Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE U članku 4. Pravilnika propisuje se čime se dokazuje svojstvo pokojnika iz članka 3. stavka 1. Pravilnika ali se ne navodi čime se dokazuje svojstvo pokojnika, odnosno osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona. Naime, članak 4. stavak 3. Zakona propisuje da je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i svaka osoba koja je bila pripadnik borbenih postrojbi, a čiji su članovi obitelji temeljem njegova smrtnog stradavanja na redovitoj isplati obiteljske invalidnine u trenutku stupanja na snagu Zakona, a stavak 4. propisuje da članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz stavka 3. mogu ostvariti prava po Zakonu koja ostvaruju članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. S obzirom na činjenicu da osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona ne može dobiti potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potrebno je propisati čime dokazuje svojstvo pokojnika (npr. rješenje o priznatom pravu na obiteljsku invalidninu i/ili neki drugi dokaz). Navedeno se analogno odnosi i na članak 6. Pravilnika vezano uz dokazivanje svojstva pokojnika, odnosno osoba iz članka 4. stavka 1. Zakona. Članak 13. Pravilnika propisuje da se na zahtjev ovlaštenih osoba ukop pokojnika može obaviti i izvan mjesta njegovog posljednjeg prebivališta ali nigdje u Pravilniku nije jasno navedeno tko snosi troškove polovice predviđenog iznosa za ukopno grobno mjesto, da li je to prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu posljednjeg prebivališta ili prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu ukopa pokojnika. Članak 16. Pravilnika propisuje da vojne počasti odaje nadležna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske odnosno hrvatske policije, ovisno o podacima iz pribavljene potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. S obzirom na činjenicu da osobe iz članka 4. Zakona ne mogu dobiti potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potrebno je propisati koja je postrojba nadležna za odavanje vojnih počasti u tom slučaju, te regulirati pitanje koje podatke o postrojbi i činu unijeti u rubriku zahtjeva za odavanje vojne počasti, odnosno na koji način pribaviti potrebne podatke. Članak 28. Pravilnika propisuje da obitelji HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i ukopanih izvan Republike Hrvatske, imaju pravo na podmirenje razlike troškova ukopa ako u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnesu zahtjev za povrat troškova. Budući se jedino u ovome članku spominju troškovi ukopa izvan Republike Hrvatske, odnosno nigdje u Pravilniku nije izrijekom navedeno koji se troškovi snose u slučaju ukopa izvan Republike Hrvatske, a prema članku 137. stavku 3. Zakona Ministarstvo snosi troškove prijevoza i ukopa iz stavka 1. i 2. istoga članka i izvan područja Republike Hrvatske, da li smo pravilno shvatili da se u tom slučaju snose svi troškovi prijevoza i ukopa navedeni u članku 3. i 5. Pravilnika i u istim iznosima (grobno mjesto, pogrebna oprema i ostalo) uz napomenu da sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika vojne počasti mogu na zahtjev obitelji biti odane kod ispraćaja posmrtnih ostataka s područja Republike Hrvatske. Članak 28. Pravilnika propisuje da samo obitelji HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika koji su ukopani izvan Republike Hrvatske, imaju pravo na podmirenje razlike troškova ukopa ako u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnesu zahtjev za povrat troškova. Da li smo pravilno shvatili da obitelji HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika a ukopanih na području Republike Hrvatske nemaju pravo na podmirenje razlike troškova ukopa. Članak 29. Pravilnika propisuje da obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 4. Zakona umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, imaju pravo na povrat troškova ukopa do iznosa propisanog ovim Pravilnikom ako u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnesu zahtjev za povrat troškova na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z3) uz koji se prilažu originali računa i dokazi o pravu na troškove. Da li smo pravilno shvatili da obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 4. Zakona (pretpostavka je da se odnosi i na obitelji umrlih HRVI-a) imaju pravo na sve troškovi prijevoza i ukopa navedene u članku 3. i 5. Pravilnika i u istim iznosima. Napominjemo da smo uz članak 4. i 16. već ukazali na potrebu propisivanja dokaza kojim se dokazuje svojstvo pokojnika budući da osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona ne mogu dobiti potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te koja je postrojba nadležna za odavanje vojnih počasti u tom slučaju, koje podatke o postrojbi i činu unijeti u rubriku zahtjeva za odavanje vojne počasti, odnosno na koji način pribaviti potrebne podatke. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 4. se prihvaća te je dodano da se svojstvo pokojnika iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dokazuje potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, odnosno izvatkom iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili izvršnim rješenjem o priznatoj obiteljskoj invalidnini za hrvatske branitelje iz članka 4. Zakona. U svezi primjedbe uz članak 13. skrećemo na pozornost na članak 9. kojim je određeno da su jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona. To znači da troškove polovice grobnog mjesta kod ukopa van mjesta prebivališta, snosi isključivo obitelj pokojnog. Primjedbe u svezi članka 16. se uvažavaju. U svezi članka 28. napominjemo da je za troškove prijevoza izvan RH bilo potrebno propisti prijelaznu odredbu jer je to novo pravo te je ovo pravo potrebno nadoknaditi svim onom korisnicima koji su umrli od stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN,br. 121/17) do stupanja na snagu ovoga pravilnika. Troškovi prijevoza unutar RH mogli su se ostvariti i po prijašnjem Zakonu, odnosno Pravilniku koji je trenutačno na snazi do stupanja na snagu ovog Pravilnika te za tu skupinu nema potrebe propisivati prijelaznu odredbu. U svezi primjedbe navedene pod točkom 7. ističemo da je potreba dokumentacija propisana člancima 4. i 6., a MORH je nadležan za odavanje vojne počasti.
2 URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE Čl.14 st.4. Pravilnika propisuje da je nadležno prvostupanjsko tijelo dužno osigurati pasivno dežurstvo za slučajeve nastupa smrti i potrebe za ukopom umrlih HRVI i HB iz Domovinskog rata u dane vikenda ili druge neradne dane zbog nepostojanja odgovarajuće mrtvačnice s hladnjačom. Mišljenja smo da odabir pasivnog dežurstva u Uredima državne uprave povlači niz kadrovskih, financijskih, tehničkih i organizacijskih problema. U većini Ureda državne uprave u Odjelima za HB kao i u Ispostavama Ureda, poslove vezane za organizaciju pokopa obavlja jedan službenik, što bi značilo da je jedna osoba sve neradne dane u godini pasivno dežurna. Slažemo se da postoje mjesta koja nemaju odgovarajuću mrtvačnicu s hladnjačom, ali napominjemo da je velik broj poduzeća ( gradska i privatna ) koja uz ostale usluge nude i uslugu hladnjače te nije nužno ukop izvršiti istoga dana. Djelomično prihvaćen Kako bi se prvostupanjim tijelima omogućila priprema za provedbu ove odredbe, stupanje na snagu ove odredbe će se odgoditi do 1. siječnja 2019.
3 Ante Božidar Jurić PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE Predlažem da se umjesto troškova/cijena navedenim u ovom Pravilniku izraženim u kunama promijeni za izraz " VRIJEDNOSNI BOD " a koji bih se usklađivao 1 (JEDNOM) godišnje po važećim tržišnim cijenama subjekta za obavljanje pogrebnih usluga, cijenama ukopnih mjesta...itd " *Obrazloženje: cijene i troškovi izraženi u kunama u ovom prijedlogu Pravilnika ,kada Pravilnik bude usvojen, te stupio na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama" (Članak 32. ovog Pravilnika) biti će osnažen te će se kao takav i provoditi za svo vrijeme osnaženog Pravilnika (do slijedeće izmjene ili dopune, vidljivo da je ovaj trenutni Pravilnik na snazi od 2005. odnosno 2009. godine,što znači 13 ili 9 godina, u tom periodu trenutnog Pravilnika (na snazi), tržišne cijene usluga,ukopnih mjesta i ostalog vezano uz troškovnik ukopa,grobnih mjesta i njegovog održavanja su u nekoliko navrata povećane. Pravično bi bilo da se za vrijeme ovoga Pravilnika stupanjem na snagu ne dovede u pitanje dovođenje u NEPOVOLJAN položaj obitelji ostvaritelja prava po ovom Pravilniku i ZOHBDR članak 137 stavak 14. (NN broj: 121/17) bez obzira na ostvarivanje prava, dali drugi dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ili nakon 5...10...15 godina za vrijeme dok je ovaj Pravilnik na snazi * Kao primjer: danom donošenja ovog Pravilnika (2018. godine) 1 VRIJEDNOSNI BOD = 1 KN, nadalje, 2019. godine (ili 2020. godine) utvrđeno je povećanje cijena/troškova za npr. cca 7% tako bih se usklađivanjem VRIJEDNOSNI BOD povećao u srazmjeru postotka povećanja cijene/usluge te bi 1 VRIJEDNOSNI BOD = 1,07 KN (npr. karikirano radi pojašnjenja.) Nije prihvaćen Nije moguća primjena u tako kratkom roku te ostajemo pri dosadašnjem modelu. Osim toga navedeno bi dovelo do nesigurnosti u planiranju rashoda.
4 URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE Primjena članka 29. prijedloga Pravilnika - u istom se navodi da se uz zahtjev za povrat troškova na propisanom obrascu koji je sastavni dio istoga (Obrazac Z3) prilažu originali računa i dokazi o pravu na troškove. Pitanje: "S obzirom da su originali računa i sva potrebna dokumentacija uz nalog za povrat troškova pokopa ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela već poslani u Ministarstvo hrvatskih branitelja radi isplate, hoćemo li podnositelje zahtjeva upućivati da nam opet od izdavatelja računa dostave original računa ( odnosno ovjerenu kopiju računa ) ili ćemo im uvidom u prethodni predmet utvrditi pravo na povrat troškova ukopa do iznosa propisanog ovim Pravilnikom?“ Primljeno na znanje Te osobe do sada nisu ni mogle ostvariti pravo na troškove pokopa te zahtjevi s računima nisu ni predani uredu, slijedom čega njihove obitelji posjeduju originale račune koji moraju biti priloženi.
5 Ivan Balković OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 3. "vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 s PDV-om)" Treba dodati valutu. Prihvaćen Dodati će se valuta.
6 Marija Strugar OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 4. Temeljem članka 4. svojstvo pokojnika dokazuje se potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, odnosno izvatkom iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Kako se baza o statusima hrvatskih branitelja još uvijek ažurira često se dogodi da u Evidenciji hrvatskih branitelja nema pokojnika ili pak da isti nema status hrvatskog branitelja prema bazi Ministarstva obrane ili MUP-a, pa prema tome nije moguće postupati prema službenoj uputi o korištenju Evidencije u svrhu organizacije pokopa zbog neusklađenosti podataka. Nadalje, u službenoj evidenciji Ministarstva također nije dostupan podatak o pripadnosti postrojbi te činu, koji se traži u samom zahtjevu za ukop uz vojne počasti što traži dodatnu korespondenciju s MO ili MUP-om (osobito neizvedivo u slučaju pasivnog dežurstva), pa prema tome predlažem da se omogući pristup bazi podataka o statusima HB (bazama koje imaju MO i MUP) ili na neki drugi način riješi dostupnost podataka upravo zbog hitnosti postupka organizacije pokopa uz vojne počasti. Nije prihvaćen Člankom je propisna mogućnost pribavljanja ili potvrde o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili izvatka iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Pristup službenoj evidenciji MORH-a ili MUP-a moguć je samo službenim putem. Postrojba nije bitna za samo odavanje vojne počasti jer se vojna počast odaje bez obzira na pripadnost određenoj postrojbi.
7 Ante Božidar Jurić OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 5. U ovom članku (članak 5.) navedeni su troškovi izraženi u kunskoj vrijednosti,što smatram da obitelji ostvaritelja prava po ovom Pravilniku i ZOHBDR (članak 137. stavak 14 (NN broj. 121/17) stavlja u NEPOVOLJAN položaj u odnosu na trajanje važenja ovog Pravilnika (u stvarnosti može važiti 5...10 godina do slijedeće izmjene) a shodno činjenicama tržišne cijene subjekta koje vrše pogrebne usluge mogu biti povećane, i to je za očekivati (obzirom na dugoročnost važenja ovog Pravilnika), tako bi obitelji ostvaritelja prava po ovom Pravilniku i ZOHBDR bila prisiljena platiti razliku (uvećane cijene subjekta za pružanje pogrebnih usluga) što bi ih stavilo u NEPOVOLJAN položaj u odnosu na vrijeme prije povećanja troškova sukladno tržišnim cijenama u vrijeme stupanja na snagu ovog Pravilnika. * Stoga PREDLAŽEM: da se u članku 5. ovog Pravilnika umjesto troškova izraženim u kunskoj vrijednosti ("zabetonirani" iznos danom stupanja na snagu ovog Pravilnika) troškovi izraze u VRIJEDNOSNIM BODOVIMA. * Predlažem da se umetne stavak 2 ovog članka (članak 5.) ovog Pravilnika koji bi glasio: " VRIJEDNOSNI BOD iz stavka 1 Članka 5. ovog Pravilnika, usklađivao bi se 1 (JEDNOM) godišnje po važećim tržišnim cijenama subjekta za obavljanje pogrebnih usluga. " Kao primjer: danom donošenja ovog Pravilnika (2018. godine) 1 VRIJEDNOSNI BOD = 1 KN, nadalje, 2019. godine (ili 2020. godine) utvrđeno je povećanje cijena/troškova za npr. cca 7% tako bih se usklađivanjem VRIJEDNOSNI BOD povećao u srazmjeru postotka povećanja cijene/usluge te bi 1 VRIJEDNOSNI BOD = 1,07 KN (npr. karikirano radi pojašnjenja.) Nije prihvaćen Nije moguća primjena u tako kratkom roku te ostajemo pri dosadašnjem modelu. Osim toga navedeno bi dovelo do nesigurnosti u planiranju rashoda.
8 Marija Strugar OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 5. S obzirom da se na računima većine pogrebnih poduzeća ne nalazi iznos po jedinici za troškove prijevoza već se u dosadašnjoj praksi iznos iskazivao kao 50% ukupnih troškova, kako točno definirati troškove prijevoza u narudžbenicama? Da li je potrebno posebno istaknuti da iznos troškova prijevoza bude iskazan po jedinici, tj. kilometru i da ne smije biti veći od 5 kn/km? Znači li to da ne postoji ograničenje za troškove prijevoza? Primljeno na znanje Troškove prijevoza definirati točno onako kako je određeno Pravilnikom što uključuje i iskaz jedinice po kilometru. Ograničenje troškova prijevoza unutar RH je 5 kn/km. U troškove prijevoza spada preuzimanje i paušal u cijelosti i sam prijevoz do 5 kn/km što je vidljivo u samom računu.
9 Ivan Balković OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 5. Na temelju čega se dolazi do ovakvih iznosa? U većim gradovima, troškovi su često veći. Mislim da čovjek koji je stavio sebe na raspolaganje državi, svoj život i zdravlje, a i njegova obitelj, zaslužuju da RH pokrije u potpunosti sve troškove vezane uz pogreb, na temelju računa kao dokaza. Nije prihvaćen Cilj ovog prava je pokriće minimalnih troškova dovoljnih za osiguranje dostojnog ukopa.
10 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 6. Potrebno je u stavku 1. naznačiti točke a), b), c). Prihvaćen Predloženo se prihvaća.
11 Marija Strugar OSTVARIVANJE PRAVA, Članak 14. Prema članku 14. stavku 4. Pravilnika Prvostupanjsko tijelo dužno je osigurati pasivno dežurstvo sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike bez ostvarenih preduvjeta za funkcionalno izvršavanje predviđene obveze, s obzirom da je člankom 38. stavkom 4. Kolektivnog ugovora definirana samo isplata 10% satnice redovnog rada u tekućem mjesecu za svaki sat pasivnog dežurstva. Kako navedeno ne definira u potpunosti ostale komponente koje su važne, smatram da je nužno točno naznačiti: - da li pasivno dežurstvo obuhvaća dane vikenda (subotu i nedjelju ili samo subotu) te dane državnih blagdana (oba dana u slučaju Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka), - vrijeme pasivnog dežurstva kroz dan (da li podrazumijeva radno vrijeme od 07.00-15.00 sati ili 00.00-24.00 sata), - da li pasivno dežurstvo u vremenu trajanja podrazumijeva i vrijeme postupanja (odlazak u sjedište Prvostupanjskog tijela, omogućavanje podnošenja zahtjeva te operativno organiziranje pokopa uz vojne počasti), - službeno raspolaganje mobitelom, - troškove prijevoza službenika s obzirom da je Kolektivnim ugovorom određeno da se samo satnica povećava 10%, dok isti ne spominje troškove prijevoza (koji su značajni ukoliko je velika udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada). Također, smatram kako je nužno jasno utvrditi i naznačiti provedbu članka 38. stavak 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/2017. i 12/2018.). Nije prihvaćen Važeći kolektivni ugovor definira sve potrebne parametre i situacije. Nije potrebno naznačiti određeni članak Kolektivnog ugovora jer je on promjenjiv, te je iz tog razloga stavljena riječ: "važeći" kako se u slučaju izmjene Kolektivnog ugovora ne bi trebao mijenjati i Pravilnik.