Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA, 2. Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Obraćamo Vam se s inicijativom za izmjene i dopune članka 129. i 207. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN. br. 19/14) kako slijedi: U članku 129. iza članka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „(2) Pokrovitelj obavlja uplate na osobne račune članova zatvorenog fonda najmanje jednom godišnje.“ Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. U članku 207. stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Ako zatvoreni fond ima jednog pokrovitelja, statusna promjena fonda obvezna je u slučaju otvaranja stečajnog postupka, pokretanja postupka likvidacije, predstečajne nagodbe odnosno predstečajnog postupka nad pokroviteljem fonda, odnosno u slučaju prestanka postojanja pokrovitelja ili nastanka bilo kojeg razloga koji trajno onemogućava vršenje uplata članovima zatvorenog fonda. Izostanak uplate iz članka 129. stavak 2. ovoga Zakona smatra se razlogom koji trajno onemogućava vršenje uplata članovima zatvorenog fonda. Prethodno odobrenje Agencije na statusnu promjenu i ovdje je potrebno.“ Obrazloženje: Predloženim dopunama u članku 129. i 207. osigurava se izvršenje obveza pokrovitelja za uplatu doprinosa članova zatvorenih fondova te ispunjenje svrhe zatvorenih fondova u smislu kontinuiranih subvencija članovima. Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet izmjene ovog Zakona.
2 Croatia osiguranje mirovinsko društvo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, Članak 10. Članak 10. U članku 127. iza stavka 1. dodaje se stavak 2., koji glasi: „(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka radniku na odlasku mirovinsko društvo može izvršiti prijenos prikupljenih i kapitaliziranih sredstava s njegovog osobnog računa u mirovinski fond države članice.“ Obrazloženje: Cilj mirovinske štednje u državama članicama Europske nije jednokratna isplata prikupljenih i kapitaliziranih sredstva, članovima zatvorenih fondova koji odlaze na rad u države članice, prije nego što su ispunjeni drugi uvjeti predviđeni nacionalnim i EU propisima, stoga se predlaže prijenos sredstva u mirovinski fondovi druge države članice ako nisu ispunjeni uvjeti za isplatu mirovine. Mogućnost jednokratne isplate iz članka 127. stavka 2. dovodi u nepovoljan položaj sve druge članove koji štede u dobrovoljnim mirovinskim fondovima a ostaju raditi u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Direktivom (EU) 2014/50 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu u članku 4. stavku 1. točki c nedvojbeno se nameće obveza državama članicama da poduzmu sve potrebne mjere kojima će nadoknaditi doprinose koje je uplatio radnik na odlasku ili koji su uplaćeni za radnika na odlasku i to kao iznos uplaćenih doprinosa ili vrijednost ulaganja proizašlih iz tih doprinosa. Ovom odredbom se ostvaruje cilj direktive koji je promicanje i poticanje mobilnosti radnika na način da se smanjuju prepreke stvorene pravilima u vezi sa sustavima dopunskih mirovina povezanih s radnim odnosom.