Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova Kamenjak PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM Poštovani/a, Predlažemo da se u Članak 3. uvrsti novi stavak kojim će se na području krajnjeg juga Istre, u zoni od rta Marlera (44°48'8''S, 14°0'3''I), preko istočnog dijela pliča Bertoja (44°45’20''S, 14°0’17'' I) i južnog dijela pliča Albanež (44°43’43''S, 13°54’10 I) do rta Verudica (44°49’58''S, 13°50'1''I), zabraniti upotreba svih alata koji su predmet ovog Pravilnika. Koordinate su u WGS84 koordinatnom sustavu, a preračunate u HRTS/96 TM koordinatni sustav su rt Marlera X 302291,14 Y 4965508,472, istočni dio pliča Bertoja X 302438,673 Y 4960323,236, južni dio pliča Albanež X 294271,664 Y 4957528,106 te rt Verudica X 289174,421 Y 4969325,085. OBJAŠNJENJE Alati koji su predmeti ovog Pravilnika nikada se tradicionalno nisu koristili na području za koje predlažemo zabranu. Osim toga, zbog neselektivnosti, ovim se alatima love značajne količine drugih ribljih vrsta koje ne bi trebale biti ulovom ovih alata. Zbog toga su ovi alati izuzetno pogubni za riblji fond na spomenutom i ostalim područjima gdje se koriste. Budući da se ovim alatima u jednom potezu love značajno velike količine ribe, izuzetno se smanjuju veličine ribljih populacija te se iste ne uspjevaju oporaviti, a što dodatno opterećuje već dobrano oštećen riblji fond. Smatramo da je nedopustivo da se aktivni ribolovni alati uopće dovode u kontekst korištenja kada znamo da su riblji fondovi iznimno oštećeni te bi se u tom slučaju moralo poticati korištenje pasivnih ribolovnih alata i onih koji su puno selektivniji. Zbog toga smatramo da način ribarenja u kojem se koriste alati koji su predmet ovoga prijedloga, nije u skladu sa održivim ribarstvom te predstavlja značajnu opasnost za riblje populacije na spomenutom, a i ostalim područjima gdje se primjenjuje te predlažemo njegovu zabranu u spomenutom području. U projektima monitoringa koje je Javna ustanova Kamenjak radila sa Društvom za zaštitu prirode Hrvatske - Natura i Hrvatskim biološkim društvom, područje akvatorija oko poluotoka Kamenjak koje je predmet ovog komentara te je označeno koordinatama, okarakterizirano kao biološki vrlo vrijedno te se u preporukama u više navrata predlažu zabrane određenih ribolovnih aktivnosti kao nužne mjere za oporavak ribljeg fonda i životnih zajednica (Kružić 2014 te Kružić i sur. 2018). Ove bi mjere imale pozitivne učinke ne samo na životne zajednice i riblji fond već bi koristi zbog oporavka imali i svi ribari; gospodarski, športski i rekreacijski. Predlaže se da se i sami ribari uključe u zaštitu ovog područja od posebnog značaja. Spomenuto područje dio je i ekološke mreže Natura 2000 te se unutar istoga nalaze prioritetna staništa 1120 *Naselja posidonije (Posidonion oceanicae), 1110 Pješčana dna trajno prekrivena morem, 1160 Velike plitke uvale i zaljevi, 1170 Grebeni te 1150 *Obalne lagune, a koja su zaštićena temeljem Direktive o staništima zbog njihove ugroženosti. Kao Ustanova koja upravlja zaštićenim prirodnim vrijednostima u općini Medulin, u kojoj se nalazi spomenuto područje gdje predlažemo primjenu zabrane, smatramo da bi bilo esencijalno ovaj prijedlog uvažiti i uvrstiti ga u Pravilnik kako bi se spriječila devastacija ribljeg fonda i pridnenih životnih zajednica. Nije prihvaćen Poštovani, Ribolov malim plivaricama je vrlo selektivan način ribolova obzirom da se obavlja kada se neposredno uoči riba koja se okuplja na određenim lovištima tijekom dana (plivarice „igličara“, „ciplarica“ ili „palamidara“) odnosno koja se prikupi noću pod umjetnom rasvjetom (plivarica „oližnica“). Analiza ulova pokazala je da u ulovu nema nedoraslih riba s tim da je prilov vrsta iz Dodatka III Uredbe vijeća (EZ) 1967/2006. Važno je i napomenuti da je broj sudionika u ovom obliku ribolova izuzetno mali, odnosno da će biti ukupno dodijeljeno 52 Odobrenja za rad na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale od čega svega 10 oližnica koje su se i prije ulaska u EU tradicionalno koristile u području Istre. Ostvarivanje prava na Odobrenje ovisi o kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.
2 Aleksandar Orzan PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM Poštovani, U čl. 3 st. 3 dodati i plivaricu lokardaru i u čl.13 st.1 dodati 3 plovila za ribolov s plivaricom lokardarom. Zbog malih dimenzija plivarice lokardare i specificnosti nekih ribolovnih podrucja tj. dubine mora smatramo da bi nekolicini plovila koji koriste plivaricu lokardaru i imaju instalirani elektronski očevidnik i VMS trebalo dozvoliti približavanje obali Nije prihvaćen Poštovani, Planom upravljanja za ribolov malim plivaricama nije predviđeno približavanje obali za ribolov plivaricom lokardarom s obzirom da je ciljana vrsta za ovaj alat lokarda (Scomber japonicus). Povećanje broja pomoćnih plovila u ribolovu lokardarom ne smatramo opravdanim te iz toga razloga primjedba se ne prihvaća.
3 Obrtnička komora PGŽ PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM Primjedbe na prijedlog Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom U Članku 3. st. 4 zabraniti mogućnost korištenja bilo kakvog ronioca osim u slučajevima otpuštanja zakačenog ribolovnog alata ili podizanja izgubljenog alata i to pod uvjetom da se u tom slučaju može koristiti samo jedan ronioc. Članak 3. (4) Zabranjen je ribolov malim plivaricama uz pomoć ronioca opremljenih za autonomno ronjenje osim u slučajevima otpuštanja zakačenog ribolovnog alata ili podizanja izgubljenog alata kada se može koristiti samo jedan ronioc o čemu je potrebno prethodno obavijestiti ribarski monitoring centar pozivom na telefonski broj dežurne službe ili slanjem elektroničke poruke na telefonski broj/adresu objavljene na web stranici ministarstva. Obrazloženje: u dosadašnjem pravilniku bilo je zabranjeno korištenje bilo kakvog ronioca. Ukoliko se dozvoli ronioc na dah zlouporabe su velike. Nejasno je kako to da se odjedanput alatu koji se do jučer nije smio koristiti uz obalu i imao je stroža ograničenja sada odjednom praktički sve dozvoljava. Članak 9.st. 1. Izmijeniti na način kako je to propisano u Pravilniku o plivarici srdelari (1) BRISATI :Pod namjenskim korištenjem malih plivarica smatra se ribolov u kojemu udio riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30% ukupne mase ulova na iskrcaju. Izmijeniti na sljedeći način: 1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu,prekrcaj, iskrcaj i stavljanje na tržište vrsta koje nisu ciljane u ribolovu pojedine male plivarice u količini većoj od 20% ukupnog ulova ostvarenog u sklopu jedne ribolovne operacije. Obrazloženje: nedopustivo je da u pravilnicima o ribolovnim alatima za svaki alat imamo drugačiju definiciju namjenskog korištenja alata. Osim toga tehnika ribolova s malim plivaricama omogućava velike ulove ribljih vrsta u priobalnom dijelu gdje se ribolov obavlja s drugim mnogo selektivnijim alatima. Na način kako je predloženo u prijedlogu pravilnika ciljano je onemogućen inspekcijski nadzor sastava ulova na moru koji je ključan da bi se ovakav oblik ribolova uopće dopustio. Time je očito da se ciljano želi pogodovati pojedincima da dobiju isključivo pravo na korištenje alata s velikom lovnošću bez mogućnosti adekvatne kontrole. U članku 12. St. 2. 10 ribolovnih dana zamijenit s najmanje 30 ribolovnih dana 2. Da je tijekom razdoblja od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2016. godine plovilo ostvarilo minimalnu ribolovnu aktivnost od 10 30 ribolovnih dana te da su ribolovni dani zabilježeni u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva na temelju dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu , odnosno izvješća o ulovu.. Obrazloženje: 10 ribolovnih dana je izuzetno malo pa čak i za period od godine i pol dana (od 01. 01. 2012. do 01. 07. 2013) koliko su mogli nesmetano raditi prije ulaska Hrvatske u EU. Osnovno pitanje je za koga je RH uložila velike napore i potrošila značajna sredstva da bi pred Europom obranila ovaj alat ako se s njim radilo samo 10 dana u pet godina? Ako je dovoljno dva dana godišnje rada da se preživi cijela godina onda bi rado i svi ostali ribari htjeli imati takav alat. U prilogu 1 a) izbrisati salpu Vrste čiji se ulov smatra namjenskim korištenjem alata a) plivaricom palamidarom: - škaram ( Sphyraena sphyraena ) - strijelka ( Pomatomus saltatrix ) - salpa ( Sarpa salpa ). Obrazloženje:. Plivarica palamidara nikada nije bila namijenjena za ulov salpe. Salpa se lovi drugim mnogo selektivnijim ribolovnim alatima. Ukoliko se alatu kao što je mala plivarica koja zbog tehnike ribolova i tehničkih karakteristika ima veliku ulovnu mogućnost dozvoli ulov još i salpe stavit će se u neravnopravan položaj sve ostale ribare s malim alatima. A da ne govorimo o dodatnoj šteti koja se radi na resursima. U prilogu 1 b) izbrisati salpu i ušatu te palamidu i luca b) plivaricom ciplaricom: - salpa ( Sarpa salpa ), - ušata ( Oblada melanura ) - škaram ( Sphyraena sphyraena ) - strijelka ( Pomatomus saltatrix ) - palamida ( Sarda sarda ) - luc ( Euthunnus alletteratus ). Obrazloženje: ušata i salpa kako sama riječ kaže plivarica ciplarica dugi niz godina bila je namijenjena isključivo za ulov cipala i kao takva je bila prihvaćena među svim skupinama ribara. Prije nekoliko godina pod pritiskom pojedinaca a bez ikakve rasprave, plivarici ciplarici je proširena namjena za ulov ušate i salpe. U tom trenutku stavilo se u neravnopravan položaj sve ostale ribare koje te vrste love s drugim selektivnijim alatima. palamida i luc ove dvije vrste su osnovni ulov plivarice palamidare i kao takve nemaju što tražiti kod plivarice ciplarice. Zašto onda uopće postoji plivarica palamidara? Jasna je namjera vlasnika malih plivarica da stvore univerzalni alat kojim će moći legalno loviti sve riblje vrste. Tim više što je to alat s velikom ulovnom mogućnošću i tehnikom ribolova koja je zabranjena kod ostalih alata. Međutim od našeg mora i tih istih vrsta žive i ostali ribari koji nemaju plivarice i koriste pasivne selektivne alate. Te iste pasivne alate mogu koristiti i vlasnici malih plivarica. U trenutku kada su se izdavali alati bilo je mnogo više ribe i puno stroža ograničenja. Zbog strogih ograničenja male plivarice nisu bile interesantne širem krugu ribara. Nedopustivo je da se sada, u trenutku kada je stanje ribljih resursa na najnižoj razini, kada se sve ostale alate dodatno ograničava, a da se vlasnicima malih plivarica ovako ide na ruku. Ako se žele uništiti riblji resursi i priobalno ribarstvo onda dozvolite taj alat i svim ostalim ribarima radi omogućavanja istih uvjeta na tržištu. Sramotno je da je ovakav prijedlog pravilnika uopće došao u javnu raspravu. Postavlja se očito pitanje: da li je nadležnom ministarstvu uopće stalo do održivog ribolova i zaštite svih ribara ili im je jedini cilj pogodovanje pojedincima koji očito imaju dobre veze u ministarstvu? Djelomično prihvaćen Poštovani, članak 3. stavak 4. prihvaćen osim u dijelu broja ronioca radi sigurnosnih razloga. članka 9. stavak1. - ne prihvaća se, izričaj je usklađen sa EK. Iskrcaj je jedino mjesto gdje je moguće detaljno kontrolirati sastav ulova, te se iz toga razloga na ovakav način propisuje sastav ulova. članak 12. stavak 2. - ne prihvaća se, maksimalni broj Odobrenja je usuglašen sa EK te je temeljem toga definiran broj ribolovnih dana. Izmjena priloga 1a - ne prihvaća se, vrste navedene u prilogu temeljene su na podacima o sastavu ulova za pojedini alat. Prošireni popis vrsta ne mijenja namjenu ribolovnih alata već samo kazuje da njihova pojava u ulovu ne predstavlja zloupotrebu alata.
4 HALOC OBRT ZA RIBARSTVO PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM Poštovani, za iskrcajna mjesta otoka Hvara su ponuđeni samo Vira i Sućuraj. Tražim da se dodaju luka Hvar, Stari Grad i Zavala. Razlozi radi kojih tražim su velika morska udaljenost od matičnih luka te nepristupačnost za vrijeme neprikladnih vremenskih uvjeta. Npr. morska udaljenost od Hvara do Vire je 6 nautičkih milja, od Stari Grada 8 nautičkih milja, a od Zavale do Vire i do Sućurja 25 nautičkih milja. Zahvaljujem na razumijevanju. Ante Bibić Prihvaćen Poštovani, prijedlog se prihvaća.
5 milorad harašić PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM, Članak 1. kao predsjednik kordinacije malih plivarica IŽ. osvrnuo bi se na Članak5. točku 5.Zabrana plivaricom ciolarom od 1. do 31 listopada. Nije mi nikako jasno kome je palo na pamet da zabrani lov na cipla mjesec kad se po statistici baš u listopadu lovi 85% sveukupnog izlova cipla u godini. kordinacija se sa tom odlukom nikako neće složiti . Nije nam jasno za plivaricu oližnicu u prilogu Vrsta koja se smatra namjenski ulov NEMA Olige ( Aterina Boyeri ) NEMA glavnog ulova. ta se stavk nikako ne može prihvatiti. U ovom pravilniku nije navedeno oko mrežnog tega plivarice oližnice.? Djelomično prihvaćen Poštovani, razdoblje lovostaja za ciplaricu se prihvaća i lovostaj se uvodi za razdoblje od 1.-30. studenog. U članku 8. Pravilnika navedeno je da je plivarica oližnica namjenjena za ulov olige (Atherina boyer), te su u Prilogu 1. navedene ostale vrste koje se mogu naći u ulovu (namjenski ulov). One vrste koje se ne čine namjeniski ulov, na iskrcaju ne smiju predstavljati više od 30% ukupne mase ulova.
6 Damir Bernardis PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM, Članak 12. Poštovani, Pod uvjetima za izdavanje odobrenja Čl.12 st.1 tocka 2. predlažem da se riječi :"od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2016. godine" mijenjaju riječima :"od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine". Razlozi radi kojih tražim izmjenu Pošto je zadnjih 5 godina poslovanje bilo otežano radi zakonskih odredbi, (udaljenost od obale, visina mreže, minimalna veličina oka) smatram da bi prednost morali imati oni ribari koji su taj alat koristili u zadnjih 5 godina prije izdavanja odobrenja. Nije prihvaćen Poštovani, S obzirom da je riječ o plovilima koja ispunjavaju izvješće i podaci se naknadno unose u sustav u Upravi ribarstva, nismo u mogućnosti uzeti u obzir period do 31. prosinca 2017. godine.
7 Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM, PRILOG 3. Predlažemo da se ispravi očita omaška u prilogu 3. na način da se u iskrcajna mjesta iz Dubrovačko-neretvanske županije dodaju i slijedeća iskrcajna mjesta : DUBROVNIK I VELA LUKA Prihvaćen Poštovani, prijedlog se prihvaća.