Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Adria oil d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ 1) Stimulacija korištenja 100% biodiesela ili biodiesela u većim koncentracijama od 5/7%. Tržište i potrošnja 100%-nog biodiesela posljednjih se godina povećavalo čemu je pogodovala činjenica da je trošarina na biodiesel B100 bila 0% čime se stimulirala njegova potrošnja. Nije potrebno naglašavati da se korištenjem B100 stavlja 20x više biodiesela po jednom korištenju od 5%-ne smjese. Kao glavni problem s korištenjem B100 definitivno je iskrsla preslaba infrastuktura benzinskih postaja koje su ga prodavale i uslijed toga nemogućnost da se u spremnicima vozila koristi isključivo 100% biodiesel. U praksi se pojavio i dodatni problem što su se ED i B100 miješali u internim skladištima prijevoznika u različitim omjerima između 0% i 100% biodieslea što nije dopušteno jer se time mijenja klasifikacija goriva. Mišljenja smo da takav oblik miješanja i dalje treba ostati zabranjen. Problem nastaje kad nema postaje koja prodaje B100 u dosegu vozila - vozilo mora natočiti ED i dolazi do miješanja eurodiesela i biodiesela u spremniku vozila. S obzirom da je konačni cilj stavljanje i dosezanje zahtjevnih postotaka biogoriva na tržište RH trebalo bi razmotriti da se prijevoznicima dopusti korištenje biodiesela u % u kojem je on optimalan za njihova vozila. Potrebno je zabraniti, tj. ostaviti na snazi zabranu umješavanja biodiesela van trošarinskih skladišta – npr. skladišta prijevoznika ili benzinskih postaja koji bi i jedni i drugi i dalje morali imati odvojene spremnike za Eurodiesel i B100, no dopustiti da se u spremnicima vozila nalazi veća količina biodiesela od 7%. Pri tom je potrebno regulirati da se miješanje goriva u spremnicima vozila ne smatra proizvodnjom, preradom ili obradom trošarinskog proizvoda. Od susjednih zemalja takva metodologija se primjenjuje u Austriji. Na taj bi se način postigla kontrola da se u prodaji nalaze isključivo biodieseli umješani u trošarinskim skladištima u ED i 100% biodiesel, a omogućilo da prijevoznici sami biraju % korištenja biodiesela u vožnji. Prihvaćanje predmetnog prijedloga omogućilo bi značajno podizanje količine biodiesela koje bi stavile na tržište RH, a riješio problem nedovoljne infrastrukture na benzinskim postajama vezane uz B100. Primljeno na znanje Sukladno zakonu ostaje na snazi zabrana umješavanja biodiesela van trošarinskih skladišta. Također se na benzinskim crpkama može i dalje prodavati čisti biodizel B100. Ovim zakonom se ne propisuje ograničenje od 7% u spremnicima niti se to implicira.
2 APIOS d.o.o. II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom U drugom stavku u zadnjoj rečenici bi trebalo pisati 7% u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu...kao što i piše u članku 7 tekta Zakona. Prihvaćen U drugom stavku u zadnjoj rečenici obrazloženja ugrađuje se predloženo pojašnjenje.
3 Crodux derivati dva d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 3. Smatramo da se ovaj zakon ne bi trebao primjenjivati na prijevoz u obalnom pomorskom i riječnom prometu te na energiju potrošenu za pogon poljoprivrednih strojeva, odnosno na sve djelatnosti koje su subvencionirane od strane države na način da mogu koristiti kao pogonsko gorivo eurodiesel BS plavi. Stoga predlažemo umjesto formulacije "u svim oblicima prijevoza" formulaciju "u cestovnom, željezničkom, pomorskom i riječnom prijevozu, isključujući subvencionirane djelatnosti (ribarstvo, poljoprivreda, linijski prijevoz u obalnom pomorskom prometu)". Primljeno na znanje Ovim zakonom se uređuju elementi ispunjenja obveza kroz korištenje obnovljivih izvora energije u cestovnom, željezničkom i javnom gradskom prometu u smislu ispunjenja obveza. Ostali oblici prijevoza također sudjeluju u ispunjavanju ciljeva međutim nisu konkretno obuhvaćeni odrednicama ovoga zakona.
4 Crodux derivati dva d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 5. Predlažemo brisanje "i korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu" u točki 15. Predlažemo brisanje čitave točke 17. Predlažemo brisanje čitave točke 22. jer narušava jednakopravni položaj distributera na tržištu i otvara mogućnost zloupotreba odredbi ovoga Zakona. Predlažemo brisanje "osim malog distributera" u točki 31. Prihvaćen Stavak 1. točka 15. briše se dio vezan uz obalni pomorski prijevoz i dodaje izrijekom željeznički prijevoz. Stavak 1. točka 17. briše se. Stavak 1. točka 22. briše se ograničenje vezano uz definiciju malog distributera – svi se izjednačavaju u obvezi. Stavak 1. točka 31. briše se ograničenje vezano uz malog distributera.
5 Petrol d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 5. Tražimo brisanje točke 22. mali distributer, te ispravak točke 31. gdje se miče "osim malog distributera". Smatramo da svi distributeri trebaju imati jednakopravni položaj bez obzira na veličinu. Prihvaćen Stavak 1. točka 22. briše se ograničenje vezano uz definiciju malog distributera – svi se izjednačavaju u obvezi. Stavak 1. točka 31. briše se ograničenje vezano uz malog distributera.
6 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 5. Primjedbe na definicije: 15. korisnik goriva u javnom prijevozu je korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu i korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu, Primjedba: Predlažemo dopuniti definiciju "prijevozom u željezničkom prijevozu". 22. mali distributer je distributer koji godišnje stavlja na tržište manje od 1.000.000 litara goriva, Predlažemo brisanje. 31. obveznik stavljanja biogoriva na tržište je distributer koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila koji se, po posebnom zakonu koji uređuje trošarine, smatra trošarinskim obveznikom, osim malog distributera i AZU-a, Predlažemo brisanje „osim malog distributera“ tako da tekst sada glasi: 31. obveznik stavljanja biogoriva na tržište je distributer koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila koji se, po posebnom zakonu koji uređuje trošarine, smatra trošarinskim obveznikom, osim AZU-a, Obrazloženje: Mišljenja smo kako nije prihvatljivo izuzimanje malih distributera iz obveze stavljanja biogoriva na tržište već smatramo da bi svi (proporcionalno svom tržišnom udjelu) jednakopravno trebali doprinijeti ispunjenju obveza iz Zakona. 39. standardni udjel biogoriva je udjel biogoriva u mješavini biogoriva i dizelskog goriva ili motornog benzina koji je propisima o kakvoći goriva utvrđen kao standardni udjel za koji nije propisano posebno označavanje na mjestima prodaje, Primjedba: Predlažemo brisati obzirom da je u skladu s odredbama norme HRN EN 16942 propisano označavanje biokomponente dodane u goriva te ne postoje više goriva koja se ne označavaju u ovom smislu. 42. tekuće biogorivo je tekuće gorivo proizvedeno iz biomase, koje se koristi za proizvodnju električne energije, energije za grijanje i/ili hlađenje, a ne koristi se u prijevozu, Primjedba: Predlažemo brisati jer već točka br. 2 definira biogoriva koja su predmet ovog zakona. U tom smislu definicija pod brojem 42. nije više potrebna. Predlažemo nadopuniti čl. 5. novom točkom - definicijom "emisijom stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva": (koja je navedena u Zakonu o zaštiti zraka NN 61/2017) tako da ista glasi; "emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva su sve neto emisije ugljikovog dioksida (CO2), metana (CH4) i didušikovog oksida (N2O) koje se mogu pripisati tekućem naftnom gorivu stavljenom na tržište (uključujući namiješane komponente). To obuhvaća sve relevantne faze od ekstrakcije, promet i distribuciju, preradu i izgaranje, neovisno o mjestu nastanka tih emisija." Djelomično prihvaćen Stavak 1. točka 15. briše se dio vezan uz obalni pomorski prijevoz i dodaje izrijekom željeznički prijevoz. Stavak 1. točka 22. briše se ograničenje vezano uz definiciju malog distributera – svi se izjednačavaju u obvezi. Stavak 1. točka 31. briše se ograničenje vezano uz malog distributera. Stavak 1. točka 39. briše se obzirom da je pitanje uređeno odredbama norme HRN EN 16942. Stavak 1. točka 42. briše se jer postoji definicija u točki 2 istog stavka. Definicija emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva nalazi se u nacionalnom zakonodavstvu kako je i navedeno, te se ista primjenjuje i na ovaj Zakon.
7 Ivica Jujnović KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 5. U točki 15. potrebno je brisati riječi: "i korisnik goriva u javnom obalnom pomorskom prijevozu". Potrebno je brisati cijelu točku 17. Prihvaćen Stavak 1. točka 15. briše se dio vezan uz obalni pomorski prijevoz i dodaje izrijekom željeznički prijevoz. Stavak 1. točka 17. briše se.
8 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 6. Predlažemo razmotriti izmjenu naslova u čl.7 iz „Nacionalni akcijski plan“ u „Nacionalni program“. Predmetno iz razloga što postoje dva NAPa- NAP za biogoriva i NAP za obnovljive izvore energije. Osim navedenoga, čl.11 se i dalje poziva na nacionalni program, a koji nije definiran odredbama ovoga propisa. U konačnici, NAP za obnovljive izvore energije sadrži drugačije vrijednosti godišnjih udjela od onih u NAP-u za biogoriva a iz odredba nije jasno koji od NAP-ova se primjenjuje u odnosu na pitanje izračuna Nacionalnog cilja i godišnjih udjela. Nije prihvaćen Izmjenama i dopunama iz 2010. naslov iznad članka 7. i članak 7. su izmijenjeni te je tada definiran Nacionalni akcijski plan kao relevantan dokument te da je Nacionalni akcijski plan poticanja i korištenja biogoriva u prijevozu sastavni dio Nacionalnog akcijskog plana za poticanje proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u Republici Hrvatskoj.
9 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 6. Bilo bi korisno razmotriti izmjenu naslova u čl.7 (u budućnosti čl.8) iz „Nacionalni akcijski plan“ u „Nacionalni program“. Posebice budući postoje dva NAPa- NAP za biogoriva i NAP za obnovljive izvore energije. Također, čl.11 (u budućnosti čl.12) i dalje sadrži referencu na nacionalni program. Nadalje, NAP za obnovljive izvore energije sadrži drugačije vrijednosti godišnjih udjela od onih u NAP-u za biogoriva a odredbe ne sadrže jasnu referencu koji od NAP-ova se primjenjuje u odnosu na pitanje izračuna Nacionalnog cilja i godišnjih udjela. Nije prihvaćen Izmjenama i dopunama iz 2010. naslov iznad članka 7. i članak 7. su izmijenjeni te je tada definiran Nacionalni akcijski plan kao relevantan dokument te da je Nacionalni akcijski plan poticanja i korištenja biogoriva u prijevozu sastavni dio Nacionalnog akcijskog plana za poticanje proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u Republici Hrvatskoj.
10 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 7. U novopredloženoj točki 5 je spomenuto ograničenje od 7%, a koje se izvorno koristi za potrebe izračuna ostvarenja ciljeva sukladno Direktivi o obnovljivim izvorima (2009/28/EC). Ne vidimo razlog da se isto primijeniti na razini distributera. Ovako predloženo ograničenje bespotrebno ograničava poticaje za moguću uporabu biogoriva i posebnih mješavina biogoriva kao što su B100 i E95. Nije prihvaćen Ograničenje se ne odnosi na plasman distributera, već na to statističko ograničenje na proizvodnji prve generacije koju Republika Hrvatska mora poštivati. Pri tome se ne misli da je prodaja čistog biodizela ili umješavanje ograničeno distributerima. Na razini Europe treba osigurati jedinstvene uvjete u ovom smislu, pa RH zadržava pravo da se i u okviru njenih potencijala iskoristi dopuštena proizvodnja iz navedenih sirovina.
11 BIOM d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 7. Prijedlog promjene članka 7.stavka 4. točke 3 - dopuna otpadnih sirovina 3. za potrebe dokazivanja ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište i ispunjenje obveze obveznika stavljanja na tržište biogoriva, energija biogoriva proizvedenih iz : - otpada - ostataka - otpadnog jestivog ulja i yellow grease - nusproizvoda procesa rafinacije ulja tj. iz otpadnih destilata dobivenih u proizvodnji biljnih ulja – masnih kiselina „fatty acids“ ( masne kiseline od repičinog i kanolinog ulja, masne kiseline od sojinog ulja, masne kiseline od sunceokretovog ulja i masne kiseline od palminog ulja) - životinjskih masnoća i choice white grease - otpadnih masnoća koje nastaju u sustavima za tretman otpadnih voda (trap grease i brown grease) - klica kukuruza - neprehrambenih celuloznih i - lignoceluloznih sirovina uračunava se u 2 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije u odnosu na biogoriva proizvedena iz drugih sirovina, dok se električna energija iz obnovljivih izvora utrošena u električnim cestovnim vozilima uračunava u 5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije, a električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora potrošena u elektrificiranom željezničkom prijevozu uračunava se u 2,5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije. Nije prihvaćen Ovo pitanje je riješeno kroz izmjene članka 4. važećeg Zakona, a prema izmjenama u članku 5. ovoga Zakona stavak 1. točke 21., 26., i 27., dok je otpad za potrebe tumačenja definiran zakonom kojim se definira održivo korištenje otpada.
12 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 7. Ograničenje od 7% će se koristiti za potrebe izračuna ostvarenja ciljeva sukladno Direktivi o obnovljivim izvorima (2009/28/EC). Nije potrebno isto primijeniti na razini distributera. Takvo ograničenje nerazumno ograničava inicijativu za moguću uporabu biogoriva i posebnih mješavina biogoriva kao što su B100 i E95. Nije prihvaćen Ograničenje se ne odnosi na plasman distributera, već na to statističko ograničenje na proizvodnji prve generacije koju Republika Hrvatska mora poštivati. Pri tome se ne misli da je prodaja čistog biodizela ili umješavanje ograničeno distributerima. Na razini Europe treba osigurati jedinstvene uvjete u ovom smislu, pa RH zadržava pravo da se i u okviru njenih potencijala iskoristi dopuštena proizvodnja iz navedenih sirovina.
13 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 12. Postoji nejasnoća vezana uz ove izmjene koju je nužno bez odgode pojasniti. Iz teksta proizlazi kako se članci 18-22 ne brišu već se mijenja numeracija i brišu se naslovi. Iz obrazloženja predloženih izmjena proizlazi da se isti članci brišu u cijelosti. Prihvaćen Naslovi iznad članka i članci 18., 19., 20., 21. i 22. brišu se.
14 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 12. Iz navedenoga proizlazi kako se članci 18-22 ne brišu već se mijenja numeracija. Iz obrazloženja proizlazi da se isti članci brišu u cijelosti. Nužna je verifikacija namjere zakonodavca i pojašnjenje Prihvaćen Naslovi iznad članka i članci 18., 19., 20., 21. i 22. brišu se.
15 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 12. Predlažemo razmotriti i preformulirati. Navedeni članci opisuju sustav poticaja koji su postojali do 2014. g. a, što više nije slučaj u Republici Hrvatskoj ni u EU. Predlažemo razmotriti poticanje naprednih biogoriva. Samo napredna biogoriva omogućavaju dostizanje i ciljeva po NAP-u i smanjenja GHG emisija dok konvencionalna su ograničena i količinama koje se umješavaju ali rezultatima koje na taj način ostvaruju. Obzirom na prethodno navedeno predlažemo navesti: "Sustav poticaja biogoriva definirati će se Pravilnikom". Nije prihvaćen Poticanje biogoriva općenito je dopušteno je u istraživačkoj i razvojnoj fazi, a ne u komercijalnoj proizvodnji.
16 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 13. Smatramo da bi u navedeni članak trebalo dodati stavak 6: „Ako obveznik stavljanja biogoriva na tržište dokaže da je u tijeku kalendarske godine više od 50 % biogoriva stavljenog na tržište proizvedeno u skladu s posebnim propisom o proizvodnji biogoriva primjenjivim u Republici Hrvatskoj te dozvolama nadležnog tijela Republike Hrvatske za obavljenje energetske djelatnosti proizvodnje biogoriva, najmanji udjel energetski udjel biogoriva u skladu sa stavkom 1. ovog članka bit će umanjen za 2,0 % u pojedinoj kalendarskoj godini.“ Smatramo kako je dužnost RH poduzeti sve u svojoj mogućnosti da stimulira proizvodnju u RH. Zbog kolapsa ranijeg sustava i činjenice da distributeri nisu poštivali zakonske obveze, proizvodnja u RH je suočena s ozbiljnim problemima i nalazi se u teškoj situaciji. Opisani problemi su doveli do toga da proizvodnja u RH nije modernizirana niti unaprijeđena u posljednjih 5 godina i zbog navedenoga nije konkurentna u odnosu na ostale europske proizvođače. Predlaže se implementacija sustava koji uvodi poticaje za korištenje biogoriva proizvedenog u RH. Predlaže se koncept da se obveza stavljanja biogoriva na tržište umanjuje za određeni postotak, a sve pod uvjetima da distributer plasira na tržište određenu količinu biogoriva proizvedenoga u Hrvatskoj. Predloženi koncept bi potaknuo potražnju za lokalnom proizvodnjom i pomogao opstanak lokalne proizvodnje. Stavak 6 kako je predložen poziva se na propis koji danas regulira „povlaštenoga proizvođača“. Budući proizlazi da „povlašteni proizvođač“ više neće postojati kao posebna kategorija, sukldano ovdije predloženim izmjenama, napominjemo kako bi predloženi stavak sadržajem trebao upućivati na propis koji zakonski regulira proizvodnju u RH i djelovanje proizvođača u RH. Nije prihvaćen Ovakva mogućnost nije predviđena Direktivom obzirom da su nacionalne obveze od 10% egzaktno definirane i da se na predloženi način ne mogu umanjiti. Ista bi u okviru EU mogla biti smatrana nedopuštenom praksom koja uvodi diskriminatorne uvjete poslovanja gospodarskih subjekata.
17 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 13. Imajući u vidu sadržaj NAP-ova nije jasno i razvidno koji je obvezni godišnji udio biogoriva koji je potrebno staviti na tržište pa iz toga razloga ističemo kako je nužno razjasniti koji je točno minimalni udio biogoriva koji mora biti stavljen na tržište na godišnjoj razini. Najučinkovitiji način bio bi izričito propisati predmetni udio ovim Zakonom. To je ujedno i jedini način za otklanjanje bilo kakve nesigurnosti. Kako bi bilo koji sustav funkcionirao postojeća pravna nesigurnost mora biti otklonjena te obveznici moraju jasno i nedvojbeno znati koji je pravno obvezujući udio. Nije prihvaćen Nacionalni akcijski plan je donesen na VRH i kao takav je relevantan dokument koji definira obveze na godišnjoj razini količina biogoriva koje je potrebno staviti na tržište.
18 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 13. Predlaže se unijeti izmjenu u ovu odredbu i propisati obvezu da se postignu odgovarajući udjeli biogoriva na mjesečnoj razini, a ne godišnjoj. Problem ove vrste se javio i u Češkoj i u Poljskoj, stoga je zakonodavstvo tih zemalja izmijenjeno na način da su utvrđene obveze stavljanja određene količine biogoriva na tržište tijekom kraćih perioda unutar godine. Sistem obveznih udjela koji su raspoređeni na kraća vremenska razdoblja već se koristi u drugim članicama EU kao što su Slovačka , Češka I Poljska. Naime, navedeno smatramo opravdanim iz razloga što obveza stavljanja na tržište obveznog udjela biogoriva treba biti ograničena na kraća razdoblja- bar mjesečno; u protivnom postoji rizik da se obveznici stavljanja biogoriva na tržište tijekom godine pozivaju na argument kako će obvezu ispuniti do kraja godine, a onda krajem godine isti prestanu postojati bez pravnog slijednika. Kao rezultat u konačnici nema odgovarajuće pravne osobe koju je moguće kazniti. Nije prihvaćen Polazeći od presumpcije poštivanja zakona zbog primjera loše prakse ne bi se trebalo nametati dodatno administrativno opterećenje obveznicima.
19 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 13. Kako nije jasno i razvidno koji je obvezni godišnji udio biogoriva koji je potrebno staviti na tržište (obzirom na sadržaj NAP-ova) ističemo slijedeće: Nužno je razjasniti koji je točno minimalni udio biogoriva koji mora biti stavljen na tržište na godišnjoj razini. Najučinkovitiji način je izričito propisati predmetni udio ovim Zakonom. To je jedini način za otklanjanje trenutne nesigurnosti. Takva pravna nesigurnost mora biti otklonjena te obveznici moraju jasno i nedvojbeno znati koji je obvezujući udio. Nije prihvaćen Nacionalni akcijski plan je donesen na VRH i kao takav je relevantan dokument koji definira obveze na godišnjoj razini količina biogoriva koje je potrebno staviti na tržište.
20 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 13. Predlaže se dodati još jedan novi stavak 6: „Ako obveznik stavljanja biogoriva na tržište dokaže da je u tijeku kalendarske godine više od 50 % biogoriva stavljenog na tržište proizvedeno u skladu s posebnim propisom o proizvodnji biogoriva te dozvolama nadležnog tijela Republike Hrvatske za obavljenje energetske djelatnosti proizvodnje biogoriva, najmanji udjel energetski udjel biogoriva u skladu sa stavkom 1. ovog članka bit će umanjen za 2,0 % u pojedinoj kalendarskoj godini.“ RH treba poduzeti sve u svojoj mogućnosti da stimulira lokalnu proizvodnju. Zbog mana ranijeg sustava i činjenice da distributeri nisu poštivali zakonske obveze, lokalna proizvodnja je suočena sa značajnim egzistencijalnim problemima. Posljedica navedenog je činjenica da lokalna proizvodnja nije modernizirana niti unaprijeđena u posljednjih 5 godina i stoga u odnosu na ostale europske proizvođače nije konkurentna te se nalazi u lošoj poziciji. Predčlaže se implementacija sistema koji kreira poticaje za korištenje lokalne proizvodnje. Suštinski je ideja da će se obveza da stavi na tržište biogoriva biti umanjana za određeni postotak pod uvjetima da distributer plasira na tržište određenu količinu biogoriva proizvedenoga u Hrvatskoj. Takav sistem jasno potiče potražnju za lokalnom proizvodnjom i stoga podržava lokalne kapacitete. Predloženi tekst stavka 6 referira se na odredbe propisa koji u ovom času definiraju tzv. Povlaštenoga proizvođača. Kako prijedlog zakona više ne poznaje predmetnu kategoriju, ističe se kako bi stavak 6 trebao sadržajem upućivati na propis koji izrijekom regulira proizvodnju i proizvođača u RH. Nije prihvaćen Polazeći od presumpcije poštivanja zakona zbog primjera loše prakse ne bi se trebalo nametati dodatno administrativno opterećenje obveznicima.
21 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 13. Predlaže se uključiti obvezu da se postignu odgovarajući udjeli biogoriva mjesečno, a ne godišnje. Predmetno iz razloga što obveza stavljanja na tržište obveznog udjela biogoriva treba biti ograničena na kraća razdoblja- bar mjesečno; u protivnom postoji rizik da obveznici stavljanja biogoriva na tržište iskazuju kako će obvezu ispuniti do kraja godine, no krajem godine isti prestanu postojati bez pravnog slijednika i u konačnici nema odgovarajuće pravne osobe koju je moguće kazniti. Opisani problem se javio i u Češkoj i u Poljskoj, stoga je njihovo zakonodavstvo izmijenjeno na način da su utvrđene obveze stavljanja određene količine biogoriva na tržište tijekom godine. Sistem obveznih udjela koji su raspoređeni na kraća vremenska razdoblja već se koristi u drugim članicama EU kao što su Slovačka , Češka I Poljska. Nije prihvaćen Polazeći od presumpcije poštivanja zakona zbog primjera loše prakse ne bi se trebalo nametati dodatno administrativno opterećenje obveznicima.
22 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 16. Smatramo da je potrebno izmijeniti članka jer je činjenica kako carinska uprava ima najtočnije informacije o količini i vrsti goriva stavljenih na tržište RH, a sve iz razloga što su goriva podložna plaćanju trošarina. Upravo zbog navedenoga je za postizanje učinkovitosti postupka najbolje da se u postupak provedbe obveza uključi i carinsku upravu, jer je poznato da carina ima široki spektar informacija o gorivima, skladištenju istih i stavljanju na tržište. Carinska uprava može ujedno u okviru svoga postupanja provesti i uzorkovanje i utvrditi eventualno protuzakonito postupanje. Međutim, u ovom trenutku smatramo kako bi barem dostava podataka i informacija koji su u svakom slučaju dostupni carinskoj upravi bila značajan pomak u smjeru formiranja učinkovitijega procesa. Uvjereni smo kako u RH postoji zakon koji propisuje trošarine i obvezu distributera goriva da podnose mjesečne porezne prijave, stoga je nedvojbeno da carinska uprava može dostaviti Ministarstvu relevantne podatke i Ministarstvo može izvršiti provjeru i usporedbu s podacima dostavljenim od nadležne carinske uprave. nedvojbeno je da razmjena informacija između nadležnih tijela sasvim sigurno može povećati učinkovitost kontrole. Slijedom navedenoga smatramo kako bi bilo potrebno dodati stavak 5, kako slijedi: „Nadležna carinska uprava će dostaviti Ministarstvu izvješće o količini i vrst goriva stavljenih na tržište u određenom periodu do kraja mjeseca koji kalendarski slijedi iza određenog kvartala. Ministarstvo će uzeti u obzir informacije o gorivima stavljenim na tržište u određenom kvartalu dobivene od carinske uprave prilikom utvrđenja ispunjenja obveza o stavljanju biogoriva na tržište.“ Primljeno na znanje Ministarstvo za potrebe izračuna i utvrđivanja obveza stavljanja na tržište biogoriva koristi podatke Carinske uprave, međutim oni nisu dostatni za utvrđivanje obveze. Nužno je prikupiti sve relevantne podatke uključujući Izvješće obveznika stavljanja biogoriva na tržište i obveznika plaćanja trošarine. Ministarstvo na transparentan način kontinuirano utvrđuje sve relevantne podatke i surađuje s obveznicima stavljanja biogoriva na tržište kao i Carinskom upravom.
23 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 16. Predlaže se dodati stavak 5, kako slijedi: „Nadležna carinska uprava će dostaviti Ministarstvu izvješće o količini i vrst goriva stavljenih na tržište u određenom periodu do kraja mjeseca koji kalendarski slijedi iza određenog kvartala. Ministarstvo će uzeti u obzir informacije o gorivima stavljenim na tržište u određenom kvartalu dobivene od carinske uprave prilikom utvrđenja ispunjenja obveza o stavljanju biogoriva na tržište.“ Smatramo kako carinska uprava ima najdetaljnije informacije o količini i vrsti goriva stavljanih na tržište RH, budući su goriva podložna trošarinama. Stoga je najučinkovitiji način da se u postupak provedbe obveza uključi i carinsku upravu, budući ista ima široki spektar informacija o gorivima, skladištenju i stavljanju na tržište. Oni s lakoćom mogu uzeti odgovarajuće uzorke i utvrditi protuzakonito postupanje. Za početak predlažemo bar dostavu podataka i informacija koji su u svakom slučaju dostupni carinskoj upravi. Vjerujemo kako u RH postoji zakon koji propisuje trošarine i obvezu distributera goriva da podnose mjesečne porezne prijave. Stoga, carinska uprava može dostaviti Ministarstvu relevantne podatke i Ministarstvo može izvršiti unakrsnu provjeru. Ujedno, razmjena informacija između nadležnih tijela može povećati učinkovitost kontrole. Primljeno na znanje Ministarstvo za potrebe izračuna i utvrđivanja obveza stavljanja na tržište biogoriva koristi podatke Carinske uprave, međutim oni nisu dostatni za utvrđivanje obveze. Nužno je prikupiti sve relevantne podatke uključujući Izvješće obveznika stavljanja biogoriva na tržište i obveznika plaćanja trošarine. Ministarstvo na transparentan način kontinuirano utvrđuje sve relevantne podatke i surađuje s obveznicima stavljanja biogoriva na tržište kao i Carinskom upravom.
24 Crodux derivati dva d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 17. Predlažemo da se iza stavka (4) doda stavak (5) koji predviđa mogućnost obročnog plaćanja posebne naknade za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište i radi nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova. Također je potrebno predvidjeti mogućnost ranijeg plaćanja posebne naknade uz popust po uzoru na plaćanje prometnih prekršaja. Detaljna razrada obročnog plaćanja i prijevremenog plaćanja bila bi obuhvaćena Uredbom. Sadašnji stavak (5) postaje stavak (6). Djelomično prihvaćen Obzirom na postotnu visinu obveze iz 2017. koja se teško može nadoknaditi u 2018., Ministarstvo će u poglavlju Prijelazne i završne odredbe predložiti novi članak kojim će se odrediti mogućnost ostvarivanja popusta za neispunjenje obveza iz 2017. koje bi obveznici s krajnjim rokom plaćanja na ime naknade platili u definiranom roku, a sami postupak će razraditi u Uredbi sukladno članku 29. važećeg Zakona. U tom smislu će se proširiti i obuhvat pitanja koja će se riješiti Uredbom kroz stavak 2. navedenog članka. Uredba će uvažiti i stanje ponude na tržištu vezano uz mogućnost stavljanja biogoriva nove generacije obzirom na primjedbe da u ovom trenutku EU tržište nije spremno za isporuku dostatnih količina za ispunjavanje ciljeva. U prijelaznim odredbama Ministarstvo će raspisati način na koji se mogu okončati postupci pokrenuti u 2017. godini na ime naknade za nestavljanje biogoriva na tržište. Uredbom će se također detaljno urediti pitanje plaćanja naknada do 2020. godine
25 Crodux derivati dva d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 18. Predlažemo brisanje točke 1. "najmanje 2% do 31.prosinca 2018." zbog prekratkog roka za ostvarenje ovoga cilja u tekućoj kalendarskoj godini. Također predlažemo da se obveznici stavljanja biogoriva na tržište u slučaju ispunjenja cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova za 3% do 31. prosinca 2019. oslobode plaćanja naknade za nestavljanje biogoriva na tržište u slučaju neispunjenja cilja po NAP-u za 2019. godinu. Nije prihvaćen Radi se o obvezama iz Direktive koja je obvezna radi postizanja nacionalnih ciljeva. RH je imala obvezu najkasnije do 10. rujna 2017. uspostaviti sustav, odnosno implementirati Direktivu o čemu su svi obveznici bili informirani te ista ne predstavlja novost, a usklađuje obveze na razini EU.
26 Petrol d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 18. Tražimo brisanje obveze za smanjenja emisije stakleničkih plinova za 2018. godinu. Obzirom da je to nova stavka Izmjene Zakona koji će tek stupiti na snagu, a Uredba kojom će se definirati izračun naknade može stupiti na snagu tek 3 mjeseca od objave Izmjene Zakona, imamo prekratki rok za ostvarenje istoga. Nije prihvaćen Radi se o obvezama iz Direktive koja je obvezna radi postizanja nacionalnih ciljeva. RH je imala obvezu najkasnije do 10. rujna 2017. uspostaviti sustav, odnosno implementirati Direktivu o čemu su svi obveznici bili informirani te ista ne predstavlja novost, a usklađuje obveze na razini EU.
27 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 18. Primjedba: Predlažemo nadopuniti razinu emisije iz 2010. godine 94,1 gCO2eq/MJ na način da se tekst članka 29.a mijenja i glasi: (1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je smanjivati emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog tekućeg naftnog goriva i energije koje je stavio na tržište Republike Hrvatske, u odnosu na razinu emisije iz 2010. godine, 94,1 gCO2eq/MJ sukladno sljedećoj dinamici : Prihvaćen Iza riječi 2010. godine dodaje se „koja je iznosila 94,1 gCO2eq/MJ,“.
28 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 19. U skladu s odredbama norme HRN EN 16942 koja je utvrdila označavanje biokomponenata dodanih u goriva označavanje je obvezno za sva goriva s biokomponentom (B5, B7, E5, E10). Predlažemo izmjenu čl. 30 st 1 t. 1 tako da sada glasi; »(1) Korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, dužan je osigurati da u pojedinoj godini najmanje 70% vozila ili brodova koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na lizing, koristi: 1. biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin sa visokim udjelima biogoriva veći od B5, B7, E5, E10.„ Prihvaćen Članak 30. stavak 1. pod 1.riječi: “u udjelu većem od standardnog“ zamjenjuju se riječima:“s visokim udjelima biogoriva većim od B5,B7, E5 i E10.“.
29 Ivica Jujnović KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 19. Potrebno je uskladiti stavak 1. važećeg Zakona s odredbama članka 5. stavka 1. točke 15. i 30. Zakona o izmjenama i dopunama predmetnog Zakona. Na taj način odredbe Izmjena i dopuna predmetnog Zakona ne bi se odnosile na brodove. U Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i Nacionalnom okviru politika za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu definirana je vrsta alternativnih goriva za pojedine vrste prijevoza i dinamika implementacije. Prihvaćen U članku 30. stavku 1. i stavku 2. važećeg zakona brišu se riječi „ili brodova“ i „ ili brodove“.
30 Crodux derivati dva d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 21. Smatramo da obveznike stavljanja biogoriva na tržište nije potrebno prekršajno kažnjavati u slučaju neispunjenja obveze stavljanja biogoriva na tržište, jer su već dovoljno kažnjeni time što će morati platiti naknadu za nestavljanje biogoriva na tržište. Nije prihvaćen Ministarstvo pravosuđa je nadležno za tumačenje prekršajnih i kaznenih odredbi te su one definirane sukladno njihovom tumačenju.
31 Envien International Ltd KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 21. Skrećemo pozornost na komentar uz članak 12 ovoga teksta, i činjenicu da je nejasno jesu li članci 18-22 brisani, a što onda dovodi do problema s numeracijom članaka jer je numeracija djelomično izmijenjena uslijed brisanja pojedinih članaka pa je za očekivati da će i brisanje spomenutih odredbi donijeti izmjene. sukladno navedenom treba uskladiti i prekršajne odredbe. Slijedom relevantnih podataka Eurostat-a, od 2013 korištenje obnovljivih izvora energije, osobito biogoriva značajno opada s tim da je između 2015 i 2016 korištenja obnoviljivih izvora u prijevozu opalo za više od 50% . Radi se o zabrinjavajućim podacima i izrazito lošim trendovima te ukoliko Hrvatska ne uspije uspostaviti učinkoviti zakonodavni okvir, neminovno će doći do kršenja obveza prema EU propisima. slijedom navedenoga, načelno govoreći o koncepciji prekršajih odredbi želimo istaknuti da je neophodno u slučaju ne stavljanja odgovarajuće količine biogoriva na tržište zadržati oba kaznena elementa- i naknadu za onečišćenje okoliša i novčanu kaznu u prekršajnom postupku. Predmetno je nužno da bi se osigurala učinkovitost provedbe obveza i samog sustava. Dodatno, također kao načelni stav u odnosu na prekršajne odredbe i predložene izmjene, smatramo kako bi se u cilju učinkovitog provođenja pravnih obveza i osiguranja zakonitog postupanja trebalo posvetiti i povećanju učinkovitosti kontrole, ali i povisiti trenutno propisane kazne. Nastavno na ovu problematiku, a imajući u vidu predstojeće izmjene uredbe koja propisuje naknadu za onečišćenje, smatramo da ista uredba treba biti izmijenjena tako da osigurava da će kaznene naknade biti propisane u iznosu dovoljnom da djeluju preventivno. Primljeno na znanje Ministarstvo pravosuđa je nadležno za tumačenje prekršajnih i kaznenih odredbi te su one definirane sukladno njihovom tumačenju.
32 Biodizel Vukovar KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 21. Imajući u vidu komentar uz članka 12 ovoga teksta, i činjenicu da je nejasno jesu li članci 18-22 brisani i koja je daljnja numeracija članaka, smatramo da je potrebno čitavi članak, kao i ostale prekršajne odredbe uskladiti s konačnim tekstom zakona. U svakom slučaju smatramo kako je nužno u slučaju ne stavljanja odgovarajuće količine biogoriva na tržište zadržati oba kaznena elementa- i naknadu za onečišćenje okoliša i novčanu kaznu u prekršajnom postupku, kako bi se osigurala učinkovitost provedbe obveza i samog sustava. Nadalje, kao općeniti komentar u odnosu na prekršajne odredbe- smatramo kako u slučaju da se pravne obveze učinkovito provode i osigura se postupanje u skladu sa zakonom, ne samo da treba poboljšati način provedbe kontrole, već je potrebno i povisiti kazne. Sukladno službenim podacima Eurostat-a, korištenje obnovljivih izvora energije, osobito biogoriva značajno opada od 2013 (između 2015 i 2016 imamo opadanje za više od 50% u korištenju obnovljivih izvora u prijevozu!) Ukoliko Hrvatska ne uspije uspostaviti učinkoviti zakonodavni okvir, izvjesno je da će doći do kršenja obveza prema EU propisima. Stoga je je sukladno našem mišljenju potrebno zadržati oba kaznena elementa, i naknadu za onečišćenje okoliša i prekršajnu novčanu kaznu, kako bi se očuvala učinkovitost i održivost predviđenog sustava. Nadalje, uredba koja propisuje naknadu za onečišćenje treba biti izmijenjena na način da osigurava da će kaznene naknade biti u iznosu dovoljnom da spriječe prijevarno postupanje. Primljeno na znanje Ministarstvo pravosuđa je nadležno za tumačenje prekršajnih i kaznenih odredbi te su one definirane sukladno njihovom tumačenju.
33 Crodux derivati dva d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ , Članak 23. Što ako korisnik električne energije u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu izračuna da mu je preskupo nabavljati električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koriste obnovljive izvore energije? Platit će kaznu od 10.000 do 150.000 kn i time je stvar završena? Potrebno je definirati prekršajne odredbe u slučaju višestrukog kršenja obveze iz članka 30. stavaka 6. i 7. Primljeno na znanje Obzirom da se radi o javnom sektoru u pitanju je i politička odgovornost tako da se ne očekuje povreda zakonske obveze. Ministarstvo pravosuđa je nadležno za tumačenje prekršajnih i kaznenih odredbi te su one definirane sukladno njihovom tumačenju.