguranih financijskih sredstava MJERA 2.8.5. Detaljno analizirati i obnoviti postojeće programe za studente s djelomičnim opterećenjem i predložiti nove s ciljem oblikovanja takvih programa koji će privući potencijalne studente dajući kao krajnji rezultat izvrsno obrazovane stručnjake sposobne odgovoriti društvenim potrebama, zahtjevima suvremenog gospodarstva i javnog sektora Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Obnova postojećih programa za studente s djelomičnim opterećenjem te predlaganje novih s ciljem oblikovanja programa koji će kao krajnji rezultat dati izvrsno obrazovane stručnjake sposobne odgovoriti društvenim potrebama, zahtjevima suvremenog gospodarstva i javnog sektora (Dodatak: NVZVOTR): Integriranje studija s djelomičnim opterećenjem u sustav formalnog cjeloživotnog obrazovanja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, NVRLJP Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR). Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018.-2019. Revidirani studijski programi Broj novih studenata Postotak zaposlenih na odgovarajućim radnim mjestima unutar godine dana od završetka studija (Novi tekst: NVZVOTR): Broj revidiranih studijskih programa Broj novih studenata Broj zaposlenih na odgovarajućim radnim mjestima unutar godine dana od završetka studija Broj programa integriranih u centre za cjeloživotno obrazovanje MJERA 2.8.6. Proširiti postojeći informacijski sustav uz uključivanje podataka koji se odnose na studente koji studiraju s djelomičnim opterećenjem, aktivno promicati vrijednosti uključivanja u takve studije za pojedinca, izvještavati o mogućnostima zapošljavanja polaznika takvih studija te upravljati njihovim karijerama Napomena: Ova mjera razrađena je detaljno u okviru Cilja 5. Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta, pod točkom 5.2. MJERA 2.8.7. Osmisliti sustav dodatnih poticajnih financijskih mjera za upisivanje na studije s djelomičnim opterećenjem u STEM područja te razraditi mehanizme stipendiranja studenata. U tom smislu, potaknuti suradnju s poslodavcima Prijedlog novog naziva mjere: Osmisliti sustav dodatnih poticajnih financijskih mjera za upisivanje na studije u STEM područja, (Dodatak NVZVOTR) – studije tercijarnog obrazovanja koji adresiraju nove socijalne izazove u društvima visoke tehnologije, te razraditi mehanizme stipendiranja studenata. U tom smislu, potaknuti suradnju s poslodavcima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osmisliti sustav dodatnih poticajnih financijskih mjera za upisivanje na studije STEM područja, (Dodatak NVZVOTR). te studije tercijarnog obrazovanja koji adresiraju nove socijalne izazove u društvima visokih tehnologije MZO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR i MZO (Novi tekst NVZVOTR): Radne skupine NVZVOTR i NVRLJP, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO 2018. Razrađen sustav poticajnih financijskih mjera za upisivanje na studije u STEM području (Novi tekst NVZVOTR); Broj poticajnih mjera za STEM i DHV područje socijalnih izazova Iznos osiguranih financijskih sredstava za STEM i DHV područje Razraditi mehanizme stipendiranja studenata (Dodatak NVZVOTR): Razraditi mehanizme uključivanja u sustav stimuliranja cjeloživotnog obrazovanja MZO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR i NVRLJP Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Radne skupine NVZVOTR i NVRLJP, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO 2019.-2024. Broj i vrsta sklopljenih ugovora između poslodavaca i studenta (Novi tekst NVZVOTR); Broj i vrsta po područjima sklopljenih ugovora između poslodavaca i studenta Iznos ugovorenih i utrošenih sredstava po područjima 3. CILJ: OSIGURATI KVALITETNU KADROVSKU STRUKTURU VISOKIH UČILIŠTA KAO OSNOVU ZA UNAPREĐENJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 3.1. Povećati znanstvenu i nastavnu kvalitetu nastavnika MJERA 3.1.1. Izraditi novi jedinstveni sustav kriterija za izbore u (Dodatak NVZVOTR) znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i leksikografska zvanja temeljenih na istorazinskom vrednovanju Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izrada i donošenje odgovarajućeg pravilnika (Novi tekst NVZVOTR); Izrada i donošenje , pored već donesenih u 2017. godini, odgovarajućih pravilnika za pojedine kategorije zvanja i radnih mjesta Utemeljenje Vijeća javnih instituta NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Odgovarajuća radna skupina (Novi tekst NVZVOTR) Radne skupine NVZVOTR za analizu, praćenje i izradu pravnih akata, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole i javni instituti Stručno tajništvo – AZVO, Uprave za znanosti i tehnologiju i visoko obrazovanje MZO 2018. Izrađen odgovarajući pravilnik (Novi tekst NVZVOTR); U 2017 je donesen Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja U 2017 donesena Odluka o uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko nastavna zvanja U 2018 donesen Pravilnik o kriterijima izbora u nastavna i leksikografska zanimanja Izrada novog i jedinstvenog sustava kriterija za izbore u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i leksikografska zvanja temeljenih na istorazinskom vrednovanju (Novi tekst NVZVOTR); Novim Pravilnikom NVZVOTR i Odlukom Rektorskog zbora uspostavljen je jedinstveni sustav kriterija za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i radna mjesta, temeljen na dva kruga (stručna povjerenstva i matični odbori) istorazinskog vrednovanja. Kriterije (pod uvjetom osiguranih financijskih sredstava) istorazinskog vrednovanja dograditi uvjetom najmanje jednosemestarske prakse u hrvatskim gospodarskim subjektima (centrima kompetencije i/ili znanstveno tehnologijskim parkovima), institucijama i/ili stručnim tijelima HGK, udruženjima i udrugama, stručnim službama, agencijama u razdoblju prije i između svakog izbora u navedena zvanja Kriterije (pod uvjetom osiguranih financijskih sredstava) istorazinskog vrednovanja treba dograditi uključivanjem uvjeta najmanje jednosemestarskog usavršavanja na vrhunskim inozemnim sveučilištima/fakultetima/odjelima/institutima prema rangu u svakom znanstvenom području u razdoblju prije i između svakog izbora u navedena zvanja Prilagodba akata za izbor na znanstvena radna mjesta u javnim institutima NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola (Dodatak NVZVOTR): Vijeće javnih instituta Odgovarajuća radna skupina (Novi tekst NVZVOTR) Radne skupine NVZVOTR za analizu, praćenje i izradu pravnih akata, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole i javni instituti Stručno tajništvo – AZVO, Uprave za znanosti i tehnologiju i visoko obrazovanje MZO 2022. Postotak nastavnika koji ispunjavaju kriterije za izbor u pojedina znanstveno-nastavna zvanja (Novi tekst NVZVOTR): Broj semestara znanstvenika provedenih u praksi i iznos prethodno osiguranih financijskih sredstava Broj semestara znanstvenika provedenih u inozemstvu i iznos prethodno osiguranih financijskih sredstava Broj izmijenjenih akata javnih znanstvenih instituta s dopunjenim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta MJERA 3.1.2. Organizacija centara za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu nastavnika u sustavu visokog obrazovanja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti centre za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu nastavnika u sustavu visokog obrazovanja (Novi tekst NVZVOTR): Organizacijski i financijski osigurati jedan semestar pedagoško-metodičkog obrazovanja i potvrđena psiho-socijalna podobnost za nastavničko-učiteljsku ulogu prije izbora u znanstveno-nastavno zvanje za one suradnike koji nisu studirali nastavničke struke, odnosno stekli nastavničku izobrazbu Rektorski zbor Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole 2018.-2019. Uspostava centara za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu nastavnika u sustavu visokog obrazovanja Stupanj operativnosti centara (Novi tekst NVZVOTR): Broj uspostavljenih centara Broj polaznika MJERA 3.1.3. Izrada, prihvaćanje i implementacija programa kontinuiranog obrazovanja nastavnika u sustavu visokog obrazovanja. U planiranju i izvođenju programa u najvećoj se mjeri koristiti mehanizmima e-učenja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izrada, prihvaćanje i implementacija programa kontinuiranog obrazovanja nastavnika u sustavu visokog obrazovanja Novi tekst NVZVOTR: Kriterij istorazinskog vrednovanja trebaju obuhvatiti obvezu završetka Pedagoško-didaktičke izobrazbe u trajanju od najmanje jednog semestra prije izbora u prvo znanstveno-nastavno zvanje za one suradnike koji nisu studirali nastavničke struke, odnosno stekli nastavničku izobrazbu Poticanje korištenja mehanizama e-učenja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR). NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole, CARNet, Srce (Dodatak NVZVOTR): Mreže HPBP i Vijeće za tehnologiju i inovacije (VTI) NVZVOTR, Stručno tajništvo – AZVO, Uprave za znanosti i tehnologiju i visoko obrazovanje MZO Izrada i prihvaćanje programa: 2018. Implementacija: prvi ciklus 2019.-2021. Evaluacija: 2021. Implementacija: drugi ciklus 2022.-2024. Razina provedbe programa kontinuiranog obrazovanja nastavnika. Postotak nastavnika obuhvaćenih programom. (Dodatak NVZVOTR): Broj donesenih programa koji uključuju osposobljavanja za mentorski tip nastave korištenje suvre,menih digitaliziranih oblika nastave na razini sveučilišta i/ili većih sastavnica Broj osposobljenih polaznika Iznos osiguranih sredstava MJERA 3.1.4. Razraditi mehanizme varijabilnog vrednovanja rada nastavnika i istraživača u javnim institutima i uvođenja odgovarajućeg varijabilnog dijela plaće Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razrada mehanizama varijabilnog vrednovanja rada (Novi tekst: NVZVOTR) Razrada modela varijabilnog vrednovanja rada u sklopu cjelovitog sustava nagrađivanja rada. Dostignuti stupanj nagrađivanja rada (sadašnji sustav i visinu plaća) načelno tretirati kao fiksni dio plaće. Varijabilni mehanizam uspostaviti uvećanjem postojeće mase nastavničko-suradničkih plaća za 30%. Varijabilni dio strukturirati prema vrsnoći istraživačko-nastavničkog doprinosa kao dominantnog kriterija Odgovarajućim obrascem strukturirati nagrađivanje rada nenastavnog osoblja; sadašnja masa i razina-fiksni dio, varijabilni dio – masa uvećana za 15% MZO i Ministarstvo uprave (Novi tekst NVZVOTR). MZO, NVZVOTR, Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija, Ministarstvo rada, sindikati Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, sindikati (Novi tekst NVZVOTR). Savjet za financije NVZVOTR (ZZDiVO čl. ), sveučilišta, fakulteti, javni instituti, visoke škole, veleučilišta Stručno tajništvo Uprave za znanost i visoko obrazovanje MZO, Porezna uprava MF, Inspekcija rada MR 2018.-2019. Izmjene u zakonu Stupanj implementacije mehanizama (Novi tekst NVZVOTR): Broj donesenih akta u institucijama koji uređuju raspodjelu varijabilnog dijela plaće Broj mjera koje reguliraju i potiču izvrsnost u nastavi i istraživanju putem varijabilnog doprinosa Broj kvantificiranih pokazatelja kojima se mjeri izvrsnost u istraživanju i nastavi putem varijabilnog doprinosa Iznos osiguranih dodatnih financijskih sredstava za raspodjelu putem varijabilnog Stupanj razrađenosti varijabilnog doprinosa MJERA 3.1.5. Poticati sustav cjeloživotnog obrazovanja nenastavnog osoblja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Poticati sustav cjeloživotnog obrazovanja nenastavnog osoblja Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, Srce Uspostavljanje programa: 2018. Provedba: 2019. -kontinuirano Stupanj implementacije programa dodatne edukacije nenastavnog osoblja visokih učilišta (Novi tekst NVZVOTR): Broj polaznika uključenih u programe cjeloživotnog obrazovanja nenastavnog osoblja Iznos osiguranih financijskih sredstava 3.2. Redefinirati mehanizme određivanja strukture radnog vremena i radnih zadaća visokoškolskih nastavnika MJERA 3.2.1. Utvrditi mehanizme vrednovanja rada visokoškolskih nastavnika (NVZVOTR: izostaviti temeljem četiriju segmenata aktivnosti) uvođenjem odgovarajućih zakonskih izmjena. Utvrditi okvirne omjere pojedinih aktivnosti u skladu s misijama pojedinih visokih učilišta i specifičnostima područja i struka; definirati mogućnosti promjene omjera na razini visokog učilišta Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Utvrditi mehanizme vrednovanja rada visokoškolskih nastavnika (Dodatak NVZVOTR): Razraditi mehanizme mogućeg restrukturiranja i/ili supstituiranja nastavnih-mentorskih radnih obveza visokoškolskih nastavnika između preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, prema osobnim sklonostima, vrsnoći u poučavanju i prenošenju znanja, znanstvenoj produktivnosti i istraživačko inovacijskim dostignućima Stimulirati fokusiranje znanstvenih/nastavnih obveza uspješnih istraživača (znanstveno produktivni voditelji EU i kompetitivnih projekata, voditelji domaćih i inozemnih velikih znanstveno-istraživačkih kolaboracija i suradnje s gospodarstvom) na istraživanja i vođenje doktorskih kandidata na postdiplomskim studijima (doktorskim školama). Ova je aktivnost ključna za istraživačku preobrazbu sveučilišta MZO, sindikati (Dodatak NVZVOTR): NVZOVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Radna skupina za pripremu kolektivnog ugovora (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR (ZZDiVO čl. ), sveučilišta, fakulteti, javni instituti, visoke škole, veleučilišta Stručno tajništvo: Uprave za znanost i visoko obrazovanje MZO, Porezna uprava MF Inspekcija rad MR 2018. Prihvaćene izmjene/dopune pravnih akata Razina usklađenosti okvirnih omjera s misijama pojedinih visokih učilišta i specifičnosti područja, grana i struka, (Novi tekst NVZVOTR): Broj donesenih akata koji reguliraju mogućnost koncentracije nastavnih obveza na pojedinim studijskim razinama Broj poticajnih mjera koje izvrsnim istraživačima (voditelji međunarodnih, EU i kompetitivnih projekata te voditeljima dugoročnih projekata suradnje s gospodarstvom) omogućuju koncentraciju nastavnih obveza na doktorskim studijima) kao što su -visina ostvarenih sredstava putem projekata, -broj odabranih doktoranada koji doktoriraju na temama projekta -broj uspješno obranjenih doktorskih disertacija -broj objavljenih visoko citiranih radova u časopisima visokog čimbenika odjeka Iznos osiguranih financijskih sredstava MJERA 3.2.2. Razraditi zaštitne mehanizme maksimalnih opterećenja visokoškolskih nastavnika po pojedinim segmentima radnih zadaća. Razrađenim se popisom aktivnosti koristiti pri izradi kolektivnog ugovora Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razraditi zaštitne mehanizme maksimalnih opterećenja visokoškolskih nastavnika MZO, sindikati radna skupina za pripremu kolektivnog ugovora 2018. Razina obuhvaćenosti zaštitnih mehanizama u kolektivnom ugovoru ( tekst NVZVOTR): Broj predloženih razrađenih mehanizama Broj prihvaćenih mehanizama Iznos osiguranih financijskih sredstava MJERA 3.2.3. Uspostaviti i implementirati mehanizam cjelovita vrednovanja četiriju segmenata radnih zadaća visokoškolskih nastavnika. Pravilnicima na razini visokih učilišta normirati i vrednovati utvrđene aktivnosti i ugovaranje dodatnih aktivnosti ovisno o strateškom usmjerenju visokoškolske institucije. Osigurati postupnost uvođenja promjena za poboljšanje sustava uz obvezno osiguranje prihvatljivog razdoblja prilagodbe. Predvidjeti usklađivanje radnih obveza visokoškolskih nastavnika s trajanjem ugovora o radu u postojećim nastavnim i znanstveno-nastavnim statusima, kao i osiguranje prijelaznog razdoblja za informiranje, prilagodbu i implementaciju predloženog sustava Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti i implementirati mehanizam cjelovita vrednovanja radnih zadaća visokoškolskih nastavnika (Dodatak NVZVOTR): Mehanizam cjelovitog vrednovanja treba počivati na transparentnim i realnim kriterijima i iskustvima praktičnog angažmana visokoškolskih nastavnika. Mehanizmom uvažiti početnu procjenu kojom; -oko 80% angažmana visokoškolskog nastavnika obuhvaćaju prva dva segmenta radnih zadaća (oko 50% angažmana obuhvaćaju nastavne obveze a oko 30% angažmana su istraživanja) -međusobni odnos prva dva segmenta strukturirati prema vrsti studija; preddiplomski, diplomski, postdiplomski (koncepcijski i sadržajno harmonizirati s mjerom 3.2.1.) -uvažiti i provjeriti procjenu kako treći segment (organizacija i upravljanje) u praksi obuhvaća oko 11% angažmana. Broj dužnosti pročelnika katedri, zavoda, odjela, odsjeka, članova fakultetskih vijeća, odbora i povjerenstva, sveučilišnih senata i njihovih tijela, članova područnih vijeća i matičnih odbora NVZVOTR, panela HZZZ, sektorskih vijeća NVRLJP, je oko 6000 koliko otprilike ima nastavnika u višim zvanjima. To bi moglo značiti kako u prosjeku 1 nastavnik ima 1 dužnost koja u pripremi i realizaciji zahtjeva 1 mjesec godišnje (od 9 mjeseci aktivne nastave) -uvažiti i provjeriti da li četvrti segment (doprinos razvoju zajednice) obuhvaća oko 9% angažmana što se odnosi na stručna radna tijela Sabora, Vlade i lokalnih organa vlasti, ministarstava, agencija i drugih tijela javne uprave, udruga, sindikata, HUP, HGK, stručna tijela u gospodarskim subjektima – nadzorni odbori, konzultantski i projektni angažman Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, sindikati, Novi tekst NVZVOTR). MZO, NVZVOTR,Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, sindikati Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Dodatak NVZVOTR) Mreža HPBP - NVZVOTR Stručno tajništvo: AZVO, Uprave za visoko obrazovanje i znanost MZO 2018.-2019. Stupanj implementacije novog mehanizma evaluacije aktivnosti nastavnika Razina usklađenosti sa strateškim usmjerenjem visokoškolske institucije Novi tekst NVZVOTR: Broj kriterija kojima se evaluira doprinos u sva četiri segmenta radnih zadaća Broj i ponder kvantitativnih pokazatelja kojima se mjeri doprinos u sva četiri segmenta Broj donesenih akata s ugrađenim kriterijima i pokazateljima Iznos osiguranih poticajnih financijskih sredstava za izvrsnost u svim segmentima 3.3. Utvrditi standarde kadrovske strukture visokih učilišta i definirati ustroj radnih mjesta i politiku zapošljavanja MJERA 3.3.1. Izraditi standarde kadrovske strukture prema vrstama i opsezima programa te na temelju standarda regulirati ustroj radnih mjesta zaposlenika čija plaća tereti sredstva proračuna Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi standarde kadrovske strukture prema vrstama i opsezima programa (Novi tekst: NVZVOTR) Standarde kadrovske strukture oblikovati na procjeni i provjeri slijedećih polazišta: 220 000 studenata prema dugoročnoj procjeni očekivanog broja tri kategorije studenata a) 160 000 - maksimalan broj (80% obuhvata) studenata u „studentskoj generaciji“ (19-23) – (200 000 x 0,80=160 000) b) 40 000 po semestru (80 000 godišnje) – očekivani broj studenata u sustavu cjeloživotnog obrazovanja (10% tercijarno obrazovanih u strukturi zaposlenih) (400 000 x 0,10 = 40 000) c) 20 000 stranih studenata (10%) Standarde prispodobiti sustavu mentorske nastave – uskladiti posebno s mjerom 1.2.3. – mentorska nastava u STEM i DHV područjima te mjerama 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. MZO, NVZVOTR, AZVO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). MZO, NVZVOTR,Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, sindikati Radna skupina za utvrđivanje kadrovskog standarda, Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst: NVZVOTR) Mreža HPBP- NVZVOTR Radna skupina za utvrđivanje kadrovskog standarda, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo: AZVO, Uprave za visoko obrazovanje i znanost MZO 2018.-2019. Izrađen i prihvaćen odgovarajući dokument o kadrovskim standardima (Novi tekst NVZVOTR): Izrađen i kadrovski standardi prema potrebama kadrovske strukture u mentorskoj nastavi STEM i DHP područja u skladu s mjerama 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. Broj donesenih pravilnika o ustroju radnih mjesta na visokim učilištima Iznos planiranih potrebnih financijskih sredstava za primjenu standarda Izraditi i donijeti pravilnike o ustroju radnih mjesta na visokim učilištima temeljem donesenih standarda (Novi tekst NVZVOTR) Izraditi dugoročne projekcije potrebnih ljudskih potencijala uzimajući u obzir potrebe mentorske nastave, proces umirovljenja i rastuće zahtjeve istraživačke preobrazbe sveučilišta NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Radna skupina za utvrđivanje kadrovskog standarda, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Novi tekst: NVZVOTR) Mreža HPBP- NVZVOTR za praćenje bolonjskog procesa (HPPBP), Radna skupina za utvrđivanje kadrovskog standarda, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo: AZVO, Uprave za visoko obrazovanje i znanost MZO 2018.-2019. Izrađeni i prihvaćeni pravilnici o ustroju radnih mjesta na visokim učilištima Rektorski zbor je u 2017. godini već predložio 1.000 dodatnih koeficijenata za nova radna mjesta (Novi tekst NVZVOTR): Broj izrađenih projekcija potrebnih potencijala prema strukama i zanimanjima Broj potrebnih nastavnika-istraživača u kratkom (1-3 godine) srednjem (5-7 godina) i dugom (preko 10 godina) roku Iznos potrebnih financijskih sredstava u kratkom, srednjem i dugom roku 4. CILJ: OSIGURATI UČINKOVIT I RAZVOJNO POTICAJAN SUSTAV FINANCIRANJA VISOKIH UČILIŠTA 4.1. Uspostaviti sustav alociranja javnih sredstava visokim učilištima putem cjelovitih programskih ugovora uz njihovu potpunu autonomiju u raspolaganju financijskim sredstvima, što podrazumijeva i odgovornost za ostvarene rezultate MJERA 4.1.1. Razraditi i implementirati model financiranja programskim ugovorima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi kriterije za financiranje programskim ugovorima (Dodatak NVZVOTR); Uz dodatne napore da se postojeća sredstva učinkovito koriste, kriteriji trebaju uvažiti spoznaju kako sadašnji proračunski (neto bez EU fondova i vlastitih prihoda institucija) izdaci MZO za visoko obrazovanje od oko 3 milijarde kuna načelno predstavljaju programski (egzistencijalni) prag ispod kojeg nisu mogući potrebni temeljiti reformski zahvati nego dugoročno vode u urušavanje sustava. Povećana sredstva iznad egzistencijalnog praga do medijana izdvajanja EU predviđenog strategijom (i više) koristiti za definiranje kriterija snažnijeg poticanja kvalitete obrazovanog rada i međunarodno verificirane povećane znanstveno-istraživačke aktivnosti Kriteriji trebaju uključivati patentirane inovacije, inovativan tretman socijalnih izazova, novih materijala, tehnologija i digitalne aplikacije Kriteriji trebaju uključivati programiranje i realizaciju višejezičnih studija i kraće studijsko/istraživačke boravke inozemnih znanstvenih uglednika u hrvatskim institucijama Kriteriji trebaju poticati ostvarenje vlastitih prihoda osobito na međunarodnom obrazovnom tržištu što znači da trebaju predstavljati supstitut a ne komplement proračunskim izdvajanjima MZO, NVZVOTR i AZVO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). MZO, NVZVOTR,Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, sindikati Radna skupina za pripremu i provedbu programskih ugovora (Dodatak NVZVOTR); Savjet za financije NVZVOTR (čl. 6. st 11. i 14. čl. 14 ZZDiVO), sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole Stručno tajništvo: Uprave za znanost i visoko obrazovanje MZO, AZVO, Porezna uprava MF, Inspekcija rada MR 2018. Izrađeni kriteriji (Novi tekst NVZVOTR); Broj usvojenih kvantificiranih kriterija učinkovitijeg korištenja sredstava unutar „programskog minimuma“ Broj kvantificiranih kriterija za korištenje povećanih sredstava iznad „programskog minimuma“ Broj patentiranih i zaštićenih pronalazaka, inovacija, novih aplikacija i procesa, novih materijala i tehnologija izrade roba i usluga Iznos ostvarenih dodatnih proračunskih sredstava iznad „programskog minimuma“ kao pretpostavka implementacije kriterija Broj višejezičnih studijskih programa Broj upisanih stranih studenata, Broj diplomiranih studenata, Visina uplaćenih inozemnih školarina u sustavu stimulativnih poreznih olakšica – dodatna proračunska sredstva na ostvarena inozemnim školarinama Razrada modela financiranja programskim ugovorima (Dodatak NVZVOTR); Razrada i modelsko testiranje kriterija programskih ugovora obzirom na veličinu sveučilišta, broj studenata i programa, odnosa upisanih i diplomiranih/završenih preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studenata, znanstvena produktivnost, razvijenost bilingvalnih studija, MZO, NVZVOTR, AZVO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola (Novi tekst NVZVOTR). MZO, NVZVOTR,Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, visoka učilišta, sindikati Radna skupina za pripremu i provedbu programskih ugovora (Dodatak NVZVOTR); Savjet za financije NVZVOTR (čl. 6. st 11. i 14. čl. 14 ZZDiVO), sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole Stručno tajništvo: Uprave za znanost i visoko obrazovanje MZO, AZVO, Porezna uprava MF, Inspekcija rada MR 2018. Izrađen i prihvaćen odgovarajući dokument (Dodatak NVZVOTR) Izrađeni simulacijski modeli financiranja programskim ugovorima za sva javna visoka učilišta Iznos potrebnih sredstava u simulacijskim modelima programskog financiranja Implementacija model financiranja programskim ugovorima (Dodatak NVZVOTR); Testiranje i kalibriranje programskih ugovora po institucijama polazeći od programskih potreba, povijesnih podataka i razvojnih planova MZO AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Dodatak NVZVOTR); Savjet za financije NVZVOTR (čl. 6. st 11. i 14. čl. 14 ZZDiVO), sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole Stručno tajništvo: Uprave za znanost i visoko obrazovanje MZO, AZVO, Porezna uprava MF, Inspekcija rada MR 2019. Stupanj operativnosti modela Sveučilišta su iznijela stav da je potrebno osigurati dodatnih 200 mil kn za sklapanje programskih ugovora (Novi tekst NVZVOTR) Izrađen pilot model programskog financiranja i testiran na sveučilištima različite veličine, različitih povijesnih podataka i razvojnih potreba MJERA 4.1.2. Različita ministarstva razradit će sustav sufinanciranja visokog obrazovanja. Odrediti udjele pojedinih ministarstava u financiranju visokog obrazovanja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razrada sustava sufinanciranja visokog obrazovanja (Dodatak NVZVOTR); Sustav sufinanciranja odnosi se na financiranje iznad programskog praga MZO Sustav sufinanciranja uzima u obzir projekcije tekućih kadrovskih potreba za strukama „u nadležnosti“ pojedinog resornog ministarstva Sustav sufinanciranja uzima u obzir buduće potrebe za strukama „u nadležnosti“ pojedinog resornog ministarstva polazeći od razvoja „nastajućih budućih tehnologija“ (FET), novih socijalnih izazova koji ih prate te novih društvenih, kulturnih i znanstvenih potreba koje ih „prate“ Vlada RH Resorna ministarstva (Novi tekst NVZVOTR). Resorna ministarstva, Savjet za financije i Vijeće za tehnologiju i inovacije (VTI) NVZVOTR, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole Stručno tajništvo: Uprave MZO, Porezna uprava MF 2018.-2019. Izrađen i prihvaćen odgovarajući dokument Provedene odgovarajuće izmjene zakona Postotak ispunjavanja financijskih obveza unutar određenog udjela kod pojedinog ministarstva (Dodatak NVZVOTR) Iznos godišnjih sredstava kojima su do početka realizacije SOZT različita ministarstva sufinancirala visoko obrazovanje Iznos godišnjih sredstava kojima su nakon početka realizacije SOZT različita ministarstva sufinancirala visoko obrazovanje MJERA 4.1.3. Razraditi sustav prikupljanja i upravljanja financijskim podatcima za kvalitetno upravljanje i utemeljeno donošenje odluka u visokom obrazovanju Napomena: Ova mjera razrađena je detaljno u okviru glavnog Cilja 5. Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta, posebnog Cilja 5.2. Unaprijediti informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu 4.2. Poticati izdvajanja za visoko obrazovanje iz javnog i privatnog sektora MJERA 4.2.1. Postupno povećavati proračunska izdvajanja za visoko obrazovanje do postizanja medijana EU-a Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Postupno povećanje proračunskih izdvajanja za visoko obrazovanje (Novi tekst NVZVOTR): Osigurati rast proračunskih izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje od 10% godišnje 2018-2024. Projektirana potrebna sredstva dezagregirati i uskladiti po mjerama 1.1.1., 1.2.1., 2.3.1.,2.8.4., 2.8.7. i drugima. Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): i NVZVOTR MFIN, MZO (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR Stručno tajništvo: Uprave MZO, Porezna uprava MF 2018.-2024. Postotak proračunskih izdvajanja u usporedbi s medijanom EU-a (Novi tekst NVZVOTR): Iznos godišnjeg povećanja proračunskih izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje 2018-2024 MJERA 4.2.2. Razraditi i implementirati sustav poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Dopuniti sustav poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje (Dodatak NVZVOTR): Dopuna sustava poreznih olakšica treba se temeljiti na dugom vremenu povrata na uložena sredstva u kapitalne objekte i ljudske potencijale. Dugo vremensko razdoblje povrata relativno visokih ulaganja u građevinske objekte i nastavnu opremu treba se zrcaliti u razrađenom sustavu poreznih olakšica (primjerice porezno priznati troškovi anuiteta na investicijske kredite) Dugo vremensko ulaganje u pedagoško i istraživačko osposobljavanje ljudskih potencijala (cca 10 godina) na odgovarajući način ugraditi u porezno priznati rashod Ulaganje ostalih gospodarskih subjekata u cjeloživotno (dopunsko) obrazovanje svojih sadašnjih i budućih djelatnika (školarine, stipendije i drugo) na odgovarajući način tretirati kao porezno priznati rashod, Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): i NVZVOTR MFIN, MZO (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR Stručno tajništvo: Uprave MZO, Porezna uprava MF 2018.-2019. Razrađen i implementiran sustav poreznih olakšica (Novi tekst NVZVOTR) Razrađen sustav poreznih olakšica za ulaganja u opremu, materijal i u ljudske potencijale Implementacija sustava poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje Vlada RH MFIN, MZO (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR Stručno tajništvo: Uprave MZO, Porezna uprava MF 2018.-2019. Stupanj operativnosti sustava (Novi tekst NVZVOTR) Broj subjekata s odobrenim olakšicamaIznos iskorištenih olakšica po subjektu MJERA 4.2.3. Razraditi sustav alociranja dijela sredstava uprihođenih prodajom državne imovine i/ili ostvarenih putem državnih koncesija (Dodatak NVZVOTR): te dijela prihoda od igara na sreću Hrvatske lutrije u visoko obrazovanje Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razrada sustava alociranja dijela sredstava uprihođenih prodajom državne imovine i/ili ostvarenih putem državnih koncesija u visoko obrazovanje (Dodatak NVZVOTR): Razrada mogućnosti izravnog prijenosa objekata i opreme državne imovine u sustav znanosti i visokog obrazovanja Razrada sustava alociranja dijela prihoda od igara na sreću Hrvatske lutrije Vlada RH Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo financija, MZO (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR Stručno tajništvo: Uprave MZO, Uprave Ministarstva državne imonvine, Porezna uprava MF 2018.-2019. Razrađen sustav alociranja u visoko obrazovanje Stupanj operativnosti sustava Postotak sredstava alociranih u visoko obrazovanje Novi tekst NVZVOTR Razrađen sustav alociranja u visoko obrazovanje Postotak sredstava alociranih u visoko obrazovanje Iznos alociranih sredstava MJERA 4.2.4. Formirati sektorske interesne mreže. U interesne mreže potrebno je uključiti visoka učilišta, poslodavce, državna tijela i druge zainteresirane dionike a Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Formiranje sektorskih mreža (Dodatak NVZVOTR): Sektorske mreže formirati na temelju NKD „horizontalne“ klasifikacije prema područjima A-O, granama i grupacijama unutar područja vodeći računa o objektivnoj veličini udjela u strukturi BDP i zaposlenosti. Sektorske mreže formirati respektirajući „vertikalnu“ međusektorsku povezanost u proizvodnji roba i usluga i „infrastrukturno“ značenje za ostale sektore – IKT sektor Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) nadležno za strateško planiranje, MINIGO, MZO NVZVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, HUP, HGK Resorna ministarstva, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, HUP, HGK (Dodatak NVZVOTR) Vijeće za inovacije i tehnologiju (VTI) NVZVOTR, sektorska vijeća NVRLJP, Vijeća PPT Inovacijskog vijeća za industriju MINIGO, sveučilišta, fakulteti,visoke škole, veleučilišta, Stručno tajništvo: Uprave MZO, MINIGO, uprave ostalih resornih ministarstava 2018. Broj formiranih sektorskih mreža koje su započele s redovitim aktivnostima Razina uključenosti relevantnih dionika (Novi tekst NVZVOTR); Broj programiranih sektorskih mreža na temelju input-output tablica hrvatskog gospodarstva Broj sektorskih mreža prema prioritetima Strateškog planiranja Broj uključenih dionika 5. CILJ: OSIGURATI ZADOVOLJAVAJUĆE PROSTORNE I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE RESURSE VISOKIH UČILIŠTA 5.1. Osigurati primjerene prostorne standarde i opremljenost MJERA 5.1.1. Provesti detaljnu analizu postojećih prostornih kapaciteta visokih učilišta i utvrditi nacionalne prioritete ulaganja s realnim vremenskim planovima. U ovu mjeru treba uključiti i postojeće podatke kojima raspolaže MZO te prikupiti dodatne podatke koji omogućuju informirano donošenje nacionalnih prioriteta Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Provedba analize postojećih prostornih i ostalih potrebnih infrastrukturnih kapaciteta visokih učilišta (Dodatak: NVZVOTR) Analiza treba obuhvatiti potrebe organizacije i realizacije mentorske nastave te proširenih programa cjeloživotnog učenja Uskladiti s projekcijama Mjere 1.2.3. MZO (Dodatak: NVZVOTR); NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola AZVO, odgovarajuća radna skupina ili projektni tim (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje MZO 2018. Provedena i objavljena analiza Utvrđivanje nacionalnih prioriteta ulaganja u visoko obrazovanje Utvrditi prioritete polazeći spoznaje kako je za rasta kvalitete hrvatskog sustava visokog obrazovanja potreban slijedeći redoslijed: -na prvom mjestu povećano ulaganje u nastavničku i istraživačku kvalitetu nastavnika i suradnika -povećano ulaganje u dodatan broj nastavnika i suradnika, -ulaganje u kvalitetu programa, umrežavanje s međunarodnim i domaćim obrazovanim partnerima i domaćim gospodarstvom - ulaganje u opremu, nove nastavničke tehnologije i digitalizaciju procesa Utvrđivanje nacionalnih prioriteta temeljiti na usklađivanju s ciljevima i mjerama SOZT osobito 1-4. MZO (Dodatak: NVZVOTR); Savjeti sveučilišta i Upravna vijeća veleučilišta i visokih škola AZVO, odgovarajuća radna skupina ili projektni tim (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP- NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO 2019. Objavljeni nacionalni prioriteti ulaganja Stupanj korištenja rezultata analize pri određivanju prioriteta Razina učinkovitosti korištenja resursa (Novi tekst NVZVOTR) Stupanj iskorištenosti kapaciteta Godine starosti opreme i objekata Broj prioriteta po sveučilištima Iznos planiranih i odobrenih financijskih sredstava po prioritetima MJERA 5.1.2. Izgraditi nove i obnoviti postojeće kapacitete visokih učilišta. Nacionalni prioriteti trebaju uzeti u obzir i već započete projekte unaprjeđenja prostornih kapaciteta Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izgraditi nove i obnoviti postojeće kapacitete visokih učilišta (Dodatak: NVZVOTR) Analiza treba obuhvatiti potrebe organizacije i realizacije mentorske nastave te proširenih programa cjeloživotnog učenja Uskladiti s projekcijama Mjere 1.2.3. MZO (Dodatak: NVZVOTR) NVZVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreža HPBP i Savjet za financije - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO 2018.-2025. Izgrađeni i obnovljeni prostori visokih učilišta Razina učinkovitosti korištenja resursa Novi tekst NVZVOTR Iznos investiranih sredstava po sveučilištima i objektima u nove i postojeće kapacitete Stupanj iskorištenosti kapaciteta 5.2. Unaprijediti informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu MJERA 5.2.1. Izraditi plan razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture za razdoblje do 2020. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi plan razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture Uskladiti s 1.2.2. MZO NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola CARNet, Srce, NSK, AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, HSII i VTI - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO, CARnet, Srce 2018. Izrađen i prihvaćen plan Dodatak NVZVOTR Iznos planiranih osiguranih sredstava po visokim učilištima i sastavnicama MJERA 5.2.2. Nadograditi i proširiti informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu. Napomena: Ova je mjera detaljno razrađena u dijelu Strategije koji se odnosi na razvoj znanosti. MJERA 5.2.3. Nadograditi i povezati postojeće informacijske sustave iz domene visokog obrazovanja, te ih povezati sa sustavima iz domene znanosti i cjeloživotnog obrazovanja, na način da osiguravaju cjelovite i kvalitetne informacije potrebne za donošenje odluka vezanih uz sustav visokog obrazovanja i znanosti Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Nadogradnja i povezivanje postojećih informacijskih sustava iz domene visokog obrazovanja (Dodatak: NVOZOTR) Nadogradnja i povezivanje podrazumijeva i troškove redovitog –godišnjeg održavanja i dogradnje sustava, te troškove dodatno zaposlenih u nadograđenim sustavima MZO (Dodatak: NVZVOTR) NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola CARNet, Srce, NSK, AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, HSII i VTI - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO, CARnet, Srce 2018.-2020. Stupanj implementacije jedinstvenog informacijsko-komunikacijskog sustava visokog obrazovanja i znanosti Razina korištenja rezultata pri donošenju odluka Novi tekst NVZVOTR Iznos osiguranih i utrošenih sredstava po visokim učilištima i sastavnicama Povezivanje informacijskih sustava iz domene visokog obrazovanja sa sustavima iz domene znanosti i cjeloživotnog obrazovanja MZO (Dodatak: NVZVOTR) NVZVOTR NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Vijeće javnih instituta CARNet, Srce, NSK, AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, HSII i VTI - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, javni instituti Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO, CARnet, Srce 2018.-2020. Razina povezanosti s podatcima iz područja znanosti i cjeloživotnog učenja Novi tekst NVZVOTR Broj aplikacija kojima se sustavi povezuju MJERA 5.2.4. Izraditi paket programskih alata za upravljanje visokim učilištima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izrada programskih alata za upravljanje visokim učilištima Uskladiti sa Mjerom 2.1.2. MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO NVZVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, CARNet, Srce, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, HSII i VTI - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO, CARnet, Srce 2018.-2019. Stupanj implementacije informacijske podrške (Novi tekst NVZVOTR): Broj izrađenih programskih paketa iznos osiguranih sredstava Broj primijenjenih programskih paketa i iznos sredstava za održavanje i dogradnju programskih paketa Broj angažiranih djelatnika Broj novozaposlenih djelatnika Troškovi edukacije MJERA 5.2.5. Definirati modele i izgraditi sustave za izradu i uporabu otvorenih obrazovnih sadržaja, uključujući nastavnu literaturu i druge nastavne sadržaje u otvorenom pristupu Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Definiranje modela i izgradnja sustava za izradu i uporabu otvorenih obrazovnih sadržaja (Dodatak NVZVOTR) Uskladiti s Mjerom 1.1.1. Precizirati troškove otvorenog pristupa obrazovanim sadržajima sukladno preporukama EU MZO (Novi tekst NVZVOTR), MZO NVZVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, CARNet, Srce, NSK, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, HSII i VTI - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO, CARnet, Srce 2018.-2019. Stupanj implementacije sustava slobodnog pristupa Postotak potrebnih nastavnih materijala dostupnih u slobodnom pristupu. (Novi tekst NVZVOTR): Broj nastavnih sadržaja dostupnih u slobodnom pristupu Postotak potrebnih nastavnih materijala dostupnih u slobodnom pristupu. Ukupno osigurana sredstva za slobodan pristup Prosječno osigurana sredstva po studentu i prema vrsti obrazovnog programa 6. CILJ: UNAPRIJEDITI STUDENTSKI STANDARD UZ POSEBNU SKRB ZA SOCIJALNU DIMENZIJU STUDIRANJA 6.1. Reformirati sustav studentskog standarda u cilju veće pravednosti MJERA 6.1.1. Na temelju komparativne analize sustava studentskog standarda u Hrvatskoj i europskih sustava izraditi projekt reforme sustava Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi projekt reforme sustava MZO Javni instituti ili visoka učilišta odabrani putem javnog natječaja 2018. Proveden natječaj za izradu analize. Izrađen projekt reforme sustava Izraditi i objaviti komparativnu analizu studentskog standarda MZO Javni instituti ili visoka učilišta odabrani putem javnog natječaja 2018. Izrađena i objavljena komparativna analiza studentskog standarda MJERA 6.1.2. Uspostaviti nov nacionalni sustav financijske potpore koji bi u većoj mjeri bio temeljen na izravnoj potpori studentima putem stipendija kao osnovnog oblika potpore i subvencioniranih studentskih kredita kao dopunskog oblika te koji bi bio dostupan svim studentima uključujući i studente s djelomičnim opterećenjem Napomena: Sustav financijske potpore treba temeljiti na kriteriju potrebe (npr. socioekonomskog statusa ili drugih kriterija za ranjive skupine) te na temelju tog kriterija utvrditi visinu i vrstu potpore. Smanjiti neizravne potpore u obliku subvencionirane prehrane te povećati neizravne potpore za studentski smještaj kroz izgradnju i obnovu studentskih domova. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti nov nacionalni sustav financijske potpore temeljen na izravnoj potpori studentima MZO Radna skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, studentski zborovi Plan: 2018. Uspostavljane sustava: 2019.-2020. Postotak stipendija i od ukupnog ulaganja. Postotak studenata s djelomičnim opterećenjem uključenih u sustav. Postotak financijskih potpora koje se temelje na kriteriju potrebe (i čija se visina i vrsta temeljem toga određuju). Postotak smanjenja neizravnih potpora u obliku subvencionirane prehrane (predlažemo prethodno napraviti analizu utjecaja ove mjere na održivost poslovanja SC-ova i plan njihovog restrukturiranja). Postotak povećanja neizravnih potpora za studentski smještaj Vezano uz studentske kredite s obzirom na osjetljivost tog pitanja preporučujemo prvo napraviti analizu opravdanosti pokretanja programa studentskih kredita i utjecaj projekta na eventualno povećanje visine školarina zbog osiguravanja novog izvora financiranja 6.2. Izraditi program unapređenja socijalne dimenzije uz analizu pristupa i uspjeha podzastupljenih skupina u visokom obrazovanju MJERA 6.2.1. U skladu s praksom u drugim europskim zemljama ustanoviti međusektorsku Nacionalnu skupinu za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Skupina treba djelovati kao savjetodavno tijelo Vlade RH, MZO-a, Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Ustanoviti međusektorsku Nacionalnu skupinu za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Vlada RH MZO 2017. Ustrojeno tijelo prema uzoru na druge europske zemlje. Nacionalna skupina je ustrojena i djeluje (Novi tekst NVZVOTR) Broj donesenih i primijenjenih mjera za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Iznos osiguranih sredstava MJERA 6.2.2. Identificirati podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju i utvrditi čimbenike koji pridonose slabijem uključivanju studenata iz tih skupina Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Identificirati podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju MZO Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja 2018. Izrađen i objavljen odgovarajući dokument (Novi tekst NVZVOTR) Broj kriterija za identifikaciju podzastupljenih i ranjivih skupina Broj studenata iz podzastupljenih i ranjivih skupina po vrstama studija Utvrditi čimbenike koji pridonose slabijem uključivanju studenata iz podzastupljenih i ranjivih skupina MZO Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja 2018. Izrađen i objavljen odgovarajući dokument (Novi tekst NVZVOTR) Broj utvrđenih čimbenika prema vrstama studija MJERA 6.2.3. Izraditi i implementirati nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, vodeći računa o potrebi koordiniranih mjera na svim razinama sustava obrazovanja. Razraditi i pokrenuti sustav nacionalnog programa stipendiranja podzastupljenih ili ranjivih skupina studenata Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi i implementirati nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja MZO Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Do kraja 2018. Izrađen i implementiran nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Stupanj implementacije akcijskog plana i sustava nacionalnog programa stipendiranja podzastupljenih ili ranjivih skupina studenata (Novi tekst NVZVOTR) Broj donesenih mjera za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Broj studenata iz podzastupljenih i ranjivih skupina uključenih u mjere prema vrstama studija Iznos osiguranih sredstava MJERA 6.2.4. Razviti integrirani sustav praćenja upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija za studente iz podzastupljenih i ranjivih skupina Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razviti integrirani sustav praćenja upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija za studente iz podzastupljenih i ranjivih skupina MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AZVO, CARNet, Srce, Državni zavod za statistiku Razviti sustav do kraja 2018. Stupanj operativnosti sustava praćenja upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija za studente iz podzastupljenih i ranjivih skupina Razina integriranosti u informacijsko-komunikacijski sustav visokih učilišta (Novi tekst NVZVOTR) Broj upisanih studenata iz podzastupljenih i ranjivih skupina po vrstama studija, Broj poticajnih mjera za uspješno studiranje studenata iz podzastupljenih skupina Iznos osiguranih sredstava Prosječno trajanje studija u odnosu na ukupnu populaciju 6.3. Proširiti smještajne mogućnosti za studente, izgraditi nove i obnoviti postojeće kapacitete MJERA 6.3.1. Razraditi i provesti plan izgradnje novih i obnove postojećih smještajnih kapaciteta u studentskim domovima Posebno treba voditi računa da se pri planiranju i izgradnji nove infrastrukture visokih učilišta u okviru nastajućih kampusa planiraju i izgrade i smještajni kapaciteti za studente. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi plan izgradnje novih i obnove postojećih smještajnih kapaciteta u studentskim domovima MZO Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Prvi kvartal 2018. Izrađen plan izgradnje novih i obnove postojećih smještajnih kapaciteta u studentskim domovima (Dodatak NVZVOTR) Broj izrađenih investicijskih troškovnika Iznos planiranih sredstava Broj ishođenih građevinskih dozvola Provesti plan izgradnje novih i obnove postojećih smještajnih kapaciteta u studentskim domovima MZO Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola 2018.-2024. Stupanj implementacije plana izgradnje novih i obnove postojećih smještajnih kapaciteta u studentskim domovima Broj dostupnih mjesta u studentskim domovima (Dodatak NVZVOTR) Iznos osiguranih i utrošenih sredstava po objektima-projektima 6.4. Osigurati minimalne standarde pristupačnosti visokih učilišta studentima s invalidnošću MJERA 6.4.1. Osigurati nacionalni sustav financiranja za postizanje veće razine pristupačnosti studentima s invalidnošću Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati nacionalni sustav financiranja za postizanje veće razine pristupačnosti studentima s invalidnošću MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018.-2020. Stupanj implementacije nacionalnog sustava financiranja. Razina zadovoljstva korisnika (Dodatak NVZVOTR): Iznos osiguranih sredstava MJERA 6.4.2. Prijavne i upisne procedure na visokim učilištima prilagoditi osobama s invalidnošću. Sve potrebne informacije o upisu na visoka učilišta trebaju biti jednako dostupne osobama s invalidnošću Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Prilagodba prijavnih i upisnih procedura na visokim učilištima osobama s invalidnošću Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018. Prilagođene procedure (Novi tekst NVZVOTR): Broj prilagođenih prijavnih i upisnih procedura MJERA 6.4.3. Izvođenje nastave i provjeru znanja, vještina i sposobnosti prilagoditi studentima s invalidnošću i omogućiti im da na pravedan način dokažu postizanje definiranih ishoda učenja. U tom smislu provesti edukaciju nastavnika Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Prilagodba nastave i provjere znanja, vještina i sposobnosti studentima s invalidnošću Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018.-2020. Razina prilagođenosti izvođenja nastave i dokazivanja postizanja ishoda učenja (Novi tekst NVZVOTR): Broj akata kojima se uređuje izvođenje nastave i dokazivanje postizanja ishoda učenja Provedba edukacije nastavnika za nove oblike nastave Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018.-2020. Postotak educiranih nastavnika (Novi tekst NVZVOTR): Broj edukacijskih programa Broj i postotak educiranih nastavnika prema institucijama Iznos trajno osiguranih sredstava MJERA 6.4.4. Osigurati pomoćnu tehnologiju i asistente u nastavi za studente s invalidnošću Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati pomoćnu tehnologiju i asistente u nastavi za studente s invalidnošću MZO, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018.-2019. Postotak osigurane pomoćne tehnologije na visokim učilištima i asistenata u nastavi za studente s invalidnošću u odnosu na potrebe (Dodatak NVZVOTR): Iznos planiranih i ostvarenih sredstava MJERA 6.4.5. Osigurati rad institucionalnih službi i stručnih tijela za potporu studentima s invalidnošću Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati rad institucionalnih službi i stručnih tijela za potporu studentima s invalidnošću MZO, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018.-2019. Stupanj operativnosti i postotak institucija s uredima ili stručnim službama za osobe s invalidnošću (Novi tekst NVZVOTR): Broj institucija s uredima ili stručnim službama za osobe s invalidnošću, Broj zaposlenih stručnjaka po uredima/stručnim službama Iznos osiguranih sredstava MJERA 6.4.6. Osiguravanjem prostorne pristupačnosti i primjenom univerzalnog dizajna omogućiti svim studentima, uključujući i studente s invalidnošću, dostupnost svih resursa namijenjenih studentima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osiguravanje prostorne pristupačnosti i primjena univerzalnog dizajna radi dostupnosti resursa namijenjenih studentima MZO, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole 2018.-2020. Razina dostupnosti svih prostora visokih učilišta osobama s invalidnošću (Novi tekst NVZVOTR): Broj dostupnih prostora (učionica, laboratorija, knjižnica) Iznos planiranih i utrošenih sredstava MJERA 6.4.7. Osigurati prilagođeni prijevoz studentima s invalidnošću. Institucionalne službe potpore za studente s invalidnošću pri visokim učilištima svake akademske godine trebaju iskazivati potrebe studenata za prilagođenim prijevozom Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati prilagođeni prijevoz studentima s invalidnošću Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, JLPS, udruge pružatelji socijalnih usluga 2018-2019. Postotak studenata s invalidnošću koji se koriste prilagođenim prijevozom (Dodatak NVZVOTR) Broj studenata s invalidnošću koji se koriste prilagođenim prijevozom Iznos osiguranih sredstava MJERA 6.4.8. Sustavno prikupljati podatke o studentima s invalidnošću koji ostvaruju prava i koriste se oblicima potpore u sustavu visokog obrazovanja u cilju praćenja tijeka studija i unapređenja potpore studentima s invalidnošću Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Pratiti tijek studija studenata s invalidnošću radi unapređenja potpore tijekom njihova obrazovanja MZO, AZVO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole kontinuirano Stupanj operativnosti sustava praćenja upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija za studente s invalidnošću Razina integriranosti u informacijsko-komunikacijski sustav visokih učilišta. Razina korištenja dobivenih podataka u procesima unapređenja potpora. 6.5. Poticati sadržaje i programe koji obogaćuju kulturni, sportski i društveni život studenata MJERA 6.5.1. Razraditi i provesti plan izgradnje novih i obnove postojećih sadržaja za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razrada plana izgradnje novih i obnova postojećih sadržaja za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Plan donijeti 2018. Provedba 2019. - 2024. Stupanj implementacije plana izgradnje novih i obnove postojećih sadržaja za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata Broj novih i obnovljenih sadržaja za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata (Novi tekst NVZVOTR): Broj planiranih novih i obnovljenih objekata i sadržaja za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata Iznos osiguranih sredstava 7. CILJ: INTERNACIONALIZIRATI VISOKO OBRAZOVANJE I JAČE GA INTEGRIRATI U EUROPSKI I SVJETSKI VISOKOOBRAZOVNI PROSTOR (DODATAK NVZVOTR): POTICATI KONKURENTNOST I IZLAZAK HRVATSKIH INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA NA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE OBRAZOVANJA 7.1. Povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika MJERA 7.1.1. Povećati izdvajanja za mobilnost studenata i nastavnika da bi se do 2020. osigurala odlazna mobilnost studenata od 10 % i dolazna mobilnost od 5 %, što uključuje i semestralnu mobilnost i mobilnost za stjecanje cjelovite kvalifikacije. Izraditi plan povećavanja izdvajanja za mobilnost Napomena: Ukupno povećanje sredstava za programe mobilnosti trebalo bi rasti po prosječnoj stopi od 17 % do 2020. godine. Sredstva za mobilnost nastavnika i studenata potrebno je ugraditi u programske ugovore za ESF − operativni program za učinkovite ljudske potencijale 2014.-2020, te potaknuti visoka učilišta na prijavu na natječaje programa Erasmus+ koji predviđaju ovu aktivnost. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Povećanje izdvajanja za mobilnost studenata i nastavnika da bi se do 2020. osigurala odlazna mobilnost studenata od 10 % i dolazna mobilnost od 5% (Dodatak NVZVOTR) Posebno razraditi mjere povećanja dolazne mobilnosti inozemnih nastavnika/istraživača sa prestižnih sveučilišta i instituta na hrvatske poslijediplomske-doktorske studije Posebno razraditi mjere povećanja odlazne mobilnosti studenata i nastavnika/istraživača na prestižna inozemna sveučilišta. MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU kontinuirano Razina odlazne i dolazne mobilnost studenata i nastavnika (Novi tekst NVZVOTR): Broj studenata u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti po vrstama studija Iznos osiguranih sredstava Broj nastavnika u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti Iznos osiguranih sredstava Broj inozemnih nastavnika angažiranih na poslije diplomskim (doktorskim) studijima i iznos osiguranih sredstava Izraditi plan povećavanja izdvajanja za mobilnost MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU 2018. Izrađen plan povećavanja izdvajanja za mobilnost Potaknuti visoka učilišta na prijavu na natječaje programa Erasmus+ (Dodatak NVZVOTR): Potaknuti visoka učilišta na prijavu na druge natječaje programa međunarodne mobilnosti Uspostaviti sustav hrvatskog financiranja dolazne i odlazne mobilnosti MZO AMPEU kontinuirano Razina izdvajanja za mobilnost (Dodatak NVZVOTR): Broj odlaznih i dolaznih mobilnosti nastavnika i studenata prema programima Iznos osiguranih sredstava za dolaznu i odlaznu mobilnost po izvorima; Erasmus+, ostali međunarodni programi i ugovori, domaći izvori MJERA 7.1.2. Ukloniti interne prepreke mobilnosti na visokim učilištima. Potrebno je ukloniti prepreke mobilnosti na samim visokim učilištima vezanim uz priznavanje ECTS bodova ostvarenih putem mobilnosti i na primjeren način organizirati sustav poticanja studenata na mobilnost Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Ukloniti interne prepreke mobilnosti na visokim učilištima Rektorski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Plan donijeti do kraja 2017. Provedba: kontinuirano Izrađeni i prihvaćeni akti o priznavanju ECTS bodova stečenih temeljem mobilnosti. Postotak uklonjenih prepreka. Razina zadovoljstva korisnika MJERA 7.1.3. Uvesti obvezu međunarodnog usavršavanja nastavnika kao kriterij za izbor u znanstveno-nastavna zvanja Prijedlog novog naziva mjere: Uvrstiti usavršavanje nastavnika na eminentnim europskim i svjetskim institucijama koje zadovoljavaju međunarodne standarde u kriterije za izbor u znanstveno-nastavna zvanja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uvrstiti usavršavanje nastavnika na institucijama koje zadovoljavaju međunarodne standarde u kriterije za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (Dodatak NVZVOTR) Uskladiti sa Mjerom 3.1.1. ..Kriterije (pod uvjetom osiguranih financijskih sredstava) istorazinskog vrednovanja treba dograditi uključivanjem uvjeta najmanje jednosemestarskog usavršavanja na vrhunskim inozemnim sveučilištima/fakultetima/odjelima/institutima prema rangu u svakom znanstvenom području u razdoblju prije i između svakog izbora u navedena zvanja NVZVOTR Područna vijeća, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Kriterije donijeti do kraja 2018. Nakon toga, kriterij obveznog usavršavanja u inozemstvu trebao bi stupiti na snagu 4 godine nakon donošenja podzakonskog akta Postotak nastavnika koji su se usavršavali na inozemnim visokoobrazovnim institucijama Broj semestara znanstvenika provedenih u inozemstvu i iznos prethodno osiguranih financijskih sredstava MJERA 7.1.4. Osigurati sustav stipendija za strane polaznike doktorskih škola hrvatskih visokih učilišta. Osigurati financijske potpore za strance, polaznike hrvatskih doktorskih škola za razdoblje od 3 do 4 godine Napomena: Financijsku potporu potrebno je uključiti u programske ugovore i ESF − Operativni program za učinkovite ljudske potencijale, a vezati uz znanstvene projekte. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati sustav stipendija za strane polaznike doktorskih škola hrvatskih visokih učilišta MZO HRZZ, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Uspostavljanje sustava stipendija: 2018. Provedba: prvi ciklus 2019.-2021. Evaluacija prvog ciklusa; 2021. Drugi ciklus 2022.-2024. Broj stranih polaznika hrvatskih doktorskih škola Osigurati financijske potpore za strance, polaznike hrvatskih doktorskih škola MZO Postotak stranih polaznika s financijskom potporom Dodatak NVZVOTR: Iznos osiguranih sredstava po izvorima MJERA 7.1.5. Osigurati sustav stipendija za hrvatske polaznike inozemnih doktorskih škola. Osigurati financijske potpore za polaznike doktorskih škola na eminentnim europskim i svjetskim sveučilištima (NVZVOTR- naziv mjere prilagođen činjenici da nema znanstvenih novaka) Napomena: Financijsku potporu potrebno je uključiti u programske ugovore i ESF − Operativni program za učinkovite ljudske potencijale, a vezati uza znanstvene projekte uz obvezu povratka znanstvenog novaka u Hrvatsku nakon završetka doktorske škole. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati sustav stipendija za hrvatske polaznike inozemnih doktorskih škola Dodatak NVZVOTR: Uskladiti sa mjerom 7.1.1. Stimulirati „kombiniranje“ odlaska hrvatskih polaznika u inozemne doktorske škole i dolaska nastavnika s tih škola kao gostujućih profesora/istraživača na hrvatske doktorske škole povezano s Mjerom 7.3.1., Stimulirati dolaske inozemnih studenata i odlaske hrvatskih nastavnika na inozemne doktorske škole. MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR HRZZ Uspostavljanje sustava stipendija: 2018. Provedba: prvi ciklus 2019.-2021.; Evaluacija prvog ciklusa; 2021. Drugi ciklus 2022.-2024. Broj hrvatskih polaznika doktorskih škola na prestižnim europskim i svjetskim sveučilištima Osigurati financijske potpore za doktorande s hrvatskih visokih učilišta, polaznike doktorskih škola na eminentnim europskim i svjetskim sveučilištima MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR HRZZ Razina uključenosti financijske potpore u programske ugovore Postotak hrvatskih polaznika inozemnih doktorskih škola koji primaju financijsku potporu Postotak povratka znanstvenih novaka u Hrvatsku nakon završetka doktorske škole (Novi tekst NVZVOTR) Iznos osiguranih sredstava Broja hrvatskih polaznika inozemnih doktorskih škola koji primaju finacijsku potporu Broj povratka doktoranda nakon završetka doktorske škole MJERA 7.1.6. Osigurati sustav jednogodišnjih stipendija za strane znanstvenike s eminentnih europskih i svjetskih sveučilišta na hrvatskim visokim učilištima. Stipendije je potrebno uključiti u programske ugovore, a vezati uz znanstvene projekte. Visoka učilišta treba potaknuti na prijavu na natječaje programa EU ''Obzor 2020.'' koji predviđaju ovu aktivnost Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati sustav jednogodišnjih stipendija za strane znanstvenike na hrvatskim visokim učilištima Dodatak NVZVOTR: Povezati s mjerom 7.1.5. i s njom povezanih mjera MZO (Dodatak NVZVOTR): i NVZVOTR HRZZ Uspostavljanje sustava stipendija: 2018. Provedba: prvi ciklus 2019.-2021. Evaluacija prvog ciklusa<: 2021. Drugi ciklus 2022.-2024. Broj gostujućih nastavnika na hrvatskim visokim učilištima Postotak gostujućih nastavnika koji primaju financijsku potporu ( NVZVOTR): Broj mentorstava na diplomskom i doktorskom studiju Broj objavljenih znanstvenih radova sa studenima u međunarodno priznatim publikacijama Potaknuti visoka učilišta na prijavu na natječaje programa EU „Obzor 2020.” te budućeg FP9 programa Broj visokih učilišta prijavljenih na natječaje programa EU ''Obzor 2020.'' te budućeg FP9 programa MJERA 7.1.7. Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju visokih učilišta Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju na visokim učilištima (Dodatak: NVZVOTR) Osigurati edukaciju i zapošljavanje tzv. „project managera“ koji će u potpunosti moći pratiti zahtjeve prijave međunarodnih projekata i biti kvalitetna podrška znanstvenicima u prijavi međunarodnih projekata, ali i kasnijem rukovođenju projekata, pisanju odgovarajućih periodičkih izvještaja, kao i izrade financijskih izvještaja prema međunarodnim standardima. Poticati suradnju i umreženost uredâ za međunarodnu suradnju između različitih sastavnica, a posebno s obzirom na različita znanstvena područja kako bi se osigurao kvalitetniji protok informacija. Poticati osnivanje ureda za međunarodne projekte na razini čitavoga visokoga učilišta koji bi opsluživao sve sastavnice i tako pridonio dodatnoj integraciji sveučilišta. MZO Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU 2018.-2019. Broj i kadrovska struktura ureda za međunarodnu suradnju (Dodatan tekst NVZVOTR): Broj edukacija i polaznika po institucijama Broj omogućenih projekata Broj sudionika mobilnosti Broj umreženih ureda iz različitih područja Iznos osiguranih sredstava 7.2. Poticati uvođenje nastave na stranim jezicima MJERA 7.2.1. Osigurati financijsku potporu nastavi koja se izvodi na stranom jeziku. Postupno uvoditi kolegije/module, a zatim i doktorske i diplomske studije na stranom (engleskom ili drugom) jeziku. Razraditi i osigurati sustav financijske potpore za izvođenje nastave na stranom jeziku Napomena: Financijsku potporu potrebno je uključiti u programske ugovore i ESF − Operativni program za učinkovite ljudske potencijale te potaknuti visoka učilišta na prijavu na natječaje programa Erasmus+ koji predviđaju ovu aktivnost. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razraditi i osigurati sustav financijske potpore za izvođenje nastave na stranom jeziku Dodatak NVZVOTR: Izvođenje nastave na stranom jeziku na svim razinama od višestrukog je strategijskog značenja za hrvatski prostor znanosti i visokog obrazovanja i ne podliježe novom/dodatnom (re)akreditacijskom postupku . To uključuje ponudu izvođenja na stranom jeziku ojedinih kolegija ili/i modula u okviru pojedinih studijskih programa prema iskazanom interesu stranih studenata Dolazak stranih studenata u okviru programa razmjene i mobilnosti (Erasmus+ i drugi) kao i bitan je za napredak hrvatskog sustava visokog obrazovanja. Jednako tako dolazak stranih studenata u Hrvatsku na cjelovite preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije pod komercijalnim uvjetima realno izračunate cijene programa, od strateškog je značenja kako za sam sustav visokog obrazovanja tako i za ukupnu gospodarsku aktivnosti izvoza roba i usluga Izlazak na međunarodno tržište visokog obrazovanja kao jedan od prioriteta obuhvaća dodatnu ponudu hrvatskih visokoobrazovanih programa pored sustava stipendija i programa mobilnosti EU. Stimulirat će se i samostalan izlazak hrvatskih studija na stranim jezicima na međunarodno tržište po konkurentskim cijenama kao i u okviru združenih studija. Uz inicijalnu financijsku potporu za izvođenje nastavnih programa na stranom jeziku, valja ih razvijati kao izvor vlastitih prihoda ostvaren na tržištu koji se stimulira odgovarajućim poreznim i drugim mjerama Uskladiti sa Mjerom 2.1.2. MZO (Dodatak NVZVOTR): MF, MRRFEU NVZVOTR Rektorski zbor, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, Savjet za financije - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: Uprave MZO, Porezna uprava MF, Uprave MRRFEU Uspostaviti financijski instrument potpore za uvođenje kolegija na stranom jeziku u 2018. Provedba: kontinuirano. Broj studijskih programa koji se izvode na stranom jeziku Postotak studijskih programa koji se izvode na stranom jeziku s (i bez) financijskom potporom (Dodatak NVZVOTR): Broj višejezičnih preddiplomskih, diplomskih i doktorskih programa koji se u cjelini nude na svjetskom obrazovnom tržištu u i izvan EU Izračunata tržišno konkurentna cijena po ponuđenom programu prema vrsti Broj studenata po ponuđenom programu Iznos ostvarenih sredstava od školarina inozemnih studenata Iznos i postotak poreznih olakšica za postizanje međunarodne konkurentnosti hrvatskih višejezičnih obrazovanih i istraživačkih programa 7.3. Poticati formiranje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima MJERA 7.3.1. Izraditi plan uključivanja u združene studije na svim razinama. Identificirati strateške partnere s eminentnih europskih i svjetskih visokih učilišta i provesti pregovore o formiranju združenih studija. Usvojiti mehanizme akreditacije studijskih programa za združene studije. Usvojiti sustav internih pravila visokih učilišta za uključivanje u združene studije. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi plan uključivanja u združene studije na svim razinama (Dodatak NVZVOTR Identificirati strateške partnere visokih učilišta i provesti pregovore o formiranju združenih studija Strateške partnere identificirati i kao oblik povećanja i konkurentnosti i vlastitih prihoda visokoobrazovnih institucija Združene studije razvijati kao izvor vlastitih prihoda ostvaren na tržištu koji se stimulira odgovarajućim poreznim i drugim mjerama Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO , AMPEU Plan donijeti do kraja 2018. Provedba: kontinuirano Izrađen plan uključivanja u združene studije na svim razinama (Dodatan tekst NVZVOTR): Visina i vrsta poreznih i/ili kreditnih olakšica Procijenjena visina prihoda mogućih prihoda Identificirati strateške partnere visokih učilišta i provesti pregovore o formiranju združenih studija (Novi tekst NVZVOTR) Usvojiti mehanizme akreditacije studijskih programa za združene studije Akreditacijske mehanizme kada se radi o već akreditiranim programima na hrvatskom i stranom jeziku i udruživanju s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima organizirati kao oblik unutarnjeg osiguranja kvalitete samih visokih učilišta, bez dodatnih postupaka Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HPBP, - NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO , AMPEU Identificirani strateški partneri visokih učilišta i provedeni pregovori o formiranju združenih studija (Dodatak NVZVOTR): Broj akreditiranih združenih studija unutar partnerskih zemalja po vrstama i razinama studija Broj i udjel kolegija i drugih oblika nastave hrvatskih partnera Broj i udjel hrvatskih nastavnika i suradnika u združenom studiju Usvojiti mehanizme akreditacije studijskih programa za združene studije (Novi tekst NVZVOTR): Utvrditi realne troškove i cijene koštanja združenih studija po vrstama Izraditi model financiranja združenih studija Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU (Novi tekst NVZVOTR): sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO , AMPEU Usvojeni mehanizmi akreditacije studijskih programa za združene studije (Novi tekst NVZVOTR): Utvrđena cijena studija po vrstama Broj hrvatskih studenata Iznos uplaćenih školarina hrvatskih studenata Broj studenata iz partnerskih zemalja Iznos uplaćenih školarina studenata iz partnerskih zemalja Izrađen model raspodjele troškova i prihoda Usvojiti sustav internih pravila visokih učilišta za uključivanje u združene studije (Novi tekst NVZVOTR): Strateški definirati i istražiti potencijalna „treća“ tržišta za združene studijske programe Definirati konkurentske združene programe na „trećim“ obrazovnim tržištima Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, AMPEU (Novi tekst NVZVOTR): sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AMPEU, AZVO Usvojen sustav internih pravila visokih učilišta za uključivanje u združene studije Doneseni odgovarajući podzakonski akti (Novi tekst NVZVOTR): Broj združenih studijskih programa u „trećim“ zemljama Broj studenata prema programima Ostvareni prihodi i troškovi MJERA 7.3.2. Uspostaviti sustav poticanja uključivanja hrvatskih visokih učilišta u združene studije s eminentnim europskim i svjetskm visokim učilištima. Osigurati dodatne financijske potpore za mobilnost studenata i nastavnika (izvan programa ERASMUS+), ponajprije kroz ESF − Operativni program za učinkovite ljudske potencijale i uključiti ih u programske ugovorem Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti sustav poticanja uključivanja hrvatskih visokih učilišta u združene studije (Novi tekst NVZVOTR): Uspostaviti razrađen sustav poticanja uključivanja hrvatskih visokih učilišta u združene studije s odgovarajuće međunarodno rangiranim sveučilištima i studijima MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR AZVO, Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, fakulteti, Stručno tajništvo: AZVO Uspostavljanje sustava poticaja: 2018 Pokretanje programa: 2019. Razina mobilnosti na združenim studijima Stupanj operativnosti sustava (Novi tekst NVZVOTR): Definiran model nastavničkih i istraživačkih poticaja za uključivanje u združene studije s sveučilištima višeg međunarodnog ranga Osigurati dodatne financijske potpore za mobilnost studenata i nastavnika (Novi tekst NVZVOTR): Osigurati dodatne financijske potpore za mobilnost studenata i nastavnika na združenim programima sa sveučilištima i/ili institutima višeg međunarodnog ranga prema vrstama studija Razina dodatne financijske potpore (Novi tekst NVZVOTR): Iznos osiguranih financijskih sredstava MJERA 7.3.3. Izraditi studijske programe u suradnji sa stranim partnerima s eminentnih europskih i svjetskih sveučilišta u združenim studijima. Započeti izvođenje programa združenih studija Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi studijske programe u suradnji sa stranim partnerima u združenim studijima Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Nositelji programa 2019. – 2025. Broj združenih studija u koje su uključena hrvatska visoka učilišta 7.4. Povećati broj inozemnog akademskog osoblja s eminentnih europskih i svjetskih sveučilišta na visokim učilištima MJERA 7.4.1. Izraditi strategiju zapošljavanja stranih nastavnika na pojedinim visokim učilištima. Plan kadrova potrebno je ažurirati svake godine. U planu kadra potrebno je za svako visoko učilište postaviti realan s eminentnih europskih i svjetskih sveučilišta stranih nastavnika koji bi se postigao do 2025. i približnu dinamiku njegove realizacije uz identifikaciju radnih mjesta za koja bi se predvidjeli strani nastavnici Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi strategiju zapošljavanja stranih nastavnika na pojedinim visokim učilištima Posebno strategijom stimulirati zapošljavanje stranih nastavnika sa eminentnih europskih i svjetskih sveučilišta na hrvatskim poslijediplomskim – doktorskim studijima MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, Rektorski zbor Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta, fakulteti, visoke škole, veleučilišta Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO Plan donijeti do kraja 2018. Provedba: prvi ciklus 2019.-2020.; evaluacija 2020.; drugi ciklus 2021.-2024. Izrađene i prihvaćene strategije. Stupanj implementacije i ažuriranosti planova (Novi tekst NVZVOTR): Broj inozemnih nastavnika i/ili istraživača prema međunarodnom rangu sveučilišta s kojeg dolaze Broj inozemnih nastavnika prema vrsti programa (preddiplomski, diplomski i doktorski) Broj poticajnih mjera za nastavnike/istraživače na doktorskim studijima Iznos osiguranih sredstava 8. CILJ: OSIGURATI PRIMJERENU VAŽNOST KULTURE KVALITETE I NAČELA ODGOVORNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU 8.1. Poticati autonomiju institucija visokog obrazovanja u njihovu profiliranju i razvoju kulture kvalitete uz preuzimanje odgovornosti vezane uz pitanja osiguravanja kvalitete i postizanja strateških ciljeva institucije MJERA 8.1.1. Osmisliti i provesti projekt(e) i promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o kulturi kvalitete i stavljanja naglaska na akademske vrijednosti i usklađenost postupaka osiguravanja kvalitete sa strateškim ciljevima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osmisliti i provesti projekte i promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o kulturi kvalitete i stavljanja naglaska na akademske vrijednosti (Dodatan tekst NVZVOTR): Primarno poticati autonomiju sveučilišta i njihovih sastavnica u osmišljavanju promotivnih aktivnosti na podizanju kuluture kvalitete kao bitnog elementa samoevaluacije. Aktivnosti ugovarati kao dio programskog ugovora MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola AZVO ili HRZZ (pokretanje financijskog instrumenta - natječaja za projekte), visoka učilišta (prijave, provođenje i sufinanciranje projekta) (Novi tekst NVZVOTR): HRZZ, Sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole Plan donijeti u 2018. Provedba: prvi ciklus 2019.-2020.; 2020. evaluacija financijskog instrumenta; drugi ciklus 2021.-2024. Broj provedenih projekata / promotivnih aktivnosti Razina svijesti o kulturi kvalitete i stavljanja naglaska na akademske vrijednosti i usklađenost postupaka osiguravanja kvalitete sa strateškim ciljevima (Novi tekst NVZVOTR): Broj projekata Broj i vrsta promotivnih aktivnosti Iznos osiguranih i utrošenih financijskih sredstava 8.2. Razviti cjelokupno programsko financiranje koje uzima u obzir nacionalne prioritete te ih povezuje s osiguravanjem kvalitete i ostvarivanjem strateških ciljeva institucije visokog obrazovanja MJERA 8.2.1. Uvesti programsko financiranje visokih učilišta Napomena: Ova mjera razrađena je detaljno u okviru Cilja 4. Osigurati učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja visokih učilišta, Mjera 4.1.1. Razraditi i implementirati model financiranja programskim ugovorima. MJERA 8.2.2. Sustavno pratiti provedbe programskih ugovora Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razrada sustava praćenja provedbe programskih ugovora (Dodatak NVZVOTR); Uskladiti s dopunjenim i izmijenjenim mjerama 2.1.1. i 4.1.1. MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO NVZVOTR Rektorski zbor Vijeće veleučilišta i visokih škola MZO, AZVO, (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO 2018.-2020. Razrađen sustav praćenja (Novi tekst NVZVOTR): Utvrđeni realni troškovi i cijena po vrstama i razinama studijskih programa i vrsti institucija (u skladu s mjerama 2.1.1. i 4.1.1.) Uspostavljen integrirani sustav praćenja realizacije studijskih programa i utrošenih sredstava Sustavno praćenje provedbe programskih ugovora MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO NVZVOTR Rektorski zbor Vijeće veleučilišta i visokih škola MZO, AZVO, Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO kontinuirano Razina realizacije programskih ugovora Kvaliteta procesa praćenja Novi tekst NVZVOTR: Iznos ostvarenih financijskih sredstava programskog minimuma Iznos dodatnih proračunskih sredstava Iznos sredstava ostvaren na tržištu 8.3. Dopuniti postojeći normativni okvir MJERA 8.3.1. Ujednačiti minimalne inicijalne kriterije za sve institucije visokog obrazovanja, odnosno znanosti bez obzira na to radi li se sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, odnosno javnim ili privatnim znanstvenim institucijama. Pritom voditi računa da se pri donošenju kriterija udjela sudjelovanja stalno zaposlenih nastavnika u nastavi uzima u obzir specifičnost stručnih studija Napomena: Izmjene regulirati pravilnikom koji treba propisati i dodatne specifične minimalne kriterije koji će uzimati u obzir vrstu programa odnosno istraživanja koje institucija izvodi (preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi, sveučilišni ili stručni, temeljna, primijenjena istraživanja i sl.). Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Ujednačiti minimalne kriterije za inicijalnu akreditaciju svih institucija visokog obrazovanja i znanosti Minimalni kriteriji inicijalne akreditacije trebaju polaziti od načela zakonski utvrđenog binarnog studija, razlikovanja sveučilišnih i stručnih studija kako bi se uvažile specifičnosti stručnih studija. Specifičnosti stručnih studija uvažiti polazeći od inicijalne razlike nastavničkih kompetencija i kvalifikacija. Nastavnici na sveučilišnim studijima se biraju u znanstveno-nastavna a na stručnim studijima u stručno nastavna zvanja. Ove specifičnosti rezultiraju specifičnim razlikama u ishodima poučavanja i kvalifikacijskim razinama između studenata-diplomanada sveučilišnih i stručnih studija, što treba biti polazište pri vođenju računa o specifičnostima stručnih studija pri donošenju kriterija udjela stalno zaposlenih nastavnika u nastavi. MZO (Dodatak NVZVOTR): i NVZVOTR AZVO, radna skupina za izradu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Novi tekst NVZVOTR): radna skupina za izradu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju radna skupina NVZVOTR za praćenje i analizu nacrta zakonskih akata Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO Do kraja 2018. Ujednačeni minimalni inicijalni kriterije za sve institucije visokog obrazovanja i znanosti (Novi tekst NVZVOTR) Razrađeni kriteriji inicijalne akreditacije i reakreditacije za sveučilišne studije i sveučilišta i fakultete koji ih izvode Razrađeni kriteriji inicijalne akreditacije za stručne studije i institucije koje ih izvode Izraditi i donijeti pravilnik koji treba propisati i dodatne specifične minimalne kriterije Specifični kriteriji trebaju biti usklađeni s jasnim razlikovanjem ishoda učenja i razina kvalifikacije sveučilišnih i stručnih studija prema EQF i EQ EHEA MZO AZVO, radna skupina za izradu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Novi tekst NVZVOTR): radna skupina za izradu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju radna skupina NVZVOTR za praćenje i analizu nacrta zakonskih akata Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: Uprave MZO, AZVO 2018. Izrađen i donesen novi pravilnik (Novi tekst NVZVOTR) Donesen novi Pravilnik za sveučilišne programe, institucije i javne znanstvene institute usklađen s EQF i EQ EHEA Donesen novi Pravilnik za stručne studije i institucije koje ih izvode usklađen s EQF i EQ EHEA MJERA 8.3.2. Razraditi postupak akreditacije zajedničkih i združenih studijskih programa Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razraditi postupak akreditacije zajedničkih i združenih studijskih programa (Dodatak NVZVOTR) Postupak akreditacije se ne provodi ukoliko su svaka partner institucija i njeni programi iste razine akreditirani u svojoj zemlji AZVO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR Akreditacijski savjet (Novi tekst NVZVOTR): Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: AZVO 2018. Izrađen i donesen novi pravilnik koji definira postupak akreditacije zajedničkih i združenih programa 8.4. Racionalizirati postupke vrednovanja MJERA 8.4.1. Izraditi skupne analize provedenih reakreditacijskih postupaka visokoškolskih institucija i postupaka vanjskog vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete te izraditi racionalni plan za drugi ciklus vrednovanja institucija koji je utemeljen na rezultatima prethodnog Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi skupne analize provedenih reakreditacijskih postupaka visokoškolskih institucija i postupaka vanjskog vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete AZVO (Novi tekst NVZVOTR) NVZVOTR Akreditacijski savjet (Novi tekst NVZVOTR): Akreditacijski savjet AZVO 2018. Izrađena i objavljena sumarna analiza provedenih reakreditacijskih postupaka Izraditi racionalni plan za drugi ciklus vrednovanja institucija temeljen na rezultatima prethodnog (Novi tekst NVZVOTR): Izraditi dugoročan plan i program ciklusa vrednovanja institucija ne temelju prethodnih rezultata AZVO (Novi tekst NVZVOTR) (Novi tekst NVZVOTR): Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: AZVO Stupanj implementacije plana Razina korištenja rezultata analize pri implementaciji plana (Novi tekst NVZVOTR) Broj planiranih i realiziranih vrednovanja po vrstama i institucijama MJERA 8.4.2. Kontinuirano pratiti institucije u razdoblju između dvaju vrednovanja, odnosno nakon inicijalne akreditacije Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Praćenje institucija u razdoblju između dvaju vrednovanja, odnosno nakon inicijalne akreditacije AZVO (Novi tekst NVZVOTR): NVZVOTR Akeditacijski savjet (Novi tekst NVZVOTR): Akreditacijski savjet AZVO Stručno tajništvo: AZVO kontinuirano Stupanj kontinuiranog praćenja (Novi tekst NVZVOTR) Broj planiranih i realiziranih vrednovanja po vrstama i institucijama 8.5. Povezati postojeće informacijske sustave u visokom obrazovanju i znanosti kako bi bili interoperabilni i služili prikupljanju i analizi podataka te kao podloga za informirane odluke MJERA 8.5.1. Nadograditi i povezati postojeće informacijske sustave za područje znanosti i visokog obrazovanja u jedinstveni sustav. Napomena: Ova je mjera detaljno razrađena u okviru Cilja 5. Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta, pod točkom 5.2. OBRAZOVANJE ODRASLIH Naglasak u obrazovanju odraslih stavljen je na povezivanje obrazovanja odraslih s tržištem rada, omogućavanje odraslim osobama stjecanje kvalifikacija i prekvalifikacija, te povezanost sa strukovnim obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem. S obzirom na izradu Nacionalne klasifikacije zanimanja (NKZ), obrazovanje odraslih pretpostavlja otvorenost strukovnih škola odraslim osobama za stjecanje kvalifikacija i prekvalifikacija prema suvremenim standardima zanimanja, te praćenju i nadziranju stjecanja kvalifikacija prema standardima koji osiguravaju konkurentnost ili potrebe tržišta rada za deficitarnim zanimanjima. Osuvremenjivanje načina obrazovanja odraslih usmjereno je na primjenu računalnih sustava i razvoj modela e-učenja, te primjeravanje programa obrazovanja odraslih različitim ciljanim skupinama – osobama niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginaliziranima i isključenima, osobama s invalidnošću, osobama treće životne dobi te useljenicima. Promjene tržišta rada zahtijevaju čvršću povezanost obrazovanja i gospodarstva u zajedničkom određivanju visokih kvalifikacijskih standarda. Dualno obrazovanje je navedeno kao jedan od načina učinkovitog osposobljavanja odraslih za stjecanje kvalifikacija i prekvalifikacija na radnom mjestu. Informiranje i savjetovanje odraslih o mogućnostima obrazovanja dio je pojačane potrebe za popularizacijom obrazovanja odraslih, osiguravanjem kvalitete programa obrazovanja odraslih, kao i vrednovanja programa zbog postizanja najviših standarda obrazovanja i osiguravanja konkurentnosti na tržištu rada.   1. CILJ: OSIGURATI PREDUVJETE ZA POVEĆANJE UKLJUČENOSTI ODRASLIH U PROCESE CJELOŽIVOTNOG UČENJA I OBRAZOVANJA MJERA 1.1.1. Uvesti nove standarde zanimanja i kvalifikacija te poticati razvoj i provođenje relevantnih i novih akreditiranih programa za područja od strateškog interesa za razvoj RH. Razvijati i provoditi relevantne i nove akreditirane programe za područja od strateškog interesa za razvoj RH. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Definiranje zanimanja od strateškog interesa za RH (Novi tekst NVZVOTR): Definiranje zanimanja od strateškog interesa polazi od načela Strategije pametne specijalizacije, Strategije inovacija, te sektorskih državnih strategija (industrija, promet, turizam, zdravstvo i drugih) i njihove harmonizacije u načelima i mjerama Zakona o strateškom planiranju RH Uskladiti s mjerom 1.1.1. Usklađivanje s potrebama društva odjeljka Visoko obrazovanje Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): NVZOTR, NVOO Vlada RH (Novi tekst NVZVOTR): Ministarstva Vlade RH MRRFEU Stručno tajništvo: AZVO, Uprave MZO 2018. Definirana zanimanja (Novi tekst NVZVOTR): Broj i naziv postojećih zanimanja od strateškog interesa Broj i naziv novih zanimanja od strateškog interesa Provesti analizu studijskih programa prema sadržajima i usklađenosti ishoda učenja i kompetencija (Dodatak NVZVOTR). Analizom ispitati usklađenost studijskih programa s valovima znanstvenih otkrića te brzinom tehnološko-inovacijskih trendova u pojedinim strukama, Analizirati znanstvena predviđanja glede robotizacije i digitalizacije te korištenja AI u pojedinim sektorima proizvodnje roba i usluga – strukama te utjecaj na buduću zapošljivost (korištenje živog rada), Analizirati znanstvena predviđanja glede novih sektora visoke tehnologije i intenzivnog budućeg korištenja živog rada Uskladiti s mjerom 1.2.1. Revizija ishoda odjeljka Visoko obrazovanje MRMS (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, NVOO MRMS, sektorska vijeća (Novi tekst NVZVOTR): Hrvatsko povjerenstvo za praćenje Bolonjskog procesa ( HPBP) NVZVOTR, Akreditacijski savjet AZVO sektorska vijeća NVRLJP Stručno tajništvo: Uprave MRMS, AZVO, Uprave MZO 2018. – 2019. Izrađeni standardi Novi tekst NVZVOTR: Broj analiziranih programa prema (upisnom) interesu polaznika Broj zastarjelih programa odnosno struka koje se gase Broj novih programa temeljem iskazanih potencijalnih polaznika, društvenih potreba i tržišne potražnje Temeljem analize načiniti plan racionalizacije broja studijskih programa i upisnih kvote (Novi tekst NVZVOTR) Temeljem analize načiniti plan modernizacije, transformacije i/ili racionalizacije/smanjenja broja studijskih programa. Analitički utvrditi razinu i opseg neophodnih temeljnih znanja potrebnih za brzu tehnološko inovacijsku prilagodbu postojećih i razvoj novih struka u visokim tehnologijama. Upisne kvote prilagoditi rezultatima analize uravnotežujući aktualne i na znanstvenom predviđanju utemeljene prognoze budućih potreba tržišta rada MZO, MRMS (Novi tekst NVZVOTR) NVZVOTR, NVOO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Visoka učilišta,strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih (Novi tekst NVZVOTR): Hrvatsko povjerenstvo za praćenje Bolonjskog procesa ( HPBP) NVZVOTR, Akreditacijski savjet AZVO sektorska vijeća NVRLJP Stručno tajništvo: Uprave MRMS, AZVO, Uprave MZO, ASOO 2019. – 2024. Broj akreditiranih i uvedenih programa te broj polaznika. Broj uključenih strukovnih škola (Dodatak NVZVOTR): Broj i veličina upisnih kvota po institucijama prema iskazanom interesu polaznika u prvom krugu Broj i veličina upisnih kvota prema iskazanim društvenim i potrebama tržišta rada   MJERA 1.1.6. Analizirati resurse postojećih laboratorija, radionica i edukacijskih središta za izabrane skupine ili vrste programa. U suradnji gospodarstva, regionalne i lokalne samouprave te obrazovnih ustanova projektnim financiranjem pokretati osnivanje i razvoj lokalnih i nacionalnih centara kompetentnosti i njihovih mreža, koristeći se isključivo postojećim prostornim kapacitetima. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Analizirati resurse postojećih laboratorija, radionica i edukacijskih središta za izabrane skupine ili vrste programa. (Dodatak NVZVOTR): Analizirati iskorištenost i održavanje istraživačke opreme, Predložiti modele učinkovitog korištenja istraživačke i laboratorijske opreme ASOO (Novi tekst NVZVOTR): NVOO, NVZVOTR NVRLJP ASOO (Novi tekst NVZVOTR): HSFII i Vijeće za inovacije (VTI) - NVZVOTR, sektorska vijeća NVRLJP, Akreditacijski savjet AZVO, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta Stručno tajništvo: Nadležna uprava MRRFEU, Nadležne uprave uključenih ministarstava, AZVO, AZOO, ASOO 2018. Načinjena analiza (Novi tekst NVZVOTR): Broj analiziranih laboratorija, radionica, edukacijskih centara prema vrstama programa i institucija. Vrijednost i stupanj otpisanosti postojeće opreme Iznos sredstava potrebnih za korištenje opreme i prostora prema zahtjevima programa   Osnivanje lokalnih i nacionalnih centara kompetentnosti u svim sektorima, (Dodatak NVZVOTR): Centre kompetencije kao mjesta transfera znanja i poticanja inovacija uskladiti s mjerama Strategije pametne specijalizacije. Centre kompetencije dizajnirati i kao mjesta primjene znanstvenih rezultata Znanstvenih centara izvrsnosti Povezati Znanstvene centre izvrsnosti i Centre kompetencije u Mrežu temeljnih i primijenjenih istraživanja i pilot projekata Uskladiti s Mjerama 2.6. i 2.7. odjeljka Znanost i tehnologija Strategije MZO, MINGO, MZ (Novi tekst NVZVOTR): Ministarstva Vlade RH, Koordinator MRRFEU NVOO, NVZVOTR ASOO, AZVO, NVRLJP, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta (Novi tekst NVZVOTR): HSFII i Vijeće za inovacije NVZVOTR, sektorska vijeća NVRLJP, Akreditacijski savjet AZVO, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta Stručno tajništvo: Nadležna uprava MRRFEU, Nadležne uprave uključenih ministarstava, AZVO, AZOO, ASOO 2017. – 2020. Broj osnovanih centara kompetentnosti (Dodatak NVZVOTR) Broj pilot projekata programski umreženih Znanstvenih centara izvrsnosti i Centara kompetencije Iznos osiguranih sredstava Utvrđivanje kriterija za osnivanje lokalnih i nacionalnih centara kompetentnosti prema zahtjevima sektora MZO, MINGO, MZ (Novi tekst NVZVOTR): Ministarstva Vlade RH, Koordinator MRRFEU NVOO, NVZVOTR ASOO, AZVO, NVRLJP, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta (Novi tekst NVZVOTR): HSFII i Vijeće za inovacije (VTI) - NVZVOTR, sektorska vijeća NVRLJP, Akreditacijski savjet AZVO, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta Stručno tajništvo: Nadležna uprava MRRFEU, Nadležne uprave uključenih ministarstava, AZVO, AZOO, ASOO 2017. – 2018. Utvrđeni i objavljeni kriteriji za osnivanje regionalnih centara kompetentnost Definirati mrežu centara kompetentnosti prema posebnostima strukovnih kurikuluma ili studijskih programa MZO, MINGO, MZ (Novi tekst NVZVOTR): Ministarstva Vlade RH, Koordinator MRRFEU NVOO, NVZVOTR ASOO, AZVO, NVRLJP, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta (Novi tekst NVZVOTR): HSFII i Vijeće za inovacije (VTI)- NVZVOTR, sektorska vijeća NVRLJP, Akreditacijski savjet AZVO, HGK, HOK, lokalna i područna samouprava, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta Stručno tajništvo: Nadležna uprava MRRFEU, Nadležne uprave uključenih ministarstava, AZVO, AZOO, ASOO 2017. – 2020. Definirana mreža centara kompetentnosti MJERA 3.1.1. Reakreditirati programe obrazovanja odraslih u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) i Nacionalnom klasifikacijom zanimanja (NKZ) Umjesto: Mjera 3.1.1. Napraviti analizu ponude programa obrazovanja odraslih i učinkovitosti svih sudionika u sustavu stvaranja novih programa te na temelju procjene razina prema HKO-u propisati nadležnosti agencija u osiguravanju i razvoju kvalitete programa te razvoju novih programa obrazovanja i stručnog usavršavanja odraslih Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe MZO (Dodatak NVZVOR): i NVZOTR, NVOO Sektorska vijeća, ASOO, AZVO (Novi tekst NVZVOTR): HPBP-NVZVOTR Akreditacijski savjet AZVO, HGK, HOK, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta Stručno tajništvo: Nadležne uprave MZO, AZVO, AZOO, ASOO Kontinuirano Broj reakreditiranih programa MZO Sektorska vijeća, ASOO, AZVO 2017. – 2019. Revidirani propisi kojima se reguliraju nadležnosti u osiguravanju kvalitete obrazovanja odraslih MJERA 3.1.2. Izraditi i usvojiti procedure nadležnih agencija u osiguravanju kvalitete programa obrazovanja odraslih uvažavajući specifičnosti razina i vrsta obrazovanja Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe MZO (Dodatak NVZVOR): i NVZOTR, NVOO ASOO, AZVO Novi tekst NVZVOTR): HPBP-NVZVOTR Akreditacijski savjet AZVO, HGK, HOK, ustanove za obrazovanja odraslih, srednje strukovne škole, visoka učilišta Stručno tajništvo: Nadležne uprave MZO, AZVO, AZOO, ASOO kontinuirano Broj utvrđenih nadzora Broj provedenih vrednovanja provedbe programa obrazovanja odraslih (Dodatak NVZVOTR): Broj usvojenih procedura MJERA 4.2.1. Definirati postupke koordiniranja u financiranju među različitim nadležnim ministarstvima, državnim i lokalnim tijelima. Identificirati programe za financiranje, usmjeravati sredstva iz državnog i lokalnih proračuna prema kriterijima prioriteta za zajednicu, koordinirati financiranje i učinkovito trošenje sredstava. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi i usvojiti postupovnik za koordiniranje u financiranju među različitim nadležnim ministarstvima, državnim i lokalnim tijelima Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, NVOO Ministarstva i agencije (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR, ASOO, AZOO; Stručno tajništvo: Uprave uključenih ministarstava 2018. Usvojen postupovnik za koordiniranje u financiranju među različitim nadležnim ministarstvima, državnim i lokalnim tijelima Napraviti i objaviti godišnji program financiranja programa za obrazovanje odraslih. MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, NVOO ASOO (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR, ASOO, AZOO; Stručno tajništvo: Uprave uključenih ministarstava 2019. - kontinirano Objavljeni godišnji programi financiranja programa za obrazovanje odraslih. MJERA 4.2.2. Predložiti pokazatelje učinkovitosti provedbe ciljeva programa obrazovanja odraslih za potrebe nadzora i upravljanja financiranjem. Podnositi godišnje izvještaje od strane nadležnih državnih i lokalnih tijela te izvoditelja obrazovanja odraslih, objedinjene i metodološki sređene prema definiranim pokazateljima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi kriterije provedbe i pokazatelje kvalitete programa obrazovanja odraslih, te transparentno izvještavanje o stupnju realiziranih ciljeva Ministarstva i agencije Strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta koja provode obrazovanje odraslih i druge relevantne ustanove kontinuirano Izvještaja s pokazateljima stupnja kvalitete definiranih pokazatelja Broj polaznika programa (Dodatak NVZVOTR): Broj usvojenih kriterija i pokazatelja 4.2.3. Uskladiti i dopuniti propise koji reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih u dijelu koji se odnosi na financiranje Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Dopuna propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih u dijelu koji se odnosi na financiranje (Dodatak NVZOTR): Uskladiti s Mjerama 2.8.1., 2.8.2., 2.8.5. odjeljka Visoko obrazovanje Strategije Vlada RH MZO, MFIN 2018. Dopunjeni i usvojeni propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih 4.3. Razrada i odabir optimalnog modela novih financijskih poticaja za sudjelovanje u programima za građane i poslodavce MJERA 4.3.1. Predložiti optimalan model financijskog poticanja pojedinaca i poslodavaca na temelju analize mogućnosti i opravdanosti uvođenja sljedećih načina financijskih poticaja i olakšica. Uvesti optimalan model financijskog poticanja pojedinaca i poslodavaca, sukladno provedenim analizama. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi optimalan model osobnih obrazovnih računa i vaučera koje (su)financira država ili JLPS za obrazovanje odraslih, slobodnih dana za zaposlenike koji se obrazuju, poreznih olakšica pojedincima za stjecanje temeljnih kompetencija, kredita ili stipendija za obrazovanje odraslih, te osnivanje fonda za osposobljavanje, usavršavanje i obrazovanje odraslih MZO, MFIN, JLPS (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, NVOO Ustanove za obrazovanje odraslih, zavodi za zapošljavanje, visoka učilišta koja provode obrazovanje odraslih (Dodatak NVZVOTR): Sveučilišta, Visoke škole i veleučilišta, Savjet za financije NVZVOTR Stručno tajništvo; Porezna uprava MF, AZOO 2018. – 2019. Provedene analize i razina iskorištenosti dobivenih rezultata. Stupanj operativnosti modela financijskih poticaja. Visina financijskih poticaja polaznicima. Razina iskorištenih poticaja. Broj novih polaznika obrazovanja odraslih (Novi tekst NVZVOTR): Broj i vrsta provedenih analiza, Broj i vrsta modela Broj i vrsta poreznih olakšica i/ili subvencija Izrada zakonske regulative za primjenu odgovarajućih modela osiguravanja financijske potpore za obrazovanje odraslih osoba Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, NVOO MZO, MFIN (Dodatak NVZVOTR): Sveučilišta, Visoke škole i veleučilišta, Savjet za financije i Radne skupine za analizu, praćenje i izradu pravnih akata NVZVOTR Stručno tajništvo; Uprave ministarstva Pravosuđa i Uprave, Porezna uprava MF, AZOO 2018. – 2019. Izrađena i prihvaćena zakonska regulativa (Dodatak NVZVOTR): Iznos osiguranih sredstava po izvorima Iznos utrošenih sredstava po programima ZNANOST I TEHNOLOGIJA U cilju brzog pokretanja promjena u sustavu visokog obrazovanja ključno je razviti kompetitivno financiranje projekata i odgovornost za istraživanje uključiti u programe svih ministarstava. Nadalje, potrebno je osigurati istraživačku preobrazbu javnih sveučilišta i restrukturiranje javnih instituta prema strateškom dokumentu mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta, kojih je izrada u nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvo (dodatak NVZVOTR). Postizanje međunarodno kompetitivnih javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta moguće je jačanjem financijske autonomije, ali i jasnih definiranjem istraživačke misije. Međunarodnu vidljivost treba analizirati objektivnom analizom i vrednovanjem, što je moguće ukoliko su svim tijelima dostupne međunarodne znanstvene baze i pokazatelji doprinosa u istraživanju. Dosljedno provođenje kriterija u izvrsnosti u postupcima znanstvenog izbora i napredovanja sveučilišnih nastavnika i istraživača uz istorazinsko vrednovanje može se osigurati odgovarajuća kvaliteta istraživača. Bitan elementi za kvalitetu u znanosti i tehnološki napredak su i centri izvrsnosti kojima treba na kompetitivni način osigurati financiranje, kao i daljnje unaprjeđenje sustava znanstvenih novaka. Sveučilišta, veleučilišta i znanstvene institute treba uključiti u procese pametne specijalizacije. Sadašnju zaostalu istraživačku i inovacijsku infrastrukturu treba unaprijediti iz dostupnih europskih fondova, a posebno je bitno uključivanje u europske infrastrukture i povezivanje s njima. Temelj svakog napretka je izobrazba mladih istraživača, što je moguće osigurati stipendiranjem polaznika doktorskih studija, kao i njihova specijalizacija u inozemstvu. Sa sadašnjim rastom ulaganja u istraživanje i razvoj ne bi bilo moguće osigurati odgovarajuće pomake u znanosti i tehnologiji, stoga je bitno osigurati porast ulaganja i dosizanje europskog medijana do 2020. U kontekstu povećanog ulaganja u znanost, treba predvidjeti i omogućiti nova zapošljavanja znanstveno-nastavnog, umjetničko-nastavnog i znanstvenog osoblja na visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima (Dodatak NVZVOTR)   1. CILJ: BRZO POKRETANJE PROMJENA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI MJERA 1.1. U programe svih ministarstava uvesti odgovornost za istraživanje i razvoj te kompetitivno financiranje projekata, uz djelotvornu međuresornu koordinaciju kojom će se postići učinkovito korištenje svih državnih izvora financiranja istraživanja i razvoja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Učinkovito korištenje državnih izvora financiranja za istraživanje i razvoj uvesti u sva ministarstva i javne proračunske institucije (Dodatak NVZVOTR): Uskladiti koncepcijski i porezni pristup financiranju istraživanja i razvoja iz državnih izvora: -koncepcijski MZO financira znanstvena istraživanja i razvoj u cilju razvoja znanosti i inovativnosti hrvatske znanstvene zajednice i znanstvenih i znanstveno nastavnih institucija kao redovit, programskim ugovorima reguliran proračunski izdatak. Sva ostala ministarstva privremeno / povremeno financiraju znanstveno-istraživačke projekte u cilju unapređenja vlastite aktivnosti i realizacije svojih sektorskih zadaća. -financijski se sredstva MZO trebaju uvrstiti u javna izdvajanja/rashode za istraživanje i razvoj. Međutim, sredstva za istraživanje i razvoj ostalih ministarstava javnim su natječajima (konkurentskim uvjetima) dostupna svim hrvatskim i EU gospodarskim subjektima i institucijama registriranim za istraživanje i razvoj pa tako realizirana sredstva institucije koje ih ostvaruju trebaju tretirati kao vlastiti prihod ostvaren na tržištu. Vlada RH (Dodatak NVZVOTR): i NVZVOTR Sva ministarstva, JLPS (Novi tekst NVZVOTR): Sva ministarstva, JLPS Mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) NVZVOTR i Savjet za financije NVZVOTR, Stručno tajništvo: Sektori za pripremu i izvršenje proračuna te Porezna uprava MF, Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO Služba za proračun i financijsko upravljanje Sektora za financijske poslove MZO 2017. – 2018. Državni proračun: godišnje izdvajanje za istraživanje i razvoj u okviru proračunskih stavki svih ministarstava (iznos,% BDP-a) Godišnje izdvajanje za istraživanje i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave (iznos,% BDP-a) (Dodatak NVZVOTR): Visina vlastitih prihoda znanstvenih i znanstveno nastavnih javnih institucija ostvarena na tržištu što uključuje i prihode od drugih ministarstava i JLPS osim MZO, te prihode od gospodarstva. MJERA 1.2. Poticati strateško upravljanje visokim obrazovanjem i znanošću i započeti strukturne promjene u sustavu visokog obrazovanja i znanosti istraživačkom preobrazbom javnih sveučilišta i restrukturiranjem javnih instituta Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izraditi i donijeti akcijski plan restrukturiranja javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta (Dodatak NVZVOTR): Temeljem komparativne, peer review, analize srodnih znanstvenih institucija (fakulteta i javnih instituta) i kvantitativnih mjerila, odrediti istraživačke kapacitete i definirati istraživačke misije javnih sveučilišta i njihovih sastavnica te javnih instituta Obzirom na veličinu hrvatskog prostora visokog obrazovanja javna sveučilišta imaju kombiniranu, podjednako važnu obrazovnu i istraživačku misiju. Istraživačka je preobrazba javnih sveučilišta posebno upravljena jačanju istraživačke komponente diplomskih i poslijediplomskih (doktorskih studija), uz rast kvalitete obrazovnih programa. Uskladiti sa Mjerama 1.1.1., Usklađenost s društvenim potrebama, 1.2.3. Mentorska nastava, osobito 2.1.2. Učinkovito upravljanje visokim učilištima, 3.2.1. Mehanizmi vrednovanja rada, 3.2.3. Segmenti radnih zadaća, 3.3.1. Standardi kadrovske strukture iz odjeljka „Visoko obrazovanje“ Strategije. Razvojno restrukturiranje javnih instituta temelji se na samostalnom definiranju istraživačke misije svakog javnog instituta usklađene sa načelima i zadaćama Strateškog planiranja Vlade RH kako su definirane u Zakonu o strateškom planiranju. Prioritetan cilj restrukturiranja instituta je stvaranje materijalnih i intelektualnih pretpostavki kojima se potiču vrhunska istraživanja i uvrštavanje javnih instituta među međunarodno vidljive istraživačke institucije koje istražuju bilo u okviru nacionalnih i/ili međunarodnih tema i projekata. NVZVOTR (Dodatak NVZVOTR): i MZO NVZVOTR, MZO, AZVO, Rektorski zbor, javna sveučilišta i javni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) NVZVOTR i Mreža hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa (HPBP), Savjet za financije NVZVOTR, Stručno tajništvo: Sektori za pripremu i izvršenje proračuna te Porezna uprava MF, Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO Služba za proračun i financijsko upravljanje Sektora za financijske poslove MZO 2017.-2018. Donesen akcijski plan strukturnih promjena u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (Novi tekst NVZVOTR): Formirana stručna „peer review“ povjerenstva za utvrđivanje istraživačkih kapaciteta javnih sveučilišta i instituta i utvrđeni kvantitativni pokazatelji kvalitete i uneseni u odgovarajuće akte (Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science (WOS), SCOPUS (recenzirani) i a1 i a2 radovi na kojima je barem jedan znanstvenik s institucije glavni ili jedan od glavnih autora. Broj znanstvenih radova među 10% najcitiranijih na svijetu i drugi). Osigurana sredstva iz projekta „Znanstveno i tehnološko predviđanje MZO“ za rad peer-review povjerenstava Na temelju međunarodnih kriterija znanstvene izvrsnosti donesen plan i program strukturnih promjena usklađen sa prioritetima ukupnog hrvatskog razvoja prema Zakonu o strateškom planiranju Broj donesenih programa restrukturiranja prema institucijama, Utvrđen iznos potrebnih sredstava za provedbu restrukturiranja ukupno i prema institucijama Utvrđena mjerila ispunjenja istraživačke misije i kvantitativni pokazatelji znanstvene i umjetničke produktivnosti izvrsnosti Provesti restrukturiranje Vlada RH MZO, AZVO, Rektorski zbor, javna sveučilišta i javni instituti (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, Rektorski zbor, javna sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo: Ured za zakonodavstvo Vlade RH, Uprave MZO, AZVO 2019. – 2022. Restrukturiranje provedeno (Novi tekst NVZVOTR) Broj donesenih programa restrukturiranja javnih sveučilišta Iznos osiguranih sredstava Broj provedenih programa restrukturiranja javnih znanstvenih instituta Broj znanstvenih radova po zaposlenom znanstveniku Čimbenik odjeka objavljenih radova MJERA 1.3. Unaprijediti prikupljanje, obradu, interpretaciju i objavu statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uskladiti prikupljanja podataka te obrade, interpretacije i objave statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija s odredbama EU-a Državni zavod za statistiku MZO, MFIN, MINGO, HAMAG BICRO, AZVO, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni zavod za statistiku – u suradnji s javnim institutima i sveučilištima 2018.-2020. Razina usklađenosti prikupljanja podataka te obrade, interpretacije i objave statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija s odredbama EU-a, uz uvođenje dodatnih, posebice za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru, uključujući visokotehnološku industriju i usluge zasnovane na znanju Novi tekst NVZVOTR Broj metodološki usklađenih podataka i statističkih i drugih publikacija s odredbama EU/EUROSTAT uz uvođenje dodatnih, posebice za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru, uključujući visokotehnološku industriju i usluge zasnovane na znanju Izrada kriterija i postupaka za prikupljanje podataka i vrednovanje inovacijskih kapaciteta i potencijala na visokim učilištima i javnim institutima MZO MZO, MFIN, MINGO, HAMAG BICRO, AZVO, Državni zavod za statistiku – u suradnji s javnim institutima i sveučilištima kontinuirano Doneseni kriteriji i usvojeni postupci Izrada godišnjeg statističkog izvještaja MZO-a s cjelovitim podatcima o istraživanju, razvoju i inovacijama u Hrvatskoj MZO MZO, MFIN, MINGO, HAMAG BICRO, AZVO, Državni zavod za statistiku – u suradnji s javnim institutima i sveučilištima kontinuirano Izdavanje godišnjeg statističkog izvještaja MZO-a s cjelovitim podatcima o istraživanju, razvoju i inovacijama u Hrvatskoj, uključujući sve pokazatelje obuhvaćene ovom Strategijom Obaveznom pretplatom na glavne znanstvene baze podataka osigurati objektivne pokazatelje potencijala i razvoja u području visokog obrazovanja i znanosti MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, HAZU MZO, MFIN, HAMAG BICRO, AZVO kontinuirano Osigurana pretplata Izraditi nacionalnu bazu podataka za sva znanstvena područja MZO Srce 2018. -2020 Uspostavljena baza 2. CILJ: MEĐUNARODNO KOMPETITIVNA JAVNA SVEUČILIŠTA I JAVNI ZNANSTVENI INSTITUTI U HRVATSKOME VISOKOOBRAZOVNOM I ISTRAŽIVAČKOM PROSTORU KOJI STVARAJU NOVU ZNANSTVENU, DRUŠTVENU, KULTURNU I GOSPODARSKU VRIJEDNOST MJERA 2.1. Definirati istraživačku misiju svakog javnog sveučilišta i njegove sastavnice i svakog javnog instituta kao pretpostavku za istraživačku preobrazbu i oblikovanje istraživačkih sveučilišta te restrukturiranje instituta, uz uvažavanje misije sveučilišta određene aktom osnivanja u Hrvatskom saboru Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Definirati društvenu ulogu i način djelovanja svakog javnog instituta: uključivanjem u sveučilište, u asocijaciju instituta ili samostalno (Novi tekst NVZVOTR): Provodeći vrhunska istraživanja u svojim znanstvenim područjima i poljima tako da se vodi računa o važnosti inter/multi/transdisciplinarnih istraživanja, treba aktivirati Vijeće javnih instituta. Vijeće treba inicirati transdiciplinarnu programsku istraživačku međusobnu suradnju kako bi se osigurala cjelovitost znanstvenih istraživanja i stručnih odgovora na sve složeniju prirodu društvenih, razvojnih i tehnoloških izazova. Suradnja javnih instituta i javnih sveučilišta treba biti usklađena sa istraživačkom preobrazbom sveučilišta. Stoga je valja upraviti prema razvoju i kompletiranju istraživačke komponente diplomskih i poslijediplomskih (doktorskih) studija. NVZVOTR, Vlada RH (Dodatan tekst NVZVOTR): MZO, HAZU MZO, AZVO, javna sveučilišta i javni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Projektna mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) NVZVOTR i Projektna mreža Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa (HPBP) NVZVOTR, znanstvena vijeća HAZU, javna sveučilišta i javni instituti, Rektorski zbor, Vijeće javnih instituta Stručno tajništvo: AZVO, Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO 2017. - 2019. (pratiti razvoj i artikulaciju budućeg FP programa Europske komisije) Definirana društvena uloga i način djelovanja svakog javnog instituta: uključivanje u sveučilište, u asocijaciji instituta ili samostalno (Novi tekst NVZVOTR): Broj instituta kojima su Upravna vijeća definirala istraživačku misiju prema potrebama dugoročnih državnih razvojnih strategija (Strategija pametne specijalizacije, Strategija poticanja inovacija) Broj među-institutskih interdisciplinarnih istraživačkih programa i projekata Broj istraživačkih projekta javnih instituta uključenih u sveučilišne doktorske programe Broj znanstvenika iz javnih instituta uključenih u sveučilišne studijske programe prema razinama obrazovanja Izraditi kriterije za vrednovanje javnih instituta Javni znanstveni instituti razvijat će programe trajne istraživačke djelatnosti kojima će pridonositi znanstvenoj, tehnološkoj i inovacijskoj i kulturnoj politici te prijenosu znanja uključivanjem u obrazovni sustav. Istraživanja i inovacije usmjerit će se na izvrsnu znanost prepoznatljivu u europskim i svjetskim okvirima, istraživanja za industrijsko vodstvo te nacionalne i globalne društvene izazove. U tom će se smislu definirati društvena uloga i način djelovanja svakog instituta. NVZVOTR (Dodatan tekst NVZVOTR): MZO, HAZU NVZVOTR, MZO, AZVO, javna sveučilišta i javni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Povjerenstvo NVZVOTR za izradu kriterija vrednovanja javnih instituta, javna sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo: AZVO, Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO 2018. Doneseni kriteriji Provesti vrednovanje javnih instituta NVZVOTR (Dodatan tekst NVZVOTR): MZO (Novi tekst NVZVOTR): Projektna mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) i Vijeće za tehnologiju i inovacije (VTI) NVZVOTR , Akreditacijski savjet AZVO, javna sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo: Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO 2019. (pratiti razvoj i artikulaciju budućeg FP programa Europske komisije) Provedeno vrednovanje javnih instituta Broj znanstvenika zaposlenih u ekvivalentu punog radnog vremena FTE. Ukupan broj znanstvenih radova. Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science (WOS), SCOPUS (recenzirani) i a1 i a2 radovi na kojima je barem jedan znanstvenik s institucije glavni ili jedan od glavnih autora. Broj znanstvenih radova među 10% najcitiranijih na svijetu. Broj znanstvenih radova objavljenih u suatorstvu s istraživačima iz inozemstva s istraživačima iz različitih hrvatskih sveučilišta/instituta, s istraživačima iz različitih disciplina, s istraživačima iz gospodarstva ili društvenih djelatnosti. Citiranost (WOS) radova pod 4) bez samocitata (H-index). Broj objavljenih znanstvenih knjiga (i drugi pokazatelji) Pratiti razvoj i aktivno sudjelovati u izradi budućeg programa FP9 (Dodatan tekst NVZVOTR): Izraditi programske kriterije za nabavu kapitalne istraživačke opreme u funkciji realizacije Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije, Strategije pametne specijalizacije i Inovacijske strategije RH. MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, HAZU MZO, NVZVOTR (Novi tekst NVZVOTR): Projektna mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) i Vijeće za tehnologiju i inovacije (VTI) NVZVOTR, Znanstvena vijeća HAZU, HRZZ, javna sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo: Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO 2018. – 2019. Izrađeni dokumenti RH kao doprinos izradi FP9 (Dodatak NVZVOTR): Broj projekata uključenih u hrvatski program razvoja strateških infrastruktura Iznos potrebnih sredstava Broj FP 9 europskih infrastruktura u kojima će sudjelovati Hrvatska Iznos potrebnih sredstava Definirati plan istraživačke preobrazbe svakog javnog sveučilišta (Dodatan tekst NVZVOTR): Istraživačka preobrazba javnih sveučilišta pretpostavlja njihov razvoj kao istraživačkih sveučilišta čija je glavna namjena stvaranje novog znanja i prijenos tog znanja društvu kroz nastavnu, istraživačku i društvenu misiju. Takva sveučilišta trebaju biti prepoznatljiva po jakim istraživačima i istraživačkim skupinama visoke međunarodne razine, izvrsnosti u selekciji studenata i nastavnika, jakim doktorskim studijima strukturiranim u okviru doktorskih škola, studentima uključenim u istraživanja već na preddiplomskoj i diplomskoj razini te utjecaju na društvo i gospodarstvo Plan uskladiti sa Mjerama 1.1.1., Usklađenost s društvenim potrebama, 1.2.3. Mentorska nastava, osobito 2.1.2. Učinkovito upravljanje visokim učilištima, 3.2.1. Mehanizmi vrednovanja rada, 3.2.3. Segmenti radnih zadaća, 3.3.1. Standardi kadrovske strukture iz odjeljka „Visoko obrazovanje“ i Mjerom 1.2. „Strateško upravljanje“ odjeljka Znanost i tehnologija Strategije. Rektorski zbor Sveučilišta 2018. – 2019. Definiran plan istraživačke preobrazbe svakog javnog sveučilišta (Dodatak NVZVOTR): Mjerila vrednovanja kvalitete i uspješnosti istraživačke preobrazbe javnih sveučilišta su načelno ista kao i za javne institute uz dodatak kriterija znanstveno-nastavne izvrsnosti utvrđenih u Odluci Rektorskog zbora Posebnu pozornost posvetiti inovacijskom potencijalu te podići razinu svijesti o važnosti inter/multi/transdisciplinarnih istraživanja. Multidisciplinarnost je već u ovom trenutku istaknuta u inicijalnim dokumentima Europske komisije za FP9 kao glavni pokretač inovacija (Novi tekst NVZVOTR): Uspostaviti sustav poticanja inovacijskog potencijala s prioritetnom ulogom inter/multi/transdisciplinarnih istraživanja. Povezati i uskladiti nacionalan sustav sa sustavom poticanja inovacija kao okosnice politike Europske komisije u okviru FP 9 NVZVOTR (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, HAZU, Inovacijsko vijeće za industriju MINIGO Sveučilišta i znanstveni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Projektna mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) i Vijeće za tehnologiju i inovacije (VTI) NVZVOTR, HZZZ, Vijeća PTP u S3, javna sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo: Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO, Uprave MINIGO 2017. – 2019. Broj multidisciplinarnih i inovacijskih projekata (Novi tekst NVZVOTR): Broj poticajnih radnih mjera za unapređenje inovacijskog potencijala po institucijama/trgovačkim društvima Iznos uloženih sredstava Broj poticajnih poreznih mjera za razvoj inovacija Iznos iskorištenih poreznih olakšica Broj poticajnih investicijskih mjera (subvencija) Iznos osiguranih sredstava MJERA 2.2. Jačati financijsku i upravljačku autonomiju javnih sveučilišta i javnih instituta te njihovu odgovornost za provedbu istraživačke misije i društvene uloge, uz jačanje nadzorne funkcije osnivača putem praćenja kvalitete i ostvarivanja misije. Unaprijediti međunarodnu evaluaciju javnih sveučilišta i instituta i uspostaviti mehanizme utjecaja rezultata evaluacija na institucijsko financiranje putem programskih ugovora. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti sustav institucijskog financiranja sveukupne djelatnosti putem programskih ugovora, uključujući plaće (Dodatan tekst NVZVOTR): Programsko institucijsko financiranje treba biti u funkciji snaženja uloge i odgovornosti sustava znanosti i visokog obrazovanja za iznalaženje učinkovitih poticaja i rješenja potrebnih za ubrzan ukupan hrvatski društveni napredak. Ekspanzija novih znanja i tehnologija i s njima povezanih socijalnih izazova u prvi plan stavlja potrebu osobne i društvene prilagodljivosti, intelektualne i duhovne otvorenosti i inovativnosti. Rast i očuvanje hrvatske zalihe intelektualnog/znanstvenog kapitala pohranjenog uglavnom u sustavu znanosti ima potencijalnu prijelomnu ulogu u velikim hrvatskim razvojnim zadaćama. Programsko institucijsko financiranje polazi od pretpostavke kako sadašnji proračunski izdaci MZO za znanost i visoko obrazovanje načelno predstavljaju programski (egzistencijalni) prag očuvanja nacionalnog znanstveno-obrazovanog (intelektualnog) kapitala uključujući i plaće ispod kojeg nisu mogući potrebni temeljiti reformski zahvati što dakako uključuje napore da se postojeća sredstva učinkovito koriste. Kriteriji programskog ugovaranja za sredstva iznad programskog (egzistencijalnog) praga trebaju snažno poticati međunarodno diferenciranu izvrsnost. Uskladiti sa Mjerom 4.1.1. MZO (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće javnih instituta MZO, AZVO, javna sveučilišta i javni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Javna sveučilišta, fakulteti Savjet za financije, NVZVOTR Stručno tajništvo: Uprave za znanost i visoko obrazovanje MZO, AZVO 2018. – 2022. Razina uspostave sustava institucijskog financiranja sveukupne djelatnosti putem programskih ugovora, uključujući plaće Sredstva namijenjena istraživanju i razvoju u svakoj javnoj ustanovi visokog obrazovanja i znanosti (godišnji iznos, porast i udio) Namjenska sredstava za pokrivanje osnovnih troškova istraživanja u svakoj javnoj ustanovi visokog obrazovanja i znanosti (godišnji iznos, porast i udio) Udjel financiranja ovisnog o postignutim istraživačkim rezultatima u ukupnim sredstvima institucijskog financiranja (%) Uspostavljeni kriteriji i definirane vrste troškova koje čine institucijsko financiranje putem programskih ugovora temeljenih na istraživačkoj misiji institucije Iznos potrebnih sredstava programskog praga (minimuma) po institucijama Usvojeni međunarodni kriteriji visoke znanstvene izvrsnosti za programsko ugovaranje sredstava iznad programskog praga Iznos ugovorenih sredstava iznad programskog praga MJERA 2.3. Uspostaviti sustav evaluacije istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija koji će afirmirati i poticati znanstvenu izvrsnost i međunarodnu vidljivost, međusobnu suradnju i suradnju s korisnicima rezultata istraživanja te društvenu relevantnost istraživanja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostava novog sustava vrednovanja istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija Uskladiti sa 2.4.1. Izbor nastavnika na temelju sadržaja, osobito 3.1.1. Izbor u znanstveno-nastavna zvanja, 3.2.1. Mehanizmi vrednovanja rada visokoškolskih nastavnika, 7.1.3. Inozemno usavršavanje nastavnika NVZVOTR (Dodatak NVZVOTR): HAZU, Rektorski zbor, Vijeće javnih instituta MZO, AZVO, Rektorski zbor, sveučilišta i znanstveni instituti (Novi tekst NVZVOTR) Radne skupine NVZVOTR za analizu i praćenje pravnih akata, sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo – AZVO, Uprave za znanosti i tehnologiju i visoko obrazovanje MZO 2018. – 2019. Uspostavljen nov sustav vrednovanja istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija Provedba novog sustava vrednovanja istraživača, istraživanja i istraživačkih institucija Uskladiti sa 3.2.2. Implementacija mehanizma cjelovitog vrednovanja četiri segmenta radnih zadaća, 3.3.1. Standardi kadrovske strukture, (Dodatak NVZVOTR): Rektorski zbor, Vijeće javnih instituta (Novi tekst NVZVOTR) Radne skupine NVZVOTR za analizu, praćenje i izradu pravnih akata, sveučilišta i javni instituti Stručno tajništvo – AZVO, Uprave za znanosti i tehnologiju i visoko obrazovanje MZO 2019. - kontinuirano Ukupan broj znanstvenih radova, broj znanstvenih radova objavljenih u vrhunskim časopisima; broj znanstvenih radova među 10% najcitiranijih u svijetu; broj znanstvenih radova objavljenih u suautorstvu: s istraživačima iz inozemstva, istraživačima iz različitih hrvatskih sveučilišta/instituta; iz različitih znanstvenih disciplina i s istraživačima iz gospodarstva ili društvenih djelatnosti Broj patenata, licenca i drugih oblika intelektualnog vlasništva Broj projekata: međunarodni i nacionalni; istraživačke suradnje s gospodarstvom i društvenim djelatnostima te broj i priroda inovacija Prihod od međunarodnih projekata, nacionalnih projekata, istraživačke suradnje s gospodarstvom i društvenim djelatnostima, intelektualnog vlasništva MJERA 2.4. Uvesti istorazinsko vrednovanje (peer review) u postupke znanstvenog izbora i napredovanja sveučilišnih nastavnika i istraživača Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostaviti novi istorazinski sustav znanstvenog izbora i napredovanja sveučilišnih nastavnika i istraživača prema novim kriterijima i pravilnicima (Dodatak NVZVOTR usklađen s Mjerom 3.1.1.): Rješenja i kriterije istorazinskog ocjenjivanja kvalitete pristupnika za izbor u znanstvena zvanja iz donesenih pravilnika konzistentno ugraditi u temeljni Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Utemeljenje Vijeća javnih instituta Uskladiti s odgovarajućim prethodnim mjerama NVZVOTR Rektorski zbor, sveučilišta i znanstveni instituti, AZVO 2017.- 2019. Sustav uspostavljen Doneseni kriteriji i pravilnici (Novi tekst NVZVOTR); U 2017 je donesen Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja U 2017 donesena Odluka o uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko nastavna zvanja U 2018 donesen Pravilnik o kriterijima izbora u nastavna i leksikografska zanimanja U 2018 rješenja iz ovih Pravilnika ugrađena u temeljni Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Provoditi znanstvene izbore i napredovanje sveučilišnih nastavnika i istraživača prema novim kriterijima i pravilnicima (Novi tekst NVZVOTR usklađen s 3.1.1.); Novim Pravilnikom NVZVOTR i Odlukom Rektorskog zbora uspostavljen je jedinstveni sustav kriterija za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i radna mjesta, temeljen na dva kruga (stručna povjerenstva i matični odbori) istorazinskog vrednovanja. Kriterije (pod uvjetom osiguranih financijskih sredstava) istorazinskog vrednovanja dograditi uvjetom najmanje jednosemestarske prakse u hrvatskim gospodarskim subjektima (centrima kompetencije i/ili znanstveno tehnologijskim parkovima), institucijama i/ili stručnim tijelima HGK, udruženjima i udrugama, stručnim službama, agencijama u razdoblju prije i između svakog izbora u navedena zvanja Kriterije (pod uvjetom osiguranih financijskih sredstava) istorazinskog vrednovanja treba dograditi uključivanjem uvjeta najmanje jednosemestarskog usavršavanja na vrhunskim inozemnim sveučilištima/fakultetima/odjelima/institutima prema rangu u svakom znanstvenom području u razdoblju prije i između svakog izbora u navedena zvanja Prilagodba akata za izbor na znanstvena radna mjesta u javnim institutima Matični odbori Sveučilišta i znanstveni instituti 2019. - kontinuirano Broj sveučilišnih nastavnika i istraživača evaluiranih prema novom sustavu znanstvenog izbora i napredovanja (ukupno, po istraživačkim zvanjima, po znanstvenim područjima) (Dodatan tekst NVZVOTR): Broj semestara znanstvenika provedenih u praksi i iznos prethodno osiguranih financijskih sredstava Broj semestara znanstvenika provedenih u inozemstvu i iznos prethodno osiguranih financijskih sredstava Broj izmijenjenih akata javnih znanstvenih instituta s dopunjenim kriterijima za izbor na znanstvena radna mjesta MJERA 2.5. Osnovati doktorske škole na sveučilišnoj institucijskoj razini, međunarodne združene doktorske studije i nacionalne doktorske studije s najmanje 80% istraživačke sastavnice na temeljima prethodno pozitivno ocijenjenih kvalitetnih doktorskih studija Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Podupirati osnivanje doktorskih studija s najmanje 80% istraživačkog sadržaja (Dodatak NVZVOTR): Uskladiti sa Mjerama 3.2.1. Stimulirati fokusiranje znanstvenih/nastavnih obveza uspješnih istraživača (znanstveno produktivni voditelji EU i kompetitivnih projekata, voditelji domaćih i inozemnih velikih znanstveno-istraživačkih kolaboracija i suradnje s gospodarstvom) na istraživanja i vođenje doktorskih kandidata na postdiplomskim studijima (doktorskim školama). Mehanizmi vrednovanja rada, 3.2.3. Mehanizmom uvažiti početnu procjenu kojom; -oko 80% angažmana visokoškolskog nastavnika obuhvaćaju prva dva segmenta radnih zadaća (oko 50% angažmana obuhvaćaju nastavne obveze a oko 30% angažmana su istraživanja), a za institutske istraživače oko 80% istraživanje a 20% ostalo -međusobni odnos prva dva segmenta strukturirati prema vrsti studija; preddiplomski, diplomski, postdiplomski (koncepcijski i sadržajno harmonizirati s mjerom 3.2.1.), -dodatno uskladiti s Mjerama Segmenti radnih zadaća, 3.3.1. Standardi kadrovske strukture iz odjeljka „Visoko obrazovanje“ i Mjerom 1.2. „Strateško upravljanje“ odjeljka Znanost i tehnologija Strategije. MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće javnih instituta Javna sveučilišta, znanstveni instituti, AZVO, Rektorski zbor, MZO (Novi tekst NVZVOTR): Projektna mreža Hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (HSFII) NVZVOTR i Projektna mreža Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa (HPBP) NVZVOTR, javna sveučilišta i javni instituti, Stručno tajništvo: Uprave za visoko obrazovanje i znanost i tehnologiju MZO, Uprave MINIGO 2018. - 2020. Broj doktorskih studija s najmanje 80% istraživačkog sadržaja (Dodatan tekst NVZVOTR usklađen s Mjerom 3.2.1.): Broj donesenih akata koji reguliraju mogućnost koncentracije nastavnih obveza na pojedinim studijskim razinama Broj poticajnih mjera koje izvrsnim istraživačima (voditelji međunarodnih, EU i kompetitivnih projekata te voditeljima dugoročnih projekata suradnje s gospodarstvom) omogućuju koncentraciju nastavnih obveza na doktorskim studijima) kao što su -visina ostvarenih sredstava putem projekata, -broj odabranih doktoranada koji doktoriraju na temama projekta -broj uspješno obranjenih doktorskih disertacija -broj objavljenih visoko citiranih radova u časopisima visokog čimbenika odjeka Iznos osiguranih financijskih sredstava Osnovati međunarodne združene doktorske studije (Dodatak NVZVOTR): Detaljno obrađeno u Mjerama 7.1.4. 7.2.1., 7.2.2 i 7.3.3. Javna sveučilišta i fakulteti Javna sveučilišta, fakulteti znanstveni instituti, AZVO, Rektorski zbor 2018.-2020. Uspostavljeni međunarodni združeni doktorski programi Dodatak NVZVOTR): Detaljno obrađeno u Mjerama 7.1.4. 7.2.1., 7.2.2 i 7.3.3. MJERA 2.6. Unaprijediti pripremu i provedbu nacionalnih znanstvenih projekata da bi sadržajem i postignućima pridonijeli kvaliteti, relevantnosti i racionalnosti istraživanja te ostvarenju strateških ciljeva Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Unaprijediti postojeće i razraditi nove oblike kompetitivnih znanstvenih projekata koji će osigurati ostvarenju postavljenih strateških ciljeva Razraditi ulogu nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekta u širenju hrvatske znanstvene baze, stimuliranju povećanju broja istraživača Poticati inter/trans/disciplinarna istraživanja i projekte u područjima visokih tehnologija i socijalnih i razvojnih izazova, Poticati projektno povezivanje istraživačkih potencijala između hrvatskih istraživačkih institucija Poticati nacionalno i međunarodno relevantna istraživanja i projekte valorizacije hrvatskih razvojnih resursa i nasljeđa Poticati međunarodnu istraživačku suradnju i međunarodno relevantne projekte integracije hrvatskog prostora znanosti i visokog obrazovanja u Europski istraživački (ERA) i prostor visokog obrazovanja (EHEA) HRZZ (Dodatak NVZVOTR): NVZVOTR HRZZ, sveučilišta i znanstveni instituti (Dodatak NVZVOTR): HSFII – NVZVOTR kontinuirano Provedeni natječaji za kompetitivne znanstvene projekte Hrvatske zaklade za znanost i njihovi rezultati (broj i vrsta natječaja, za svaki natječaj: evaluacijski kriteriji, broj i struktura prijavljenih i prihvaćenih projekata/prijava, iznos raspoloživih i dodijeljenih sredstava Ukupan broj istraživačkih skupina, njihova struktura, veličina i međunarodna prepoznatljivost te međunarodna i nacionalna povezanost. Broj novih istraživačkih skupina, njihova struktura i veličina te međunarodna i nacionalna povezanost Ukupan broj i broj novih istraživača iz inozemstva s punim radnim vremenom Ukupan broj i broj novih doktoranada, usklađenost s potrebama sustava znanosti i visokog obrazovanja, gospodarstva i društvenih djelatnosti, istraživačka postignuća doktoranada Broj studenata preddiplomskih i diplomskih studija uvedenih u istraživanja Otvoriti mogućnost inter /multi/ transdisciplinarnih projekata (Novi tekst NVZVOTR): Donijeti kriterije i mjere poticanja inter /multi/ transdisciplinarnih projekata HRZZ HRZZ kontinuirano Broj projekata MJERA 2.7. Uspostaviti nacionalne znanstvene centre izvrsnosti koji okupljaju istraživače i istraživačke resurse i povezuju ih s europskima. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostava novih, praćenje i financiranje postojećih nacionalnih znanstvenih centara izvrsnosti (Dodatak NVZVOTR): Postojeće i nove znanstvene centre izvrsnosti istraživački povezivati s centrima kompetencije u realizaciji Strategije pametne specijalizacije i Strategije poticanja inovacija. Istražiti mogućnosti predlaganja novih centara izvrsnosti u prema raspoloživim nacionalnim resursima i strateškim opredjeljenjima S3; • „zelena, bijela, plava i crvena“ biotehnologija • inovirani i novi materijali, izvori energije i (digitalne/robotizirane) tehnologije u pomorskom/riječnom prometu • novi i inovirani materijali, izvori energije i (digitalne/robotizirane) tehnologije i u tračničkom prometu • novi materijali i tehnologije zračnog prometa NVZVOTR (Dodatak NVZVOTR): MZO, MRRFEU, MINIGO MZO, AZVO, sveučilišta i znanstveni instituti, putem prijedloga projekata za centre izvrsnosti za fondove EU-a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) (Novi tekst NVZVOTR): HSFII-NVZVOTR, Inovacijsko vijeće za industriju MINIGO, sveučilišta i znanstveni instituti, Stručno tajništvo: SAFU, AZVO, Uprava za znanost i tehnologiju MZO kontinuirano Prijavljeni projekti centara izvrsnosti za fondove EU-a Prihvaćeni projekti centara izvrsnosti za fondove EU-a i dinamika izgradnje pojedinog centra izvrsnosti Broj uspostavljenih centara izvrsnosti Razina obuhvaćenosti istraživača i resursa te povezanosti s europskim resursima 3. CILJ: OKRUŽJE KOJE OMOGUĆUJE I POTIČE INTERAKCIJSKE I TRANSFERNE MEHANIZME SURADNJE ISTRAŽIVAČKE ZAJEDNICE S INOVATIVNIM GOSPODARSTVOM I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA MJERA 3.1. Jačati suradnju javnih sveučilišta i javnih instituta s poslovnim sektorom i društvenim djelatnostima, a posebice istraživanje i razvoj putem zajedničkih projekata, zajedničkog mentorstva doktorskih i diplomskih studenata, financiranja doktorskih istraživanja i osnivanja poduzeća temeljenih na rezultatima istraživanja. Uspostaviti mehanizme transfera znanja, tehnologije, inovacija i intelektualnog vlasništva u gospodarstvo, kao i transfera potreba za tehnološkim rješenjima i zahtjeva za rješavanjem specifičnih problema u industriji, gospodarstvu i društvenim djelatnostima prema javnim sveučilištima i javnim institutima. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Jačanje suradnje javnih sveučilišta i javnih instituta s poslovnim sektorom i društvenim djelatnostima (Dodatak NVZVOTR): Sudjelovati u stvaranju i koristiti KIC („Zajednica znanja i inovacija“) Strategije pametne specijalizacije (S3) Stvoriti istraživačku mrežu kojom se povezuju znanstveni centri izvrsnosti i centri kompetencije i povećava broj doktoranada. Koristiti mehanizam „Tematskih istraživačkih platformi“ S3 u povezivanju znanstvenih centara izvrsnosti, centara kompetencije, znanstveno tehnologijskih parkova, i drugih mogućnosti učinkovitog transfera znanja, tehnologija i inovacija te poticanja spin off, spin out i start up poduzeća. Uskladiti s Mjerama 1.1.1. Realne potrebe društva, 2.1.2. Mentorska nastava, 2.3.1. Predviđanje društvenih potreba, 2.8.1. Studiji s djelomičnim opterećenjem, 2.8.2. Cjeloživotno učenje, 2.8.3. izvedbeni planovi za studiranje s djelomičnim opterećenjem, 2.8.4. Potrebe gospodarstva za STEM i ukupno za tercijarnim obrazovanjem, 2.8.5. Novi programi cjeloživotnog obrazovanja, 2.8.7. Poticaji za STEM,. 3.2.1. Vrednovanje rada i procjena studenata u sustavu cjeloživotnog 4.2.4. Sektorske interesne mreže odjeljka „Visoko obrazovanje“ Strategije Vlada RH, HGK, HUP (Dodatak NVZVOTR): MZO, MINIGO, NVZVOTR HRZZ, HAMAG BICRO, HBOR, HGK, HUP, NVK, javna sveučilišta i javni instituti, alumni udruge (Dodatak NVZVOTR): HSFII i VTI-NVZVOTR Stručno tajništvo; Ured za strategiju Vlade RH, AZVO, Uprava za znanost i tehnologiju MZO, Uprave MINIGO Kontinuirano Zajednički istraživački projekti gospodarstva i društvenih djelatnosti s javnim sveučilištima i javnim institutima (broj projekata, za svaki projekt: sastav istraživačkog tima i broj istraživača, iznos sredstava) Broj proizvoda i usluga razvijenih putem zajedničkih projekata s posebnim naglaskom na inovacije. Broj proizvoda i usluga razvijenih putem zajedničkih projekata plasiranih na tržište Zajedničko mentorstvo na diplomskom i doktorskom studiju (broj studenata diplomskih i doktorskih studija) Doktorska istraživanja koja financira ili sufinancira gospodarstvo ili društvene djelatnosti (broj doktoranada, područje doktorskog istraživanja, iznos sredstava) (Dodatak NVZVOTR); broj osnovanih Centara kompetencije, znanstveno tehnologijskih parkova i drugih platformi kao oblika transfera tehnologije, istraživanja, inovacija, obrazovanja i zapošljavanja diplomanata i doktoranada) Broj novopokrenutih poduzeća (spin off, start up), broj zaposlenih Broj zajedničkih poduzeća/organizacija s gospodarstvom, broj zaposlenih. Broj projekata transfera znanja, postupaka, procesa, prototipa i prava intelektualnog vlasništva i ostvareni prihodi Prihod od licenca Uspostava mehanizama transfera znanja, tehnologije, inovacija i intelektualnog vlasništva u gospodarstvo (Novi tekst: NVZVOTR): Primjenom mjera, instrumenta i modela definiranih Strategijom pametne specijalizacije (S3) uspostaviti mehanizme brzih premosnica u transferu znanja, tehnologije, inovacija i intelektualnog vlasništva u gospodarstvo (Dodatak NVZVOTR): MZO, MINIGO, NVZVOTR, HUP, HGK Broj patentnih prijava i broj prihvaćenih patenata Broj komercijaliziranih patenata i ostvaren prihod (Novi tekst NVZVOTR) Uspostavljen sustav nacionalne i međunarodne zaštite intelektualnog vlasništva, Broj patentnih prijava i broj prihvaćenih patenata, Iznos i izvor osiguranih sredstava za patentne prijave Broj komercijaliziranih patenata i ostvaren prihod Uključivanje gospodarstvenika u upravljačka tijela Broj uključenih gospodarstvenika MJERA 3.2. Jačati suradnju javnih poduzeća, komunalnih društava i državnih institucija sa sveučilištima i znanstvenim institutima na istraživanju i razvoju vezanom uz društvene izazove Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Suradnja javnih poduzeća, komunalnih društava i državnih institucija sa sveučilištima i znanstvenim institutima (Dodatak NVZVOTR): Podizanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga građanima Unapređenje i inovacije digitaliziranih komunalnih i modela javne uprave (e-građanin, e-uprava, „pametan“ grad) Dogradnja i inoviranje modela integriranih javnih usluga (prijevoz, energija, stanovanje, zdravlje, socijalne usluge), Podizati učinkovitost komunalnih i javnih usluga u cjelini izradom znanstveno-stručne podloge određivanja renti (građevinska, stambena, komunalna, energetska, ekološka, položajna) Očuvanje i rast nacionalne imovine sustavom renti koristiti kao bitan element strukture realnih ekonomskih cijena javnih usluga Vlada RH, lokalna i područna samouprava (Dodatak NVZVOTR): Savjeti sveučilišta, Upravna vijeća javnih instituta HRZZ, HAMAG BICRO, lokalna i područna samouprava, sveučilišta i znanstveni instituti 2017. – 2023. Izdvajanja za istraživanje i razvoj javnih poduzeća (ukupan iznos, % prihoda, % BDP-a) Zajednički istraživački projekti javnih poduzeća sa sveučilištima i javnim institutima te iznos financiranja (broj projekata, iznos sredstava). Izdvajanja za istraživanje i razvoj komunalnih društava (ukupan iznos, % prihoda, % BDP-a) Zajednički istraživački projekti komunalnih društava sa sveučilištima i javnim institutima te iznos financiranja (broj projekata, iznos sredstava) Uključivanje predstavnika sveučilišta i javnih znanstvenih instituta u upravljačke strukture javnih poduzeća, komunalnih društava i državnih institucija Dodatak NVZOVTR: Dizajniranje modela transparentnog javnog uvida u učinkovitost utroška javnih sredstava komunalnih poduzeća (trgovačkih društava) Predlaganje mjera povećanja troškovne efikasnosti javnih/komunalnih usluga Predlaganje organizacijsko poslovnih modela povećanja ekonomske efikasnosti i produktivnosti komunalnih trgovačkih društava i institucija Dodatak NVZVOTR): Savjeti sveučilišta, Upravna vijeća javnih instituta Dodatak NVZVOTR): HRZZ, HAMAG BICRO, lokalna i područna samouprava, sveučilišta i znanstveni instituti Broj predstavnika sveučilišta i javnih znanstvenih instituta u upravljačke strukture javnih poduzeća, komunalnih društava i državnih institucija (Dodatak NVZVOTR): Broj izrađen ih i implementiranih modela integriranog poslovnog upravljanja javnim i komunalnim poduzećima Broj izrađenih i primijenjenih modela analize troškovne efikasnosti u javnim i komunalnim poduzećima Broj izrađenih i primijenjenih modela utvrđivanja realne cijene koštanja proizvoda i usluga u javnim i komunalnim poduzećima MJERA 3.3. Jačati mobilnost istraživačkog ljudskog potencijala koja uključuje zapošljavanje studenata koji su završili preddiplomski, diplomski ili doktorski studij te zapošljavanje ili privremeni boravak istraživača s javnih sveučilišta i javnih instituta u poslovnom sektoru. Udvostručiti broj doktora znanosti u gospodarstvu, uz potporu za zapošljavanje doktora znanosti u industriji i poduzetničku potporu doktorima znanosti pri osnivanju inovativnih poduzeća Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Jačati mobilnost istraživačkog ljudskog potencijala (Dodatak NVZVOTR): Jačati istraživački potencijal u poslovnom sektoru razvojem postojećih I&R centara i instituta, stipendiranjem doktorskih studenata-HRZZ, Uskladiti s Mjerom 3.1.1. odjeljka Visoko obrazovanje Strategije Razvijati modele okupljanja SME u praćenju, razvoju i primjeni inovacija i novih tehnologija. Koristiti centre kompetencije, znanstveno-tehnologijske parkove i druge mogućnosti potpore I&R u malim i srednjim poduzećima, kao inkubatore umreženih istraživanja i inovacija, Dodatno stimulirati I&E centre i institute u velikim poduzećima i njihovu projektnu suradnju sa javnim sveučilištima, fakultetima i institutima. Poticati mobilnost između znanstvenika (nastavnika) na javnim sveučilištima i znanstvenika u javnim institutima. Vlada RH, HRZZ, HGK, HUP Dodatak NVZVOTR): MZO, MINIGO, NVZVOTR HRZZ, HGK, HUP, NVK, sveučilišta i znanstveni instituti, alumni udruge Dodatak NVZVOTR): Mreže Vijeća za tehnologije i inovacije (VTI) i HSFII, NVZVOTR, Mreža Inovacijskog vijeća za industriju S3 MINIGO Stručno tajništvo: Uprava za znanost i tehnologiju MZO, Uprave MINIGO Kontinuirano Broj završenih diplomskih studenata zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru Broj istraživača iz poslovnog sektora privremeno na javnim sveučilištima i javnim institutima, na zajedničkim istraživačkim projektima Zapošljavanje istraživača s javnih sveučilišta i javnih instituta u poslovnom sektoru Zapošljavanje povezati s obvezom (osobito) mlađih istraživača sa sveučilišta i javnih instituta da 1 semestar prakse prije i između izbora u znanstvena zvanja provedu u hrvatskim gospodarskim subjektima. Uskladiti s Mjerom 3.1.1. odjeljka Visoko obrazovanje Strategije Dodatak NVZVOTR): MZO, MINIGO, MRMS, NVZVOTR Savjeti sveučilišta, Upravna vijeća javnih instituta (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta, javni instituti, HPBP i VTI-NVZVOTR, Stučno tajništvo: Uprave MZO, MINIGO, MRMS Broj istraživača s javnih sveučilišta i javnih instituta privremeno u poslovnom sektoru, na zajedničkim istraživačkim projektima (Dodatak NVZVOTR): Iznos i izvor osiguranih sredstava Izraditi sustav potpore inovativnim projektima i osnivanju inovativnih poduzeća Koristiti sveučilišne kampuse i druge objekte (Dodatak NVZVOTR): Korištenje obrazaca S3; uspostava KICs, korištenje Tematskih inovacijskih platformi i Trostruke spirale (privatni, znanstveno istraživački i javni entiteti) Klastera konkurentnosti ključno je za poticanje inovativnih projekata spin-out, spin-off i start up poduzeća (Dodatak NVZVOTR): MZO, MFIN, MINIGO, NVZVOTR, Nacionalno inovacijsko vijeće MINIGO (Novi tekst NVZVOTR): MZO, MFIN, MINIGO, Mreža VTI- NVZVOTR, Mreža Inovacijskog vijeća za industriju MINIGO Stručno tajništvo: Uprave MINIGO, MZO, MRMS, Porezna uprava MF Broj i iznos potpora za osnivanje inovativnih poduzeća Broj inovativnih poduzeća koja su osnovali doktori znanosti Izraditi model poticanja zapošljavanja doktora znanosti u poslovnom sektoru Zapošljavanje doktora znanosti koji su doktorirali u sustavu projekata i potpora HRZZ i državnih stipendija modelirati prema veličini gospodarskih subjekata. Velika poduzeća poticati poreznim olakšicama i financijskim podupiranjem ulaganja u intelektualni kapital i stvaranje istraživačko/inovacijskih centara i instituta. Srednja i mala poduzeća stimulirati subvencijama kamata na kredite, poreznim olakšicama i drugim potporama. Koristiti klastersko povezivanje kao bitan element utemeljenja zajedničkih centara kompetencije koji trebaju postati jedan od organizacijskih oblika projektnog zapošljavanja doktora znanosti u funkciji jačanja izvozne konkurentnosti. MFIN (Dodatak NVZVOTR): MZO, Nacionalno inovacijsko vijeće MINIGO, NVZOVTR, HUP, HGK (Novi tekst NVZVOTR): Mreže VTI- NVZVOTR, Mreža Inovacijskog vijeća za industriju MINIGO, Porezna uprava MF, vijeća HGK i HUP, HRZZ Stručno tajništvo: Uprave MINIGO, uprave MZO, MRMS, Porezna uprava MF Broj doktora znanosti zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru i društvenim djelatnostima MJERA 3.4. Uspostaviti inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija i doktoranada, za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje aktualnih društvenih izazova Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osmišljavanje i uspostava inovativnih shema sufinanciranja doktorskih studija i doktoranada, (Dodatak NVZVOTR): Inovativne sheme sufinanciranja uspostavljati povezivanjem sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija, istraživanja doktoranda u okviru EU projekata, doktoranada znanstvenih centara izvrsnosti, doktoranda javnih instituta, doktoranada kompetitivnih projekata HRZZ, kolaborativnim istraživanjima sa stipendiranim doktorandima u centrima kompetencije, I&E centrima i institutima u gospodarstvu, doktorandima na kolaborativnim projektima u znanstveno-tehnologijskim parkovima MZO, HRZZ (Dodatak NVZVOTR): HSFII i VTI-NVZVOTR Inovacijsko vijeće za industriju MINIGO MZO, javna sveučilišta, putem prijedloga projekta za fondove EU-a „Inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje aktualnih društvenih izazova“, HRZZ (Novi tekst NVZVOTR): HRZZ, javna sveučilišta i javni znanstveni instituti, putem prijedloga projekta za fondove EU-a „Inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija i doktoranda za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje aktualnih društvenih izazova“, Tematska inovacijska vijeća u okviru Inovacijske mreže za industriju MINIGO Stručno tajništvo: Uprave MINIGO i MZO Porezna uprava MF 2017. – 2023. Uspostavljene inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija i doktoranada Razina uspostave: broj prijava, broj i vrsta odobrenih ugovora o sufinanciranju, ukupno i po tematskim područjima. Broj godišnjih natječaja i dodijeljenih stipendija Provedba godišnjih natječaja u okviru inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje aktualnih društvenih izazova (Dodatak NVZVOTR): VTI-NVZVOTR Inovacijsko vijeće za industriju MINIGO (Novi tekst NVZVOTR): HRZZ, Tematska inovacijska vijeća u okviru Inovacijske mreže za industriju MINIGO, Stručno tajništvo: Uprave MINIGO i MZO Broj godišnjih natječaja u okviru inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija za jačanje suradnje s gospodarstvom i rješavanje aktualnih društvenih izazova MJERA 3.5. U okviru klastera konkurentnosti poticati međunarodnu suradnju i sudjelovanje hrvatskih partnera u međunarodnim istraživačkim projektima te zajednički nastup sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarstva na međunarodnim i domaćim natječajima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Razraditi kriterije za poticanje međunarodne suradnje i sudjelovanje hrvatskih partnera u međunarodnim istraživačkim projektima s posebnim naglaskom na inter/multi/transdisciplinarnh projekata MINGO (Dodatak NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, MZO, MINGO, HRZZ, HAMAG BICRO, HGK, HUP, sveučilišta i znanstveni instituti, alumni udruge (Novi tekst NVZVOTR): Mreže HSFII i VTI- NVZVOTR, Mreža Inovacijskog vijeća za industriju MINIGO, HGK, HUP, HRZZ Stručno tajništvo: Uprave MINIGO i MZO, sektori, odjeli, udruge HGK i HUP 2017. – 2019. Sredstva za pripremu i prijavu zajedničkih projekata javnih sveučilišta, javnih instituta i gospodarstva (izvori, iznos) Poticanje međunarodne suradnje i sudjelovanje hrvatskih partnera u međunarodnim istraživačkim projektima (Novi tekst NVZVOTR): Nacionalno vijeće za inovacije, Vijeće javnih znanstvenih instituta, Rektorski zbor, NVZVOTR (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta i fakulteti, javni znanstveni instituti, alumni udruge, HGK i HUP, Inovacijska mreža za industriju MINIGO, Mreža HSFII – NVZVOTR Stručno tajništvo: Uprave MINIGO i MZO, sektori, odjeli, udruge HGK i HUP Posebno treba poticati inter/multi/transdisciplinarne projekte i pratiti njihov broj (Novi tekst NVZVOTR) Broj međunarodnih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri Ukupan i broj hrvatskih istraživača Iznos ukupno ostvarenih sredstava i iznos hrvatskog udjela Poticanje i zajednički nastup sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarstva na međunarodnim i domaćim natječajima (Dodatak NVZVOTR): Savjeti sveučilišta, Upravna vijeća javnih instituta, HGK, HUP Sveučilišta i fakulteti, javni znanstveni instituti, vijeća HUP i HGK Stručno tajništvo: Sektori, odjeli, udruge HGK i HUP, uredi,odbori i službe za međunarodnu suradnju sveučilišta i fakulteta Broj i vrsta prijavljenih i prihvaćenih projekata sa zajedničkim nastupom javnih sveučilišta, javnih instituta i gospodarstva na međunarodnim i domaćim natječajima, s iznosom projektnih sredstava MJERA 3.6. Za društveno potrebne komercijalne djelatnosti koje ne obavljaju drugi poslovni subjekti na tržištu, ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja trebaju osnovati društva s ograničenom odgovornošću u svojem vlasništvu i prenijeti im takve poslove Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osnivati društva s ograničenom odgovornosti za komercijalne djelatnosti koje na obavljaju drugi poslovni subjekti na tržištu. (Dodatak NVZVOTR): Osnivanje društava s ograničenom odgovornosti pri ustanovama u sustavu znanosti uskladiti s mogućnostima koje pruža Zakon o obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Istražiti mogućnosti utemeljenja sveučilišnih instituta, znanstvenih kolaboracija i znanstveno-tehnologijskih parkova i njihovog mogućeg povezivanja s centrima kompetencije, spin-out, spin-off i start-up projektima, poduzećima i drugim opcijama koje pruža S3 MINGO (Dodatak NVZVOTR): MZO, HGK, HUP, Nacionalno inovacijsko vijeće-MINIGO, NVZVOTR, Savjeti sveučilišta, Upravna vijeća javnih instituta Visoka učilišta i javni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Sveučilišta i fakulteti, javni znanstveni instituti, alumni udruge, vijeća i odbori HGK i HUP, Tematska inovacijska vijeća Inovacijske mreže za industriju MINIGO, Mreže HSFII i VTI – NVZVOTR Stručno tajništvo: Sektori, odjeli, udruge HGK i HUP, uredi,odbori i službe za međunarodnu suradnju sveučilišta i fakulteta 2017. – 2019. Broj osnovanih društava 4. CILJ: SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I ZNANSTVENI INSTITUTI UKLJUČENI U PROCESE PAMETNE SPECIJALIZACIJE I S NJIMA POVEZANE SMJERNICE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA MJERA 4.1. Sveučilišta, veleučilišta i znanstvene institute institucijski uključiti u procese pametne specijalizacije. U kriterije vrednovanja prioritetnih područja uključiti definiranje i analizu industrijskih lanaca vrijednosti i mreža vrijednost Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Nadopuniti kriterije vrednovanja prioritetnih područja pametne specijalizacije (Novi tekst NVZVOTR): Ostvarenje ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja (SOZT) u području znanosti, tehnologije i inovacija u bitnim elementima ovisi o učinkovitosti umrežavanja i integriranja s odgovarajućim ciljevima i mjerama Strategije pametne specijalizacije (S3) i Strategije poticanja inovacija (SPI).. Stoga su polazište Akcijskog plana SOZT u ovom području definirana Tematska prioritetna područja (TPP) i Podtematska prioritetna područja (PTPP) S3-MINIGO. Njih valja na odgovarajući način dopuniti stavovima Europske komisije o prioritetima u istraživanju i razvoju I&E ((LAB-FAB-APP 2017). Nadopuna kriterija treba među ostalim adresirati krupne razvojne socijalne izazove. Uz razvojne izazove naznačene u SOZT i S3, primaran nacionalan društveni izazov su dramatično nepovoljna hrvatska demografska gibanja. S njim je usko povezan problem niske ekonomske aktivnosti radno sposobnog stanovništva. Izazov koji u tom kontekstu treba posebno adresirati je problem probitačnog (korisnog) zapošljavanja u eri umjetne inteligencije (AI) i samoučećih visokih tehnologija, te robotiziranih procesa stvaranja (materijalne) dodane vrijednosti, Kriterije stoga treba nadopunjavati stimuliranjem postojećih i dodatnih područja pametne specijalizacije koji otvaraju nove visoko stručne poslove za živi rad u programiranju, izradi digitalnih aplikacija, te razvoju novih područja personaliziranih usluga, socijalne, stručne, umjetničke, intelektualne i opće ljudske komunikacije. Nove tehnologije i digitalno društvo virtualne kulture rezultiraju novim i neočekivanim filozofsko-socijalnim i etičko-moralnim izazovima. Adresiranje ovih pitanja u STEM i drugim znanstvenim područjima traži inovativne projekte i transdisciplinarna istraživanja koja uključuju društvene i humanističke znanosti kao ravnopravne sudionike u kreiranju Strategije pametne specijalizacije MINGO (Dodatak NVZVOTR): MZO, Nacionalno inovacijsko vijeće-MINIGO, NVZVOTR, HAZU, Rektorski zbor, Vijeće javnih instituta, Stručna profesionalna udruženja, Znanstvene udruge i međunarodne asocijacije, nacionalni eksperti u EU i drugim međunarodnim asocijacijama MZO, MINGO, sveučilišta, veleučilišta i znanstveni instituti (Dodatak NVZVOTR): Tematska inovacijska vijeća Inovacijske mreže za industriju MINIGO, Projektne mreže HSFII – NVZVOTR, Znanstvena vijeća HAZU kontinuirano Nadopunjeni kriteriji (Dodatan tekst): Broj projekta u kojima su utvrđeni kriteriji i pokazatelji uključenosti aktivnosti ciljeva i mjera TPP i PTPP Iznos osiguranih sredstava Broj projekata u S3 i SPI koji imaju uključeno istraživanje socijalnih izazova Iznos osiguranih sredstava Broj projekata u okviru S3 i SPI koji rezultiraju novim radnim mjestima Broj planiranih novih radnih mjesta Nadopuniti industrijski lanac vrijednosti i mreža vrijednosti za svako prioritetno područje pametne specijalizacije (Dodatak NVZVOTR): I etapa. Znanstveno-kritička inkubacijska rasprava – znanstvena utemeljenost projektiranog istraživanja – inovacijske inicijative II etapa. Pred-inkubator (S3) Eksperimentalno-tehnološka održivost – mogućnost provjere istraživačke - inovacijske ideje i projekta u postojećem tehnološkom okviru III etapa. Zaprimanje inovacijskog vaučera i patentiranje inovacije – dizajniranje i testiranje inovacije IV etapa. Diferenciranje inovacijskog modela poslovne organizacije za etablirana i start-up poduzeća V etapa. Aktivacija Klastera konkurentnosti – definiranje i iniciranje modela trostruke spirale u promociji inovacije, potpora aplikaciji za EU fondove, motiviranje privatnih investitora VI etapa. Realizacija inovacijske konkurentske prednosti inovacije - potpora spin-out, spin-off i start-up inicijativama MINGO, (Novi tekst NVZVOTR): Paneli HRZZ, Znanstvena vijeća javnih instituta Nacionalno inovacijsko vijeće-MINIGO, NVZVOTR, HAZU MZO, MINGO, sveučilišta, veleučilišta i znanstveni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Tematska inovacijska vijeća Inovacijske mreže za industriju MINIGO, Znanstvena vijeća HAZU, Područna vijeća i matični odbori NVZVOTR,, sveučilišta, veleučilišta i javni znanstveni instituti Stručno tajništvo: Uprave MINIGO kontinuirano Nadopunjeni industrijski lanac vrijednosti i mreža vrijednosti za svako prioritetno područje pametne specijalizacije Razina dodatnih ulaganja: poticanje znanstvene izvrsnosti u područjima pametne specijalizacije (izvori, iznos). (Dodatan tekst N VZVOTR): Broj raspravljenih inovacijskih inicijativa u I etapi Broj prihvaćenih tehnološki održivih inovacijskih inicijativa u II etapi Broj i iznos zaprimljenih inovacijskih vaučera i broj testiranih inovacija u III etapi Broj primijenjenih modela poslovne organizacije za etablirana i start-up poduzeća u IV etapi Broj funkcionalnih klastera konkurentnosti, broj ostvarenih aktivnosti u „trostrukoj spirali“, iznos ostvarenih sredstava u V etapi Broj realiziranih spin-out, spin-off i start-up inicijativa i visina potpore u VI etapi MJERA 4.2. Smjernice tehnološkog razvoja izvesti u okviru procesa pametne specijalizacije i definiranja prioritetnih gospodarskih aktivnosti i s njima povezane proizvodnje u Hrvatskoj, vodeći računa o europskim i svjetskim tehnološkim postavkama za razdoblje 2014. – 2020. (Dodatak NVZVOTR) Ugraditi postavke Europske komisije o znanstveno-istraživačkoj aktivnosti nakon 2020 u okviru FP 9 (LAB-FAB-APP dokumenta EK) kao „nasljednika“ Obzora 2020. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uključivanje sveučilišta, veleučilišta i znanstvenih instituta uključenih u definiranje smjernica tehnološkog razvoja usklađenih s prioritetnim područjima pametne specijalizacije Dograditi smjernice postavkama Europske komisije o istraživačkim prioritetima nakon 2020, (FP9) -LAB-FAB-APP 2017. NVZVOTR (Dodatak NVZVOTR): MINIGO, MZO, HAZU. Rektorski zbor Sveučilišta, veleučilišta i znanstveni instituti (Novi tekst NVZVOTR): Tematska inovacijska vijeća Inovacijske mreže za industriju MINIGO, Mreže HSFII i VTI – NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta i znanstveni instituti Stručno tajništvo: Uprave MINIGO, Uprave MZO 2017. – 2018. Broj sveučilišta, veleučilišta i znanstvenih instituta uključenih u definiranje smjernica tehnološkog razvoja usklađenih s prioritetnim područjima pametne specijalizacije Definiranje smjernica tehnološkog razvoja za svako prioritetno područje pametne specijalizacije Identificiranje ključnih razvojnih tehnologija (KET) po TTP i PTTP Identificiranje i diferenciranje nadolazećih industrija po TTP i PTTP bilo novih ili transformiranih postojećih gospodarskih grana kao rezultata KET Definiranje stupnja poslovne-organizacijske zrelosti domaćih gospodarskih subjekata za nadolazeće industrije Definiranje socijalno-ekološkog odjeka KET i Nadolazećih industrija (Novi tekst NVZVOTR): Znanstvena vijeća HAZU, Područna vijeća i matični odbori NVZVOTR, Paneli HRZZ, Znanstvena vijeća javnih instituta Nacionalno inovacijsko vijeće-MINIGO, NVZVOTR, HAZU (Novi tekst NVZVOTR): Tematska inovacijska vijeća Inovacijske mreže za industriju MINIGO, Mreže HSFII i VTI – NVZVOTR, sveučilišta, veleučilišta i znanstveni instituti Definirane smjernice tehnološkog razvoja za svako prioritetno područje pametne specijalizacije 5. CILJ: NACIONALNE ISTRAŽIVAČKE I INOVACIJSKE INFRASTRUKTURE S JAVNIM PRISTUPOM, UZ UKLJUČIVANJE U EUROPSKE INFRASTRUKTURE I POVEZIVANJE S NJIMA MJERA 5.1. Uspostaviti transparentan sustav vrednovanja prijedloga infrastrukturnih projekata, projekata nabave opreme i projekata koji predviđaju uporabu inozemnih ili međunarodnih infrastruktura i provoditi ga pri donošenju odluka o ulaganjima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Revidirati kriterije vrednovanja usklađene s hrvatskim i europskim strateškim odrednicama, zasnovane na obrazloženju relevantnosti za Hrvatsku i znanstvenom potencijalu (Dodatak NVZVOTR): Kriterije inovirati polazeći od konkurentskih intelektualnih potencijala, prirodnih resursa i goeprometnog položaja RH. Kriterije uskladiti s načelima definiranja TPP S3 i Strategije poticanja inovacija MZO, NVZVOTR (Dodatak NVZVOTR): HAZU MZO, sveučilišta i znanstveni instituti (Novi tekst NVZVOTR) HSFII, Vijeće za infrastrukturu HAZU, sveučilišta, znanstveni instituti Stručno tajništvo: Uprava za znanost i tehnologiju MZO Kontinuirano Usvojeni i objavljeni kriteriji vrednovanja usklađeni s hrvatskim i europskim strateškim odrednicama, zasnovani na obrazloženju relevantnosti za Hrvatsku i znanstvenom potencijalu, uz jasnu projekciju načina uporabe i korisničke baze te ostvarivosti i održivosti (Dodatak NVZVOTR): Broj projekata znanstvene infrastrukture u koje u ugrađeni kriteriji vrednovanja nacionalnih intelektualnih, prirodnih i geoprometnih resursa, te industrijskih kapaciteta Uspostava transparentnog sustava vrednovanja prijedloga infrastrukturnih projekata, projekata nabave opreme i projekata koji predviđaju uporabu inozemnih ili međunarodnih infrastruktura (Dodatak NVZVOTR): Uspostava transparentnog sustava održavanja, dogradnje i korištenja infrastrukturne opreme i drugih elemenata znanstvene infrastrukture obrazloženo u Mjeri 5.3. (Novi tekst NVZVOTR): MZO, NVZVOTR, HAZU (Novi tekst NVZVOTR) HSFII, Vijeće za infrastrukturu HAZU, sveučilišta, znanstveni instituti Stručno tajništvo: Uprava za znanost i tehnologiju MZO MJERA 5.2. Izgraditi naprednu zajedničku e-infrastrukturu hrvatskoga obrazovnog i istraživačkog prostora Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Izgraditi naprednu zajedničku e-infrastrukturu hrvatskoga obrazovnog i istraživačkog prostora MZO (Dodatak NVZVOTR): NVZOTR, HAZU Srce, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, sveučilišta i instituti (Dodatak NVZVOTR): HSFII, Vijeće za infrastrukturu HAZU, NSK Stručno tajništvo: Uprava za znanost i tehnologiju MZO 2017. – 2023. Pokrenut projekt ''Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak'' Stupanj izgradnje napredne zajedničke e-infrastrukture hrvatskoga obrazovnog i istraživačkog prostora (Dodatak NVZVOTR): Iznos osiguranih sredstava prema namjeni i izvorima MJERA 5.3. Uspostaviti sustav otvorenog pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja. Uspostaviti podatkovne usluge, uključujući digitalne repozitorije za omogućavanje učinkovitog prikupljanja i obrade te osiguranje trajnog i pouzdanog čuvanja i pristupa rezultatima istraživanja, uključujući otvoreni pristup znanstvenim i stručnim informacijama nastalim sredstvima javnog financiranja Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Uspostava sustava otvorenog pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja (Dodatak NVZVOTR): Uspostava transparentnog sustava održavanja, dogradnje i korištenja infrastrukturne opreme i drugih elemenata znanstvene infrastrukture Ispitati mogućnosti uspostave (virtualnog) Centra za infrastrukturu pri MZO Izraditi transparentan troškovni model dostupnosti i učinkovitog korištenja znanstvene infrastrukture svim članovima hrvatske znanstvene zajednice bez obzira gdje je oprema fizički locirana putem Centra za infrastrukturu i/ili drugih platformi MZO, NVZVOTR (Novi tekst NVZOVTR) Hrvatski strateški forum istraživačke infrastrukture (HSFII) Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), Vijeće HAZU za znanstvene infrastrukture Putem prijedloga projekta za fondove EU-a ''Projekt sustava otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama i rezultatima javno financiranih istraživanja'' (Prijedlog za nositelja projekta: Srce i suradničke institucije, uključujući NSK) (Novi tekst NVZOVTR) Putem prijedloga projekta za fondove EU-a ''Projekt sustava otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama i rezultatima javno financiranih istraživanja''. Nositelj projekta HSFII. Suradne institucije i tijela Srce, NSK, Hrčak, Crosbi Stručno tajništvo: Uprava za znanost i tehnologiju MZO 2017. – 2019. 2018-2020 Pokretanje ''Projekta otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama i rezultatima javno financiranih istraživanja'' Stupanj operativnosti sustava otvorenog pristupa javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja te podatkovnih usluga Stupanj uključivanja u ESFRI: izraditi plan, odnosno hrvatsku mrežu predstavnika u tijelima ESFRI-ja (vidi mjeru 5.4 tj. Uspostavljanje hrvatskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture – HSFII). Potaknutu izradu kriterija za uključivanje RH u ESFRI projekte te odrediti dinamiku uključivanja u postojeće ESFRI projekte s posebnim obzirom na sva područja znanosti (Dodatak NVZVOTR): Izrađen model izračuna jediničnih troškova i cijene korištenja opreme (amortizacija, troškovi zaposlenih, materijal i održavanje) Iznos osiguranih sredstava Izrađen model nediskriminacijskog korištenja opreme Uspostava podatkovne usluge, uključujući digitalne repozitorije za omogućavanje učinkovitog prikupljanja i obrade te osiguranje trajnog i pouzdanog čuvanja i pristupa rezultatima istraživanja (Novi tekst NVZOVTR) HSFII, NSK, sveučilišne, fakultetske, institutske knjižnice i repozitoriji (Novi tekst NVZOVTR) Uprava za znanost i tehnologiju MZO i Srce; Projektno integriranje; Crosbi, Hrčak, Šestar, baza z-projekata MZO, baza projekata HRZZ i drugi izvori Novi tekst NVZVOTR Broj i vrsta digitalnih i ostalih repozitorija istraživačkih projekata otvorenog pristupa Iznos osiguranih sredstava MJERA 5.4. Uspostaviti sustav i osigurati kompetitivne mehanizme za opremanje postojećih i novih laboratorija, samostalnih ili u okviru centara izvrsnosti, temeljem transparentne evaluacije primjenom kriterija iz Mjere 5.1. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati kompetitivne mehanizme za opremanje postojećih i novih laboratorija, samostalnih ili u okviru centara izvrsnosti (Dodatan tekst NVZOVTR); Koristiti modele znanstveno stručnih tijela i procedure inozemnog recenziranja NVZOVTR u predlaganju znanstvenih centara izvrsnosti i opremanju postojećih i novih laboratorija Uspostaviti (virtualan) centar korištenja laboratorijske opreme i drugih oblika znanstvene infrastrukture pri MZO Omogućiti transparentan nediskriminirajući pristup laboratorijima i opremi svih znanstvenika pod jednakim uvjetima bez obzira na fizičku lokaciju laboratorija odnosno opreme Uskladiti s Mjerom 5.3. MZO (Dodatan tekst NVZOVTR); NVZOVTR Javna sveučilišta i javni instituti, putem prijedloga projekata za fondove EU-a (Novi tekst NVZOVTR); HSFII – NVZVOTR, javna sveučilišta i javni instituti, putem prijedloga projekata za fondove EU-a Stručno tajništvo; Uprava za znanost i tehnologiju MZO Kontinuirano Donesen plan izgradnje hrvatskih istraživačkih infrastruktura (Roadmap) Uspostavljen Hrvatski strateški forum za istraživačke infrastrukture (HSFII) Prijedlozi infrastrukturnih projekata, projekata nabave opreme i projekata koji predviđaju uporabu inozemnih ili međunarodnih infrastruktura vrednovani prema kriterijima i rezultati vrednovanja (vrsta prijedloga, ocjena prema pojedinom kriteriju, odobren/neodobren, iznos sredstava). Prijavljeni projekti opremanja laboratorija za fondove EU-a Prihvaćeni projekti opremanja laboratorija za fondove EU-a i dinamika opremanja pojedinog laboratorija Prijavljeni projekti centara izvrsnosti za fondove EU-a – istraživačka oprema Prihvaćeni projekti centara izvrsnosti za fondove EU-a i dinamika opremanja svakog pojedinog centra izvrsnosti (Dodatak NVZVOTR) Uspostavljen „virtualan“ centar za korištenje istraživačke opreme 6. CILJ: RAST ULAGANJA U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ UNAPREĐENJEM SUSTAVA JAVNOG FINANCIRANJA TE POTICANJEM ULAGANJA POSLOVNOG I DRUŠTVENOG SEKTORA U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MJERA 6.1. Ostvariti porast ulaganja u istraživanje i razvoj od 1,4% BDP, od čega 0,7% putem državnog/javnog financiranja, a općim refokusiranjem izdataka prema istraživanju i inovacijama te malim i srednjim poduzećima te jačanjem financiranja istraživanja i razvoja koje provodi poslovni sektor i iz drugih nacionalnih i stranih izvora težiti postizanju ulaganja od 2% BDP-a u 2020. Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Osigurati porast ulaganja u istraživanje i razvoj od 1,4% BDP, Vlada RH Vlada RH 2017. – 2020. Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru (iznos i struktura izdataka,% BDP-a) Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u visokom obrazovanju (iznos i struktura izdataka,% BDP-a) Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u državnom sektoru – javni instituti (iznos i struktura izdataka,% BDP-a) Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u neprofitnom sektoru (iznos i struktura izdataka,% BDP-a) Izvor sredstava za istraživanje i razvoj: poslovni sektor, državna i lokalna uprava, drugi nacionalni izvori, vanjski izvori (iznos,% BDP-a) MJERA 6.2. Porast i diversifikacija proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj, uz rast proračunskih izdvajanja MZO-a te povećanje udjela drugih ministarstava na 30% ukupnih proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Porast i diversifikacija proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj Vlada RH Sva ministarstva 2017. – 2020. Državni proračun: izdvajanja za istraživanje i razvoj u okviru proračunskih stavki svih ministarstava (izvor, iznos, % BDP-a) MJERA 6.3. Proračunska ulaganja u istraživanje i razvoj provoditi sukladno metodama i udjelima koje primjenjuje EU u programskom okviru Obzor 2020. i usmjeriti ponajprije u istraživače i istraživačke projekte, potom u nabavu istraživačke opreme, a najmanje u izgradnju novih objekata Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Provedba proračunskih ulaganja u istraživanje i razvoj sukladno metodama i udjelima koje primjenjuje EU u programskom okviru Obzor 2020. (Dodatak NVZVOTR): U porastu ukupnih ulaganja u istraživanje i razvoj osigurati porast nacionalnih javnih ulaganja iz hrvatskog državnog proračuna na 0,7% BDP (udvostručenje sadašnjih ulaganja) kao uvjeta potrebnog povećanog povlačenja sredstava EU fondova i poticanja ulaganja poslovnog sektora. Vlada RH, NVZVOTR, HRZZ, MZO Vlada RH, HRZZ, HAMAG BICRO, MZO, sveučilišta, znanstveni instituti (Dodatak NVZVOTR): Savjet za financije NVZVOTR Stručno tajništvo: Ured za strategiju Vlade RH, Služba za proračun MZO, Kontinuirano do 1.4% BDP-a Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u visokom obrazovanju (iznos i struktura izdataka, % BDP-a) Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u državnom sektoru – javni instituti (iznos i struktura izdataka, % BDP-a) Izvor sredstava za istraživanje i razvoj: državna i lokalna uprava (iznos, % BDP-a) Proračunska sredstva namijenjena izvrsnoj znanosti, uključujući granična istraživanja te buduće i nastajuće tehnologije(ne manje od 33%, iznos, porast i udio) Proračunska sredstva namijenjena industrijskom vodstvu, uključujući omogućujuće i industrijske tehnologije (iznos, porast i udio) Proračunska sredstva namijenjena društvenim izazovima vezanima uza zdravlje, hranu, transport, klimu te uključujuće i sigurno društvo (iznos, porast i udio – ukupno i prema izazovima) Proračunska sredstva namijenjena suradnji istraživačkog i poslovnog sektora (iznos, porast i udio) Proračunska sredstva namijenjena bilateralnoj međunarodnoj suradnji (iznos, porast i udio, broj projekata i iznos sredstava po zemljama). Financiranje programa sveučilišta sukladno kriterijima znanstvenog doprinosa Započeti financijske projekcije za novi Okvirni program Europske komisije (FP9) (Novi tekst NVZVOTR) MZO, NVZVOTR (Novi tekst NVZVOTR) Savjet za financije NVZVOTR, Uprava za znanosti i tehnologiju i Služba za proračun MZO, Od 2020. prilagoditi se novim društvenim izazovima koji se očekuju u okviru tzv. FP9 (Novi tekst NZVOTR): Utvrđen iznos financijskih projekcija Broj definiranih nacionalnih društvenih izazova koji se očekuju u FP9 MJERA 6.4. Povećati proračunska sredstava za znanstvene kompetitivne programe i projekte na najmanje 0,15% BDP-a Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Povećanje proračunskih sredstava za znanstvene kompetitivne programe i projekte na najmanje 0,15% BDP-a Vlada RH MZO, HRZZ (Dodatak NVZVOTR): Stručno tajništvo: Ured za strategiju Vlade RH 2017. – 2020. Povećana sredstva za kompetitivne programe i projekte (iznos,% BDP-a) Povećana proračunska sredstva za kompetitivne programe HRZZ-a na 0.15% BDP-a MJERA 6.5. Pospješiti ulaganje inovativnoga gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, uključujući zajedničke istraživačke projekte s javnim sveučilištima i institutima Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Pospješiti ulaganje inovativnoga gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, uključujući zajedničke istraživačke projekte s javnim sveučilištima i institutima (Dodatak NVZVOTR): Koristiti modele kolaborativnih istraživačkih programa i znanstveno tehnologijskih parkova, te mogućnosti Nacionalnog inovacijskog sustava-Inovacijske mreže za industriju i Europskih tehnoloških platformi Vlada RH MZO, MFIN, HRZZ, MINGO, HAMAG-BICRO, Državni zavod za statistiku, sveučilišta i znanstveni instituti, (Novi tekst NVZVOTR) Vijeće za tehnologiju i inovacije (VTI) NVZVOTR, Inovacijsko vijeće za industriju MINIGO Stručno tajništvo: Ured za strategiju Vlade RH 2018. – 2023. Razina unapređenja sustava potpora i poticaja za istraživanje, razvoj i inovacije u gospodarstvu, posebice industriji Stanje i trendovi istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu (prema pokazateljima Državnog zavoda za statistiku i Eurostat-a) Bruto domaći izdatci za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru (iznos i struktura izdataka,% BDP-a) Izvor sredstava za istraživanje i razvoj: poslovni sektor (iznos,% BDP-a) Izdatci za istraživanje i razvoj javnih poduzeća (ukupan iznos,% prihoda,% BDP-a) Izdatci za istraživanje i razvoj komunalnih društava (ukupan iznos,% prihoda,% BDP-a) Zajednički istraživački projekti gospodarstva i javnih sveučilišta ili instituta (broj projekata, za svaki projekt: sastav istraživačkog tima i broj istraživača, iznos sredstava) Javna nabava koja potiče inovativnost i inovacijsko partnerstvo (broj natječaja i iznos sredstava, ukupno i prema društvenim izazovima) Dodatak NVZVOTR Broj kolaborativnih istraživačkih programa i iznos osiguranih sredstava Broj znanstvenih centara izvrsnosti uključenih u istraživanja u centrima kompetencije i istraživačkim centrima u gospodarstvu i iznos osiguranih srestava Broj osnovanih znanstveno-tehnologijskih parkova Unaprijediti sustav potpora i poticaja za istraživanje, razvoj i inovacije u gospodarstvu, posebice industriji (Novi tekst NVZVOTR) Vijeće za nacionalni inovacijski sustav MINIGO, MF MJERA 6.6. Stimulirati ulaganja poslovnog sektora u Hrvatsku zakladu za znanost te osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada mjerama koje su se pokazale djelotvornima u zemljama EU-a Način provedbe/Aktivnosti Nadležnost Provedba Vrijeme provedbe Pokazatelji provedbe Ulaganja poslovnog sektora u Hrvatsku zakladu za znanost Vlada RH MFIN, MZO, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) Kontinuirano Razina usvojenih poticaja za ulaganja poslovnog sektora u Hrvatsku zakladu za znanost i druge zaklade Privatna ulaganja u Hrvatsku zakladu za znanost (izvor i iznos) Osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada mjerama koje su se pokazale djelotvornima u zemljama EU-a Privatne zaklade s aktivnostima u području istraživanja i razvoja (ukupan broj, broj novoosnovanih zaklada, za svaku zakladu: natječaj, broj prijavljenih i prihvaćenih projekata, iznos raspoloživih i odobrenih sredstava) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća u dijelu mjera i aktivnosti koje se nalaze u inačici AP-koja je bila na javnom savjetovanju. NVZVOTR se u svom očitovanju očitovao na verziju AP iz rujna 2017., a ne na onu koja je upućena u javno savjetovanje 15. siječnja 2018. Po pitanju navedenog očitovanja NVZVOTR-a PSP je zauzeo sljedeći stav: 1. razmotrit će se prijedlozi onih aktivnosti koje NVZVOTR predlaže koje se nalaze u inačici AP-koja je bila na javnom savjetovanju 2. neće se mijenjati nadležnost niti uvoditi nova tijela koja NVZVOTR predlaže, a Strategija ih ne predviđa.
15 Institut za razvoj obrazovanja Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, OBRAZOVANJE ODRASLIH 1. CILJ: OSIGURATI PREDUVJETE ZA POVEĆANJE UKLJUČENOSTI ODRASLIH U PROCESE CJELOŽIVOTNOG UČENJA I OBRAZOVANJA MJERA 1.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnost unutar ove mjere pod kategorijom „Nadležnost“ i kategorijom „Provedba“ dodaju zavodi za zapošljavanje. MJERA 1.1.6. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i organizacije civilnog društva. Obrazloženje: Nacionalna zaklada već ima mrežu Centara kompetentnosti za organizacije civilnog društva u svim regijama – potrebno je iskoristiti postojeće izgrađene kapacitete. Predlažemo uključivanje organizacija civilnog društva putem Savjeta za razvoj civilnog društva koji je savjetodavno-predstavničko tijelo u kojem su zastupljeni predstavnici organizacija civilnog društva iz različitih sektora. MJERA 1.1.7. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnost unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ doda Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. MJERA 1.2. (1.2.1. – 1.2.6.) - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Obrazloženje: Važno je uzeti u obzir da organizacije civilnog društva imaju vrlo razvijene kapacitete u različitim oblicima neformalnog obrazovanja te da su zbog toga i uvrštene kao jedan od glavnih dionika u zakon o HKO-u. Potrebno je koristiti široku mrežu organizacija civilnog društva u svim dijelovima Hrvatske te nacionalnu strukturu za upravljanje civilnim sektorom koju sačinjavaju Savjet civilnog društva Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. MJERA 1.2.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Nadležnost“ doda Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te da se pod kategorijom „Provedba“ dodaju jedinice lokalne i područne samouprave, zavodi za zapošljavanje i Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP). MJERA 1.2.3. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Nadležnost“ doda Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), te da se pod kategorijom „Provedba“ dodaju zavodi za zapošljavanje, javni mediji i jedinice lokalne i područne samouprave. MJERA 1.2.4. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Pokazatelji provedbe“ dodaju Iznos financijskih ulaganja i Broj zaposlenih od ukupnog broja polaznika. MJERA 1.2.5. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Pokazatelji provedbe“ dodaju Broj polaznika, Iznos financijskih ulaganja i Vrednovani ishodi učenja. MJERA 1.2.6. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju zavodi za zapošljavanje. MJERA 1.3.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. MJERA 1.3.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju organizacije civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - također predlažemo da se za aktivnost „Razviti integralni mrežni portal te aplikacije za mobilne uređaje za informiranje o mogućnostima obrazovanja odraslih: programi, institucije, savjetodavne službe, uvjeti, financijski poticaji, ishodi i sl.“ pod kategorijom „Pokazatelji provedbe“ dodaju Broj novorazvijenih i primijenjenih vodiča, testova za procjenu sposobnosti i potencijala, mrežnih stranica za savjetovanje i usmjeravanje te Razina korištenja procesa i zadovoljstva korisnika. MJERA 1.3.3. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar aktivnosti „Razviti integralni internetski portal te aplikacije za mobilne uređaje za informiranje o mogućnostima obrazovanja odraslih: programi, institucije, savjetodavne službe, uvjeti, financijski poticaji, ishodi i sl.“ unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju ustanove za obrazovanje odraslih. MJERA 1.3.4. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ dodaju organizacije civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. 2. CILJ: UNAPRIJEDITI I PROŠIRITI UČENJE, OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE KROZ RAD MJERA 2.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se MJERA 2.1. „Razraditi specifične prioritetne programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za manja i srednja poduzeća, za postojeće i potencijalne poduzetnike, pozivima na ponudu programa na temelju dogovorenih kompetencija i ishoda učenja. Objaviti javni poziv za nadmetanje programa koji će nuditi definirane kompetencije i ishode učenja. Akreditirani izvoditelji obrazovnih usluga trebaju ponuditi programe obrazovanja malim i srednjim poduzećima“ izmijeni u „Razraditi specifične prioritetne programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za manja i srednja poduzeća, za organizacije civilnog društva, za postojeće i potencijalne poduzetnike, pozivima na ponudu programa na temelju dogovorenih kompetencija i ishoda učenja. Objaviti javni poziv za nadmetanje programa koji će nuditi definirane kompetencije i ishode učenja. Akreditirani izvoditelji obrazovnih usluga trebaju ponuditi programe obrazovanja malim i srednjim poduzećima.“ - Predlažemo da se pripadajuća aktivnost unutar iste mjere„Pokrenuti i akreditirati programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za manja i srednja poduzeća, za postojeće i potencijalne poduzetnike na temelju javnog poziva za nadmetanje programa koji će nuditi definirane kompetencije i ishode učenja“ izmijeni u „Pokrenuti i akreditirati programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za manja i srednja poduzeća, za organizacije civilnog društva, za postojeće i potencijalne poduzetnike na temelju javnog poziva za nadmetanje programa koji će nuditi definirane kompetencije i ishode učenja“ - također predlažemo da se unutar ove mjere pod kategorijom „Nadležnost“ dodaju Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala i zavodi za zapošljavanje, te da se pod kategorijom „Provedba“ dodaju Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska obrtnička komora (HOK) i Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL). MJERA 2.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se MJERA 2.2. „Definirati jednostavnije uvjete i postupke poticanja suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i gospodarstvenika te lokalne uprave s ciljem unapređenja uvjeta u kojima se izvodi nastava, stručna praksa i vježbe u programima obrazovanja odraslih. Predvidjeti poticaje poslodavcima za osposobljavanje i poticanje mentora za prakse. U tom smislu prilagoditi postojeću zakonsku regulativu u području radnog zakonodavstva i Zakona o obrazovanju odraslih da bi se omogućilo nesmetano i legalno izvođenje nastave i stručne prakse u obrazovanju odraslih na području cijele Hrvatske.“ izmijeni u „Definirati jednostavnije uvjete i postupke poticanja suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i gospodarstvenika, organizacija civilnog društva te lokalne uprave s ciljem unapređenja uvjeta u kojima se izvodi nastava, stručna praksa i vježbe u programima obrazovanja odraslih. Predvidjeti poticaje poslodavcima i organizacijama civilnog društva za osposobljavanje i poticanje mentora za prakse. U tom smislu prilagoditi postojeću zakonsku regulativu u području radnog zakonodavstva i Zakona o obrazovanju odraslih da bi se omogućilo nesmetano i legalno izvođenje nastave i stručne prakse u obrazovanju odraslih na području cijele Hrvatske.“ - Predlažemo da se aktivnost unutar iste mjere „Definirati jednostavnije uvjete i postupke poticanja suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i gospodarstvenika te lokalne uprave s ciljem unapređenja uvjeta u kojima se izvodi nastava i stručna praksa u programima obrazovanja odraslih“ izmijeni u „Definirati jednostavnije uvjete i postupke poticanja suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih, i gospodarstvenika, organizacija civilnog društva te lokalne uprave s ciljem unapređenja uvjeta u kojima se izvodi nastava i stručna praksa u programima obrazovanja odraslih“ - Predlažemo da se unutar iste aktivnosti pod kategorijom „Provedba“ dodaju organizacije civilnog društva, te da se u kategoriji „Pokazatelji provedbe“ tekst „Broj novih programa za mala i srednja poduzeća, broj programa za poduzetnike“ nadopuni na sljedeći način: „Broj novih programa za mala i srednja poduzeća te organizacije civilnog društva, broj programa za poduzetnike“ - Predlažemo da se u ostale dvije aktivnosti u okviru mjere 2.2. pod kategorijom „Provedba“ dodaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Ured za udruge Vlade RH 3. CILJ: USPOSTAVITI SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH MJERA 3.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ doda Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Obrazloženje: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je ključna javna ustanova specijalizirana za različite postupke vanjskog vrednovanja u obrazovanju pa ju se kao takvu ne smije isključiti. MJERA 3.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ doda Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) MJERA 3.2.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ doda Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) MJERA 3.3.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ doda Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) 4. CILJ: POBOLJŠATI ORGANIZIRANOST, FINANCIRANJE I UPRAVLJANJE PROCESIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH MJERA 4.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere pod kategorijom „Nadležnost“ doda Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te da se pod kategorijom „Provedba“ dodaju nadležne državne agencije. MJERA 4.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ dodaju organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te da se pod kategorijom „Nadležnost“ Vlada RH zamijeni Nacionalnim vijećem za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP). MJERA 4.2.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ dodaju Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Predlažemo da se u aktivnost unutar ove mjere „Izraditi i usvojiti postupovnik za koordiniranje u financiranju među različitim nadležnim ministarstvima, državnim i lokalnim tijelima„pod kategorijom „Pokazatelji provedbe“ doda Stupanj koordinacije i zadovoljavanja kriterija prioriteta za zajednicu. - Predlažemo da se u aktivnost unutar ove mjere „Napraviti i objaviti godišnji program financiranja programa za obrazovanje odraslih.“ pod kategorijom „Pokazatelji provedbe“ dodaju Iznosi financijskih ulaganja iz različitih izvora i Iskorištenost sredstava u odnosu na planirana. MJERA 4.2.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnost unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ doda Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), te da se pod kategorijom „Pokazatelji provedbe“ doda Utrošak sredstava u odnosu na učinak. MJERA 4.2.3. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Definirati poreznu politiku vezanu uz oporezivanje dobiti koja vodi izjednačavanju ustanova za obrazovanje odraslih bez obzira na osnivača.“ Nadležnost: MZO , Vlada RH Provedba: MZO, MFIN Vrijeme provedbe: 2018. - 2019. Pokazatelji provedbe: Izmjene i dopune propisa MJERA 4.3.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Provedba“ dodaju organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na 1. Cilj, Mjeru 1.1.2. te se pod kategorijom „Provedba“ dodaju zavodi za zapošljavanje. Dio komentara koji se odnosi na mjeru 1.1.6 primljen je na znanje. Za mjere: 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5. i 1.2.6. u kategoriju „Provedba“ dodaje se sljedeće: Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Dio prijedloga koji se odnosi na mjere 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5. ,1.2.6. ,1.3.1. te 1.3.3. se prihvaća. Za Mjeru 1.2.2. pod kategorijom „Nadležnost“ dodaje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja; pod kategorijom „Provedba“ dodaju se jedinice lokalne i područne samouprave i zavodi za zapošljavanje. Za Mjeru 1.2.3. pod kategorijom „Nadležnost“ dodaje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO); pod kategorijom „Provedba“ dodaju zavodi za zapošljavanje, javni mediji i jedinice lokalne i područne samouprave. Za Mjeru 1.2.4. pod kategorijom Pokazatelji provedbe“ dodaje se iznos financijskih ulaganja i broj zaposlenih od ukupnog broja polaznika. Za Mjeru 1.2.5. pod kategorijom Pokazatelji provedbe“ dodaju se broj polaznika, iznos financijskih ulaganja i vrednovani ishodi učenja. Za Mjeru 1.2.6. pod kategorijom „Provedba“ dodaju se zavodi za zapošljavanje. Za Mjeru 1.3.1. pod kategorijom „Provedba“ dodaje se: Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Za Mjeru 1.3.3. pod kategorijom „Provedba“ dodaje se: ustanove za obrazovanje odraslih. Za Mjeru 1.3.4. pod kategorijom „Provedba“ dodaje se: organizacije civilnog društva. Prijedlog koji se odnosi na Mjeru 2.2 se ne prihvaća., kao ni prijedlog u svezi s Mjerom 3.1.1. jer je reakreditacija, analiza programa i osiguranje kvalitete u nadležnosti ASOO i AZVO. Također, prijedlog u svezi s Mjerom 4.1.1 nije prihvatljiv jer je nadležnost za Mjeru 4.1.1. na razini Vlade RH. Dio komentara u svezi s Mjerom 4.1.2. te Mjerom 4.2.1. se prihvaća te se za Mjeru 4.1.2., pod kategorijom „Provedba“ dodaje: organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a za Mjeru 4.2.1. pod kategorijom „Provedba“ dodaje: Ured za udruge Vlade RH, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Prihvaća se prijedlog nastavno na Mjeru 4.2.2 te se pod kategorijom „Provedba“ dodaje: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), a pod kategoriju „Pokazatelji provedbe“: utrošak sredstava u odnosu na učinak. Ne prihvaća se dio prijedloga koji se odnosi na Mjeru 4.2.3. jer AP nema nadležnost u području poreznih politika. Dio komentara u svezi s Mjerom 4.3.1. nije prihvatljiv jer provedba mjere nije u nadležnosti organizacija civilnoga društva.
16 Institut za razvoj obrazovanja Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, VISOKO OBRAZOVANJE UVOD Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se rečenica u uvodu ovog poglavlja: „Svi novi studijski programi trebaju biti usklađeni s potrebama tržišta rada, zahtjevima odgovarajućih državnih tijela i drugih dionika s jasno definiranim ishodima učenja odnosno kompetencijama studenata.” izmijeni u: “Svi novi studijski programi trebaju biti usklađeni s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.” Predlažemo da se rečenica u uvodu ovog poglavlja „U tim zahtjevnim zadacima posebnu ulogu trebaju imati sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, kao i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.” proširi u: “U tim zahtjevnim zadacima posebnu ulogu treba dobiti suradnja sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sa zajednicama unutar kojih djeluju tj. s predstavnicima poslodavaca, organizacijama civilnog društva, tijelima državne uprave i lokalne samouprave. Razvoj i unapređivanje relevantnosti visokih učilišta nemoguće je ostvariti bez uspostave čvrste suradnje sa svim dionicima društva i gospodarstva unutar kojih visoka učilišta djeluju.” 1. CILJ: UNAPRIJEDITI STUDIJSKE PROGRAME DOSLJEDNOM PROVEDBOM POSTAVKI BOLONJSKE REFORME I REDEFINIRATI KOMPETENCIJE KOJE SE NJIMA STJEČU MJERA 1.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere pod „Nadležnost“ doda Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. MJERA 1.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se rečenicu „Provesti reviziju sadržaja i ishoda učenja studijskih programa. Korištenjem HKO-a uskladiti ishode učenja s kompetencijama. U razradu izmjena i dopuna sadržaja studijskih programa uključiti poslodavce putem sektorskih vijeća, HUP-a i HGK-a.” proširi u: “Provesti reviziju sadržaja i ishoda učenja studijskih programa. Korištenjem HKO-a uskladiti ishode učenja s kompetencijama. U razradu izmjena i dopuna sadržaja studijskih programa uključiti poslodavce i organizacije civilnog društva putem sektorskih vijeća, HUP-a i HGK-a te Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH.” Obrazloženje: Organizacije civilnog društva (OCD) jedan su od dionika sukladno Zakonu o HKO-u jer zastupaju interese građana RH. Kako bi studijski programi odgovarali potrebama građana te kako bi se koristili kapaciteti OCD-a za provedbu studentske prakse, važno je OCD (pored poslodavaca) uključiti u ovu aktivnost. Moramo voditi računa da je sektor OCD-a i veliki poslodavac u svim društvenim sektorima te da ima značajno iskustvo u provedbi programa volontiranja, koji je moguće usko povezati s obavljanjem studentske prakse. Vladino savjetodavno tijelo Savjet za razvoj civilnog društva okuplja predstavnike OCD-a iz svih sektora društva te je u tom smislu kvalitetno reprezentativno tijelo svih organizacija civilnog društva u RH. Također, potrebno je razmisliti o uključivanju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kao javne institucije nadležne za financiranje OCD-a javnim sredstvima jer je Zaklada uspostavila Centre kompetentnosti za OCD-e u različitim regijama Hrvatske. - Aktivnost “Poticati visoka učilišta na izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija“ potrebno je proširiti u „Poticati visoka učilišta na izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te osigurati adekvatne financijske instrumente koji će to omogućiti.” - u Aktivnost “Uskladiti ishode učenja s kompetencijama; Razrada izmjena i dopuna sadržaja studijskih programa” pod “Pokazatelji provedbe” dodati “Razina uključenosti organizacija civilnog društva” MJERA 1.1.7. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Primijeniti aktivnosti iz Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC), Cilj 4: Podizanje stope završavanja studija i zapošljavanja podzastupljenih i ranjivih skupina nakon završetka studija.” Nadležnost: Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Provedba: Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Vrijeme provedbe: druga polovica 2018. Pokazatelji provedbe: Prosječno trajanje studija, Postotak diplomiranih u propisanom vremenu trajanja studija, Ispunjavanje indikatora navedenih u NPSOC MJERA 1.1.8. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: “Uspostaviti javno dostupnu bazu/repozitorij istraživačkih podataka (u otvorenom pristupu) te osigurati njeno kontinuirano punjenje.“ Nadležnost: Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Provedba: SRCE, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Vrijeme provedbe: 2018.-2019. Pokazatelji provedbe: Uspostavljena javno dostupna baza/repozitorij istraživačkih podataka (u otvorenom pristupu) 2. CILJ: USTROJITI KVALITETAN BINARNI SUSTAV OBRAZOVANJA USKLAĐEN S NACIONALNIM POTREBAMA I UČINKOVITO UPRAVLJANJE VISOKIM UČILIŠTIMA MJERA 2.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Primijeniti aktivnosti iz Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC), Cilj 5: Unapređivanje sustava financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina.“ MJERA 2.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: “Razviti model za uvođenje institucijskog istraživanja (sustavno prikupljanje, obrada i analiza podataka o poslovanju visokog učilišta) u sklopu postojećih stručnih/ administrativnih službi na visokim učilištima” Nadležnost: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Provedba: sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Vrijeme provedbe: 2018.-2019. Pokazatelji provedbe: Razrađen model institucijskog istraživanja na visokim učilištima MJERA 2.1.4. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se Aktivnost „Provoditi dopunsku edukaciju čelnika visokih učilišta u području upravljanja“ zamijeni s „Povećati rukovoditeljske i upravljačke kompetencije čelnika te nenastavnog osoblja visokih učilišta u kroz sudjelovanje u programima cjeloživotnog učenja usmjerenima na strateško upravljanje visokim učilištima“ Nadležnost: NVZVOTR, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Provedba: Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole s odgovarajućom ekspertizom Vrijeme provedbe: 2018.-2020. Pokazatelji provedbe: Postotak čelnika i nenastavnog osoblja koji su prošli program dopunske edukacije MJERA 2.1.5. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Primijeniti aktivnosti iz Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC), Cilj 1: Ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te ih koristiti u tu svrhu.“ MJERA 2.2.3. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere pod „Pokazatelji provedbe“ doda „Unaprijeđeni standardi i kriteriji za postupke vanjskih vrednovanja“ MJERA 2.5.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Razviti nacionalnu strategiju i provedbeni okvir za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja“ Nadležnost: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala Provedba: MZO Vrijeme provedbe: 2018. Pokazatelji provedbe: Izrađena strategija i pravilnik za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja MJERA 2.6.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Pokrenuti mjere poticanja horizontalne mobilnosti studenata unutar pojedinog javnog Sveučilišta“ Nadležnost: MZO, Rektorski zbor Provedba: Sveučilišta Vrijeme provedbe: 2018.-2019. Pokazatelji provedbe: Broj studenata koji su upisali te položili kolegije na nematičnoj sastavnici Sveučilišta MJERA 2.7.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere pod kategorijom „Provedba“ doda: „HZZ, organizacije civilnog društva (područje obrazovanja i mladih)“ Obrazloženje: HZZ ima razvijenu infrastrukturu i resurse u svim hrvatskim regijama za profesionalno usmjeravanje koja mora biti povezana s aktivnostima visokih učilišta u ovom području (u svrhu optimalnog korištenja javnih resursa te peer-to-peer learninga). Organizacije civilnog društva (posebno one koje djeluju u području obrazovanja i mladih) također imaju razvijene kapacitete koje mogu koristiti visokim učilištima za profesionalno usmjeravanje. Razvoj resursa na visokim učilištima za profesionalno usmjeravanje važno je povezati s ostalim javnim resursima za ovo područje kako bi u sinergiji svi zajedno ostvarili što je moguće bolji učinak. MJERA 2.8.4. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar Napomene rečenicu „Organizirati okrugle stolove i slična događanja na temu studija u STEM području i na njih pozivati predstavnike gospodarstva (službe za upravljanje ljudskim resursima u većim tvrtkama, menadžere, vlasnike manjih tvrtki, predstavnike javnih ustanova i dr.) i ugledne stručnjake iz inozemstva koji imaju iskustva u organiziranju izvanrednih studija u navedenu području.“ proširi u „Organizirati okrugle stolove i slična događanja na temu studija u STEM području i na njih pozivati predstavnike gospodarstva (službe za upravljanje ljudskim resursima u većim tvrtkama, menadžere, vlasnike manjih tvrtki, predstavnike javnih ustanova, organizacija civilnog društva i dr.) i ugledne stručnjake iz inozemstva koji imaju iskustva u organiziranju izvanrednih studija u navedenu području.“ MJERA 2.8.5. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se naziv mjere „Detaljno analizirati i obnoviti postojeće programe za studente s djelomičnim opterećenjem i predložiti nove s ciljem oblikovanja takvih programa koji će privući potencijalne studente dajući kao krajnji rezultat izvrsno obrazovane stručnjake sposobne odgovoriti društvenim potrebama, zahtjevima suvremenog gospodarstva i javnog sektora.“ proširi u „Detaljno analizirati i obnoviti postojeće programe za studente s djelomičnim opterećenjem i predložiti nove s ciljem oblikovanja takvih programa koji će privući potencijalne studente dajući kao krajnji rezultat izvrsno obrazovane stručnjake sposobne odgovoriti društvenim potrebama, zahtjevima suvremenog gospodarstva, neprofitnog i javnog sektora.“ - također, Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Primijeniti aktivnosti iz Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC), Cilj 3: Omogućiti jednake prilike svim studentima tijekom studiranja“ Nadležnost: Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, AZVO Provedba: Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Vrijeme provedbe: 2018.-2019. Pokazatelji provedbe: Ispunjavanje indikatora iz NPSOC 3. CILJ: OSIGURATI KVALITETNU KADROVSKU STRUKTURU VISOKIH UČILIŠTA KAO OSNOVU ZA UNAPREĐENJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA MJERA 3.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Povećati nastavničke kompetencije sveučilišnih nastavnika provedbom programa didaktičko-metodičke izobrazbe“ Nadležnost: Rektorski zbor Provedba: Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Vrijeme provedbe: 2019.-2021. Pokazatelji provedbe: Postotak sveučilišnih nastavnika obuhvaćenih programom 4. CILJ: OSIGURATI UČINKOVIT I RAZVOJNO POTICAJAN SUSTAV FINANCIRANJA VISOKIH UČILIŠTA MJERA 4.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se aktivnost „Izraditi kriterije za financiranje programskim ugovorima“ izmijeni u „Izraditi kriterije za financiranje programskim ugovorima koji će se temeljiti na ulaznim i izlaznim kriterijima“ - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Primijeniti aktivnosti iz Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC): mjera 5.5.: „Pokrenuti financiranje visokih učilišta putem cjelovitih programskih ugovora koji će u sebi sadržavati mehanizme za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja“ Nadležnost: MZO, NVZVOTR i AZVO, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola Provedba: Radna skupina za pripremu i provedbu programskih ugovora Vrijeme provedbe: Druga polovica 2018. Pokazatelji provedbe: Ispunjavanje indikatora navedenih u NPSOC MJERA 4.2.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se aktivnost „Dopuniti sustav poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje“ izmijeni u „Dopuniti sustav poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje te stipendiraju studente“ - Predlažemo da se aktivnost „Implementacija sustava poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje“ izmijeni u „Implementacija sustava poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje te stipendiraju studente“ 5. CILJ: OSIGURATI ZADOVOLJAVAJUĆE PROSTORNE I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE RESURSE VISOKIH UČILIŠTA MJERA 5.2.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se pod kategorijom „Provedba“ doda Državni zavod za statistiku MJERA 5.2.3. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se unutar ove mjere dodaju sljedeće aktivnosti: 1. „Primijeniti aktivnosti iz Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC), Cilj 1: Ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te ih koristiti u tu svrhu.“ Nadležnost: MZO Provedba: Srce, NSK, AZVO, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, DZS Vrijeme provedbe: kontinuirano Pokazatelji provedbe: Ispunjavanje indikatora navedenih u NPSOC 2. „Pokrenuti jedinstvenu nacionalnu bazu podataka o pojedinim visokim učilištima namijenjenu studentima i učenicima kako bi im se omogućilo donošenje informiranih odluka o upisu studija i/ili nastavku obrazovanja na višim razinama.“ Nadležnost: MZO , AZVO Provedba: MZO, AZVO, CARNet, Srce Vrijeme provedbe: 2019. – 2020. Pokazatelji provedbe: Uspostavljena jedinstvena nacionalna baza podataka o pojedinim visokim učilištima 3. „Pokrenuti Nacionalnu studentsku anketu (po uzoru na „National student survey“ u Ujedinjenom Kraljevstvu) koja prikuplja kontinuirani feedback studenata završnih godina studija o njihovom iskustvu studiranja. Integrirati komparativne podatke dobivene anketom u jedinstvenu nacionalnu bazu podataka o visokim učilištima.“ Nadležnost: MZO, AZVO, Državni zavod za statistiku Provedba: Državni zavod za statistiku. sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Vrijeme provedbe: 2019.-2020. Pokazatelji provedbe: Pokrenuta Nacionalna studentska anketa, Broj studenata i visokih učilišta koji su sudjelovali u anketi Obrazloženje: Svrha ankete je trojaka: i. pruža informacije budućim studentima kako bi donijeli informiranu odluku o upisu/nastavku studija; ii. pruža informacije visokim učilišta o iskustvu studiranja na toj instituciji te služi kao podloga za kontinuirano unapređivanje rada svakog pojedinog visokog učilišta; iii. podupire sustave osiguravanja i unapređivanja kvalitete visokog obrazovanja kroz transparentnu i javnu objavu komparabilnih informacija o kvaliteti visokih učilišta. 4. „Razraditi nacionalni sustav praćenja karijernih puteva i zapošljivosti diplomiranih studenata (tzv. graduate surveys)“ Nadležnost: MZO, Rektorski zbor, vijeće veleučilišta i visokih škola Provedba: MZO, javni instituti, visoka učilišta ili druge stručne organizacije koje se bave razvojem visokog obrazovanja odabrani putem javnog natječaja. CARNet, Srce Vrijeme provedbe: 2018. – 2019. Pokazatelji provedbe: Izrađen projekt uspostave nacionalnog sustava praćenja karijernih puteva i zapošljivosti diplomiranih studenata 5. „Implementirati nacionalni sustav praćenja karijernih puteva i zapošljivosti diplomiranih studenata (tzv. graduate surveys) na razini svakog pojedinog javnog visokog učilišta“ Nadležnost: MZO, MZO, Rektorski zbor, vijeće veleučilišta i visokih škola Provedba: Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, CARNet, Srce Vrijeme provedbe: 2019.-2020. Pokazatelji provedbe: Broj diplomiranih studenata za koje postoje podaci o njihovim karijernim putevima i zapošljivosti 6. CILJ: UNAPRIJEDITI STUDENTSKI STANDARD UZ POSEBNU SKRB ZA SOCIJALNU DIMENZIJU STUDIRANJA Uvodni komentar i obrazloženje: Institut za razvoj obrazovanja predlaže temeljite izmjene i dopune sekcije 6.1. "Reformirati sustav studentskog standarda u cilju veće pravednosti". U periodu od 2008. do 2013. godine izrađene su komparativne analize hrvatskog sustava financiranja visokog obrazovanja i studentskog standarda koje su rezultirale detaljnim preporukama za izradu novog modela studentskog standarda. - File, J., Farnell, T., Doolan, K., Lesjak, D. i Šćukanec, N. (2013). Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke. Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja. - Doolan, K., Dolenec, D. i Domazet, M. (2013). Hrvatski sustav studentskih potpora u europskom kontekstu: komparativna studija. Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja. - Doolan, K., Dolenec, D. i Domazet, M. (2012). Hrvatski sustav financiranja visokog obrazovanja u europskom kontekstu: komparativna studija. Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja. Sve dostupno na http://iro.hr/hr/politike-visokog-obrazovanja/financiranje-/access/ Analize i preporuke su rezultat nacionalnog TEMPUS projekta u kojem su sudjelovali Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, sva javna sveučilišta, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Institut za javne financije i Institut za razvoj obrazovanja. Izradu preporuka vodili su renomirani međunarodni stručnjaci iz 4 zemlje Europske unije (uključujući iz renomiranog Centre for Higher Education Policy Studies sa Sveučilište u Twenteu u Nizozemskoj). Upravo su ove preporuke bile prihvaćene od strane Radne skupine za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kao temelj za mjere 6.1.1. i 6.1.2. Strategije. Iz ovih razloga, Institut za razvoj obrazovanja smatra važnim da se ne troši dodatno vrijeme i javna sredstva na ponovnu izradu (i dupliciranje) već dubinskih analiza i preporuka, već da gore spomenuti resursi služe kao temelj za rad nacionalne radne skupine za reformu nacionalnog sustava financijske potpore studentima. Također, u 2017. godini je nacionalna Radna skupina za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja (pod nadležnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja) izradila Nacionalni plan za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021., čiji se donošenje očekuje u 2018. godini. Važno je jamčiti poveznicu reforme sustava studentskog standarda s navedenom radnom skupinom i izrađenim Planom. Uloga eventualnih dodatnih istraživanja trebala bi biti ograničena na procjenu troškova i izvedivosti predloženih reformi (i na planiranje mogućih faza i rasporeda reforme), a ne na osmišljavanje cjelokupnog projekta reforme. Iz svih navedenih razloga, predlažemo sljedeće izmjene u tekstu Akcijskog plana: MJERA 6.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se Mjera 6.1.1. spoji s Mjerom 6.1.2. Predlažemo da se ispod Mjere 6.1.1.doda tekst: „Napomena: Ova je mjera spojena s Mjerom 6.1.2.“. MJERA 6.1.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u sklopu rubrike „Napomene“ doda sljedeći tekst: „Podcilj 6.1. je usko vezan uz cilj 4. cilj ovog poglavlja Strategije („Osigurati učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja visokih učilišta“), s obzirom da financiranje sustava studentskog standarda predstavlja integralan nacionalnog sustava financiranja visokog obrazovanja, odnosno dio ukupnih nacionalnih izdataka za visoko obrazovanje.“ - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se umjesto predloženih aktivnosti Mjere 6.1.1. i 6.1.2. („Izraditi projekt reforme sustava“; „Izraditi i objaviti komparativnu analizu studentskog standarda“; „Uspostaviti nov nacionalni sustav financijske potpore temeljen na izravnoj potpori studentima“) doda sljedeći (detaljniji) popis aktivnosti: 1. „Oformiti nacionalnu Radnu skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima, pod ingerencijom Nacionalne radne skupine za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja“ Nadležnost: MZO Provedba: MZO, Nacionalna radna skupina za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, studentski zborovi Vrijeme provedbe: druga polovica 2018. Pokazatelji provedbe: Odluka o imenovanju članova Radne skupine za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima 2. „Razviti plan rada Radne skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima, na temelju Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC), Cilj 5: Unaprijediti sustav financijske pomoći pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina“ Nadležnost: MZO Provedba: Radna skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima Vrijeme provedbe: druga polovica 2018. Pokazatelji provedbe: Plan rada Radne skupine za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima 3. „Razmotriti postojeće komparativne analize i prijedloge za novi model studentskog standarda u Hrvatskoj preporuke (prethodno izrađeni od strane međunarodnih i domaćih stručnjaka za MZO)“ Nadležnost: MZO Provedba: Radna skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima Vrijeme provedbe: 2019. Pokazatelji provedbe: Zapisnici sjednica Radne skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima 4. „Izraditi prijedlog reforme studentskog standarda“ Nadležnost: MZO Provedba: Radna skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima Vrijeme provedbe: 2019. Pokazatelji provedbe: Izvješće Radne skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima 5. „Izraditi procjenu troškova i analizu izvedivosti i različitih modela sustava studentskog standarda, kao i prijedlog faza i rasporeda reforme“ Nadležnost: MZO Provedba: Javni instituti,visoka učilišta ili druge stručne organizacije koje se bave razvojem visokog obrazovanja odabrani putem javnog natječaja Vrijeme provedbe: 2020. Pokazatelji provedbe: Proveden natječaj za izradu analize. Izrađen projekt reforme sustava 6. „Usvajanje plana reforme i osiguravanje adekvatnog pravnog okvira za njegovu provedbu“ Nadležnost: MZO, Vlada RH, Sabor Provedba: MZO Vrijeme provedbe: druga polovica 2020. Pokazatelji provedbe: Usvojen plan reforme i osiguran okvir za njegovu provedbu 7. „Provedba reforme sustava studentskog standarda“ Nadležnost: MZO Provedba: Radna skupina za izradu nacionalnog sustava financijske potpore studentima, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, studentski zborovi Vrijeme provedbe: 2021. Pokazatelji provedbe: Postotak stipendija od ukupnog ulaganja. Postotak studenata s djelomičnim opterećenjem uključenih u sustav. Postotak financijskih potpora koje se temelje na kriteriju potrebe (i čija se visina i vrsta temeljem toga određuju). Postotak smanjenja neizravnih potpora u obliku subvencionirane prehrane (predlažemo prethodno napraviti analizu utjecaja ove mjere na održivost poslovanja SC-ova i plan njihovog restrukturiranja). Postotak povećanja neizravnih potpora za studentski smještaj. Vezano uz studentske kredite s obzirom na osjetljivost tog pitanja preporučujemo prvo napraviti analizu opravdanosti pokretanja programa studentskih kredita i utjecaj projekta na eventualno povećanje visine školarina zbog osiguravanja novog izvora financiranja 8. „Osigurati sudjelovanje Hrvatske u paneuropskom istraživanju EUROSTUDENT putem kojeg se prikupljaju i uspoređuju podaci o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskog procesa“ Nadležnost: MZO Provedba: Javni instituti, visoka učilišta ili druge stručne organizacije koje se bave razvojem visokog obrazovanja odabrani putem javnog natječaja Vrijeme provedbe: 2020. Pokazatelji provedbe: Izrađeno i objavljeno nacionalno izvješće istraživanj eurostudent za Hrvatsku. Izrađeno i objavljeno međunarodno komparativno izvješće za sve zemlje koje su sudjelovale u istraživanju MJERA 6.2.2. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se aktivnost „Izraditi i implementirati nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja“ izmijeni u „Usvojiti Nacionalni plan za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u RH 2018.-2021. (NPSOC)“ – prva polovica 2018.“ - Predlažemo da se unutar ove mjere doda sljedeća aktivnost: „Implementirati aktivnosti Nacionalnog plana za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja i pratiti njegovu provedbu“ Nadležnost: MZO Provedba: MZO i Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Vrijeme provedbe: 2018.-2021. Pokazatelji provedbe: Objavljene godišnje evaluacije o provedbi Nacionalnog plana (zasebno za svaku godinu) MJERA 6.2.3. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se pod kategoriju „Pokazatelji provedbe“ doda još jedan pokazatelj: „Uvrstiti indikatore za praćenje upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija za studente iz podzastupljenih i ranjivih skupina u programske ugovore.“ 7. CILJ: INTERNACIONALIZIRATI VISOKO OBRAZOVANJE I JAČE GA INTEGRIRATI U EUROPSKI I SVJETSKI VISOKOOBRAZOVNI PROSTOR MJERA 7.1.7. – Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju visokih učilišta - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se mjera izmijeni u „Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju visokih učilišta te ureda za pripremu i provedbu EU projekata“ - Sukladno tome, predlažemo da se aktivnost „Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju na visokim učilištima“ izmijeni u „Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju te ureda za izradu i implementaciju EU projekata na visokim učilištima“ 8. CILJ: OSIGURATI PRIMJERENU VAŽNOST KULTURE KVALITETE I NAČELA ODGOVORNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU MJERA 8.1.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u okviru aktivnosti „Osmisliti i provesti projekte i promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o kulturi kvalitete i stavljanja naglaska na akademske vrijednosti“ pod kategorijom „Provedba“, tekst „AZVO ili HRZZ (pokretanje financijskog instrumenta - natječaja za projekte), visoka učilišta (prijave, provođenje i sufinanciranje projekta)“ proširi u „AZVO ili HRZZ (pokretanje financijskog instrumenta - natječaja za projekte), visoka učilišta (prijave, provođenje i sufinanciranje projekta) ili druge stručne organizacije/organizacije civilnog društva koje se bave razvojem visokog obrazovanja„ - Predlažemo da se unutar iste mjere doda sljedeća aktivnost: „Unapređivanje transparentnosti i vidljivosti postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju s ciljem omogućavanja lakšeg i razumljivijeg (user-friendly) pristupa rezultatima postupaka vrednovanja kvalitete u visokom obrazovanju za širu javnost“ Nadležnost: MZO Provedba: Objava javnog natječaja za izradu istraživanja i izvještaja o transparentnosti osiguravanja kvalitete visokih učilišta (natječaj otvoren svim organizacijama koje mogu dokazati stručnost u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te neovisnost i objektivnost u prikazu rezultata istraživanja) Vrijeme provedbe: 2019.-2021. Pokazatelji provedbe: Objava izvještaja o transparentnosti osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Hrvatskoj Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na Mjeru 2.2.3. te se pod „Pokazatelji provedbe“ dodaje „Unaprijeđeni standardi i kriteriji za postupke vanjskih vrednovanja“. Nadalje, prihvaća se dio prijedloga u svezi s Mjerom 4.1.1. te se aktivnost „Izraditi kriterije za financiranje programskim ugovorima“ mijenja u „Izraditi kriterije za financiranje programskim ugovorima koji će se temeljiti na ulaznim i izlaznim kriterijima“. Također, prihvaća se prijedlog u svezi Mjere 4.2.2. te se aktivnost „Dopuniti sustav poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje“ mijenja u „Dopuniti sustav poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje te stipendiraju studente“. Prihvaća se prijedlog da se aktivnost „Implementacija sustava poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje“ izmijeni u „Implementacija sustava poreznih olakšica za gospodarske subjekte i privatne osobe koji investiraju u visoko obrazovanje te stipendiraju studente“. Prihvaća se dio prijedloga u svezi s Mjerom 5.2.1. da se pod kategorijom „Provedba“ doda Državni zavod za statistiku te u okviru Mjere 7.1.7. prijedlog izmjene naziva u„ Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju visokih učilišta te ureda za pripremu i provedbu EU projekata“ te izmjena naziva aktivnosti u „Osnažiti kapacitete ureda za međunarodnu suradnju te ureda za izradu i implementaciju EU projekata na visokim učilištima“.
17 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, ZNANOST I TEHNOLOGIJA Predlažemo da se u koloni „Nadležnost“– odgovarajuće dodaju riječi: i „Rektorski zbor“ i „NVZVOTR“ kako slijedi: CILJ/MJERA: Nadležnost 1.1. dodati riječ: "NVZVOTR" 1.2. predlažemo brisati riječ: MZO, dodati riječi: "Vlada RH" i "NVZVOTR" 1.3. dodati riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" (pod izrada kriterija, i postupaka za prikupljanje podataka...); dodati riječi: "Rektorski zbor" i "NSK" (pod obveznom pretplatom na glavne znanstvene baze podataka...); dodati riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" (pod izraditi nacionalnu bazu podataka za sva znanstvena područja); 2.1. dodati riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" (pod sudjelovanje u izradi budućeg programa FP9, te pod inovacijski potencijal). 2.2. dodati riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" 2.3. dodati riječi: "Rektorski zbor" u obje kockice 2.4. dodati riječi: "Rektorski zbor" pod Nadležnost, a brisati riječ: "AZVO" iz provedbe 2.5. dodati riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" VRATITI mjeru 2.6. iz prethodne verzije Akcijskog plana! 2.7. – pod Način provedbe/Aktivnosti DODATI: te razmotriti eventualnu potrebu za uspostavom novih ZCI. 3.4. dodati riječi: "Rektorski zbor" i "NVZVOTR"; u Provedba brisati riječ: "MZO", a dodati riječ: " HRZZ" 3.5. dodati svugdje riječi. "Rektorski zbor" 4.1. dodati svugdje riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" 4.2. dodati riječi: "Rektorski zbor" (u sve redove) 5.1. dodati riječi: "Rektorski zbor" u sve redove 5.2. dodati riječi: "NVZVOTR" i "Rektorski zbor" 5.3. dodati riječi: "Rektorski zbor"; pod „Način provedbe/Aktivnosti“ DODATI riječi: "te njihovog održavanja i dogradnje". 5.3. pod Nadležnosti za (Uspostava podatkovne usluge...) dodati riječi: "NSK", "Sveučilišne knjižnice i repozitoriji" VRATITI natrag mjeru 5.4. iz prethodnog Akcijskog plana! Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na Mjeru 5.3. te Način provedbe/Aktivnosti: Uspostava sustava otvorenog pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja gdje se dodaje „te njihovog održavanja i dogradnje“. Uz rubriku „Uspostava podatkovne usluge...“ u stupac „Nadležnost“ uz MZO i NVZVOTR dodaje se: „NSK, Sveučilišne i institutske knjižnice i repozitoriji“.
18 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, OBRAZOVANJE ODRASLIH MJERA 1.1.1 Nije usklađen opis aktivnosti s nositeljima. PRIJEDLOG:: Poticati ustanove registrirane za obrazovanje odraslih na realizaciju akreditiranih strukovnih kurikuluma za područja od strateškog interesa za RH. MJERA 1.2.3. U ovoj aktivnosti bi trebalo precizirati da će instrument oblikovati MZO te raspisati natječaje za poticaje za provođenje određenih programa. Ustanove za obrazovanje odraslih će se javljati na te natječaje. U pokazateljima provedbe treba upisati “iznos javnih sredstava” umjesto “iznos sredstava”. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na Mjeru 1.2.3. te je u kategoriji „Pokazatelji provedbe“ dodana riječ „javnih“ u “iznos sredstava” pa sada glasi: “iznos javnih sredstava”.
19 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, VISOKO OBRAZOVANJE 1.Cilj Mjera 1.1.1. Način provedbe/Aktivnosti: Provesti analizu studijskih programa prema sadržajima i usklađenosti ishoda učenja i kompetencija (DODATI) te trendom i brzinom tehnološko-inovacijskih promjena u pojedinim strukama. Temeljem analize načiniti plan MODERNIZACIJE, TRANSFORMACIJE I/ILI racionalizacije broja studijskih programa i upisnih kvota (DODATI) uzimajući u obzir i sadašnje potrebe i procjenu budućih potreba tržišta rada, kao i nacionalne interese i potrebe. Mjera 1.1.2., 1.1.4 i 1.1.6. – uskladiti ishode učenja s kompetencijama, revidirati načine provjera ishoda učenja. Svakako uvesti metode ocjenjivanja u stjecanju kompetencija, u slučaju medicine – specifične metode svojstvene za “Competency based medical education” Mjera 1.1.4. mentorski sustav, edukacija u svrhu razvoja mentorskih kompetencija: Jako važno za medicinsku izobrazbu, posebno vezano uz učenje i podučavanje kliničkih predmeta, na razini integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, poslijediplomskih studija i specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Budući da je uspostava mentorskog odnosa vrlo zahtjevna, a provodi se u okvirima zdravstvenog sustava, potrebno je riješiti kumulativni radni odnos nastavnika zaposlenih u kliničkim bolnicama. To je potrebno riješiti u dogovoru s Ministarstvom zdravstva. MJERA 1.1.8. Uspostaviti odgovarajuću infrastrukturu i organizaciju centara za podršku studentima u izradi završnih radova i disertacija. PRIJEDLOG: Izbaciti ovu mjeru, jer nije realno ostvarenje u 2018./2019. – nije osigurana ni kadrovska niti financijska infrastruktura, a osim toga za time nema stvarne potrebe; Visoka učilišta već imaju odgovarajuća tijela i pravilnike kojima se to regulira i ostvaruje. 2.cilj Mjera 2.1.2. Razviti model klasteriranja u području biomedicine Mjera 2.8.2. Liječnici su kao regulirana profesija obvezani trajno se usavršavati prema međunarodno definiranim standardima u obliku trajnog medicinskog usavršavanja/trajnog profesionalnog razvoja (CME/CPD). Takva se izobrazba obavlja na medicinskim fakultetima te stoga treba profesionalizirati i ojačati funkciju tijela za trajno usavršavanje liječnika. Također je potrebno redefinirati ulogu institucija koje sudjeluju u CME/CPD, a nisu obrazovne institucije, npr. Liječnička komora. 3. Cilj Mjera 3.1.1. kriteriji za izbore u zvanja (edukativni i istraživački) moraju omogućiti izbor najboljih nastavnika i istraživača koji će pospješiti razvoj istraživačkog sveučilišta, dok bi za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta trebala biti propisana obveza završetka tečaja obrazovanja nastavnika. Mjera 3.1.3. Sveučilišne sastavnice moraju inzistirati da se izrade programi edukacije nastavnika te obvezati nastavnike na pohađanje takvih tečajeva. Nužno bi bilo da kandidat za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ne može biti izabran bez završenog tečaja obrazovanja nastavnika, što treba regulirati odgovarajućim pravilnikom. Također je nužno provesti obvezatnu edukaciju/usavršavanje u upravljanju svih na rukovodećim mjestima. Mjera 3.1.4. Predlažemo da mehanizmi varijabilnog vrednovanja uključuje stimulacije u plaćama, javna priznanja i druge društveno poticajne mjere te standarde mjere ocjene uspješnosti djelatnika. Mjera 3.1.5. Nužno je provesti modernizaciju administracije, propisati usavršavanje administrativnog osoblja u sklopu cjeloživotnog obrazovanja u smjeru unapređenja njihova rada u području znanosti ili visokog obrazovanja Na fakultetima je potrebno zaposliti stručnjaka za odnose s javnošću kako bi se povećala vidljivost specifične djelatnosti fakulteta. 3.2. Pri redefiniranju mehanizama određivanja strukture radnog vremena i radnih zadaća nastavnika potrebno je posebnu pozornost posvetiti medicinskim fakultetima i pomno analizirati poziciju nastavnika zbog njihova kumulativnog radnog odnosa u zdravstvenim ustanovama. Rad u zdravstvu znatno utječe na strukturu radnog vremena posvećenog nastavničkom i znanstvenom radu te je potrebno u aktima koji definiraju uvjete za kliničke bolnice jasno definirati potrebu zaštićenog vremena za nastavnike za razne oblike nastave (uz krevet bolesnika, u učionici...) u okviru radnog vremena u zdravstvu (posebno mjera 3.2.3.) U strukturi radnog vremena u nastavnom radu s pacijentima također je potrebno voditi računa o pravima pacijenata, potrebi organizacije nastave u pojedinim kliničkim strukama (npr. pedijatrija, porodništvo). Mjera 3.2.1. i 3.2.2. Premda se u Akcijskom planu navodi da su za mehanizme vrednovanja rada nastavnika i mehanizme zaštite maksimalnih opterećenja nastavnika nadležni MZO i sindikati, fakulteti moraju inzistirati na specifičnosti pojedinih područja to se posebno odnosi na kliničku nastavu na medicinskim fakultetima. Mjera 3.3.1. pri izradi standarda kadrovske strukture, ustroja radnih mjesta i izradi odgovarajućih pravilnika valja posebnu pozornost posvetiti medicinskim fakultetima u odnosu na nastavnike koji izvode kliničku nastavu te su ujedno zaposlenici kliničkih ustanova (integrirani (kumulativni) radni odnos). U kadrovskoj strukturi u kliničkim ustanovama, nastavnim bazama medicinskih fakulteta potrebno je kreirati zajedničku politiku zapošljavanja medicinskog fakulteta i kliničke zdravstvene ustanove. 5.cilj Mjere 5.1.1. i 5.1.2. Prostorni zahtjevi medicinskih svih fakulteta odnose se na nastavne programe koji se temelje na ishodima učenja i stjecanja kompetencija te zahtijeva suvremeni pristup učenja vještina. To vrijedi za sve studijske programe koji se izvode na medicinskim fakultetima: integrirani preddiplomski i diplomski studiji medicine, preddiplomski i diplomski studiji sestrinstva, primaljstva..., a također i poslijediplomske studijske programe. To je specijalističko usavršavanje doktora medicine, što uključuje i poslijediplomske specijalističke studije, trajno medicinsko usavršavanje/trajni profesionalni razvoj, a također i doktorski studiji. Stjecanje praktičnih vještina te općih kompetencija (generic competences, transferable skills) zahtijeva posebno opremljene kabinete vještina na medicinskim fakultetima, dijelom smještene u kliničkim ustanovama. 5.2.3. S obzirom da se veći dio nastave, kao i klinička te translacijska istraživanja odvijaju u kliničkim ustanovama, postojeće bolničke informacijske sustave trebalo bi nadograditi kako bi se klinički podatci mogli primijeniti u nastavi i istraživanjima 7.cilj Mjera 7.4.1. Premda je strategija zapošljavanja inozemnih nastavnika u nadležnosti MZO, savjetuje se uzeti u obzir posebnosti rada medicinskih fakulteta zbog njihove specifične povezanosti sa zdravstvenim ustanovama – kliničkim bolnicama u kojima se odvija veliki dio nastave na diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima. Pod kolonu „Nadležnost“ predlažemo odgovarajuće dodati riječi: i „Rektorski zbor“ i „NVZVOTR“, kako slijedi: CILJ/MJERA: Nadležnost: 2.2.2. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 2.2.3. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 2.3.1. dodati riječ: NVZVOTR 2.4.1. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor (i pod razviti, i pod implementirati sustav) 2.6.2. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor (i pod definirati, i pod uspostava) 2.7.1. dodati riječ: Rektorski zbor i brisati riječ: AZVO 2.8.7. dodati riječi: Rektorski zbor (i pod osmisliti, i pod razraditi mehanizme) 3.1.4. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 3.2.1. dodati riječi: Rektorski zbor i NVZVOTR 3.2.2. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 4.1.2. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 5.1.1. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor (i pod provedba, i pod utvrđivanje) 5.1.2 dodati riječ: Rektorski zbor 5.2.1. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 5.2.3. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 5.2.4. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 5.2.5. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 6.1.1. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor (i pod izraditi projekt, i pod komparativnu analizu) 6.1.2 dodati riječ: Rektorski zbor 6.2.2. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 6.2.3 dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 6.2.4. dodati riječi: NVZVOTR i Rektorski zbor 6.3.1. dodati riječ: Rektorski zbor 6.4.1. dodati riječ: Rektorski zbor 6.4.5. dodati riječ: Rektorski zbor 6.5.1. dodati riječ: Rektorski zbor 7.1.1. dodati riječ: Rektorski zbor (u sve tri rubrike) 7.1.4 dodati riječ: Rektorski zbor 7.1.5 dodati riječ: Rektorski zbor (u oba reda) 7.1.6. dodati riječ: Rektorski zbor 7.1.7. dodati riječ: Rektorski zbor 7.2.1. dodati riječ: Rektorski zbor 7.3.2. dodati riječ: Rektorski zbor 7.4.1. dodati riječ: Rektorski zbor 8.1.1. dodati riječ: Rektorski zbor 8.2.2. dodati riječ: Rektorski zbor (i pod razrada, i pod sustavno praćenje) 8.3.1. dodati riječi: Rektorski zbor i NVZVOTR (i pod ujednačiti i pod izraditi pravilnik) 8.3.2. dodati riječ: Rektorski zbor 8.4.1. dodati riječ: Rektorski zbor (pod izraditi racionalni plan) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća u dijelu mjera i aktivnosti koje se nalaze u inačici AP-koja je bila na javnom savjetovanju. Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na 1. Cilj, Mjeru 1.1.1.
20 Ivan Čuljak Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Metodološki nisu najbolje riješeni Nadležnosti i provedba. Vrlo često se navodi MZO i AZOO, ASOO, a na više mjesta: MZO i nadležne agencije, a nisu jasni kriteriji. Također VRIJEME PROVEDBE. Sve se može mjeriti a jedinice mjere su opće prihvaćene. Međutim, ovdje se kao vremena u istom zadanom cilju i mjeri navode: mjeseci, tromjesečja, polovice godine, cijela godina, pedagoške godine, školske godine, kontinuirano itd. Stoga je potrebno odabrati stalnu metodologiju i držati se iste. Dobar primjer za ovo je Mjera 2.1.1. gdje se vidi dobar hodogram, odnosno sve je po mjesecima. Loših primjera ima puno, npr. Mjera 1.2. gdje nije jasno kada se što planira odvijati. Osim toga, npr u 1.2. se navodi „ped.god.“, dok se u Mjeri 2.4.8. navodi „pedagoška godina“. U 2.4.13. se navodi „šk. god.“, a drugdje „šk. g.“. Potrebna je jednobraznost. MJERA 2.4.1. je Izrada Nacionalnih kurikuluma za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje. Nadležan je MZO a provedbu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrše „MZO i recenzenti“ za osnovnoškolski MZO i recenzenti, za gimnazijski MZO i recnzenti, za umjetnički odgoj i obrazovanje MZO i recenzenti. Nije jasno zašto jedino za strukovno obrazovanje MZO i Vijeće za strukovno obrazovanje. Ako je razlog to što već postoji Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za 2016.-2020., onda je to potrebno navesti kao Napomenu. Osim toga za sve se navodi „MZO, recenzenti“, dok je jedino za osnovne škole „MZO, Recenzenti“, pa to treba ispraviti, U MJERA 2.4.4. Informiranje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za primjenu kurikularnih dokumenata, pod „Provoditi informiranje“, potrebno je izmijeniti „kontinuirano“ u „Kontinuirano“. U MJERA 4.1.4. Poboljšati opći materijalni status učitelja, se navodi: Predlaže se novi naziv mjere: Poboljšati materijalni status djelatnika u sustavu odgoja i obrazovanja. Međutim i dalje npr. u MJERA 4.4.1. se navodi: „Uvesti usklađen sustav vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete u inicijalnom obrazovanju i sustavu trajnoga profesionalnog razvoja učitelja“, a odmah iza toga „Izraditi mehanizme za praćenje kvalitete inicijalnog obrazovanja odgojno-obrazovnih djelatnika“i brojni drugi primjeri u tekstu. Predlaganje novih naziva je pozitivno, ali je lako predlagati ali se toga treba i držati. Da to baš nije tako pokazuje MJERA 4.2.4. Razviti programe usavršavanja i podrške edukatorima učitelja. Ova terminologija „edukatori učitelja“ otvara niz pitanja jer učitelji jesu edukatori (djeci), pa su moguće izvedenice poput „edukatori edukatora“. i slično. U ovakvim dokumentima mora se točno znati subjekt i objekt. Još jedan loš primjer je MJERA 4.4.2. Uvesti sustav prepoznavanja i nagrađivanja izvrsnosti studenata i zaposlenih učitelja, jer se prvo u naslovu kao objekt navode „učitelji“, nakon toga radnici („Uspostaviti kriterije i postupke nagrađivanja izvrsnosti u radu odgojno-obrazovnih radnika“) a odmah ispod toga „djelatnici“ („Uspostaviti kriterije i postupke nagrađivanja izvrsnosti u radu odgojno-obrazovnih djelatnika“). „Kako ističu iz MZO, održivost projekta podrške kurikularnoj reformi osigurana je kroz izradu obrazovnih materijala, edukaciju edukatora, praćenje i podršku školama, ravnateljima i roditeljima te širenje dosega projekta nakon pilot faze na sve osnovne i srednje škole Republike Hrvatske. (https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/divjak-ek-podrzala-kurikularnu-reformu-dodatnim-sredstvima/ Iz naslova MJERE 4.4.2. Uvesti sustav prepoznavanja i nagrađivanja izvrsnosti studenata i zaposlenih učitelja, potrebno je izbaciti „zaposlenih“ učitelja, jer nitko ne nagrađuje nezaposlene, a i dalje u tekstu se navodi „nagrađivanje u radu“. U Mjeri 4.2.2, pod nadležnosti se navodi „Rektorski zbor, sveučilišta“, a pod provedba: „Rektorski zbor, Sveučilišta“. pa je to potrebno izmijeniti. U 1. cilju: Unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova, u Načinu provedbe potrebno je izbaciti odgojno-obrazvone radnike iz: „Formirati radnu skupinu koja će utvrditi administrativne zapreke poslove o kojima odgojno-obrazovni radnici i ustanove mogu autonomno odlučivati“, jer upravo se ovaj dokument bavi cjeloživotnim i obrazovanjem odraslih, a to su između ostalih i prosvjetni radnici, dok se Cilj 1 odnosi (samo) na ustanove. U prvoj tablici, 1. cilj, Mjera 1.1. u pokazateljima potrebno je ispraviti „Broj programe druđtvene uključivosti“ u „Broj programa društvene uključivosti“. U istoj tablici, zadnja stavka „Izraditi Zakon o obrazovanju odraslih“ potrebno je izmijeniti pokazatelj sa „Zakon donesen“ na „Donošenje ili prihvaćanje Zakona“ jer se navodi i rok – 2018. godina , pa se stječe (pogrešni) dojam da je Zakon već donesen. U 1. cilju – Izrada Zakona o obrazovanju odraslih se navodi da je nadležno MZO, a provodi isto MZO. Međutim u 2. cilju – Izrada zakonske i podzakonske regulative za neformalno učenje, kao nadležno tijelo se navodi MZO, a za provedbu je nadležan „Projektni tim“. Projektni timovi obično sudjeluju u prvoj fazi, izradi nacrta ali nikada nisu nadležni, pa je to potrebno izmijeniti, tim više što se u sljedećem poglavlju, za osnovnoškolsko obrazovanje, navodi donošenje potrebne zakonske regulativa, i nadležno tijelo je MZO, a provedbeno tijelo je MZO. U MJERA 5.4.3. navodi se termin „(re)licenciranje“ („Pokrenuti sustav (re)licenciranja za stjecanje i zadržavanje dopusnice za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi“). Međutim svugdje drugdje u tekstu se navodi „licenciranje i relicenciranje“. Potrebno se držati iste terminologije. U 6. cilj: Razviti cjelovit sustav podrške učenicima, nakon toga se navodi 6.1. Uspostaviti standardizirane mehanizme rane identifikacije razvojnih potreba i mogućih teškoća djece, a nakon toga „Uspostaviti standardizirane mehanizme rane identifikacije razvojnih potreba i mogućih teškoća djece i učenika“. Ovako napisano ispada da „djeca“ nisu „učenici“. Mjera 6.5. Potrebno je izmijeniti naslov iz: ! MJERA 6.5. Pospješiti ulaganje inovativnoga gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, uključujući zajedničke istraživačke projekte s javnim sveučilištima“ u „MJERA 6.5. Pospješiti ulaganje gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, uključujući zajedničke istraživačke projekte s javnim sveučilištima“, jer ulaganjem gospodarstva u u IRI , to gospodarstvo postaje inovativno. U Tablici Mjera 6.5. se nabrajaju razna ministarstva, sve skraćenicama, pa se tako navodi MINGO, a nakon toga u 6.6. se prvno navodi MFINI i MZOS, a nakon toga se navodi „Ministarstvo gospodarstva i obrta, u zagradi (MINGO). Samo kada se nešto prvi puta u tekstu navodi potrebno je navesti puno ime i skraćenicu, pa je ovo potrebno izmijeniti. Rokovi provedbe su gotovo uvijek 2018-2020., međutim za Mjeru 6.5. je to 2018-2023. Potrebno je objasniti zašto? Potrebno je izbaciti Državni zavod za statistiku jer DZS ne sudjeluje u provedbi ove Mjere. Potrebno je izmijeniti cijelu Mjeru 6.6. jer je nejasna. Tako se u opisu sam mjere navode „timulirati ulaganja poslovnog sektora u Hrvatsku zakladu za znanost te osnivanje i financijsko jačanje privatnih zaklada“ . Međutim, u načinu provedbe se navodi samo HZZ, dok se u Pokazateljima provedbe navodi: ulaganja u HZZ ali i druge zaklade. Osim toga, jedno je ulaganje u već postojeće zaklade, a drugo je osnivanje novih zaklada. Zato je to potrebno razdvojiti.. Osim toga iz nadležnosti je potrebno izbaciti Ministarstvo financija, jer to ministarstvo ne sudjelujue u provedbi, nego samo u nadzoru financija zaklada. Potrebne su znatne promjene Popisa kratica, koji je nepotpun i netočan. U Popisu kratica ne navodi se što znači ECTS, odnosno navodi se samo na engleskom jeziku, posebno označeno (italics). Već iza toga navodi se i engleska i hrvatska skrećenica za ERDF (Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund) , pa je potrebno navesti ECTS = Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Isto vrijedi i za : ESFRI i FP9, potrebno je navesti hrvatske nazive. Djelomično prihvaćen Dio komentara koji se odnosi na jednoobraznost korištenja termina pedagoška i školska godina, recenzenti umjesto Recenzenti te Kontinuirano umjesto kontinuirano se prihvaća. Nadalje, prihvaća se prijedlog u svezi s ciljem 1. Dio prijedloga koji se odnosi na prvu tablicu, 1. cilj, Mjeru 1.1. umjesto „Zakon donesen“ – preformulirati u „Izrađen i donesen Zakon“ prihvaća se, čime je preciziran i rok donošenja Zakona. Prihvaća se prijedlog da se umjesto termina (re)licenciranje koriste pojmovi licenciranje i relicenciranje. Prihvaća se sugestija u svezi s usklađivanjem terminologije odgojno-obrazovnih djelatnika. Ne prihvaća se dio komentara u svezi s 6. ciljem. „Djeca“ su polaznici ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a „učenici“ su djeca koja pohađaju školske ustanove.
21 Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE PRIJEDLOZI ZA JAVU RASPRAVU MJERA 7.4.1. Analizirati i po potrebi revidirati mrežu odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se ostvaruju posebni programi odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama U posebnim ustanovama se provode i redoviti programi uz individualizirane postupke (čl. 5.st.7) te redoviti programi uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke ( čl. 6. st.8). Potrebno je jasnije odrediti odnosi li se ovaj prijedlog samo na posebne (posebni programi uz individualizirane postupke po čl. 8 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju N.N.24/15.) ili sve programe koji se provode u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja. Predlažem da se u provoditelje zadužene za provedbu navedenog dodaju i osnivači ustanova. MJERA 7.4.3. Transformirati odgojno-obrazovne ustanove u kojima se izvode posebni programi za djecu s teškoćama u centre kompetentnosti za podršku redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama pružanjem usluga savjetodavne podrške mobilnih stručnih timova U ovom dokumentu se na više mjesta navodi termin „centri kompetentnosti“ za podršku redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Potrebno je ujednačiti terminologiju s terminima koji se koriste u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju N.N.24/15. (čl.18. st.1.). U Pravilniku se koristi termin centri potpore, pa ga je potrebno kao takav primijeniti i u ovom dokumentu. Nužno je uskladiti propise kojim se uspostavljaju centri potpore u stavku 3. ove mjere s drugim propisima npr. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, obzirom da će dio nastavnika u posebnoj ustanovi trebati uz redovitu nastavu obavljati i poslove u mobilnom stručnom timu. Kako će ravnatelj obračunati satnicu i izdati rješenje/odluku za tekuću školsku godinu? Tu su još i druga materijalna izdvajanja za zaposlenike npr. za prijevoz u redovne škole u kojima će članovi mobilnih stručnih timova obavljati rad što treba unaprijed predvidjeti. U sklopu mjere 7.4.3 nije jasno na koji način će biti osigurano financiranje centara potpore osim ukoliko se to pitanje neće riješiti kroz mjeru 7.4.2 što u ovom prijedlogu nije posve jasno. U dijelu ove mjere 7.4.3.( „Pripremiti programe rane intervencije, dijagnostike, rehabilitacije i edukacije u centrima za kompetentnost u cilju podrške redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama“) trebat će osim programa osigurati i materijalna ulaganja u posebne ustanove, kako bi one mogle udovoljiti postavljenim ciljevima. Osim financiranja centara potpore treba i kadrovski planirati stručnjake određenih specijalnosti (koji trenutno nisu zaposleni u posebnim ustanovama). Predlažem dopuniti mjeru 7.4.3.: Izraditi kadrovsku, financijsku i prostornu analizu stanja u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama koje će se transformirati u centre potpore. U suprotnom centri potpore neće moći kvalitetno obavljati svoju zadaću. Osim osposobljavanja mobilnih stručnih timova prema specifičnim potrebama djeteta treba voditi računa i o tome koji timovi će pokrivati osnovne, a koji srednje škole te za koje područje (teritorij) će pojedini mobilni timovi biti zaduženi. I na kraju što s onim posebnim ustanovama koje ne zadovolje donesene kriterije za centre potpore? Hoće li one biti zatvorene, a djelatnici izgubiti posao ili za njih postoji neka druga mogućnost, obzirom da su suočene i s kontinuiranim padom broja novoupisanih učenika? Stoga, bi kriteriji trebali biti što žurnije doneseni, kako bi se posebne ustanove uskladile sa zahtjevima koji se od njih očekuju. Ne smijemo zaboraviti kako će osnivanje centra potpore doprinositi širem cilju - povećanju uspjeha u inkluziji učenika s teškoćama u razvoju srednjih škola, pružanjem sustavne pomoći i podrške roditeljima i nastavnicima zbog prevladavanja učestalih problema u njihovoj suradnji. MJERA 7.4.4. Izraditi nastavne programe za nove kvalifikacije za učenike s teškoćama U provedbu mjera pod 7.4.4. treba uključiti i Zavod za zapošljavanje koji provodi profesionalno informiranje i usmjeravanje, savjetovanje i zapošljavanje te raspolaže odgovarajućim pokazateljima i podatcima u svezi navedenog. Potrebno je predvidjeti uvođenje 1. razine osposobljenosti – za pojedine radne zadatke, za one učenike koji se nisu u mogućnosti obrazovati za pomoćna zanimanja (2.razina HKO). Dio roditelja ne prihvaćaju teškoće učenika i žele da njihovo dijete dobije makar bilo kakvu svjedodžbu o osposobljenosti za najjednostavnije poslove što realno ovi učenici i mogu. Stoga, bi bilo potrebno razraditi i navedene programe. Potrebno je ustrojiti posebne razredne odjele (3 - 5 učenika) s obzirom na vrstu teškoća i specifičnosti funkcioniranja koje ugrožavaju njegovu osobnu sigurnost ili sigurnost drugih učenika (čl. 5. i 6. Pravilnika o OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (N.N 24/2015.). Obzirom da ovi učenici ugrožavaju osobnu i tuđu sigurnost, a ovi posebni razredni odjeli nisu trenutno ustrojeni. Potrebno je poboljšati ponudu zanimanja i izmijeniti nastavni plan i program, kako bi se mladima omogućilo stjecanje kvalifikacija za što uspješnije uključivanje na tržište rada. Neophodno je revidirati postojeći nastavni plan i program po kojem se školuju učenici s teškoćama u razvoju po posebnom programu iz 1996. godine! Nužno je uvesti nove izborne općeobrazovne (informatika i engleski itd.) i strukovne sadržaje kojima će učenici steći dodatne kompetencije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. MJERA 7.3.3. Postupno uvoditi programe produženog boravka u školske ustanove. Osigurati potrebne prostorne kapacitete za uvođenje produženog boravka. Srednja škola-Centar za odgoj i obrazovanje provodi već 4 školske godine program produženog stručnog postupka (PSP-a) za učenike koji se školuju po posebnom programu. Željeli smo proširiti ponudu i na redovne škole, no za navedeno nije postojalo zakonsko uporište. U ovom dokumentu nije jasno hoće li se ovaj prijedlog odnositi i na srednje škole. Ističemo kako trenutno PSP nije uopće obuhvaćen financiranjem, pa raduje mogućnost osiguravanja sredstava i za ove programe. MJERA 6.6. Osiguravanje podrške djeci i učenicima romske nacionalne manjine Potrebno je dodati i posebno apostrofirati osiguravanje i financiranje uvjeta u školama ili kod poslodavaca za izvođenje praktične nastave. Trenutno imamo problem što mnogi poslodavci ne žele primiti na naukovanje učenike Rome. MJERA 8.2.4. Izgraditi unutarnje kapacitete agencija (povećati broj savjetnika i stručnih edukacija) Potrebno je uvesti sveobuhvatno i obvezno stručno usavršavanje i senzibilizaciju svih nastavnika, a posebice stručnih učitelja na praktičnoj nastavi o specifičnostima rada s učenicima s teškoćama. Ova usavršavanja su neophodna i trebala bi biti obvezna za sve zaposlenike u školi, naročito obzirom na povećanje broja učenika s teškoćama u redovnim (izrazito u srednjim školama koje rijetko imaju zaposlene edukacijske rehabilitatore). Djelomično prihvaćen Aktivnost u mjeri 7.4.1. je jasno definirana i odnosi se isključivo na odgojno-obrazovne ustanove (tzv. centre za odgoj i obrazovanje) koje primarno provode posebne programe odgoja i obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju. Provoditelji zaduženi za provedbu su i osnivači (JLPS). Prijedlog promjene termina iz „centri kompetentnosti“ u „centri potpore“ je prihvatljiv jer je pravna osnova za ustrojavanje „centara potpore“ dana u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju N.N.24/15. (čl.18. st.1.). Obveza MZO-a prema ovoj Strategiji (Mjera 7.4.3.) je donošenje kriterija za osnivanje „centara potpore“ što će zahtijevati i promjenu odredbi drugih provedbenih propisa te definiranje i formiranje mobilnih stručnih timova. Prijedlog vezan uz Mjeru 7.4.4. nije prihvatljiv jer se navedene aktivnosti u Akcijskom planu odnose na izradu nastavnih programa za nove kvalifikacije. Prijedlog vezan uz mjeru 7.3.3. nije prihvatljiv jer programi produženog boravka nisu isto što i programi produženog stručnog postupka. Prijedlog u svezi Mjere 6.6. nije prihvatljiv jer je navedena mjera jasno definirana.
22 Ivica Boljat Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Prijedlog je prepun izvrsnih ideja, ali neke od njih, a naročito rokovi za provedbu i financije potrebne za njihovu implementaciju, nisu usklađeni s hrvatskom realnošću. Komentari mjera i sugestije su prema redoslijedu u Akcijskom planu. - Vrednovanje udžbenika i pomoćnih nastavnih materijala: kod pisanja novog zakona trebalo bi odrediti samo jednu radnu skupinu za određeni nastavni predmet i ograničiti broj udžbenika koji će se rabiti u školama (tri najbolje ocijenjena) - Uvođenje obveznog kolegija “Vrednovanje i ocjenjivanje”: nepotrebno je u ovom dokumentu, to je obvezni skup ishoda učenja u svim Standardima kvalifikacije učitelja/nastavnika , koji može, ali ne mora biti nastavni predmet - Analiza potreba…jedinica samouprave za…ljudskim resursima: ovo je prevažno da bi rok bio 2020. Dubrovnik, najbogatiji hrvatski grad, zbog nebrige gradskih vlasti godinama ne može osigurati kvalificirane učitelje matematike, fizike i informatike - Izraditi standard zanimanja i standard kvalifikacije nastavnika općih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi: trenutno ne postoji upisan niti jedan u registru HKO, ne postoji mogućnost kombiniranje dvije djelomične kvalifikacije u jednu cjelovitu za dvopredmetne nastavnike, smjernice za izradu se mijenjaju nakon što su mnogi prijedlozi izrađeni, neusklađeni su nazivi zanimanja učitelj/nastavnik/profesor. Nerealan je i rok 2019-2020 - Unaprijediti model pripravništva i polaganja stručnog ispita (stjecanja prve licence) odgojno-obrazovnih radnika: stimulirati mentore da to zaista i budu, dvopredmetni nastavnici trebaju položiti oba stručna ispita, možda i razlikovati one za osnovnu i srednju školu, posebno matematičku gimnaziju. - Stimulirati upis najkvalitetnijih kandidata na učiteljske i nastavničke studije: ovo zvuči kao dobra šala. Nikada i nigdje najbolji srednjoškolci nisu upisivali nastavničke studije, ali je degradacija učiteljskog poziva drastično snizila kvalitetu studenata koji ih upisuju u odnosu na vrijeme prije 20 – 30 godina. - Izraditi model stipendija za upis najkvalitetnijih studenata u deficitarna učiteljska zanimanja: bilo bi i vrijeme, ali neki konkretni potezi MZO proizvode sasvim suprotne efekte. Najveći je manjak nastavnika matematike, fizike i informatike koji su i najteži studiji općenito. Ove preddiplomske studije na fakultetu koji drži (pre)visoke standarde završava manje od 20% studenata koji ih upišu S druge strane, MZO nastoji kroz popis “preporučenih kvalifikacija” ozakoniti praksu da učitelji razredne nastave s “modulom” (ima ih 150 u sustavu) predaje informatiku u predmetnoj nastavi iako nema ni informatičkih ni metodičkih kompetencija za to. U nedavnoj dodjeli STEM stipendija iste su dobili i studenti informatologije! - Osnaživati institucijske i individualne kapacitete za provedbu istraživanja u području obrazovanja i profesionalnog razvoja učitelja u svrhu kreiranja i unapređivanja obrazovnih politika i obrazovne prakse: studenti jedinog poslijediplomskog doktorskog studija iz istraživanja u obrazovanju iz prirodoslovnog i tehničkog područja ne mogu ni sanjati da im MZO osigura uvjete koje imaju njihovi izraelski kolege: smanjenu normu, jedan dan tjedno slobodan, godina dana plaćenog dopusta za izradu i pisanje disertacije. - Unaprjeđenje informacijsko-komunikacijske infrastrukture odgojno-obrazovnog sustava: aplikacija “Burza učitelja” značajno bi olakšala hitne zamjene odsutnih učitelja i suzila koruptivni prostor ravnateljima kod prijema učitelja razredne nastave i pojedinih predmeta kojih je previše u odnosu na sve manje potrebe zbog smanjenja broja učenika. Podatke o upražnjenim mjestima objavljivale bi škole, nastavnici bi unosili svoj trenutni status, a MZO bi definiralo kriterije izbora. Izabrani učitelji i škole bi trenutačno dobivali informacije putem SMS-a ili e-pošte. - Izgraditi unutarnje kapacitete agencija i nadležnog ministarstva (povećati broj savjetnika i stručnih edukacija): već nekoliko godina svi ili većina savjetnika za informatiku nemaju formalnih kvalifikacija za taj posao. Štetno je savjetnike u potpunosti angažirati u agenciji jer tako gube kontakt sa školskom realnošću. Poželjno bi bilo da 2-3 dana tjedno rade u školi kao učitelji - Uskladiti broj i profil studijskih programa s društvenim i gospodarskim potrebama: pokušaj pred nekoliko godina da se to napravi makar u simboličnom iznosu za studije ekonomije neslavno je propao jer je podpredsjednik vlade stigao s mjesta dekana tog fakulteta. Ovo je nužna mjera, država ima ovlasti za provesti je ali… Trenutno sveučilišta sama određuju upisne kvote vodeći računa o svojim kratkoročnim interesima i svakako je bolje da to čini netko neovisan. Područna vijeća su dobar kandidat, HZZ ne baš jer su postali svrha sami sebi i nisu u stanju dati realnu procjenu potreba niti u kratkoročnom razdoblju - Uskladiti nacionalne minimalne kriterije za dobivanje dopusnice s međunarodno prihvaćenom praksom: iste kriterije treba primjenjivati i kod priznavanja inozemnih diploma za rad u reguliranim profesijama (nastavnici), što sada nije slučaj. Uskraćuju se dopusnice hrvatskim fakultetima koji u puno većoj mjeri ispunjavaju kriterije od nekih inozemnih institucija čije se diplome priznaju iako nemaju ni izbliza potrebne kadrove - Povećati broj inozemnog akademskog osoblja na visokim učilištima: puno bolje bi bilo mladim hrvatskim znanstvenicima školovanim na prestižnim svjetskim sveučilištima osigurati stambene i radne uvjete za povratak Dodati mjeru: MZO/MF će osigurati namjenska proračunska sredstva za subvencioniranje cijene stana i/ili kamate za stambene kredite namijenjene mladim znanstvenicima: slična mjera 2004. zadržala je u zemlji nekoliko stotina najboljih mladih znanstvenika. U međuvremenu su u nekim gradovima cijene stanova udvostručene pa bi 30 godina polovica plaće odlazila na otplatu kredita po komercijalnim uvjetima. Djelomično prihvaćen Dio komentara koji se odnosi na uvođenje obveznog kolegija „Vrednovanje i ocjenjivanje“ se prihvaća. U standardima kvalifikacija učiteljskih i nastavničkih zanimanja, obavezni skup ishoda pokriva područje vrednovanja i ocjenjivanja, odnosno dokimologije.
23 Institut za razvoj obrazovanja Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, SMJERNICE ZA PROVEDBU STRATEGIJE 7. CILJ: INTEGRIRATI POLITIKE CJELOŽIVOTNOG UČENJA I OBRAZOVANJA S CILJEVIMA OSOBNOG, DRUŠTVENOG, GOSPODARSKOG, REGIONALNOG I KULTURNOG RAZVOJA TE S POLITIKAMA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNOM SKRBI MJERA 7.1. - Institut za razvoj obrazovanja (IRO) predlaže da se u aktivnosti u okviru ove mjere u kategoriju „Nadležnost“ doda Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. Nije prihvaćen Mjera ne može biti u nadležnosti NVRLJUP.
24 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije U cjelokupnom tekstu predmetnog prijedloga potrebno je unijeti terminološke ispravke, te umjesto „osobe s invalidnošću“ koristiti i pisati „osobe s invaliditetom“, a sve sukladno terminologiji korištenoj u drugim ranije donesenim dokumentima kao što je primjerice Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Podsjećamo i na Sheratonsku deklaraciju, koja je donesena na Okruglom stolu “Suvremeni pristup poimanju i definiranju invalidnosti” održanom 2003. godine kada je usvojeno nazivlje koje se koristi u pitanju invaliditeta: za odrasle osobe – osobe s invaliditetom i za djecu – djeca s teškoćama u razvoju. Kod 1. Cilja: izgraditi sustav za IDENTIFICIRANJE, POTICANJE I RAZVOJ SPOSOBNOSTI I POTENCIJALA POJEDINCA TE OJAČATI SLUŽBE ZA CJELOŽIVOTNO OSOBNO I PROFESIONALNO USMJERAVANJE, Mjere 1.1. Izrada i provedba programa, projekata i aktivnosti za stjecanje suvremenih pismenosti vidovima formalnog i neformalnog i učenja, Način provedbe/aktivnosti – „Poticati osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih“ – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. U 6.4. Osigurati minimalne standarde pristupačnosti visokih učilišta studentima s invalidnošću - umjesto „studentima s invalidnošću“ - pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.1. Osigurati nacionalni sustav financiranja za postizanje veće razine pristupačnosti studentima s invalidnošću - umjesto „studentima s invalidnošću“ - pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Osigurati nacionalni sustav financiranja za postizanje veće razine pristupačnosti studentima s invalidnošću – umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.2. Prijavne i upisne procedure na visokim učilištima prilagoditi osobama s invalidnošću. Sve potrebne informacije o upisu na visoka učilišta trebaju biti jednako dostupne osobama s invalidnošću – umjesto „osobama s invalidnošću“ na oba navedena mjesta pisati „osobama s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Prilagodba prijavnih i upisnih procedura na visokim učilištima osobama s invalidnošću – umjesto „osobama s invalidnošću“ pisati „osobama s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.3. Izvođenje nastave i provjeru znanja, vještina i sposobnosti prilagoditi studentima s invalidnošću i omogućiti im da na pravedan način dokažu postizanje definiranih ishoda učenja - umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Prilagodba nastave i provjere znanja, vještina i sposobnosti studentima s invalidnošću – umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“ Kod Mjere 6.4.4. Osigurati pomoćnu tehnologiju i asistente u nastavi za studente s invalidnošću – umjesto „studente s invalidnošću“ pisati „studente s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Osigurati pomoćnu tehnologiju i asistente u nastavi za studente s invalidnošću – umjesto „studente s invalidnošću“ pisati „studente s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe/Aktivnosti Postotak osigurane pomoćne tehnologije na visokim učilištima i asistenata u nastavi za studente s invalidnošću u odnosu na potrebe – umjesto „studente s invalidnošću“ pisati „studente s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.5. Osigurati rad institucionalnih službi i stručnih tijela za potporu studentima s invalidnošću – umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Osigurati rad institucionalnih službi i stručnih tijela za potporu studentima s invalidnošću – umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Stupanj operativnosti i postotak institucija s uredima ili stručnim službama za osobe s invalidnošću – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.6. Osiguravanjem prostorne pristupačnosti i primjenom univerzalnog dizajna omogućiti svim studentima, uključujući i studente s invalidnošću, dostupnost svih resursa namijenjenih studentima – umjesto „studente s invalidnošću“ pisati „studente s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Razina dostupnosti svih prostora visokih učilišta osobama s invalidnošću – umjesto „osobama s invalidnošću“ pisati „osobama s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.7. Osigurati prilagođeni prijevoz studentima s invalidnošću. Institucionalne službe potpore za studente s invalidnošću pri visokim učilištima svake akademske godine trebaju iskazivati potrebe studenata za prilagođenim prijevozom – umjesto „studente s invalidnošću“ pisati „studente s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Osigurati prilagođeni prijevoz studentima s invalidnošću – umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Postotak studenata s invalidnošću koji se koriste prilagođenim prijevozom – umjesto „studenata s invalidnošću“ pisati „studenata s invaliditetom“. Kod Mjere 6.4.8. Sustavno prikupljati podatke o studentima s invalidnošću koji ostvaruju prava i koriste se oblicima potpore u sustavu visokog obrazovanja u cilju praćenja tijeka studija i unapređenja potpore studentima s invalidnošću – umjesto „studentima s invalidnošću“ pisati „studentima s invaliditetom“ na oba mjesta. Kod načina provedbe/Aktivnosti Pratiti tijek studija studenata s invalidnošću radi unapređenja potpore tijekom njihova obrazovanja – umjesto „studenata s invalidnošću“ pisati „studenata s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe/Aktivnosti Stupanj operativnosti sustava praćenja upisa, dinamike i uspješnosti završavanja studija za studente s invalidnošću – umjesto „studente s invalidnošću“ pisati „studente s invaliditetom“. U dijelu Obrazovanje odraslih umjesto „isključenim, osobama s invalidnošću“ pisati „isključenim, osobama s invaliditetom“. Kod Mjere 1.2.1., Načina provedbe/Aktivnosti Motivirati i financijski stimulirati osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Postotak građana bez osnovne obrazovanosti ili s nižim razinama, socijalno marginaliziranih, osoba s invalidnošću, starijih i osoba treće životne dobi te useljenika uključenih u programe – umjesto „osoba s invalidnošću“ pisati „osoba s invaliditetom“. Kod Mjere 1.2.2. Izraditi i provoditi prioritetne programe formalnog i neformalnog obrazovanja za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim razinama obrazovanosti, za socijalno marginalizirane i isključene, za osobe s invalidnošću, za starije i osobe treće životne dobi te useljenike – umjesto „za osobe s invalidnošću“ pisati „za osobe s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Izraditi programe formalnog i neformalnog obrazovanja za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim razinama obrazovanosti, za socijalno marginalizirane i isključene, za osobe s invalidnošću, za starije i osobe treće životne dobi te useljenike – umjesto „za osobe s invalidnošću“ pisati „za osobe s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Broj programe formalnog i neformalnog obrazovanja za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim razinama obrazovanosti, za socijalno marginalizirane i isključene, za osobe s invalidnošću, za starije i osobe treće životne dobi te useljenike – umjesto „za osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Provoditi programe formalnog i neformalnog obrazovanja za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim razinama obrazovanosti, za socijalno marginalizirane i isključene, za osobe s invalidnošću, za starije i osobe treće životne dobi te useljenike – umjesto „za osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Broj polaznika formalnog i neformalnog obrazovanja za građane bez osnovne obrazovanosti, s nižim razinama obrazovanosti, za socijalno marginalizirane i isključene, za osobe s invalidnošću, za starije i osobe treće životne dobi te useljenike – umjesto „za osobe s invalidnošću“ pisati „za osobe s invaliditetom“. Kod Mjere 1.2.3. Motivirati i financijski stimulirati osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Načina provedbe/Aktivnosti Pokrenuti financijski instrument za uključivanje osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Iznos sredstava predviđen i utrošen za uključivanje osoba niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Kod Pokazatelja provedbe Nacionalna kampanja za uključivanje osoba niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike za sudjelovanje u obrazovanju odraslih – umjesto „osobe s invalidnošću“ pisati „osobe s invaliditetom“. Prihvaćen Prihvaća se.
25 Savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Želimo se osvrnuti na krive izraze „studenata” i “osoba s invalidnošću“. Vrlo je važno da koristimo ispravne izraze. Hrvatska država je potpisala i ratificirala „Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom“. Imamo i „Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom“. Nemamo “Konvenciju o pravima osoba s invalidnošću” kao ni “Ured pravobraniteljice za osobe s invalidnošću”. Ovim putem inzistiramo da se i dalje držimo pravilnih izraza; tim više što se pokret osoba s invaliditetom godinama borio da se koristi jedan naziv oko kojeg smo svi složni. Prihvaćen Prihvaća se.