Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 robert briški  , Uvod Nakon riječi lokalne samouprave i dodaje se tekst: ''komunalnim tvrtkama koje osnivaju jedinice lokalne samouprave i u kojima drže 100% vlasničkog udjela''. Prijedlog 1. stavka Uvoda glasi: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave i komunalnim tvrtkama koje osnivaju jedinice lokalne samouprave i u kojima drže 100% vlasničkih udjela u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)) (U daljnjem tekstu postrojenje za sortiranje). Obrazloženje obrazloženje: • U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u investicijskom prioritetu „IP 6i – ulaganje u sektor otpada“, pod specifičnim ciljem „SC 6i1 – smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta“ kao prihvatljivi korisnici navode se i komunalne tvrtke. • Indikativnim godišnjim planom Poziva za dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ za 2017. godinu (stanje na dan 18.05.2017.) pod rednim brojem 21. „Izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad“ kao prihvatljivi korisnici navedene su jedino komunalne tvrtke Nije prihvaćen Kako je navedeno u uvodnom dijelu Nacrta ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, bespovratna sredstva dodjeljivat će se jedinicama lokalne samouprave (JLS), te u ovom trenutku Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) nema namjeru prihvatljivost prijavitelja proširivati na dodatne kategorije. Komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imat će mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS obvezati izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja). Podaci koji se objavljuju u Indikativnom godišnjem planu poziva podložni su promjeni.
2 Vesna Centa  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 u čl. 28. propisuje obveze jedinice lokalne samouprave, gdje je između ostalog navedeno Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada, 2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, ... Dok Čl. 30., St. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) kaže: (4) Javnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: davatelj usluge), čl. 31. navodi: (1) Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona: 1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela, 2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave, 3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. S tim u svezi, obzirom da je davatelj javne usluge isključivi vlasnik otpada kojeg je sakupio, traži se izmjena javnog poziva na način da su prihvatljivi prijavitelji davatelji javne usluge a ne jedinice lokalne samouprave. Nije prihvaćen Kako je navedeno u uvodnom dijelu Nacrta ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, bespovratna sredstva dodjeljivat će se jedinicama lokalne samouprave (JLS), te u ovom trenutku Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) nema namjeru prihvatljivost prijavitelja proširivati na dodatne kategorije obzirom da vlasnik odvojeno prikupljenog otpada ne mora nužno biti i vlasnik sortirnice. Komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imat će mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS obvezati izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja).
3 Usluga Poreč d.o.o.  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Sukladno dosadašnjoj zakonskoj regulativi, vlasničku strukturu komunalnih društva čine jedinice lokalne samouprave. Slijedom čega je poslovanje komunalnih društava uključujući i cjelokupno područje gospodarenja otpadom organizirano i usmjereno prema istima. Bitno je za naglasiti da su od strane komunalnih društava već poduzete značajne aktivnosti i ishođene dokumentacije nužne za kvalitetnu implementaciju cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. Posljedično, neopravdano je i ekonomski neučinkovito da se jedan od bitnih elemenata sustava „ sortiranje „ dodijeli „ operateru postrojenja „ putem javne nabave. U bitnome, da li se na navedenu situaciju ima primijeniti izuzetak odnosno članak 33. Zakona o javnoj nabavi. U suprotno, predlaže se da se predvidi i mogućnost da JLS utvrde operatera postrojenja bez obveze provođenja postupka javne nabave. Nije prihvaćen Mogućnost da JLS utvrde operatera postrojenja bez obveze provođenja postupka javne nabave u sklopu ovog poziva neće biti moguća. Budući korisnik će morati provesti postupak nabave sukladno primjenjivom zakonu za odabir operatera postrojenja. Komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imat će mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS obvezati izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja).
4 robert briški  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su i komunalne tvrtke – davatelji javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima su jedinice lokalne samouprave (JLS) odlukom predstavničkog tijela dodijelile obavljanje tih javnih usluga sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17). (1) Postojeći stavak 2. briše se Iza novog 2. stavka dodaju se novi stavci 3 i 4 koji glase: JLS kao prihvatljivi prijavitelj obvezuje se da će nakon izgradnje osigurati da postrojenjem za sortiranje upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. (2) Komunalna tvrtka – davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kao prihvatljivi prijavitelj dužna je, da će nakon izgradnje kao upravitelj postrojenja za sortiranje, upisati se u Očevidnik postrojenja za sortiranje, posjedovati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, imenovati odgovornu osobu za gospodarenje otpadom i dostavljati godišnja izvješća o poslovanju i gospodarenju otpadom nadležnom ministarstvu i/ili Fondu . (3) Predloženi tekst poglavlja Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja glasi: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Republike Hrvatske koje u trenutku podnošenja projektnog prijedloga imaju usvojen Plan gospodarenja otpadom usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17). Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su i komunalne tvrtke – davatelji javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima su jedinice lokalne samouprave (JLS) odlukom predstavničkog tijela dodijelile obavljanje tih javnih usluga sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17). (1) JLS kao prihvatljivi prijavitelj obvezuje se da će nakon izgradnje osigurati da postrojenjem za sortiranje upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. (2) Komunalna tvrtka – davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kao prihvatljivi prijavitelj dužna je, da će nakon izgradnje kao upravitelj postrojenja za sortiranje, upisati se u Očevidnik postrojenja za sortiranje, posjedovati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, imenovati odgovornu osobu za gospodarenje otpadom i dostavljati godišnja izvješća o poslovanju i gospodarenju otpadom nadležnom ministarstvu i/ili Fondu . (3) obrazloženje: • U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u investicijskom prioritetu „IP 6i – ulaganje u sektor otpada“, pod specifičnim ciljem „SC 6i1 – smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta“ kao prihvatljivi korisnici navode se i komunalne tvrtke. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom u članku 31. propisuje tko može obavljati javne usluge i način dodjeljivanja javnih usluga.(1) • Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje u članku 35. stavku 10. da je obavljanje poslova reciklažnog dvorišta dužan osigurati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Po tom modelu predlaže se da JLS kao prihvatljivi prijavitelj osigura da postrojenjem za sortiranje upravlja komunalna tvrtka - davatelj javnih usluga. (2) • Člankom 113. istog Zakona propisani su uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja obavlja poslove reciklažnog dvorišta. Po tom modelu predlaže se da i komunalna tvrtka - davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kao prihvatljivi prijavitelj ispuni navedene uvjete. Nadalje, komunalna tvrtka - davatelj javnih usluga dužna je prema provedbenom tijelu postupati isto kako je to propisano Pravilnikom o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza (NN 183/04, 29/14) (3) Nije prihvaćen Kako je navedeno u uvodnom dijelu Nacrta ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, bespovratna sredstva dodjeljivat će se jedinicama lokalne samouprave (JLS), te u ovom trenutku Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) nema namjeru prihvatljivost prijavitelja proširivati na dodatne kategorije. Komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imat će mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS obvezati izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja). Završno napominjemo kako spomenuti očevidnik postrojenja za sortiranje ne postoji.
5 1. MAJ d.o.o. Labin  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u natječajima za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom je sukladno Planu gospodarenja otpadom u RH za 2007-2015.g. i ostalim propisima sklapao ugovore za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom u koje spada i sortirnica za područje više Jedinica lokalne samouprave i to Grada Labina, Općina Sveta Nedjelja, Općina Raša, Općina Pićan, Općina Kršan. Temeljem tih Odluka o financiranu izvršeno je financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije između ostalog i za planiranu sortirnicu u 100% iznosu. Tim Odlukama utvrđeno je između ostalog da je komunalno društvo 1. MAJ d.o.o. Labin nositelj cijelog projekta izgradnje i upravljanja objekata za gospodarenje otpadom pa i sortirnice. Komunalnom društvu su odobrena sredstva, ono je provelo cjelokupni postupak, pribavilo projektno tehničku dokumentaciju. Dakle, ulagalo i svoja sredstva, znanje i resurse u projekt. Navedenom Odlukom utvrđeno je i da će Fond sukladno svojim općim aktima regulirati međusobna prava i obveze između Fonda i komunalnog društva, a naročito uvjete i način isplate sredstava, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda. Dakle, cijelo se vrijeme spominje komunalno društvo kao glavni nositelj projekta i odgovorna osoba za samu realizaciju istoga. Recentnom promjenom zakonodavstva, mijenjaju se i nositelji ovakvih projekata pa to postaju jedinice lokalne samouprave. Smatramo da ne postoji opravdanje za ne dodjeljivanje na upravljanje objekata za gospodarenje otpadom onim komunalnim društvima bez čijega angažmana do izgradnje istih najvjerojatnije ne bi ni došlo. Poneka komunalna društva došla su u svojim projektima do faze kada su već riješila vlasništvo nad zemljištem (bilo da su sama vlasnici ili da imaju pravo građenja na istome), izdana je i pravomoćna građevinska dozvola te se samo čekaju sredstva potrebna za realizaciju. Ovakvim prijedlogom javnoga poziva nagrađuju se one jedinice lokalne samouprave i komunalna društva koja su do sada bila inertna i ne usklađena sa zakonskim obavezama. A one jedinice lokalne samouprave i komunalna društva koja ne samo da prate zakonske promjene već i aktivno predlažu poboljšanja postojećeg sustava gospodarenja otpadom, kao što je slučaj u Istarskoj županiji, bivaju sankcionirana. Zbog svega navedenoga smatramo kako je nužno da se ostavi kao mogućnost da sortirnicom upravljaju komunalna društva u vlasništvu JLS-ova. Nije prihvaćen Kako je navedeno u poglavlju Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja, nakon izgradnje postrojenja za sortiranje JLS se obvezuju da će putem javne nabave izabrati operatera postrojenja, odnosno osobu koja će upravljati postrojenjem za sortiranjem. te u ovom trenutku Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) nema namjeru prihvatljivost prijavitelja proširivati na dodatne kategorije. Komunalna društva u vlasništvu JLS imaju mogućnost prijaviti se na navedenu javnu nabavu.
6 Snježana Tkalčec Avirović  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Postavlja se pitanje vezano za odabir operatera po okončanju projekta primjenom Zakona o javnoj nabavi. Da li će se osiguranjem formalnog dokaza (zapisnika o provjeri uvjeta, službene bilješke i sl.) smatrati da je primjenjen Zakon o javnoj nabavi u slučaju kada je utvrđeno ranije spomenutim formalnim dokumentom da postoje uvjeti iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi kada se on ne primjenjuje pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi u odnosu na određene pravne osobe? Naime, JLS-i imaju u vlasništvu trgovačka društva koja se bave gospodarenjem otpadom i u odnosu na koje su zadovljeni uvjeti iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi?! To znači da samom provjerom postojanja uvjeta iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi, jest primjenjen taj zakon, ali ga smisao tog članka isključuje u primjeni. Tražimo potvrdu tumačenja. Primljeno na znanje Mogućnost da JLS utvrde operatera postrojenja bez obveze provođenja postupka javne nabave u sklopu ovog poziva neće biti moguća. Budući korisnik će morati provesti postupak nabave za odabir operatera postrojenja, sukladno primjenjivom zakonu, bilo o javnoj nabavi, bilo o koncesijama, iskljuičujući primjenu članka 33. ZJN-a. Komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imat će mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS obvezati izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja).
7 Grad Karlovac  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Putem javne nabave se vrši nabava radova, roba i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, da li se ovdje misli na dodjelu putem koncesije, javnog natječaja (za zakup..) i sl. Primljeno na znanje Budući korisnik će morati provesti postupak nabave za odabir operatera postrojenja, sukladno primjenjivom zakonu, bilo o javnoj nabavi, bilo o koncesijama.
8 Grad Slavonski Brod  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja U poglavlju 6. Organizacijski aspekti gospodarenja otpadom i raspodjela odgovornosti između privatnih i javnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine(Narodne novine 3/17), naznačeno je da trgovačka društva u vlasništvu JLS i JP(R)S obavljaju usluge sakupljanja, odnosno obrade određene posebne kategorije otpada, pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, upravljaju radom CGO, sortirnice, reciklažnog centra. Temeljem navedenog želimo da se pozivom otvori mogućnost da se nakon izgradnje sortirnice ista preda na upravljanje trgovačkim društima u vlasništvu JLS. Nije prihvaćen Nakon izgradnje, JLS neće smjeti sortirnicu predati na upravljanje trgovačkom društvu u vlasništvu JLS, već će komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imati mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja).
9 1. MAJ d.o.o. Labin  , Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti . Nije prihvaćen Komentar nije vidljiv.
10 Grad Karlovac  , Retroaktivno financiranje Da li će se retroaktivno financirati navedene aktivnosti ukoliko su dovršene do trenutka otvaranja javnog poziva? Prihvaćen Pozivom neće biti predviđena mogućnost retroaktivnog sufinanciranja izgradnje sortirnica, već samo troškovi nastali radi pripreme projektne dokumentacije.
11 robert briški  , Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Predlaže se povećanje iznosa prihvatljivih troškova s predloženih 15.000.000,00 HRK na iznos od 20.000.000,00 HRK. Potrebno je propisati da li je iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektu iskazan bez ili s PDV-om. Prihvaćen Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 50.000.000.00 HRK. Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 14153/1418), koji se primjenjuje za projekte u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., PDV je prihvatljiv izdatak ukoliko korisnik nema pravo ostvariti odbitak.
12 Snježana Tkalčec Avirović  , Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele GKP ČAKOM d.o.o. posjeduje gotov projekt za gradnju sortirnice u okviru koje je projektiran i Centar ponovne uporabe. Projekt je u cijelosti isfinanciran od strane FZOE. Projektantska procjena troškova izgradnje takve sortirnice za centrom ponovne uporabe iznos otprilike 28.000.000,00 kuna. Predlaže se povečati maksimalan - najviši iznos bespovratnih sredstava na 30.000.000,00 kuna. Djelomično prihvaćen Troškovi izgradnje Centra ponovne uporabe nisu prihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 50.000.000.00 HRK.
13 Snježana Tkalčec Avirović  , Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju Bilo bi od koristi kada bi se unaprijed učinili dostupnima podaci o načinu izrade Pojednostavljene studije izvedivosti koja uključuje analizu troškova i koristi kako bi se procijenili prihvatljivi troškovi za sufninacniranje iz KF te traženi iznos bespovratnih sredstava iz KF za svaki pojedinčani projektni prijedlog. Prihvaćen Obrazac pojednostavljene analize troškova i koristi bit će sastavni dio dokumentacije poziva. Ukoliko potencijalni prijavitelj bude imao nekih nejasnoća prilikom ispunjavanju tog obrasca, tijekom razdoblja trajanja poziva imati će mogućnost postavljanja pitanja na kontakt adresu.
14 Grad Karlovac  , Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju Da li je potrebno osiguranje sredstava u proračunu JLS za godinu u kojoj se projekt prijavljuje ili je dovoljna izjava o budućem osiguranju sredstava (sljedeći rebalans ili proračun za sljedeću godinu) Prihvaćen Sukladno poglavlju Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja, u trenutku predaje projektnog prijedloga bit će dovoljno dostaviti Izjavu prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja.
15 Grad Ploče  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Smatramo da je kapacitet od 8.000 t previše i da je gotovo nemoguće postići sporazumno udruživanje JLS koje će zadovoljiti te kapacitete, osim ako same ne proizvode te količine otpada. Npr. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema izvješću o komunalnom otpadu HAOP-a, u 2016. sakupljeno je sveukupno 61.565,34 t otpada. Ako uzmemo postotke o sastavu komunalnog otpada RH, 23,2 % za papir, 3,7 % za staklo, 22,9 % za plastiku i 3, 7 % za tekstil dobijemo količinu od 32,937 t otpada koji je namijenjen za sortiranje. To je količina u slučaju 100 % odvajanja ovih vrsta otpada. Dakle, u idealnom slučaju odvajanja, omogućene su 4 sortirnice na području županije od 22 JLS. Još jedan primjer, da bi se ispunili ovi kapaciteti za izgradnju sortirnice u Pločama, Grad Ploče mora se sporazumno udružiti s minimalno 3 veće JLS (npr. Metković, Orebić, Ston), opet u slučaju gotovo 100 % odvajanja (a cilj do 2022. je 60 %). S obzirom da je ekonomsko poslovanje sortirnice još uvijek nepoznanica, teško je postići sporazumno udruživanje JLS, a neke JLS već su započele samostalne projekte izgradnje sortirnica za vlastite količine otpada, čime nisu kandidati za udruživanje. Osim toga, u obzir treba uzeti i prostorni razmještaj. Ovakvim udruživanjima koja će se raditi radi zadovoljavanja kapaciteta, neće se poštivati "načelo blizine" i ekonomske isplativnosti, što će rezultirati velikim troškovima za manje JLS. Prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
16 Usluga Poreč d.o.o.  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Budući su pojedina komunalna društva već izradila projektnu dokumentaciju kojom je obuhvaćeno više JLS na kojima Društvo djeluje, a čiji kapaciteti su manji od predviđenih ovim Pozivom, predlažemo da se u slučajevima gdje je već pravomoćno ishođena dokumentacija ne primjenjuje navedeni min. kapacitet od 8.000t/godišnje. Prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
17 Primorsko-goranska županija  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: U podstavku 6. propisani kriterij minimalnog kapaciteta postrojenja za sortiranje od 8.000 t/godišnje je prevelik, jer većina jedinica lokalne samouprave, čak i ako se odluče za sporazumno udruživanje radi zajedničke izgradnje postrojenja za sortiranje otpada, neće moći dostići navedeni kapacitet. Prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
18 robert briški  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: U točci 6. predlaže se smanjenje predloženog minimalnog kapaciteta za sortiranje sa 8.000 t/god na 5.000 t/god. obrazloženje: • Komunalna tvrtka „Čistoća“ d.o.o. iz Varaždina posjeduje pravomoćnu građevinsku dozvolu za sortirnicu i koja podrazumijeva udruživanje više jedinica lokalne samouprave na čijem je području komunalno tvrtka davatelj javnih usluga. Projektirani kapacitet uzeo je u obzir količine otpada koje nastaju na spomenutom području kao i vršna opterećenja tijekom godine. Smatramo da je za projekte za koje su već ishođene građevinske dozvole i koji su usklađeni sa svim usvojenim planovima gospodarenja otpadom i zakonskim propisima, nepotrebno i kontraproduktivno postavljati minimume kapaciteta u ovakvim javnim pozivima. Javni pozivi trebaju poticati razvoj i realizaciju, a kriteriji trebaju biti realni i ostvarivi. Prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
19 Marijan Šuljić  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Prijedlog novog teksta (nova alineja) - Za projekte koji imaju ishodovan pravomoćni akt za građenje prije objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada ne odnosi se odredba o minimalnom kapacitetu postrojenja od 8.000 t/godišnje. Grad Novalja Djelomično prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
20 Marijan Šuljić  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Grad Novalja U svezi sa minimalnim projektiranim kapacitetom postrojenja za sortiranje od najmanje 8.000 t/godišnje možemo istaknuti da smatramo da je brojka previsoka i nedostižna za manje JLS (čak i kada se udružuju) a posebno za otočne JLS koje su na neki način zatvorena cjelina. Ovako postavljeni uvjeti rezultirati će s time da ćemo imati npr. samo nekoliko sortirnica na obali na području od Rijeke do Dubrovnika. Prema količinama sakupljenog mješovitog komunalnog otpada na otoku Pagu u 2016.g. (6.540 t) možemo zaključiti da Grad Novalja i otok Pag u cjelini ne bi mogli imati postrojenje za sortiranje. Napominjemo da Grad Novalja već ima izdanu pravomoćnu građevinsku dozvolu i izvedbene projekte za sortirnicu za koju je izradu projektno tehničke dokumentacije financirao Fond za zaštitu okoliša i energetiku. Nadalje, Grad Novalja ima zaključen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je definirana izgradnja sortirnice na području Grada Novalje. Smatramo da je za projekte za koje su već izdane dozvole i za koji su već zaključeni ugovori, te koji su usklađeni sa svim usvojenim planovima gospodarenja otpadom i zakonskim propisima, nepotrebno postavljati minimalne kapacitete te bi ih trebalo izdvojiti. Završno, smatramo da bi se kod svih procedura koje se tiču odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada trebalo voditi financijskim učincima na komunalna poduzeća koja ne naplaćuju prikupljanje takvog otpada. Ovako visoko postavljeni uvjeti dodatno će poskupiti procese prikupljanja reciklabilnog otpada. Grad Novalja Prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
21 1. MAJ d.o.o. Labin  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Komunalno društvo 1. MAJ d.o.o., Labin već ima izdanu pravomoćnu građevinsku dozvolu za sortirnicu za koju je izradu projektno tehničke dokumentacije financirao Fond za zaštitu okoliša i energetiku a koja podrazumijeva udruživanje više jedinica lokalne samouprave na čijem je području komunalno društvo davatelj javne usluge. Projektirani kapacitet uzeo je u obzir količine otpada koje nastaju na spomenutom području kao i vršna opterećenja tijekom turističke sezone. Smatramo da je za projekte za koje su već ishodovane dozvole i koji su usklađeni sa svim usvojenim planovima gospodarenja otpadom i zakonskim propisima, nepotrebno i kontraproduktivno postavljati minimume kapaciteta u ovakvim javnim pozivima. Javni pozivi trebaju poticati razvoj i realizaciju, a kriteriji trebaju biti realni i ostvarivi. Djelomično prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
22 Snježana Tkalčec Avirović  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Upitan je projektom utvrđeni minimalni projektirani kapacitet postrojenja za sortiranje od 8000 t/godišnje čak i uz udruživanje jedinica lokalne samouprave. To zato što se na području Međimurske županije nalazi 25 JLS koje imaju različite davatelje javnih usluga, a već sada u Međimurju postoje dvije sortirnice nezadovoljavajućih kapaciteta sortiranja. Predlaže se da se projektni prijedlozi odobravaju za JLS koje su središta županija, a da se istovremeno smanji najmanji kapacitet postrojenja. Prihvaćen Obzirom da će Prijavitelj u sklopu prijave projekta biti dužan izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi, gdje će biti potrebno dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja za sortiranje.
23 Grad Karlovac  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Tko će koordinirati i poticati udruživanje tj. zajedničku provedbu projekta za pojedine JLS Primljeno na znanje Koordiniranje i poticanje Pojedine JLS moraju se same udruživanja ostavlja se na izbor budućim prijaviteljima. MZOE neće propisati posebne uvjete u smislu istoga.
24 Grad Karlovac  , Prihvatljivi projekti postrojenja za sortiranje su: Da li je nužno vlasništvo ili će biti dovoljno i pravo građenja? Da li za objekt (sortirnicu) mora biti oformljena zasebna zemljišnoknjižna čestica ili se može graditi na nekretnini na kojoj je u naravi odlagalište otpada u sanaciji, kao i drugi objekti za gospodrenje otpadom, a kojima upravlja komunalna tvrtka Prihvaćen Kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima potrebno je priložiti vlasnički list zemljišno knjižni izvadak kojim se dokazuje vlasništvo ili pravo građenja. Projekt postrojenja za sortiranjemože se predvidjeti uz postojeće odlagalište ili neki drugi objekt za gospodarenje otpadom, međutim, strogo je preporučljivo je u lokacijskoj dozvoli postrojenje za sortiranje odvojiti kao posebnu fazu, za koju se građevinska ili uporabna dozvola mogu ishoditi bez obzira na druge faze iz lokacijske dozvole
25 robert briški  , Indikativni popis neprihvatljivih izdataka Predlaže se brisanje zadnje rečenice 2. stavka koja glasi: Po okončanju projekta, prijavitelj (korisnik) obvezan je odabrati operatera postrojenjem, tj osobu koja će upravljati postrojenjem za sortiranje transparentno i sukladno Zakonu o javnoj nabavi. obrazloženje: • U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u investicijskom prioritetu „IP 6i – ulaganje u sektor otpada“, pod specifičnim ciljem „SC 6i1 – smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta“ kao prihvatljivi korisnici navode se i komunalne tvrtke. • Indikativnim godišnjim planom Poziva za dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ za 2017. godinu (stanje na dan 18.05.2017.) pod rednim brojem 21. „Izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad“ kao prihvatljivi korisnici navedene su jedino komunalne tvrtke Nije prihvaćen Kako je navedeno u poglavlju Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja, nakon izgradnje postrojenja za sortiranje JLS se obvezuju da će putem javne nabave ili postupke davanja u koncesiju izabrati operatera postrojenja, odnosno osobu koja će upravljati postrojenjem za sortiranjem. Komunalna društva u vlasništvu JLS imaju mogućnost prijaviti se na navedenu javnu nabavu. Podaci koji se objavljuju u Indikativnom godišnjem planu poziva podložni su promjeni.
26 Snježana Tkalčec Avirović  , Indikativni popis neprihvatljivih izdataka Postavlja se pitanje vezano za odabir operatera po okončanju projekta primjenom Zakona o javnoj nabavi. Da li će se osiguranje formalnog dokaza (zapisnika o provjeri uvjeta, službene bilješke i sl.) smatrati da je primjenjen Zakon o javnoj nabavi u slučaju kada je utvrđeno ranije spomenutim formalnim dokumentom da postoje uvjeti iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi kada se on ne primjenjuje pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi u odnosu na određene pravne osobe? Naime, JLS-i imaju u vlasništvu trgovačka društva koja se bave gospodarenjem otpadom i u odnosu na koje su zadovljeni uvjeti iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi?! Nije prihvaćen Mogućnost da JLS utvrde operatera postrojenja bez obveze provođenja postupka javne nabave u sklopu ovog poziva neće biti moguća. Budući korisnik će morati provesti postupak nabave sukladno primjenjivom zakonu za odabir operatera postrojenja, isključujući primjenu članka 33. ZJN-a. Budući korisnik će morati provesti postupak nabave za odabir operatera postrojenja, sukladno primjenjivom zakonu, bilo o javnoj nabavi, bilo o koncesijama. Komunalne tvrtke, koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, imat će mogućnost prijave na javnu nabavu kroz koju će se JLS obvezati izabrati operatera postrojenja nakon izgradnje sortirnice (ref. Indikativni popisom uvjeta za prihvatljivost prijavitelja).