Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK Predlažemo izmjenu vezanu uz podnošenje zahtjeva za povrat sredstava odnosno službeno preuzimanja podataka porezne uprave o stanju duga, iz razloga što se zbog datuma i vremena plaćanja obveza i načina poslovanja banke događa da se pojave male kamate zbog zakašnjenja koje mogu uzrokovati da se, zbog vremena preuzimanja podataka od strane Carinske uprave, za nekoliko kuna/lipa ne ostvari povrat. Predlažemo da se u tekst unese opcija: da ribar podnese ili potvrdu ili punomoć, odnosno da uz zahtjev dostavi potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, a ako to ne učini da tada to uprava preuzme sama. Konkretno u čl. 16 st. 4 mogao bi glasiti: „Ukoliko korisnik prava nije zahtjevu priložio potvrdu Porezne uprave o podmirenju dospjelih poreznih obveza, Carinska uprava po službenoj dužnosti, temeljem suglasnosti podnositelja zahtjeva za povrat iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika, uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, pribavlja potvrdu Porezne uprave o podmirenju dospjelih poreznih obveza. „ Na isti način treba prilagoditi čl. 17. St. 4 ili to naglasiti u drugim člancima pravilnika Nije prihvaćen Ova mjera je upravo uvedena iz razloga rasterećenja korisnika prava kod podnošenja zahtjeva za povrat kako ne bi trebao ići u Poreznu upravu po potvrdu, već će podatke o poreznom dugu po službenoj dužnosti provjeravati Carinska uprava. Ukoliko će se prilikom rješavanja o zahtjevu za povrat, uvidom u stanje duga osobe koja je zatražila povrat utvrditi da postoji dug, podnositelj zahtjeva će se osobno kontaktirati radi mogućeg podmirenja duga (u samom zahtjevu za povrat nalazi se rubrika u kojoj se moraju navesti kontakt podaci podnositelja).
2 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača PRAVILNIK Svi poljoprivrednici u EU toče eurodizel pa nema razloga da se naši proizvođači u tome razlikuju i na taj način diskriminiraju. Plavi dizel nema istu kvalitetu kao eurodizel zbog boje koja se u njega stavlja i djelomično ostaje u sustavu motora što se najbolje vidi na filtrima goriva. Najveći problem je što se plavi dizel ne toči na svim crpkama pa se u masu slučajeva mora ići po plavi dizel i do 50 km što zahtjeva dodatne nepotrebne troškove i gubljenje vremena. Uz to mora se posebno skladištiti ( da se ne ide svaki dan na crpku ) što je i sigurnosni problem. Zbog situacije u poljoprivredi treba ukinuti sve trošarine na gorivo za poljoprivredu i ribarstvo, čime bi omogućili veću konkurentnost i lakši razvoj posrnule poljoprivrede. Također je važno da se gorivo za poljoprivredu može točiti u sve strojeve i vozila koja su poljoprivrednom gospodarstvu potrebna za obavljanje djelatnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva („Narodne novine“, br. 57/2017) određuje se godišnja količina tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati na domaće tržište, a koja mora udovoljavati graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih Uredbom. prema citiranoj Uredbi može se dodavati označivač odnosno boja samo u plinsko ulje sa sadržajem sumpora od maksimalno 10 mg/kg (Euro V kvaliteta). I prema Europskim propisima dodavanje boje, odnosno označivača ne smije utjecati, na sastavnice kvalitete goriva i pripadajuće norme, te svaki dobavljač mora uz pošiljku goriva dati i Izjavu o sukladnosti goriva određenoj normi sa pripadajućim nalazom ovlaštenog laboratorija. Sukladno navedenom, plinsko ulje obojano plavom bojom (plavi dizel) mora zadovoljavati Euro V kvalitetu. Na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi i ribarstvu već postoji maksimalno sniženje trošarine na 0,00 kuna, te se iz razloga fiskalnog sniženja, dizelsko gorivo sukladno EU Direktivi 95/60/EZ, mora označavati i bojati. Trošarinsko sniženje na 0,00 kuna za dizelsko gorivo za namjene u poljoprivredi omogućeno je svim aktivnim poljoprivrednicima upisanima u Upisnik poljoprivrednika koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju : – na poljoprivrednom zemljištu koje je upisano u ARKOD sustav evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta i za koje je podnesen zahtjev za izravna plaćanja sukladno posebnim propisima, - držanja i uzgoja stoke koja je upisana u odgovarajuće registre sukladno posebnim propisima. Ovim je prijedlogom pravilnika znatno proširen obuhvat sektora koji ostvaruju mogućnost dodjele plavog dizela za potrošnju u poljoprivredi. Za poljoprivredne strojeve (traktori, kombajni, radni strojevi koji se dijele na samohodne i fiksne a koriste se u poljoprivredi iako se inače mogu koristiti i u građevinarstvu) već je omogućeno korištenje plavog dizela u slučaju kada se koriste za namjene u poljoprivredi i na poljoprivrednom gospodarstvu.
3 Kristijan Dubravac PRAVILNIK U Članaku 8. stavak 5. podstavak 3. briše se "i/ili ovlaštena ustanova". Obrazloženje: Nejasno je tko bi mogao biti "ovlaštena osoba". Dosadašnja praksa bila je da Agencija za plaćanja koristi evidenciju pčelara koju sastavlja Hrvatski pčelarsi savez unatoč tome Hrvatski pčelarski savez nema zakonske osnove da bude "ovatštena osoba", pa postoji vjerojatnost da bi se i u ovom slučaju Hrvarski pčelarski savez mogo nezakonito proglasiti "ovlašenom osobom". Poznato je da Ministarsvo poljoprivrede vodi JRDŽ u koji se upisuju pčelari i broj pčelinjih zajednica (jedinica), zatim da je Agencija za plaćanja (Stočarski centar) ranije sama vodila evidenciju pčelara i pčelinjaka. Zbog svega toga nije pored nadležnog Ministarstva poljoprivrede potrebno uvoditi dodatne "ovlaštene ustanove". Prihvaćen Prihvaća se brisanje izričaja „i/ili ovlaštena ustanova“ te umjesto toga predlaže se novi izričaj „i/ili pravni subjekt kojem je sukladno posebnim propisima povjereno vođenje evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj
4 INA Industrija nafte d.d. Kartica goriva, Članak 3. Čl.3, st(3) Pravilnika navodi:: (3) Kartica goriva je neprenosiva. U izuzetnim slučajevima korištenje kartice se može uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda prenijeti na opunomoćenika. Uvažavajući specifične (a vrlo česte) situacije u poljoprivredi kad osoba na koju glasi kartica goriva nije u mogućnosti osobno koristiti karticu goriva i fizički biti prisutna kupovini plinskog ulja obojanog plavom bojom, od strane pomoćnika ministra financija i ravnatelja Carinske upute donesena je Uputa o posebnostima korištenja GPR kartice od osobe na koju ne glasi pravo korištenja plinskog ulja obojanog plavom bojom(28.4.2014), kojom su uređena dva načina iznimno dopustivog korištenja GPR kartice i od drugih osoba na koje ne glasi kartica goriva: 1. korištenje kartice goriva od strane člana OPG-a 2. putem punomoći za korištenje GPR kartice Ovi slučajevi u točci 1. primjenjivi su na fizičke osobe i na članove OPG-ova, dok se točka 2. može primjenjivati samo u iznimnim slučajevima (bolesti, privremene onesposobljenosti osnovnog korisnika kartice, više sile i sl). Istovremeno, nigdje ni u Pravilniku kao ni u Uputi nije nigdje opisan slučaj kad je vlasnik kartice pravna osoba, te koje dokumente su dužni pokazati kupci koji kupuju u ime pravne osobe. U praksi, kupci koji kupuju plinsko ulje obojano plavom bojom putem GPR kartice koja glasi na ime pravne osobe pokazuju izvadak iz sudskog registra ili punomoć koja glasi na donosioca (kako je opisano u točki 2. gore navedene Upute. Predlažemo da svi ovi gore opisani izuzeci od članka 3. st (3) postanu dijelom novog Pravilnika, a posebno slučajevi kad kartica goriva glasi na pravnu osobu, a što trenutno nije regulirano ni važećim Pravilnikom niti Uputom o posebnostima korištenja GPR kartice od osobe na koju ne glasi pravo korištenja plinskog ulja obojanog plavom bojom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se primjedba u dijelu uvrštavanja u odredbe ovog Pravilnika izuzetaka korištenja kartice od strane punomoćnika obzirom da se radi o tehničkom detalju, podložnom promjenama, te će se upute koje postoje, ako je potrebno, ažurirati i objaviti na web stranicama svih involviranih institucija.
5 DARIA BRNČIĆ Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom, Članak 10. ČLANAK 10 (2) MOLIM DA SE UZ RAD POGONDKIH MOTORA I POMOĆNIH MOTORA RIBARSKIH PLOVILA KOJIMA SE OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV DODA I STROJEVI NA RIBARSKOM BRODU KOJI SU U PROCESU OBAVLJANJA DJELATNOSTI RIBOLOVA. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kvota plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u ribolovu („plavi dizel“) dodjeljuje se prema definiranom kriteriju koji uzima u obzir sate rada pogonskog stroja, kao i prema dostavljenim podacima o ribolovnoj aktivnosti (očevidnici i izvješća). Nadalje, postoji mogućnost povećanja kvote do maksimalno 15 % ukoliko se tijekom ribolova koriste pomoćna plovila upisana u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Također je sukladno stavku 3. članak 9. je moguće povećanje odobrene količine plavog dizela uz zahtjev i adekvatnu dokumentaciju. Držimo da propisani način izračuna kvote omogućava dodjelu dostatne količine „plavog dizela“ za obavljanje djelatnosti ribolova i da već uzima u obzir sve faktore potrebne za izračun.