Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Croatiainspect d.o.o. Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i102/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti. Smatramo da je Pravilnik nejasan i nepotpun u dijelu opisa stručne osposobljenosti za obavljanje energetskih djelatnosti vezanih uz trgovinu, skladištenje i transport nafte, naftnih derivata i biogoriva. U članku 2. Pravilnika navodi se da su izrazi i njihova značenja u ovom Pravilniku utvrđena i Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o tržištu plina, Zakonom o tržištu toplinske energije, Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata, Zakonom o biogorivima za prijevoz, te Zakonom o energetskoj učinkovitosti. Slijedom navedenoga, u članku 4. zahtijeva se stručna osposobljenost za obavljanje energetske djelatnosti a u članku 6. se zahtijeva predočenje važećih ugovora s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, ali, ako su ti ugovori sklopljeni. U članku 8. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata piše da kvalitetu i količinu naftnih derivata koji se stavljaju na tržište i skladište u skladištima kontrolira pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste, sukladno uredbi kojom se uređuje kvaliteta tekućih naftnih goriva i normama koje propisuju način mjerenja i obračuna količina robe. U Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata se ne navode prekršajne odredbe za nepoštivanje navedenog članka 8. Zakona. Također se vrlo često podrazumijeva da se predmetni članak odnosi samo na tekuća naftna goriva, bez obzira na osnovnu ulogu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Slijedom navedenog, Pravilnik bi jasnije trebao opisati stručnu osposobljenost energetskog subjekta. U praksi se vrlo često događa da energetski subjekti inzistiraju na potpisu Ugovora sa neovisnim inspekcijskim tijelom ali u trenutku kada ishode dozvolu za rad, ne koriste usluge neovisnog inspekcijskog tijela kako je to propisano Zakonom niti tko provjerava zadovoljenje uvjeta temeljem kojih je energetski subjekt ishodio dozvolu za rad. Pravilnik bi trebao ispraviti navedene nesukladnosti što bi u budućnosti doprinijelo boljem funkcioniranju sustava nadzora kretanja nafte i naftnih derivata a u cilju utvrđivanja točnih količina i kvalitete navedenih proizvoda. Zbog svega navedenoga predlažemo da članak 6., stavak 3 pravilnika navodi sljedeće: Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, u skladu sa zakonima navedenim u članku 2. stavak 2. ovog Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.