Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o zakladama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kuća ljudskih prava Zagreb PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA Kuća ljudskih prava Zagreb pozdravlja upućivanje Nacrta prijedloga Zakona o zakladama u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Međutim, sa žaljenjem konstatiramo da je na javno savjetovanje upućen isključivo tekst Nacrta prijedloga Zakona uz izostanak ostalih propisanih dijelova za sadržaj prijedloga zakona koji prema odredbama čl.174 Poslovnika Hrvatskog sabora treba sadržavati ustavnu osnovu donošenja zakona, ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona te tekst prijedloga zakona s obrazloženjem čime je uvelike otežana kvalitetna participacija dionika. Dodatno, s obzirom na to da je na javno savjetovanje upućen tekst Nacrta prijedloga Zakona o zakladama bez procjene stanja odnosno učinka propisa, nije jasno da li je za izradu nacrta navedenog Zakona provedena procjena učinaka propisa koja se prema odredbama članka 13. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/17) obvezatno provodi i zajedno s nacrtom propisa upućuje u javno savjetovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te ukazujemo da je prije objave ovoga Nacrta prijedloga zakona na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću ispoštovana procedura propisana Zakonom o procjeni učinaka propisa te da je u opisu predmetnog savjetovanja navedeno obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem ovog zakona.
2 Ured Državne Uprave Dubrovačko - neretvanske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA Prezentirani Nacrt prijedloga zakona o zakladama ne sadrži rok u kojem je osoba ovlaštena za zastupanje zaklade dužna podnijeti zahtjev za upis zaklade u registar zaklada, a niti rok u kojem je dužna podnijeti zahtjev za upis promjena u registar zaklada. Npr. ni Zakon o udrugama ne propisuje rok u kojem je osoba ovlaštena za zastupanje dužna podnijeti zahtjev za upis udruge u registar udruga, ali propisuje da se takav upis temelji na načelu dobrovoljnosti, odnosno ako se udruga ne upiše u registar udruga ne stječe pravnu osobnost i na nju se primjenjuju propisi koji se odnose na ortaštvo. Takve odredbi prezentirani Nacrt ne sadrži. Međutim, Zakon o udrugama propisuje rok od 60 dana u kojem su udruge dužne podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga dok prezentirani Nacrt nema ni takve odredbe. Stoga, nije jasno zbog čega, iako udruge i zaklade nisu istovrsne ali jesu slične pravne osobe, i kod njih nije primijenjeno slično rješenje. Nadalje, prezentirani Nacrt ne sadrži obvezu registriranja likvidatora/ice zaklade u registar zaklada, dok to Zakon o udrugama sadrži, iako je njime položaj likvidatora pozicioniran čak i strože nego kod udruga (dovoljno je usporediti kaznene odredbe koje se odnose na likvidatora/icu). Osim toga, nepostojanje osobe koja je u registar zaklada upisana kao likvidator/ica otežava položaj nadležnog ureda u smislu iznalaženja odgovarajuće osobe koja bi prihvatila tu dužnost. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ocjenjujemo da bi propisivanje roka za podnošenje zahtjeva za upis ili upis promjena, bilo dodatno ograničavanje koje kod ovog oblika pravne osobe nije svrhovito. Napominjemo da ni važeći Zakon o zakladama i fundacijama ne propisuje rok za podnošenje zahtjeva za upis ili upis promjena u Zakladni upisnik. Isto tako, nisu prihvaćene niti odredbe o obvezi upisa likvidatora, već se isti određuje u postupku likvidacije, na način da je ostavljen širi prostor za određenje osobe likvidatora. Dodatno navodimo da su prekršajne odredbe za likvidatora samo jasnije normativno uređene, u odnosu na primjerice navedenu usporedbu.
3 Kuća ljudskih prava Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Područje primjene Zakona Predlaže se dopuna Nacrta prijedloga Zakona na način da se doda sljedeći članak između članaka 1. i 2.: “Rodna neutralnost izraza Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u ovom Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.” Obrazloženje: Navedena odredba u skladu je s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/2015) a koja u članku 13. iznose pravila o pisanju rodnih pojmova. Prema navedenim pravilima propisi se moraju pisati rodno osjetljivim jezikom, tako da se koristi rodno neutralni oblik. Radi jasnoće, manjeg opterećenja i izbjegavanja nepotrebne duljine teksta propisa, posebnom odredbom u članku kojim se daju objašnjenja, odnosno definicije pojmova ili u posebnom članku iza toga dat će se određenje korištenja pojmova s rodnim značenjem. Prihvaćen PRIHVAĆA SE.
4 Ivan Blažević I. OPĆE ODREDBE, Pojam zaklade U ovom prijedlogu Zakona se ne regulira status zaklada koje djeluju u privatne svrhe iako je inicijalno bilo uvršteno. Prijedlog: uvrstiti privatne zaklade koje djeluju i privatne svrhe i njihov status regulirati kroz zakon. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ovim prijedlogom zakona uređuje se status zaklada koje djeluju u općekorisne svrhe, a s daljnjim razvojem zakladništva moći će se analizirati potreba i učinci za moguće uređenje osnivanja i djelovanja privatnih zaklada.
5 Savez udruga Klubtura I. OPĆE ODREDBE, Pojam zaklade Zaklade su dio civilnog društva te je potrebno primijeniti isti pristup kao što se primjenjuje u drugim srodnim zakonima, kao što je Zakon o udrugama gdje općekorisna svrha (ili, uopće svrha osnivanja udruge) nije zakonski unaprijed definirana, upravo zbog nakane da se prostor djelovanja ne sužava. Stoga predlažemo sljedeću izmjenu članka: "U smislu ovog Zakona zaklada je imovina, namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju određene svrhe." Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ocjenjujemo da predloženi pojam ne sužava prostor djelovanja zaklada.
6 Kuća ljudskih prava Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Svrha zaklade Predlaže se dopuna članka 3. na način da se u stavku 1. iza riječi “ljudska prava” dodaju riječi “i slobode”, iza riječi “zajednica,” dodaju riječi “zaštita okoliša i prirode”, iza riječi “humanitarna” dodaje riječ “socijalna” te iza riječi “opće dobro” dodaju riječi “ i doprinosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.”, i u stavku 2. iza riječi “nacionalnoj” doda riječ “društvenoj” te bi dopunjen članak glasio: “Članak 3. (1) Općekorisna svrha, u smislu ovog Zakona, je ona svrha ispunjavanjem koje se unapređuju građanska i ljudska prava i slobode, demokratske institucije društva, razvoj društva i lokalnih zajednica, zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj, međunarodna razvojna pomoć i suradnja te kulturna, prosvjetna, znanstvena, duhovna, športska, zdravstvena, humanitarna, socijalna, dobrotvorna ili koja druga društvena djelatnost kojom se promiče opća korist,djelovanje za opće dobro i doprinosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. (2) Svrha je zaklade općekorisna i ako se tiče samo osoba koje pripadaju određenom pozivu, nacionalnoj, društvenoj, jezičnoj, kulturnoj, znanstvenoj i vjerskoj grupi ili slično, osoba koje povezuju iste zdravstvene, socijalne, kulturne i slične potrebe i interesi, odnosno osoba koje žive na određenom području. ” Obrazloženje: Dodani pojmovi u skladu su s područjima u kojima zaklade mogu djelovati radi ostvarivanja općekorisne svrhe a koje se obično ostvaruju kroz djelovanje udruga građana. Shodno tome predlažu se navedene dopune zbog potrebe definiranja općekorisne svrhe na način da bude u što većoj mjeri usklađena s razlozima osnivanja udruga i poticanjem ostvarivanja najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Prihvaćen PRIHVAĆA SE.
7 Savez udruga Klubtura I. OPĆE ODREDBE, Svrha zaklade Budući da je svrha ovog zakona poticati zakladništvo u Hrvatskoj, smatramo da je pristup u kojem se definiraju područja kojima se ispunjava općekorisna svrha, restriktivan te vodi sužavanju prostora djelovanja, a samim time djeluje suprotno svrsi poticanja zakladništva. Također, zaklade su dio civilnog društva te je potrebno primijeniti isti pristup kao što se primjenjuje u drugim srodnim zakonima, kao što je Zakon o udrugama gdje općekorisna svrha (ili, uopće svrha osnivanja udruge) nije zakonski unaprijed definirana, upravo zbog nakane da se prostor djelovanja ne sužava. Stoga predlažemo brisanje Članka 3. predloženog zakona. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ne ocjenjujemo predloženi pristup restriktivnim niti takvim da vodi sužavanju prostora djelovanja zaklada, već upravo suprotno.
8 Kuća ljudskih prava Zagreb I. OPĆE ODREDBE, Poticanje zakladništva Predlaže se dopuna članka 4. stavka 1. na način da se iza riječi “propisima” dodaju riječi “i javnim politikama” te bi dopunjen članak glasio: “Članak 4. (1) Država posebnim propisima i javnim politikama uređuje poticajno okruženje za osnivanje i djelovanje zaklada.” Obrazloženje: Osim propisima, država mora na participativnoj osnovi donositi mjere aktivnih javnih politika kako bi se stvorilo poticajno okruženje za osnivanje i djelovanje zaklada. S obzirom da su zaklade dio organiziranog civilnog društva u Hrvatskoj, poticanje zakladništva i organizirane filantropije trebalo bi se uključiti kao zasebna cjelina unutar Nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ovom općom odredbom stavlja se naglasak na posebne propise kojima se uređuje poticajno okruženje za razvoj zakladništva.
9 Ivan Blažević I. OPĆE ODREDBE, Poticanje zakladništva Nisu navedeni nikakvi konkretni strateški dokumenti kroz koje će se poticati zakladništvo (strategija, akcijski plan i sl.) niti koja je institucija zadužena za poticanje zakladništva. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredba je opća i ista ne ograničava da se drugim strateškim dokumentom potiče zakladništvo.
10 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva I. OPĆE ODREDBE, Poticanje zakladništva Poticanje razvoja zakladništva treba svakako obuhvatiti i poticanje organizirane filantropije, odnosno predlažemo da se stavak 3. izmijeni kako slijedi: Država posebnim propisima potiče i olakšava davanja pravnih i fizičkih osoba u općekorisne svrhe kroz organiziranu filantropiju. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredba je opća i ista ostavlja prostor za propisivanje drugim propisima aktivnosti kojima će se poticati razvoj zakladništva.
11 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva I. OPĆE ODREDBE, Poticanje zakladništva Poticanje razvoja zakladništva je vrlo važna stvar, stoga bi bilo dobro definirati tko će poticati u ime države (vlada, sabor, ministarstvo ili neko drugo tijelo). Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredba je opća i ista ostavlja prostor za propisivanje drugim propisima aktivnosti kojima će se poticati razvoj zakladništva.
12 Kuća ljudskih prava Zagreb II. OSNIVANJE ZAKLADE , Osnivanje zaklade Predlaže se dopuna članka 6. stavka 1. na način da se iza riječi “osnovati” dodaju riječi “jedna ili više domaćih ili stranih fizičkih ili pravnih osoba (u daljnjem tekstu zakladnik/ci)” te bi dopunjen članak glasio: “Članak 6. (1) Zakladu može osnovati jedna ili više domaćih ili stranih fizičkih ili pravnih osoba (u daljnjem tekstu: zakladnik/ci).” Obrazloženje: U članku 7. stavku 4. Nacrta prijedloga Zakona predviđa se mogućnost osnivanja zaklade od strane više osoba te se u skladu s tom odredbom predlaže dopuna navedenog stavka kako bi se razjasnilo pravilo o broju osoba koje mogu sudjelivati u osnivanju zaklade. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredbu o osnivanju zaklade nije potrebno dopunjavati, jer se jasno dalje upućuje na akt o osnivanju i pravilo o osnivanju ovisno o broju zakladnika.
13 Ivan Blažević II. OSNIVANJE ZAKLADE , Osnivanje zaklade Treba navesti i da JL(R)S mogu osnovati zaklade. Takve zaklade postoje i treba ta mogućnost postojati i u zakonu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredbom članka 6. stavka 1. obuhvaćene su i JLP(R)S.
14 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice II. OSNIVANJE ZAKLADE , Osnivanje zaklade Uvrstiti novi stavak: Regionalna (područna) i lokalna samouprava (grad, županija, općina) mogu osnovati zakladu samo na temelju …………… Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredbom članka 6. stavka 1. obuhvaćene su i JLP(R)S.
15 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva II. OSNIVANJE ZAKLADE , Osnivanje zaklade Treba navesti i da JL(R)S mogu osnovati zaklade. Takve zaklade postoje i treba ta mogućnost postojati i u zakonu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredbom članka 6. stavka 1. obuhvaćene su i JLP(R)S.
16 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva II. OSNIVANJE ZAKLADE , Naziv zaklade Stavak 9. je upitan, jer kako je moguće koristiti ime zaklade u pravnom prometu prije dobivenog OIBa? Prihvaćen PRIHVAĆA SE.
17 Savez udruga Klubtura II. OSNIVANJE ZAKLADE , Naziv zaklade Potrebno je brisati stavak 9. ovog članka. Naime, kako je definirano stavkom 8. članka 17. ovog Prijedloga, zaklada može obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar zaklada - što znači da nikako ne može biti u pravnom prometu prije podnošenja zahtjeva za upis u registar. Prihvaćen PRIHVAĆA SE.
18 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva III. UPIS ZAKLADE, Vođenje registra zaklada Uredi državne uprave su poprilično opterećeni poslom, što se vidi po rješavanju akata za udruge. Postoji velika mogućnost da će rješavanje upisa zaklada (ili upis promjena) trajati duže od predviđenog roka. Što ako rješavanje zahtjeva bude trajalo duže od 30 dana? Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. I u tim slučajevima primjenjuju se mjerodavne odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
19 Savez udruga Klubtura III. UPIS ZAKLADE, Vođenje registra zaklada Po usvajanju Zakona potrebno je napraviti procjenu potencijalnog dodatnog administrativnog opterećenja ureda državne uprave koji će biti zaduženi za registraciju zaklada te ocijeniti jesu li potrebni dodatni ljudski kapaciteti kako bi se procese registracije moglo provoditi u zakonskim rokovima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Kuća ljudskih prava Zagreb III. UPIS ZAKLADE, Postupak po zahtjevu za upis Predlaže se dopuna članka 17. stavka 2. na način da se iza riječi “posebnim propisima” dodaju riječi “koje je dužno dostaviti navedeno mišljenje u roku od 15 dana od dana kada je zatraženo” te bi dopunjen glasio: “Članak 17. (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, rok za donošenje rješenja produžit će se za 30 dana, ako nadležni ured ocijeni potrebnim zatražiti od ministarstva ili drugog tijela u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade mišljenje o usklađenosti svrhe osnivanja zaklade s posebnim propisima koje je dužno dostaviti navedeno mišljenje u roku od 15 dana od dana kada je zatraženo.” Obrazloženje: Potrebno je odrediti rok u kojem je ministarstvo ili drugo tijelo u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade dužno dostaviti zatraženo mišljenje kako bi se spriječile situacije dodatnog oduživanja postupka po zahtjevu za upis zaklade u registar odnosno kako bi se o navedenom zahtjevu zaista mogla donijeti odluka unutar produženog roka od dodatnih 30 dana. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. U predmetnoj odredbi je jasno naveden rok za donošenje rješenja. Dodatno, odredba je usklađena s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
21 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice III. UPIS ZAKLADE, Postupak po zahtjevu za upis Očekuje se slobodna procjena nadležnog ureda. Postoji mogućnost da to postane praksa neovisno o tome kako se navodi usklađenost osnivanja zaklade s posebnim propisom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Savez udruga Klubtura III. UPIS ZAKLADE, Postupak po zahtjevu za upis Kako je uređeno člankom 18. ovog prijedloga, svrha osnivanja zaklade ne smije biti u suprotnosti s Ustavom i zakonima. Smatramo da se na ovaj način u dovoljnoj mjeri osigurava zakonitost djelovanja zaklada i da je posve nepotrebno i ograničavajuće dodatno propitivati usklađenost svrhe osnivanja zaklade s posebnim propisima. Stoga predlažemo brisanje stavka 2. ovog članka Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Propisivanje iznimke ne smatramo ograničavajućim. Isto je potrebno radi mogućnosti utvrđenja pravog stanja stvari u konkretnim upravnim predmetima, a sve u svrhu donošenja pravilnog i zakonitog rješenja.
23 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice III. UPIS ZAKLADE, Upis promjena u registar zaklada Stavak 2 navodi mogućnost izmjene ili dopune akta o osnivanju. Upitna je izvedivost promjene akta o osnivanju ukoliko osnivači više ne postoje kao pravne (brisani iz registra) ili fizičke osobe (umrli). Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. U stavku 1. je navedeno koje se promjene prijavljuju, dok je u stavku 2. propisana dostava dokaza koji se odnose na prijavljenu promjenu, koja se u nekim slučajevima može odnositi i na potrebu dostave izmjene ili dopune akta o osnivanju, ovisno o određenju u aktu o osnivanju, odnosno statutu zaklade.
24 Kuća ljudskih prava Zagreb IV. UNUTARNJE USTROJSTVO ZAKLADE , Statut zaklade Predlaže se izmjena članka 25. stavka 2. na način da se riječi “javnosti rada” zamjene riječima “načinu osiguranja javnosti djelovanja zaklade” te bi izmijenjen stavak glasio: “Članak 25. (2) Statut zaklade osobito sadrži odredbe o: – nazivu i sjedištu zaklade – svrsi zaklade – tijelima zaklade, njihovom sastavu, imenovanju, opozivu, pravima i obvezama, trajanju mandata te načinu odlučivanja – zastupanju zaklade – osnovnoj imovini – djelatnostima kojima se ostvaruje svrha – gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja – načinu osiguranja javnosti djelovanja zaklade – statusnim promjenama – prestanku zaklade – raspolaganju imovinom u slučaju prestanka zaklade, sukladno odredbama ovog Zakona – izmjenama i dopunama statuta zaklade, te donošenja drugih općih akata zaklade.” Obrazloženje: Predlažemo navedenu formulaciju sukladno dobroj praksi uvedenoj Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17) gdje se koristi identična formulacija, a uzimajući u obzir važnost definiranja načina osiguranja javnosti djelovanja zaklade radi postizanja transparentnosti i jačanja povjerenja građana/ki. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Statut treba sadržavati i odredbu o javnosti rada, što je jasno propisano. Ocjenjujemo da će transparentnosti i jačanju povjerenja građana/ki doprinijeti primjena ostalih odredbi zakona koji se odnose na povezivanje registara i objavu izvještaja o radu.
25 Kuća ljudskih prava Zagreb IV. UNUTARNJE USTROJSTVO ZAKLADE , Sukob interesa Predlaže se izmjena članka 29. stavka 2. na način da se riječi “istospolni partner” zamjene riječima “životni partner ili neformalni životni partner” i da se iza riječi “skrbnik” dodaju riječi “partner-skrbnik djeteta” te bi izmijenjen stavak glasio: “Članak 29. (2) Pod povezanim osobama, u smislu ovog Zakona, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik, partner-skrbnik djeteta te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članom upravnog odbora ili drugog tijela zaklade.” Obrazloženje: Navedena izmjena i dopuna predlaže se radi postizanja usklađenosti s terminologijom Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14). Prihvaćen PRIHVAĆA SE na način da se riječi "istospolni partner" zamjenjuju riječima "životni partner", koji sukladno odredbama posebnog zakona živi u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu, dok su dodane riječi "partner-skrbnik djeteta".
26 Kuća ljudskih prava Zagreb V. IMOVINA ZAKLADE, Izvori imovine zaklade Predlaže se izmjena članka 34. stavka 3. na način da se riječi “i slično” zamjene riječima “te ostale slične aktivnosti” te bi izmijenjen stavak glasio: “Članak 34. (3)Radi stjecanja imovine zaklada može organizirati humanitarne akcije, dobrotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina te ostale slične aktivnosti.” Obrazloženje: Predlaže se jasnija formulacija koja se odnosi na uvođenje otvorene liste aktivnosti koje zaklada može organizirati radi stjecanja imovine. Prihvaćen PRIHVAĆA SE.
27 Kuća ljudskih prava Zagreb V. IMOVINA ZAKLADE, Poslovne knjige, financijski izvještaji i objava izvješća o radu Predlaže se dopuna članka 38. stavka 2. na način da se iza riječi “izvješća o radu” dodaju riječi “uključujući godišnje financijske izvještaje” te bi dopunjen stavak glasio: “Članak 38. (2) Zaklade i strane zaklade na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način objavljuju godišnja izvješća o radu uključujući godišnje financijske izvještaje.” Obrazloženje: Predlažemo navedenu dopunu kako bi se objavom godišnjih financijskih izvještaja na mrežnim stranicama zaklade ili na drugi odgovarajući način osigurala transparentnost u radu, informiranje javnosti i stjecanja povjerenja građana/ki. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Odredbom o javnosti registara predviđena je mogućnost dostupnosti i izvješća o financijskom poslovanju zaklade.
28 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice VI. NADZOR , Inspekcijski nadzor Stavak 5 predviđa inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklade. Djelatnost pretpostavlja programsko djelovanje zaklade. Tko, kada i kako provodi inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti ako zaklada ne djeluje prema nekom posebnom propisu. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Zaklada u skladu s posebnim propisima može obavljati djelatnosti kojima se ostvaruje njena svrha, a tim propisima je uređen i nadzor.
29 Kuća ljudskih prava Zagreb IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE , Pravilnik o registru zaklada i registru stranih zaklada Predlaže se izmjena članka 48. na način da se umjesto roka od 90 dana odredi rok od 45 dana te bi izmijenjen članak glasio: “Članak 48. Ministar nadležan za poslove opće uprave donijet će pravilnik iz članka 24. stavka 4. ovog Zakona u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.” Obrazloženje: S obzirom da se radi o pravilniku kojim će se urediti sadržaj registra zaklada i registar stranih zaklada te način njihova vođenja, kao i obrasce zahtjeva za upis u registar zaklada i registar stranih zaklada te zahtjeva za upis promjena u te registre, predlaže se propisivanje kraćeg roka za donošenje navedenog pravilnika kako bi se bez kašnjenja uspjele provesti odredbe iz članka 47. prijedloga Zakona. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Ostajemo pri predloženom roku koji ne isključuje mogućnost ispunjenja obveze u kraćem roku.