Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Božidar Jurić I.OPĆE ODREDBE, Predmet i primjena Uredbe u ovom članku, predlažem dopunu u stavku 2 ,dodavanjem riječi a iza riječi "propisima"... "od Nacionalne i Domovinske sigurnosti" , tako bih stavak 2 u ovom članku glasio: "(2) Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se koristi za potrebe obrane u skladu s posebnim propisima od Nacionalne i Domovinske sigurnosti." Nije prihvaćen Predloženi komentar obuhvaća užu zakonsku regulative od predložene.
2 Josip Brozović I.OPĆE ODREDBE, Predmet i primjena Uredbe U članku 16. dodati novu točku koja bi trebala glasiti:Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem koji su u vlasništvu RH temeljem Zakona o proglašenju zemljišnih i njima sličnih zajednica općenarodnom imovinom obavlja se na načelu održivog gospodarenja šumama, na način i uz uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima,ali u korist jedinica lokalnih samouprava na čijem se području nalaze te šume i šumska zemljišta, i to na način da od ukupne godišnje dobiti najmanje 80% dobiti uprihode jedinice lokalne samouprave s tog područja. Osim toga u članku 67.stavku 2. riječi; Šumski doprinos u visini od 5%" mijenja se u riječi" Šumski doprinos u visini od 5% za fizičke osobe i manje šumoposjednike, te u visini od 20 % za javnog šumoposjednika". Nastavno u stavku 3.,iza riječ infrastrukture, dodaje se zarez te riječi: "kao i zimsko čiščenje nerazvrstanih prometnica" Pitanje povratka Zemljišnih Zajednica je kompleksno i dugotrajno! Smatram da bi se pravednijom raspodjelom dobiti između HŠ i JLS ovim prijedlogom Zakona ta nepravda mogla ispravit odmah i to bez ikakvih gubitaka za Državni proračun! Naravno , ako predlagatelj Zakona uistinu razmišlja o razvoju ruralnih krajeva, prije svega Gorskog kotara koji je nakon tri elementarne katastrofe u nepune četiri godine devastiran! Ukoliko pak , predlagatelji Zakona razmišljaju da bi u Direkciji HŠ trebalo dodatno otvarati nepotrebna radna mjesta na štetu sjekača, traktorista i sl. onda nema baš nikakve potrebe za donošenjem novog Zakona. Nije prihvaćen Navedena problematika nije predmet ovog Nacrta prijedloga Uredbe
3 PRIUS FRUCTUS d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Svrha zakupa Predlažemo dodavanje odredbe da se šumsko zemljište koje je u prostorno planskoj dokumentaciji određeno u druge namjene ne može davati u zakup pašarenja niti drugim namjenama, jer u tom slučaju dolazi do sukoba odredbi Prostornih planova i oderedbi ove Uredbe. Primejerice, investitor odluči krenuti u realizaciju projekta koji mu je prostono planskom dokumentacjom omogućen, no isti u tom slučaju ne može realizirati jer je na istome dat u zakup namjene pašarenja. Tko bi u tom slučaju snosio troškove prenamjene, odnosno nastale štete osobi kojoj će biti onemogućeno rješavanje imovinsko pravnih odnosa na predmetnom obuhvatu odnosno daljnji razvoj projekta, a takvih slučajeva će zasigurno biti jer ih je i do sada bilo. Stoga predlažemo da se ovakva odredba unese u ovu Uredbu. Nije prihvaćen Ne postoji zakonska pretpostavka za davanje šumskog zemljšta u zakup u predložene svrhe. Na šumskim zemljištima do Izmjena i dopuna Zakona o šumama (94/14.) bilo je moguće osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada. Izmjenama i dopunama Zakona sve površine koje su bile na Odlukama Vlade Republike Hrvatske izdvojene sui z šumskogsopodarskog područja Republike Hrvatske i to cca 25.000 ha, od toga je konzumirano svega 5.000 ha.
4 PRIUS FRUCTUS d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Svrha zakupa Sa svrhom usklađivanja s drugim zakonskim odredbama potrebno je dodati u članak 3 "Svrhe zakupa",u stavak 1 toč. 4. osnivanje zakupa u poljoprivredne namjene podizanja višegodišnjih nasada i drugih nasada koji nisu višegodišnji, jer se na ovakav način uređivanja davanja u zakup šumskog zemljišta dolazi do sukoba između namjena zemljišta na način da iste površine daju u zakup za podizanje višegodišnjih nasada i pašarenja. U prošlosti je već dolazilo do ovakvih situacija, a sam imam iskustvo kada su Hrvatske šume u zakup pašnjaka dale površinu koja je Odlukom Vlade RH definirana kao površina za podizanje višegodišnjih nasada. Kao što vam je poznato, osobito u Dalmaciji u zakup su date 1000 hektare te se je time onemogućio daljnji razvoj poljoprivredne proizvodnje višegodišnjih nasada i drugih nasada koji nisu višegodišnji, a samim time i onemogućene su aplikacije na strukturne fondove EU. Ozbiljno vas pozivam da istražite gore navedeno jer ovim putem dolazi do favoriziranja stočara, uz svo dužno poštovanje kolegama poljoprivrednicima ali je potrebno i ovo uskladiti sa člankom 3 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) u kojem se jasno navodi da se poljoprivrednim zemljištem smatraju i ostale površine koje se može privesti poljoprivrednoj namjeni, odnosno time i šumska zemljišta, a što ovdje nije usklađeno sa odredom akta višeg reda, odnosno predmetna Uredba nije usklađena sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Sukladno svemu gore navedenom zemoljavam vas da uzmete u obzir sve gore navedeno te da se navede da se u zakup može dati šumsko zemljište u svrhu podizanja višegodišnjih nasada, ukoliko je komercijalna vrijednost zemljišta veća nego troškovi privođenja šumskog zemljišta poljoprivrednoj namjeni. Nije prihvaćen Šume i šumska zemljišta koja se prostornim planom proglase građevinskim područjem, izdvajaju se iz šumskogpodaskog područja Republike Hrvatske i u nadležnosti su Tijela (središnjeg tijela državne uprave nadležnog za raspolaganje nekretninama).
5 OPG Murgić Jure UREDBUO NAČINU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, II. DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA Poštovani, u članku 4.st.1 stoji da Ministarstvo na prijedlog Hrvatskih šuma daje šumsko zemljište u zakup što je točno ali svu pripremu dokumentacije oko pripreme javnog poziva moraju pripremiti zainteresirani poljoprivrednici(posjedovni list,vlasnički list,suglasnost lokalne šumarije,suglasnost odjela za ekologiju Uprave šuma,itd...) i nakon toga ide javni poziv.Hrvatske šume kao društvo su totalno nezainteresirane za davanje zemljišta u zakup,a nisu ni svjesni koliko imaju zemljišta koje se može koristiti za pašarenje i koliki prihod mogu ostvariti od toga. Veliki dio tog zemljišta Hrvatske šume ne žele dati u zakup jer se pozivaju na njihov interni Naputak o postupanju oko zakupa br.01-15-7225/01 od 21.12.2015. u kojem stoji da se predlažu čestice koje čine proizvodno tehnološke cjeline izbjegavajući površine s enklavama u privatnom vlasništvu. To je u stvarnosti neizvedivo jer u principu sve velike čestice u vlasništvu RH koje su pašnjak imaju unutar sebe i privatne čestice. Npr. kod mene čestica od 130 ha ne može ići u zakup jer unutar nje ima 4,5 ha privatnog u 13 malih čestica. To nema smisla jer te male čestice su jasno vidljive i u većini slučajeva zapuštene .Isto tako nedaju zakup ako je čestica u suvlasništvu,što isto nema smisla.Npr.imamo česticu od 125 ha,RH ima 123 ha a 2 ha je privatnog i oni to nedaju u zakup,dok se poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH koje je u suvlasništvu daje u zakup u onolikoj površini čestice koliko je RH vlasnik. Tako bi trebalo biti i sa šumskim zemljištem i omogućiti lokalnom stanovništvu da dobije zemlju u zakup jer do sad Hrvatske šume su odbijale sve zainteresirane opravdavajući se na suvlasništvo. U Lici je sigurno 70 % čestica koje su pašnjaci a vode se kao šumsko zemljište u suvlasništvu sa RH i stoje neiskorištene. Sad je napokon prilika da se omogući ovom Uredbom riješenje ovog problema na zadovoljstvo svih poljoprivrednika RH koji jedva čekaju da mogu zakupiti pašnjake i pravno regulirati odnose sa RH a u ostalom i Hrvatskih šuma kojima bi se povećao prihod i stavilo bi se šumsko zemljište u funkciju(gdje stoka pase nema požara, a tako ni država nema troška gašenja požara).Prijedlog bi bio i da se taj Naputak ukine i da se takve površine daju u zakup a privatno zemljište koje je zapušteno isto da u zakup sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu,čl.14. U članku 4,st 5. treba promijeniti da se u obzir uzimaju ukupne PRIHVATLJIVE površine zemljišta u ARKOD sustavu. Obrazloženje: kod zakupa plaćamo katastarske površine za pašarenje a u stvarnosti nije sve iskoristivo. Kod unošenja zemljišta u ARKOD sustav sve neprihvatljive površine(kamen,grmovi veći od 100 m2) se izbacuju i nakon toga se primjenjuje koeficijent prihvatljivosti.Npr, površina od 10 ha u Arkodu je 6 ha. A tako je i za ispašu jer u biti stoka pase na 6 ha. Nije prihvaćen Članakom 37. Zakona o šumama je određeno što se može planirati u šumi i na šumskom zemljištu, te se ovakav prijedlog ne može prihvatiti.
6 OPG Murgić Jure UREDBUO NAČINU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, II. DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA Poštovani, kod davanja u zakup šumskog zemljišta u svrhu pašarenja trebalo bi omogućiti slijedeće: - izgradnju nadstrešnica za sklanjanje stoke sukladno Zakonu o zaštiti životinja ,Pravilima višestruke sukladnosti(SMR 18),Uredbi Vijeća (EZ) 889/2008 o ekološkoj proizvodnji(PRILOG III) i Pravilniku o jednostavnim građevinama 112/17(članak 2.,st.18b). Obrazloženje:većina pašnjaka koji su na šumskom zemljištu koristimo kao pregonske pašnjake i udaljeni su od samih farma te stoga postojeće objekte nemožemo koristiti za sklanjanje stoke,a po staroj Uredbi nismo bili u mogućnosti raditi nikakve nadstrešnice za stoku na šumskom zemljištu našli smo se u velikim problemima jer nismo u mogućnosti ispuniti Zakone i pravilnike koji nam se nalažu kao stočarima a i u ispunjenju obveza za IAKS mjere ruralnog razvoja. -postavljanje električnog pastira za čuvanje stoke minimalne visine žice na 90 cm Obrazloženje:električni pastir bi morao biti kao obveza zakupnika da može spriječiti stoku da ne radi štetu na zemljištu koje nije predmet zakupa a ujedno i temelj ispunjenja obveze mjere 11 Ekološki uzgoj programa ruralnog razvoja(EZ 889/2008) gdje stoji da ekološke površine moraju jasno i vidljivo biti odvojene od konvencionalnih,a što se tiče visine žice od minimalno 90 cm to je zbog migriranja divljači pošto se radi većinom o gorsko planinskom području. Nije prihvaćen Osobni komentar.
7 OPG Murgić Jure II. DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, Izbor ponuditelja Poštovani, u članku 7,st2,točka 1 trebalo bi izmijeniti uvjet izračuna uvjetnih grla koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva da to bude MJESEC koji prethodi objavi javnog poziva. Obrazloženje:Npr.u ovoj godini širim stado sa 60 junica koje su oteljene na OPG-u i zemlja za ispašu mi je potrebna a u prošloj godini se ti podatci ne vide ili u prošloj godini imamo 50 junica koje nose 0,6 UG,a u ovoj 1 UG kad su napunile 2 godine ili se otelile što je razlika od 20 UG na istim životinjama.. Takav izračun nas stavlja kao nekonkurentne a u biti zemljište nam je jako potrebno. Prihvaćen Ova odredba je usklađena sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.