Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split“ u okviru specifičnog cilja 7ii2: Povećanje broja putnika u javnom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga "Sindikat biciklista" 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažemo da se izbaci riječ "alternativne" iz "alternativne vrste prometa s nultom stopom..." i inače iz svih projektnih dokumenata jer se njenim opetovanim korištenjem širi slika o bicikliranju kao načinu prijevoza koji je "za nekog drugog", za čudake, za pojedine rubne skupine i sl., a osim što to nije točno, ide i na štetu ostvarenja ciljeva natječaja. Predlažemo i izbacivanje riječi "dužobalna" jer iako je za očekivati da će većina pažnje biti usmjerena kao obali, može biti štetno ovako proizvoljno unaprijed sužavati prostor djelovanja, s obzirom da urbana aglomeracija seže i do granice s Hercegovinom u unutrašnjost. Nije prihvaćen Formulacija "alternativne vrste prometa s nultom stopom…“ se prvenstveno referira na dodatnu vrstu prijevoza koja s nultom stopom emisije doprinosi općem smanjenju emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš, te ćemo zadržati navedeni termin. Vezano za korištenja termina "dužobalna" riječ je o preporuci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zbog postizanja ciljeva projekta odnosno poboljšanja dostupnosti obalnih gradova kao gravitacijskih centara građanima koji putuju iz prigradskih područja i okolnih manjih mjesta te smanjenja emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš a koje je u značajnoj mjeri moguće postići samo u priobalnom dijelu Aglomeracije, ali ne i u zaobalnom zbog malog broja stanovnika.
2 Udruga "Sindikat biciklista" 2. PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Zabrana partnerstva vjerojatno će uzrokovati isprekidanost i neujednačenost biciklističke infrastrukture (profili, signalizacija i sl.). Prirodno je da na graničnim područjima JLS-ovi zajednički provode projekt pa predlažemo ponovno razmatranje ovog uvjeta, možda uvjetovanjem partnerstva time da je jedna JLS odgovorna za izvršenje projekta i sl. Nije prihvaćen Uzevši u obzir mali broj potencijalnih prijavitelja koji udovoljavaju propozicije natječaja te uvjete i kriterije za specifični cilj 7ii2 "Povećanje broja putnika u javnom prijevozu" iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, smatramo da partnerstvo nije nužno. Konfiguracija terena i nedostatak slobodnih površina na području jedinica lokalnih samouprava (JLS) u priobalnom dijelu Aglomeracije ne omogućavaju da se projektom realiziraju biciklističke staze koje bi povezivale susjedne gradove i općine. Raditi će se nove trase/segmenti biciklističkih prometnica relativno kratkih dužina odnosno neće biti toliko duge da bi eventualno rješavanje graničnih područja ili ujednačavanje signalizacije između JLS opravdavale partnerstvo.
3 Udruga "Sindikat biciklista" 2. PRAVILA POZIVA, 2.4. Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Da ovog uvjeta nema, projekti bi se ocjenjivali prema pokazateljima kvalitete i izvodili bi se najbolji, ali bi se moglo dogoditi da budu koncentrirani u gradu Splitu: ako ga ima, više općina može dobiti projekte, ali će vjerojatno biti prosječno niže kvalitete, s manje korisnika. Predlažemo zamjenu ovog uvjeta blažim tako da ipak bolji projekti dobivaju, a da se ograniči da npr. jedna općina ne može dobiti više od 60% sredstava iz natječaja ili slično. Nije prihvaćen Poziv na dostavu projektnih prijedloga se odnosi na prihvatljive prijavitelje Urbane aglomeracije Split te za cilj ima omogućiti poboljšanje i razvitak infrastrukture za bicikliste u svim jedinicama lokalne samouprave koje uspješno prođu sve faze postupka dodjele i steknu uvjete za dodjelu bespovratnih sredstva. Također, Upravljačko tijelo (MRRFEU) će dodatno doraditi pitanja metodologije odabira projektnih prijedloga, a sve kako bi postupak ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga bio što učinkovitiji te kako si se dobili što kvalitetniji projektni prijedlozi
4 Udruga "Sindikat biciklista" 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Predlažemo dodavanje "postavljanje putokaza za vođenje biciklističkog prometa" pod drugu točku. Osim toga, predlažemo dodavanje sljedećih točaka: - izdavanje karata za kretanje biciklom kroz aglomeraciju ili njezine dijelove korištenjem svih prikladnih vrsta prometnica (staze, trake, greenway, ceste osobito prikladne za vožnju bicikla, kombinirane pješačko-biciklistčke površine) - poticanje intermodalnosti – kombinacija bicikala i javnog prijevoza - postavljanje prometnih znakova za povećanje sigurnosti biciklističkog prometa Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća te je ugrađen u tekst Poziva (poticanje intermodalnosti i postavljanje prometnih znakova za povećanje sigurnosti). Smatramo da dodavanje aktivnosti koja se tiče izdavanja karata biciklističkih ruta nije prihvatljiva aktivnost za financiranje u sklopu specifičnog cilja 7ii2 i ovog Poziva koji je usmjeren na poboljšanje i izgradnju biciklističke infrastrukture u vidu staza, putova, signalizacije i sl.
5 Udruga "Sindikat biciklista" 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Premda razumijemo svrhu ove odredbe, kupnja neizgrađenog zemljišta kao neprihvatljivi trošak može bitno otežati izgradnju biciklističke infrastrukture na dijelovima na kojima bi dobro došla. Preporučamo traženje finijeg rješenja od ovog uvjeta, možda na tragu ograničavanja otkupne cijene prema nekim referentim cijenama, ograničavanje količine takvog zemljišta i sl. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Popis neprihvatljivih troškova naveden je sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 143/214).
6 Udruga "Sindikat biciklista" 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Prvi kriterij za procjenu kvalitete previše je grub jer favorizira jeftinu nepotrebnu stazu (više km za iste novce) na npr. nekoj zabačenoj livadi u odnosu na potrebnu stazu na težem području (npr. izlaz iz Trogira ili prilaz Splitu). S obzirom na to, predlažemo rafiniranje na tragu neke kombinacije sljedećih prijedloga: - davanje veće vrijednosti tj. težinskog faktora svakom kilometru spojeva na prekidima postojećih ruta, npr. proporcionalno dužini spojene rute - kilometri koji spajaju dva naselja računaju se s većim težinskim faktorom - težinski opada prema faktoru vijugavosti rute (tj. potiče se izravnije rute) Ovakva pravila mogu pomoći da se staze pojave tamo gdje daju najveću vrijednost. Razumijemo da u ovom obliku nisu jednostavna za primjenu (osobito kad ih je više u kombinaciji) pa se stavljamo na raspolaganje za pomoć oko njihovog preciznijeg oblikovanja. Primljeno na znanje Imajući u vidu da će Upravljačko tijelo (MRRFEU) dodatno doraditi pitanja metodologije odabira, a koja će u konačnici činiti osnovu za ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedlog, navedene sugestije će se svakako razmotriti, a one najkorisnije eventualno i uzeti u obzir (npr. - kilometri koji spajaju dva naselja računaju se s većim težinskim faktorom). Skrećemo samo pažnju da će se većinom raditi nove trase/segmenti biciklističkih staza relativno kratkih dužina koje nužno ne spajaju jedinice lokalnih samouprava (JLS) odnosno neće biti toliko duge da bi se vrednovala/ocjenjivala njihova vijugavost.