Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANGELO MATTICH MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Članak 2. stavak 5. Uvjerenje Upravnog tijela Općine, Grada, odnosno grada Zagreba da se prema važećem prostornom planu uređenja predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja. Članak 2. stavak 6. Popis čestica za koje je podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi ......... iz ranije donešenog Programa raspolaganja. U slučaju da Program nije ranije donijet očitovanje Ureda državne uprave u županiji, ..... članak 2. stavak 7. i stavak 8. Brisati. Obrazloženje: baza podataka za donošenje Programa je stanje poljoprivrednog zemljišta sukladno katastarskim podacima. U katastru je definirana kultura te iz navedenog razloga nije potrebno dodatno tražiti uvjerenja Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda. Tako primijenjeno, bitno se pojednostavnjuje donošenje Programa. Članak 6. Dodati stavak 2. koji glasi: Dokumentacija za potrebe izrade Programa preuzima se iz mrežnih stranica Republike Hrvatske www.uredjenazemlja.hr Predloženim bi se znatno pojednostavio postupak izrade i donošenja Programa te osigurala brža primjena Zakona. Nije prihvaćen Pravilnikom je propisana mogućnost korištenja podataka koji se mogu dobiti iz javnih evidencija nadležnih institucija sa njihovih mrežnih stranica. Nadalje za donošenje Programa potrebna je sva Pravilnikom propisana dokumentacija i očitovanja nadležnih institucija. ( npr. u katastru označe šuma ali zemljište nije u šumsko-gospodarskoj osnovi…)
2 Petar Karačić MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Izmjena članka 2. Predlažem da se izmjeni članak 2 kako slijedi Članak 2, stavak 1, točka: 2. Kopije katastarskih planova za predmetne čestice ili Kopije katastarskih planova s podlogom DOF-a iz geoinformacijskog sustava JLS 6. Popis katastarskih čestice za koje je podnesen zahtjev za povrat imovine, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02 i 81/02) koji dostavlja Ured državne uprave u županiji, odnosno Grad Zagreb, 7. Popis katastarskih čestica koje čine šumskogospodarsku osnovu, koji dostavljaju Hrvatske šume d.o.o. – nadležna Uprava šuma 8. Popis katastarskih čestica koje čine javno dobro i popis katastarskih čestica koje čine zone sanitarne zaštite, koji dostavljaju Hrvatske vode Predlažem novi članak 2a, koji i se odnosi na Članak 29 stavak (2) Zakona o poljoprivrednom Zemljištu, a glasio bi. Članak 2a Državna geodetska uprava će omogućiti direktno preuzimanje dkp iz Baze zemljišnih podataka ili će dostaviti podatke dkp-a u shp formatu. Državna geodetska uprava i zemljišno knjižni odjeli općinskih sudova dostaviti će popis katastarskih čestica po katastarskim općinama u vlasništvu Republike Hrvatske, ili upisanih kao javno dobro u općoj uporabi ili kao opće dobro. Obrazloženje: Grad Velika Gorica a i druge JLS odnosno Jedinice područne (regionalne samouprave) imaju geoinformacijske sustave. U geoinformacijski sustav moramo unositi točne podatke, u tu svrhu predlažem članak 2a. Podatke dkp u shp formatu JLS dobile su u 2017 godini za potrebe poreza na nekretnine. Treba omogućiti korištenje ovih podataka ako ne dobijemo nove. Navedeni podaci dobiveni su isključivo za porez na nekretnine. Potrebno je dostaviti podatke iz članka 2, navedenog Pravilnika. Kao i podatke iz predloženog Članka 2a, kako bi imali popis svih čestica u vlasništvu ili predmnijevanom vlasništvu Republike Hrvatske. Podatke iz posjedovnih listova i zk izvadaka preuzet ćemo s web portala oss.uredjena zemlja.hr Geoinformacijski sustav će automatizirati i sistematizirano prikazati sve katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske u tabličnom i grafičkom obliku. Analiza katastarskih čestica po više kriterija: - površinskom, vlsaničkom i izvanvlasničkom iz kojih se vidi potreba izrade parcelacijskih elaborata usklađenja katastara i gruntovnice i rješavanja imovinskopravnih poslova. Ovi podaci su osnova za suradnju JLS i Općinskih državnih odvjetništva. - upravljanju i održavanju na katastarskim česticama.: Hrvatske vode, Hrvatske šume, HAC, HC, NC, poljski putovi, šumski putovi, poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište u vlasništvu RH. Građevinsko zemljište u vlasništvu RH izuzetno je važno za Ministarstvo imovine. Sa ovako jasnim i točnim podacima lakše je rješavati probleme, ostvariti suradnje između različitih tijela vlasti, projektirati što uveliko doprinosi razvoju gospodarstva u cjelini. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u izmijenjenom obliku na način da će se zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi dobivati iz e- baze Preglednika katastarskih podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa ( osim iznimno u slučajevima kada ne postoji e – zemljišno knjižni izvadak)
3 MARINA KRAJNOVIĆ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRAVILNIK Zanimljiva sudska praksa koja ukazuje na posljedice propuštanja javnog savjetovanja u propisanim rokovima: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_29_671.html Javni uvid nacrta Programa raspolaganja od 15 dana (predviđen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu) nije isto što i javno savjetovanje od 30 dana (propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama). Potrebno je pod hitno pristupiti izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu i produljiti rok za donošenje Programa raspolaganja barem na 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, kako se ne bi dogodilo da zbog propuštanja javnog savjetovanja (uvjetovanog prekratkim rokom za donošenje Programa raspolaganja) posljedice (naknadu štete) snose jedinice lokalne samouprave (ili Republika Hrvatska). Pitanje je vremena kad će se naći neka osoba koja će propuste u javnim savjetovanjima iskoristiti za pokretanje spora pred Europskim sudom za ljudska prava, tužiti Republiku Hrvatsku i možda dobiti spor. Naime, pravo na pristup informacijama ustavno je pravo i kao takvo ga treba ozbiljno shvatiti. Još jednom apeliram na Ministarstvo da ozbiljno razmotri moguće posljedice. U želji da se što prije napravi reda u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem (što pozdravljam), potrebno je ipak voditi računa o propisanim procedurama i odvojiti dovoljno vremena da se Programi donesu na kvalitetan i pravilan način. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
4 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRAVILNIK Poštovani, u nastavku iznosimo primjedbe Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na predmetni Pravilnik, te praktična pitanja vezana u pojedine odredbe. Kako je i vidljivo iz opsega i broja otvorenih pitanja u nastavku ovog komentara, u praksi bi trenutačni prijedlog Pravilnika mogao dovesti do otežane ili čak popune nemogućnosti kvalitetne provedbe same biti Zakona o poljoprivrednom zemljištu u dijelu kojim se definira raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. - članak 2.: • da li je potrebno pribaviti originale ili je dovoljan dokument pribavljen putem internetskog portala? (posjedovnih listova, zemljišnoknjižnih izvadaka i kopija katastarskih planova) • da li se za pribavljene podatke plaća njihova izrada, po radnom satu nadležnog tijela, sukladno njihovim internim pravilnicima i podzakonskim aktima, odnosno što obuhvaća formulacija „…bez naknade…“ iz čl.29.st.3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) (dalje u tekstu: ZOPZ)? • da li je mjerodavna kultura katastarske čestice iz katastra zemljišta ili zemljišne knjige? • što sa česticama koje su u posjedu RH, a nije riješeno imovinskopravno stanje (vanknjižno vlasništvo)? • što sa česticama koje su u suvlasništvu RH? • što sa česticama koje su Društveno vlasništvo (npr. Poljoprivredne zadruge ili Zavodi koji više pravno ne postoje)? • u točci 7.- uvjerenje HŠ d.o.o. bi trebalo obuhvaćati i zabilješku o česticama koje se nalaze u šumskogospodarskoj osnovi kao šumsko zemljište, te da se to uvjerenje može koristiti i u postupku za promjenu katastarske kulture u šumu pri nadležnom katastarskom uredu, odnosno za potrebe uključenja u šumskogospodarsku osnovu sukladno čl.3. ZOPZ • što sa provedbom postupka ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu, sukladno čl.29.st.13. ZOPZ? Da li tu ulaze i područja pod Natura 2000, kakvo je rješenje odnosno postupak potrebno provesti i u kojoj se fazi postupka donošenja Programa provodi? Da li je to Rješenje nadležnog tijela dio dokumentacije? - članak 5.: • na koji se način površine po obliku raspolaganja označavaju? • na koji se način označavaju sistemi podzemne odvodnje, gdje se planira izgraditi ili je izgrađen sustav javnog navodnjavanja i površine na kojima postoje višegodišnji nasadi? – samo se označava čestica ili se mora i prostorno prikazati na kopiji katastarskog plana i na koji se način označava? • sve ranije navedeno potrebno je standardizirati! - članak 7.: • da li je u pisanom i elektronskom obliku potrebno dostaviti i sve priloge, odnosno popratnu dokumentaciju Programa (sken)? Dalibor Šoštarić, ravnatelj CPRR PGŽ Primljeno na znanje Zemljišnoknjižna dokumentacija može biti iz e baze Preglednika katastarskih podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa ( osim iznimno u slučajevima kada ne postoji e – zemljišno knjižni izvadak) i za isto se ne plaća naknada. Za zemljište za koje nije usklađeni podaci u katastru i gruntovnici ( kultura, izvanknjižno vlasništvo…) treba posebno označiti u tablici kao „specifičnosti“
5 MARINA KRAJNOVIĆ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRAVILNIK Osim prekratkog roka za pripremu programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, još je jedan razlog za hitnu pripremu izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljštu: Rok plaćanja zakupnine iz članka 40. Zakona o poljoprivrednom zemljištu potpuno je promašen! Dakle, dospijeće zakupnine 31. 12. nepraktičan je zbog razloga što jedinice lokalne samouprave prihod od zakupnine moraju planirati kao prihod tekuće godine, a čak i ako zakupac plati zakupninu 31. 12. prihod od te zakupnine jedinica lokalne samouprave primit će tek 3. 1. iduće godine jer je potrebno neko vrijeme da se uplata preusmjeri s posebnog računa prema proračunima JLS. To će u praksi stvarati velike probleme, kao što već stvaraju probleme ugovori o koncesiji državnog poljoprivrednog zemljišta, kojima je plaćanje naknade za koncesiju utvrđeno 31. 12. Koji su to agrotehnički rokovi koji se obavljaju do 31. 12.? Koje mjere naplate može poduzeti JLS da u istoj proračunskoj godini naplati zakupninu? I kako će ona namjenski utrošiti prihod u toj godini, kad isti taj prihod dospijeva na naplatu 31. 12., a sjeda joj na račun 3. 1.? Ako se zakupnina za prvu godinu zakupa plaća u roku 15 dana od dana uvođenja u posjed, dakle unaprijed, zašto se za sve iduće godine plaća unazad, na kraju godine? Najrealnije bi bilo da se plaća sredinom godine. Oduvijek je zakupnina bila vezana uz agrotehničke rokove, a ne uz istek kalendarske godine. Kao što je besmisleno da posljednja godina zakupa istekne 31. 12. (ne postoje usjevi koji se ubiru u prosincu), tako je potpuno promašeno da zakupnina dospijeva na naplatu 31. 12. Ovaj rok plaćanja nema nikakve veze s rokom koji je bio naveden u javnom savjetovanju povodom izrade prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljštu i uopće nije jasno otkud se u Zakonu pojavio rok dospijeća 31. 12. kad je u Nacrtu prijedloga Zakona kao rok plaćanja bio predviđen kraj lipnja. Javnost nije imala nikakvih primjedbi na takav rok dospijeća. Ovakvim nestručnim promjenama zakonskih nacrta samo se nanosi šteta jer se na javnim savjetovanjima ipak mogu prikupiti vrijedne sugestije koje je potrebno razmotriti. Znam da nije predmet ovog javnog savjetovanja, ali ipak ima veze s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem i predlažem da se što prije pripreme izmjene Zakona. Kad se jednom prikupe potrebne suglasnosti i usvoje programi raspolaganja, raspišu natječaji i zaključe ugovori, bit će teško ispraviti rok dospijeća (trebat će zaključivati hrpe aneksa ugovora). Zato treba odmah djelovati i otkloniti predvidive poteškoće, kad je već u Zakon zalutala odredba koja nije trebala. Primljeno na znanje Navedene primjedbe ne odnose se na sadržaj ovog Pravilnika
6 MARINA KRAJNOVIĆ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Budući da ima jedinica lokalne samouprave koje su odavno prodale dio državnog poljoprivrednog zemljšta (po starim programima i po prastarom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu), u programe raspolaganja trebalo bi unijeti i podatke o zemljištu koje je već prodano u ranijim natječajima. JLS koje su već prodale velik dio državnog poljoprivrednog zemljišta ne treba siliti da prodaju još zemljišta, a s druge strane, iz novog programa neće se vidjeti da su takve JLS već prodale određene površine i kod javnosti će se stvoriti zabuna prilikom javnog uvida te se mogu očekivati neopravdani prigovori kako JLS ne želi izaći u susret poljoprivrednicima jer nije predvidjela površine za prodaju. Osim toga, ako je Zakonom propisano da se ne može prodavati osobito vrijedno (P1) i vrijedno (P2) obradivo zemljište, tada je saznanje o tome da uopće postoji P1 i P2 zemljište na području neke općine vrlo važno i trebalo bi se s tim upoznati već prilikom donošenja Programa, a ne da to bude otkriveno tek u postupku natječaja za prodaju. Djelomično prihvaćen U odnosu na utvrđivanje P1 I P2 zemljišta primjedba se prihvaća. Zemljišne koje je prodano više nije u vlasništvu republike Hrvatske pa ne može biti uvršteno u Program, osim u slučaju obročne otplate kada kupoprodajna cijena nije otplaćena u cijelosti.
7 MARINA KRAJNOVIĆ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Članak 101. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) propisuje: „(2) Ministar će donijeti pravilnike iz članka 4. stavka 7., članka 5. stavka 4., članka 7. stavka 8., članka 8. stavka 3., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 4., članka 29. stavka 15., članka 34. stavka 4., članka 35. stavka 7., članka 50. stavaka 5. i 6., članka 51. stavka 4., članka 54. stavka 7., članka 55. stavka 3., članka 56. stavka 17., članka 62., članka 72. stavka 9. i članka 82. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. “ - uključivo i ovaj pravilnik za koji se provodi javno savjetovanje. Stavci 4. i 5. istog članka, istog zakona pak propisuju: „(4) Jedinice lokalne samouprave dužne su Program iz članka 29. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (5) Ako jedinica lokalne samouprave ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona u roku iz stavka 4. ovoga članka, Program donosi upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu na čijem se području jedinica lokalne samouprave nalazi u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, uz suglasnost Ministarstva, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave. Iznimno ako Grad Zagreb ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona, Program će donijeti Ministarstvo na trošak Grada Zagreba.“ Kad se pogledaju dvije tablice koje čine prilog ovog nacrta pravilnika, pomislio bi čovjek da donošenje Programa raspolaganja i nije neki zahtjevan posao. Međutim, ako Agencija za poljoprivredno zemljište od svog osivanja 2009. pa do gašenja 2018. nije uspjela donijeti baš puno takvih programa, kako će to učiniti male općine sa 3-4 službenika, pored svih poslova koje redovito obavljaju? I to još u roku 3 mjeseca (koja već teku)? Ne zaboravimo da je Agencija ukinuta upravo zbog svoje neučinkovitosti, a da se s vremenom uvidjelo da su općine i gradovi (pa makar i sa 3-4 službenika) ipak bili uspješniji u raspolaganju državnim zemljištem. Rok od tri (3) mjeseca za donošenje Programa raspolaganja je - neprimjeren. Kao što se da vidjeti iz dosadašnjih komentara, a i iskustva onih koji su već jednom pripremali takve programe, prikupljanje dokumentacije koja je navedena u članku 2. ovog nacrta pravilnika nije jednostavno. Podaci Ureda državne uprave, Službi za imovinsko-pravne poslove, koji provode postupke denacionalizacije baziraju se na IMENIMA I PREZIMENIMA stranaka, a ne na brojevima katastarskih čestica za koje se vodi povrat. Upisnici predmeta upravog postupka vode se po klasi i po imenu i prezimenu stranke, a ne po kčbr. koju stranka potražuje. A ako se i vode nekakve evidencije po nekim katastarskim česticama, to sigurno nisu nove čestice (nakon komasacije) nego čestice prema brojevima koji su važili u vrijeme kad je zemljište nacionalizirano, dakle 1950.-tih. Da bi se uopće dobio podatak o tome koja sadašnja kčbr. odgovara nekoj kčbr. u vrijeme nacionalizacije, potrebno je naprije pribaviti identifikaciju čestica (znači kčbr. 123/15 iz 1950. = kčbr. 2357/1, 2357/2 i dio 2357/3 iz 2018.). Identifikaciju čestica (prije i poslije) obavljaju katastri na način da preklapaju katastarske planove iz Austro-Ugarske (!) s modernim katastarskim planovima, pod uvjetom da su isti u jednakim mjerilima. Posao se, dakako, radi ručno, očima jer ne postoji digitalna evidencija koja to može jednostavno izdati. Taj je zanovijetni posao potrebno napraviti za 300, 400, 1400 ili koliko već kčbr. pojedina jedinica lokalne samouprave ima. I tek tada se može tražiti od Ureda državne uprave, Službe za imovinsko pravne poslove da počnu pregledavati svoje evidencije (one po imenu i prezimenu stranke), čitaj listati spise. Tražiti od općine ili grada da pribavljaju takve podatke za SVE katastarske čestice je iracionalno i samo će nepotrebno zakočiti čitav postupak izrade Programa raspolaganja. (Inače, pozdravljam inicijativu da se raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem vrati u okrilje lokalne samouprave, bez obzira na sve probleme koje će iste trebati rješavati.) Člankom 98. stavkom 8. Zakona o poljoprivredom zemljištu propisano je: (8) Postupci za pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.) u slučajevima kada ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto, dovršit će se sukladno Programu iz članka 30. ovoga Zakona.“ Čemu onda tražiti potvrde da se za zemljšte vodi ili ne vodi postupak, kad se strankama ionako neće vratiti isto zemljište? Zar ne bi bilo jednostavnije rješenje: - zatražiti od Službi za imovinsko-pravne poslove podatke o otvorenim i neriješenim predmetima za denacionalizaciju, podatke o strankama te podatke o tome koliko koja stranka ukupno potražuje zemljišta u pojedinoj kat. općini - pozvati stranke i razgovarati s njima o tome koliko ukupno zemljišta potražuju i otprilike na kojim dijelovima - izjave stranke usporediti s podacima dobivenim od Službi za imovinsko-pravne poslove - među državnim poljoprivrednim zemljištem pronaći zemljšte koje bi površinom i kulturom barem približno odgovaralo za povrat - ponovo razgovarati sa strankama i pokušati pronaći rješenje (dok nije umrla i treća generacija nasljednika koji još od 1996. pokušavaju ishoditi povrat nacionaliziranog zemljišta, koje im je oduzeto 1950.) - uzeti izjavu stranke na zapisnik ili još bolje angažirati Službu za imovinsko-pravne poslove da napravi zapisnik o preliminarnom sporazumu o tome koje bi se zemljište trebalo rezervirati za povrat - u obzir bi došla i izjava stranke ovjerena kod javnog bilježnika da bi stranka bila voljna prihvatiti određeno zemljšte na ime povrata nacionaliziranog zemljišta - uz program raspolaganja priložiti očitovanje Službe za imovinsko-pravne poslove + dokaze da je sa strankama postignut preliminarni sporazum oko toga koje bi zemljište stranke bile voljne prihvatiti umjesto onoga koje im je oduzeto - Služba za imovinsko-pravne poslove dalje rješava svoj predmet, JLS se bavi svojim Programom, a stranka napokon (u kratkom roku) dobije povrat zemljšta - iskustvo je pokazalo da su stranke spremne prihvatiti nagodbu, ali je problem što službe koje se bave postupcima denacionalizacije forsiraju povrat istog onog zemljišta koje je strankama oduzeto, iako je strankama zapravo svejedno koje će im se zemljište vratiti Inzistirati na povratu istog zemljišta (a sukladno tome i tražiti silna očitovanja za baš svaku kčbr.) nema smisla jer parcele nakon komasacija više ni oblikom ni površinom ne odgovaraju nekadašnjem stanju - to i jest bio smisao komasacije. Još malo o roku donošenja Programa raspolaganja: Program se, sukladno članku 29. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu: - izlaže na javni uvid koji traje 15 dana radi podnošenja prigovora (to nakon što JLS napokon pribavi sve papire i pozbraja sve kčbr. i odluči što će s njima) - zatim se JLS u roku 30 dana očituje o prigovorima (zapravo primjedbama javnosti) - onda se nacrt Programa dostavlja županiji na mišljenje koja treba dati mišljenje u roku 15 dana (!) - istovremeno se nacrt Programa dostavlja na mišljenje i Ministarstvu poljoprivrede, koje treba dati mišljenje u roku 30 dana (!), a to će po svemu sudeći raditi službenici bivše Agencije za poljoprivredno zemljšte tj. one Agencije koja od 2009. godine nije uspjela donijeti baš puno programa raspolaganja te je stoga ugašena - iste sukladno članku 106. naime preuzima Ministarstvo - srećom među njima ima i onih koji su takve poslove već radili, puno prije nego što je Agencija osnovana i njihovo znanje bi trebalo iskoristiti Znači 15 dana +30 dana + 30 dana = 2 i pol mjeseca, a rok za donošenje Programa (tako piše u Zakonu) je tri mjeseca od dana stupanja na snagu. Koliko dana je predviđeno za općine i gradove da uopće razmisle što će sa zemljštem i popišu svo zemljište, utvrde stanje? Da bi se uopće sazvala sjednica (kad su već spremni materijali) treba jedno tjedan dana jer je red da se vijećnicima dostave pozivi i materijjali za sjednicu barem 5 dana prije, ako ne i ranije. Na stranu to što sad već bivša Agencija za poljoprivrednog zemljište uopće nije obavještavala općine i gradove o raspolaganjima koja je sama činila tj. nije dostavljala odluke o dodjeli zemlje stočarima itd. Koliko će točne biti evidencije poljoprivredog zemljšta budu li se izrađivale na-vrat-na-nos? I koja je svrha takvog posla? Jednako tako kako je Ministarstvo poljoprivrede obvezno provesti javno savjetovanje za nacrt ovog Pravilnika, isto tako su to obvezne učiniti i jedinice lokalne samouprave za nacrt Programa raspolaganja. Ne može se Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (uvid od 15 dana) derogirati odredba iz članka 11. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) koja propisuje obvezu savjetovanja u trajanju 30 dana. Da je propuštanje obveze javnog savjetovanja u trajanju 30 dana osnov za poništenje općeg akta to je već utvrđeno sudskom praksom (nedavno objavljena jedna presuda Visokog upravnog suda). Isto tako je poznato (iz iskustva) da se poljoprivrednici koji ne uspiju u natječaju vole parničiti (na što ih nagovaraju odvjetnici) pa su na vidiku mnogi problemi. Tko će odgovarati za štetu kad neki građanin uspije ishoditi na Visokom upravnom sudu poništenje Programa raspolaganja zemljštem i to nakon 5-6 godina spora kad je Program već debelo konzumiran? O tome je trebalo voditi računa kod određivanja roka za donošenje Programa raspolaganja, kao uostalom i o odredbi članka 101. st. 2. Zakona kad je propisivano da će ministar donijeti ovaj Pravilnik u roku od 6 mjeseci, dok JLS Programe raspolaganja trebaju donijeti u roku 3 mjeseca. PREDLOŽENA RJEŠENJA: - pod hitno pripremiti izmjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu na način da se rok za donošenje Programa raspolaganja produlji sa tri mjeseca na godinu dana za donošenje Programa raspolaganja - odustati od potrebe pribavljanja očitovanja Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba je li za predmetne čestice podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02 i 81/02), - umjesto spornog očitovanja propisati da se dostavljaju podaci o neriješenim i otvorenim predmetima denacionalizacije (to se lako dobije iz upisnika predmeta upravnog postupka) i ukupnim površinama za povrat (to je ipak potrebno zatražiti od Ureda državne uprave, Službe za imovinsko-pravne poslove Za kraj: FESTINA LENTE Primljeno na znanje Jedinice lokalne samouprave kod izrade Programa mogu koristiti podatke o zemljištu iz ranije donosenih Programa. Podatke je potrebno revidirati s obzirom na očitovanja koja je potrebno pribaviti. U odnosu na potvrde o povratu oduzete imovine potrebno je pribaviti samo očitovanje ureda državne uprave u županiji o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta za koje su podneseni zahtjevi za povrat, a ne po pojedinačnim česticama.
8 Ana Karaula MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Bez ovog pravilnika nemoguće je donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a vidljivo je kako isti neće stupiti na snagu do kraja ovog mjeseca. Obzirom na navedeno, kada ovaj Pravilnik stupi na snagu, JLS će ostati u najboljem slučaju dva mjeseca za donošenje programa prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. U ta dva mjeseca JLS bi trebale pribaviti svu dokumentaciju, objaviti javni poziv osam dana prije javnog izlaganja, provesti javno izlaganje u trajanju 15 dana, donijeti zaključak vezan uz javno izlaganje u roku 30 dana, zatražiti mišljenje županije u roku 15 dana, suglasnost Ministarstva u roku 30 dana i na kraju predstavničko tijelo JLS treba donijeti konačan Program. Nadalje, prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu procedura potrebna za donošenje Programa je duža od 90 dana. To ukazuje kako zakonski rok za donošenje Programa nije predvidio vrijeme za donošenje ovog Pravilnika, prikupljanje dokumentacije, sastavljanje Programa i vrijeme utrošeno na dostavu dokumentacije, sazivanje sjednice predstavničkih tijela JLS i vrijeme za oglašavanje termina javne rasprave. Rok za donošenje Programa bi trebao biti šest mjeseci od stupanja ovog Pravilnika na snagu uz mogućnost produženja ukoliko JLS predoče dokaz kako je dokumentacija potrebna za donošenje Programa bila dostavljena nakon mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Nije prihvaćen Jedinice lokalne samouprave kod izrade Programa mogu koristiti podatke o zemljištu iz ranije donosenih Programa. Podatke je potrebno revidirati s obzirom na očitovanja koja je potrebno pribaviti.
9 GRAD SLUNJ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Grad Slunj Postupak izrade Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i ustrojavanje Baze podataka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH trebao je biti odvojen postupak. Program raspolaganja državnim zemljištem gradovi i općine su trebale raditi tek nakon što je država ustrojila evidenciju zemljišta kojega je vlasnik u digitalnom obliku (kao ARKOD sustav), a tek onda davati gradovima i općinama rokove za izradu Programa raspolaganja. Ako je poljoprivredno zemljište dobro od interesa za RH zašto do sada nije napravljena evidencija takvog zemljišta, javno dostupna svim korisnicima, od jedinica lokalne samouprave do samih poljoprivrednika kao korisnika zemljišta na nivo države (kao Geoportal, Arkod i sl.) gdje bi bilo označeno koje je zemljište poljoprivredno, koje je vodno dobro, šumsko itd. Ovako imamo situaciju da Hrvatske šume imaju svoju evidenciju na kojoj je označeno samo šumsko zemljište, zatim u ARKOD sustavu je označeno samo poljoprivredno zemljište, ali nažalost nigdje nema svih poataka na jednom mjestu. Nije prihvaćen Ustrojavanje podataka o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države je predmet drugog podzakonskog akta koji se donosi temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu te će sadržavati podatke o poljoprivrednom zemljištu iz Programa koje donesu jedinice lokalne samouprave za svoje područje
10 Grga K MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Bilo bi primjereno navesti kome (instituciju odnosno nadležnost) se dostavlja predmetna dokumentacija. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
11 Ana Karaula Članak 1., Članak 2. Potrebno je navesti da katastarski i zemljišnoknjižni uredi dostavljaju JLS popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u xls formatu kako ne bi bilo potrebno ručno prepisivati podatke s analognih isprava. Također za navedene podatke DGU bi trebala izdati grafički dio operata u shp formatu. Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo dostaviti popis katastarskih čestica u zakupu u xls formatu obzirom da je pravni slijednik Agencije za poljoprivredno zemljište, a kako bi se također izbjegao ručni prijepis podataka. Trebalo bi u svrhu izrade Programa JLS osloboditi plaćanja stvarnog troška DGU kako ne bi nastao trošak u prosjeku pola milijuna kuna u proračunu (toliko bi bio za oko 15000 katastarskih čestica). Ukoliko bi uredi nadležni za prostorno uređenje, Hrvatske vode, Hrvatske šume i Hrvatski centar za razminiranje dostavili svoje podatke u shp formatu, ne bi bilo potrebno pribavljati dokumentaciju pod točkama 5., 7., 8. i 9. ovog članka. Primljeno na znanje Pravilnikom je propisana mogućnost korištenja podataka koji se mogu dobiti iz javnih evidencija nadležnih institucija sa njihovih mrežnih stranica. Nadalje za donošenje Programa potrebna je sva Pravilnikom propisana dokumentacija i očitovanja nadležnih institucija.
12 Ana Karaula Članak 1., Članak 2. Potrebno je definirati na što se točno odnosi pojam predmetna katastarska čestica poljoprivrednog zemljišta. Jesu li to sve katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu i vanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske ili katastarske čestice koje će biti predviđene za raspolaganje (zakup, prodaja, zajednički pašnjaci itd.) prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Prikupljanje dokumentacije će biti potrebno mnogo vremena i novaca. Mnoge JLS će morati ići u rebalans proračuna za nabavku istih jer za podatke Državne geodetske uprave plaća se stvarni trošak 30,00 kuna kopija kat. planana A4, 60,00 kuna kopija katastarskog plana na A3, prijepis posjedovnog lista 5,00 kuna list A4. Kako su čestice u vlasništvu RH vrlo velike, često i ne stanu na kopiju plana na A3 formatu. Bilo bi puno lakše da se za javno izlaganje izrade pregledne mape u mjerilu 1:5000 za svaku katastarsku općinu, a kasnije podaci ubace u GIS. Primljeno na znanje Pod pojmom "predmetne katastarske čestice" podrazumijevaju se sve čestice koje su uvrštene u Program a predmet Programa mogu biti i čestice za koje nije sređeno zemljišno-knjižno stanje.
13 Natalija Banović Članak 1., Članak 2. Predlažem izmijeniti članak 2. na sljedeći način: „Dokumentacija potrebna za donošenje Programa je sljedeća: 1. Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su predmet Programa (u nastavku: predmetne čestice), 2. Popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene dosadašnjim raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i to s obzirom na oblik i razdoblje raspolaganja, 3. Kartografski prikaz katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su predmet Programa prema načinima raspolaganja određenima u Programu, te s prikazom minski sumnjivih područja.“ Kako većina jedinica lokalne samouprave ima postojeće GIS podloge na kojima su izrađeni i prostorni planovi, korištenjem tih podloga odmah će biti vidljivo i koje su čestice u građevinskom području, a koje nisu. Ostalu dokumentaciju (posjedovne, vlasničke listove, uvjerenja Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda...) jednostavno je prikupiti prilikom raspisivanja natječaja za zakup ili prodaju za određeni broj čestica, a i druge službe će biti značajno manje opterećene. Za izradu Programa biti će neophodno zatražiti podatak o česticama za koje se traži povrat ili površinama zemljišta koje su potrebne da bi se dovršili postupci povrata od nadležnog Ureda državne uprave, pa će podatak u samom Programu raspolaganja o zemljištu namijenjenom povratu biti svakako u skladu s navedenim dokumentom. Nije prihvaćen Za donošenje Programa potrebna je sva Pravilnikom propisana dokumentacija i očitovanja nadležnih institucija
14 PP Orahovica d.o.o. Članak 1., Članak 2. U članku 2. predlažemo dodati točku 20. koja glasi: 10. Zapisnik o provedenim konzultacijama sa ključnim poljoprivrednim proizvođačima odnosno zkupcima najvećih površina državnog poljoprivrednog zemljišta na području jedinice lokalne saomuprave za koju se izrađuje Program. Obrazloženje: Dodavanjem ove točke osiguralo bi se da JLS provode posao izrade Programa raspolaganja državnim zemljištem na znatno transparentniji način, a samo Ministarstvo poljoprivrede imalo bi prilikom razmatranja izdavanja suglasnosti na Program raspolaganja jasnu indikaciju o tome hoće li iszdavanje ili uskraćivanje suglasnosti imati pozitivne ili negativne posljedice po poljoprivrednu proizvodnju za tu konkretnu JLS. Nije prihvaćen U postupku donošenje Programa predviđen je javni uvid i mogućnost dostave prigovora na isti. Jedinice lokalne samouprave mogu provesti konzultacije sa poljoprivrednim proizvođačima na svom području bez da je isto propisano Pravilnikom
15 GRAD SLUNJ Članak 1., Članak 2. U Pravilniku nije naveden rok za izdavanje dokumentacije iz čl. 2. ovog Pravilnika, što je preduvjet da bi JLS mogle pristupiti izradi Programa raspolaganja, a kako je novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu već stupio na snagu, gradovi i općine su već trebale dobiti popise državnog poljoprivrednog zemljišta, za što se je trebalo pobrinuti nadležno Ministarstvo. Dok gradovi i općine ne dobiju dokumentaciju iz čl. 2. ne mogu pristupiti izradi Programa raspolaganja, a nemaju utjecaj na rok u kojemu će nadležna tijela izdati dokumentaciju iz čl. 2. ovog Pravilnika. Ako, primjerice,bilo koje nadležno tijelo koje izdaje dokumentaciju iz čl. 2. ovog Pravilnika, izda očitovanje za 3 mjeseca ili kasnije, postupat će se kao da JLS nije donesla Program raspolaganja u zakonskom roku? Vrijeme u kojemu gradovi i općine čekaju izdavanje dokumentacije iz čl. 2 ovog Pravilnika (kao i vrijeme za izdavanje suglasnosti Ministarstva i Županije na Program) ne bi trebalo ulaziti u rok od 3 mjeseca u kojemu su gradovi i općine dužne donijeti Program raspolaganja prema ZPZ-u. U rok od 3 mjeseca može ući samo vrijeme u kojemu će JLS na osnovu pribavljenih podataka izrađivati Program. Iako to nije sadržano u ovom Pravilniku, treba se naglasiti jer je to problem za koji se je znalo i prije donošenja samog Zakona. Kako se radi o tisućama čestica i velikom broju nadležnih ureda koji izdaju dokumentaciju, već se sada vidi da gradovi i općine neće moći donijeti Programe u zakonski predviđenom roku, ali ne zbog toga što to ne bi mogle učiniti, već zbog toga što će najveći dio vremena (od 3 mjeseca) proteći čekajući podatke koji su im potrebni da bi uopće mogli pristupiti pravom poslu, a to je utvrđivanje vrste raspolaganja predmetnim zemljištem. Treba napomenuti da neki gradovi i općine neće niti ostvariti prihod od zakupnine (područja kao Grad Slunj koji je bio okupiran gotovo 5 g u Domovinskom ratu), jer je državno zemljište najvećim dijelom obraslo višegodišnjim raslinjem, što znači da će zakupci biti oslobođeni zakupnine jer će troškovi krčenja biti veći od iznosa zakupnine, ili će najveći dio zemljišta postati dio šumskogospodarskog područja. Primljeno na znanje U postupku izrade Pravilnika bili su uključeni i predstavnici institucija koje izdaju navedena očitovanja i uvjerenje, te se ne očekuje da će biti poteškoća u ishođenju istih.
16 Antonio Morić-Španić Članak 1., Članak 2. Poštovani, u potpunosti se slažem s komentarom g. Rapaića i nužnosti implementacije jedinstvenog GIS sustava za održivo gospodarenje državnim zemljištem. Nastavno na Strategiju pametne specijalizacije RH i najavu digitalizacije javne uprave, novoosnovani GIS odsjek sa adekvatnim stručnjacima bi uvelike pomogao kvalitetnom i cjelovitom rješenju navedenog problema te primjerenoj gospodarskoj valorizaciji neaktivnog državnog zemljišta što se postepeno može i replicirati na čestice u privatnom vlasništvu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
17 MARINA KRAJNOVIĆ Članak 1., Članak 2. Pod 2. Nisam sigurna da je kopija katastarskog plana to što se traži. Vjerojatno se misli na pregledne nacrte, koji pokrivaju područje čitave katastarske općine. Kopija katastarskog plana izdaje se u A4 ili A3 formatu, dok se pregledni nacrti rade u drugačijim mjerilima i obično obuhvaćaju podučje čitave k.o. Trebalo bi provjeriti s Državnom geodetskom upravom kakve točno podloge mogu izdati, pa onda tako i propisati. Uostalom, treba s DGU dogovoriti da se jedinicama lokalne samouprave omogući preuzimanje digitalnih planova, pa će se Programi raspolaganja moći pohraniti u digitalnoj bazi podataka Ministarstva poljoprivrede - o njenom ustrojavanju bi isto trebalo razmišljati. Kome danas trebaju nacrti na papiru, bojani rukom ili čime već? Pod 6. Nemoguća misija ishoditi takvo uvjerenje za sve kčbr. u obuhvatu Programa raspolaganja iz razloga koje sam navela u općem komentaru. Nije prihvaćen U postupku izrade Pravilnika bila je uključena i Državna geodetska uprava
18 Josip Karadža Članak 1., Članak 2. Članak 2. Dokumentacija potrebna za donošenje Programa je sljedeća: 5. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje da se prema važećem prostornom planu uređenja predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja. Dostaviti i zaprimljene prijedloge za čestice označene kao poljoprivredne u posljednjoj održanoj javnoj raspravi za izmjene prostornog plana za potrebe Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u nedostatku gradskog zemljišta za potrebe realizacije sadržaja od općeg i društvenog interesa. OBRAZLOŽENJE: Prostorni plan bez označenih zona sporta i rekreacije otežava izgradnju dječjih i sportskih igrališta na područjima izvan područja GUP-a a prijedlozi za izmjenu prostornih planova se zbog proceduralnih razloga ne uvažavaju uz obrazloženje da "Primjedba nije predmet ovih izmjena i dopuna prostornog plana". http://web.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0/FA51891ABD33405EC12580FE003883B6/$FILE/04_B_MISLJENJE%20VGC%20SESVETE__07.04.2017..pdf http://web.zagreb.hr/Sjednice/2013/SkupstinaZapisi_2013.nsf/b030f217f86f5620c125728400502a88/a849cdd494699367c1257fa1004fd1d5/$FILE/E856.pdf http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/prostorni_planovi/PPGZ%20-%20IZID%202016/JAVNA%20RASPRAVA/Izvjesce%20o%20javnoj%20raspravi/Izvjesce%20o%20javnoj%20raspravi%20IZID%20PPGZ.pdf Ministarstvo državne imovine raspolaže imovinom unutar građevinskog područja naselja. Ministarstvo poljoprivrede raspolaže zemljištem samo za potrebe poljoprivrede. Lokalna zajednica najniže razine(Gradske četvrti i Mjesni odbori) nemaju ovlasti rješavati imovinsko pravne poslove. Podnesen je prijedlog i za izmjenu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u svrhu olakšavanja izgradnje dječjih igrališta. www.dumovec.com https://youtu.be/BKPiKzrvqu8 https://www.zg-inovacija.eu/?p=1168 https://www.sesvete-online.info/naselja/dumovec-izgradnja-igralista/ https://www.youtube.com/watch?v=bWWcd4D0w78 http://web.zagreb.hr/Sjednice/2013/SkupstinaZapisi_2013.nsf/0/CC26CC463F59963AC1257F7A00272F16/$FILE/DDCA.pdf Nije prihvaćen Za potrebe izrade Programa koriste se podaci iz važećeg Prostornog plana.
19 Udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva na društvenom zemljištu Članak 1., Članak 2. Ne znam bi li plaka ili se smija. Poslje potopa doša nam je još gori potop i nema nam spasa. Dakle, poslije Jakovine doša nam je samodopadljivi Tolušić koji nema vrimena da primi predsjednika Udruge iako je gost u njegovom Gradu, ali ima vrimena slikavati se i davati izjave za TV. Ništa manje nije bolja niti njegova državna tajnica Vučković, osoba koja do u detalje zna za agro kriminal u Opuzenu kojeg je proizvela lokalna (HDZ) vlast, ali svi zajedno ne žele poduzeti ništa. Da ih puno ne falim zaključujem da prema pruženom jedan dio u Ministarstvu poljoprivrede gledaju samo svoj interes, a vas stoko sitnog zuba ko jebe. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na sadržaj ovog Pravilnika
20 Mladen Rapaić Članak 1., Članak 2. Članak 2 je neprovediv ovako kako je napisan. „Popisi“, „kopije“, „izvadci“, „uvjerenja“ i „očitovanja“ aludiraju na papirnate dokumente, čije bi korištenje, pregledavanje, pretraživanje i posebno razmjena bili praktički nemogući, kada se zna da se unutar JLS može nalaziti i nekoliko tisuća katastarskih čestica. Na koji će način točke 5, 6 7, 8 i 9 biti provedene od strane nadležnih tijela nakon što im JLS dostavi popis od nekoliko tisuća katastarskih čestica? Izdavat će uvjerenja i očitovanja za svaku pojedinu česticu? Bez (geo)informacijskog sustava ovaj je posao nemoguće provesti i Pravilnik to mora jasno odrediti. Predlažem da se razmotri izrada središnjeg informacijskog sustava (poput ARKOD-a) na razini ministarstva, koji bi povlačio podatke iz postojećih službenih registara (katastar, zemljišna knjiga, ISPU, HCR i sl.), a kojim bi JLS upravljala u dijelu koji se odnosi na njihovo područuje i njihovu nadležnosti. Prednosti ovakvo organiziranog GIS-a su neusporedive. U suprotnom, svaka će JLS krenuti u realizaciju na način koji zna i može. Što će dovesti do stotine različith sustava i ne-sustava. Uz velike financijske troškove i upitan učinak. I s nemogućnošću međusobne razmjene podataka između JLS-a kao i prema drugim tijelima državne uprave. Nije prihvaćen U postupku izrade Pravilnika bili su uključeni i predstavnici institucija koje izdaju navedena očitovanja i uvjerenje, te se ne očekuje da će biti poteškoća u ishođenju istih.
21 Ivica Ahac Članak 1., Članak 2. U točci 8. ovog članka brisati "i jesu li u zonama sanitarne zaštite" jer po prethodnom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu takvo očitovanje od Hrvatskih voda nismo mogli dobiti, jer su tvrdili da za isto nisu nadležni, već su očitovanja za zone sanitarne zaštite izdavali nadležni upravni odjeli u JLS. Ovdje predlažem da JLS, budući da raspolažu evidencijom u svojim prostornim planovima, u programima odmah naznače čestice koje su u zonama sanitarne zaštite. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
22 Grad Biograd na Moru Članak 1., Članak 2. Opaska za točku 3. u navedenom članku kako slijedi: Kako se u Republici Hrvatskoj teži jedinstvenoj bazi zemljišnih podataka, mišljenja smo da jedinice lokalne samouprave nema potrebe izlagati dodatnim troškovima, budući da Izvadak iz Baze zemljišnih podataka za predmetne čestice i Zemljišnoknjižni izvadci predstavljaju istovjetnu stvar. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
23 Ivica Ahac Članak 1., Članak 2. U točci 2. ovog članka naznačiti ispred katastarskih planova "digitalne". Ukoliko će JLS označavati katastarske čestice na "papirnatim" kopijama planova to će biti totalno ne učinkovito i nepregledno, samo hrpe papira. Ukoliko to bude digitalno i/ili u neko obliku informatičkog programa tada će biti moguće vidjeti šire područje obuhvata gdje se koja čestica nalazi i koji joj je status. Uz navedeno bi bilo dobro da katastri i gruntovnice omoguće digitalne posjedovne i vlasničke listove radi lakše izrade programa raspolaganja jer će neke JLS imati više od 15.000 čestica za unos. Nije prihvaćen Ispred riječi „katastarskih planova“ ne stoji u pisanom obliku pa to ne isključuje dostavljane istih u digitalnom obliku.
24 Đuro Japarić Članak 1., Članak 2. 2001 g ministar Pankretić išao je sa izmjenom Zakona na način da je umjesto stručnih županijskih komisija sa državnom zemljom su mogle raspolagati općine , gradovi i ministarstvo , općine i gradovi pod uvjetom da naprave Program . Prije usvajanja Zakona predsjednik RH Mesić , primio je predstavnike poljoprivrednih udruga RH na kojem sam sve upozorio da zakon na lokalnoj razini neće funkcionirati iz razloga što male seoske općine i gradovi nemaju ljudski , stručni potencijal te da imamo nesređeno stanje u gruntovnicama i katastru ! Predsjednik Mesić nije realizirao što je on predložio ! Zakon iz 2001 kršili su ; općine , gradovi i ministarstvo na način da u preko 180 lokalnih vlasti nije raspisan ni 1 natječaj za prodaju i zakup državne zemlje seljacima , a u preko 80 nisu napravili ni tada traženi program . Onda su išli na osnivanje Agencije za poljoprivredno zemljište ! Minista Tolušića sam upozorio da ne ide na lokalnu razinu ! Imam njegov odgovor ! Jasno je da ministar nije poslušao ! Putem NN naručio sam Zakon o poljoprivrednom zemljištu i kada ga dobijem ići ću prema Ustavnom sudu sa prijedlogom za ocjenu ustavnosti Zakona , sa prijedlogom da se ukine cijeli Zakon ili više članaka ! Rado sam na sređivanju stanja u korist RH , svoje zemlje - još to radim u korist rodbine ! Ministar nije radio ni 1 dan izvan politike , pa nije svjestan koliko samo posla treba za Program od kojeg nema bitne koristi ! Sam Zakon je preskup i prespor za za provođenje , nije u intersu za HRVATSKI narod i za seljake ! Preporuka lokalnim vlastima i županijama ; KRŠITE GA I NEMOJTE RADITI PROGRAM , jer za Vas nema kazni , biti ćete kažnjavani sa maltretiranjem vas i nas koji želimo kupiti ili uzeti u zakup državnu zemlju ! Preporuka ZASTUPNICIMA ; IDITE odmah za pisanjem NOVOG Zakona o poljoprivrednom zemljištu , jer ovaj znači završno uništavanje mnogih HRVATSKIH sela do konačnog IZUMIRANJA u idući 20 godina kada će pomrijeti sadašnji stari iznad 40 godina jer mladih u mnogim selima NEMA ! Primljeno na znanje Predmetni komentar ne odnosi se na sadržaj ovog Pravilnika
25 KREŠIMIR BOSNIĆ Članak 1., Članak 2. Poštovani, Iako smatram da je inicijativa povratka ovlasti raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem na razinu lokalne samouprave za svaku pohvalu, držim da propisana dokumentacija koju treba prikupiti nepotrebno komplicira čitav postupak. Naime, ishođenje rješenja i uvjerenja pod točkama 5, 6, 7, 8, 9 je suvišno, te bi zbog njega mogli izostati rezultati očekivani kod izmjene zakona. Bilo bi daleko jednostavnije ova pitanja urediti na način da županije, odnosno Grad Zagreb, Hrvatske šume, Hrvatske vode i HCR upisom spornih područja u ARKOD iste izuzmu od mogućnosti davanja u koncesiju kao poljoprivrednog zemljišta. Dakle, područja koja su građevinska, predmet povrata imovine, ili su obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom, ili se nalaze u zonama sanitarne zaštite, ili na popisu miniranih, odnosno minski sumnjivih područja, upisom bi jedne od tih kvalifikacija u ARKOD bila zaštićena, odnosno onemogućena za prijavu na raspolaganje poljoprivrednicima. Time se automatski pojednostavljuje postupak, a poljoprivrednik sav postupak može okončati odlaskom u katastar, gruntovnicu i JLS. Također se ne traže neki potrebniji dokumenti, a prema najavama o svrsi izmjene zakona bi ih trebalo tražiti. Takvi su primjerice dokumenti potvrda o prebivalištu ili o registraciji OPG-a, ili obrta, kojom se dokazuje domicilnost, što je prema najavama resornog ministra, ujedno i bio jedan od glavnih motiva za donošenje zakona. Dakle, ako nam je cilj dodijeliti zemlju lokalnim poljoprivrednicima i potaknuti ih na ostanak u zavičaju, onda se mora bodovati domicilnost. Nije prihvaćen Sva propisana dokumentacija potrebna je za izradu Programa raspolaganja
26 Grga K Članak 1., Članak 2. Uz predmetnu dokumentaciju - potrebno je i dostaviti dokaz (pr. sudska presuda) ili izjavu ovlaštene osobe (sudskog vještaka adekvatne struke ili neku drugu osobu koju zakonodavac smatra vjerodostojnom, a koja će ujedno odgovarati za danu izjavu nadoknadom eventualnu štete - isto bi trebalo biti sastavni dio izjave) da stanje u katastru i zemljišnoj knjizi odgovara stvarnom stanju na terenu odnosno da je ono usklađeno. Obrazloženje: dosadašnje postupanje je često dovodilo do toga da bi Republika Hrvatska ili JL(R)U(S) dodjeljivalo zemljište koje nije sposobno za ustupanje ili davanje u najam/korištenje odnosno isto bi bilo djelomično ili u cijelosti u (iz)vanknjižnom vlasništvu ili opterećeno nekim služnostima ili teretima odnosno u funkciji drugih svrha općeg dobra ili drugih nekretnina i sl. Nije prihvaćen Nije predmet ovog Pravilnika, ukoliko se utvrde prava trećih na nekim česticama koje su sadržane u Programu iste će se izuzeti i njima se neće raspolagati
27 GRAD SLUNJ Članak 1., Članak 3. Kako je navedeno, tek nakon pribavljene dokumentacije utvrđuje se zemljište koje ulazi u Program, što znači da gradovi i općine mogu početi izradu Programa tek kad dobiju svu dokumentaciju, što znači da ovise o tome kada će im ta dokumentacija biti dostavljena, i da li će biti dostavljena u digitalnom obliku ili će morati ručno prepisivati na tisuće čestica zemljišta. Stoga se nadamo se da je nadležno Ministarstvo sa svim nadležnim institucijama dogovorilo rokove za izdavanje dokumentacije iz čl.2. Primljeno na znanje U postupku izrade Pravilnika bili su uključeni i predstavnici institucija koje izdaju navedena očitovanja i uvjerenje, te se ne očekuje da će biti poteškoća u ishođenju istih.
28 Mladen Rapaić Članak 1., Članak 5. Česticama je potrebno odrediti i kategoriju iskoristivosti, odnosi pogodnosti za poljoprivrednu proizvodnju. Naime, oznaka u katastru da je čestica npr. oranica ili pašnjak, ne mora značiti da je i u stvarnosti takva. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet ovog Pravilnika. Određivanje poljoprivrednog zemljišta za pojedinu vrstu poljoprivredne proizvodnje biti će definirano kod raspisivanja natječaja
29 Grga K Članak 1., Članak 5. Potrebno je navesti tko smije (tko je stručan tj. kompetentan odnosno ima ovlasti po zakonima koji isto reguliraju) označiti predmetne poljoprivredne površine na kopiji kat. plana, odnosno površine i objekte na kojim su izgrađeni ili će biti izgrađeni navedeni sustavi. Obrazloženje: ukoliko se ovim pravilniku ne navede, bilo tko bi mogao uzeti si za pravo označavati određene površine i objekte odnosno područja na kat. planu, a te ovlasti su regulirane specijalnim zakonima i to ne bez razloga jer npr. što ako netko pogrešno označi granice minskih područja (posljedice mogu biti pogibeljne). Nije prihvaćen Uz Program dostavljaju se očitovanja institucija koje su ovlaštene za izdavanje takvih očitovanja ( minirano….) a na kopiji katastarskog plana će se označavati površine samo po oblicima raspolaganja( prodaja, zakup…) .
30 GRAD SLUNJ Članak 1., Članak 7. U tablici raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koja je sastavni dio Programa raspolaganja, navodi se, između ostalog, da se za zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem stavlja napomena da li se radi o takvom zemljištu. Potrebno je u Pravilniku navesti na koji način i iz kojih se izvora utvrđuje da li je zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem. Nije prihvaćen Način utvrđivanja obraslog zemljišta propisan je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
31 Ana Karaula Članak 1., Obrazac Programa Bilo bi dobro prikazati obrazac programa kao ogledni primjer za neku JLS (ne mora biti stvarna JLS) radi otklanjanja nejasnoća i nedoumica. Djelomično prihvaćen U predloženi obrazac potrebno je unijeti samo tražene podatke na označenim mjestima u obrascu. Ispod tablice biti će navedene upute za popunjavanje iste
32 PP Orahovica d.o.o. Članak 1., Obrazac Programa 1. ZOPZ u čl. 30 (1) alineja druga izričito navodi da Program treba sadržavati podatke o dosadašnjem raspolaganju (što je predviđeno u tablici) i vrstu proizvodnje na istom (što nije predviđeno). Posljedica ovog propusta - manja transparentnost podataka o dosadašnjem raspolaganju za sve zainteresirane osobe. Predlažemo u tablici PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU dodati još jednu rubriku s desne strane pod nazivom „ VRSTA PROIZVODNJE“ 2. ZOPZ u čl. 30 (1) alineja treća izričito navodi da Program treba sadržavati površine određene za povrat (što je predviđeno u tablici) i površine određene za zamjenu kada nije moguć povrat (što prijedlog Pravilnika ne predviđa). Posljedica ovog propusta – neprovedivost odredbe Zakona o povratu imovine Predlažemo u tablici „SADRŽAJ PROGRAMA“ u redu ispod reda pod nazivom „površine određene za povrat“ dodati novi red pod nazivom „površine određene za zamjenu“ Nije prihvaćen Površine određene za povrat obuhvaćaju i zamjenske površine u slučaju kada nije moguć povrat oduzetog zemljišta.
33 PP Orahovica d.o.o. Članak 1., Obrazac Tablice ZOPZ u čl. 30 (4 ) i (5) navodi da moraju biti posebno označene minirane površine, površine na kojima je sustav podzemne odvodnje i one na kojima postoji višegodišnji nasad. U tablici je predviđena kolona za označavanje miniranih površina ali ne i za višegodišnji nasad te odvodnju. Za višegodišnji nasad i odvodnju predviđeno je da se površine označe na kopijama katastarskog plana. Nejasno je zašto se radi razlika u prikazivanju? Posljedica- znatno će se otežati preglednost i kvaliteta informacije o višegodišnjim nasadima i odvodnji (kopija katastarskog plana bit će veliki broj u prilogu plana). Informacija o površinama višegodišnjih nasada neće biti usporediva sa ostalim kategorijama u Programu čime je smanjena transparentnost za zainteresirane osobe. Predlažemo u tablici „TABLICA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO POJEDINIM OBLICIMA RASPOLAGANJA“ u rubrici s podacima „minirano, obraslo, nesređeno ZK stanje“ dodati i podatke „ sustav podzemne odvodnje, sustav javnog navodnjavanja, višegodišnji nasad na ha…“ Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru
34 Luka Jakopčić Članak 1., Obrazac Tablice Poštovani, predlažemo da se u stupcu "Katastarska čestica površina", radi lakšeg zbrajanja i izbjegavanja zbrke, kao jedinstvena mjera koristi metar kvadratni (tim više što su podaci iz katastra i zemlj. knjiga nerijetko u hvatima, arima i sl., pa ih treba preračunati u jedinstvenu mjeru). U sumarnim tablicama se potom lako navedu površine preračunate u ha. Drugim riječima, trebalo bi razlikovati i naznačiti: m2 u računskom kontekstu tablice, a ha u administrativno-upravljačkom kontekstu sumarnih pregleda, zaključaka i sl. Drugo, nadovezano na komentar gospodina uz čl. 5 (o potrebi naznačavanja "kategorija iskoristivosti"), predlažemo da se u naslovu stupca "Napomena" kao jedno od (predloženih) posebnih obilježja kč. navede i "zašumljeno", "šuma" ili sl. termin koji bi dodatno precizirao stupanj nekultiviranosti čestice. Inače bi moglo ispasti da će se terminom "obraslo" opisivati i nekoliko puta nepokošene livade, i čestice zarasle u akaciju od 15 m, što s gledišta troškova (re)kultiviranja nipošto nije isto, te bi JLS i zainteresirani poljoprivrednici o tome morali imati jasnu sliku. Na tom tragu, možda bi se cijela tablica mogla "zaključati", pa da se u naslovima stupaca precizno definirane kategorije izabiru iz "padajućih" izbornika, što bi MP-u omogućilo vođenje preciznijih evidencija (takvoj bi tablici vjerojatno trebalo dodati i jedan stupac za ostale napomene, neobuhvaćene izbornicima). Naposljetku, kao središnji analitički alat u Programu, tablica bi mogla sadržavati i kratke "upute za korištenje", npr. napomenu o navođenju površina - m2 bez decimalnih mjesta, max. broj dec. mjesta kod površina izraženih u ha (ako ostanu i ha)?; navođenje tisućica sa ili bez točke?; dodatna objašnjenja (npr. u zadnjem stupcu, kako tumačiti navod "veza oznaka PL, Izvod"?)... Sve bi to ljudima olakšalo ispunjavanje, a MP-u kasniju obradu. (L. Jakopčić, Recider projekt Zagreb) Djelomično prihvaćen Prihvaća u dijelu koji se odnosi na dio da se kao jedinstvena mjera koristi metar kvadratni i da se uz tablicu propisu upute za popunjavanje iste.