Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 2007. - NKD 2007.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska psihološka komora NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007. U Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti trebalo bi uvrstiti psihološku djelatnost kao zasebnu djelatnost. Psihološka djelatnost regulirana je Zakonom o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03) još od 2003. godine. Psihološka djelatnost uključena je u sva područja života, a posebice u ona koja se odnose na zdravstvo, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, rad i organizaciju rada, zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju, komunikaciju i tržište, istraživanje, sport, promet, turizam, pravosuđe, vojsku, policiju itd., provodi se u javnom, privatnom i civilnom sektoru te obuhvaća psihološku dijagnostiku, psihološke tretmane i savjetodavni rad, edukacijske aktivnosti, psihološka stručna istraživanja i psihološku evaluaciju. Stoga smatramo da bi, i radi statističkog praćenja i radi registracije djelatnosti kod otvaranja privatne prakse ili tvrtke, psihološka djelatnost trebala biti navedena u NKD, kao što su to npr. zdravstvena djelatnost i djelatnost socijalne skrbi. Primljeno na znanje NKD 2007. je izrađen preuzimanjem europskog statističkog standarda NACE Rev. 2 (Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti EU-a) s kojim je u potpunosti usklađen i usporediv na svim hijerarhijskim razinama: područjima, odjeljcima, skupinama i razredima. Radi zadovoljavanja nacionalnih potreba postoji mogućnost uvođenja dodatne razine (podrazreda), međutim ostale promjene u strukturi klasifikacije nacionalne verzije nisu moguće jer bi se time narušila usporedivost statističkih podatka kao i usklađenost službene statistike Republike Hrvatske s europskim statističkim sustavom. O prijedlozima drugačijeg strukturiranja klasifikacije NACE raspravljaju stručnjaci statističkih ureda EU-a na stručnim sastancima radne skupine za NACE (odnosno stručnjaci na nacionalnoj razini kod izrade nacionalnih verzija), a kao osnovni kriterij za drugačiju raščlambu klasifikacije odnosno izdvajanje pojedinih djelatnosti u zasebne razrede (odnosno podrazrede na nacionalnoj razini) uzima se značaj djelatnosti s ekonomskog aspekta. Također, promjene klasifikacija provode se periodično (svakih desetak godina) kako bi se izbjegle česte promjene vremenskih serija, te u slučajevima kada za to postoji opravdani razlog, kao što su promjene u strukturi i organizaciji gospodarstva. Što se tiče izmjene strukture NKD-a, ona uobičajeno prati dinamiku promjene NACE klasifikacije. Za sada izmjena NACE-a, pa tako niti NKD-a nije u planu. Prema NKD-u 2007. navedena djelatnost razvrstava se u razred 86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite. Spomenuta djelatnost nije izričito navedena u objašnjenjima NKD-a ali postoji u detaljnijoj klasifikaciji koja se koristi kao dodatni metodološki alat u primjeni NKD-a. Prilikom sljedećeg ažuriranja odnosno revizije NKD-a razmotrit će se mogućnost uvođenja posebnog razreda za psihološke djelatnosti.
2 Andreja Prejel NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007. Ako, Hrvatska u istinu teži modernoj digitalnoj državi i administrativnom rasterećenju , ne pojmljivo je da državna institucija kao DZS od poduzetnika zahtjeva dostavu papirnatih preslika za javno dostupnu dokumentaciju o osnivanju društva,objavljenu na web stranici registra Trgovačkog suda i ne omogućava elektronsko popunjavanje obrazaca. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). Državni zavod za statistiku je za poslovne subjekte osigurao mogućnost elektronskog popunjavanja obrazaca i dostave zahtjeva. Sa naše strane dostava elektroničkom poštom Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikata je osigurana. U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
3 Marko Bertolino NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007. Pitanje je same smislenosti klasifikacije djelatnosti, jer često sama klasifikaciji ne odgovora u potpunosti djelatnosti, naročito kad dođemo do domena obrtničkih zanimanja. Isto tako, prilikom registracije firme se unose djelatnosti relativno slobodno. Nadalje, vrlo često pri prijavama za EU natječaje klasifikacija djelatnosti bude jedan od ograničavajućih faktora. Tvrtka koja se bavi sa dvije ili tri djelatnosti, može upisati samo jednu djelatnost, te ako odluči razvijati proizvod ili uslugu je automatski ograničena. Stoga bi trebalo bi omogućiti i unošenje sporednih djelatnosti (bar tri sporedne djelatnosti) ili ukinuti NKD kao takav. Obzirm na birokratsko razmišljanje, očekujem da se NKD neće ukinuti, jer netko tamo voli imati statistiku koja je nepotrebna, ali onda bi trebalo omogućiti unos dodatnih djelatnosti. Primljeno na znanje Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 55/16.). Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. u potpunosti je usklađena s EU standardom NACE Rev. 2 – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, a to znači da je šifra NKD 2007. u bilo kojoj državi članici prepoznatljiva i usporediva Uredbom Komisije (EZ) br. 973/2007. od 20. kolovoza 2007. propisana je izravna primjena europskog standarda NACE Rev. 2 u svim državama članicama EU, a to znači i za Republiku Hrvatsku. Klasifikacija je generički koncipirana tako da ne postoji niti jedna djelatnost koja se ne može prema navedenoj klasifikaciji razvrstati. Isto tako ne postoje nikakva ograničenja u obavljanju broja djelatnosti, jedino što djelatnosti trebaju biti prijavljene kod registarskog tijela bilo da je riječ o Trgovačkom sudu ili Obrtnom registru. U Registru poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku se određuje samo glavna djelatnost, dok se druge djelatnosti smatraju ovisno o prirodi poslovanja ili sporednim ili pomoćnim djelatnostima. Statistika je dio svakodnevnog života i ona je osnovni alat za uspješno upravljanje kućanstava, poslovnih subjekata, država itd. Nažalost se njene dobre strane netočno tumače i podcjenjuju. Kada ne bi bilo statističkih podataka, ne biste niti Vi mogli pratiti koliko je uspješna Vaša tvrtka ili Vaše kućanstvo. Ne biste mogli raditi planove niti poboljšati postojeće aktivnosti. Budite dio statistike, jer jedino pomoću statističkih podataka se mogu poboljšati uvjeti rada i življenja.
4 Dubravka Maroević NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Neophodno je uvesti automatizam nakon upisa u sudski registar, koji je mjerodavan za sve, a preslike / fotokopije dokumenata? Besmisleno. Sve promjene iz sudskog registra bi trebale biti automatske i na statistici. 21.stoljeće! Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
5 Ana Dujmović NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Upis i promjene razvrstavanja NKD-a trebale bi se automatizmom rješavati prilikom upisa i promjena u trgovačke sudove povezivanjem sustava trgovačkih sudova i DZS-a, sve drugo je nepotrebno administrativno opterećenje. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
6 Sanja Dermišek Rajković NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Promjena iskazana u članku 4. svodi se na promjenu riječi "kopija" u "presliku", umjesto da se je koncentriralo na suštinu i u cilju administrativnog rasterećenja, te pojednostavljenja postupka osnivanja, donijelo odredbu da nije potrebno prilikom osnivanja poslovnog subjekta nikakav poseban zahtjev, već da se automatizmom prilikom same registracije provodi i razvrstavanje prema NKD-u. Ako već ne automatizmom - onda da se to može provesti barem on-line. Kopiranje i dostavljanje na uvid službenih podataka iz Rješenja Trgovačkog suda, povijesnih izvadaka, potvrdi o OIB-u i sličnih dokumenata koje izdaju službene institucije i javno su dostupni, je više nego gubitak vremena i potpono nepotrebna komplikacija... Cijeli postupak potrebno je pojednostaviti i uključiti ga u samu registraciju novog poslovnog subjekta, bez ikakvih posebnih zahtjeva, s obzirom da je Obavijest o razvrstavanju ionako nužna za poslovanje i mora se ishodovati. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
7 Ines Tuba NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Potrebno je ukinuti dostavljanje dokumentacije prema članku 4. jer postoji sudski registar koji je javan Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
8 Marko Bertolino NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Kao što su komentirali i prije mene, ukinuti papirologiju, uvesti online prijavu djelatnosti. I isto tako, da se može printati papir bez naknade putem on line prijave. Omogućiti brz pristup, bez papirologije, putem online RPS obrasca, iz kojeg je izbačeno sve što je javno i online dostupno, te modificirati obrazac na način da se omoguće dodatne djelatnosti. Umjesto glavne upisati Primarna, a ostale (3-4 dodatne) staviti kao sekundarne. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije. Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 55/16.). Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. u potpunosti je usklađena s EU standardom NACE Rev. 2 – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, a to znači da je šifra NKD 2007. u bilo kojoj državi članici prepoznatljiva i usporediva.
9 Diana Tomičić NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Promjena iskazana u članku 4. svodi se na promjenu riječi "kopija" u "presliku", umjesto da se je koncentriralo na suštinu i u cilju administrativnog rasterećenja, te pojednostavljenja postupka osnivanja, donijelo odredbu da nije potrebno prilikom osnivanja poslovnog subjekta nikakav poseban zahtjev, već da se automatizmom prilikom same registracije provodi i razvrstavanje prema NKD-u. Ako već ne automatizmom - onda da se to može provesti barem on-line. Kopiranje i dostavljanje na uvid službenih podataka iz Rješenja Trgovačkog suda, povijesnih izvadaka, potvrdi o OIB-u i sličnih dokumenata koje izdaju službene institucije i javno su dostupni, je više nego gubitak vremena i potpono nepotrebna komplikacija... Cijeli postupak potrebno je pojednostaviti i uključiti ga u samu registraciju novog poslovnog subjekta, bez ikakvih posebnih zahtjeva, s obzirom da je Obavijest o razvrstavanju ionako nužna za poslovanje i mora se ishodovati. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
10 ANTONIJA ROZALIJA KALEMBER NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. U današnje vrijeme nepotrebno je prilagati rješenja o osnivanju, povijesnog izvatka, potvrde o OIB-u. Registri su javno dostupni i jednostavno je preko unesenog OIB-a provjeriti unesene podatke u obrascima Prijave. Osim toga zašto je ovaj postupak odvojen od same registracije poslovnog subjekta? Nakon upisa u sudski, obrtni ili neki drugi registar uvedite automatski upis u registar DZS-a. Obavijest o razvrstavanju se dostavlja na adresu sjedišta, ili još bolje, ako je moguće, podatke uključite u izvadak iz registra. Poduzetnicima bi puno značila ušteda na vremenu. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
11 Solventa services j.d.o.o. NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Potrebno je ukinuti dostavljanje dokumentacije prema članku 4. jer postoji sudski registar koji je javan svima, te je vjerodostojna dokumentacija koja je vidljiva na sudskom registru. Omogućiti on-line prijavu Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
12 Darko Balog NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 4. Za trgovačka društva postoji javan Sudski registar u kojem se nalazi sva potreba dokumentacija iz Članka 6., stavak 1. te ne vidim potrebu za dostavljanjem preslika rješenja, izvadaka i potvrda. Pa zar nije pravno gledano vjerodostojniji dokumenat uvid u Sudski registar od preslike nekog dokumenta. U današnje vrijeme kada i Vlada RH radi sve na smanjenju nepotrebne dokumentacij i administracije, te na dostupnosti i razmjeni podataka između tijela javne vlasti kojima pod koje spada i Državni zavod za statistiku i Trgovački sudovi potpuno je neprihvatljivo dostavljati preslike jednog tijela javne vlasti drugom tijelu javne vlasti. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
13 Sanja Dermišek Rajković NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 6. Omogučiti elekronsku predaju obrasca RPS-1 i RPS-2, a da u prijelaznom razdoblju obavezno kreirajte obrazac koji se može ispuniti na računalu umjesto ručnog ispunjavanja obrasca u nekom formatu koji je dostupan svima. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). Državni zavod za statistiku je za poslovne subjekte osigurao mogućnost elektronskog popunjavanja obrazaca i dostave zahtjeva. Sa naše strane dostava elektroničkom poštom Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikata je osigurana. U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
14 Darko Balog NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 6. Omogučiti elekronsku predaju obrasca RPS-1 i RPS-2, a da u prijelaznom razdoblju obavezno kreirajte obrazac koji se može ispuniti na računalu umjesto ručnog ispunjavanja obrasca u nekom formatu koji je dostupan svima. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). Državni zavod za statistiku je za poslovne subjekte osigurao mogućnost elektronskog popunjavanja obrazaca i dostave zahtjeva. Sa naše strane dostava elektroničkom poštom Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikata je osigurana. U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.
15 Solventa services j.d.o.o. NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007., Članak 6. Omogućiti on-line prijavu. U današnje vrijeme kada je sve informatički povezano i smanjuje se birokracija trebalo bi omogućiti on-line prijavu za razvrstavanje poslovnih subjekata. Primljeno na znanje Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Državni zavod za statistiku, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukida obveza plaćanja svih naknada koje su sada obvezne za poslovne subjekte na temelju Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 55/16.). Državni zavod za statistiku je za poslovne subjekte osigurao mogućnost elektronskog popunjavanja obrazaca i dostave zahtjeva. Sa naše strane dostava elektroničkom poštom Obavijesti o razvrstavanju i Eurocertifikata je osigurana. U tijeku su daljnje aktivnosti unapređenja vođenja Registra poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku u cilju preuzimanja podataka iz registara i javno dostupnih službenih izvora podataka te osiguranja elektronskog prikupljanja podataka i registracije.