Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izradu studijsko - projektne dokumentacije namijenjene pripremi projekata CGO-a Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZELENA AKCIJA  , Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Dodati: analiza opravdanosti izgradnje pojedinog centra s obzirom na isplativost i ekološku prihvatljivost kroz usporedbu s modelom decentraliziranog gospodarenja otpadom sa lokalnim postrojenjima, temeljeno na zakonskim načelima blizine i samodostatnosti. Primljeno na znanje Pri izradi Pri izradi Studije izvedivosti i Analizi troškova za svaki pojedini centar za gospodarenje otpadom (CGO) trebaju se uzeti u obzir zahtjevi proistekli iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017), ciljevi i mjere vezani uz sustav gospodarenja komunalnim otpadom iz Plana gospodarenja otpadom za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2017.-2022. (PGO RH) (NN 3/2017), kao i zahtjevi iz Vodiča Europske unije za Analizu troškova i koristi investicijskih projekata. Izgrađena, odnosno planirana postrojenja za obradu otpada na lokalnoj razini trebaju se uzeti u obzir kod izrade Studije izvedivosti za svaki CGO, a sukladno PGO RH, u kojem se u poglavlju 3.1.3. navodi da je prilikom planiranja kapaciteta CGO-a potrebno za svaki izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve u gospodarenju otpadom koji se trebaju postići Planom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na širem području obuhvata CGO-a da bi se dosegli ciljevi i opravdao planirani kapacitet.
2 ZELENA AKCIJA  , Prihvatljivi projekti Odlika o implementaciji PGO u suprotnosti je sa samim PGO jer primjerice određuje da će Zagreb i Zagrebačka županija graditi zajednički CGO, a PGO RH određuje da će se u CGO Zagreb obrađivati otpad isključivo nastao samo na prostoru Grada Zagreba. Dakle, ovdje treba maknuti spomenutu Odluku i cijeli poziv formirati na način da dio CGO Zagreb ne može biti neka druga županija bila to Zagrebačka ili Sisačko-moslavačka, jer je to u suprotvnosti sa temeljnim podzakonskim aktom koji regulira gospodarenje otpadom. Primljeno na znanje Plan gospodarenja otpadom Republika Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Narodne novine 3/17) kroz mjeru 1.4.5. određuje gradnju centara za gospodarenje otpadom određujući samo da je navedena mjera uključuje izgradnju građevina za obradu miješanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji preostaje nakon materijalne oporabe i drugog neopasnog otpada. Nadalje da je prilikom planiranja kapaciteta ovih građevina potrebno izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve propisanim HR i EU zakonodavstvom kao i ovim Planom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na području obuhvata projekta da bi se dosegli ciljevi i opravdao kapacitet. Mjerom se ne definira područje obuhvata projekta već se utvrđuju ciljevi i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planirana infrastruktura potrebna za ostvarivanje zadanih ciljeva. Imajući u vidu Izvješće o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu iz 2017. godine, objavljeno na: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20napretku%20Sporazuma%20o%20partnerstvu_FINAL%20CLEAN.pdf , Poglavlje 3. (Samo za izvješće za 2017.) – mjere koje su poduzete radi ispunjavanja ex-ante uvjeta utvrđenih u sporazumu o partnerstvu (članak 52. stavak 2. točka (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013) Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.2022. sastavni je i obvezni dio Poziva.
3 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.  , Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Molimo potvrdu dopuštanja jedinstvenog projektnog zadatka za izradu studijsko-projektne dokumentacije koja između ostaloga uključuje opis zadatka za izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi i izradu Studije utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Dokumentacija Poziva izrađena je u cijelosti na način da se pri ocjenjivanju projektnih prijedloga jasno može procijeniti zrelost istih, što će biti dokazivo i dostavljenim ponudama u sklopu projektnih prijedloga. Dostava odvojenih projektnih zadataka za izradu Studije izvedivosti i Studije utjecaja na okoliš traži se isključivo radi učinkovitije provedbe postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga i ni na koji način ne uvjetuje kako će prijavitelj/korisnik definirati opseg postupaka javne nabave.