Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Partnerstvo za društveni razvoj Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova U konteksu borbe protiv korupcije i osiguranja integriteta javne uprave i vladavine prava, program financiranja trebao bi pratiti Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Plan, odnosno program financiranja trebao bi težiti ravnomjernom osnaživanju borbe protiv korupcije u tri ključna sektora: državna i lokalna razinu, te javna poduzeća. Program financiranja morao bi pokriti i procjenu rizika korupcije, kao i izgradnju sustava integriteta, odnosno otpornosti sustava na klijentelističku praksu. Stoga, preporučamo sinkronizirani pristup u borbi protiv korupcije između javne uprave, civilnog društva i privatnog sektora, umjesto fragmentiranog pristupa koji je vidljiv iz predloženog plana financiranja. Konačno, smatramo da bi financiranje trebalo odgovoriti i na prioritete definirane kroz EU Corruption Report koji će vladama biti komuniciran kroz Europski Semestar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) u članku 5.obavezuje neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva na izrađivanje godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu. Taj financijski plan, stoji na istom mjestu, mora biti sastavljen od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana. Zakonom je također propisan način kako se donosi financijski plan: donosi ga najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem njezina statuta za to ovlašteno. Ministar financija posebnim podzakonskim aktom propisuje neprofitnim organizacijama metodologiju izrade financijskog plana, njegovih izmjena i dopuna te način i uvjete njegova izvršavanja. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je državi za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana. Neprofitna je organizacija dužna donijeti financijski plan najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, stoji u st. 3. istog članka. Pretpostavljamo da je zakonodavac donio ovu odredbu, koja je neobična i restriktivna kada se radi o odnosu države prema subjektima privatnog prava, kao jednu od „mjera“ kojima želi „onemogućiti“ nikad dokazane masovne pronevjere javnih sredstava u neprofitnim organizacijama. No kad ih je već obavezao da do 31. 12. usvoje financijski plan, država je dužna sa svoje strane stvoriti pretpostavke da taj dokument bude smislen: prva pretpostavka bila bi da su obveznicama njegova donošenja poznati podaci koji su nužni za njegovu izradu. A osnovne podatke sadrži upravo Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz Državnog proračuna i inozemnih fondova, o kome se sada provodi javno savjetovanje. Sama činjenica da se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o tom planu otvara više od mjesec dana nakon što su oni prethodni planovi, tj. godišnji financijski planovi udruga, po sili zakona morali bili usvojeni (između ostaloga, kako ne bi „odgovarali“ njihovi zakonski zastupnici) pokazuje da država ima dvostruki kriterij odgovornosti – jedan za udruge, drugi za sebe. Naime, financijski planovi neprofitnih organizacija bez prethodnog uvida u informacije o planu javnih natječaja, služe samo za zadovoljavanje prazne forme, pa se, osim u udrugama koje imaju osigurana višegodišnja sredstva – a takvih je malo – i donosi samo kao jedna u nizu ispraznih administrativnih obaveza kojima država faktički otežava rad civilnog društva. Smatramo da bi u dobro uređenoj državi koja pritom poštuje i uvažava civilno društvo, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o „Godišnjem planu natječaja (...)“ trebalo biti raspisano odmah nakon ljeta, kako bi isti bio objavljen najkasnije 1. prosinca. To bi ostavilo prostor neprofinim organizacijama da u mjesec dana sastave upotrebljiv financijski plan, organiziraju svoje skupštine i na njima ga usvoje, kad su već zakonski na to usvajanje prinuđene. Nije prihvaćen Komentar se odbija. Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) donosi se nakon usvajanja financijskog plana davatelja financijskih sredstava, u ovom konkretnom slučaju nakon usvajanja Državnog proračuna. Imajući u vidu da se sredstva za aktivnosti organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini, osim izvornog proračuna, planiraju i isplaćuju iz drugih namjenskih fondova i prihoda proračuna, prije svega dijela prihoda od igara na sreću, priprema i kvalitetno planiranje natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz Državnog proračuna dodatno je složenije i iziskuje koordinaciju čitavog niza davatelja financijskih sredstava. S druge strane, imajući u vidu da se odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija odnose na sve vrste neprofitnih organizacija, a imajući u vidu da se tek manji postotak registriranih neprofitnih organizacija financira prvenstveno iz javnih izvora, ne smatramo da donošenje godišnjeg plana natječaja nakon usvajanja Državnog proračuna presudno utječe na donošenje financijskih i programskih planova neprofitnih organizacija u najvećem broju slučajeva. Nastojeći unaprijediti praksu donošenja strateških i operativnih planskih dokumenata, a sukladno preporukama Savjeta za razvoj civilnoga društva i u dogovoru s nadležnim Ministarstvom financija, Ured za udruge u narednom će razdoblju postupak izrade sektorskih analiza s resornim tijelima započeti ranije kako bi se društvene potrebe, odnosno, prioriteti za raspisivanje natječaja mogli raspraviti sa širim krugom zainteresiranih dionika, prije svega organizacijama civilnoga društva. Na taj će način biti unaprijeđen i postupak planiranja Državnog proračuna, ali Godišnji plan natječaja – sukladno važećim proračunskim propisima i već spomenutoj Uredbi – uvijek će se donositi po osiguranju financijskih sredstava, tj. nakon donošenja Državnog proračuna.
3 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova, 6.Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Da li se ovdje radi o krivom iznosu ili je zaista samo 20.000,00 kn na raspolaganju? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U okviru Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2018. godinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske planira ugovoriti samo jedan projekt. Za sada je u Državnom proračunu za ove namjene osigurano zaista samo 20.000,00 kn, no napominjemo kako je predstavnik nadležnog Ureda u sklopu Info dana o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva, održanih 21. i 22. veljače 2018., naglasio kako postoji mogućnost da se navedeni iznos poveća u rebalansu Državnog proračuna.
4 Društvo športske rekreacije Aktivan život Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova, 11.Ministarstvo zdravstva U prijašnjim pozivima na natječaj su se mogle prijavljivati isključivo udruge registrirane za zdrastvene djelatnosti čime su diskvalificirane sve druge udruge s programima kojima su mogle doprinijeti ostvarenju ciljeva ovog natječaja. Konkretno, sportske udruge provođenjem svojih aktivnosti mogu značajno doprinijeti prevenciji ovisnosti i bolesti no ne mogu se javljati na natječaje ovog ministarstva. Nadamo se da se ovo može promijeniti u budućim pozivima da se poziv otvori za sve udruge. Primljeno na znanje Ministarstvo zdravstva ovaj je komentar primilo na znanje. Kako je prezentirano na Info danima o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2018. godini, koji su bili održani 21. i 22. veljače 2018. godine, Ministarstvo zdravstva će i ove godine sudjelovati u provedbi Objedinjenog natječaja u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga u suradnji s Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Kao i prethodnih godina, jedan od kriterija za udruge koje će imati pravo prijave ovaj Natječaj odnosi se na udruge koje su upisane u Registar udruga i najmanje jednu godinu djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih ovim Natječajem. Potrebno je istaknuti da su svi kriteriji i natječajna dokumentacija prethodnih Objedinjenih natječaja, pa tako i ovogodišnjeg, dogovoreni i usklađeni s Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
5 Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova, 12.Ministarstvo znanosti i obrazovanja Vezano uz natječaj pod rednim brojem 35: planira li se proširiti ili izmijeniti uvjete natječaja na način da obuhvaćaju i vrtićku dob pa da se, istovjetno pomoćnicima u nastavi za djecu školske dobi, uvede i usluga pomagača za djecu s razvojnim teškoćama i rizicima u dječjim vrtićima? Nije prihvaćen Odbijeno. Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sada ne planira proširenje ili izmjene uvjeta natječaja na način da obuhvaćaju i djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi u dječjim vrtićima. Usluga pomagača za djecu s razvojnim teškoćama i rizicima u dječjim vrtićima nije definirana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.
6 Maja Jurišić Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova, 17.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Smatram da je sramotno malo novaca predviđeno za održivi razvoj otoka kroz aktivnosti civilnog društva. Konkretniji projekti se ne mogu provesti sa 10.000 - 20.000 kn koja se dobiju po projektu i više nas izmori nego što nam omogući provedbu naših ideja. Potrebno je realocirati sredstva i nadopuniti proračun na min 1.500.000,00, bez podizanja broja planiranih ugovora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Uprava za otoke od 2008. godine provodi Program dodjele financijske podrške udrugama na otocima na temelju jednogodišnjeg natječaja za prijavu projekata udruga na otocima čijom provedbom se doprinosi rješavanju problema na otocima potičući razvoj otočnog civilnog sektora. U 2018. godini za provedbu natječaja u Državnom proračunu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn isto kao i za 2017. godinu, dok su ukupna natječajna financijska sredstva u trogodišnjem periodu od 2014. do 2016. iznosila 300.000,00 kn. Ujedno napominjemo da od samog početka provedbe Programa Ministarstvo sustavno razrađuju osnovne odrednice natječaja koje se odnose i na visinu financijske potpore na način da je minimalna potpora po projektu sa 10.000,00 kn u 2017. povećana na 20.000,00 kn. Iznos maksimalne financijske potpore od početka provođenja Natječaja bio je 30.000,00 kn, te je u periodu od 2014. do 2016. smanjen na 20.000,00 kn da bi se za 2017. i tekuću 2018. značajno povećao na 40.000,00 kn. Također, Uprava za otoke svake godine izrađuje analizu prijavljenih projekata iz koje je razvidno da broj prijavljenih projekata značajno raste iz godine u godinu. Omjer ukupno traženih sredstva prijavitelja i ukupno maksimalno moguće traženje sredstava prijavitelja po Natječaju iz 2017. godine iznosi 85% što dodatno potvrđuje činjenicu da na otocima postoji potreba za „manjim projektima“ i da su „manji projekti“ iznimno važni za razvoj i kreiranje civilnog društva na otocima.
7 Razvojna organizacija zaštite potrošača Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova, 18.Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Ministarstvo gospodarstva kao resorno ministarstvo za zaštitu potrošača, bi trebalo kao i sva ostala ministarstva objavljivati Natječaje gdje bi sve udruge imale jednake uvjete. U ovime Savjetovalištima je uvjet raspolaganja sa materijalnim sredstvima i infrastrukturom, a to u praksi znači da su stalno samo izabrane udruge mogu participirati na ovim Natječajima. A dovoljno govori i podatak da je u Registru udruga 115 udruga za zaštitu potrošača, koje zavise od milosti JRLS. Sve ostale udruge mogu primati donacije iz van Javnih izvora, udruge za zaštitu potrošača ne mogu jer im to zabranjuje Zakon o zaštiti potrošača. Nadalje "Zaštita potrošača" je jedna od prioritetnih politika EU, pa tako i Hrvatske, "zaštita potrošača" je međusektorska, "zaštita potrošača" je briga cijele Vlade RH, a ne samo resonog ministarstva nego svih ministarstva, a nitko drugi do MINGPO nema predviđen Natječaj za zaštitu potrošača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta „Savjetovanje potrošača“ u 2018. godini raspisalo i provodi natječajni postupak u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), a sve u cilju transparentnosti, odgovornosti i jednakosti te postizanja visokih standarda planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje ista propisuje. Na javni natječaj mogle su se prijaviti sve udruge za zaštitu potrošača koje smatraju da zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja. Također, ovim se javnim natječajem omogućava savjetovanje potrošača na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih prava i ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini šest područja Republike Hrvatske umjesto dosadašnja četiri. Člankom 128. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 14/14 i 110/15) propisano je da udruge u svom djelovanju moraju biti neovisne o trgovcima, što u kontekstu primanja donacija izvan javnih izvora znači da ne mogu primati donacije od trgovaca. Zaključno, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta inicira veću uključenost dionika politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj kako u cilju povećanja ukupnog iznosa za sufinanciranje rada savjetovališta u ovom važnom segmentu zaštite potrošačkih prava, tako i u cilju poduzimanja drugih mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača.