Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Emerik Pišl PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU Poštovani, u tablici 12 priloga 4 nalaze se kombinacije za M10 i M11 u kojima nisu navedene kombinacije za nove tipove operacija 10.1.12 do 10.1.16 što ovaj pravilnik čini manjkavim. Stoga molim odgovor na pitanje hoće li se nove operacije od 10.1.12 do 10.1.16 moći kombinirati sa M11 - ekološki uzgoj. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom nije predviđena mogućnost kombinacija operacija 10.1.12 do 10.1.16 sa M11 Ekološki uzgoj.
2 Brodsko ekološko društvo-BED Minimalni uvjeti održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj, Članak 15. Pravo je svake države članice da uredi zakup poljoprivrednog zemljišta u svojem vlasništvu, ali je i njena dužnost da osigura jednake uvjete svim zakupnicima zemljišta u vlasništvu RH. S predloženim rješenjem Pravilnika o provedbi izravne potpore u poljoprivredi zadruge na zajedničkim pašnjacima su diskriminirane prema individualnim korisnicima, te se nadamo da će sa ovom ili sličnom formulacijom predlagatelj naći načina da sustavno riješi dugogodišnji problem. Stoga predlažemo dopunu stavka 3 sa slijedećim (ili sličnim) tekstom: "Kada je korisnik zajedničkog pašnjaka zadruga organizirana u svrhu zajedničke ispaše, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, čiji su članovi vlasnici stoke upisani u Upisnik poljoprivrednika a stoka u vlasništvu zadrugara, registrirana u JRDŽ-u održava zajednički pašnjak napasivanjem, za takvu stoku smatra se da je u vlasništvu/posjedu korisnika." Dokaz povezanosti pašnjaka, stoke, zadrugara i zadruge kako bi se spriječilo duplo prijavljivanje može se podnositi nadležnim tijelima u vrijeme podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Također smo mišljenja i da bi se isti problem morao riješiti i kod mjera 10.1.3. te 11. i 11.1., s obzirom na EU Uredbu br.1305/2013 koja u člancima 28. i 29. daje mogućnost korištenja potpora i „skupinama poljoprivrednika ili skupinama poljoprivrednika i drugih upravitelja zemljištem“ a ne samo pojedinačnim korisnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Mirko Štakić Minimalni uvjeti održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj, Članak 15. Poštovani, U članku 15.stavka 3 treba produžiti vremenski rok napasivanja stoke ili košnje do 30.kolovoza. i u članku 15.stavka 4,datum prve košnje do 31. srpnja. Obrazloženje,Mi koji imamo više pregonskih pašnjaka nismo u mogućnosti sve napasivati u tom roku,jer nemamo velikih parcela pa da budu na toj jednoj velikoj parceli, a vegetacija u brdsko planiskom području je kasnija zbog mraza i hladnog vremena, jer mi stoku napasivamo do studenog ako nam dozvole vremenski uvijeti(snijeg). Isto tako i datum prve košnje nam ne dozvoljavaju vremenski uvijeti, jer mi počinjemo s košnjom sredinom lipnja,tako da nemožemo stiguti sve pokositi do kraja lipnja. Primljeno na znanje U članku 15. stavku 3. rok je vezan samo uz vrijeme do kada se mora obaviti prva košnja. Rok za prvu košnju ostaje 30. lipnja, a izuzeće je osim za operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, operacije10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira iz članka 59. ovoga Pravilnika, za koje se primjenjuju datumi navedeni u obvezama za pojedinu operaciju, sukladno prijedlogu propisano i za poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje sukladno stavku 2. članka 125. ovoga Pravilnika gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2018. godine.
4 OPG Murgić Jure Minimalni uvjeti održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj, Članak 15. Poštovani, U članku 15. stavak 4 trebalo bi dodati " Datum prve košnje iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na GORSKO PLANINSKOM PODRUČJU (PRVA KOŠNJA TREBA BITI OBAVLJENA DO 31.07.) i na površine u okviru Operacije 10.1.3. „Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti“, Operacije 10.1.4. „Pilot mjera za zaštitu kosca“ i Operacije 10.1.5. „Pilot mjera za zaštitu leptira“ iz članka 59. ovoga Pravilnika. Obrazloženje: Na GPP nismo u mogućnosti ponekad početi košnju do 30.06. zbog vremenskih uvjeta(većinom mraz u svibnju pa trava kasni s rastom i kišom u lipnju),s toga većina košnje se obavlja u srpnju. Primljeno na znanje U članku 15. stavku 3. rok je vezan samo uz vrijeme do kada se mora obaviti prva košnja. Rok za prvu košnju ostaje 30. lipnja, a izuzeće je osim za operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, operacije10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira iz članka 59. ovoga Pravilnika, za koje se primjenjuju datumi navedeni u obvezama za pojedinu operaciju, sukladno prijedlogu propisano i za poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje sukladno stavku 2. članka 125. ovoga Pravilnika gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2018. godine.
5 LAG Terra liburna Ekološki značajne površine, Članak 32. Kad već spominjete lokve kao bitan element krajobraza savjetujemo Vam da predvidite i obnovu lokvi kao bitan element bioraznolikosti i krajobraza. Jednom kada se desi eutropizacija lokve će nestat, a to se dešava jako brzo s obzirom da nema više ljudi ni funkcije radi kojih su osmišljene. Savjetujemo Vam u ovom slučaju udrugu Kal iz Žminja koja se najviše razumije u tematiku obnove tog dijela ruralne infrastrukture. Primljeno na znanje Potpora za ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke predviđena je u okviru podmjere 4.4. iz Programa ruralnog razvoja Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena. Planira se aktivacija podmjere tijekom ove godine.
6 Joško Bubalo 2.5. PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE , Članak 34. Iza st. 8. treba ubaciti novi stavak za slučaj promjene nositelja/odgovorne osobe koja ima uvjete za mladog poljoprivrednika, a nije bila nositelj/odgovorna osoba u trenutku ulaska u sustav plaćanja za mladog poljoprivrednika. Primljeno na znanje Stavak 11. je dorađen i propisuje da kod promjene nositelja/odgovorne osobe u godini podnošenja zahtjeva plaćanje za mladog poljoprivrednika ostvaruje onaj korisnik koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva i na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. ovoga Pravilnika.
7 Joško Bubalo 2.5. PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE , Članak 34. St. 11. treba brisati jer u Zakonu o poljoprivredi stoji da će plaćanje ostvariti korisnik koji nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, a ovaj stavak to ograničava na nepoznato razdoblje. Primljeno na znanje Stavak 11. je dorađen i propisuje da kod promjene nositelja/odgovorne osobe u godini podnošenja zahtjeva plaćanje za mladog poljoprivrednika ostvaruje onaj korisnik koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva i na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. ovoga Pravilnika.
8 UDRUGA DUHAN SLATINA 3.1. PLAĆANJA U IZNIMNO OSJETLJIVIM SEKTORIMA , Članak 45. Mi predlažemo da se proizvodnja tipa Vržiniskog duhana tretira u skladu sa Uredbom 1407/2013 zato što bi u tom slučaju bile subvencionirane sve predane kile tipa Viržiniskog duhana. A proizvodnja duhana tipa Burley tretira u skladu sa Uredbom 1408/2013. Prihvaćen Prijedlozi su prihvaćeni. Potpora za duhan tipa Burley i nadalje će se provoditi kao potpora male vrijednosti Sukladno Uredbi 1408/2013, kao potpora proizvodnji. Potpora za duhan tipa Viržinija od 2018. godine provodit će se sukladno Uredbi 1407/2013, kao potpora preradi.
9 opg Ivan Reščić 3.1. PLAĆANJA U IZNIMNO OSJETLJIVIM SEKTORIMA , Članak 45. Pošto u uredbi 1448 nema dovoljno novca za viržinijski duhan,prijedlog je da viržiniski duhan pređe u uredbu 1407 . Prihvaćen Prijedlozi su prihvaćeni. Potpora za duhan tipa Burley i nadalje će se provoditi kao potpora male vrijednosti Sukladno Uredbi 1408/2013, kao potpora proizvodnji. Potpora za duhan tipa Viržinija od 2018. godine provodit će se sukladno Uredbi 1407/2013, kao potpora preradi.
10 UHPD "KRUPAN LIST" 3.1. PLAĆANJA U IZNIMNO OSJETLJIVIM SEKTORIMA , Članak 45. Predlažemo , da se proizvodnja tipa Viržiniskog duhana tretira u skladu sa Uredbom 1407 '2013 , a proizvodnja duhana tipa Burley sa Uredbom 1408 ' 2013 Prihvaćen Prijedlozi su prihvaćeni. Potpora za duhan tipa Burley i nadalje će se provoditi kao potpora male vrijednosti Sukladno Uredbi 1408/2013, kao potpora proizvodnji. Potpora za duhan tipa Viržinija od 2018. godine provodit će se sukladno Uredbi 1407/2013, kao potpora preradi.
11 UHPD "KRUPAN LIST" 3.1. PLAĆANJA U IZNIMNO OSJETLJIVIM SEKTORIMA , Članak 45. U članku 45. stavak 1 podstavak 2 se mjenja i glasi : proizvode , prerađuju te predaju duhan na obradu Prihvaćen Prijedlozi su prihvaćeni. Potpora za duhan tipa Burley i nadalje će se provoditi kao potpora male vrijednosti Sukladno Uredbi 1408/2013, kao potpora proizvodnji. Potpora za duhan tipa Viržinija od 2018. godine provodit će se sukladno Uredbi 1407/2013, kao potpora preradi.
12 UHPD "KRUPAN LIST" Duhan, Članak 47. Iz članka 47. dodaje se novi članak 47a. koji glasi: 1) Korisnik plačanja za duhan je poljoprivredno gospodarstvo , koje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B Priloga 2. ovog pravilnika 2)Poljoprivredno gospodarstvo , koje je podnijelo zahtjev iz stavka 1) ovog članka , dužno je prikupiti račune za potrošenu toplinsku i električnu energiju u periodu , srpaj - studeni mjesec tekuće poslovne godine. 3) Poljoprivredno gospodarstvo dužno je dati Izjavu o broju sušnica za duhan na gospodarstvu , koje su korištene za sušenje duhana za tekuću poslovnu godinu , te ishoditi pravovaljanu dokumentaciju iz koje su vidljivi zajmovi , kredit za rad na tim sušnicama. Maxsimalni priznati trošak po sušnici , kroz zajmove , kredite iznosi 2.000 eura. 4) Poljoprivredno gospodarstvo , koje je podnijelo zahtjev iz stavka 1) ovog članka , dužno je ispuniti i potpisati Obrazac XX , koji je sastavni dio ovog pravilnika . 5) Ispunjeni i potpisan obrazac XX , zajedno sa kopiranom dokumentacijom iz stavka 2 i 3 ovog članka , dostaviti Agenciji za plačanje , najkasnije do 31.12 tekuće poslovne godine. Prihvaćen Prijedlozi su prihvaćeni. Potpora za duhan tipa Burley i nadalje će se provoditi kao potpora male vrijednosti Sukladno Uredbi 1408/2013, kao potpora proizvodnji. Potpora za duhan tipa Viržinija od 2018. godine provodit će se sukladno Uredbi 1407/2013, kao potpora preradi.
13 UHPD "KRUPAN LIST" Duhan, Članak 47. U članku 47. na kraju stavka 2,3,4 dodaje se rijeć ..... za tip duhana Burley. Prihvaćen Prijedlozi su prihvaćeni. Potpora za duhan tipa Burley i nadalje će se provoditi kao potpora male vrijednosti Sukladno Uredbi 1408/2013, kao potpora proizvodnji. Potpora za duhan tipa Viržinija od 2018. godine provodit će se sukladno Uredbi 1407/2013, kao potpora preradi.
14 Krunoslav Štriga Iznos potpore, Članak 56. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Nije prihvaćen Odbija se. Prilozi Pravilniku (Prilozi 1., 2., 3. i 4.) nalaze se kao prilog ovog Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti“.
15 Krunoslav Štriga 4.2.1. Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Članak 58. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Nije prihvaćen Odbija se. Prilozi Pravilniku (Prilozi 1., 2., 3. i 4.) nalaze se kao prilog ovog Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti“.
16 LAG MORE 249 Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. U samom PRR utvrđeno je da je stanovništvo krških područja preživljavalo zahvaljujući teškom radu i razvoju posebne poljoprivredne proizvodnje. U teškim uvjetima ljudi su se snalazili te su na malim zemljišnim parcelama za uzgoj kultura gradili terase i suhozide da bi zadržali akumulirano tlo na mjestu i zaštitili ga od erozije. Shodno navedenom smatramo da bi u prihvatljivost trebali ući unutarnji suhozidi i terase što bi tako dalo bolji doprinos fokus području 4A. Molimo svakako ispitati njihovu svrhu i utjecaj kao poljoprivredno-okolišne mjere. Nije prihvaćen Odbija se. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
17 Jadran Kale Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Terase predstavljaju najteži način kultivacije krša u kakav se ulazilo tek s debelim razlozima a Hrvatska je blagoslovljena spektakularnim nasljeđem i takvih krajolika koji, kao i pri nastanku, ovise o snažnim vanjskim poticajima. Ne treba zbunjivati što nominalni predmet poticaja - suhozid - čini tek djelić njihove ukupne mase. Po inozemnim mjerenjima kameno frakturirano lice terase regulira vodeni stupac i, kao i svi suhozidi, ljetni kondenzat vlage privodi koristi kulturama u njihovim mikroambijentima (usporediti voćarstvo na otoku Pantelerija koje je kao narodna mudrost uvrštena u Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva pri UNESCO-u). U velikom dijelu jadranske Hrvatske u sve dužim periodima to zna biti jedini izvor vode. Ekonomska vrijednost kondenzata može se iskazati izračunom vrijednosti navodnjavanja povezanih sorti i postaviti u perspektivu klimatskih promjena, pri čemu poticaj poprima obilježja razvojnog alata. Podržavanje popravaka samo međašnih suhozida potencira plantažne nasade nižih kvaliteta proizvoda. Pilot-projekt tržišnog poticaja održavanja terasa je pola stoljeća reguliranosti marke Dingač, koja za željeni učinak i održavanje kvalitete propisuje ne samo čišćenje već i rušenje i ponovno građenje ("pretresanje") takvih struktura. Učinak je poznat svima. S poštovanjem, doc. dr. sc. Jadran Kale, diplomirani etnolog, Sveučilište u Zadru i Muzej Grada Šibenika. Nije prihvaćen Odbija se. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
18 4 GRADA DRAGODID Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Predlažemo da u prihvatljive suhozide uđu i potporni zidovi terasa, te unutrašnji zidovi! Krajobrazna specifičnost Hrvatske u odnosu na većinu drugih zemalja koje imaju suhozide, upravo je velik broj raznolikih oblika unutrašnjih i potpornih zidova. Navedimo najpoznatije hrvatske suhozidne lokalitete: primoštenski vinogradi, bakarski prezidi, Starogradsko polje na Hvaru (UNESCO!), šibensko otočje (npr. otok Baljenac), svi vinogradarski i maslinarski položaji srednjedalmatinskih otoka i Pelješca i mnogi drugi - svima temeljni krajobrazni karakter daju upravo unutrašnji i potporni zidovi, da se i ne spominju njihovi drugi funkcionalni i okolišni benefiti: zaštita od erozije poljodjelskih površina, funkcionalno pregrađivanje unutar pojedinog pašnjaka, stanište važnih životinjskih vrsta i mikroklimatske karakteristike. Smatramo da bi isključenje unutarnjih i potpornih zidova iz ove mjere predstavljalo zanemarivanje same svrhe poljoprivredno-okolišnih mjera vezanih na obilježja krajobraza iz Programa ruralnog razvoja RH, odnosno odredbe članka 5. točke 4.a) UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) gdje se kaže: "Postizanje ciljeva ruralnog razvoja, koji doprinose strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, provodi se kroz sljedećih šest prioriteta Unije za ruralni razvoj koji odražavaju relevantne tematske ciljeve ZSO-a: (...) 4. obnovu, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom, s naglaskom na sljedeća područja: a) obnovu, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000.i u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim graničenjima i poljoprivredu velike prirodne vrijednosti, kao i stanje europskih krajobraza;" Zahvaljujući kvalitetnim kartografskim podlogama kojima raspolažemo u RH, te digitalnim tehnologijama (počevši od geolociranih fotografija koje danas može snimiti svaki pametni telefon), smatramo da je kontrola provedbe ove mjere moguća bez angažiranja neprihvatljivo velikih resursa od strane APPRRR, te da nema valjanog razloga da se iz nje isključe doista najznačajniji hrvatski poljoprivredno okolišni elementi: potporni suhozidi terasa i unutarnji suhozidi. Nije prihvaćen Odbija se. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
19 LAG ADRION Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Predlažemo da se u prihvatljivost uključe potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi. Mislimo da trenutna odredba Pravilnika koja isključuje potporne zidove, terase i unutrašnje suhozide dovodi u pitanje operaciju 10.1.10. jer ispada da je svrha održavanja suhih zidova samo ograđivanje, a najbitnija funkcija održavanja suhih zidova je očuvanje zemljišta od erozije. Nije prihvaćen Odbija se. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
20 Udruga ekoloških prizvođača Dalmacije DALMACIJA EKO Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Molimo da se Stavak 1 ovog članka izmjeni I da u potpori ostanu uključeni potporni zidovi, terase i unutrašnji zidovi jer nema nikakvog razloga da se isključuju. Ono što se ne smije dopustiti je da se primaju potpore za suhozide koji se ne održavaju te koji se nalaze na zapuštenim parcelama na kojima zapravo nema poljoprivredne proizvodnje. To se mora riješiti redovitom i strožom kontrolom na terenu, kao i kontrolom u ARKOD-u što se sve prijavljuje pod poljoprivrednim zemljištem. Dakle, izbjegavanje situacije da ova Mjera (kao mnoge naše druge Mjere) bude samo nekima unosan posao, neće se postići na ovaj način. Dovest će samo do toga da na papiru imamo još jednu Mjeru za koju se nikome ne isplati prijaviti, a da pravi poljoprivrednici ostanu bez prilike da se podupre njihov trud na održavanju krajobrazne baštine. Što se tiče poticanja održavanja suhozida, nema razlike između vanjskih i potpornih, unutrašnjih ili terasnih zidova. Ako se redovito održavaju, a nalaze se unutar poljoptivredne proizvodnje, nema razloga da se različito tretiraju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
21 Silvija Marušić Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Primarna svrha suhozida je očuvanje tla i sprječavanje erozije, to se postiže upravo potpornim zidovima, sustavom terasa i unutrašnjim zidovima. Uvrštavanjem upravo potpornih zidova , terasa i unutrašnjih zidova u sustav potpora olakšalo bi i potaklo poljoprivrednike na očuvanje ove vrijedne krajobrazne baštine te bi potpore dobile pravi smisao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
22 ŽARKO KOVAČIĆ Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Rečenica : "Potporni zidovi, terase i unutarnji zidovi nisu prihvatljivi" nema smisla i treba je brisat. Najbitnija funkcija suhih zidova je očuvanje zemljišta od erozije, a izbacivanjem potpornih suhih zidova iz sustava potpora mislim da će se značajno umanjiti efekti mjere koja se dugo čekala. Uz uvažavanje svih ostalih mjera i pod mjera ova je sigurno najznačajnija za krajobraz naše obale, otoka i priobalja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
23 Vanda Kovačić Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. Slažem se sa komentarom LAG -a T.L. Očito je da se radi o nepoznavanju situacije na terenu jer večina suhih zidova i je potporna i osnovna uloga im je očuvanje zemljišta od erozije. Ukoliko zakonodavac smatra da treba poticati estetiku, a ne praktičnu stranu i funkciju neka nam to kaže da ne ulazimo u obavezu. Ne mislim da u tekstu iz prošlog natječaja treba išta mijemjat, već treba kroz M 10 uvesti i održavanje terasa i ostaviti nama koji radimo na terenima koje drže suhi zidovi da se odlučimo za jednu od te dvije podmjere. I da budemo jasni održavanje suhog zida košta više od iznosa poticaja pogotovo zidova viših od 0,5 m, ali sve dobro dođe.No kako stvari stoje ostajemo bez nećeg što nam je godinama obećavano i najavljivano - NI PRVI NI ZADNJI PUT poljoprivrednik ispada budal. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
24 LAG Terra liburna Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10., Članak 91. u Stavku 1 stoji da potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi je što greška nepoznavanja terena. Većinom suhozid nije istodobno i granica parcele. Ovom stavkom se poništavaju mogući pozitivni učinci koje bi tip operacije imao za krajobraz. Sa ovakvom stavkom zakonodavac i država mogu slobodno reći javnosti da imaju mjeru za obnovu suhozida, a to što se manjina suhozida uklapa u viziju da je vanjski suhozid = granica parcele pripisujem nepoznavanju krajobraza Hrvatske primorske. Predlažem Vam svakako da se raspitate kod udruge Dragodid kojoj je djelatnost revitalizacija i obnova suhozida. dakkle predlažem sljedeći tekst: 1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu. Potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi su prihvatljivi. Nije prihvaćen Odbija se. Pravilnikom za 2018. propisuje se potpora samo za vanjske suhozide. Prihvatljivost ostalih kategorija suhozidne gradnje bit će razmotrena u budućem periodu nakon konzultacija sa relevantnim institucijama.
25 4 GRADA DRAGODID Obveze OS korisnika, Članak 93. Predlažemo da se prepozna i uvaži i korisna uloga vegetacije uz suhozide: npr. kupine, koje se u nekim područjima (npr. otok Krk) namjerno ostavljaju, čak i sade uz suhozide jer predstavljaju zaštitu suhozida od prodora i rušenja od strane divljih svinja, te pojedinačnih stabala i živica koje se također ponegdje sade tik uz zidove. Osim funkcionalnih zahtjeva, tu su i pitanja vlasništva, pa predlažemo "zarastanje" preformulirati u "obostrano zarastanje". Primljeno na znanje Primljeno na znanje. O ulozi vegetacije na suhozidima raspraviti će se s relevantnim institucijama. Odbija se. Prijedlog izmjene teksta „obostrano zarastanje“ nije prihvatljiv.
26 Aleksandra Radić Obveze KFK korisnika, Članak 99. Nije naveden broj feromona niti olfaktornih mamaca koji moraju biti postavljeni po jedinici površine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Način uporabe feromona i olfaktornih mamaca kao i potreban broj po jedinici površine navedeni su u uputama (deklaracijama) proizvođača. Korisnici trebaju čuvati upute i račune o kupnji kako bi ih dostavili na uvid podružnici Agencije za plaćanja čime će potvrditi pravilnu uporabu feromona i mamaca.
27 Silvija Marušić Obveze KFK korisnika, Članak 99. Predlažem da se definiraju najvažnije kulture i gospodarski štetnici koji bi bili obuhvaćeni praćenjem, sukladno tome detaljnije definirati sustav praćenja prema biološkom ciklusu praćenih štetnika i kulturi. Ukinuti datum od 15. travnja za postavljanje klopki, jer to ne odgovara praćenju nekih štetnika, npr. maslinina muha se počinje pratiti od sredine lipnja , tako da obaveza maslinarima da dva puta tjedno obilazi lovku postavljenu 15.travnja kada nema ugroze za plodove maslina jer ih nema ne daje pravi smisao praćenja. Prihvaćen Prihvaća se. U tekstu Pravilnika su definirane iznimke od trenutno navedenih datuma za šljivine osice, orahovu muhu, trešnjinu muhu i maslininu muhu.
28 Aleksandra Radić Obveze KFK korisnika, Članak 99. Predlažem izostavljanje datuma za postavljanje feromonskih i olfaktornih mamaka uz razloga što navedeni datumi ne odgovaraju za neke štetnike. Umjesto datuma navesti prema uputi proizvođača feromona ili sukladno kulturi na kojoj se vrši praćenje. Primjer: maslinova muha (Bractocera oleae), mamci se postavljaju u drugoj polovini lipnja stoga je postavljanje do 15. travnja nepotrebno. Skidanje lovki kojima pratimo maslinovu muhu ne može biti 15. rujna jer se muha može javiti i kasnije. Prihvaćen Prihvaća se. U tekstu Pravilnika su definirane iznimke od trenutno navedenih datuma za šljivine osice, orahovu muhu, trešnjinu muhu i maslininu muhu.
29 Krunoslav Štriga Obveze KFK korisnika, Članak 99. Na koji način bi se trebali dostaviti računi i upute proizvođača na uvid u podružnice Agencije za plaćanja? Poštom, osobno ili...? Umjesto toga prijedlog je da definira obveza čuvanja računa i uputa proizvođača koji bi se mogli provjeriti tijekom kontrole. Nije prihvaćen Odbija se. Obzirom da je Agencija za plaćanja obvezna provoditi kontrolu na terenu na 5% korisnika, potrebno je utvrditi da li ostalih 95% korisnika poštuje obveze temeljem kojih ostvaruju pravo na potporu (korištenje klopki/dispenzora na pravilan način). Upute i račune, odnosno kopije istih, može se dostaviti Agenciji za plaćanja na uvid osobno ili se mogu poslati poštom.
30 Krunoslav Štriga Obveze KFK korisnika, Članak 99. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Nije prihvaćen Odbija se. Prilozi Pravilniku (Prilozi 1., 2., 3. i 4.) nalaze se kao prilog ovoga Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti
31 Aleksandra Radić Obveze MKVN korisnika, Članak 102. nije naveden broj dispenzora po ha koji moraju biti postavljeni Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Način uporabe dispenzora naveden je u uputama (deklaracijama) proizvođača i iz tog razloga potrebno je da korisnici čuvaju upute i račune.
32 Silvija Marušić Obveze MKVN korisnika, Članak 102. Kod postavljanja dispenzora u vinovoj lozi ne može se koristiti termin krošnja, predlažem prilagoditi nazivlje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
33 Aleksandra Radić Obveze MKVN korisnika, Članak 102. Za vinograde kod metode konfuzije na grožđane moljce nije primjenljivo gornja trećina krošnje. Potrebno je drugačije definirati postavljanje dispenzora. Prihvaćen Prihvaća se. U Pravilniku su dodani termini za vinovu lozu i grmovite voćne vrste.
34 Krunoslav Štriga Obveze MKVN korisnika, Članak 102. Na koji način bi se trebali dostaviti računi i upute proizvođača na uvid u podružnice Agencije za plaćanja? Poštom, osobno ili...? Umjesto toga prijedlog je da definira obveza čuvanja računa i uputa proizvođača koji bi se mogli provjeriti tijekom kontrole. Nije prihvaćen Odbija se. Obzirom da je Agencija za plaćanja obvezna provoditi kontrolu na terenu na 5% korisnika, potrebno je utvrditi da li ostalih 95% korisnika poštuje obveze temeljem kojih ostvaruju pravo na potporu (korištenje klopki/dispenzora na pravilan način). Upute i račune, odnosno kopije istih, može se dostaviti Agenciji za plaćanja na uvid osobno ili se mogu poslati poštom.
35 Krunoslav Štriga Obveze MKVN korisnika, Članak 102. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Nije prihvaćen Odbija se. Prilozi Pravilniku (Prilozi 1., 2., 3. i 4.) nalaze se kao prilog ovog Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti“.
36 Krunoslav Štriga Obveze POMP korisnika, Članak 105. 4. međuredni prostor mora ostati zatravnjen tijekom petogodišnjeg obveznog perioda Potrebno je preciznije definirati pojam "zatravnjen međuredni prostor" jer su moguće različite interpretacije toga tijekom provedbe operacija i kontrola. Hoće li biti definiran poseban "Vodič za provođenje operacija" gdje će biti to preciznije definirano te po mogućnosti potkrijepljeno sa slikama i primjerima prihvatljivog zatravnjenja i neprihvatljivog zatravnjenja? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U izradi je Brošura u kojoj će biti dodatno pojašnjena svaka mjera, podmjera i operacija (M10, M11 i M13) predviđena Pravilnikom.
37 Krunoslav Štriga Obveze POMP korisnika, Članak 105. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Koje su propisane smjese za zatravnjivanje? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Propisane smjese za zatravnjivanje navedene su u Prilogu 4. Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti“.
38 Silvija Marušić Obveze PEG korisnika, Članak 108. Predlažem uvrstiti u stavci 2. da se analiza tla mora obavljati u ovlaštenim laboratorijima Nije prihvaćen Odbija se. Provođenje analize tla regulirano je Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine", broj 30/2015) kojim je analiza povjerena ovlaštenim službenim i referentnim laboratorijima.
39 Krunoslav Štriga Obveze PEG korisnika, Članak 108. Predlažemo izmjenu odnosno dopunu Članka 108, stavka 1, točke 3 kako bi u konačnici glasio: "dozvoljeno je korištenje samo onih gnojiva, poboljšivača i nutrijenta (uključujući gnoj životinjskog podrijetla) koji su odobreni u skladu s Prilogom I Uredbe 889/2008 i deklarirana ekološka gnojiva koja imaju dozvolu upotrebe na prostoru EU." Naime, sukladno Prilogu I Uredbe 889/2008, čl. 3. definirano je da se mogu koristiti samo gnojiva i poboljšivači koji su navedeni u prilogu I Uredbe. Međutim, ta gnojiva i poboljšivači su većim djelom sirovine koje industrija koristi za proizvodnju ekoloških gnojiva, a istodobno u Prilogu I nemamo tih ekoloških gnojiva (prirodno jer ih je jako puno, a koja uredno imaju dozvolu za ekološku proizvodnju na EU tržištu) Prihvaćen Prihvaća se. Tekst se mijenja sukladno predloženom.
40 Krunoslav Štriga Obveze PEG korisnika, Članak 108. Na koji način bi se trebali dostaviti analiza tla i petogodišnji plan gnojidbe na uvid u podružnice Agencije za plaćanja? Poštom, osobno ili...? Umjesto toga prijedlog je da definira obveza čuvanja tih dokumenata koji bi se mogli provjeriti tijekom kontrole. Nije prihvaćen Odbija se. Obzirom da je Agencija za plaćanja obvezna provoditi kontrolu na terenu na 5% korisnika, potrebno je utvrditi da li ostalih 95% korisnika poštuje obveze temeljem kojih ostvaruju pravo na potporu (provođenje petogodišnjeg plana gnojidbe sukladno obavljenoj analizi tla). Dokumenti se moraju dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore, najkasnije do 11. lipnja.
41 Krunoslav Štriga Obveze PEG korisnika, Članak 108. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Nije prihvaćen Odbija se. Prilozi Pravilniku (Prilozi 1., 2., 3. i 4.) nalaze se kao prilog ovog Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti“.
42 Krunoslav Štriga Obveze MUK korisnika, Članak 111. Nedostaju Prilozi pravilnika u ovom dokumentu koji je stavljen na e-savjetovanje. Nije moguće u cijelosti dati komentar na izmjene pravilnika ukoliko nedostaju sastavni dijelovi pravilnika! Nije prihvaćen Odbija se. Prilozi Pravilniku (Prilozi 1., 2., 3. i 4.) nalaze se kao prilog ovog Pravilnika u rubrici „Ostali dokumenti“.