Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dom kulture Zagreb - Forum.tm Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija . Prihvaćen .
2 Dom kulture Zagreb - Forum.tm Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 7. Pokazatelji relevantni za ovaj poziv Pokazatelji provedbe ne odgovaraju stvarnim potrebama medija i javnosti (čitateljima/slušateljima/gledateljima), nego su bliže aktivističkom radu u nevladinim organizacijama. Stoga predlažemo da pokazatelji budu sljedeći: 1. Broj medijskih objava sadržaja (tematskih, specifičnih cjelina ili priloga) namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina 2. Broj novinara uključenih u proizvodnju sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da se pokazatelj “Broj medijskih objava sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina“ odnosi na objavu pojedinačnih članaka/emisija koje je moguće grupirati u tematske cjeline te u tu svrhu nije nužno mijenjati naziv pokazatelja. Za dio prijedloga koji se odnosi na promjenu naziva pokazatelja “SO203 Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju”, molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Pokazatelji relevantni za ovaj Poziv. Dio prijedloga koji se odnosi na uklanjanje pokazatelja SO201 “Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje” se odbija budući da je riječ o obaveznom pokazatelju Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” (OP ULJP), u okviru kojeg će Poziv biti objavljen.
3 Dom kulture Zagreb - Forum.tm Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 6. Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva Smisao ovog natječaja ponajprije bi trebao biti proizvodnja i objava programskih sadržaja u medijima namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina, a tek potom – i eventualno – aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara). Mediji su, naime, u prvom redu posvećeni informiranju građana o relevantnim društvenim temama, i to objavom novinarskog sadržaja uz angažman profesionalnih novinara te strogo držanje profesijskih standarda, pri čemu su neprofitni mediji – i novinari koji u njima rade – već dokazano posebno senzibilizirani za probleme ranjivih društvenih skupina dajući glas pojedincima i zajednicama (manjinskim, socijalno-ekonomski ugroženim…) koji su podzastupljeni u komercijalnim i javnim medijima. Nejasna je formulacija u dijelu koji navodi da „dinamika objavljivanja medijskog sadržaja, kao i termini/rubrike u kojima će biti objavljivan, moraju omogućiti odgovarajuću gledanost/slušanost/čitanost te na taj način osigurati kontinuitet medijske reprezentacije ranjive/ih skupine/a tijekom razdoblja provedbe projekta“. Trebalo bi pojasniti što znači „odgovarajuća gledanost/slušanost/čitanost“, znači li to doslovno mjerenje broja gledatelja/slušatelja/čitatelja ili obaveza da sadržaj mora biti objavljen na vidljivome mjestu i u redovitom dnevnom terminu, eventualno reprizu ili dužinu objave na stanici i slično. „Promidžba i vidljivost“ – predložene aktivnosti poput izrade promotivnih materijala i sl. izlišne su ako se uzme u obzir da bi ih trebali provoditi mediji, jer su u suprotnosti sa zakonitostima i logikom medija i novinarske profesije. Predlažemo da se u dijelu „Promidžba i vidljivost“ stavi kao mogućnost označavanje/napomena uz novinarski rad da je nastao sredstvima ESF, što je svakako jednostavnije i bliže stvarnoj svrsi natječaja, a to je proizvodnja i objava kvalitetnih medijskih sadržaja kao prioritetnim aktivnostima, nego stvaranje brošura i sličnih materijala i aktivnosti koji su sami sebi svrha. Nije prihvaćen U vezi dijela prijedloga povezanog sa smislom odnosno ciljevima i svrhom Poziva, molimo pogledati relevantni dio odgovora na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva. Drugi dio prijedloga je primljen na znanje odnosno minimalni uvjet proizvodnje i objave programskog sadržaja namijenjenog povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina bit će dodatno razrađen u Uputama za prijavitelje. U vezi dijela prijedloga povezanog s promjenama aktivnosti “Promidžba i vidljivost”, molimo pogledati relevantni dio odgovora na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva.
4 Dom kulture Zagreb - Forum.tm Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina U „dokazima o pripadnosti ciljanoj skupini“ trebalo bi navesti i: - preslika autorskog ugovora iz koje je vidljivo da je osoba obavljala ili obavlja poslove novinara za nakladnika medija. Također, u prvoj i drugoj točki precizirati da preslike ugovora o radu, izjavu poslodavca, može dati medij/nakladnik koji se prijavio na ovaj natječaj i/ili drugi medij/nakladnik kod kojeg novinar radi/surađuje ili je radio/surađivao. Nije prihvaćen Molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Ciljana skupina. Drugi dio prijedloga se odbija budući da presliku ugovora o radu može osigurati pripadnik ciljane skupine, a izjavu poslodavca može dati bilo koji nakladnik medija za kojeg je pripadnik ciljane skupine obavljao/obavlja poslove novinara te u tu svrhu nije potrebno mijenjati popis dokaza o pripadnosti ciljanoj skupini.
5 Prostor rodne i medijske kulture K-zona Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri Neprofitni proizvođači audovizualnog i/ili radijskog programa trebaju biti na popisu prihvatljivih prijavitelja, a ne partnera. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da neprofitni proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa nisu neprofitni nakladnici medija, što je osnovni uvjet prihvatljivosti prijavitelja.
6 Prostor rodne i medijske kulture K-zona Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 1. Uvod Sukladno činjenici da je ovaj Poziv predviđen u sklopu specifičnog cilja 9.i.1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, te da je u Uvodu navedeno da mediji zajednice mogu "pridonijeti uključivanju obespravljenih članova društva", pripadnici ranjivih skupina također moraju biti jedna od ciljanih skupina, a prihvatljive aktivnosti moraju uključiti edukaciju i participaciju pripadnika ranjivih skupina u proizvodnji sadržaja čija su tema upravo ranjive skupine, dakle oni sami. U Pozivu je prevelik naglasak stavljen na jačanje kapaciteta medijskih djelatnika za proizvodnju nekomercijalnih sadržaja povezanih s problematikom ranjivih skupina budući da upravo subjekti koji su prihvatljivi prijavitelji u ovom Pozivu već proizvode najviše sadržaja posvećenog ranjivim skupinama. Stoga smatramo da veći naglasak treba staviti na jačanje kapaciteta, odnosno mentorski rad s pripadnicima ranjivih skupina kako bi se oni mogli uključiti u proizvodnju sadržaja koji se tiče njihove vidljivosti u društvu. Nadalje, potrebno je definirati koje su to "ranjive društvene skupine" koje su "slabo predstavljene u medijima". Konačno, potrebno je detaljno navesti kriterije za kvalitativnu procjenu projektnih prijedloga. Nije prihvaćen U dijelu koji se tiče uključivanja ranjivih skupina u aktivnosti i popis ciljanih skupina, molimo pogledati odgovore na komentar Nogometplusa u području Uvod i na komentar Nogometplusa u području Ciljana skupina. U dijelu koji se tiče definiranja ranjivih skupina, molimo pogledati odgovor na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Uvod. U dijelu koji se tiče kriterija dodjele, molimo pogledati odgovor na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Naslov.
7 Prostor rodne i medijske kulture K-zona Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina Ciljana skupina Poziva, uz medijske djelatnike, trebaju biti i sami pripadnici ranjivih skupina, koji će biti uključeni u proizvodnju sadržaja. Nije prihvaćen Molimo pogledati relevantni dio odgovora na komentar Nogometplusa u području Ciljana skupina.
8 Prostor rodne i medijske kulture K-zona Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 6. Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva Predlažemo da se u prihvatljive aktivnosti dodaju aktivnosti uključivanja i jačanja kapaciteta pripadnika ranjivih skupina za proizvodnju sadržaja namijenjenog povećanju vidljivosti ranjivih skupina. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da pripadnici ranjivih skupina mogu biti uključeni u provedbu aktivnosti te u tu svrhu nije nužno mijenjati popis prihvatljivih aktivnosti.
9 Prostor rodne i medijske kulture K-zona Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 7. Pokazatelji relevantni za ovaj poziv Predlažemo da se doda pokazatelj: Broj pripadnika/ca ranjivih skupina koji sudjeluju u projektu Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da su pripadnici ranjivih skupina krajnji korisnici, a ne ciljana skupina Poziva. Takve osobe mogu biti uključene u aktivnosti oba elementa Poziva, ukoliko je to predviđeno projektnim prijedlogom, te u tu svrhu nije nužno dodavati pokazatelj „Broj pripadnika/ca ranjivih skupina koji sudjeluju u projektu“..
10 Petar Vidov Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 7. Pokazatelji relevantni za ovaj poziv Smatramo da su pokazatelji provedbe, kako su navedeni u tekstu Poziva, pogrešno prioritizirani i nejasno definirani pa stoga predlažemo da ih se zamjeni sljedećom formulacijom: 1. Broj medijskih objava sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina 2. Broj novinara koji sudjeluju u osposobljavanju 3. Doseg aktivnosti za podizanje javne svijesti o ranjivim skupinama (javne kampanje). Nije prihvaćen Pokazatelji Poziva nisu navedeni prema važnosti (prioritetu), a projekti moraju pridonijeti svim obaveznim pokazateljima. Dio prijedloga koji se tiče promjene naziva pokazatelja “SO203 Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju” se odbija budući da je riječ o unaprijed zadanom nazivu pokazatelja ostvarenja Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” (OP ULJP). Dio prijedloga koji se odnosi na zamjenu pokazatelja “Broj aktivnosti za podizanje javne svijesti o ranjivim skupinama (javne kampanje)” pokazateljem “Doseg aktivnosti za podizanje javne svijesti o ranjivim skupinama (javne kampanje)” se odbija budući da je to također naziv pokazatelja OP ULJP te kao takav se ne može mijenjati. Prijavitelj može odrediti specifične pokazatelje svog projektnog prijedloga.
11 Petar Vidov Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina Smatramo da su dokazi o pripadnosti ciljanoj skupini za sudionike projektnih aktivnosti preusko postavljeni, između ostalog i zbog toga što ne obuhvaćaju velik broj tzv. slobodnih novinara koje poslodavci najčešće angažiraju putem autorskih ugovora. Stoga predlažemo da se dodatni dokazi o pripadnosti ciljanoj skupini definiraju na sljedeći način: - preslika autorskog ugovora iz koje je vidljivo da osoba obavlja ili je obavljala poslove novinara za nakladnika medija ili - članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu (HND) ili - uvjeti ekvivalentni onima koji su potrebni da bi se ostvarilo članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu, prema Pravilniku o primanju u članstvo HND-a . Nije prihvaćen Osobe, koje su kod nakladnika medija angažirane putem autorskog ugovora, obuhvaćene su dokazima navedenima u tekstu savjetovanja, odnosno mogu dokazati pripadnost ciljanoj skupini izjavom poslodavca iz koje je vidljivo da osoba obavlja ili je obavljala poslove novinara za nakladnika medija odnosno, ako je primjenjivo, potvrdom HZMO-a o radno pravnom statusu iz kojeg je vidljivo da osoba obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost. Prijedlog da se autorski ugovor navede, kao još jedan od dokaza pripadnosti ciljanoj skupini, primljen je na znanje. Prihvaćanje, kao dokaza pripadnosti ciljanoj skupini, članstva u Hrvatskom novinarskom društvu (HND) i uvjeta propisanih internim Pravilnikom te udruge narušilo bi načelo jednakog postupanja prema npr. osobama koje su članovi drugih srodnih udruga te je stoga prijedlog odbijen.
12 Petar Vidov Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 1. Uvod Smatramo da je ovako formuliranim tekstom Poziva (u dijelu "Svrha i ciljevi Poziva") prevelik naglasak stavljen na jačanje kapaciteta medijskih djelatnika za proizvodnju sadržaja povezanih s problematikom ranjivih skupina, a nedostatno je istaknuta važnost same proizvodnje medijskih sadržaja o predmetnoj problematici. Vjerujemo da jačanje kapaciteta samo po sebi mora biti sredstvo za ostvarivanje cilja reprezentativnije medijske zastupljenosti problematike ranjivih skupina. Utoliko smatramo da bi Opći cilj Poziva trebalo formulirati na takav način da se ističe važnost ne samo unaprjeđenja kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama, već i povećanje broja sadržaja o problematici ranjivih skupina. Također, smatramo da bi specifični cilj Poziva trebalo biti i povećanje proizvodnje medijskih sadržaja od strane nezaposlenih (uključujući dugotrajno nezaposlene) novinara. Stoga predlažemo dodavanje još jednog specifičnog cilja poziva, formuliranog na sljedeći način: - povećanje proizvodnje medijskog sadržaja od strane nezaposlenih novinara Nije prihvaćen Svrha Poziva, uključujući komponentu proizvodnje programskog sadržaja medija povezanog s problematikom ranjivih skupina, dodatno će se razraditi u Uputama za prijavitelje. Drugi dio prijedloga se odbija budući da je broj medijskih objava sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina obavezni pokazatelj ovog Poziva. Kvantitativni doprinos tom pokazatelju bit će vrednovan u postupku procjene kvalitete, pa u svrhu povećanja broja relevantnih sadržaja medija nije potrebno mijenjati opći cilj Poziva. Treći dio prijedloga se odbija budući da su nezaposleni novinari prihvatljivi sudionici te za njihovo uključivanje u provedbu projekta nije nužno dodavati specifični cilj posebno usmjeren na taj segment ciljane skupine.
13 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 7. Pokazatelji relevantni za ovaj poziv Broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju, broj aktivnosti za podizanje javne svijesti o ranjivim skupinama (tj. broj javnih kampanja) i broj medijskih objava realno nisu i ne mogu biti indikatori kvalitete. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da se izvještavanjem o pokazateljima prati doprinos ispunjavanju ciljeva Poziva i uspješnost provedbe Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” (OP ULJP), u okviru kojeg će Poziv biti objavljen, te nije riječ o indikatorima kvalitete projektnog prijedloga. Izuzetak je specifični pokazatelj Poziva (“Broj medijskih objava sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina”), doprinos kojemu će se bodovati tijekom postupka procjene kvalitete kako bi se osiguralo zadovoljenje minimalnog uvjeta proizvodnje i objave programskog sadržaja namijenjenog povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina.
14 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 6. Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva Proizvodnja i publiciranje novinarskog sadržaja u cilju unapređenja javne informiranosti mora biti osnovni smisao ovoga natječaja i mora biti u njegovu prvom planu. Kontradiktorno je da su „Prihvatljivi prijavitelji“ (poglavlje 3.) isključivo neprofitni nakladnici, dok su među Prihvatljivim aktivnostima (poglavlje 6.) u prvom planu aktivnosti jačanja kapaciteta – stručne radionice, seminari, tečajevi, mentorstva, praktikumi itsl. Tijelo koje kreira natječaj mora pretpostaviti da među organizacijama koje su registrirane kao neprofitni nakladnici postoji velik broj onih koje nisu istodobno registrirane i za takve aktivnosti, već su se u cijelosti fokusirale na nakladnički rad. Dakle, one će, prema ovakvom rješenju, biti prisiljene sklapati partnerstva s drugim organizacijama koje će na projektu provoditi aktivnosti navedene na prioritetnoj poziciji. Osim toga, na osnovu iskustva znamo da je svakodnevna novinarska praksa u suradnji s iskusnijim novinarima u svojstvu starijih kolega (ili u boljem slučaju: mentora) daleko najbolji način educiranja mladih novinara, a što javna medijska politika (čiji dio je i ovaj natječaj) kod nas ne potiče. Stručne radionice, seminari, tečajevi, mentorstva, praktikumi itsl. tu se javljaju samo kao lažni nadomjestak, a moglo bi se dogoditi da najvišu razinu angažmana u okviru predloženoga programa, umjesto neprofitnih nakladnika, budu imale partnerske institucije i udruge specijalizirane za navedene oblike edukacijskih djelatnosti. Osim toga, pored same javne promocije problema ranjivih skupina natječaj bi eksplicitno trebao biti otvoren i prema proizvodnji i publiciranju investigativnih novinarskih radova koji istražuju društvene i političke uzroke fenomena slabe predstavljenosti, nevidljivosti u medijima, obespravljenosti i društvene marginaliziranosti uključujući i istraživanja tijekova javnog novca namijenjenih tim skupinama, te prema proizvodnji i publiciranju analitičkih radova usmjerenih prema senzibilizaciji javnosti za kritički odnos prema načinima raspodjele budžetskih sredstava (kada se radi o načinima koji reproduciraju navedenu „obespravljenost“). „Promidžba i vidljivost“ - morala bi proizlaziti iz same logike natječaja, u čijoj bi jezgri trebala biti proizvodnja i publiciranje novinskih sadržaja. Sadašnje rješenje zanemaruje činjenicu da je dobar novinski rad sam sebi najbolja reklama i da postoje daleko efikasniji i inventivniji načini njegove daljnje promocije od predloženih brošura, letaka, plakata ili press konferencija. Nije prihvaćen Opći cilj Poziva je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima, a taj će se aspekt dodatno razraditi u Uputama za prijavitelje. Prihvatljive aktivnosti nisu navedene prema važnosti odnosno ne postoji hijerarhija dviju aktivnosti koje pridonose postizanju ciljeva Poziva, dok su preostale aktivnosti (upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivosti) popratne. Uspješni prijavitelj može angažirati (podugovoriti) druge pravne ili fizičke osobe za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta, no ne mora u tu svrhu s njima sklopiti projektno partnerstvo. U svrhu provedbe aktivnosti jačanja kapaciteta novinara (npr. mentoriranja) nije nužno da prijavitelj bude registriran za provođenje obrazovnih djelatnosti. Proizvodnja i objava investigativnih i analitičkih novinarskih radova prihvatljiva je aktivnost ukoliko doprinosi postizanju ciljeva Poziva, pri čemu programski sadržaj čija će se proizvodnja i objava financirati u okviru Poziva mora biti usklađen s odredbama Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) i, ako je primjenjivo, Zakona o elektroničkim medijima (NN 69/04, 84/11, 94/13, 136/13). Dio prijedloga povezan s promjenama opisa aktivnosti “Promidžba i vidljivost” se odbija budući da je navedena aktivnost obavezni dio svih projekata koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije, a vidljivost EU financiranja korisnik i partner(i) moraju osigurati sukladno putama za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
15 Nacionalna udruga televizija Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri Uvažavajući i podržavajući opći cilj i specifične ciljeve koji se žele postići pozivom i neoborivu činjenicu vidljivu iz registra neprofitnih nakladnika pri AEM-u , slobodni smo ustvrditi da se na predloženi način utvrđenim mogućim prijaviteljima... NE POSTIŽU ADEKVATNI CILJEVI. U registru pri AEM , koji zadovoljavaju navedene uvjete ... da su neprofitni medij upisan već najmanje 12 mjeseci , postoje brojkom ... 0 televizija , 11 radio postaja i cca 100 portala. 1.Podatak o broju zaposlenih u navedenim medijima osnov je za ispunjenje općeg cilja... novinari su ciljana skupina. 2.Podatak o slušanosti i čitanosti portala osnov je za ispunjenje specifičnog cilja ..povećanje vidljivosti ranjivih skupina. Vidljivosti u pravom smislu riječi neće ni biti jer nema ni jedne tv postaje koja ispunjava propisane uvjete za prijavitelja. 3. Struktura mogućih prijavitelja 100/ 11/ 0 ukazuje na činjenicu da će se putem mogućih prijavitelja pokriti uska niša mogućih konzumenata.. 10 % radio slušatelja i 90 % korisnika interneta. Navedeno ne odgovara cilju što večeg obuhvata , budući da se u Hrvatskoj još uvijek najveći broj kontakata ostvaruje putem tv programa koji ovdje nije ostvariv putem prijavitelja. 4. Uvažavajući sve gore navedeno , te organizacijske i financijske kapacitete predviđenih prijavitelja , postoji realna pretpostavka da se sva osigurana sredstva EU i HR ... 30 milijuna kuna ....NE MOGU POVUĆI te će ostati neutrošena , a ciljevi osnovne namjene NEOSTVARENI. Zbog svega navedenog, a naglašavajući nesporne činjenice: 1.U Hrvatskoj su temeljem Zakona o elektroničkim medijima , utvrđene obaveze lokalnim i regionalnim radio i tv postajama ... neovisno o pravnom statusu-profitni ili neprofitni...da 30 % ukupnog programa obavljaju javnu funkciju. Na tu se funkciju u stavku Svrha i ciljevi Poziva naslanja i ovaj Poziv...cit. "U tom kontekstu, mediji zajednice mogu imati edukativnu ulogu u odnosu na širu publiku te pridonijeti uključivanju obespravljenih članova društva. Rezolucija Europskog parlamenta o medijima zajednice definira takve medije kao neprofitne organizacije odgovorne zajednici kojoj služe, a prvenstveni im je cilj angažiranje u djelatnostima od javnog interesa, bez ostvarivanja profita." U drugim zemljama EU navedene obaveze za lokalne I regionalne radio i tv postaje općeg programa NEMA pa stoga navedena Rezolucija navodi neprofitne medije , ali smatramo da za postizanje osnovnog cilja , NE POSTOJI PREPREKA DA SE I LOKALNE I REGIONALNE RADIO I TV POSTAJE TEMELJEM NAVEDENE ZAKONSKE OBAVEZE UVRSTI U MOGUĆE PRIJAVITELJE. 2. U lokalnim i regionalnim radio i tv postajama zaposleno je cca 2 000 ljudi... ostvarenje općeg i specifičnog cilja, te ciljane skupine NOVINARI 3. Ostvareni ukupni broj dnevnih kontakata lokalnih i regionalnih tv postaja prema službenom podatku AGB Nielsena iznosi 592 481 gledatelj..... ostvarenje specifičnog cilja povećanje vidljivosti ranjivih skupina. 4. Nesporno je da najveći broj dnevnih kontakata ostvaruju zbirno lokalne i regionalne radio postaje ….predlažemo da se u popis mogućih prijavitelja pridodaju I lokalne I regionalne radio I tv postaje , neovisno što nisu neprofitne ---ionako za aplicirani projekt mora se podnijeti pravdanje Iz kojeg će biti vidljivo ima li ili NEMA profita. …. proučavajući registar nakladnika portala zamjetno je iz naziva da neki portali koji nisu registrirani kao neprofitni – zasigurno obavljaju javnu funkciju za koju su sredstva Poziva namijenjena , pa predlažemo da se I njima omogući da budu ravnopravni prijavitelji. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da Rezolucija Europskog parlamenta o medijima zajednice, koja je strateški dokument u okviru Poziva, definira medije zajednice kao „neprofitne organizacije“, što isključuje profitne nakladnike televizije i/ili radija te profitne pružatelje elektroničkih publikacija kao prihvatljive prijavitelje. Napominjemo da zaposlenost kod prihvatljivog prijavitelja/partnera nije uvjet pripadnosti ciljanoj skupini te da pripadnici ciljane skupine mogu biti i nezaposleni novinari, kao i novinari zaposleni kod pravnih osoba koje nisu prihvatljivi prijavitelji/partneri.
16 Nacionalna udruga televizija Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri Prihvatljivi prijavitelji su : - lokalni i regionalni nakladnik televizije i/ili radija - neprofitni pružatelj medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ZEM-a - pružatelj elektroničkih publikacija - neprofitni novinski nakladnik. Nije prihvaćen Molimo pogledati odgovor na komentar Nacionalne udruge televizija u području Naslov.
17 Nacionalna udruga televizija Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija Uvažavajući i podržavajući opći cilj i specifične ciljeve koji se žele postići pozivom i neoborivu činjenicu vidljivu iz registra neprofitnih nakladnika pri AEM-u , slobodni smo ustvrditi da se na predloženi način utvrđenim mogućim prijaviteljima... NE POSTIŽU ADEKVATNI CILJEVI. U registru pri AEM , koji zadovoljavaju navedene uvjete ... da su neprofitni medij upisan već najmanje 12 mjeseci , postoje brojkom ... 0 televizija , 11 radio postaja i cca 100 portala. 1.Podatak o broju zaposlenih u navedenim medijima osnov je za ispunjenje općeg cilja... novinari su ciljana skupina. 2.Podatak o slušanosti i čitanosti portala osnov je za ispunjenje specifičnog cilja ..povećanje vidljivosti ranjivih skupina. Vidljivosti u pravom smislu riječi neće ni biti jer nema ni jedne tv postaje koja ispunjava propisane uvjete za prijavitelja. 3. Struktura mogućih prijavitelja 100/ 11/ 0 ukazuje na činjenicu da će se putem mogućih prijavitelja pokriti uska niša mogućih konzumenata.. 10 % radio slušatelja i 90 % korisnika interneta. Navedeno ne odgovara cilju što večeg obuhvata , budući da se u Hrvatskoj još uvijek najveći broj kontakata ostvaruje putem tv programa koji ovdje nije ostvariv putem prijavitelja. 4. Uvažavajući sve gore navedeno , te organizacijske i financijske kapacitete predviđenih prijavitelja , postoji realna pretpostavka da se sva osigurana sredstva EU i HR ... 30 milijuna kuna ....NE MOGU POVUĆI te će ostati neutrošena , a ciljevi osnovne namjene NEOSTVARENI. Zbog svega navedenog, a naglašavajući nesporne činjenice: 1.U Hrvatskoj su temeljem Zakona o elektroničkim medijima , utvrđene obaveze lokalnim i regionalnim radio i tv postajama ... neovisno o pravnom statusu-profitni ili neprofitni...da 30 % ukupnog programa obavljaju javnu funkciju. Na tu se funkciju u stavku Svrha i ciljevi Poziva naslanja i ovaj Poziv...cit. "U tom kontekstu, mediji zajednice mogu imati edukativnu ulogu u odnosu na širu publiku te pridonijeti uključivanju obespravljenih članova društva. Rezolucija Europskog parlamenta o medijima zajednice definira takve medije kao neprofitne organizacije odgovorne zajednici kojoj služe, a prvenstveni im je cilj angažiranje u djelatnostima od javnog interesa, bez ostvarivanja profita." U drugim zemljama EU navedene obaveze za lokalne I regionalne radio i tv postaje općeg programa NEMA pa stoga navedena Rezolucija navodi neprofitne medije , ali smatramo da za postizanje osnovnog cilja , NE POSTOJI PREPREKA DA SE I LOKALNE I REGIONALNE RADIO I TV POSTAJE TEMELJEM NAVEDENE ZAKONSKE OBAVEZE UVRSTI U MOGUĆE PRIJAVITELJE. 2. U lokalnim i regionalnim radio i tv postajama zaposleno je cca 2 000 ljudi... ostvarenje općeg i specifičnog cilja, te ciljane skupine NOVINARI 3. Ostvareni ukupni broj dnevnih kontakata lokalnih i regionalnih tv postaja prema službenom podatku AGB Nielsena iznosi 592 481 gledatelj..... ostvarenje specifičnog cilja povećanje vidljivosti ranjivih skupina. 4. Nesporno je da najveći broj dnevnih kontakata ostvaruju zbirno lokalne i regionalne radio postaje ….predlažemo da se u popis mogućih prijavitelja pridodaju I lokalne I regionalne radio I tv postaje , neovisno što nisu neprofitne ---ionako za aplicirani projekt mora se podnijeti pravdanje Iz kojeg će biti vidljivo ima li ili NEMA profita. …. proučavajući registar nakladnika portala zamjetno je iz naziva da neki portali koji nisu registrirani kao neprofitni – zasigurno obavljaju javnu funkciju za koju su sredstva Poziva namijenjena , pa predlažemo da se I njima omogući da budu ravnopravni prijavitelji. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija budući da Rezolucija Europskog parlamenta o medijima zajednice, koja je strateški dokument u okviru Poziva, definira medije zajednice kao „neprofitne organizacije“, što isključuje profitne nakladnike televizije i/ili radija te profitne pružatelje elektroničkih publikacija kao prihvatljive prijavitelje. Napominjemo da zaposlenost kod prihvatljivog prijavitelja/partnera nije uvjet pripadnosti ciljanoj skupini te da pripadnici ciljane skupine mogu biti i nezaposleni novinari, kao i novinari zaposleni kod pravnih osoba koje nisu prihvatljivi prijavitelji/partneri.
18 Nogometplus Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 1. Uvod Ovaj komentar javnog savjetovanja ima za cilj davanje više prostora ranjivim skupinama jer smatramo da je pogrešno usmjeriti natječaj samo prema novinarima, već treba dati mogućnost i ranjivim skupinama da kreiraju medijskih sadržaj, uz mentorstvo profesionalnih novinara i na taj način efektivnije odgovaraju na ciljeve postavljene kao cilj Poziva. Dodali bismo jednu surečenicu u definiciju općeg cilja. U rečenicu: „Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima“ bismo dodali „ te uključivanje ranjivih skupina u stvaranje medijskog sadržaja.“ Također, nastavno na opći cilj bismo dodali i jedan specifični cilj. U rečenicu: „Specifični ciljevi su: • jačanje kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina; • povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu putem njihove medijske reprezentacije. bismo dodali: *„jačanje kapaciteta udruga civilnog društva koje se bave ranjivim skupinama u cilju stvaranju medijskog sadržaja o ranjivim skupinama i za ranjive skupine.* Nije prihvaćen Prvi dio prijedloga se odbija jer zbog uključivanja ranjivih skupina u kreiranje medijskog sadržaja nije potrebno mijenjati opći cilj Poziva. Pripadnici ranjivih skupina mogu biti uključeni u aktivnost proizvodnje i objave programskih sadržaja medija, odnosno, u obaveznu aktivnost „Proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina”, ukoliko je to predviđeno projektnim prijedlogom. Drugi dio prijedloga se odbija jer organizacije civilnog društva koje se općenito bave ranjivim skupinama nisu ciljana skupina u okviru ovog Poziva. Uključivanje specifičnog cilja povezanog s organizacijama civilnog društva koje se bave ranjivim skupinama, a pritom nisu pružatelji medijske usluge, nije u skladu s dijelom općeg cilja koji se odnosi na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja.
19 Nogometplus Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina Poziv je predviđen u sklopu „specifičnog cilja 9.i.1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, investicijskog prioriteta 9.i - Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, u okviru prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) za razdoblje 2014. – 2020.“ Iz ovog izvatka očito je da je natječaj usmjeren na ranjive skupine koje su, kako se navodi u tekstu javnog savjetovanja, slabo predstavljene u medijima te ih se prikazuje na stereotipan način. Ovakav medijski pristup desenzibilizira javnost za probleme s kojima se suočavaju ranjive skupine. Smatramo kako je jačanje medijskih djelatnika za proizvodnju nekomercijalnih sadržaja povezanih s problematikom ranjivih skupina nužan dio natječaja, ali i preusko postavljen jer ne obuhvaća ranjive skupine koji bi trebali biti primarni fokus natječaja. Ovaj uvod pišem kako bih došao do glavne primjedbe koja se iznosi na zamišljenu ciljanu skupinu. Kao ciljana skupina postavljeni su isključivo medijski djelatnici, a mi smatramo kako bi i ranjive skupine trebale biti ciljana skupina. Kroz njihovo medijsko osnaživanje može im se stvoriti prostor iz kojega će, uz stručnu pomoć stvarati novu medijsku sliku. Natječaj koji ne identificira ranjive skupine kao ciljane smanjuje njihove mogućnosti za sudjelovanjem, tj. ograničava ih da budu pasivan akter. Zapravo, niti potpuno obuhvaća ciljeve u sklopu kojih je raspisan natječaj. Uključivanjem ranjivih skupina kao ciljane skupine omogućava se njihovo proaktivno djelovanje i sudjelovanje u medijima zajednice što bi pozitivno utjecalo na njihovu percepciju i uključenost u društvo. U rečenicu: „Ciljana skupina ovog Poziva su medijski djelatnici (novinari).“ bismo dodali i „ i organizacije civilnog društva koje se bave ranjivim skupinama.“ Nije prihvaćen Prvi dio prijedloga se odbija budući da su ranjive skupine krajnji korisnici ovog Poziva te da za rješavanje problema njihove medijske reprezentacije i s njom povezane svijesti šire javnosti o pravima ranjivih skupina nije nužno da njihovi pripadnici budu neposredno uključeni u provedbu projektnih aktivnosti kao ciljana skupina. Socijalna integracija ranjivih skupina bila je temeljem strukturiranja Poziva, no kako bi se izbjeglo podudaranje s drugim pozivima sufinanciranim iz Europskog socijalnog fonda, u okviru ovog Poziva ona se potiče jačanjem kapaciteta medija zajednice i medijskih djelatnika. Pripadnici ranjivih skupina, međutim, mogu biti neposredno uključeni u projektne aktivnosti. U vezi načina uključivanja ranjivih skupina molimo pogledati odgovor na komentar Nogometplusa u području Uvod. Drugi dio prijedloga se odbija jer je, sukladno općem cilju, Poziv usmjeren na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama, a ne na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave ranjivim skupinama općenito.
20 Udruženje za medijsku demokraciju Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija Problem je da način odlučivanja o tome kojim će projektima eventualno biti dodijeljena sredstva (i kolika će ona, unutar predloženog raspona, biti), kriteriji bodovanja projekata, način i kriteriji selekcije osoba koje će provoditi ovo ocjenjivanje nisu predmet ove niti bilo koje druge rasprave. Takav način ni izbliza nije demokratski. Primljeno na znanje Sukladno proceduri provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koju Ministarstvo kulture kao Posredničko tijelo razine 1 ima mogućnost provesti, objavljeni su ključni elementi Poziva s ciljem kvalitetne pripreme Poziva, informiranja potencijalnih korisnika te povratne informacije o interesu i spremnosti za prijavu na Poziv. Molimo pogledati i odgovor na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Naslov.
21 Udruženje za medijsku demokraciju Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 8. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva S obzirom na situaciju u polju: visoku stopu nezaposlenosti, kronični nedostatak natječaja koji bi podržavali medijsku proizvodnju neprofitnog sektora itd. sporno je da je i ovaj natječaj de minimis. Budući da je limit takvih, de minimis, potpora 1,5 milijuna kuna u 3 godine, to teoretski znači da medij koji dobije najvišu potporu (1,4 milijuna kuna) od Fonda za pluralizam može tražiti samo 100 tisuća u referentne 3 godine. Primljeno na znanje U okviru Poziva, u potporu male vrijednosti spadaju samo troškovi koji su povezani s aktivnošću „Proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina“ te će se isti dodjeljivati sukladno de minimis Uredbi odnosno Programu dodjele potpora male vrijednosti za poticanje socijalnog uključivanja putem medija.
22 Udruženje za medijsku demokraciju Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina Snažno podržavamo prijedlog da su medijski radnici ciljana skupina poziva. Riječ je o djelatnosti koja je u posljednjim desetljećima doslovno prepolovljena u pogledu zaposlenosti. Vjerojatno nije moguće pronaći zanimanje u kojem je stopa nezaposlenosti viša. Upravo zato, mislimo da među dokaze o pripadnosti ciljnoj skupini treba uključiti i autorske ugovore. Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Ciljana skupina.
23 Udruženje za medijsku demokraciju Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 6. Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva Udruženje za medijsku demokraciju, također, drži da bi proizvodnja i objava medijskog sadržaja trebala biti primarni tip aktivnosti na ovom natječaju, dok radionice, nesumnjivo važne u određenim instancama, imaju ipak sekundarnu, dopunsku ulogu, a iz predloženog teksta natječaja proizlazi obrnuto. Radionice mogu pomoći da medijski sadržaji budu kvalitetniji pa čak i da ih bude više. Međutim, to ničim nije zagarantirano. Za razliku od toga, upravo potpora proizvodnji sadržaja osigurava socijalno uključivanje. Primljeno na znanje Molimo pogledati relevantni dio odgovora na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva.
24 Dom kulture Zagreb - Forum.tm Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 4. Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja/partnera Nejasna je formulacija pod točkom 3. da prijavitelj i partner moraju „imati dostatni financijski, stručni i provedbeni kapacitet za provedbu projekta (prijavitelj samostalno ili prijavitelj u suradnji s partnerom)“. Uvjet o dostatnom financijskom kapacitetu mogao bi biti diskvalifikacijski moment za brojne neprofitne medije kojima je 2016. godine, ukidanjem programa potpore neprofitnim medijima, uskraćena mogućnost prijavljivanja na natječaj za javna sredstva, čime je znatno oslabljen njihov „financijski kapacitet“. Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja/partnera.
25 Dom kulture Zagreb - Forum.tm Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 1. Uvod U dijelu „Svrha i ciljevi Projekta“ potrebno je taksativno navesti „ranjive društvene skupine“, „pojedine skupine građana gotovo 'nevidljive' u medijima“ odnosno „obespravljene članove društva“ kako bi prijavitelji znali na koje grupe građana se to odnosi, jer se može dogoditi da su za onoga koji raspisuje natječaj 'ranjive društvene skupine' jedno, a da prijavitelj navede neke druge skupine građana za koje smatra da se nalaze u depriviranom položaju u društvu. Bilo bi dobro i da uz taksativno nabrajanje, onaj tko raspisuje natječaj navede i obrazloženje odabira, odnosno zašto je neke ranjive skupine uključio, dok je neke druge eventualno ispustio i temeljem kojih podataka. U dijelu „Opći cilj“ predlažemo formulaciju: „unaprjeđenje kvalitete i kontinuiranog medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i njihovim pravima“. U dijelu „Specifični ciljevi“ trebalo bi dodati i „povećanje proizvodnje medijskog sadržaja angažmanom (dugotrajno) nezaposlenih novinara“. Primljeno na znanje U dijelu koji se tiče ranjivih skupina, molimo pogledati i odgovor na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Uvod. Drugi dio prijedloga se odbija budući da se kontinuitet medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama treba osigurati zadovoljenjem minimalnog uvjeta proizvodnje i objave programskog sadržaja te u tu svrhu nije nužno mijenjati opći cilj Poziva. Minimalni uvjeti proizvodnje I objave medijskog sadržaja bit će navedeni u natječajnoj dokumentaciji. U dijelu koji se tiče specifičnog cilja, molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Uvod.
26 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 7. Pokazatelji relevantni za ovaj poziv Smatramo da su pokazatelji provedbe, kako su navedeni u tekstu Poziva, pogrešno prioritizirani i nejasno definirani i slažemo se s Faktografom da ih se treba zamijeniti sljedećom formulacijom: 1. Broj medijskih objava sadržaja namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina 2. Broj novinara koji sudjeluju u osposobljavanju 3. Doseg aktivnosti za podizanje javne svijesti o ranjivim skupinama (javne kampanje). Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Ciljana skupina.
27 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 6. Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva Udruga CESI podržava komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu: Proizvodnja i publiciranje novinarskog sadržaja u cilju unapređenja javne informiranosti mora biti osnovni smisao ovoga natječaja i mora biti u njegovu prvom planu. Kontradiktorno je da su „Prihvatljivi prijavitelji“ (poglavlje 3.) isključivo neprofitni nakladnici, dok su među Prihvatljivim aktivnostima (poglavlje 6.) u prvom planu aktivnosti jačanja kapaciteta – stručne radionice, seminari, tečajevi, mentorstva, praktikumi itsl. Tijelo koje kreira natječaj mora pretpostaviti da među organizacijama koje su registrirane kao neprofitni nakladnici postoji velik broj onih koje nisu istodobno registrirane i za takve aktivnosti, već su se u cijelosti fokusirale na nakladnički rad. Dakle, one će, prema ovakvom rješenju, biti prisiljene sklapati partnerstva s drugim organizacijama koje će na projektu provoditi aktivnosti navedene na prioritetnoj poziciji. Osim toga, na osnovu iskustva znamo da je svakodnevna novinarska praksa u suradnji s iskusnijim novinarima u svojstvu starijih kolega (ili u boljem slučaju: mentora) daleko najbolji način educiranja mladih novinara, a što javna medijska politika (čiji dio je i ovaj natječaj) kod nas ne potiče. Stručne radionice, seminari, tečajevi, mentorstva, praktikumi itsl. tu se javljaju samo kao lažni nadomjestak, a moglo bi se dogoditi da najvišu razinu angažmana u okviru predloženoga programa, umjesto neprofitnih nakladnika, budu imale partnerske institucije i udruge specijalizirane za navedene oblike edukacijskih djelatnosti. Osim toga, pored same javne promocije problema ranjivih skupina natječaj bi eksplicitno trebao biti otvoren i prema proizvodnji i publiciranju investigativnih novinarskih radova koji istražuju društvene i političke uzroke fenomena slabe predstavljenosti, nevidljivosti u medijima, obespravljenosti i društvene marginaliziranosti uključujući i istraživanja tijekova javnog novca namijenjenih tim skupinama, te prema proizvodnji i publiciranju analitičkih radova usmjerenih prema senzibilizaciji javnosti za kritički odnos prema načinima raspodjele budžetskih sredstava (kada se radi o načinima koji reproduciraju navedenu „obespravljenost“). „Promidžba i vidljivost“ - morala bi proizlaziti iz same logike natječaja, u čijoj bi jezgri trebala biti proizvodnja i publiciranje novinskih sadržaja. Sadašnje rješenje zanemaruje činjenicu da je dobar novinski rad sam sebi najbolja reklama i da postoje daleko efikasniji i inventivniji načini njegove daljnje promocije od predloženih brošura, letaka, plakata ili press konferencija. Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na komentar Udruge za nezavisnu medijsku kulturu u području Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva.
28 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina Smatramo da su dokazi o pripadnosti ciljanoj skupini za sudionike projektnih aktivnosti preusko postavljeni, između ostalog i zbog toga što ne obuhvaćaju velik broj tzv. slobodnih novinara koje poslodavci najčešće angažiraju putem autorskih ugovora. Stoga, sukladno komentaru Faktografa, predlažemo da se dodatni dokazi o pripadnosti ciljanoj skupini definiraju na sljedeći način: - preslika autorskog ugovora iz koje je vidljivo da osoba obavlja ili je obavljala poslove novinara za nakladnika medija ili - članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu (HND) ili - uvjeti ekvivalentni onima koji su potrebni da bi se ostvarilo članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu, prema Pravilniku o primanju u članstvo HND-a . Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Ciljana skupina.
29 CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 1. Uvod Udruga CESI slaže s s komentarom Faktografa i smatramo da je ovako formuliranim tekstom Poziva (u dijelu "Svrha i ciljevi Poziva") prevelik naglasak stavljen na jačanje kapaciteta medijskih djelatnika za proizvodnju sadržaja povezanih s problematikom ranjivih skupina, a nedostatno je istaknuta važnost same proizvodnje medijskih sadržaja o predmetnoj problematici. Vjerujemo da jačanje kapaciteta samo po sebi mora biti sredstvo za ostvarivanje cilja reprezentativnije medijske zastupljenosti problematike ranjivih skupina. Utoliko smatramo da bi Opći cilj Poziva trebalo formulirati na takav način da se ističe važnost ne samo unaprjeđenja kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama, već i povećanje broja sadržaja o problematici ranjivih skupina. Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na komentar Faktografa u području Uvod u dijelovima koji se tiču svrhe i općeg cilja Poziva.
30 Petar Vidov Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 4. Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja/partnera Smatramo da točka 3. koja se odnosi na uvjete koje moraju ispunjavati prijavitelj i partner, a koja glasi "imati dostatni financijski, stručni i provedbeni kapacitet za provedbu projekta (prijavitelj samostalno ili prijavitelj u suradnji s partnerom" nije dovoljno jasno definirana. U tekstu Poziva trebalo bi jasnije definirati i kvantificirati što označava odredba o "dostatnom financijskom, stručnom i provedbenom kapacitetu". Primljeno na znanje Pri izradi natječajne dokumentacije, uzet će se u obzir mogućnost jasnijeg definiranja i kvantificiranja odredbe o dostatnom financijskom, stručnom i provedbenom kapacitetu prijavitelja i partnera.
31 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija U nacrtu natječaja nije navedeno, a trebalo bi: - Način imenovanja, sastav, struktura i način rada ocjenjivačkog tijela; - Mehanizmi kojima se regulira sukob interesa članova ocjenjivačkog tijela i drugih osoba uključenih u odlučivanje o natječaju; - Način bodovanja natječajnih prijedloga; - Odredbe koje garantiraju poštivanje najvišh standarda transparentnosti i javnosti natječajnog procesa; - Ostali osnovni standardi, čiji je minimum sadržan u odredbama čl. 4. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Primljeno na znanje Sukladno proceduri, koja će biti opisana u Uputama za prijavitelje, Odbor za odabir projekata (OOP) osniva Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2). Tijekom provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava nadležna tijela moraju poštivati načela jednakog postupanja; zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi; transparentnosti; zaštite osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), Zakonom o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12), Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (urednički pročišćeni tekst, NN 108/96 i 79/07); razmjernosti; sprječavanja sukoba interesa; tajnosti postupka dodjele bespovratnih sredstava. U Uputama za prijavitelje također će biti navedeni kriteriji dodjele, odobreni od strane Odbora za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020., temeljem kojih će se bodovati projektni prijedlozi. Uputama za prijavitelje bit će određen i način podnošenja projektnih prijedloga te pravila provedbe projekata koji se financiraju u okviru Poziva. Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije (EU) u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. reguliran je Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske Komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020 te Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013.
32 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 10. Prihvatljiva lokacija provedbe projekta Navedeno je da se projektne aktivnosti (izuzev npr. studijskih putovanja) moraju provoditi na području RH; nisu jasni smisao i svrha te odredbe – među prihvatljive aktivnosti su navedeni, između ostaloga, objava medijskih sadržaja, izvještavanje o provedbi i pokazateljima, financijsko izvještavanje, izrada promo-materijala, izrada internetske stranice... smatramo razumljivim da se u eri globaliziranih informacijskih mreža i sustava te aktivnosti moglu provoditi i izvan Hrvatske, te da hrvatska javnost pritom ništa ne bi gubila. Ne postoji način na koji tijelo koje raspisuje natječaj može kontrolirati mjesto provođenja tih aktivnosti. Ovu odredbu stoga treba isključiti kao hipernormirajuću, ili pak taksativno pobrojati aktivnosti koje nužno moraju biti provedene na području RH. Primljeno na znanje Pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva. Provedba aktivnosti izvan područja EU, međutim, nije prihvatljiva sukladno čl. 70 st. 1 Uredbe (EU) br. 1303/2013.
33 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 2. Ciljana skupina Zakonska definicija novinara je „fizička osoba koja se bavi prikupljanjem, obradom, oblikovanjem ili razvrstavanjem informacija za objavu putem medija te je zaposlena kod nakladnika na temelju ugovora o radu ili obavlja novinarsku djelatnost kao samostalno zanimanje u skladu sa zakonom“. Smatramo da bi zakonska definicija, koliko god loša, morala biti doslovno prenesena u tekst natječaja. U vezi „ - potvrde o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilištnom ili stručnom studiju novinarstva“ ukazujemo na empirijski dokazivu činjenicu da se i osobe visoke stručne spreme koje su završile druge fakultete (filozofski, ekonomski, pravni itd.) uspješno bave novinarstvom, i to pogotovo njegovim tematskim područjima koja pokrivaju njihove struke. Smatramo da reduciranje novinarske profesije isključivo na studij novinarstva ne bi pridonijelo kvaliteti javnog informiranja. Zato predlažemo formulaciju: „ - potvrde o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilištnom ili stručnom studiju.“ (bez „novinarstva“). Osim toga, smatramo da bi bilo potrebno dodatno promisliti rješenje po kojem su ciljna skupina ovakvog natječaja – novinari. U natječaju mora biti jasno rečeno da je osnovni njegov cilj unapređenje (opće) javne informiranosti, dakle krajnji korisnici su svi koji tvore javnu sferu (tj. građani u najširem smislu). Primljeno na znanje Prvi dio prijedloga primljen je na znanje. Temeljem definicije ciljane skupine navedene u e-savjetovanju i prihvatljivih dokaza o pripadnosti ciljanoj skupini, kao sudionike bi u projektne aktivnosti bilo moguće uključiti nezaposlene osobe koje su završile studij novinarstva, kao i osobe svih struka koje obavljaju ili su obavljale poslove novinara za nakladnika medija, uključujući i one koje su pritom zaposlene ili bile zaposlene kod nekog drugog poslodavca i ne obavljaju novinarsku djelatnost kao samostalno zanimanje. Drugi dio prijedloga se odbija budući da su osobe koje nisu završile preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij novinarstva, a obavljaju ili su obavljale poslove novinara za nakladnika medija, prihvatljive kao pripadnici ciljane skupine ukoliko se za njih može osigurati jedan od navedenih dokaza pripadnosti ciljanoj skupini te u tu svrhu nije potrebno mijenjati popis tih dokaza. Treći dio prijedloga je primljen na znanje. Ciljana skupina Poziva su medijski djelatnici (novinari) budući da je riječ o skupini na koju projektne aktivnosti izravno utječu, tj. riječ je o sudionicima projektnih aktivnosti, dok su ranjive skupine krajnji korisnici budući da provedba projekta ima na njih posredan utjecaj. Podizanje razine javne svijesti o pravima ranjivih skupina definirano je kao opći cilj Poziva, što će biti dodatno razrađeno u Uputama za prijavitelje.
34 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 1. Uvod Tijelo koje raspisuje natječaj trebalo je taksativno navesti socijalne grupe koje su „gotovo nevidljive“ u medijima i čiji pripadnici su „obespravljeni članovi društva“ i slijedom prijedloga podnesenih na javnoj raspravi dopunjavati tu listu. Taj popis trebao bi biti sastavljen na način kako je predviđeno odredbom čl. 3. st. 2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Moglo bi proizaći da su faktički najdeprivilegiranije one socijalne skupine koje budu predložene od strane podnositelja natječajnih prijedloga, a tijelo koje provodi natječaj ih ne prizna kao deprivilegirane i obespravljene, ili one koje uopće ne budu predložene. Samo priznanje jednog ministarstva RH kako u postoje „obespravljeni članovi društva“ zahtijevalo bi hitnu raspravu u Vladi i poduzemanje sveobuhvatnih javno-političkih mjera, daleko sustavnijih od jednog natječaja za neprofitne medije. Osim toga, skrećemo pažnju da Fond za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija svake godine raspodjeljuje oko 30 milijuna kuna (iznos ekvivalentan iznosu koji se raspodjeljuje na ovom natječaju) za medijske aktivnosti koje su također većim dijelom namijenjene javnoj promociji problema ranjivih skupina (ljudska prava, ravnopravnost spolova, nacionalne manjine, rodni identiteti, spolne orijentacije, djeca, mladi, osobe s invaliditetom, problematika vezana uz zdravlje i zdravstvenu kulturu). Najveći dio tih sredstava raspodjeljuje se lokalnim radijima i televizijama. Ako Ministarstvo smatra da je krajnji ishod dugogodišnjeg ulaganja iz toga Fonda postojanje „gotovo nevidljivih“ skupina, nameće se pitanje o stavu Ministarstva prema efikasnosti takvog načina ulaganja u medijsku produkciju iz Fonda za pluralizam. Primljeno na znanje U skladu s Operativnim programom “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. (OP ULJP), pojam 'ranjive skupine' koristi se prema definiciji iz Strategije za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.), koja je strateški dokument u okviru Poziva, te stoga nije nužno taksativno navesti ranjive skupine u Uputama za prijavitelje. Elementi drugih javnih poziva za potporu medijima nisu predmet javnog savjetovanja o Nacrtu ključnih elemenata Poziva.
35 Građanska Incijativa "NG-Buntovnici" Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, 3. Prihvatljivi prijavitelji i partneri Prilikom provjere formalnih uvjeta trebalo bi povesti računa o provjeri neprofitnih nakladnika, pošto je došlo do naglog porasta nepofitnih nakladnika iz redova komercijalnih medija, koji su registrirali udruge unazad nekoliko mjeseci, točnije po najavi natječaja za medije zajednice. Provjeru je jednostavno provesti da se odredi minamalni rok djelovanja u neprofitnom nakladništvu, koji je vidljiv iz Knjige pružatelja medijskih usluga koja se vodi pri Agenciji za elektroničke medije RH Primljeno na znanje U okviru Poziva, jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja je registracija za obavljanje djelatnosti u RH minimalno 12 mjeseci u trenutku podnošenja projektne prijave.