Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za mirovne studije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdravljamo odluku da se ide u izmjenu članka vezanih uz rad Povjerenstva za rad po pritužbama policijskih službenika. Primljeno na znanje Stručni nositelj izrade Obrasca prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stajališta je da objašnjenje ciljeva koji se namjeravaju postići normativnim rješenjima koja će biti sadržana u tekstu Nacrta prijedloga navedenoga Zakona, a tiču se Povjerenstva za rad po pritužbama predstavljaju značajan iskorak prema uspostavljanju učinkovitog i objektivnog civilnog nadzora na radom policije.
2 Kuća ljudskih prava Zagreb OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA U pogledu prijedloga novog modela Povjerenstva izloženog u ovoj prethodnoj procjeni Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji predlažemo sljedeće: 1) da Povjerenstvo ima neparan broj od 15 članova kako bi moglo donositi odluke većinom glasova, kvalitetno i ažurno obavljati svoje poslove i donositi relevantne odluke; 2) da Ministarstvo unutarnjih poslova ne imenuje članove Povjerenstva iz reda svoji zaposlenika kako bi se u potpunosti osigurala neovisnost Povjerenstva; 3) članove Povjerenstva trebaju predlagati udruge civilnog društva čiji je posao zaštita i promicanje ljudskih prava i akademska zajednica iz svojih članova, kako bi ono postalo zaista neovisno, a prije svega građansko tijelo sa stručnim kompetencijama nadzora nad postupanjem policije prema građanima; 4) članovi trebaju biti istaknuti stručnjaci, koji u javnosti uživaju ugled osoba visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava, ne smiju biti osuđivani, niti protiv njih smije biti pokrenut kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, te ne smiju biti članovi političkih stranaka, kao niti predstavnici tijela državne i javne vlasti; 5)treba imati šire i jasnije ovlasti na način da mogu postupati izravno temeljem pritužbe građana, a ne tek nakon što pritužba prođe stručni nadzor unutar MUP-a. Nužno je propisati da Povjerenstvo ima pravo izravnog pristupa svim podacima koje vodi MUP, a u svrhu efikasnije i kvalitetnije provedbe istrage kojom bi se štitila temeljna ljudska prava. Svi policijski službenici bi trebali biti obvezni odazvati se pozivu Povjerenstva, a u protivnom bi to bilo osnova za disciplinsku odgovornost; 6) potrebno je uvesti naknade za rad u Povjerenstvu u iznosu od minimalno 4000 kn na mjesečnoj razini, dakle iznosu sličnom za članstvo u Vijeću za građanski nadzor sigurnosno - obavještajnih službi iz tri razloga: a) novčanim naknadama bi se postigla veća zainteresiranost građana za članstvo u Povjerenstvu, te bi se izbjegli postojeći problemi intertnosti građana kod javnih poziva za članstvo; b) postigla bi se i veća kvaliteta i efikasnost rada adekvatnom novčanom nakdnadom; te c) rad u Povjerenstvu zahtijeva dosta vremena i truda, veliku odgovornost, prvenstveno imajući u vidu činjenicu kako MUP godišnje zaprimi više tisuća pritužbi građana na rad policijskih službenika, te je shodno tomu neophodno na prikladan način honirarati rad u njemu. 7) Povjerenstvo treba ovlastiti da jednom godišnje izradi i objavi izvješće o oblicima i učestalosti kršenja prava građana od strane policijskih službenika te izradi preporuka za poboljšavanje prakse policijskog postupanja u cilju otklanjanja uočenih problema. Primjeri dobre prakse ovakvog ustroja građanskog nadzora postupanja policijskih službenika nad građanima imaju Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo te Irska koje imaju stručne odbore za ispitivanje pritužbi na rad policijskih službenika. Građani se u te odbore na temelju provedenih javnih natječaja imenuju na profesionalne, odnosno poluprofesionalne pozicije te su sukladno tome plaćeni u radnom odnosu, odnosno honorirani za svoj rad u smislu drugog dohotka. Primljeno na znanje Stručni nositelj izrade Obrasca prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stajališta je da objašnjenje ciljeva koji se namjeravaju postići normativnim rješenjima koja će biti sadržana u tekstu Nacrta prijedloga navedenoga Zakona, a tiču se Povjerenstva za rad po pritužbama predstavljaju značajan iskorak prema uspostavljanju učinkovitog i objektivnog civilnog nadzora na radom policije.
3 Ured pučke pravobraniteljice OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA U svezi 3.1/1. S obzirom da se niti nakon objave dva javna poziva nije prijavilo dovoljno kandidata za formiranje Povjerenstava za rad po pritužbama te ona, prema odredbama važećeg Zakona, nisu osnovana, predlaže se osnivanje jednog Povjerenstva koje bi imalo 12 članova, koji su isključivo predstavnici građana koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Kako bi građanski nadzor nad radom policije istovremeno bio i stručan potrebno je propisati stručne uvjete koje članovi Povjerenstva trebaju ispunjavati, čime bi postala suvišna mogućnost da policijski službenici kao pripadnici struke budu u sastavu Povjerenstva, ako je to argument kojim se opravdava prijedlog za njihovim sudjelovanjem u sastavu Povjerenstva. Propisivanjem stručnih kriterija koje trebaju zadovoljiti članovi Povjerenstva (npr. po uzoru na Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija) značajnije se ističe stručna komponenta građanskog nadzora. Također potrebno je voditi računa o predviđanju dovoljnog broja stručnjaka kao članova Povjerenstva, koji bi ravnomjerno mogli biti raspoređeni u više vijeća unutar Povjerenstva. Ukoliko bi Povjerenstvo imalo 12 članova moglo bi se unutar Povjerenstva formirati više vijeća (npr. svako vijeće po tri člana, kako je i predviđeno, ali bez predstavnika MUP-a), čime bi se omogućilo ažurno rješavanje predmeta i otklanjanja ponavljanja situacija iz prošlosti kada je zbog nemogućnosti sudjelovanja u radu jednog člana bio blokiran rad cijelog Povjerenstva (značajno kašnjenje u rješavanju predmeta bio je jedan od prigovora građana na rad bivšeg Povjerenstva). Također, 2013. godine ograničenja u radu Povjerenstva odnosila su se na nemogućnost dovoljno čestog sastajanja članova te na zahtjevnost postupka ispitivanja pritužbenih navoda. U svezi prijedloga da se propiše novčana naknada za članove Povjerenstva u iznosu 5% prosječne neto plaće te predviđene računice da bi godišnje ukupan trošak bio cca 15 000 kuna, bazirajući se na podacima o broju predmeta iz 2016. godine (23 prigovora), odnosno 6800 kuna bazirajući se na podacima o broju predmeta iz 2017. godine (11 prigovora) treba ukazati da je neophodno propisivanje adekvatne mjesečne naknade, uz osiguranje adekvatnih uvjeta za normalan rad Povjerenstva (u više vijeća), kako bi se obradio odgovarajući broj predmeta na kvalitetan način, što će građanima ulijevati povjerenje u svrsishodnost pritužbe. Procjena troška na bazi broja prigovora iz 2016. godine (23) i 2017. godine (11) nikako nije objektivna, jer se radilo o godinama kada Povjerenstvo više uopće nije funkcioniralo, što je bila općepoznata činjenica i građani uglavnom više niti nisu koristili tu mogućnost. Međutim, primjerice, 2013. godine građani su Povjerenstvu uputili 221 pritužbu, što je gotovo deset puta veći broj od onog navedenog iz 2016. godine kao baza za planirane troškova. Za očekivati je, ako se građani uvjere u funkcionalnost i objektivnost rada Povjerenstva, da će broj prigovora na postupanje policije biti značajno veći od onog iz 2016. i 2017. godine. Iz navedenoga je vidljivo da se za rad novopredloženog Povjerenstva trebaju objektivno predvidjeti i osigurati dodatna sredstva iz državnog proračuna, odnosno, da ista budu osigurana iz sredstava Hrvatskog sabora. Također, potrebno je propisati da Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu kojim detaljnije uređuje pitanja iz svoga djelokruga, način postupanja s materijalima i informacijama, njihovo pohranjivanje i čuvanje, pitanja službe Povjerenstva te druga pitanja koja nisu uređena Zakonom, te da se Poslovnik o radu ne može donijeti bez prethodno pribavljenog mišljenja nadležnog odbora Hrvatskog sabora. Primljeno na znanje Stručni nositelj izrade Obrasca prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stajališta je da objašnjenje ciljeva koji se namjeravaju postići normativnim rješenjima koja će biti sadržana u tekstu Nacrta prijedloga navedenoga Zakona, a tiču se Povjerenstva za rad po pritužbama predstavljaju značajan iskorak prema uspostavljanju učinkovitog i objektivnog civilnog nadzora na radom policije.
4 Centar za mirovne studije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Vezano uz predlaganje novog modela Povjerenstva predlažemo: 1. da Povjerenstvo ima neparan broj članova/ica kako bi moglo nesmetano donositi odluke 2. da članovi Povjerenstva iz redova MUP-a nemaju pravo glasa vezano uz donošenje konačne odluke 3. da jedan od kriterija za člana Povjerenstva bude iskustvo i prepoznatljivost njegovih članova u zaštiti ljudskih prava 4. da se Povjerenstvo nazove jasnijim imenom kako bi bilo prepoznatljivo građanima , npr. Povjerenstvo za neovisan građanski nadzor nad postupanjem policije prema građanima 5. da Povjerenstvo ima ovlasti postupati po pritužbama građana temeljem direktne pritužbe građana, ne tek nakon što stručni nadzor policije odbije eventualnu pritužbu ili građanin nije zadovoljan sa odlukom stručnog nadzora 6. Potrebno je uvesti članak koji jasno definira ovlasti članova Povjerenstva na način da imaju potpunu autonomiju u svom radu te otvoren pristup svim podacima i zbirkama podataka koje prikuplja MUP, a mogu biti od važnosti za istragu kojom bi se trebala utvrditi eventualna povreda ljudskih prava građana od strane policije. Jednako tako, potrebno je zakonski naložiti da svaki djelatnik policije i MUP-a ima obavezu odazivati se na poziv na razgovor sa Povjerenstvom, a ukoliko to ne učini da podliježe disciplinskim i novčanim sankcijama. Konačno, potrebno je osigurati sredstva za promociju Povjerenstva prema javnosti. Predviđena naknada od 5% prosječne plaće je neadekvatna. Posebno treba izbjeći model gdje bi se plaćalo "po obrađenom slučaju" jer bi to dovele do negativne kompetitivnosti između članova Povjerenstva. Centar za mirovne studije vam stoji na raspolaganju oko izrade konačnog modela Povjerenstva. Primljeno na znanje Stručni nositelj izrade Obrasca prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stajališta je da objašnjenje ciljeva koji se namjeravaju postići normativnim rješenjima koja će biti sadržana u tekstu Nacrta prijedloga navedenoga Zakona, a tiču se Povjerenstva za rad po pritužbama predstavljaju značajan iskorak prema uspostavljanju učinkovitog i objektivnog civilnog nadzora na radom policije.
5 Ured pučke pravobraniteljice OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U svezi 5.6.23: Adresati su i građani u djelu Zakona koji se odnosi na odredbe o obliku građanskog nadzora nad radom policije i o mogućnosti građana na prituživanje na rad policijskih službenika Primljeno na znanje Stručni nositelj izrade Obrasca prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stajališta je da objašnjenje ciljeva koji se namjeravaju postići normativnim rješenjima koja će biti sadržana u tekstu Nacrta prijedloga navedenoga Zakona, a tiču se Povjerenstva za rad po pritužbama predstavljaju značajan iskorak prema uspostavljanju učinkovitog i objektivnog civilnog nadzora na radom policije.
6 Ured pučke pravobraniteljice OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U svezi 5.6.10: Potrebno je navesti da Zakon o policiji predviđa i odredbe o obliku građanskog nadzora nad radom policije, koji je jedan od instrumenata za zaštitu građana od povrede njihovih prava. Primljeno na znanje Stručni nositelj izrade Obrasca prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stajališta je da objašnjenje ciljeva koji se namjeravaju postići normativnim rješenjima koja će biti sadržana u tekstu Nacrta prijedloga navedenoga Zakona, a tiču se Povjerenstva za rad po pritužbama predstavljaju značajan iskorak prema uspostavljanju učinkovitog i objektivnog civilnog nadzora na radom policije.