Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPG Valter Saganić OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3. stavak 1. podstavak 14. Lokva je definirana upotrebom i načinom gradnje. Treba izostavit mjere veličine. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 17/18) Lokva (jezerce) je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon. Lokva u kontekstu ovog Pravilnika će se koristiti za napajanje stoke.
2 Stevo Žufić OPĆE ODREDBE, Članak 3. Definicije invazivna vrsta nije dobro pojašnjena pa je po mom mišljenju treba dopuniti i proširiti. Nije prihvaćen Definicija je preuzeta iz Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Na ovu definiciju se referira i Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18).
3 Stevo Žufić OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo da se dopuni čl. 3.: - u definiciji projekta reći da projekt može imati i više tipova operacija i ( i suhozid i živicu i lokvu ili zapušten izvor i terasasti tereni) i obavezno dodati da nije nužno da to bude na jednoj kč ili više povezanih kč već na području jedne JLS (da nema ograničenja kao što je bilo kod nerazvrstanih cesta da se može samo jedna cesta a u IPARD-u je bilo da može i 100 cesta. Obrazloženje: Projekt na samo jednoj kč ili više povezanih kč je vrlo ograničen i u principu se odnosi samo na jedan objekt pa je uopće pitanje da li se u tom slučaju isplati prijavljivati i da li se može preći prag najniže vrijednosti projekta Nije prihvaćen Svi prihvatljivi troškovi pripadaju istom tipu operacije i korisnik kroz isti projekt može prijaviti više različitih troškova. Ne postoji ograničenje, odnosno odredba da se projekt mora provoditi na području jedne JLS.
4 Stevo Žufić OPĆE ODREDBE, Članak 3. - Članak 3. stavak 1. podstavak 14.- definirano da je lokva maksimalne površine od 100 m2. Smatram da je nepotrebno određivati gornju granicu površine lokvi jer pojedine lokve i značajno veće Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 17/18) Lokva (jezerce) je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon. Lokva u kontekstu ovog Pravilnika će se koristiti za napajanje stoke.
5 LAG Kvarnerski otoci OPĆE ODREDBE, Članak 3. Iz Članka 3. stavak 1. podstavak 14. predlažemo da se izbaci ograničenje da su prihvatljive lokve s maksimalnom površinom od 100 m2. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 17/18) Lokva (jezerce) je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon. Lokva u kontekstu ovog Pravilnika će se koristiti za napajanje stoke.
6 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres OPĆE ODREDBE, Članak 3. U Članku 3. stavak 1. podstavak 14. definirano je da su prihvatljive lokve maksimalne površine od 100 m2. Smatram da je nepotrebno određivati gornju granicu površine lokvi jer su pojedine lokve i značajno veće od navedenog, a s biološkog aspekta su posebice vrijedne. Stoga predlažemo da se izostavi gornje ograničenje površine lokve od 100 m2 Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 17/18) Lokva (jezerce) je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon. Lokva u kontekstu ovog Pravilnika će se koristiti za napajanje stoke.
7 Luka Cvitković OPĆE ODREDBE, Članak 3. U članku 3, stavku 9) nejasan je termin "zaravnjena".... Ravna može biti ploha sa kolikom god nagibom.... A opet, ako se aludira na to da parcela nema prosječan nagib velik tj. da je uvodoravnjena, do koliko je to stupnjeva ili postotaka, i kako bi se izračunavao taj prosječan nagib?? Isto tako, kolika količina i kolikih udubljenja ili ispupčenja na jedinici površine je dozvoljena da se parcela smatra "zaravnjena" Nije prihvaćen Mišljenja smo da je opis terase dovoljno jasan i usuglašen je sa stručnim institucijama.
8 Igor Zlojtro OPĆE ODREDBE, Članak 3. Čl.3.,(1), 11) , Smatram da je maksimalna širina živice od 2m prestroga i ograničava moguće multifunkcionalne aspekte za (agro)ekosustav koje živica pruža ( vjetrobran,zaštita od "drifta" sa susjednih parcela, stanište za korisne kukce, ptice i mikroorganizme, sprečavanje erozije...) , a koji bi mogli biti jače naglašeni i potaknuti višom dozvoljenom širinom, npr. do 5 m Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 17/18) Živica je prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija.
9 OPG Valter Saganić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 4. U članak 4. trebalo bi uključit općine, gradove i županije. Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja je definirano da zemljište mora biti evidentirano u ARKOD sustav u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a JL(R)S ne mogu evidentirati zemljište u ARKOD-u.
10 Stevo Žufić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 4. Generalno Uvjeti prihvatljivosti su restriktivniji nego je to definirano u Programu ruralnog razvoja 2014 – 2010 EN Verzija 4.2. (HR verzija je nestala sa stranica Ruralni razvoj). Primljeno na znanje Uvjete prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova iz Programa ruralnog razvoja potrebno je detaljnije razraditi Pravilnikom, pri čemu ti detalji nikako nisu restriktivniji od onih u Programu ruralnog razvoja.
11 Stevo Žufić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 4. Predlažemo dopunu čl. 4. - Da se pod točkom b) doda JLS (općine/gradove) jer n navode se javna tijela ali nije nedvosmisleno rečeno da su to i općine i gradovi kako je to u drugim mjerama Programa ruralnog razvoja Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja je definirano da zemljište mora biti evidentirano u ARKOD sustav u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a JL(R)S ne mogu evidentirati zemljište u ARKOD-u.
12 ORKA PARTNER j.d.o.o. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 4. Bilo bi dobro uključiti lokalne samouprave koje bi mogle aplicirati na mjere zaštite od poplava, a kojima su ugrožena poljoprivredne površine. Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja je definirano da zemljište mora biti evidentirano u ARKOD sustav u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a JL(R)S ne mogu evidentirati zemljište u ARKOD-u.
13 ORKA PARTNER j.d.o.o. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 4. Članak4. (1) b) javne ustanove i tijela (uključujući lokalne samouprave) Nije prihvaćen Programom ruralnog razvoja je definirano da zemljište mora biti evidentirano u ARKOD sustav u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a JL(R)S ne mogu evidentirati zemljište u ARKOD-u.
14 OPG Valter Saganić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. U članku 6. Stavak 2. ulaganje ne bi se smjelo ograničit samo na poljoprivredne površine. Npr postavljanje električnog pastira treba dozvolit izvan Arkod parcela kako bi se štitilo veće područje i koje bi obuhvaćalo više Arkod parcela. Suhozidi u mnogim slučajevima prolaze kroz šumsko područje ali su sagrađeni u svrhu poljoprivredne proizvodnje-zimske ispaše. Stavak 6. dodati "na otocima i životinjske vrste." Otoci kao zasebni eko sustav ne podnosi invazivne strane vrste. Alohtona divljač koja je unesena na otoke, nije ugrozila samo ovčarstvo i poljoprivredu već mijenja (uništava) otočki eko sustav. Otok Cres i Lošinj kao većina otoka spada u Naturu 2000, dakle područja koja su značajna za očuvanje ptica, vrste i stanišne tipove. Uredba o izlovu alohtone divljači na otocima nije dala očekivani rezultat (malo je naivno i smješno dati lovcima da izlove alohtonu divljač, a divljač je unesen radi lova i lovaca). Smatram da treba navesti "na otocima i životinjske vrste" jer obrana od alohtone divljači električnim pastirom i izlov ovako uređen nije dovoljan. Stavak 7. dodati i na području otoka radi zaštite stoke i poljoprivrednih površina od alohtone divljači, prvenstveno od divljih svinja. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
15 Stevo Žufić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. U čl. se navodi da mjesto ulaganja treba biti na zemljištu koje se koristi ili se je koristilo u poljoprivredne svrhe. Ta formulacija nije dobra jer većina objekata (npr. lokve, suhozidi i sl.) se ne nalaze direktno na poljoprivrednom zemljištu već negdje u blizini (ili dalje) ali se nalaze na poljoprivrednom području. Ponekada se takvi objekti nalaze na javnim površinama pa bi taj dio članka trebalo prefuormulirati u smislu da se prihvaćaju objekti koji se grade na zemljištima koja nisu poljoprivredne namjene ali su sami objekti u poljoprivrednoj funkciji. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
16 Ljubica Šolić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. Poštovani, "Problem velikih zvijeri" prvenstveno se odnosi u najvećoj mjeri na Sivog vuka ( Canis lupus ), u manjoj mjeri na Mrkog medvjeda (Ursus arctos ) i u najmanjoj mjeri na Risa ( Lynx lynx ) . U ovom slučaju ih tretiramo kao direktnog predatora na domaće životinje. Vuk je uzročnik i sekundarnih problema koje se ne odnose isključivo na direktni predatorski utjecaj na domaće životinje već na hranu za domaće životinje.Primjerice nakon pojave Vuka na određenom području na kojem on postaje predator na vrhu hranidbenog lanca ostala divljač npr. Divlja svinja (Sus scrofa) koja inače živi na rubovima vlažnih šuma i šikarama ( zapušteno poljoprivredno zemljište ), a čije brojno stanje u RH je u zadnjih 15 godina u porastu ( vidljivo čak i u LGO ) kod pojave vuka pomiče se prema naseljima i grupira se u znatno veća ( brojnija) krda . U tom slučaju , pritisak na poljoprivredne površine pod žitaricama i djetelinama je znatno jači , što ima direktni utjecaj na količinu proizvedene hrane za stoku . Tko utvrđuje područje prisutnosti velikih zvijeri, da li su to samo područja koje je definiralo Ministarstvo zaštite prirode ili su to područja za koja će npr. Lovačko društvo, državno lovište potvrditi prisutnost/ nastanjenost Vuka? Nastanjenost Medvjeda je primjerice u Gorskom kotaru ali se on pojavljuje i u Perjasici ( Općina Barilović, Karlovačka županija ) Primljeno na znanje Određivanje područja privremene i stalne rasprostranjenosti vuka i risa u nadležnosti je MZOE. Popis administrativnih jedinica na području rasprostranjenosti vuka i risa bit će javno dostupan na web stranici MZOE (Prilog I. Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta („Narodne novine“, broj 114/17), točka 1.8.). Površina rasprostranjenosti medvjeda u Republici Hrvatskoj opisana je u Planu gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj i Akcijskom planu gospodarenja smeđim medvjedom.
17 Stevo Žufić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. Predlažemo dopunu čl. 6 na način da se doda: 1. da se uz zapuštene lokve dodaju i zapušteni izvori. Obrazloženje: na nekim područjima napušteni izvori imaju isti značaj za poljoprivredu i ruralno područje u cjelini kao i lokve 2. da se uz terasaste parcele i suhozide dodaju i potporni suhozidi za terasaste terene. Obrazloženje: brdovita područja u nekim djelovima Hr (npr. u Istri) imaju problem sa tradicionalnim potpornim suhozidima koji drže terasasti teren i održavanje tih otpornih suhozida je od posebnog značaja (to nisu klasični suhozidi između poljoprivrednih parcela) 3. da se za terasasto zemljište, lokve i suhozide ne inzistira da trebaju biti upisani u Arkod kada se obično ti objekti nalaze na nekim komunelama, na šumskom zemljištu, zajedničkim djelovima terena ili javnim djelovima terena (ne uvijek nužno u vlasništvu i kao poljoprivredno zemljište). Obrazloženje: u većini situacija npr. lokve, izvori, suhozidi terasastih terena i sl. ne nalaze se na poljoprivrednim površinama nego na drugim površinama ili na javnim površinama (npr. uz nerazvrstanu cestu) pa bi inzistiranje na upisu u ARKOD onemogućilo veliki broj takvih projekata 4. isto kao prethodno vezano za Arkod da se ne govori samo o poljoprivrednom nego i šumskom zemljištu ili šumama i drugom zemljištu jer terasasti tereni u ruralnom području nisu nužno vezani za poljoprivredne terene već su npr. vezani i za šume, ceste i sl. i kao javna infrastruktura (ne samo za jednog poljoprivrednika nego za dio ruralnog područja) 5. I obavezno bi bilo potrebno u definiciji projekta reći da projekt može imati i više tipova operacija i i suhozid i živicu i lokvu ili zapušten izvor i terasasti tereni i obavezno dodati da nije nužno da to bude na jednoj kč ili više povezanih kč već na području jedne JLS (da nema ograničenja kao što je bilo kod nerazvrstanih cesta da se more samo jedna cesta a u IPARD-u je bilo da može i 100 cesta). Nije prihvaćen 1. Obnova zapuštenih izvora nije prihvatljiv trošak sukladno Programu ruralnog razvoja. 2. Izgradnja potpornog suhozida sastavni je dio ulaganja u građenje terasastih parcela i trošak istoga sastavni je dio kalkulacije troška ulaganja u građenje terasa. Međutim, održavanje potpornih suhozida nije prihvatljivo ulaganje jer isto nije navedeno u Programu. 3. i 4. odredba je propisana Programom ruralnog razvoja. 5. Sva prihvatljiva ulaganja pripadaju istom tipu operacije i korisnik kroz isti projekt može prijaviti više različitih ulaganja. Ne postoji ograničenje, odnosno odredba da se projekt mora provoditi na području jedne JLS.
18 Stevo Žufić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. - Članak 6. stavak 7. – bespotrebno se ograničava da je kupnja električnog pastira prihvatljiva samo na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri. Svjedoci smo da stočarskoj proizvodnji na kvarnerskim otocima (ali sve više i na ostalim) velike štete čini alohtona divljač (u prvom redu divlje svinje) koja istovremeno velike štete čine i kompletnom ekosustavu. Stoga treba dozvoliti kupnju električnog pastira za zaštitu stoke od divljači na otocima, jer kao što velike zvijeri čine štetu na područjima na kojima su prisutne tako divlje svinje čine štetu otočkom stočarstvu (ovčarstvu). Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
19 LAG Kvarnerski otoci UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. U Članku 6. stavak 7. predlažemo nadopunu teksta na način da se doda " i na području otoka radi zaštite stoke od alohtone divljači". Naime, činjenica je da na kvarnerskim otocima ozbiljnu prijetnju opstanku tradicionalnog ovčarstva predstavlja prisutnost alohtone divljači. Stoga smatramo opravdanim da se dozvoli kupnja električnih pastira i na otocima s ciljem zaštite otočkog ovčarstva jer kao što velike zvijeri čine štetu na područjima na kojima su prisutne tako divlje svinje čine štetu otočkom stočarstvu (ovčarstvu). Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
20 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. U članku 6. stavak 7. bespotrebno se ograničava da je kupnja električnog pastira prihvatljiva samo na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri. Svjedoci smo da stočarskoj proizvodnji na kvarnerskim otocima (ali sve više i na ostalim) velike štete čini alohtona divljač (u prvom redu divlje svinje) koja istovremeno velike štete čine i kompletnom ekosustavu. Stoga predlažemo da se osim kupnje električnog pastira na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri treba dozvoliti kupnju električnog pastira za zaštitu stoke od alohtone divljači i na otocima. Naime, kao što velike zvijeri čine štetu na područjima na kojima su prisutne tako divlje svinje čine štetu otočkom stočarstvu (ovčarstvu). Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
21 Luka Cvitković UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. U članku 6. potrebno je preformulirati stavak (4) u: " Ulaganje u građenje terasastih parcela i/ili terasastih (potpornih) suhozida i/ili suhozida se provodi na području gdje su isti tradicionalno prisutni." Nije prihvaćen Izgradnja potpornog suhozida sastavni je dio ulaganja u građenje terasastih parcela i trošak istoga sastavni je dio kalkulacije troška ulaganja u građenje terasa.
22 Luka Cvitković UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. U članku 6. potrebno je ubaciti stavak (15) "Ulaganje u građenje terasastih parcela i/ili terasastih (potpornih) suhozida moguća je isključivo na zemljištu evidentiranom u ARKOD sustavu kao zemljište s prosječnim nagibom većim od 9 % na dan objave natječaja" Nije prihvaćen Smatramo dovoljnim uvjet naveden u stavku (4) članka 6. (ulaganje u građenje terasastih parcela provodi se na području gdje su terasaste parcele tradicionalno prisutne) i iz tog razloga su i izrađene kalkulacije za različite vrste terena, uključujući nagib veći od 9%.
23 ORKA PARTNER j.d.o.o. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. (15) ulaganje u sustave obrane od poplava Nije prihvaćen Sustav obrane od poplava nije prihvatljiv trošak u sklopu ovog tipa operacije.
24 Igor Zlojtro UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. Čl.6., (4), Smatram da ograničavanje na lokacije gdje su terase i suhozidi tradicionalni protivno ideji širenja pozitivnih praksi u očuvanju staništa i okoliša, te da bi istu trebalo izbaciti. Ukoliko bi i na nekom području gdje nisu tradicionalno prisutni, suhozidi ili terasaste parcele doprinijeli boljitku poljoprivrede, okoliša i pozitivno utjecali na klimatske promjene, nema razloga da tamo ne budu dopušteni isključivo jer pozitivan efekt navedenih prethodna "tradicija" nije prepoznala. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
25 Marija Kuljerić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. Molim bolje pojasniti "zemljište koje se koristilo u poljoprivredne svrhe" - da li je to vezano za namjenu u katastru? Ili se dokazuje na neki drugi način i kako. Ovako definirano je nejasno krajnjim korisnicima te postoji mogućnost različitog tumačenja svih uključenih strana (od korisnika preko konzultanta do stručnih službi i nadležnih tijela). Primljeno na znanje Navedena odredba se odnosi i na namjenu zemljišta u katastru. Dokumentacija koju je potrebno priložiti u cilju dokazivanja svih uvjeta bit će propisana natječajem.
26 Farma Apex TROŠKOVI, Članak 10. Pod a treba dodati: troškovi geodeta Nije prihvaćen Trošak usluge geodeta je prihvatljiv pod troškom usluga inženjera.
27 OPG Valter Saganić TROŠKOVI, Članak 12. U Članku 12. točka f) potrebno je dodati " i na otocima radi zaštite stoke i poljoprivrednih površina od alohtone divljači." Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
28 Luka Cvitković TROŠKOVI, Članak 12. Nadodati obavezno kao prihvatljivi trošak: "ulaganje u građenje terasastih (potpornih) suhozida" OBRAZLOŽENJE: Kako bi izravnana parcela (gradnjom terasaste parcele) zadržala takav oblik dugoročno, neophodno je izgraditi prepreku (potporni zid, podzidu) koja bi zadržala zemlju i spriječila osipanje zemljišta uslijed obrade tla i prirodnih utjecaja, na terenima s nagibom i na poroznijim vrstama tla. Da se istovremeno zadovolji i potreba očuvanja tradicionalnog i izvornog, predlažem da omogućite ulaganje u gradnju potpornih zidova isključivo od kamena (rukom podignutih) u područjima gdje je gradnja takvih građevina tradicionalno prisutna Nije prihvaćen Izgradnja potpornog suhozida sastavni je dio ulaganja u građenje terasastih parcela i trošak istoga sastavni je dio kalkulacije troška ulaganja u građenje terasa. Međutim, održavanje potpornih suhozida nije prihvatljivo ulaganje jer isto nije navedeno u Programu.
29 Stevo Žufić TROŠKOVI, Članak 12. - Članak 12. točka f) potrebno je modificirati na način da je ulaganje u kupnju električnog pastira prihvatljivo i na otocima za zaštitu stoke od divljači Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
30 LAG Kvarnerski otoci TROŠKOVI, Članak 12. U Članku 12. točki f) potrebno je nadodati " i na području otoka radi zaštite stoke od alohtone divljači" Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
31 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres TROŠKOVI, Članak 12. Članak 12. točka f) potrebno je modificirati na način da se iza riječi "velikih zvijeri" doda tekst "i na otocima za zaštitu stoke od alohtone divljači" Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
32 ORKA PARTNER j.d.o.o. TROŠKOVI, Članak 12. j) ulaganje u opremu i sustave obrane od poplava Nije prihvaćen Sustav obrane od poplava nije prihvatljiv trošak u sklopu ovog tipa operacije.
33 Stevo Žufić TROŠKOVI, Članak 13. Točku 4. bi trebalo preformulirati. Naime troškovi održavanja/zamjene mogu biti i dio projekta a ovdje se navode kao neprihvatljivi troškovi. Nije prihvaćen Trošak održavanja/zamjene i amortizacije nije prihvatljiv trošak.
34 Stevo Žufić POTPORA, Članak 16. Predlažemo da se kriteriji odabira objavljuju u pravilniku i to iz razloga što je za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta nužno potrebno kriterije odabira znati unaprijed a ne tek po objavi natječaja. Onda je prekasno. Isto se odnosi na Listu prihvatljivih troškova i na popis dokumentacije za prijavu. Cilj je da se omogući što bolja priprema projekata pa je ovaj prijedlog u vezi sa time. Nije prihvaćen Kriteriji odabira su podložni promjenama i mogu se mijenjati za svaki pojedini natječaj. Lista prihvatljivih troškova objavljuje se uz natječaj ovisno o prihvatljivim troškovima u sklopu pojedinog natječaja. Period od objave natječaja pa do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu smatramo dovoljnim za pripremu projekta.
35 Stevo Žufić NATJEČAJ, Članak 17. Predlažemo da se u Pravilniku objavi i Lista prihvatljivih troškova i Popis dokumentacije za prijavu i kriteriji odabira. Naime, ako se isti objave tek u natječaju to je prekasno za dobru pripremu projekta. Nije prihvaćen Kriteriji odabira su podložni promjenama i mogu se mijenjati za svaki pojedini natječaj. Lista prihvatljivih troškova objavljuje se uz natječaj ovisno o prihvatljivim troškovima u sklopu pojedinog natječaja. Period od objave natječaja pa do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu smatramo dovoljnim za pripremu projekta.
36 OPG Valter Saganić ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 36. U Tablicu dodati " i na otocima za zaštitu stoke i poljoprivrednih površina od alohtone divljači. Kalkulaciju za električni pastir pojasnit. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja.
37 Stevo Žufić ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 36. - U Tablica 1 kod kalkulacije troška za električni pastir nije jasno definirano je li trošak za metar dužni trase električne ograde ili metar dužni žice/vodića (jer se može postaviti 1, 2 3 ili više žica pa nije isti trošak). Također, sukladno prethodnim komentarima dodati „i na otocima za zaštitu stoke od divljači“. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja. Kalkulacija se odnosi na metar dužni električne ograde, kako je i navedeno u Pravilniku, a ne metar dužni žice/vodiča.
38 LAG Kvarnerski otoci ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 36. U Tablica troškova Priloga I kod kalkulacije troška za električni pastir potrebno je jasnije definirano je li navedeni trošak za metar dužni trase električne ograde ili metar dužni žice/vodiča (jer se može postaviti 1, 2 3 ili više žica pa nije isti trošak). Također, sukladno prethodnim komentarima dodati „i na područjima otoka za zaštitu stoke od alohtone divljači“. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja. Kalkulacija se odnosi na metar dužni električne ograde, kako je i navedeno u Pravilniku, a ne metar dužni žice/vodiča.
39 Udruga za razvitak poljoprivrede i agro-turizma "Ulika" Cres ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 36. U Tablici iz Priloga I kod kalkulacije troška za električni pastir nije jasno definirano je li trošak za metar dužni trase električne ograde ili metar dužni žice/vodiča. Naime nije isti trošak hoće li se postaviti 1, 2 , 3 ili više žica vodiča. Također, sukladno prethodnim komentarima dodati „i na otocima za zaštitu stoke od alohtone divljači“. Nije prihvaćen Odredba je propisana Programom ruralnog razvoja. Kalkulacija se odnosi na metar dužni električne ograde, kako je i navedeno u Pravilniku, a ne metar dužni žice/vodiča.
40 Luka Cvitković ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 36. Za tablicu u prilogu, vezano za ulaganje u građenje terasastih parcela - nejasno je kako može biti jedinica mjere metri dužni?? Zar jedinica mjere za količinu zaravnjenja i stepenastog modeliranja parcele nebi trebali biti metri kvadratni, tj. površina?? Primljeno na znanje Prilikom izrade kalkulacija pojedini troškovi/radovi računati su po m3, pojedini po m2, a u cilju provedbe i kontrole ulaganja, troškovi su svedeni na dužni metar.
41 Ljubica Šolić ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 36. Kod kalkulacija troškova za tip operacije 4.4.1 a koji se odnose na aktivnosti vezanih za obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti predlažemo razgraničenje prema regijama ili na neki drugi način . Primjerice: 1. Nizinska Hrvatska 2. Brdsk i pojas 3. Planinski pojas 4. Jadranska Hrvatska Velika zaraslost koja je predviđene cijene od 2,47 kn po kvadratnom metru dovoljna je u nizinskim dijelovima , u brdskim možda dovoljna ( barem približna cijeni koštanja ) , dok u planinskom i jadranskom dijelu Hrvatske sigurno nije ni približno. Zapuštene površine Like , zaleđa i sl. koje su nekada bili pašnjaci ili livade za strojno čišćenje moraju angažirati malčer koji ujedno melje i kamen. Kvadrat čišćenja takvim strojem košta više od 10 , 00 kn po metru kvadratnom. Nije prihvaćen Kalkulacije su izrađene i trošak obnove staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti se razlikuje ovisno da li se radi o ručnom ili strojnom uklanjanju i razini zaraštenosti.