Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Jurković PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA Općenito je gotovo smiješno da se kremiranje ekshumiranih ne može obaviti u RH nego Ljubljana zarađuje na tome. Nije prihvaćen Navedeni Pravilnik ne uređuje rad krematorija u Zagrebu, već način obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba u cilju onemogućavanja širenja zaraznih bolesti.
2 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 1. Uz zahtje za izdavanje sprovodnice treba navesti podatke: 1. preslika prometne dozvole pogrebog vozila ili podaci o vozilu kojim će se prevoziti umrla osoba 2. naziv pogrebnog prijevoznika / pogrebnika 3. potvrda o smrti - preslika 4. smrtni list - preslika 5. podaci o podnositelju zahtjeva - ime i prezime, adresa te njegov potpis 6. potvrda groblja iskopa - preslika 7. potvrda groblja ukopa - preslika. U sprovodnici trebaju biti i podaci o: 1. pogrebnom prijevozniku / pogrebniku - naziv, adresa 2. vrsti pakiranja - kada se umrla osoba ne prevozi pogrebnim vozilom, umrla osoba mora biti u kovinskom lijesu hermetički zatvorenom lemljenjem 3. napomena da je sprovodnica neophoda u RH u slučajevima ekshumacije, zaraznih bolesti i drugih vrsta prijevoza umrle osobe osim pogrebnim vozilom Nije prihvaćen Člankom 12. Nacrta Pravilnika navedeni su podaci koje osoba koja traži odobrenje za prijevoz umrle osobe koja nije bila pokopana. Ona mora priložiti: - presliku potvrde o smrti - presliku osobne iskaznice osobe koja traži prijevoz - presliku prometne dozvole pogrebnog vozila - presliku punomoći ukoliko zahtjev za prijevoz traži druga osoba iz članka 11. stavka 3. Pravilnika. Također, u zahtjevu se moraju navesti sljedeći podaci za osobu koja prijevoz traži: - ime, prezime, datum i mjesto rođenja - vrijeme, mjesto i uzrok smrti osobe - mjesto u Republici Hrvatskoj gdje će umrla osoba biti pokopana - granični prijelaz ukoliko se radi o prijevozu iz Republike Hrvatske - prijevozno sredstvo i registarski broj za cestovno vozilo. Također, ukoliko se radi o zahtjevu za iskopavanje i prijevoz potrebno je uz sve gore navedeno, umjesto potvrde o smrti dostaviti presliku izvoda iz matice umrlih/smrti list te presliku potvrde groblja gdje je umrla osoba pokopana. Sadržaj sprovodnice određen je međunarodnim sporazumom o prijevozu umrlih. Uz točku 3. - Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) određeno je u kojim slučajevima se izdaje sprovodnica. Glede točke 7. napominjemo da se ovim Pravilnikom sprovodnica izdaje u svrhu prijevoza umrle osobe, a samo mjesto ukopa je prethodno pitanje koje pogrebnik mora riješiti prilikom organizacije pogreba.
3 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 2. Članak 2. t.2. - Dodati na kraju rečenice: " , a poklopac se lemi ili lijepi silikonskim ljepilima ili spaja sa samoljepljivom aluminijskom trakom." Članak 2. t.3. - Dodati na kraju rečenice: " , a rubovi vreće/folije se lijepe ili vare u jedinstvenu zatvorenu cjelinu." Članak 2. t.5. - Dodati iza ... stranih država : " , tuzemna i ... (inozemna osig. društva) te opunomoćeni pogrebnik od strane obitelji ili rodoslovnim sljedom nasljednika." Čl.2 bi glasio: Članak 2. Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: 1. sredstvima javnog prijevoza umrlih osoba smatraju se željeznički vagon, brod ili trajekt, zrakoplov ili drugo specijalno prijevozno sredstvo namijenjeno samo prijevozu umrlih osoba (u daljnjem tekstu pogrebno vozilo) 2. hermetički zatvoren kovinski lijes je lijes u koji je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak , a poklopac se lemi ili lijepi silikonskim ljepilima ili spaja sa samoljepljivom aluminijskom trakom za dno kovinskog lijesa 3. hermetički zatvorena vreća/folija je vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija u koju je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak , a rubovi vreće/folije se lijepe ili vare u jedinstvenu zatvorenu cjelinu 4. sigurnosni ventil s filterom je ventil za hermetički zatvoren kovinski lijes ili za hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću/foliju, koji s prječava odvajanje odnosno pucanje spojeva hermetički zatvorenog kovinskog lijesa ili hermetički zatvorene vodonepropusne i plinonepropusne vreća/folije uslijed povećanja tlaka te sprečava širenje neugodnih mirisa. Koristi se prilikom prijevoza u domaćem i međunarodnom zračnom prijevozu pokojnika ili pokopa u grobnicu 5. drugom ovlaštenom osobom koja podnosi zahtjev za prijevoz umrle osobe smatraju se tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, diplomatsko-konzularna predstavništva stranih država, tuzemna i inozemna osiguravajuća društva te opunomoćeni pogrebnik od strane obitelji ili rodoslovnim sljedom nasljednika 6. sprovodnica je posmrtni putni list koji izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu smrti osobe kada je osoba umrla od zarazne bolesti i kada se prijevoz umrle osobe obavlja iz Republike Hrvatske u inozemstvo, a kod iskopavanja i prijevoza umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo istu izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu iskopa. Nije prihvaćen Uz članak 2. točka 2. i 3. - ne prihvaća se jer je važno da se radi o hermetički zatvorenom kovinskom lijesu u koji je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, odnosno hermetički zatvorenoj vreći/foliji koja je vodonepropusna i u koju je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, a način na koji će se to postići (lemljenjem, sintetičkim ljepilom ili nečim trećim u skoroj budućnosti), odredit će sam pogrebnik prema pravilima struke. Uz članak 2. točka 5. - uvrštavanje tuzemnih osiguravajućih društava se ne prihvaća, budući da strane osobe koje umiru u Republici Hrvatskoj su osigurane putem inozemnih osiguravajućih društava, a za državljane Republike Hrvatske sprovodnicu može ishoditi rodbina ili pogrebnik. Rodoslovni slijed nasljednika definiran je člankom 11. stavak 2. te nema potrebe za ponovnim navođenjem. Ne prihvaća se uvrštavanje opunomoćenog pogrebnika, iako je njegova uloga u organizaciji i ishođenju dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka definirana odredbom članka 4. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 36/15) jer bilo koja fizička osoba/građanin može temeljem pisane punomoći obavljati radnje u ime i za račun naručitelja usluge. Uz članak 2. točka 4. - u definiciji sigurnosnog ventila s filterom je pojam zračni, jer se člankom 5. određuje da se prijevoz umrle osobe koja nije bila pokopana, a čiji uzrok smrti nije naveden u članku 4. stavak 1. Pravilnika, a ako se ista prevozi sredstvima javnog prijevoza, izuzev pogrebnim vozilom, prevozi u hermetički zatvorenom kovinskom lijesu ili hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj ili plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji koja mora imati sigurnosni ventil s filterom.
4 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 3. Čl. 3. st. 3. – iza „... smjestiti u kovinski“ dodati: „lijes ili hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću/foliju i u“ ...drveni lijes Čl. 3. bi glasio: Članak 3. (1) Umrla osoba koja je bila pokopana, može se prenositi ili prevoziti u hermetički zatvorenom kovinskom lijesu ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji . (2) Hermetički zatvoren kovinski lijes, odnosno hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija stavljaju se u drveni lijes bez obzira kojim se prijevoznim sredstvom prevoze. (3) Ostaci umrle osobe koji se radi prijevoza iskopavaju nakon proteka vremenskog razdoblja od deset godina od dana pogreba moraju se smjestiti u kovinski lijes ili hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću/foliju i u drveni lijes. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija, a prihvaća se kovinski i drveni lijes.
5 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 3. U članku 3. stavku 2. treba naglasiti da se umrla osoba koja je bila pokopana može prenositi ili prevoziti u hermetički LEMLJENJEM zatvorenom kovinskom lijesu - ako se prenosi ili prevozi drugim vrstama prijevoza, a ukoliko se prenosi i prevozi u pogrebnom vozilu dovoljna je hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija. Stavak 2. je u redu. U stavku 3. članka 3. riječ "ILI" treba zamijeniti rječju "I", odnosno da se ostaci umrle osobe koji se radi prijevoza iskopavaju nakon proteka razdoblja od 10 g od dana pograba moraju smjestiti u kovinski I drveni lijes. Djelomično prihvaćen Uz članak 3. stavak 2. - ne prihvaća se jer je važno da se radi o hermetički zatvorenom kovinskom lijesu u koji je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, odnosno hermetički zatvorenoj vreći/foliji koja je vodonepropusna i plinonepropusna i u koju je sprječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, a način na koji će se to postići (lemljenjem, sintetičkim ljepilom ili nečim trećim u skoroj budućnosti) odredit će sam pogrebnik prema pravilima struke. Uz članak 3. stavak 3. - prihvaćen.
6 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 4. Članak 4. st.1. – Iza „...hermetički zatvoren ...“ brisati riječ „lemljenjem“. Dodati „ ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji Članak 4. st.2. – Iza „...hermetički zatvoren ...“ brisati riječ „lemljenjem“. Dodati „ ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji Čl. 4. bi glasio: Članak 4. (1) Umrla osoba koja nije bila pokopana, a umrla je od crnog prišta, difterije, kolere, kuge, trbušnog tifusa, virusnih hemoragijskih groznica (Ebola, Lassa i Marburg, denge), žute groznice, vCJ i sindroma stečenog nedostatka imuniteta, može se prevoziti u kovinskom lijesu koji je hermetički zatvoren ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji. (2) Kovinski lijes koji je hermetički zatvoren ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji stavlja se u drveni lijes bez obzira kojim se prijevoznim sredstvom prevozi. (3) Umrla osoba iz stavka 1. ovoga članka, mora biti zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom, a praznina kovinskog lijesa ispunjena piljevinom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se radi o malom broju određenih zaraznih bolesti za koje se traži izrijekom lemljenje, kao što su predložile strukovne ogranizacije.
7 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 5. Čl. 5. st.1. – Iza riječi „... smještena u“ dodati „ „drveni“. Ostali dio rečenice brisati (nepotreban), jer se svaki drveni sanduk pozpuno zatvara (poklopac na/sa dnom) i učvršćuje sa vijcima da se ne može sam otvoriti prilikom transporta. Čl.5. st.4. – Smatramo da je 48 sati od časa smrti do samog preuzimanja pokojnika za transport u dosta slučejeva pre kratak vremenski period, jer imamo vikende, blagdane, ne mogućnost obitelji da obave bolničku proceduru, nema slobodnih termina za ukop na groblju, ... , a pogotovo kada treba ishoditi dodatnu dokumentaciju za međunarodni prijevoz. Zbog takvih slučajeva se pokojnici smještaju u rashladnu komoru i po nekoliko dana. Preformulirati ovaj stavak ili dodati max vrijeme od nekoliko dana zbog gore navedenog. Članak 5. bi glasio: Članak 5. (1) Umrla osoba koja nije bila pokopana, a čiji uzrok smrti nije naveden u članku 4. stavak 1. ovoga Pravilnika, mora biti smještena u drvani lijes (2) Ako se umrla osoba prevozi sredstvima javnog prijevoza, izuzev pogrebnim vozilom, mora biti smještena u hermetički zatvoren kovinski lijes ili u hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu pokojničku vreću/foliju . (3) Hermetički zatvoren kovinski lijes, odnosno hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija, moraju imati sigurnosni ventil s filterom te se stavljaju u drveni lijes. (4) Prijevoz umrle osobe iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti u naj kraćem roku od časa/vremena smrti Djelomično prihvaćen Uz članak 5. stavak 1. - prihvaća se odbacivanje riječi "od tvrdog drveta", tj. koristiti će se samo izraz "drveni lijes", a ne prihvaća se odbacivanje ostalog dijela rečenice tj. "koji je napravljen tako da se može potpuno zatvoriti". Uz članak 5. stavak 4. - ne prihvaća se jer je člankom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 131/17) određeno u kojem roku se obavlja pokop umrle osobe nakon što je utvrđena smrt, a to je najkasnije 48 sati od trenutka smrti pa stoga niti prijevoz ne može biti kasnije.
8 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 5. U članku 5. stavak 2. treba definirati da ako se umrla osoba prevozi sredstvima javnog prijevoza , IZUZEV POGREBNIM VOZILOM, da mora biti smještena u hermetički lemljenjem zatvoren kovinksi lijes, a ne u hermetiki zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu pokojničku vreću / foliju. U stavku 3. treba dodati da je sigurnosni ventil s filterom nužan samo kod prijevoza umrle osobe u zračnom transportu! U stavku 4. treba maknuti odredbu o "roku od 48h", jer u praksi je često nemoguće ispoštovati taj rok , pa su u prekršaju i pogrebni prijevoznik i groblje. Prijevoz umrle osobe mora se obaviti u NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU od časa smrti, pod dodatnim uvjetom da je umrla osoba pravilno zbrinuta. Nije prihvaćen Uz članak 5. stavak 2. - ne prihvaća se jer je važno da se radi o hermetički zatvorenom kovinskom lijesu u koji je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, odnosno hermetički zatvorenoj vreći/foliji koja je vodonepropusna i u koje je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, a način na koji će se to postići (lemljenjem, sintetičkim ljepilom ili nečim trećim u skoroj budućnosti) odredit će sam pogrebnik po pravilima struke. Uz članak 5. stavak 3. - ne prihvaća se jer je po sugestiji struke uvršten sigurnosni ventil s filterom prilikom prijevoza svim sredstvima javnog prijevoza, izuzev pogrebnog vozila. Uz članak 5. stavak 4. - ne prihvaća se jer je člankom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 131/17) određeno u kojem roku se obavlja pokop umrle osobe nakon što je utvrđena smrt, a to je najkasnije 48 sati od trenutka smrti pa stoga niti prijevoz ne može biti kasnije.
9 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 6. Čl.6. – Iza riječi „...200 mikrona sa zatvaračem“ - dodati: „ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji“ Čl. 6. bi glasio: Članak 6. Umrla osoba koja nije bila pokopana, a umrla je od zarazne bolesti navedene u članku 4. stavak 1. ovoga Pravilnika, može se prevoziti u svrhu kremiranja, ako je: - zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom ; - stavljena u plastičnu vreću od polietilena debljine minimalno 200 mikrona sa zatvaračem ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji; - smještena u lijes izrađen od mekog drveta bez metalnih i plastičnih spojeva, s time da praznina lijesa bude ispunjena piljevinom. Prihvaćen Prihvaćen.
10 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 7. NAPOMENA: Trebalo bi u Pravilniku omogućiti kremiranje posmrtnih ostataka već ukopanih umrlih osoba, jer je bilo dosta upita građana za tu mogućnost. Npr. - dodatni Čl. 6A. Krematoriji u EU, kao i u Sloveniji - krematorij u Ljubljani obavljaju kremaciju exhumiranih preminulih osoba i posmrtnih ostataka. Nije prihvaćen Navedeni Pravilnik ne uređuje rad krematorija u Zagrebu, već način obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba u cilju onemogućavanja širenja zaraznih bolesti.
11 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 9. U članku 9. stavak 3. riječ "furgonu" zamijeniti riječima "pogrebnom vozilu". Nije prihvaćen U navedenome članku 9. stavku 3. piše pogrebno vozilo, a ne furgon.
12 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 10. Čl. 10. st.1. – Kako smo do sada već obrazložili da se lijes sa preminulom osobom oprema dodatno za zračni prijevoz i da niti jedan zrakoplov nema poseban prostor za lijes koji je odvojen od ostale prtljage. Iza riječi „... zračnom prometu“ – dodati: „ samo u prostoru za prtljagu“ - a izbaciti daljni tekst . Čl. 10. st.3. – iza riječi „ ... ventil s filterom,“ obrisati „te“ – dodati: „koji se“ stavlja u drveni lijes – dodati: „a koji se prekriva/omata jutenim platnom ili se stavlja u transportnu vreću za lijes ili se stavlja u drveni sanduk“ Čl. 10. bi glasio: Članak 10. (1) Umrla osoba može se prevoziti zrakoplovom u redovitom zračnom prometu samo u prostoru za prtljagu. (2) Ako se umrla osoba prevozi posebnim zrakoplovom, može se prevoziti i u putničkoj kabini. (3) Umrla osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka prevozi se u hermetički zatvorenom kovinskom lijesu, odnosno u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji, koji moraju imati sigurnosni ventil s filterom, koji se stavljaju u drveni lijes, a koji se prekriva/omata jutenim platnom ili se stavlja u transportnu vreću za lijes ili se stavlja u drveni sanduk . Nije prihvaćen Uz članak 10. stavak 1. - svjesni smo da ne postoji poseban prostor u prtljažniku aviona, ali smo stava da bi zbog pijeteta prema pokojniku ipak trebali prikladno odvojiti prostor od ostale prtljage. Uz članak 10. stavak 3. - ne prihvaća se jer uvjeti navedeni u Pravilniku ne brane i ne onemogućavaju pogrebnika da koristi pri prijevozu u zračnom prometu i transportne vreće za smještaj drvenog lijesa.
13 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 12. U st. 4. iza riječi "pokopana" dodati tekst ", presliku potvrde groblja gdje će umrla osoba biti pokopana". Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje sprodovnice u svrhu prijevoza umrle osobe, a samo mjesto ukopa jest prethodno pitanje koje pogrebnik mora riješiti prilikom organizacije pogreba.
14 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 14. Čl. 14. – iza riječi“izvijestiti“ – dodati: “ telefonski ili faxom ili elektroničkom poštom“, te riječ „ ...opremanje“ zamijeniti sa : „ prijevoz“. Prodati pogrebnu opremu i urediti pokojnika može i pogrebnik u državi smrti radi ispraćaja pokojnika u gradu od prijatelja prije samog prijevoza u RH. Čl. 14. bi glasio: Članak 14. Osoba koja prevozi umrlu osobu iz inozemstva radi pogreba u Republici Hrvatskoj dužna je o izdanoj suglasnosti za prijevoz, datumu prijevoza i mjestu odakle će se umrla osoba prevesti izvijestiti telefonski ili faxom ili elektroničkom poštom nadležnu diplomatsku misiju, odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi iz koje se umrla osoba prevozi, prije nego što počne prijevoz umrle osobe. Djelomično prihvaćen Prihvaća se, osim dijela koji se odnosi na telefonsko izvještavanje.
15 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 14. U članku 14.iza riječi "prevesti" dodati tiječi " elektroničkom poštom ili faxom", a tekst "prije nego što počne opremanje umrle osobe" zamijeniti tekstom "prije nego što počne prijevoz umrle osobe iz države iz koje se umrla osoba prevozi". Važnim smatramo da se pojednostavi komunikacija sa diplomatskom misijom, odnosno konzularnim opredstavništvom te da se omogući komunikacija putem elektroničke pošte i faxa. Prihvaćen Prihvaćen.
16 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 15.   Čl. 15. st.3. – riječ „pogreb“ – zamijeniti sa: „ispraćaj ili pogrebni ceremonijal“ Čl. 15 . bi glasio: Članak 15. (1) U mjestima u kojima na groblju postoji mrtvačnica, pogreb se obavlja iz mrtvačnice. (2) Ako na groblju nema mrtvačnice, ispraćaj ili pogrebni ceremonijal se obavlja iz stambene ili druge zgrade u kojoj je nastupila smrt osobe koju treba pokopati. (3) Izuzetno, na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove, ispraćaj ili pogrebni ceremonijal se može obaviti i s drugog mjesta. Prihvaćen Prihvaćen.
17 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 16. U st. 1. članka 16. iza teksta "Unutarnji mrtvački lijes mora biti" dodati riječ "lemljenjem". Važno je u Pravilniku naglasiti da hermetički zatvoren kovinki lijes mora biti zalemljen. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer je važno da se radi o hermetički zatvorenom kovinskom lijesu u koji je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, odnosno hermetički zatvorenoj vreći/foliji koja je vodonepropusna i u koju je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak, a način na koji će se to postići (lemljenjem, sintetičkim ljepilom ili nečim trećim u skoroj budućnosti), odredit će sam pogrebnik prema pravilima struke.
18 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 17. Smatramo bitnim da Pravilnik propiše koje je to "odgovarajuće dezinfekcijsko sredstvo". Predlažemo da uz kemijska sredstva bude propisana mogućnost dezinfekcije OZONOM. Nije prihvaćen Sukladno odredbi članka 10. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) dezinfekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili kemijske mejre koje se poduzimaju s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama na površinama, u prostorijama, objektima, uređajima, priboru te opremi. Vrsta dezinfekcijskih sredstava ne može se određivati budući da se radi o dezinfekciji lijesa, grobnice i okoliša, a sam izbor ostavlja se voditelju iskopavanja.
19 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 18. Čl.18. st.1. – iza riječi „i usta“ – dodati. „ , zaštitnu kapu“ Čl.18. bi glasio: Članak 18. (1) Osobe koje rade na iskopavanju umrle osobe ne smiju imati rana, krasta ni posjekotina, a za vrijeme rada moraju nositi zaštitno odijelo, zaštitne rukavice, zaštitnu masku koja prekriva nos i usta, zaštitnu kapu i zaštitnu obuću.. (2) Odjeća i obuća iz stavka 1. ovoga članka ne smije se upotrebljavati u druge svrhe i mora se dezinficirati nakon svake upotrebe. (3) Jednokratna zaštita odjeća mora se zbrinuti na zakonom propisan način. Prihvaćen Prihvaćen.
20 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, Članak 18. U stavku 1. predlažemo da se iza riječi "moraju nositi" doda tekst "kapu ili zaštitu za glavu". Smatramo bitnim da je zaštićena i kosa odnosno glavaa kod iskapanja umrloga. Prihvaćen Iako propisi zaštite na radu propisuju opće obveze poslodavca u svezi s osobnim zaštitnim sredstvima koje radnici upotrebljavaju pri radu. Odabir osobne zaštitne opreme obavlja se na osnovu rizika utvrđenih u procjeni rizika za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna oprema mora osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućava normalno odvijanje radnih aktivnosti te da je udobna radniku.
21 UDRUGA POGREBNIKA HRVATSKE PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA, PRILOG PRILOG - SPROVODNICA ZA PRIJENOS UMRLE OSOBE LAISSEZ-PASSER FOR A CORPSE b) OSTALI PODACI – u t.7. dodati naziv pogrebničke tvrtke ili pogrebničkog obrta koji je preuzeo i prevozi preminulu osobu iz inozemstva u RH ili iz RH u inozemstvo, jer je bitna tvrtka i pogrebnik ( registrirana tvrtka/obrt - porezni obveznik i ovlašteni pogrebnik po Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti N.N. 36/15), a ne član obitelji ili prijatelj koji se vozi u pogrebnom vozilu. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da se briše ime i adresa pratitelja umrle osobe.