Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača PRAVILNIK Ekološke nadzorne stanice također vode detaljne evidencije o proizvodnji na pojednim parcelama prema važečim zakonima RH i EU pa je nedopustivo da obje službe nisu usklađene i da se nalazi nadzorne stanice ne priznaju u evidenciji ARKOD sustava. Primljeno na znanje Postoji usklađenost između evidencija ovlaštenih kontrolnih tijela i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na odobravanje potpora temeljem Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja. Što se tiče vrste proizvodnje koju na površinama evidentiraju ovlaštena kontrolna tijela, ona nije predmet evidentiranja unutar ARKOD sustava gdje se evidentira samo generalna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta sukladno Prilogu I Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
2 Natalija Banović PRAVILNIK Pravilnikom se ne uzimaju u obzir poplavni pašnjaci, koji su karakteristični za područje Posavine. Radi se o zajedničkim pašnjacima koje čine uglavnom katastarske čestice u vlasništvu RH, koristi ih velik broj stočara, a ti pašnjaci su ujedno i retencijske površine na koje se kontrolirano pušta voda iz rijeka za visokih vodostaja, u sklopu provedbi mjera obrane od poplava. Korisnici navedenih pašnjaka dužni su plaćati godišnju zakupninu u cijelosti, a ne mogu utjecati na stanje na pašnjacima, tj. nemoguće je predvidjeti kada će pašnjaci biti poplavljeni tokom godine i koliko dugo će takvo stanje na pašnjacima potrajati, no ukoliko se dogodi kontrola korištenja zemljišta u takvoj situaciji, korisnicima prijete represivne mjere. Stoga sam mišljenja da bi poplavni pašnjaci trebali biti navedeni kao posebna vrsta pašnjaka, kako se ne bi provodile represivne mjere nad korisnicima u slučajevima provedbe mjera zaštite od poplava, na što korisnici nikako ne mogu utjecati. Primljeno na znanje U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta definirane su vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta u skladu s EU Uredbama i Zakonom o poljoprivredi. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prilikom provedbe kontrola uzima u obzir specifičnost pašnjaka u Parku prirode Lonjsko polje odnosno njihovo plavljenje u svrhu provedbe mjera od poplava.
3 Joško Bubalo Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD , Članak 8. Čl. 8. st. 2. treba brisati jer dokaz o vrsti uporabe zemljišta kao što je geotagirana fotografija nije pravno u prednosti pred potpisanom izjavom iz važećeg Pravilnika. Prijedlog je ugovaranje korištenja privatnog zemljišta između poljoprivrednika i Agencije za plaćanja, koji će određivati prava i obveze, osobito u smislu garancije dodjele prava na plaćanja poljoprivredniku iz Nacionalne rezerve. Primljeno na znanje Ovim stavkom predviđa se dokazivanje uporabe poljoprivrednog zemljišta geotagiranim fotografijama za koje korisnik nije u mogućnosti dostaviti dokumentaciju do uspostave punog pravnog rješenja statusa ovih površina kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu.
4 Grga K Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD , Članak 8. Geotagirane fotografije zbog točnosti određivanja položaja određenog ovim pravilnikom ne mogu i ne smiju se vrednovati kao element dostatan za utvđivanje vlasništva, posjeda ili drugih stvarnih prava. Primljeno na znanje Geotagiranom fotografijom ne utvrđuje se vlasništvo ili posjed već se samo dokazuje uporaba poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredna aktivnost.
5 Grga K Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD , Članak 8. Čl. 8. st. 2. potrebno je brisati. Objašnjenje - ukoliko netko koristi zemlju kojoj nije vlasnik niti posjednik tada je to čista UZURPACIJA i sramotno je da država potiče kriminal. Ukoliko ta osoba ima neki razlog zbog kojeg nije evidentirana, a trebala bi biti ili kao posjednik ili kao vlasnika tada je DUŽNA isto urediti (provesti kupoprodajni ugovor i sl.). Ne vidim niti jedan pošten i legalan razlog zašto bilo koja osoba ne bi uređivala svoja vlasnička prava i druga stvarna prava. Može se razmisliti o definicija u st. 2. "Iznimno od st. 1. ovog članka, poljoprivrednik može pokrenuti postupak upisa ukoliko donese dokaz o pokretanju postupka uređenja vlasničkih prava pred nadležnim sudom." te dodati definiciju st. 3. koja bi spriječila zloporabu takvog dokaza: "Odredba iz st. 2. ne odnosi se na površine već upisane u AKOD od strane drugog poljoprivrednika". Primljeno na znanje Sukladno članku 2. predmetnog Pravilnika »ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta i kao takav ne podrazumijeva vlasništvo ili posjed nad nekom zemljišnom parcelom, već je u njemu evidentirano sve obrađeno zemljište. Za površine poljoprivrednog zemljišta za koje poljoprivrednik ne posjeduje dokaz o vlasništvu ili posjed a iste obrađuje, ovim stavkom predviđa se dokazivanje uporabe poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne aktivnosti geotagiranim fotografijama. Postupanje u slučaju upisa poljoprivrednog zemljišta bez znanja i suglasnosti vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta je propisano čl.9. st.9. ovog Pravilnika.
6 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača Promjene ARKOD podataka  , Članak 9. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), poljoprivrednici imaju pravo da ih se obavijesti ukoliko se unose promjene na njihovoj ARKOD parceli. Isto tako imaju pravo dobiti konačni obračun koji prikazuje na koji način su obračunata plačanja u poljoprivredi. Do sad je bila praksa da se sredstva isplaćuju netransparentno i poljoprivrednik nije znao koji parametri su uzeti u obzir kod obračuna plaćanja pa time nije imao niti mogućnost žalbe. Često se dešavalo da pregled satelitske snimke ne daje realnu sliku stanja na parceli pa je dolazilo do grešaka bez da su poljoprivrednici mogli reagirati. Takvo stanje pod hitno treba promijeniti. Primljeno na znanje Sukladno članku 9., stavak 3 predmetnog Pravilnika sve promjene na ARKOD parceli poljoprivrednik je dužan prijaviti u roku 30 dana od njihova nastanka. ARKOD podaci su dostupni poljoprivredniku u Agronetu i javno su dostupni na ARKOD pregledniku, tako da je svaka promjena odmah vidljiva. Brzim terenskim provjerama potvrđuje se ili odbacuje uočena nepravilnost putem aerofotogrametrijskih snimaka. Ovim Pravilnikom se ne propisuju potpore u poljoprivredi ni izdavanje odluka o ostvarenim pravima na potporu.
7 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača Promjene ARKOD podataka  , Članak 9. U stavku 5 potrebno je izmijeniti:U slučaju promjene iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja može uskladiti granice i druge podatke pojedine ARKOD parcele uz obvezu da o tome obavijesti poljoprivrednika i omogući pravo žalbe na donosenu odluku. Primljeno na znanje Sukladno članku 9., stavak 3 predmetnog Pravilnika sve promjene na ARKOD parceli poljoprivrednik je dužan prijaviti u roku 30 dana od njihova nastanka. ARKOD podaci su dostupni poljoprivredniku u Agronetu i javno su dostupni na ARKOD pregledniku, tako da je svaka promjena odmah vidljiva. Brzim terenskim provjerama potvrđuje se ili odbacuje uočena nepravilnost putem aerofotogrametrijskih snimaka. Ovim Pravilnikom se ne propisuju potpore u poljoprivredi ni izdavanje odluka o ostvarenim pravima na potporu.
8 Joško Bubalo Promjene ARKOD podataka  , Članak 9. U čl. 9. st. 7. treba brisati riječi "zajedno s dokazom o vlasništvu ili posjedu zemljišta na istoj ARKOD parceli" jer je dokaz koji potvrđuje jednu od vrsta uporabe zemljišta kao što je geotagirana fotografija naveden u čl. 8. te nije potrebno dvostruko dokazivanje. Primljeno na znanje Navedeni uvjet se odnosi na poljoprivrednike kod kojih je ranije utvrđeno neodržavano poljoprivredno zemljište te zbog sprečavanja zlouporabe uvjetuje se i dokazivanje posjeda, odnosno vlasništva.
9 Joško Bubalo ARKOD parcele u preklapanju, Članak 10. U čl. 10., st. 3. treba brisati, jer se implicite ishod rješavanja "preklapanja" uvjetuje vrstom dokaza, a ne stvarnim korištenjem. Prijedlog je da se vremenski utvrdi korištenje bez dokaza o vlasništvu/posjedu u skladu s uspostavljenom poljoprivrednom proizvodnjom do njenog okončanja, uz mogućnost dogovora o plaćanju zakupa stvarnom vlasniku/posjedniku. Primljeno na znanje U praksi je nemoguće na površinama u „preklopanju“ oko kojih se uglavnom vode sudski sporovi određivati stvarno korištenje, tako da se to jedino može putem dokumentacije, odnosno sudskih rješenja.