Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE Naziv Pravilnika sadrži 45 riječi. Prvostupanjska tijela su dužna u svojim aktima pozivati se na puni naziv propisa i navesti uz njega i Narodne novine u kojima je objavljen, a ovako dugačak naziv opterećuje jasnoću akta. Člankom 6. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj: 74/15) propisano je da naziv propisa treba biti kratak te sažeto izražavati vrstu propisa i predmet uređenja kojim se identificira sadržaj njegova uređivanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Željko Starčević PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Na temelju kojih kriterija prvostupanjsko tijelo odlučuje u koju zdravstvenu ustanovu s Popisa šalje predmet na stručnu procjenu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Željko Starčević PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Ukoliko se u praksi nastavi s obvezom dostavljanja originalne medicinske dokumentacije na uvid prvostupanjskom tijelu, a koje potom ovjerava kopije iste, obratiti pozornost na činjenicu kako dio branitelja ima u tijeku postupke po općim propisima ( npr. HZMO ). Po istima, postupak se ne može voditi ako nije priložena medicinska dokumentacija u originalu. Kako ti postupci mogu biti dugotrajni, ti branitelji su sadašnjom praksom onemogućeni kroz relativno dug vremenski period konzumirati svoje pravo iz Zakona o hrvatskim braniteljima (u slučaju da se postupak nastavlja pred Upravnim sudom, radi se o godinama); odnosno morali bi čekati završetak jednog postupka, kako bi pokrenuli drugi. Razmotriti mogućnost da se razriješi ova kolizija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Dubravka Basara Ereš PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Ukoliko stranka prvo podnese zahtjev u Uredu a u kojemu mora takstivno navesti bolesti za koje traži priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata te je nakon toga Ured upućuje njegovom izabranom doktoru gotovo sigurno će doći do neusklađenosti zahtjeva stranke i uputnice liječnika. Niti stranke niti službenici nisu liječnici niti su dijagnoze stručne a stranka ima i mogućnost podnošenja zahtjeva za bolest za koju nema niti jedan nalaz. Službenici su u zahtjevu dužni navesti sve bolesti koje stranka želi navesti, hoće li liječnici imati pravo diskrecijske ocjene za koju bolest će izdati uputnicu ili će biti vezani onim što ih stranke budu tražile, odnosno onim što je navedeno u zahtjevu za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata. Jednako tako stranke u pravilu već prilažu i medicinsku dokumentaciju te bi se ista nakon dostave od strane liječnika vjeovatno djelomično duplirala. Podržavam prijedlog da stranka pri podnošenju zahtjeva odmah prilaže i navedenu uputnicu uz dokumentaciju navednu u članku 2. Ukoliko se takav prijedlog ne uvaži trebalo bi nekako omogućiti navedeno usklađivanje između zahtjeva i uputnice možda propisati da ured po službenoj dužnosti zatraži od liječnika opće prakse uputnicu za bolesti navedene u zahtjevu no i onda se postavlja pitanje moraju li liječnici izdati uputnicu za sve što je stranka zatražila pa čak i onda kada stranka za to ima jedan ili nema niti jedan nalaz. Također postavljam pitanje vezano za vjerodostojnost isprava i medicinske dokumentacije (ovjera liječnika..ovjera Ureda na osnovu uvida u izvornik) U stavku 4. trebalo bi navesti da prvostupanjsko tijelo zdravstvenoj ustanovi dostavlja cijeli upravni predmet obzirom je ono što je sada navedeno svakako se obvezno nalazi u predmetu te je nepotrebno isto izvlačiti iz predmeta i razdvajati ga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Dragan Mustapić PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Uz stavak 1. Ako se ne uvaži već izneseni prijedlog Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, predlažem da se preoblikuje stavak 1. (ili doda novi stavak 2.) koji bi predviđao da izabranom doktoru obiteljske (opće) medicine hrvatski branitelj iz stavka 1. daje na uvid presliku zahtjeva iz kojeg je vidljivo za koju bolest je zatražio priznavanje statusa HRVI-a. Smatramo da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine treba znati za koju bolest je hrvatski branitelj podnio zahtjev za priznavanje statusa HRVI, odnosno koja bolest treba biti predmet stručne procjene, a poradi izbjegavanja mogućnosti da doktor izda uputnicu i priloži elektronski ispis raspoložive medicinske dokumentacije za bolest koja nije navedena u zahtjevu, odnosno koja nije vezana za područje stručne procjene. Uz stavak 2. Zadržavanjem navedenog pojma „elektronički ispis osobnog zdravstvenog kartona“ u stavku 2. ovoga članka, izabrani doktor obiteljske (opće) medicine dužan je, uz uputnicu, prilažiti ispis osobnog zdravstvenog kartona te ostale raspoložive medicinske dokumentacije vezane uz područje stručne procjene. S obzirom da već sada postoji otpor od strane izabranih doktora obiteljske (opće) medicine za ispisivanjem osobnih zdravstvenih kartona zbog obimnosti i obveze ovjere takovih priloga, predlažem da se u ovome stavku uz pojam „elekronički ispis“ koristi i pojam „elektronički zapis na prenosivim medijima za pohranu podataka“ (optički diskovi i USB memorija). Napominjem da će i ta mogućnost u nekim slučajevima biti upitna jer od nekih liječnika već imamo prigovor da nemaju program za digitalni zapis podataka na optički disk. Također, zbog mogućnosti manipulacije (posebno sa podacima zapisanim na prenosivim medijima) smatram da bi valjalo predvidjeti da se dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka (osim uputnice), bilo kao papirnati ispis ili kao zapis u digitalnom obliku, prvostupanjskom tijelu dostavlja u zatvorenoj omotnici ovjerenoj od strane izabranih doktora obiteljske (opće) medicine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Stranke su u zahtjevu za priznavanje statusa HRVI po osnovi bolesti dužne navesti temeljem koje dijagnoze podnose zahtjev. Većinom uz zahtjev prilažu mnogobrojnu medicinsku dokumentaciju, a često se događa da službenik Ureda pomaže branitelju iz dostavljene medicinske dokumentacije upisati dijagnozu temeljem koje se podnosi zahtjev. Radi pravila upravnog postupka potrebno je uskladiti dijagnoze na zahtjevu s dijagnozama na uputnici temeljem kojih će se izvršiti stručna procjena odnosno s obrascem stručne procjene. Ukoliko se propiše da je branitelj dužan već uz zahtjev priložiti uputnicu liječnika opće medicine, uvelike bi se olakšalo podnošenje zahtjeva jer bi se zahtjev odnosio na one dijagnoze po MKB10 koje je stručna osoba (liječnik) utvrdio da branitelj ima, odnosno da se od njih liječi. Nadalje pitanje je da li raspoloživa medicinska dokumentacija koju prvostupanjska tijela dostavljaju zdravstvenoj ustanovi mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici. Naime osobe koje su već podnosile zahtjev za HRVI pri nadležnim uredima imaju u spisima od strane službenika ureda ovjerenu presliku medicinske dokumentacije. Je li potrebno i nadalje ovjeravati medicinsku dokumentaciju ili je dovoljno priložiti i neovjerenu presliku iste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Slavka Gerovac PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. pojednostaviti postupak na način da branitelj dostavlja medicinsku dokumentaciju kojom raspolaže, a sva ostala Liječničku dokumentacija uključujući i osobni zdravstveni kartom dostavljati elektronskom poštom, ili samo omogućiti tim tijelima uvid u medicinsku dokumentaciju kod izabranog liječnika opće (obiteljske) medicine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Ivan Balković PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Stavak 2. Uz svu moguću današnju tehnologiju predlaže se ispisivanje zdravstvenog kartona. Uzaludno trošenje resursa i vremena uz postojanje, npr., e-mail-a. Stavak 3. Da se nadovežem na komentar prethodnog stavka - branitelj bi trebao dostaviti samo onu dokumentaciju koja je dostupna samo u pisanom obliku, a sve elektroničke dokumente treba dostavljati elektronički. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Dragan Mustapić PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Predlažem dodati u kojem je roku od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika zdravstvena ustanova obvezna imenovati koordinatora za organizaciju stručne procjene te, s obzirom na obvezu prvostupanjskog tijela navedenu u članku 3. stavku 5. Pravilnika, odrediti dužnost zdravstvene ustanove da o osobi koordinatora izvijesti nadležni Ured državne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Slavka Gerovac PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Smatram da bi bilo potrebno precizirati aktivnosti koordinatora kao i rokove u kojima se stručna procjena treba obaviti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Dragan Mustapić PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dalje: Zakon) određeni su rokovi donošenja nalaza i mišljenja vijeća vještaka i revizijskog vijeća (članak 183.) te žalbenog vijeća (članak 184.), ali ne i rok za donošenje mišljenja u postupku stručne procjene. S obzirom da je člankom 181. stavkom 4. Zakona propisano da se način provedbe stručne procjene iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje pravilnikom, smatram da bi se trebao odrediti rok u kojem zdravstvena ustanova u postupku stručne procjene daje mišljenje o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti, kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i to iz istih razloga koji su bili temelj za određivanje rokova iz članaka 183. Zakona (iz obrazloženja nacrta Zahtjeva: „Ovo u cilju osiguranja završetka postupka u roku koji je propisan Zakonom o općem upravnom postupku. Naime člankom 101. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da je službena osoba dužna u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Kako bi se taj rok mogao poštovati nužno je odrediti rok u kojem je tijelo vještačenja dužno obaviti vještačenje na temelju kojeg se donosi rješenje.“). Bez određivanja roka u kojem treba donijeti mišljenje u postupku stručne procjene velika je mogućnost prekoračenja roka iz članka 101. Zakona o općem upravnom postupku, unatoč rokovima propisanim člankom 183. Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Slavka Gerovac PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Budući da nisu određeni nikakvi rokovi za dostavu mišljenja, odnosno stručne procjene, postoji mogućnost da postupak stručne procjene traje unedogled i tako onemogući vođenje daljnjeg postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.