Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA Obzirom da se iz našeg jučerašnjeg predanog teksta primjedbi označenog u bojama (sa svim izmjenama od 2014-2016.g.i sa primjedbama na prijedloge novih izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima) nije dovoljno jasno što je naš prijedlog dajemo osvrt na cijelu problematiku sudskih vještaka i procjenitelja: Ministarstvo pravosuđa nije dalo nikakvo obrazloženje zašto se odustalo od donošenja Zakona o sudskim vještacima koji je bio predviđen planom normativnih aktivnosti za 2017. godinu, iako se dobro zna da postojeći regulatorni okvir nije adekvatan onome od prije 20 godina koji se stalno mijenja, ali ostaje isti zastarjeli način reguliranja rada sudskih vještaka. Saborska zastupnica gđa Vesna Škare Ožbolt na našu inicijativu predala je Saboru RH nacrt Zakona o sudskim vještacima u travnju 2014.g. koji je na prijedlog tadašnjeg ministra i Vlade RH odbijen na sjednici Sabora RH 19.09.2014.g. što je sramota za državu koja bi trebala težiti urešenom pravosuđu. Iako smo od 2013.g. u EU, i trebali bi biti bolje organizirani, nejasno je dugogodišnje odbijanje Ministarstva pravosuđa sa svim dosadašnjim ministrima da se regulirane profesije sudskih vještaka i procjenitelja urede Zakonom i formira se Komora za obje profesije koja bi provjeravala ispunjavanje kriterija za nove kandidate, njihovo stalno stručno usavršavanje, donosila cjenike sukladno složenosti posla, kontrolirala stručnost izrađenih nalaza i mišljenja nakon prijava za nestručne nalaze i procjene od strane sudova, odvjetništva i stranaka. Postojeći načinom imenovanja sudskih vještaka dopuštena je nepotrebna hiperprodukcija sudskih vještaka, a ne po iskazanoj potrebi sudova. Nema čak ni uredne statistike s evidencijom angažiranih vještaka u svim sudovima RH gdje bi se mogli dobiti razni pokazatelji o uspješnosti korištenih ili odbačenih (neupotrebljivih nalaza i mišljenja, o roku plaćanja/neplaćanja sudskih vještaka i procjenitelja, tko od sudaca koristi nalaz vještaka, a da mu isti nije nikada platio, ili je potraživanje otišlo u zastaru ? Iz tog proizlazi da sudovi nemaju utvrđene protokole ponašanja pa je u novije vrijeme uveden običaj sudaca da traže tri ponude pa izabiru onu sa najnižom cijenom. Da li tako smiju sa odvjetnicima ? Tko to dozvoljava i po kojem propisu ? Mnogi suci ne poštuju odredbe obveznog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi gdje je i za javna tijela propisan maksimalni rok plaćanja računa 30 dana od dana ispostave računa, iznimno po dogovoru 60 dana. Potrebno je ukinuti zastare kod neplaćanja rada vještaka/procjenitelja čiji je nalaz korišten da bi se okončao neki sudski spor. Iz obveznog osiguranja sudaca koje treba uvesti treba naplaćivati kamate za sve sporove u kojima su prouzročili štetu vještacima ( i pravnim i fizičkim osobama) višemjesečnim i višegodišnjim neplaćanjem njihovog rada. Postojeće obvezne smjernice od EU za rad sudskih vještaka je dokument koji je prilagodio CEPEJ pri Europskoj Komisiji na svom 24. plenarnom sastanku u Strasbourgu 11. – 12. prosinca 2014., a isti je materijal prezentirala gđa Baran iz Ministarstva pravosuđa na V. Kongresu sudskih vještaka i procjenitelja 3. i 4.11.2017.g. u hotelu Westin, sa 507 sudionika iz 9 država. U istom dokumentu nema napisane prepreke za osnivanje Komore sudskih vještaka i procjenitelja. Liječnici imaju Komoru liječnika, ali i drugi sudionici u zdravstvu imaju svoje Komore (medicinske sestre posebno Komoru i primalje posebno Komoru). Nigdje u propisima (niti ovim Pravilnikom, niti Zakonom o sudovima nisu određeni kriteriji po kojima sucu trebaju birati sudske vještake, pa nasumično dodjeljivanje spisa po abecedi u kompjuteru na sudačkoj mreži ne znači pravilan izbor za složenost predmeta koji se vještači. Stoga bi detaljne liste sa popisom dosadašnjih vještačenja svakog vještaka trebale biti sastavni dio podataka koje suci imaju na uvid i kojima bi se rukovodili i imali argument za što su baš odabrali određenog vještaka. Upitan je međusobni odnos suda i vještaka: znači li automatski rješenje o imenovanju u pojedinom sudskom sporu narudžbenicu ili ugovor o djelu? Ovo je važno zbog obveze urednog plaćanja vještaka od strane sudova. Smatra li Ministarstvo pravosuđa da je naknada sudskim vještacima adekvatna? Ako je 1998.g. vrijednost boda od 2,00 kn bila ista i za odvjetnike – kada je danas vrijednost boda odvjetnika 10,00 kn, a vještaka 2,00 kn bruto bez PDV odnosno vrijednost sata odvjetnika je 500.-kn bruto, a vještaka i procjenitelja 70.-kn bruto što je 7 puta manja vrijednost radnog sata između tih dviju profesija. Može li Ministarstvo pravosuđa RH navest bar jednu profesiju kojoj je vrijednost rada nepromijenjena 20 godina i još smanjena 20% u određenim postupcima? Kada je namjera ovakvo neodrživo stanje promijeniti ? Ne plaća se nas iz sredstava proračuna, plaćaju građani i pravne osobe , a troškovi sudskih sporova koji su financirani privremeno iz proračuna nakon pravomoćnih presuda naplaćuju se od okrivljenika. Višegodišnja neplaćanja od strane sudova dovode do toga da se smatra već normalnim da vještak financira rad pravosuđa koje iskoristi njegov rad i poslije mu ne plati, ide se u zastaru i tako godinama. Kako se može zahtijevati od fizičke ili pravne osobe koja vještači ili procjenjuje da financira dolazak u drugi grad, noćenje i boravak radi nazočnosti na ročištu, a da mu prethodno nije 6 mjeseci plaćen nalaz i mišljenje, a kada on to odbije – naplati mu se kazna od 6.000.-kn po Županijskom sudu u Splitu (slučaj Maštruko, vještak umirovljenik) ??? I na kraju: Zabrinjava angažman stranih tvrtki da rade vještačenja u velikim sporovima – arbitražama i plaća im se čak minimalno 1.000,00 kn neto sat rada iako uspjeh nije zagarantiran (slučaj INA-MOL) dok bi domaći vještaci i procjenitelji za isti posao mogli izraditi za 300.-do 500 kn/sat? PRIMJEDBE NA PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA: Čl. 2 glasi: Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, 2. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, 3. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to: – najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, – najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, – najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, 4. da je uspješno završila stručnu obuku, 5. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještak 6. procjeniteljima nekretnina koji imaju licence procjenitelja nekretnina položene izvan RH, a priznate u EU (status REV, FRICS, ASA itd) dozvoljava se izrada procjena nekretnina uz nadzor obveznog stalnog stručnog usavršavanja od strane davatelja licence i članstvom u Komori stalnih sudskih vještaka i procjenitelja. Obrazloženje: propisivanje obvezne provjere zdravstvene sposobnosti treba uvesti za sve sudionike pravosudnog sustava (suce, odvjetnike i vještake), a ne samo za sudske vještake koji svojim radom utječu na sudbine ljudi u svim sudskim sporovima. Ako to nije propisano za sve – koji je razlog onda samo za vještake kada sudac može i ne mora uzeti u obzir nalaz i mišljenje sudskog vještaka i njemu se daje pravo donošenja presuda, bez da odgovara za štete počinjene površnim odnosno nestručnim presudama, pa je tim prije važna njegova psihofizička stabilnost. Čl.4 glasi: Pravne osobe, zavodi ili državna tijela ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja: – ako su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje, a što dokazuju rješenjem iz nadležnog sudskog registra, -ako imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja – ako je utvrđeno da su njihovi zaposlenici imenovani stalnim sudskim vještacima za područje za koje se traži odobrenje, što se dokazuje rješenjem o imenovanju za stalnog sudskog vještaka za područje određenog županijskog odnosno trgovačkog suda, – ako za zaposlenike koji su imenovani stalnim sudskim vještacima imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, -ako imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji sa sudskim vještakom sa posebnom policom osiguranja za konkretno vještačenje. Na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. i 2. ovog članka utvrđuje se ispunjava li pravna osoba, poseban zavod ili drugo tijelo znanstvene ustanove odnosno državno tijelo uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja. Čl.5 glasi: Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe, nakon detaljnih provjera znanja i kompetencije od strane Komore sudskih vještaka i procjenitelja da kandidat ispunjava sve potrebne uvjete i da može na stručnu obuku. Fizička osoba zahtjevu prilaže životopis te dokaze o ispunjavanju uvjeta za imenovanje iz članka 2. stavka 1.točki 1.,2. i 3 ovog Pravilnika. Državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru dužni su dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici te ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Zahtjev može podnijeti i pravna osoba za svog zaposlenika pod uvjetom da je zaposlenik dao svoj pristanak u pisanom obliku, ovjeren kod bilježnika uz ispunjavanje uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika. (predlažemo ne brisati ovaj članak – nego dodajemo ovjeru kod bilježnika). Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja za pravne osobe, zavode ili druga tijela znanstvenih ustanova odnosno državna tijela podnosi zakonski zastupnik odnosno čelnik tijela. Ako predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdi na prijedlog Komore stalnih sudskih vještaka i procjenitelja da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika ili da je zahtjev nepotpun, odbit će ga odnosno odbacit će ga rješenjem odnosno. Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Čl.6 glasi: Ako kandidat za stalnog sudskog vještaka ispunjava uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na stručnu obuku u Komoru stalnih sudskih vještaka i procjenitelja. Stručna obuka obavljat će se prema obveznom programu što ga za svaku djelatnost odnosno struku utvrđuje Komora stalnih sudskih vještaka i procjenitelja, a odobrava Ministarstvo pravosuđa. Stručna obuka ne može trajati dulje od jedne godine, sa cijenom od 30.000.-kn + PDV (uplata PDV-a u državni proračun) Obrazloženje: viša cijena je u susjednim državama članicama EU. Komora stalnih sudskih vještaka i procjenitelja dužna je imenovati mentore za stručnu obuku. Za mentora se može imenovati stalni sudski vještak koji ima najmanje 10 godina iskustva u obavljanju poslova sudskog vještačenja. Popis mentora dostavlja se županijskim i trgovačkim sudovima. Čl.7 glasi: Sposobnost kandidata za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđuje se na temelju izvješća o provedenoj stručnoj obuci kod stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom kandidat dužan obaviti najmanje deset vještačenja i u njima izraditi nalaz i mišljenje. Nakon obavljene stručne obuke Komora je dužna na temelju pismenog i usmenog ispita te izvješća stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat bio na stručnoj obuci (mentora) u roku od mjesec dana izraditi mišljenje u pisanom obliku o uspješnosti obavljene obuke i osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova sudskog vještačenja i dostaviti ga predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda. U mišljenju o obavljenoj stručnoj obuci mora se navesti naziv suda i poslovni broj svakog predmeta u kojima je kandidat sudjelovao u izradi mišljenja i nalaza, kao i ime i prezime stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat obavljao stručnu obuku, s dokazom da je slušao i položio pismeni i usmeni ispit propisan Programom za stručne obuke. Članak 8.glasi: Stalni sudski vještaci su obvezni biti članovi Komore stalnih sudskih vještaka i procjenitelja, koja je obvezna provoditi programe stručne obuke i cjeloživotnog stručnog usavršavanja prema godišnjem rasporedu za sve struke. Komora je dužna županijske i trgovačke sudove izvijestiti o programima stručne obuke i godišnjem rasporedu održavanja stručne obuke. Nadzor nad provođenjem stručne obuke stalnih sudskih vještaka u Komori obavljaju Ministarstvo pravosuđa i nadležni županijski odnosno trgovački sud prema rasporedu kojeg donosi ministar pravosuđa. O provedenom nadzoru sastavlja se pisano izvješće. Članak 9 glasi: Stalni sudski vještaci moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja dostavlja se predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda prije imenovanja odnosno davanja odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja te najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja. Najniža svota osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještačenja za fizičke osobe iznosi 200.000,00 kuna, a maksimalno 500.000,00 kuna. Obrazloženje: Ne radi pravna osoba vještačenja, nego to za nju radi sudski vještak – procjenitelj, stoga nema potrebe osiguranje pravne osobe koja ne snosi konsekvence za eventualne pogreške – to snosi isključivo potpisnik konkretnog svakog vještva ili procjene tj. sudski vještak. Ukoliko pravna osoba plaća osiguranje za vještaka – tada vještak koji radi u toj pravnoj osobi treba biti pokriven tim osiguranjem. Analogno, suci bi morali biti pojedinačno osigurani za svoju odgovornost glede nanošenja štete građanima svojim štetnim presudama, a ne da država za njih snosi značajne odštete tužiteljima na sudovima EU. Državljanin države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka i u svojoj matičnoj državi a dokaz o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici s ovjerenim prijevodom. Članak 10 glasi: Nakon završene stručne obuke i prikupljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje stalnim sudskim vještakom odnosno o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučit će o zahtjevu. O zahtjevu se odlučuje rješenjem. Pravnoj osobi, zavodu ili drugom tijelu znanstvene ustanove odnosno državnom tijelu daje se odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja na vrijeme od četiri godine, samo ako ima zaposlene sudskim vještake u toj pravnoj osobi, zavodu ili drugom tijelu znanstvene ustanove odnosno državnom tijelu ili ugovor o poslovnoj suradnji sa sudskim vještakom sa posebnom policom osiguranja za konkretno vještačenje. Stalni sudski vještak imenuje se na vrijeme od četiri godine, rješenjem nadležnog suda koje u postupcima javne nabave za fizičke osobe predstavlja dokaz potreban za izradu usluga vještačenja dok za pravne osobe je potreban i izvod iz registra pravnih osoba. Protiv rješenja iz stavka 2.ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Čl.12 glasi: Nakon proteka vremena na koje je imenovan stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine. Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je imenovan. Uz zahtjev za ponovno imenovanje kandidat prilaže uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, popis predmeta u kojima je obavio vještačenje i potvrdu o stručnom usavršavanju.«. U postupku ponovnog imenovanja stalni sudski vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu. Prije ponovnog imenovanja za stalnog sudskog vještaka predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će na prijedlog Komore sudskih vještaka i procjenitelja da kandidat ispunjava sve uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu. Ako je osoba bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja do ožujka 2013.g. (datum donošenja Zakona o sudovima) treba nastaviti reimenovanja, a nova imenovanja sa srednjom školom nakon tog datuma više ne treba provoditi osim iznimno prema čl.126 Zakona o sudovima. Ovdje kriterij za ponovno imenovanje treba biti broj izrađenih predmeta na sudu, a ne broj godina iskustva prije ožujka 2013.g. Obrazloženje: netko može imati za 5 godina višestruko veći broj izrađenih predmeta nego netko s 12 godina – 3 imenovanja za vještaka, ali bez ijednog izrađenog predmeta na sudu. Ova izmjena bi riješila i problem ponovnog imenovanja stalnih sudskih vještaka koji su u međuvremenu završili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, a koji u prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stalnim sudskim vještacima nije niti percipiran kao problem. Predsjednik suda donijet će rješenje o ponovnom imenovanju. Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. U postupku ponovnog imenovanja stalnog sudskog vještaka, kao i u postupku proširenja područja vještačenja već imenovanog sudskog vještaka, vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu, već mora dostaviti dokaz o 20 sati stručnog usavršavanja godišnje iz područja sudskih vještačenja i procjena. Čl.12a glasi: Imenovani stalni sudski vještak može podnijeti zahtjev za proširenje područja vještačenja. Područje vještačenja može se proširiti samo na srodnu djelatnost koja je obuhvaćena stečenim formalnim obrazovanjem na temelju kojeg je stalni sudski vještak imenovan za područje vještačenja za koje se traži proširenje. Uz zahtjev za proširenje područja vještačenja stalni sudski vještak dužan je dostaviti dokaz o ispunjenu uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika. Prije donošenja odluke o proširenju područja vještačenja predsjednik nadležnog suda zatražit će mišljenje odgovarajuće strukovne udruge stalnih sudskih vještaka o ispunjenosti uvjeta za proširenje područja vještačenja. U postupku proširenja područja vještačenja stalni sudski vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu. Obrazloženje: Nedopustivo je imenovanje sudskog vještaka za poljoprivredu i šumarstvo, ako vještak nema završena oba fakulteta (različita i s drugim kolegijima). Agronomski fakultet i Šumarski fakultet su dva fakulteta koji jedan s drugim nemaju veze, a šumarski inženjeri nisu obrazovani biti agronomskim vještacima niti su za to osposobljeni i obrnuto. Čl.13 glasi: Imenovanog stalnog sudskog vještaka razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda: – ako to sam zatraži, – ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan, – ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan, – ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost, – ako mu je izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu, – ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja, – ako povrijedi odredbe članka 17. stavka 1 ovog Pravilnika, – ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka nakon izvršnosti rješenja iz članka 20. i 21. ovog Pravilnika. Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1., podstavcima 6., 7. i 8. ovog članka može se ponovno imenovati stalnim sudskim vještakom nakon proteka četiri godine od dana izvršnosti rješenja o razrješenju. Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1. podstavku 1. ovog članka prilikom podnošenja novog zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim vještakom u istom području vještačenja nije dužan obaviti stručnu obuku, već mora dostaviti dokaz o 20 sati stručnog usavršavanja godišnje iz područja sudskih vještačenja i procjena.. Odredbe stavka 1. podstavka 1. i 2. ovog članka smisleno se primjenjuju na oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja pravnih osoba, zavoda ili drugih tijela znanstvenih ustanova odnosno državnih tijela.. U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 5. iza riječi: „razrješenju“ dodaju se riječi: „odnosno oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja. U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 6. riječi: „rješenje o razrješenju stalnog sudskog vještaka“ zamjenjuju se riječima: „izvršno rješenje iz stavka 5. ovog članka. Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Predsjednik suda proslijedit će rješenje o razrješenju stalnog sudskog vještaka svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa. Obrazloženje: Predlažemo brisanje učestalo nesavjesno ili neuredno obavlja, i uvođenje praćenja rada i stručnog znanja od strane Komore sudskih vještaka i procjenitelja Tko će utvrditi kako koji vještak radi ? S kojim stručnim znanjem će pravna struka ocjenjivati nečiju drugu struku. Kakva učestalost nesavjesnog ili neurednog obavljanja ? Tko vodi tu statistiku ako se ne zna uopće koliko je vještaka u na sudovima trenutno angažirano (prvo, drugo, treće vještačenje itd.) ? Sve to treba provoditi Komora sudski vještaka i procjenitelja. Čl.18 glasi: Stalni sudski vještak dužan se stručno usavršavati i stjecati stručna znanja iz područja za koja je imenovan stalnim sudskim vještakom. Program stalnog stručnog usavršavanja i stručne obuke za nove kandidate izrađivati će Komora sudskih vještaka i procjenitelja. Čl.19 glasi: Rad stalnih sudskih vještaka dužni su pratiti predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednike nadležnih županijskih odnosno trgovačkih sudova. Primjedbe na ponašanje stalnog sudskog vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici te strukovne udruge sukladno odgovarajućem etičkom kodeksu kojeg moraju potpisati svi sudski vještaci RH, kao obvezni članovi Komore sudskih vještaka i procjenitelja. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka. Stručnost izrađenih nalaza provjeravati će se u Komori sudskih vještaka i procjenitelja, te sukladno istim ocjenama predlagati ponovna imenovanja ili razrješenja zbog nestručnost i ostalih propisanih povreda Etičkog kodeksa. Obrazloženje: određeno je da rad sudskih vještaka prate predsjednici županijskih i trgovačkih sudova koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici i osvojim zapažanjima obavještavati predsjednike nadležnih županijskih odnosno trgovačkih sudova, a primjedbe na rad stalnog sudskog vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici te strukovne udruge. Postavlja se pitanje kako oni sa svom svojom radnom preopterećenošću mogu pratiti stručnost rada vještaka sa preko 50 struka- specijalnosti koje imamo na popisu, to su sve nepravne struke pa je ovdje sporno pitanje kompetencije i znanja praćenja jedne tj pravne struke naspram niza potpuno drugih struka. Ovim člankom im se nepotrebno nameću obveze koje ne mogu kvalitetno odraditi. Čl.20 glasi: Stalnom sudskom vještaku koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja ili iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka najmanje tri mjeseca, a najdulje godinu dana. Rješenje o privremenoj uskrati obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka donosi predsjednik suda koji je imenovao stalnog sudskog vještaka prema kriterijima koje utvrdi Komora sudskih vještaka i procjenitelja. Čl.21. i 22 se brišu zbog neustavnosti oduzimanja poslova prije pravomoćne sudske presude prema člancima 5,14,16,28 i 54.Ustava RH. Obrazloženje za čl.21 i 22 Pravilnikom se zadire u pojedina pitanja koja predstavljaju ustavom zajamčena prava, poput presumpcije nevinosti čije je kršenje povezano s institutom privremene zabrane djelatnosti u slučaju kada se vodi kazneni postupak, te je prepreka za imenovanje. Uvjeti za prestanak obavljanja djelatnosti u vrijeme kada je u tijeku kazneni postupak ne može ulaziti u domenu Pravilnika, te ministar prekoračuje svoja ovlaštenja prilikom donošenja Pravilnika jer ga niti na jednom mjestu Zakon o sudovima ne ovlašćuje da regulira pitanje privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Čl.24 glasi: Za obavljeno vještačenje stalni sudski vještak ima pravo na naknadu koju utvrđuje sud prema posebnom cjeniku naknada stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Ako je naknada obračunata u satima kod jednostavnijih vještačenja, vještak je uz račun dužan dostaviti i obrazloženje svake stavke. Obrazloženje: Naknada se određuje prema visini naknade u stručnim Komorama. Vrednovanje rada vještaka trebalo bi odrediti sukladno složenosti predmeta na kojem se radi, pri čemu za struke gdje postoje odgovarajući cjenovni standardi (cjenici stručnih komora i udruženja: liječnici, građevinari, arhitekti, geodeti, inženjeri elektrotehnike, prometni vještaci, strojarski inženjeri, revizori i dr.), tada ti strukovni cjenici trebaju definirati cijena sata rada vještaka. Takvo vrednovanje stručnog znanja, odgovornosti i kompetencije bi trebalo biti polazna vrijednost u odnosu na te okvirne izvora podataka kako je to u EU. Sukladno tome bi se cijena sata rada vještaka kretala od 250,00 kn do 500,00 kn po satu (+ pdv), a ako bi broj bodova po satu ostao isti, znači da bi vrijednost boda trebala biti između 10 i 14 kn po bodu. Čl.27 glasi: Kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju pravne osobe iz članka 4. ovog Pravilnika postoji poseban cjenik usluga određen po Komori, sud će nagradu za obavljeno vještačenje odrediti prema tom cjeniku. Obrazloženje: Sastavni dio ovog Pravilnika mora biti novi cjenik usluga sukladno složenosti vještačenja: jednostavna, srednje složena i vrlo složena vještačenja za sve struke. Postojeći cjenik star 20 godina (od 1998.g. kada je donesen prvi Pravilnik o stalnim sudskim vještacima i od kada se vrijednost boda nije mijenjala, nego se čak tražila ušteda preko vještaka i smanjila im se vrijednost boda za 20 % kada bi se privremeno plaćao rad vještaka iz sredstava suda ili državnog odvjetništva). Postojeći zastarjeli cjenik ne prati tehnološki razvoj svih alata kojima se služe stručnjaci svih oko 50 specijalnosti u svom radu. Članak 28 glasi: Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa ili naknadu za korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce. Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov. Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu prema specifikaciji kilometraže vozila vještaka za dolazak na vještačenje. Putni trošak se obračunava u iznosu 30% cijene goriva pomnožena s kilometražom vozila. Obrazloženje: Dosadašnja potpuno anakrona odredba bila je te troškove prvenstveno obuhvaća naknada za prijevoz sredstvima javnog prometa, a tek podredno, ako se ne može koristiti sredstvo javnog prometa, vještak ima pravo na korištenje osobnog automobila. Dodatni nedostatak te odredbe je u činjenici da je upitna ekonomičnost takve odredbe, jer je korištenje osobnog automobila zapravo ekonomičnije (iako je na prvi pogled skuplje, jer se plaća cestarina, parking, trošak automobila po kilometru). Naime, korištenje sredstava javnog prometa, imajući u vidu rasprave koje počinju u 8,30 ili 9,00 i sl. sati, podrazumijeva putovanje prethodni dan, hotelski smještaj, naknadu sati provedenih na putu (kojih je više), plaćanje dnevnice i dr., što je u konačnici skuplje. Dakle, prijedlog je da se ravnopravno mogu koristiti i osobni automobil i sredstva javnog prometa, te da se u tom smislu izmijeni odredba čl. 28. st. 1. Pravilnika, na način da ista glasi: "Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa ili naknadu za korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce". Istovremeno, st. 4. čl. 28. Pravilnika se briše, a dosadašnji st. 5. postaje st. 4. Čl.30 glasi: Za vrijeme obavljanja poslova sudskog vještačenja izvan mjesta prebivališta preko 8 – 12 sati vještaku pripada pravo na naknadu u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12 – 24 sata cijela dnevnica u visini porezno priznate dnevnice u cijeloj RH. Izdaci za smještaj (noćenje) priznaju se stalnom sudskom vještaku u punom iznosu prema priloženom računu u visini porezno priznate dnevnice u cijeloj RH. Pravilnik bi kao prvo trebalo uskladiti s odgovarajućim odredbama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/1991. i dr.; u daljnjem tekstu: ZPP), jer prema odredbi čl. 256. ZPP-a, vještak ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za prehranu i prenoćište, na naknadu izmakle zarade i troškova vještačenja te pravo na nagradu za obavljeno vještačenje. Postojeće odredbe Pravilnika ništa ne govore o naknadi izmakle zarade vještaku. Čl.45 glasi: Za vještake koji su imenovani za vještačenje u pojedinim predmetima na temelju posebnih propisa smisleno se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o naknadama troškova. Čl.49 glasi: Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na sudske procjenitelje obzirom da Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 88/08 ) nije do sada usklađen sa Zakonom o sudovima. Također je ovim Pravilnikom uređen status procjenitelja nekretnina koji imaju licence procjenitelja položene izvan RH, a priznate u EU (status REV,FRICS,ASA itd) kojim im se dozvoljava izrada procjena nekretnina. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
2 Zvonimir Ajduk MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Poštovani, Hvale je vrijedno (nadam se iskreno) nastojanje da se donekle kvalitetnije uokviri rad i djelovanje sudskih vještaka. Mišljenja sam da ima previše segmenata na kojima bi trebalo poraditi i zbog toga se neću osvrtati na aktualne izmjene i dopune, mada su svi segmenti važni. Držim nekako najvažnijim, točnije temeljnim zadatkom poraditi na donošenju Zakona o sudskim vještacima. Kroz njega bi se efikasno i svrsishodno puno toga postavilo na svoje mjesto, a jedna od osnovnih poluga uspješnog rada bilo bi i uspostavljanje Komore sudskih vještaka i procjenitelja kao institucije koja bi objedinjavala sve vještake i procjenitelje u RH. Naravno da bi se kroz priželjkivani Zakon, a i Komoru rješavala i ostala pitanja - ali tada sustavno, a ne ovako "kampanjski" kao u ovom aktualnom Prijedlogu izmjena. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
3 HRVATSKO UDRUŽENJE VJEŠTAKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Poštovani Hrvatsko udruženje vještaka daje svoje prijedloge na Pravilnik: 1. Završena je javna rasprava Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima, za koji još nije objavljeno izvješće s javne rasprave. Mišljenja smo da bi tek nakon donošenja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima bilo primjereno pristupiti temeljitoj izmjeni Pravilnika o sudskim vještacima, a ne po 4. put raditi ciljane dopune Pravilnika kojima se ponovo diskriminiraju naknade sudskih vještaka koje se nisu mjenjale od 1998. godine. 1998. godine prosječna plaća u Rh je bila cca 2.900 Kn, a kolika je danas? Koliki je danas indeks potrošačkih cijena u odnosu na 1998. godinu? Zar je rad sudskih vještaka toliko necijenjen i nebitan u RH da je u 20 godina cjenik naknada i nagrada sudskih vještaka ostao nepromijenjen? 2. Članak 2. Predložena točka 2. ukinuta je u dopuni Pravilnika NN 123/15, ne vidimo smisao ponovnog vraćanja, a pogotovo jer i drugi sudionici u radu Sudova nemaju tu obavezu. - Brisati prijedlog. 3. Članak 2. Izmjeniti da glasi: "Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, 2. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to: – najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, – najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, – najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, 3. da je uspješno završila stručnu obuku, 4. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka. Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita. Za struke za koje postoji obaveza polaganja stručnog ispita za poslove projektiranja i/ili drugih poslova u struci kandidat za sudskog vještaka mora imati i položeni stručni ispit za odgovarajuće poslove u struci. Osobe imenovane stalnim sudskim vještacima koje nemaju položen stručni ispit prijelazni rok za polaganje stručnog ispita je do isteka važećeg imenovanja. Važeća imenovanja za stalne sudske vještake može se produžiti na period od 4. godine ako do isteka važećeg imenovanja ima manje od 2 godine. Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu. Stalnim sudskim vještakom iznimno se može imenovati i fizička osoba sa završenom srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i položenim stručnim ispitom ako je već imala imenovanje prije stupanja na snagu Zakona o sudovima NN 28/2013." 4. Članak 4. Dopuniti stavak 1. novom alinejom: - i ako su su njihovi zaposlenici zaposleni na puno radno vrijeme. Dopuniti članak 4. novim stavkom: "Pravne osobe mogu obavljati sudsko vještačenje samo u okviru svoje registrirane djelatnosti pod uvjetom da to obavljaju njihovi zaposlenici koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka. U vještačkim nalazima koji obavljaju pravne osobe vještačenje mora biti potpisano i ovjereno od strane sudskog vještaka i/ili sudskhi vještaka koji su izradili vještačenje unutar pravne osobe." 5. Članak 5. brisati prijedlog: „Dokaz iz članka 2. stavka 1. točke 2. prilažu osobe koje nisu u radnom odnosu.“. Ukinuto u dopuni Pravilnika NN 123/15 zašto ponovo vraćati u obavezu kada i drugi sudionici u radu Sudova nemaju tu obavezu. 6. Članak 12. dopuniti stavcima: "Pravne osobe dužne su kod ponovnog imenovanja dostaviti popis svojih zaposlenika koji su imenovani stalnim sudskim vještacima." 7. Članak 12a: Nejasna odredba "srodna djelatnost". Što se smatra uvjet za formalno obrazovanje? Formalno obrazovanje može biti i završen diplomski studij na nekom od tehničkih fakulteta, a kasnije završen npr. specijalistički sudij u trajanju od jedne godine npr. na ekonomskom fakukultetu može. Da li tada vještak tehničke struke ima dovoljno obrazovanje da bude vještak iz strukovnog područja ekonomije? Izbrisati prijedlog dodatne rečenice. Područja vještačenja su određena prema strukovnim područjima koja su određena završenim odgovarajućim studijima. Područja vještačenja definirana mogu se proširiti samo u okviru strukovnih područja koji određuju uvjete proširenja, a prema dosadašnjoj stečenoj praksi. Naime ima područja vještačenja koja nema formalne naobrazbe, ali spadaju stečenom praksom imenovanja pod određena strukovna područja i treba ih tako i dalje zadržati. 8. Primjedbe na članak 24. Pravilnika Naknade sudskih vještaka koje se nisu mjenjale od 1998. godine. 20 godina!! 1998. godine prosječna plaća u Rh je bila cca 2.900 Kn, a kolika je danas? Koliki je danas indeks potrošačkih cijena u odnosu na 1998. godinu? Vrijednost boda od 2 kn bez PDV-a po važećem Pravilniku je preniska i ne prate povećanje cijena troškova vještačenja kao niti satnicu stručne i kvalificirane osobe. Prijedlog je da satnica vještaka bude određena u iznosu od 300 Kn netto. Prijedlog je da vrijednost boda bude 10 Kn netto. Čl. 24. st. 3. - Brisati. Mišljenje: Sudski vještaci su fizičke ili pravne osobe, a ne djelatnici državne uprave, pa se stoga na njih ne može odnositi umanjenja vrijednosti boda. 9. Čl. 27. promjeniti da glasi: Kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju fizičke osobe iz članka 2. i pravne osobe iz članka 4. ovog Pravilnika postoji poseban cjenik usluga, sud će nagradu za obavljeno vještačenje odrediti prema tom cjeniku. Mišljenje: Ako za pojedine struke postoje Komore ili Udruge koje imaju svoje posebne cjenike nagradu sudskom vještaku treba odrediti po tom cjeniku, bez obzira da li je vještak pravna ili fizička osoba. 10. Članak 28. st. 1. izmijeniti da glasi: "Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu prema specifikaciji kilometraže vozila koje vještak koristi za dolazak na vještačenje. Putni trošak se obračunava u iznosu 30% cijene goriva eurosuper 95 pomnožena s kilometražom vozila." 11. Članak 38. dopuniti stavcima: "Pravne osobe dužne su predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u roku 15 dana od dana od potpisa Ugovora o radu dostaviti popis i imenovanja svojih zaposlenika koji su imenovani stalnim sudskim vještacima i koji su stalno zaposleni u toj pravnoj osobi." "Pravne osobe moraju u roku 15 dana od dana raskida Ugovora o radu sa svojim zaposlenikom, koji je imenovan sudskim vještakom u toj pravnoj osobi, obavijestiti predsjednika odgovarajućeg županijskog i/ili trgovačkog suda. U tom će slučaju će predsjednik odgovarajućeg županijskog i/ili trgovačkog suda izdat pravnoj osobi Razrješenje za obavljanja poslova vještačenja ako pravna osoba nema više niti jednog zaposlenika koji je imenovan sudskim vještakom." 12. U članaku 40. dodati u st. 1. dodati rečenicu: " Za pravne osobe za obavljanje poslova sudskog vještačenja vodi se i popis zaposlenih sudskih vještaka u pravnoj osobi." Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
4 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Na temelju članka 126. stavak 6. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka te visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih vještaka. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA Članak 2. Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, 2. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, -točka 2.brisana 5.11.2015.g. Izmjenama i dopunama Prav. o st.sud.vještacima - da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka (prijedlog siječanj 2018.g.) 3. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to: – najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, – najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, – najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, -ako je osoba bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja do ožujka 2013.g. (datum donošenja Zakona o sudovima) treba nastaviti reimenovanja, a nova imenovanja sa srednjom školom nakon tog datuma više ne treba provoditi. Ovdje kriterij treba biti broj izrađenih predmeta na sudu, a ne broj godina iskustva prije ožujka 2013.g. Obrazloženje: netko može imati za 5 godina višestruko veći broj izrađenih predmeta nego netko s 12 godina – 3 imenovanja za vještaka, ali bez ijednog izrađenog predmeta na sudu. Ova izmjena bi riješila i problem ponovnog imenovanja stalnih sudskih vještaka koji su u međuvremenu završili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, a koji u prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stalnim sudskim vještacima nije niti percipiran kao problem. 4. da je uspješno završila stručnu obuku, 5. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka. Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu. st.3.: »Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita, nakon rada sa mentorom i polaganja pismenog i usmenog ispita u Komori sudskih vještaka i procjenitelja Obrazloženje: Liječnici specijalisti imaju povlašteni položaj koji ne bi trebao postojati, jer specijalizacija nije osigurala poznavanje rada u pravosudnom sustavu, pa na taj način rad bez edukacije od strane mentora može imati loše i nesagledive posljedice (npr. utvrđivanje greške ili komplikacije kod liječenja). Članak 3. Državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji su u svojoj matičnoj državi imenovani za stalne sudske vještake u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove stalnih sudskih vještaka u skladu s odlukom o imenovanju koju je donijelo nadležno tijelo u njihovoj matičnoj državi, na temelju rješenja Ministarstva pravosuđa kojim im se odobrava obavljanje poslova sudskog vještačenja za određeno područje. Članak 4. Pravne osobe, zavodi ili druga tijela znanstvene ustanove odnosno državna tijela ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja samo ako imaju stalno zaposlenog sudskog vještaka ili ugovor o poslovnoj suradnji sa sudskim vještakom sa posebnom policom osiguranja za konkretno vještačenje. Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, 2. ako imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja 3. 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka za područja za koje se traži odobrenje, Zbog čega je propisan dodatni uvjet kojeg nema za druge profesije u pravosuđu (npr. zdravstveni pregled nije obvezan svake 4 godine za suce, odvjetnike i dr.- a trebalo bi da bi se spriječile presude u kojima se nasilno guranje prsta u anus od strane suca proglašava rukovanjem, ili odvjetnik opasan po okolicu godinama je ugrožavao okolinu dok nije ubio pa je tek onda procesuiran). Zdravstvena (uključivo psihološku) sposobnost bila bi poželjna za sve sudionike u pravosuđu: za suce, za odvjetnike i za vještake. 3. 4.da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to: – najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, – najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, – najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, 4.5- da je uspješno završila stručnu obuku, 5. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka. Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu. 6. procjeniteljima nekretnina koji imaju licence procjenitelja nekretnina položene izvan RH, a priznate u EU (status REV, FRICS, ASA itd) dozvoljava se izrada procjena nekretnina uz nadzor obveznog stalnog stručnog usavršavanja od strane davatelja licence i članstvom u Komori stalnih sudskih vještaka i procjenitelja. POSTUPAK IMENOVANJA Članak 5. Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe, nakon detaljnih provjera znanja i kompetencije od strane Komore sudskih vještaka i procjenitelja da kandidat ispunjava sve potrebne uvjete i da može na stručnu obuku. Fizička osoba zahtjevu prilaže životopis te dokaze o ispunjavanju uvjeta za imenovanje iz članka 2. stavka 1.točki 1.,2. i 3 ovog Pravilnika. Zahtjevu se može priložiti popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova. Dokaz iz članka 2. stavka 1. točke 2. prilažu osobe koje nisu u radnom odnosu. Državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru dužni su dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici te ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Zahtjev može podnijeti i pravna osoba za svog zaposlenika pod uvjetom da je zaposlenik dao svoj pristanak u pisanom obliku, ovjeren kod bilježnika uz ispunjavanje uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika. (predlažemo ne brisati ovaj članak – nego dodajemo ovjeru kod bilježnika). Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja za pravne osobe, zavode ili druga tijela znanstvenih ustanova odnosno državna tijela podnosi zakonski zastupnik odnosno čelnik tijela. Predsjednik suda procijenit će kada se za sudskog vještaka može imenovati osoba iz članka 2. stavak 1. točka 3. podstavak 3. ovog Pravilnika. Ako predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdi na prijedlog Komore stalnih sudskih vještaka i procjenitelja da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika ili da je zahtjev nepotpun, odbit će ga odnosno odbacit će ga rješenjem odnosno. Protiv rješenja iz stavka 5. 6 ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Članak 6. Ako kandidat za stalnog sudskog vještaka ispunjava uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na stručnu obuku u odgovarajuću strukovnu udrugu stalnih sudskih vještaka Komoru stalnih sudskih vještaka i procjenitelja. Stručna obuka obavljat će se prema obveznom programu što ga za svaku djelatnost odnosno struku utvrđuje Komora stalnih sudskih vještaka i procjenitelja, a odobrava Ministarstvo pravosuđa. Stručna obuka ne može trajati dulje od jedne godine, sa cijenom od 30.000.-kn + PDV (uplata PDV-a u državni proračun) Obrazloženje: viša cijena je u susjednim državama članicama EU. Strukovne udruge Komora stalnih sudskih vještaka i procjenitelja dužnea je imenovati mentore za stručnu obuku. Za mentora se može imenovati stalni sudski vještak koji ima najmanje pet 10 godina iskustva u obavljanju poslova sudskog vještačenja. Popis mentora dostavlja se županijskim i trgovačkim sudovima. Članak 7. Sposobnost kandidata za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđuje se na temelju izvješća o provedenoj stručnoj obuci kod stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom kandidat dužan obaviti najmanje pet deset vještačenja i u njima izraditi nalaz i mišljenje. Nakon obavljene stručne obuke odgovarajuća strukovna udruga Komora je dužna na temelju pismenog i usmenog ispita te izvješća stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat bio na stručnoj obuci (mentora) u roku od mjesec dana izraditi mišljenje u pisanom obliku o uspješnosti obavljene obuke i osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova sudskog vještačenja i dostaviti ga predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda. U mišljenju o obavljenoj stručnoj obuci mora se navesti naziv suda i poslovni broj svakog predmeta u kojima je kandidat sudjelovao u izradi mišljenja i nalaza, kao i ime i prezime stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat obavljao stručnu obuku, s dokazom da je slušao i položio pismeni i usmeni ispit propisan Programom za stručne obuke. Članak 8. Stalni sudski vještaci su obvezni biti članovi Komore stalnih sudskih vještaka i procjenitelja, koja je obvezna provoditi programe stručne obuke i cjeloživotnog stručnog usavršavanja prema godišnjem rasporedu za sve struke. Strukovne udruge Komora je dužnea su županijske i trgovačke sudove izvijestiti o programima stručne obuke i godišnjem rasporedu održavanja stručne obuke. Nadzor nad provođenjem stručne obuke stalnih sudskih vještaka u odgovarajućoj strukovnoj udruzi Komori obavljaju Ministarstvo pravosuđa i nadležni županijski odnosno trgovački sud prema rasporedu kojeg donosi ministar pravosuđa. O provedenom nadzoru sastavlja se pisano izvješće. Članak 9. Prije imenovanja za stalnog sudskog vještaka kandidat je dužan predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji je nadležan za njegovo imenovanje dostaviti dokaz o sklopljenom ugovoru o obveznom osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka. Kandidat mora biti osiguran tijekom cijelog razdoblja na koje je imenovan za stalnog sudskog vještaka. Najniža svota osiguranja iznosi 200.000,00 kuna. Na početku svake kalendarske godine imenovani stalni sudski vještak dužan je predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju za tekuću godinu. Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovog članka smisleno se primjenjuju i na pravne osobe koje su registrirane za obavljanje vještačenja. Stalni sudski vještak može se i dodatno osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka za pojedini slučaj, ovisno o predmetu u kojem obavlja vještačenje. Državljanin države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka i u svojoj matičnoj državi. Stalni sudski vještaci odnosno pravna osoba moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja dostavlja se predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda prije imenovanja odnosno davanja odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja te najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja. Najniža svota osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještačenja za fizičke osobe iznosi 200.000,00 kuna, a za pravne osobe 500.000,00 kuna. Obrazloženje: Ne radi pravna osoba vještačenja, nego to za nju radi sudski vještak – procjenitelj, stoga nema potrebe osiguranje pravne osobe koja ne snosi konsekvence za eventualne pogreške – to snosi isključivo potpisnik konkretnog svakog vještva ili procjene tj. sudski vještak. Ukoliko pravna osoba plaća osiguranje za vještaka – tada vještak koji radi u toj pravnoj osobi treba biti pokriven tim osiguranjem. Analogno, suci bi morali biti pojedinačno osigurani za svoju odgovornost glede nanošenja štete građanima svojim štetnim presudama, a ne da država za njih snosi značajne odštete tužiteljima na sudovima EU. Državljanin države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka i u svojoj matičnoj državi a dokaz o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici s ovjerenim prijevodom. Članak 10. Nakon završene stručne obuke i prikupljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje stalnim sudskim vještakom odnosno o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučit će o zahtjevu. O zahtjevu se odlučuje rješenjem. Pravnoj osobi, zavodu ili drugom tijelu znanstvene ustanove odnosno državnom tijelu daje se odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja na vrijeme od četiri godine, samo ako ima zaposlene sudskim vještake u toj pravnoj osobi, zavodu ili drugom tijelu znanstvene ustanove odnosno državnom tijelu ili ugovor o poslovnoj suradnji sa sudskim vještakom sa posebnom policom osiguranja za konkretno vještačenje. Stalni sudski vještak imenuje se na vrijeme od četiri godine, rješenjem nadležnog suda koje u postupcima javne nabave za fizičke osobe predstavlja dokaz potreban za izradu usluga vještačenja dok za pravne osobe je potreban i izvod iz registra pravnih osoba. Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom iz stavka 2.ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Članak 11. Imenovani stalni sudski vještak daje prisegu pred predsjednikom suda koji ga je imenovao za vještaka. Sadržaj prisege glasi: »Prisežem svojom čašću da ću povjerena mi vještačenja obavljati savjesno i prema svom najboljem znanju, a svoje nalaze i mišljenja iznijeti točno, potpuno i objektivno, sukladno pravilima struke.« Stalni sudski vještak potpisat će prisegu. Članak 12. Nakon proteka vremena na koje je imenovan stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine. Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je imenovan. Uz zahtjev za ponovno imenovanje kandidat je dužan dostaviti dokaz iz članka 2. stavak 1. točka 2. ovog Pravilnika. Zahtjevu se prilaže i popis predmeta u kojima je obavio vještačenje i potvrdu o stručnom usavršavanju. Uz zahtjev za ponovno imenovanje kandidat prilaže uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, popis predmeta u kojima je obavio vještačenje i potvrdu o stručnom usavršavanju.«. Stavak 7. mijenja se i glasi: »U postupku ponovnog imenovanja stalni sudski vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu. Za stalnog sudskog vještaka ne može se ponovno imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu. Prije ponovnog imenovanja za stalnog sudskog vještaka predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će na prijedlog Komore sudskih vještaka i procjenitelja da kandidat ispunjava sve uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu. Predsjednik suda donijet će rješenje o ponovnom imenovanju. Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. U postupku ponovnog imenovanja stalnog sudskog vještaka, kao i u postupku proširenja područja vještačenja već imenovanog sudskog vještaka, vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu, već mora dostaviti dokaz o 20 sati stručnog usavršavanja godišnje iz područja sudskih vještačenja i procjena. Članak 12.a »Imenovani stalni sudski vještak može podnijeti zahtjev za proširenje područja vještačenja. Područje vještačenja može se proširiti samo na srodnu djelatnost koja je obuhvaćena stečenim formalnim obrazovanjem na temelju kojeg je stalni sudski vještak imenovan za područje vještačenja za koje se traži proširenje. Nedopustivo je imenovanje sudskog vještaka za poljoprivredu i šumarstvo, ako vještak nema završena oba fakulteta (različita i s drugim kolegijima). Agronomski fakultet i Šumarski fakultet su dva fakulteta koji jedan s drugim nemaju veze, a šumarski inženjeri nisu obrazovani biti agronomskim vještacima niti su za to osposobljeni i obrnuto. Uz zahtjev za proširenje područja vještačenja stalni sudski vještak dužan je dostaviti dokaz o ispunjenu uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika. Prije donošenja odluke o proširenju područja vještačenja predsjednik nadležnog suda zatražit će mišljenje odgovarajuće strukovne udruge stalnih sudskih vještaka o ispunjenosti uvjeta za proširenje područja vještačenja. U postupku proširenja područja vještačenja stalni sudski vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu. Članak 13. Imenovanog stalnog sudskog vještaka razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda: – ako to sam zatraži, – ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan, – ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan, – ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost, – ako mu je izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu, – ako učestalo nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja, Obrazloženje: Predlažemo brisanje učestalo, i uvođenje praćenja rada i stručnog znanja od strane Komore sudskih vještaka i procjenitelja Tko će utvrditi kako koji vještak radi ? S kojim stručnim znanjem će pravna struka ocjenjivati nečiju drugu struku. Kakva učestalost nesavjesnog ili neurednog obavljanja ? Tko vodi tu statistiku ako se ne zna uopće koliko je vještaka u na sudovima trenutno angažirano (prvo, drugo, treće vještačenje itd.) ? Sve to treba provoditi Komora sudski vještaka i procjenitelja. – ako ne zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, – ako povrijedi odredbe članka 17. stavka 1 ovog Pravilnika, – ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka nakon izvršnosti rješenja iz članka 20. i 21. ovog Pravilnika Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1., podstavcima 6., 7. i 8. ovog članka može se ponovno imenovati stalnim sudskim vještakom nakon proteka četiri godine od dana izvršnosti rješenja o razrješenju. Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1. podstavku 1. ovog članka prilikom podnošenja novog zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim vještakom u istom području vještačenja nije dužan obaviti stručnu obuku, već mora dostaviti dokaz o 20 sati stručnog usavršavanja godišnje iz područja sudskih vještačenja i procjena.. Odredbe stavka 1. podstavka 1. i 2. ovog članka smisleno se primjenjuju na oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja pravnih osoba, zavoda ili drugih tijela znanstvenih ustanova odnosno državnih tijela.. U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 5. iza riječi: „razrješenju“ dodaju se riječi: „odnosno oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja. U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 6. riječi: „rješenje o razrješenju stalnog sudskog vještaka“ zamjenjuju se riječima: „izvršno rješenje iz stavka 5. ovog članka. Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Predsjednik suda proslijedit će rješenje o razrješenju stalnog sudskog vještaka svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa. Članak 14. U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih vještaka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA Članak 15. Stalni sudski vještak dužan se pridržavati rokova određenih odlukom kojom mu je vještačenje povjereno. Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom roku, dužan je najkasnije u roku od 8 dana prije isteka navedenog roka sudu podnijeti izvješće o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji te navesti rok do kojeg će obaviti vještačenje. Članak 16. U složenijim vještačenjima za koja je određen dulji rok za izradu nalaza i mišljenja vještak je dužan jednom mjesečno podnijeti sudu kratko izvješće o rezultatima do tada obavljenih radnji. Članak 17. Stalni sudski vještak dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je saznao u obavljanju poslova stalnog sudskog vještaka. Stalnom sudskom vještaku odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove sudskog vještačenja zabranjeno je isticanje svojstva stalnog sudskog vještaka na javnim i privatnim površinama te reklamiranje, osim isticanja uobičajene oznake na adresi sjedišta stalnog sudskog vještaka. Članak 18. Stalni sudski vještak dužan se stručno usavršavati i stjecati stručna znanja iz područja za koja je imenovan stalnim sudskim vještakom. Program stalnog stručnog usavršavanja i stručne obuke za nove kandidate izrađivati će Komora sudskih vještaka i procjenitelja. Članak 19. Rad stalnih sudskih vještaka dužni su pratiti predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednike nadležnih županijskih odnosno trgovačkih sudova. Primjedbe na ponašanje stalnog sudskog vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici te strukovne udruge sukladno odgovarajućem etičkom kodeksu kojeg moraju potpisati svi sudski vještaci RH, kao obvezni članovi Komore sudskih vještaka i procjenitelja. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka. Stručnost izrađenih nalaza provjeravati će se u Komori sudskih vještaka i procjenitelja, te sukladno istim ocjenama predlagati ponovna imenovanja ili razrješenja zbog nestručnost i ostalih propisanih povreda Etičkog kodeksa. Članak 20. Stalnom sudskom vještaku koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja ili iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka najmanje tri mjeseca, a najdulje godinu dana. Rješenje o privremenoj uskrati obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka donosi predsjednik suda koji je imenovao stalnog sudskog vještaka prema kriterijima koje utvrdi Komora sudskih vještaka i procjenitelja. Članak 21. Kompletan članak je protuustavan prema člancima 5,14,16,28 i 54.Ustava RH. Stalni sudski vještak protiv kojeg se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, a koji čini zapreku za prijam u državnu službu, dužan je odmah po saznanju o tome obavijestiti predsjednika suda koji ga je imenovao te obustaviti rad na predmetima koji su mu dodijeljeni radi izrade nalaza i mišljenja. Stalnom sudskom vještaku protiv kojeg se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka izreći će se privremena zabrana obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka. Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka donosi predsjednik suda koji je imenovao stalnog sudskog vještaka. Privremena zabrana traje do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka. Članak 22. I ovaj je članak protuustavan kao čl.21. Protiv pravomoćnog rješenja iz članka 20. stavak 2. i članka 21. stavka 3. ovog Pravilnika dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Predsjednik suda proslijedit će izvršno rješenje o privremenoj uskrati i privremenoj zabrani obavljanja poslova vještačenja svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima općinskih, prekršajnih, upravnih i trgovačkih svih sudova te Ministarstvu pravosuđa. Obrazloženje za čl.21 i 22 Pravilnikom se zadire u pojedina pitanja koja predstavljaju ustavom zajamčena prava, poput presumpcije nevinosti čije je kršenje povezano s institutom privremene zabrane djelatnosti u slučaju kada se vodi kazneni postupak, te je prepreka za imenovanje. Uvjeti za prestanak obavljanja djelatnosti u vrijeme kada je u tijeku kazneni postupak ne može ulaziti u domenu Pravilnika, te ministar prekoračuje svoja ovlaštenja prilikom donošenja Pravilnika jer ga niti na jednom mjestu Zakon o sudovima ne ovlašćuje da regulira pitanje privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Članak 23. Stalni sudski vještak dužan je sudu koji ga je imenovao odmah prijaviti svaku promjenu svojih podataka. Sud je promjene iz stavka 1. ovog članka dužan odmah unijeti u popis u koji je navedeni sudski vještak upisan. PRAVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA 1. Pravo na nagradu naknadu Članak 24. u suprotnosti s člankom 5, člankom 14. stavkom 2., člankom 16., člankom 49. te člankom 55. Ustava Za obavljeno vještačenje stalni sudski vještak ima pravo na naknadu nagradu. Nagradu naknadu utvrđuje sud prema posebnom cjeniku naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Nagrada Naknada se određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto bez PDV-a prema visini naknade u stručnim Komorama. Vrednovanje rada vještaka trebalo bi odrediti sukladno složenosti predmeta na kojem se radi, pri čemu za struke gdje postoje odgovarajući cjenovni standardi (cjenici stručnih komora i udruženja: liječnici, građevinari, arhitekti, geodeti, inženjeri elektrotehnike, prometni vještaci, strojarski inženjeri, revizori i dr.), tada ti strukovni cjenici trebaju definirati cijena sata rada vještaka. Takvo vrednovanje stručnog znanja, odgovornosti i kompetencije bi trebalo biti polazna vrijednost u odnosu na te okvirne izvora podataka kako je to u EU. Sukladno tome bi se cijena sata rada vještaka kretala od 250,00 kn do 500,00 kn po satu (+ pdv), a ako bi broj bodova po satu ostao isti, znači da bi vrijednost boda trebala biti između 8 i 14 kn po bodu. Nagrada za rad vještaka koja se isplaćuje iz sredstava suda ili državnog odvjetništva umanjuje se za 20% od utvrđene vrijednosti boda iz stavka 2. ovog članka. Protuustavna odredba Ako je nagrada naknada obračunata u satima, vještak je uz račun dužan dostaviti i obrazloženje svake stavke. Članak 25. Naknada Nagrada za vještačenje povjereno pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi. Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučajevima kada je vještačenje povjereno državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koji to vještačenje ne obavljaju kao svoju registriranu djelatnost. Članak 26. Ako je vještačenje nužno obaviti pod otežanim uvjetima (noću od 22,00 do 06,00 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.) te u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos nagrada iz cjenika nagrada stalnih sudskih vještaka uvećava se za 100%. Članak 27. Kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju pravne osobe iz članka 4. ovog Pravilnika postoji poseban cjenik usluga (cjenik pravne osobe), sud će nagradu za obavljeno vještačenje odrediti prema tom cjeniku. Sastavni dio ovog Pravilnika mora biti novi cjenik usluga sukladno složenosti vještačenja: jednostavna, srednje složena i vrlo složena vještačenja za sve struke. Postojeći cjenik star 20 godina (od 1998.g. kada je donesen prvi Pravilnik o stalnim sudskim vještacima i od kada se vrijednost boda nije mijenjala, nego se čak tražila ušteda preko vještaka i smanjila im se vrijednost boda za 20 % kada bi se privremeno plaćao rad vještaka iz sredstava suda ili državnog odvjetništva) Postojeći zastarjeli cjenik ne prati tehnološki razvoj svih alata kojima se služe stručnjaci svih oko 50 specijalnosti u svom radu. 2. Pravo na naknadu putnih troškova Članak 28. Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa, sukladno terminu zakazane rasprave. Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka do mjesta gdje treba obaviti vještačenje kao i za povratak u mjesto njegovog prebivališta odnosno boravišta. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka. Ovo je potpuno anakrona odredba da te troškove prvenstveno obuhvaća naknada za prijevoz sredstvima javnog prometa, a tek podredno, ako se ne može koristiti sredstvo javnog prometa, vještak ima pravo na korištenje osobnog automobila. Dodatni nedostatak te odredbe je u činjenici da sje upitna ekonomičnost takve odredbe, jer je korištenje osobnog automobila zapravo ekonomičnije (iako je na prvi pogled skuplje, jer se plaća cestarina, parking, trošak automobila po kilometru). Naime, korištenje sredstava javnog prometa, imajući u vidu rasprave koje počinju u 8,30 ili 9,00 i sl. sati, podrazumijeva putovanje prethodni dan, hotelski smještaj, naknadu sati provedenih na putu (kojih je više), plaćanje dnevnice i dr., što je igurano u konačnici skuplje. Dakle, prijedlog je da se ravnopravno mogu koristiti i osobni automobil i sredstva javnog prometa, te da se u tom smislu izmijeni odredba čl. 28. st. 1. Pravilnika, na način da ista glasi: "Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa ili naknadu za korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce". Istovremeno, st. 4. čl. 28. Pravilnika se briše, a dosadašnji st. 5. postaje st. 4. Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov. Ako se za obavljanje vještačenja ne može koristiti sredstvo javnog prometa, stalni sudski vještak ima pravo na korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce. Ako je stalni sudski vještak koristio osobni automobil za potrebe vještačenja, dužan je priložiti izvješće o prijeđenom broju kilometara na najkraćoj dionici puta prema podacima Hrvatskog autokluba. Članak 29. Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom vještaku pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom. Putni troškovi obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava (računa) kojima se dokazuju putni troškovi i drugi izdaci navedeni u putnom nalogu. Članak 30. Za vrijeme obavljanja poslova sudskog vještačenja izvan mjesta prebivališta preko 8 – 12 sati vještaku pripada pravo na naknadu u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12 – 24 sata cijela dnevnica u visini koja se priznaje sucu suda koji vodi postupak. porezno priznate dnevnice u cijeloj RH. Izdaci za smještaj (noćenje) priznaju se stalnom sudskom vještaku u punom iznosu prema priloženom računu do visine koja se priznaje sucu suda koji vodi postupak. u visini porezno priznate dnevnice u cijeloj RH. Pravilnik bi kao prvo trebalo uskladiti s odgovarajućim odredbama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/1991. i dr.; u daljnjem tekstu: ZPP), jer prema odredbi čl. 256. ZPP-a, vještak ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za prehranu i prenoćište, na nakn Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
5 Ivica Pendić MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Dosadašnji pravilnik, kao i predložene izmjene ne idu u smjeru cjelovitog rješenja djelatnosti stalnih sudskih vještaka. Mišljenja sam da bi jedino zakon o stalnim sudskim vještacima moga potpuno regulirati rad, obveze i prava stalnih sudskih vještaka. Predloženo rješenje u članku 1. stavak 1 „2. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,“ smatram ispravnim i potrebnim samo ukoliko se uvede obveza liječničkog pregleda svake četiri godine za sve dionike sudskog postupka (odvjetnike, suce...). Predloženo rješenje u članku 1. stavak 2. ukida stečena prava i diskriminira vještake koji su uložili novac i vrijeme u uspješno završenu stručnu obuku prije imenovanja, educirali se tijekom prethodnog ili prethodnih imenovanja stalnim sudskim vještakom, te izradili određeni broj kvalitetnih i stručnih nalaza i mišljenja, te poslova sudskog vještačenja. Mišljenja sam da treba brisati predložene riječi „najmanje 12 godina“. Izmjene sadašnjeg pravilnika ili izrada zakona moraju ići u smjeru obveze educiranja i stručnog osposobljavanja vještaka tijekom cijelog vijeka imenovanja, trebali bi odrediti razrede po kojima se imenuje vještake, kako se ne bi događalo, te kako netko ne bi mogao tumačiti da ugostitelji mogu vještačiti havarije na strojevima, ili daktilografi biti suci, pa makar bili i doktori znanosti. Mišljenja sam također da su predložene izmjene i dopune pravilnika morale ići u smjeru promjene članka 24. sadašnjeg pravilnika koji propisuje sramotno nisku vrijednost boda, a time i nagrade stalnim sudskim vještacima. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
6 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Nedostatak dosadašnjeg Pravilnika o stalnim sudskim vještacima proizlazi iz činjenice da unutar instituta pravne osobe koja obavlja poslove sudskog vještačenja, nije na adekvatan način prepoznao institut komore kao krovne staleške i strukovne organizacije jedne profesije, koja temeljem posebnog zakona ima prenesene javne ovlasti. Uopćeno smisao aplikacije instituta pravne osobe u vještačenju upravo leži u presumpciji da, nasuprot fizičkoj osobi vještaka pojedinca, pravna osoba registrirana za medicinsko vještačenje ima više mogućnosti, znanja i resursa da pravovremeno i na primjeren način osigura kreiranje i izdavanje kvalitetnog nalaza i mišljenja, odnosno zajednički i objedinjeni nalaz i mišljenje više različitih vještaka, a koji je u načelu kao takav kvalitetniji od nalaza i mišljenja vještaka pojedinca i stoga u procesnom smislu više, lakše i bolje uporabljiv. Komore koje imaju status pravne osobe s javnim ovlastima, uključujući izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) i stručni nadzor na radom svojih članova, te uz to i institut obveznog članstva, predstavljaju krovnu stalešku i strukovnu organizaciju jedne profesije te svi vještaci pripadnici te profesije koji imaju licencu za samostalan rad, po zakonu su članovi komore. Sukladno Zakonu o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08) i Statutu Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“ br. 16/16), Komora je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija liječnika, doktora medicine, koja štiti prava i zastupa interese liječnika, unapređuje liječničku djelatnost i brine se o ugledu liječnika i o pravilnom obavljanju liječničkog zvanja. Komora ima status pravne osobe s javnim ovlastima te između ostalog obavlja stručni nadzor nad radom liječnika, daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad (licence) te provodi disciplinski postupak. U okviru svojih ovlasti, Komora provodi i izobrazbu kandidata za stalne sudske vještake, okuplja ekspertne radne grupe za obavljanje određenih poslova i daje mišljenja o stručnim pitanjima te je registrirana za područje medicinskog vještačenja. Hrvatska liječnička komora je jedina organizacija koja ima medicinske vještake iz svih područja medicine i može odgovoriti apsolutno svim zahtjevima u medicinskom vještačenju, a što nema niti jedna druga ustanova u Republici Hrvatskoj, uključujući i medicinske fakultete. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
7 Ivica Čolić MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Djelatnosti Na žalost svjedok sam da određeni kolege ulaze u područja vještačenja drugih kolega, a u nekim slučajevima traže od njih i podatke tj. literaturu za rješavanje problematike za koju niti su ovlašteni, a bome niti stručni. Djelatnosti/struke bi se trebale preciznije definirati, a ne općenito, što sve uključene ponekad zbunjuje. Cjenik Bez ikakvih primisli u smislu uspoređivanja s HOK-ovim tarifama, cijenu od 2,00 kn/bodu bruto, smatram kao stvarno podcjenjivanje vještaka, ako istu usporedimo s npr. radnim satom ovlaštenih autoservisa od prosječno 250 kn/satu, plus PDV. Zaštita U svom radu vještak mora biti zaštićen na način, da na njega nitko ne smije (ne bi smio) utjecati, ali kada se njemu prijeti i pokušava na njega utjecati, to izlazi van svih okvira nezavisnog pravosuđa, tj. pameti. Zato vještaci moraju biti zaštićeni, a to prvenstveno može biti riješeno Zakonom o stalnim sudskim vještacima. Zakon Uz veliki broj problema od kojih sam naveo samo nekoliko, vraćanjem prijedloga Zakon o stalnim sudskim vještacima iz 2012. godine u proceduru, donošenjem kvalitetnog Zakona i ulaskom svih vještaka u komoru može se postići ozbiljan iskorak u izgradnji sudbene vlasti. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
8 zlatko cvitanović MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Poštovani, nastavno na poziv HDSSV-a da se "uključimo u javnu raspravu povodom izmjena i dopuna Pravilnika o SSV (poglavito o pitanjima vrijednosti boda i satnice)", u nastavku dajem svoje iskustvo glede te teme. Nedavno sam za vještačenje dobio vrlo opsežan sudski spis (225 stranica) gdje sam po nalogu suda trebao izračunati zateznu kamatu na potraživanje u domaćoj valuti, ali retroaktivno unazad 26 godina, tj. od 1988. do 2014.g. Pritom sam trebao izvršiti ukamaćivanje 3 različite glavnice prema tada važećim zakonskim zateznim kamatama, a problem je što je u tom periodu nebrojeno puta dolazilo ne samo do promjena visine stope z.z.k., nego i do promjena metode i načina obračuna te kamate, uz promjenu valutnih sistema i enormnu denominaciju valuta. Da se tu zaista radilo o složenom financijskom vještačenju, potvrđivala su i 2 priložena vještva u tom sudskom spisu, koja su rađena od strane ovlaštenih sudskih vještaka, a međusobno su bila posve različita (kako po metodološkom pristupu predmetu vještva, tako i po financijskom rezultatu vještačenja). Sve je to posljedica nepreciznih i nekonzistentnih zakonskih propisa koji su regulirali materiju obračuna zateznih kamata u posljednjih 30-40 godina u bivšoj SFRJ i u RH, kao i neujednačena sudska praksa u vezi s tim. Unatoč tome, što se ovdje doslovce radilo o rudarskom poslu, jer sam ovom vještačenju nastojao pristupiti odgovorno i studiozno (zašto mi je trebalo više od mjesec dana intenzivnog rada na prikupljanju i proučavanju svih relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, uputa i pravnih mišljenja, te konzultacija s bankom i FINA-om, kako bih ispravno izvršio obračun z.z.k. u utuženom razdoblju), iznos naknade koju je Sud odredio za ovo vještvo bio je svega 1.500,00 kn. Dakle, izuzetno malo, rekao bih čak i sramotno nisko u usporedbi s vremenom i trudom koji je potreban ako se želi stručno i seriozno pristupiti ovom predmetu. Ovo tim više što se tu radi o bruto iznosu spomenute naknade (neto iznos koji stvarno pripada vještaku je svega 60% od te cifre - u konkretnom slučaju, tek 900,00 kn). Još je žalosnije u toj našoj priči o naknadama za vještačenje je to što suci uglavnom niti ne znaju za ove činjenice. Zato sam mišljenja da je zaista krajnje vrijeme da se o ovom i ostalim pitanjima koja nas tište, povede ozbiljna rasprava s vama kao nadležnim ministarstvom jer se tu, nakon toliko godina ignoriranja naših opravdanih zahtjeva i nebrige oficijelne vlasti za boljitak SSV-a, radi o zaštiiti naše struke i digniteta nas sudskih vještaka kao neizostavnog dijela većine sudskih procesa. S poštovanjem, Zlatko Cvitanović, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
9 Dražana Grga MINISTARSTVO PRAVOSUĐA U pogledu zdravstvene sposobnosti mišljenja sam da nam ta potvrda ne treba. N poznam nijednog vještaka da nije prošao liječnički pregled. Mišljenja sam da vještaci koji su imenovani i posjeduju rješenje bi trebali zadržati svoj status. Naime, već su prošli obuku, rade i posjeduju rješenje, te ukidanjem rješenja bila bi im nanesena nepravda. Nemojmo zaboraviti i vještake koje žive i rade na otocima i kojima je taj posao jedini izvor prihoda. Godine staža nisu uvjet da bi netko bio dobar vještak već broj stručnih i kvalitetnih vještava. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
10 ivo bakalić MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Ivo Bakalić, sudac Trgovačkog suda u Splitu MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb Predmet: Komentari uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima Na web stranicama Naslova objavljen je tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stalnim sudskim vještacima (dalje: Pravilnik) koji je time otvoren za javnu raspravu do 1. veljače 2018.g. U predloženim izmjenama i dopunama razvidno je da se u čl.2., dosadašnjoj t.2. koja postaje t.3. u podstavku 3. dodaju riječi : "ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina". Koristim prigodu istaknuti da navedena izmjena i dopuna Pravilnika predstavlja satisfakciju svim sudskim vještacima koji su tu dužnost obavljali sa srednjom stručnom spremom, a koji su Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima iz 2014.g. de facto bili onemogućeni za daljnje obavljanje tih poslova. Naime, u čl.2. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima iz 2014.g. propisano je da se za sudskog vještaka može imenovati osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, zdravstveno sposobna i koja je nakon završene srednje škole najmanje 12 godina radila na poslovima u struci time da za takvu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija. Nakon što je navedeni Pravilnik objavljen i stupio na snagu, kao raniji, dugogodišnji predsjednik Trgovačkog suda u Splitu koji je imenovao brojne sudske vještake razmišljao sam koje bi to osobe za završenom srednjom školom mogle biti imenovane u status sudskog vještaka kod takve ograničavajuće odredbe iz Pravilnika. Moram kazati da su mi na pamet pali dimnjačari i postolar, ali sam ubrzo shvatio da sve probleme koji bi možebitno bili predmetom vještačenja, a koji se mogu pojaviti u svezi dimnjačarske djelatnosti može razriješiti građevinar, a sve probleme koji bi možebitno bili predmetom vještačenja u postolarskoj struci može razriješiti tehnolog. Kako se nisam mogao dosjetiti drugih struka koji bi zadovoljavali odredbe iz Pravilnika, došao sam do zaključka da je navedena odredba neživotna i da će je biti nemoguće primijeniti u praksi. Time su osobe sa srednjom stručnom spremom stvarno bile zakinute za obavljanje poslova sudskog vještaka i na određeni način dovedene u ustavno neravnopravan položaj u kontekstu čl.14. Ustava RH, a moguće i čl. 54. Ustava RH. Stoga je predložena izmjena korisna i poželjna jer će se time ponovno otvoriti mogućnost osobama sa srednjom stručnom spremom i s dugogodišnjom praksom da budu imenovani u status sudskog vještaka te da svojim iskustvom pomognu sudu u davanju odgovora na pojedina sporna pitanja u kojima sud nema potrebnih znanja. Nemojmo zaboraviti da se uz predloženi tekst dopune Pravilnika, prostor za imenovanje u status sudskog vještaka otvara samo onim osobama sa srednjom stručnom spremom koji imaju više od 22 godine radnog staža, uvažavajući da je po nekim ranijim Pravilnicima vještakom mogla biti imenovana osoba sa srednjom stručnom spremom s najmanje 10 godina radnog iskustva. Kada se tome pridoda 12 godina u statusu vještaka dolazimo do najmanje 22 godine radnog staža što je po mojem mišljenju dovoljno dug period da osoba sa srednjom stručnom spremom može odgovoriti na brojna stručna pitanja koja se pojavljuju u pojedinim parničnim predmetima, a o kojima sud nema potrebnih znanja. Kao sudac s dugogodišnjim sudačkim stažom držim da osobe sa srednjom stručnom spremom i takvim dugogodišnjim iskustvom mogu kvalitetno odgovoriti potreba suda. Ne treba smetnuti s uma da sud određuje osobu vještaka na prijedlog stranaka ili po osobnom izboru te je imenovanje vještaka prigoda da se sa samim strankama ili uvidom u životopise vještaka pronađe upravo ona osoba vještaka koja će po mišljenju suda kvalitetno odgovoriti na sporna pitanja. Zbog toga još jednom naglašavam da je predložena izmjena poželjna i prihvatljiva te će otkloniti nepravdu koja je određenoj kategoriji sudskih vještaka napravljena donošenjem Pravilnika o sudskim vještacima iz 2014.g. S poštovanjem Ivo Bakalić, sudac Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
11 Zrinko Ručević MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Izmjene Pravilnika ni u jednom segmentu ne donose poboljšanja u statusu vještaka, već upravo suprotno samo nameću nove obveze i dodatne uvjete kojih nema za druge profesije (npr. zdravstveni pregled nije obvezan svake 4 godine za suce, odvjetnike i dr.). Što se pak tiče materijalnih prava vještaka (pravno na nagradu, pravo na naknadu putnih troškova i dr.), Pravilnik bi kao prvo trebalo uskladiti s odgovarajućim odredbama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/1991. i dr.; u daljnjem tekstu: ZPP), jer prema odredbi čl. 256. ZPP-a, vještak ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za prehranu i prenoćište, na naknadu izmakle zarade i troškova vještačenja te pravo na nagradu za obavljeno vještačenje. Postojeće odredbe Pravilnika ništa ne govore o naknadi izmakle zarade vještaku. Sljedeći prijedlog za izmjenu odnosi se na čl. 24. Pravilnika (Pravo na nagradu), u kojem se definira vrijednost boda (iz čega pšosljedično proizlazi vrijednost izrade nalaza, vrijednost radnog sata i dr. Kao prvo, vrednovanje sata rada vještaka trebalo bi se povezati sa složenosti predmeta na kojem se radi, pri čemu, ako postoje odgovarajući cjenovni standardi pojedine struke (cjenici stručnih komora i udruženja (građevinari, arhitekti, revizori i dr.), te cijene trebaju biti nit vodilja za definiranje cijena sata rada vještaka (koji bi svojim stručnim znanjem, preuzetom odgovornošću i dr. sigurno trebao biti plaćen iznad navedenih okvirnih usporednih izvora podataka). U tom smislu, raspon cijena sata rada vještaka kretao bi se od 250,00 kn do 500,00 kn po satu (+ pdv), a ako bi broj bodova po satu ostao isti, znači da bi vrijednost boda trebala biti između 7 i 14 kn. Nadalje, u čl. 28. Pravilnika (Pravo na naknadu putnih troškova) ugrađena je potpuno anakrona odredba da te troškove prvenstveno obuhvaća naknada za prijevoz sredstvima javnog prometa, a tek podredno, ako se ne može koristiti sredstvo javnog prometa, vještak ima pravo na korištenje osobnog automobila. Dodatni nedostatak te odredbe je u činjenici da sje upitna ekonomičnost takve odredbe, jer je korištenje osobnog automobila zapravo ekonomičnije (iako je na prvi pogled skuplje, jer se plaća cestarina, parking, trošak automobila po kilometru). Naime, korištenje sredstava javnog prometa, imajući u vidu rasprave koje počinju u 8,30 ili 9,00 i sl. sati, podrazumijeva putovanje prethodni dan, hotelski smještaj, naknadu sati provedenih na putu (kojih je više), plaćanje dnevnice i dr., što je igurano u konačnici skuplje. Dakle, prijedlog je da se ravnopravno mogu koristiti i osobni automobil i sredstva javnog prometa, te da se u tom smislu izmijeni odredba čl. 28. st. 1. Pravilnika, na način da ista glasi: "Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa ili naknadu za korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce". Istovremeno, st. 4. čl. 28. Pravilnika se briše, a dosadašnji st. 5. postaje st. 4. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
12 Vera Malnar MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Predložene izmjene pravilnika većinom su kozmetičke naravi i isčitavajući predložene izmjene stječe se dojam da mu je prvenstveno cilj sankcionirati rad vještaka. Predložene izmjene ni u kom slučaju ne utječu na porast kvalitete odnosa vještak- sud, odnosno korisnik vještačenja nego dodatno otežavaju i obezvređuju rad vještaka i njegovu stručnost i umanjuju stečena prava. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
13 Gong MINISTARSTVO PRAVOSUĐA U pravilnik treba dodati da se jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja i pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje cijele Republike Hrvatske vodi u otvorenom formatu pogodnom za ponovnu upotrebu. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
14 Ivan Dušan MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Sudski vještaci koji imaju samo srednju stručnu spremu - smatram da oni ne mogu biti mentori u postupku osobama koje se pripremaju za to da budu sudski vještaci. Realno -kako netko sa srednjom stručnom spremom može biti mentor nekome tko ima visoku.Ukoliko je zakonski moguće da mentor bude netko sa srednjom stručnom spremom - tu mogućnost treba ukinuti. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
15 Damir Popov MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Člankom 4. definirano je da ovlašteni sudski vještak mora biti zaposlen u pravnoj osobi, koja je ovlaštena za vještačenje. Slažem se da pravna osoba mora biti ovlaštena za postupke vještačenja, ali zašto mora biti vještak zaposlen u toj pravnoj osobi. Osoba koja je vještak, radi kao privatna osoba i plaća doprinose razne oko 100% na neto isplatu. Ukoliko je negdje zaposlen, a istovremeno je vlasnik i/ili direktor pravne osobe ovlaštene za vještačenje ne može raditi preko te pravne osobe i plaćati samo 25 % PDV-a Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
16 Robert Ojurović MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Poštovani, u potpunosti se slažem s donjom konstatacijom: „Područje vještačenja se može proširiti samo na srodnu djelatnost stečenu formalnim obrazovanjem“ Međutim, nije mi nikako jasno zašto primjerice Županijski sud u Zagrebu imenuje diplomirane inženjere agronomije sudskim vještacima za šumarstvo kada isti nemaju formalnog obrazovanja za biti stalni sudski vještak za šumarstvo. Dakle, danas imate rješenja suda na imenovanje „STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO“. Isti bi slučaj bio da se imenuje stalni vještak za promet i primjerice elektrotehniku. Agronomski fakultet i Šumarski fakultet su dva fakulteta koji jedan s drugim nemaju veze, a agronomi ni u kojem slučaju nisu obrazovani biti šumarskim vještacima niti su za to osposobljeni. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
17 Igor Sinovčić MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Sudski vještaci kao nužni i nezamjenjivi eksperti iz svom području u sudskom postupku, zaslužuju i moraju bit zaštićeni i strukturirani zakonom, a ne pravilnikom. Kao sudski vještak i ekspert u svom području i jedan od onih čija je ekspertiza nužna, naglašavam NUŽNA, uvijek kod sudskih predmeta gdje se traži neko vještvo, a to je vrlo često, očekujem prepoznavanje važnosti sudskog vještaćenja kroz zakon, koji dopušta komorsko udruživanje ovlaštenih sudskih vještaka i u skladu s tim slobodu definiranja cjenika ili bar dogovorno sa ministarstvom određivanje cjenika, a ne nametanje cjenika od strane ministarstva, degradirajući tako ekspertno znanje, trud i iskustvo koje su nužni za postizanje statusa stalnog sudskog vještaka. Iskreno očekujem potpuno novi pristup, ukidanje pravilnika i uvođenje novog zakona o ovlaštenim sudskim vještacima. Unaprijed zahvaljujem i nadam se tu promjenu dočekat kao aktivni vještak (sad mi je 59. godina). Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
18 Grga K MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Prijedlog izmjene pravilnika ne pridonosi kvaliteti budućeg rada vještaka na sudovima, dapače, dovesti će do pada kvalitete mišljenja i nalaza sudskih vještaka te je iz tog razloga neprihvatljiv bez određenih izmjena. Žalosti me što predlagatelj ne shvaća da uz neophodnu zdravu logiku suca pojedinca ili sudskog vijeća pri donošenju presuda; bez kvalitenih nalaza i mišljenja sudskih vještaka (ukoliko su potrebni) sam sudski proces gubi na brzini, kvaliteti i pravičnosti suđenja, a posljedično i presuda. Nadalje, prijedlog ni u kojem pogledu ne predlaže protokol detektiranja loših i nesavjesnih nalaza i mišljenja tj. rada vještaka. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
19 Društvo građevinskih inženjera Zagreb MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Primjedba: Potrebno je definirati što je s postupcima koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
20 Tomislav Lončar MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Područja vještačenja bi trebalo redefinirati kako bi se uklonile razne izvedenice kao na primjer Zaštita na radu i Zaštita i sigurnost na radu i Zaštita na radu u NEKOJ GRANI DJELATNOSTI. Neophodno je da se spriječi višestruko imenovanje jednog vještaka na nekoliko sudova. Smatram da bi svaki vještak trebao biti imenovan od strane isključivo Županijskog suda Županije stanovanja, a popisom vještaka na Sudačkoj mreži se vidi da li je spreman putovati po van svojeg mjesta stanovanja. Na taj način baza vještaka bila bi preglednija i organiziranija. Potrebno jedefinirati i vrijednost boda u netto, odnosno bruto iznosu, vrijeme isplate nagrade za izrađeni nalaz i mišljenje, kako se ne bi događalo da pojedini suci i sutkinje vrše isplatu po okončanju samog procesa gdje se čeka isplata i preko nekoliko godina, a predujam za vještačenje stoji na računu suda i iznosi predujma bi se trebali definirati prema potencijalnom obimu izrade nalaza i mišljenja, te na taj način smanjiti slobodnu odluku sudaca u procjeni vrijednosti traženog nalaza i mišljenja. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
21 Ante Bošnjak MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Bilo bi dobro da se ovaj prijedlog izmjena i dopuna radi na trenutno važećoj cjelovitoj (pročišćenoj) verziji, a ne ovako na izmjenama izmjena što je jako teško pratiti! Primljeno na znanje Prima se na znanje.
22 Dragutin Matotek MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Mišljenja sam da je dosadašnji Cjenik zastario. Uporno se godinama izbjegava dirnuti propisanu realnu satnicu i cijenu boda. Molim pogledajte, vještaci imaju satnicu višestruko nižu od svakodnevnih majstorskih usluga što je nedopustivo. Prijedlog u članku 24. dosadašnjeg Pravilnika, vrijednost boda odrediti u iznosu od 8, što čini satnicu približno istoj kao u stručnim komorama. Cjenik za rad vještaka se zapravo uopće ne spominje u ovoj izmjeni Pravilnika. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
23 Lovre Krstulović-Opara MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA U navedenim se izmjenama ne spominje dodatak "Cjenik naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka", što bi moglo značiti da se namjerava ostati pri cijeniku navedenom u zadnjem aktualnom pravilniku. To bi bilo neprihvatljivo i uvredljivo za struku. Ukoliko se stvarno planira ostati pri zadnjem cijeniku, smatram da je cjenik potrebno također uvesti u raspravu. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
24 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. S obzirom da je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisano da su osobe koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, dužne položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, odnosno ispuniti uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita, smatramo nužnim da i sudski vještak iz područja graditeljstva ima položen stručni ispit iz područja graditeljstva. Stoga predlažemo u članak dodati novu točku koja propisuje da sudski vještaci za područje graditeljstva moraju imati položen stručni ispit iz područja graditeljstva. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
25 DAVOR BAČELIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Umjesto da se izmjenom i dopunom pravilnika o stalnim sudskim vještacima detektira i regulira osnovni problem sudskih vještaka, a to je sramotno niska nagrada koju vještaci dobivaju za svoja stručno odrađena vještačenja, navedenom izmjenom i dopunom unosi se samo diskriminacija među imenovanim vještacima. Dodavanjem riječi: „ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina,“ zadire se u već stečena prava koja su ostvarili imenovani vještaci i uvodi se novi termin “iskusan vještak“ kojem bi bio omogućen nastavak rada. Godine rada nikako ne mogu biti mjerodavne da li je neki već imenovani vještak „iskusan“ ili ne, već to eventualno može biti broj kvalitetno i stručno odrađenih nalaza i mišljenja. Mišljenja sam da se već imenovanim sudskim vještacima treba omogućiti daljnji rad na poslovima za koje su imenovani, a izmjenom i dopunom pravilnika treba se riješiti pitanje realne vrijednosti boda i satnice kako se više ne bi omalovažavao rad sudskih vještaka. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
26 nada klemenc PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Iz kojeg razloga se predlaže izmjena članka 1. dodavanjem točke 2.? Da bi se povećao obim posla i prihoda lječnika medicine rada? Znači li to da će osobama koje imaju fizički nedostatak radi kojeg ne mogu obavljati neke vrste poslova biti onemogućen rad kao stalnom sudskom vještaku? Znači li to da će osobama koje imaju neku kroničnu bolest biti uskraćena mogućnost rada kao stalnom sudskom vještaku? Koliko je meni poznato u RH zabranjena je diskriminacija po bilo kojoj osnovi, pa bih voljela razumno obrazloženje zašto se uvodi ova diskriminirajuća odredba u Pravilnik, ako se iste odredbe neće istovremeno primjenjivat za sve osobe uključene u rad Sudova uključujući osobe koje pišu i predlažu Zakone i Pravilnike, kao i one koje ih donose. Ispričavam se onima koji će se naći povrijeđeni ovim mojim komentarom, ali smatam vraćanje odredbe "ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina" neprimjerenom u području tehničkih znanosti. Poznajem sudskog vještaka koji je završio tri razreda ugostiteljske obrtničke škole i kao takav je vještačio ispravnost rada i uzroke havarija strojeve i uređaje koji se koriste u ugostiteljstvu, iako nije imao niti formalno obrazovanje iz tehničkih znanosti niti odgovarajuću praksu. Oprostite, ali to je kao da se daktilografkinju ili daktilografa postavi za suca, jer nakon 12 godina rada u sudnici može se govoriti o stečenom znanju dovoljnom za vođenje sudskih postupaka i donošenje presuda u skladu sa zakonom. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
27 Dražana Grga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. U pogledu zdravstvene sposobnosti mišljenja sam da nam ta potvrda ne treba. Nije mi poznato da neki vještak nije prošao liječnički pregled. Mišljenja sam da vještaci koji su imenovani i posjeduju rješenje bi trebali zadržati svoj status. Naime, već su prošli obuku, rade i posjeduju rješenje, te ukidanjem rješenja bila bi im nanesena nepravda. Nemojmo zaboraviti i vještake koje žive i rade na otocima i kojima je taj posao jedini izvor prihoda. Godine staža nisu uvjet da bi netko bio dobar vještak već broj stručnih i kvalitetnih vještava. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
28 Katja Šafranko PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Članak 1. treba mijenjati, iz razloga što 12 godina rada kao vještak (srednja stručna sprema) nije mjerodavno da bi se ocijenila stručnost pojedinog vještaka, već bi kriterij za ponovno imenovanje trebao biti broj odrađenih predmeta u proteklom razdoblju. Također smatram kako je novim prijedlogom i izmjenama Pravilnika o sudskim vještacima napravljena diskriminacija sudskih vještaka sa srednjom stručnom spremom, te na takav način im se onemogućuje samostalan rad. Stručno znanje vještaka stiče se praksom u odnosu na broj odrađenih predmeta pred sudom, a ne zbrajanjem godina imenovanja. Mišljenja sam kako treba omogućiti svima koji su bili imenovani sudskim vještacima, produljenje rada na poslovima za koje su bili imenovani. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
29 Juraj Zaninović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Članak 1. treba mjenjati i omogučiti svima koji su imenovani stalnim sudskim vještacima sa srednjom školom da nastave raditi svoj posao, jer 12 godina rada kao vještak nije nikakvo mjerilo za ponovno imenovanje. U Hrvatskoj smo svjedoci kako ljudi svakodnevno ostaju bez posla i egzistencije za sebe i svoju obitelj. Iskreno se nadam da će u ovom slučaju prevladati razum i da ćete pronaći najbolje rješenje za sve nas. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
30 Ivica Pendić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Mišljenja sam da predložena izmjena članka 2.: u dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 3. podstavku 3. iza riječi: „specijalističkog diplomskog stručnog studija“ dodaju se riječi: „ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina,“ ukida stečena prava i diskriminira vještake koji su uložili novac i vrijeme u uspješno završenu stručnu obuku prije imenovanja, educirali se tijekom prethodnog ili prethodnih imenovanja stalnim sudskim vještakom, te izradili određeni broj kvalitetnih i stručnih nalaza i mišljenja, te poslova sudskog vještačenja. Za pretpostaviti je da nitko od imenovanih stalnih sudskih vještaka ne bi niti plaćao i prolazio stručnu obuku i podnosio zahtjev za imenovanje, uložio novac i vrijeme u edukaciju tijekom imenovanja, da je unaprijed znao da će nakon imenovanja na 4 ili 8 godina izgubiti pravo na ponovno imenovanje. Evaluacija znanja i stručnosti kroz godine prethodnog imenovanja, odnosno uvjetovanje ponovnog imenovanja, vremenom prethodnog imenovanja od minimalno 12 godina nije garancija nečije stručnosti niti kvalitete obavljenog posla. To eventualno može biti broj odrađenih poslova vještačenja, stručno osposobljavanje i sl. Broj godina imenovanja stalnim sudskim vještakom nije ekvivalent stručnosti i kvaliteti odrađenih poslova vještačenja, niti garancija kvalitete budućih poslova. Vrijeme od minimalno 16 godina rada u struci, od kojih je 12 godina prije prvog imenovanja, te 4 ili 8 godina tijekom imenovanja stalnim sudskim vještakom, uz obavljen određeni broj poslova sudskog vještačenja tijekom prethodnih imenovanja, smatram dovoljnim uvjetom za ponovno imenovanje. Minimalno 16 godina rada u struci, od kojih je 4 ili 8 tijekom imenovanja stalnim sudskim vještakom, čini duplo više od uvjetovanih 8 godina rada u struci za imenovanje vještakom osobe koja je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, te smatram da je i s te strane to vrijeme dovoljan uvjet za ponovno imenovanje. Predlažem da se brišu riječi „najmanje 12 godina“, te da tekst dodanih riječi glasi: „ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja,“. Takva izmjena bi riješila i problem ponovnog imenovanja stalnih sudskih vještaka koji su u međuvremenu završili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, a koji u prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stalnim sudskim vještacima nije niti percipiran kao problem. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
31 Petar Čorić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Mišljenja sam da članak 1. treba mijenjati glede vještačenja najmanje 12 godina. Stručno znanje se stječe praksom u odnosu na odrađeni broj predmeta u sudskim postupcima, a ne godinama rada. Dali je netko kvalitetan u svojim stručnim nalazima i mišljenjima potvrđuje i sam kontinuirani broj odrađenih predmeta, te imenovanje vještaka u novim. Stoga sama činjenica o kontinuitetu rada u određenim poslovima govori o kvaliteti pojedinih vještaka. Mišljenja sam da period od najmanje 12 godina vještačenja, ovisno o stručnoj spremi, bude uvjet za nastavak obavljanja poslova sudskog vještaka nije nikakav pokazatelj kvalitete rada niti stručnosti. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
32 krešimir horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Postavljanjem uvjeta godinama rada za već imenovane vještake je zadiranje u stečena prava. Isto tako broj godina nije dokaz nečije sposobnosti i znanja, već broj odrađenih vještačenja i njihova kvaliteta. Netko može biti imenovan 12 godina i odraditi 50 vještačenja, dok netko u pet godina može odraditi 500 vještačenja, pa tko je onda tu iskusniji. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
33 Ivica Marinović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Mišljenja sam da se dodavanjem riječi u točki 3. podstavak 3. "ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina,“ uvodi diskriminacija prema kolegama koji su bili imenovani stalnim sudskim vještacima i procjeniteljima na rok od 4 godine ili su imali dva mandata od 4 godine. Po meni, treba omogućiti svima koji su bili imenovani sudskim vještacima, produljenje rada na poslovima za koje su bili imenovani. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
34 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Članak 2. stavak 2. Obvezno utvrđivanje zdravstvenog stanja je nešto što je potrebno, s velikim naglaskom na psihičko zdravstveno stanje. Članak 2. stavak 3. – Liječnici specijalisti imaju povlašteni položaj koji ne bi trebao postojati, jer nemaju znanja o samom radu u pravnom sustavu, pa na taj način rad bez mentora može imati loše posljedice. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
35 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Članak 2. stavak 1. točka 3. – smanjiti broj godina prema školovanju, te pokušati izjednačiti vremenski period sukladno broju godina školovanja s potrebom radnog iskustva kako bi se dobila minimalna starost preporuka 28 godina starosti koju mora kandidat za vještaka doseći da bi mogao pristupiti edukaciji. Biti imenovan 12 godina da bi bio vještak, to su 3 mandata. – najmanje 1 godine – ako ima titulu doktora nauke – najmanje 4 godina – ako ima titulu doktora struke – najmanje 5 godina – ako ima titulu magistra struke – najmanje 7 godina – ako ima titulu prvostupnika, – najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajuću četverogodišnju srednju školu – najmanje 11 godina – ako je završila odgovarajuću trogodišnju srednju školu Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
36 Ante Bošnjak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Mišljenja sam da se dodavanjem riječi u točki 3. podstavak 3. „ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina,“ uvodi diskriminacija spram mlađih kolega koji ne ispunjavaju taj uvjet. Po meni treba omogućiti svima koji su bili imenovani sudskim vještacima da nastave rad. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
37 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Čl. 1. st. 2. je neprihvatljiv jer to što je nekad netko bio imenovan stalnim sudskim vještakom, a nema zadovoljavajuću izobrazbu je neprihvatljiv razlog za ponovnim imenovanjem. Naime, određene strukovne organizacije i komore zahtjevaju određenu izobrazbu za obavljanje određenih poslova i dobivanje određenih ovlaštenja. Imenovanjem osoba stalnim sudskim vještacima za područja u kojima inače nemaju iskustva i ovlasti tj. proglasiti ih meritornim za davanje mišljenja o tim situacijama i poslovima je nepromišljenost osoba koje su sastavile ovaj prijedlog. Pojednostavit ću primjerom bez namjere da uvrijedim ikog: osoba sa završenom srednjom školom je nekad bila imenovana vještakom u području više struka (što prije nije bilo rijetko) između ostalog npr. medicinom jer je pred dvadeset godina imenovana na osnovu potvrde o prodavanju kozmetičkih proizvoda; te se nalazi u poziciji da daje mišljenje o kirurškom zahvatu!!! Slične odnose u vještačenju sam osobno vidio. Možda u nekim profesijama koje nisu regulirane i čije djelovanje ne utječe na sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi (takva suđenja su prerijetka da bi ih uopće razmatrali). Čl. 1. st. 3. nije dobar jer nije ispravno ispraćena izmjena i dopuna u NN 123/2015 tj. predložena izmjena treba se odnositi na čl. 2. st. 3., a ne čl. 2. st. 2. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
38 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 2. U članku 4. stavku 1. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima predlažemo izvršiti dodatne dopune, u odnosu na već predložene, te iza riječi „pravne osobe“ staviti zarez i dodati riječi: „strukovne organizacije s javnim ovlastima (komore), zavodi ili druga tijela znanstvene ustanove odnosno državna tijela“. U dosadašnjem podstavku 2. koji postaje podstavak 3. već predloženi tekst dopune držimo potrebnim dopuniti na način da se iza riječi „zaposlenici“ stavi zarez, i dodaju riječi: „u slučaju strukovnih organizacija s javnim ovlastima (komore) članovi,“. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
39 nada klemenc PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 2. . Primljeno na znanje Prima se na znanje.
40 Dražana Grga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 2. u članku 1. točka 3. predlažem da se imenovani vještaci za određeno područje vještačenja najmanje 12 godina, zamijeni sa brojem predmeta jer godine rada ne znače nužno i potrebno vještinu i znanje. Tako, može netko imati 15 godina staža a samo par predmeta godišnje. Navest ću primjer kolega koji žive i rade na otocima a kojima je vještačenje jedini izvor prihoda, ovom izmjenom ostali bi bez posla. Dakle, predlaže se zamijeniti broj godina sa brojem predmeta ili imenovani vještaci da zadrže svoje stečeno pravo. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
41 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 3. Predlažemo da se u članku 5. Pravilnika stavak 4. izmijeni na način da glasi: „Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja za pravne osobe, strukovne organizacije s javnim ovlastima (komore), zavode ili druga tijela znanstvenih ustanova odnosno državna tijela podnosi zakonski zastupnik odnosno čelnik tijela.“ Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
42 Ankica Bićanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 3. Članak 5. stavak 1. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima: Iako je u članku 5. stavku 1. Pravilnika propisano da se "postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe", u praksi se dešavaju situacije da sudski vještaci zahtjeve podnose i na županijski i na trgovački sud, odnosno kada dobiju rješenje na primjerice županijskom sudu, onda sa tim rješenjem podnose zahtjev za imenovanje i na trgovačkom sudu, a nerijetko i na drugim županijskim i trgovačkim sudovima, iako nemaju prebivalište na području nadležnosti tih sudova. Smatram da bi u Pravilnik trebala biti unesena jasna odredba da vještak može biti imenovan od strane samo jednog suda prema mjestu prebivališta tj. imati samo jedno rješenje o imenovanju, a sve iz razloga jer se u praksi dešavaju situacije da vještaku bude privremeno uskraćeno obavljanje poslova vještačenja ili bude razriješen, međutim isti ima još jedno ili još nekoliko rješenja s kojima je imenovan na drugim sudovima i uredno se, unatoč uskrati ili razrješenju, nalazi na Popisu stalnih sudskih vještaka. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
43 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 3. Članak 5. stavak 3. Zdravstveno stanje – svi, ne samo nezaposleni, znači netko tko ima 30 godina i nije zaposlena osoba, mora na liječnički, a netko tko radi u uredu i ima 60 godina ne mora na liječnički ili nitko. Članak 5. stavak 5. (izbačen) Ostaviti, pristanak mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili na sudu Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
44 srakarec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 3. Nije u redu da osobe koje su u radnom odnosu ne moraju dosatviti dokaz iz članka 2.stavka 2. ako je netko u radnom odnosu ne znači da radi u struci, ako netko nije u radnom odnosu ne znači da nije bio u radnom odnosu u struci moguće da mu je tvrtka likvidirana za sada sudovi kao dokaz o radu u struci smatraju doovljnim potvrdu od mirovinskog sa upisom da je osoba imala upisano VSS za radno mjesto, u slučaju da je netko u radnom odnosu prema ovom prijedlogu ne mora dokazivati da ima određen broj godina rada u struci. Nadalje upitno je dokazivanje odgovarajućom potvrdom iz mirovinskog da je osoba stvarno radila u struci Mislim da ovim pravilnikom osim struke puno veću pozornost treba dati obuci za vještaka. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
45 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 4. Predlažemo da najniža svota osiguranja za fizičke osobe treba iznosi 500.000,00 kuna, a za pravne 1.000.000,00 kuna, jer na primjer, svota osiguranja za ovlaštenog inženjera kao fizičku osobu iznosi 1.000.000,00 kn po štetnom događaju. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
46 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 4. Predlažemo da se članak 9. Pravilnika izmijeni na način da glasi: „Stalni sudski vještak odnosno pravna osoba, strukovna organizacija sa javnim ovlastima (komora), zavod ili drugo tijelo znanstvene ustanove odnosno državno tijelo, moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja dostavlja se predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda prije imenovanja odnosno davanja odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja te najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja. Najniža svota osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještačenja za fizičke osobe iznosi 200.000,00 kuna, a za pravne osobe 500.000,00 kuna. Državljanin države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka i u svojoj matičnoj državi.“. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
47 Daniel Sikirić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 4. Zbog kojeg razloga se uvodi osiguranje od odgovornosti za pravne osobe kad u pravnim osobama su zaposleni sudski vještaci koji kao fizičke osobe imaju već policu osiguranja. Ne potpisuje tvrka vještačnja već sudski vještak koji je zaposlen u pravnoj osobi, a on već ima osiguranje! Dakle, u potpunosti je nepotrebno dupliranje osiguranja. Jedino ako sudski vještak zaposlen u pravnoj osobi ne mora imati osiguranje jer osiguranje ima pravna osoba. Međutim, ako policu osiguranja treba imati i vještak zaposlenik pravne osove kao fizička osoba, ali i ta pravna osoba u kojoj je vještak zaposlen, radi se o dupliranju osiguranja za jednu te istu odgovornost. Predlaže se onda ukinuti obvezu osiguranja vještaka kao zaposlenika, ili izbaciti odredbu za osiguranje pravne osobe. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
48 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 4. Članak 9. stavak 3. Na kraju brisati točku i staviti zarez i dodati „te mora dokaz o osiguranju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici, zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
49 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 5. U članku 10. stavku 3. predlažemo dodatno korigirati prijedlog te dodati drugu rečenicu koja glasi: „Pravnoj osobi, strukovnoj organizaciji s javnim ovlastima (komori), zavodu ili drugom tijelu znanstvene ustanove odnosno državnom tijelu daje se odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja na vrijeme od četiri godine.“. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
50 Ankica Bićanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 6. Članak 12. stavak 3. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima: S obzirom da se u Pravilnik ponovno vraća odredba da sudski vještak mora biti zdravstveno sposoban za obavljanje poslova sudskog vještaka, a dokaz o tome trebaju dostaviti samo osobe koje nisu u radnom odnosu, onda je i u članku 12. stavku 3. potrebno dodati da uz zahtjev za ponovno imenovanje kandidat treba dostaviti i potvrdu o zaposlenju ukoliko je zaposlen odnosno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vještačenja, ukoliko nije zaposlen. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
51 srakarec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 6. U stavku 4. treba dodati stručna obuka ne može trajati kraće od a)godine dana ili b) šest mjeseci Pravilnik bi trebao sadržavati popis ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova stručne obuke odnosno odrediti registar ovlaštenih udruga za obavljanje djelatnosti stručne obuke sudskih vještaka i ustrojiti registar mentora. Propisati minimalnu naknadu za obavljanje poslova stručne obuke. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
52 Ankica Bićanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 7. U članku 12a. stavku 1. Pravilnika dodaje se nova rečenica "Područje vještačenja može se proširiti samo na srodnu djelatnost koja je obuhvaćena stečenim formalnim obrazovanjem na temelju kojeg je vještak imenovan za područje vještačenja za koje traći proširenje". Odredba je malo nejasna. Jasno je da se vještačenje može proširiti samo na područje odnosno djelatnost za koju vještak ima odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo. Međutim, iz predložene odredbe proizlazi da vještak može proširiti područje vještačenja samo na djelatnost koja je obuhvaćena stečenim obrazovanjem na temelju kojega je vještak prvi puta imenovan sudskim vještakom za određeno područje (npr. dipl.ing.grad. koji je imenovan vještakom za graditeljstvo, može podnijeti zahtjev za proširenje područja vještačenja na procjenu nekretnina). Međutim, što ako je vještak u međuvremenu završio ili je već ranije imao završen primjerice prometni fakultet i ima potrebne godine staža u prometnoj struci, znači li to da on ne može zatražiti proširenje područja vještačenja na prometnu struku. Odnosno, znači li to da vještak mora podnijeti zahtjev za imenovanje sudskim vještakom za prometnu struku i prolaziti cijelu proceduru prvog imenovanja sudskim vještakom? Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
53 Dražana Grga PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 7. Slažem se sa navodima u članku 7.stavku 1. gdje se dodaje rečenica...područje vještačenja može se proširiti samo na srodnu djelatnost koja je obuhvaćena stečenim formalnim obrazovanje jer ima primjera imenovanja vještaka za poljoprivredu i šumarstvo a formalno obrazovanje je poljoprivredni fakultet. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
54 Robert Ojurović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 7. Što to znači "srodna djelatnost" - po ovome prijedlogu ništa. Treba u uvodnom dijelu pravilnika napisati pojmovnik i objasniti pojedine pojmove, kao što je primjerice pojam "srodna djelatnost" jer su sudovi pokazali da ne znaju što taj pojam znači, da znaju ne bi imenovali dipl. inž, agronomije stalnim sudskim vještacima za šumarstvo. To je nedopustivo. Dipl. ing, agronomije, neka se ne uvrijede, ne mogu biti vještaci za područje šumarstva jer nemaju formalno obrazovanje koje se stječe samo na šumarskom fakultetu, a nikako na agronomskom fakultetu...a danas imamo, rješenjem sudova STALNE SUDSKE VJEŠTAKE ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO. Stalni sudski vještak za poljoprivredu može dobiti proširenje vještačenja za primjerice procjenu poljoprivrednog zemljišta i to je sve, a nikako ne može dobiti proširenje vještačenja za poslove šumarstva...što sudovi danas bez problema rade....pa kuda to vodi? Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
55 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. U članku 13. Pravilnika, u kojem se predlaže dodavanje novih stavaka 2., 3. i 4., predlažemo dopuniti tekst prijedloga novih stavaka na način da glasi: „Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1., podstavcima 6., 7. i 8. ovog članka može se ponovno imenovati stalnim sudskim vještakom nakon proteka četiri godine od dana izvršnosti rješenja o razrješenju. Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1. podstavku 1. ovog članka prilikom podnošenja novog zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim vještakom u istom području vještačenja nije dužan obaviti stručnu obuku. Odredbe stavka 1. podstavka 1. i 2. ovog članka smisleno se primjenjuju na oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja pravnih osoba, strukovne organizacije s javnim ovlastima (komora), zavoda ili drugih tijela znanstvenih ustanova odnosno državnih tijela.“. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
56 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Članak 13. stavak 1. točka 7. Ostaviti bez brisanja – kosi se s prijedlogom članka 20. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
57 Dragutin Matotek PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Razriješeni stalni sudski vještak može se ponovno imenovati stalnim sudskim vještakom nakon što otkloni razloge zbog kojih je razriješen. Mislim da su četiri godine predugačko vrijeme i vidjeti kako je to kod napr. stručnih komora. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
58 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Čl. 8. st. 1. je neprihvatljiv. Postavljam pitanje osobi koja je predložila ovaj sramotni članak (sramotan po sve stručnjake i savjesne vještake koji moraju trpiti nepoštene, neuredne, nestručne i nesavjesne vještake, kao i njihove nalaze) što predstavlja riječ „učestalo“?! Koliko puta treba netko biti nemaran i još gore nasavjestan da bi ga se razrješilo? Učestalih 100 nesavjesnih nalaza koji neopravdano kasne godinama ili 2 puta? Žalosno je to što se trenutno uopće ne razmatra da li je neki stalni sudski vještak nesavjestan odnosno ne postoji procedura ili još bolje protokol kako se to utvrđuje, a ovdje predlagatelj dopušta da kad neka oštećena strana ili sudac uspije u gotovo nemogućoj misiji dokazivanja nemara i nesavjesnosti da to treba napraviti još „učestalo“ puta. Čl. 8. st. 3. je neprihvatljiv. Dakle, nekim vještacima se dozvoljava nepoštena poslovna praksa, a oni koji su pošteni neka plaču; ukratko sramotan prijedlog. Čl. 8. st. 5. je neprihvatljiv. Ovim putem tražim da Ministarstvo pravosuđa kao predlagatelj ovog sramotnog članka objavi koja je osoba predložila ovaj nemoralan i nesavjestan članak. Također, tražim da se istraže motivi ovakvih prijedloga jer ovo je sumnjivo i vjerojatno sa skrivenom namjerom. Dakle, predlaže se da osobe koje su otkrivale povjerene im tajne sa npr. suđenja gdje se sudilo za delikt nad maloljetnim osobama jer su za odavanje takvih informacija imale koristi ili još gore satisfakcije druge vrste, da li takve osobe imaju pravo ponovno biti u takvoj prilici?! Da li je moralno i pravno logično osobama koje su zbog novčane koristi nesavjesno ili za nečiju korist izradili nalaze dozvoliti da to ponvno rade?! Pa kakva je ovo sramota?! Ili možda pogodovanje pa je u narušenim moralnim mjerilima to prihvatljivije... Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
59 Ankica Bićanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 9. Članak 20. stavak 1. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima: S obzirom da je stavkom 1. članka 20. Pravilnika propisano da se stalnom sudskom vještaku može privremeno uskratiti obavljanje poslova sudskog vještaka najmanje tri mjeseca a najdulje godinu dana, a predloženom izmjenom ovog članka dodaje se još jedan razlog za uskratu vještačenja odnosno ako vještak ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja, pojavljuje se mali problem. Naime, što ako vještak policu osiguranja dostavi nakon mjesec dana ili ako ju ne dostavi uopće. Smatram da se to može riješiti na način da se vještaku koji ne dostavi policu osiguranja, uskrati obavljanje poslova vještačenja do trenutka dok sudu ne dostavi dokaz o ispunjenju obveze osiguranja. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.
60 srakarec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 10. Trebalo bi navesti u ovom članku da se rješenje o imenovanju smatra odgovarajućom potvrdom u smislu Zakona o javnoj nabavi kao dokaz sposobnosti izvoditelja fizičke osobe . Naime u praksi pojedini naručitelji tijekom natječaja o izvođenju poslova vještačenja (Grad Zagreb) uvjetuje kao dokaz sposobnosti izvadak iz sudskog, obrtnog registra ili druge odgovarajuće potvrde ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja na web stranici a vještak fizička osoba ne može pribaviti takovu potvrdu jer mu je nema tko izdati. Primljeno na znanje Pristigla primjedba bit će naknadno razmotrena. Istodobno s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na ovaj prijedlog Pravilnika, bio je u tijeku i rad na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji također regulira materiju stalnih sudskih vještaka. Budući da je na tekst ovog prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o stalnim sudskim vještacima upućen veći broj primjedbi i komentara koji su izlazili iz okvira izrađenog prijedloga, utvrđena je potreba pristupanja cjelovitijim izmjenama važećeg Pravilnika, ali i zbog aktualiziranja pitanja uključivanja stalnih sudskih vještaka u elektroničku komunikaciju s pravosudnim tijelima. S obzirom na brojnost otvorenih pitanja, rad na Pravilniku o stalnim sudskim vještacima planira se nastaviti 2019. godine, nakon prioritetnog rješavanja normativnih i operativnih pitanja koja se odnose na reorganizaciju pravosudnog sustava koja na snagu stupa 1. siječnja 2019. godine, kada će pristigle primjedbe u provedenom savjetovanju biti ponovno razmatrane.