Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Statuta Hrvatske liječničke komore

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Božidar Jurić 1. Skupština, Članak 16. Dopuna Članka sukladno Ustavu Republike Hrvatske kao temelja svih Zakona,Pravilnika i ostalih pravnih akata. USTAV Članak 5. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Članak 12. U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom. U ovom Članku predlažem dopunu pod rednim brojem 24. i to dodati Hrvatsko značenje riječi "ad hoc" iza riječi "osniva" a za to je obrazloženje sukladno Ustavu Republike Hrvatske. Citiranje Ustava Republike Hrvatske i to u Članku 5. i Članku 12. * Članak 5. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. ( u ovom Članku Ustava RH koji je temelj donošenja svih Zakona, Pravilnika i ostalih pravnih akata pozivam se na Stavak 1.) * Članak 12. U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom. ( u ovom Članku Ustava RH pozivam se na Stavak 1 ovog Članka 12. Ustava RH ). Obrazloženje dopune glasi: Ad hoc je latinski izraz koji znači "zbog ovog" ili "zbog ove svrhe". Ovaj se izraz najviše koristi u pravu i diplomaciji. U općenitom smislu "ad hoc" označava neko rješenje za neki specifični problem ili zadaću koji se ne generalizira, te koji se ne smije primjenjivati u druge svrhe. Stoga bi dopuna ovog Članka pod rednim brojem 24. u potpunosti glasio: " 24. po potrebi osniva, zbog određene svrhe ("ad hoc") za potrebe Povjerenstva ili radne skupine. " Prihvaćen Primjedba je prihvaćena način da točka 24. glasi: 24. po potrebi osniva, zbog određene svrhe (ad hoc), povjerenstva ili radne skupine.
2 Ante Božidar Jurić II. USTROJSTVO HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE, Članak 14. U ovom Članku valjalo bih pridodati dopunu kako je to pisano u Članku 7. pod rednim brojem 2 i to riječju "licence" Riječ "licence" pridodati iza riječi "rad" - privremenim ili trajnim oduzimanjem odobrenja za samostalni rad Predlažem dopunu u ovom Članku: tako da bih Člank 14. u konačnici glasio: " - privremenim ili trajnim oduzimanjem odobrenja za samostalni rad (licence) " a kako se to i opisuje u Članku 56. ovog Statuta kao potpuno obrazloženje značenja "odobrenje za samostalni rad - licenca " Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
3 Ante Božidar Jurić VII. ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA), Članak 59. Dopuna ovog Članka sa rednim brojem 6. Predlažem dopuniti ovaj Članak 59. i to dopunom rednog broja 6. : " rješenjem pravomoćne presude nadležnih sudova u RH " Tako da bi ovaj Članak 59. u konačnici sa rednim brojem 6. glasio: " Odobrenje za samostalan rad (licenca) prestaje važiti: 1. istekom vremenskog razdoblja na koje je izdana, 2. na osobni zahtjev liječnika, 3. odlukom disciplinskog tijela Komore, 4. brisanjem liječnika iz Imenika liječnika, 5. smrću liječnika – člana Komore 6. rješenjem pravomoćne presude nadležnih sudova u RH Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Sukladno članku 13. Zakona o liječništvu odobrenje za samostalan rad (licencu) liječniku daje, odnosno uskraćuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Hrvatske liječničke komore. Uvjeti za izdavanje, obnavljanje, zamjenu ili prestanak važenja odobrenja za samostalan rad (licence) uređeni su općim aktom Komore - Pravilnikom o odobrenju za samostalan rad (licenci) Hrvatske liječničke komore.
4 Ante Božidar Jurić 5. Predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore, Članak 37. Dopuna ovog Članka u Stavku 3 Predsjednik može biti opozvan prije isteka mandata u skladu s odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore. Predlažem dopuniti ovaj Članak u Stavku 3 riječima " ovog Statuta iz Članka 7. i Članka 14. i " a koje bi se dodale iza riječi "odredbama" Predloženom dopunom, ovaj Članak 37. Stavak 3 u konačnici bih glasio: " Predsjednik može biti opozvan prije isteka mandata u skladu s odredbama ovog Statuta iz Članka 7. i Članka 14. i Pravilnika o izboru tijela Komore. " Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Osnove za prijevremeni prestanak mandata kao i opoziv mandata predsjednika Komore detaljno su propisani Pravilnikom o izboru tijela Hrvatske liječničke komore.
5 Ante Božidar Jurić 5. Predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore, Članak 34. Dopuna ovog Članka u Stavku 2 Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje pet godina i prestaje danom izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika. dopuniti na kraju Stavka 2 ovog Članka riječima " ili iz Članka 7. ovog Statuta i izmjenjenog Članka 14. (predložena izmjena u Članku 14.) oduzimanjem odobrenja za samostalni rad (licence). " tako da bih ovaj Članak u konačnici glasio: " Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje pet godina i prestaje danom izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika ili na osnovu Članka 7. ovog Statuta i izmjenjenog Članka 14. ,oduzimanjem odobrenja za samostalni rad (licence). " Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Prijevremeni prestanak mandata predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, zbog privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licence), reguliran je odredbama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske liječničke komore.
6 Ante Božidar Jurić 2. Vijeće Komore, Članak 19. Dopuna ovog Članka 14. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština. u ovom Članku dopuniti iza riječi "Skupština" ovim riječima "sukladno Pravilniku i ostalim općim aktom Komore ",tako da bi značenje ovog Članka pod rednim brojem 14. u konačnici glasio: " 14. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština sukladno Pravilniku i ostalim općim aktom Komore " Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća na način da točka 14. glasi: 14. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, sukladno Statutu i drugim općim aktima Komore
7 Vlasta Zajic Stojanović STATUT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE Skupština HLZ-Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja održana 24. ožujka 2018. godine, vezano uz Nacrt Statuta Hrvatske liječničke komore, donijela je zaključak da liječnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebaju , kao i do sada, činiti posebnu izbornu jedinicu i imati svog predstavnika u vijeću. Zaključak kao predsjednica društva iznosim u komentaru i molim da se uvaži. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Antun Lisec STATUT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE U Nacrtu Statuta Hrvatske Liječničke Komore, spominje se na nekoliko mjesta Kodeks medicinske etike i deontologije. Međutim, ne može se donositi Statut Komore koja ima pogrešni Kodeks! Naime, uočio sam da tzv. „Kodeks medicinske etike i deontologije“ Komore ( daljnjem tekstu „Kodeks“), nije u skladu s etičkim stavovima Katoličke Crkve, pa tako nije niti u skladu sa savješću katolika koje se poziva da postanu članovima Komore. Za svoje školovanje liječnici su se i te kako mnogo žrtvovali. Bila bi strahovita greška, nepoštenje i napad na savjest i integritet tih ljudi kada bi se očekivalo da sudjeluju u bilo kojim grijesima, odnosno kada bi se od njih tražilo da se u svome radu odreknu onoga najsvetijega, a to je nauk Katoličke Crkve. U ovom komentaru neću se zadržavati na drugim komentarima Statuta, nego ću objašnjavati greške u Kodeksu. Dok se ne donese ispravan Kodeks, ne smije se niti prihvaćati ovakav Statut. Iako se u članku 1. Kodeksa spominje da će član Komore poštovati ljudski život od njegova početka do smrti, trebalo bi preciznije naglasiti da treba poštovati život svakog čovjeka od trenutka začeća do prirodne smrti. U članku 3. se spominje tzv. „planiranje obitelji“, odnosno obesplođivanje, u što spadaju grijesi kontracepcije i sterilizacije. Spominje se i umjetna („potpomogunta“) oplodnja. Međutim, Katolička Crkva zabranjuje sudjelovanje u grijesima kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji i ubijanja. To je detaljno objašnjeno u Enciklikama Casti Conubii, Humanae Vitae, dokumentima Zbora za nauk vjere „Donum Vitae“ i „Dignitas Personae i u Katekizmu Katoličke Crkve. Teški su grijesi rastavljanje povezanosti koju je Bog predvidio između specifičnog akta bračne ljubavi i začeća. Naime, kod kontracepcije i sterilizacije bračnom odnosu sprečavaju začeće, a kod umjetnih („potpomognutih“) oplodnji žele postići začeće bez specifičnog bračnog odnosa. Međutim, tu postoji još i dodatni problem. Naime, uz većinu tzv. „kontracepcijskih“ sredstava ipak često dođe do ovulacije i začeća, a ta sredstva imaju u sebi automatski ubojstveni učinak na dijete, sprečavajući mu usađivanje - implantaciju u maternicu. Tako djeluju svi hormoni i antihormoni protiv rađanja i sve vrste spirala. A ne smije se ubijati niti onu najmanju, tek začetu djecu! I na tu djecu se odnose Isusove riječi; “Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće” (Mt 25,40). Čak i oni koji se bave grijesima „oplodnje u epruveti“, odnosno grijesima „izvantjelesne“ oplodnje, priznaju da se rodi manje od 5 % tako začete djece. Govorim o postotku djece koja koja se rode od ukupnog broja začetih, a ne o postotku poroda od stimuliranih ciklusa. Gdje su ostala djeca? Čujemo da mnogu ubijaju kroz selekciju. Od one djece koju su odabrali i koju pokušavaju usaditi u maternicu najčešće se ne primi niti jedno, nego umiru zbog neprirodnih uvjeta. Nekoja djeca umiru dok ih smrzavaju, a nekoja umiru prilikom odleđivanja. U svijetu se izvode i mnogobrojni, raznovrsni smrtonosni eksperimenti s djecom začetom u epruveti. Što sve rade s tako začetom djecom u Hrvatskoj, u javnost niti ne dolazi. Prema mojoj procjeni, ukupni broj ubijene djece u Hrvatskoj, koja su začeta a još se nisu niti implantirala, u posljednjih 25 - 30 godina je veći nego što je u cijeloj povijesti čovječanstva poginulo ljudi na ovim prostorima u svim ratovima zajedno. Mnogu djecu su ubili i nakon implantacije, prije poroda. Kakav je to Kodeks etike i deontologije ako se nedovoljno bavi spašavanje njihovih života? I Hrvatska liječnička komora, njen Statut, Kodeks i članovi na jasan način trebaju poštivati živote i one djece koja se još nisu rodila, a i svih drugih ljudi! Čovjek je najdragocjenije Božje stvorenje u cijelom svemiru. Nemamo pravo sudjelovati u njegovom ubojstvu, nego se trebamo truditi oko spašavanja njegovog života i onda ako je bespomoćan. Što bi autori Kodeksa i Statuta Komore rekli, da se pojavi netko koji kaže da mu pijev slavuja ide na živce, pa počne uništavati malene slavuje koji se u gnijezdima još nisu izlegli? Jako bi ga se kaznilo, jer su kod nas zakonom zaštićeni životi stotina životinja još dok se ne izlegu ili ne okote! Ako bi netko smatrao da je nerođeni čovjek manje vrijedan nego životinja koja se još nije izlegla ili okotila, to bi značilo da je poremećen. Koje bi nam još vrijednosti preostale za poštivati, ako ne bismo držali do svetosti i nepovredivosti nježnog, malog, pa i tek začetog ljudskog bića? Kodeks medicinske etike i deontologije treba jasno naglasiti da se ne smije sudjelovati u ubijanju ljudi sve od trenutka začeća do prirodne smrti, a također da se ne smije sudjelovati niti u grijesima kontracepcije, sterilizacije i umjetnih („potpomognutih“) oplodnji. Pravo na život imaju svi ljudi, bez obzira na način kako su počeli živjeti. Ne smije se podržavati predbračni niti izvanbračni seksualni život. U Božje zapovijedi spadaju i „Ne sagriješi bludno“ i „Ne poželi tuđeg ženidbenog druga“. Nitko, pa niti medicinsko osoblje, ne može biti pametniji od Boga - Stvoritelja i izvoditi nešto što je protivno Njegovoj zamisli. Ovo spominjem zato što je dio članova Komore nažalost sudjelovao u nemoralnom odgoju promičući razne seksualne grijehe, a to se ne smije dopustiti. Kodeks etike treba puno jasnije nastupiti i protiv tih grijeha. Nikada ranije na ovim prostorima, pa niti prije pojave antibiotika, nije bilo tako velikog postotka stanovništva zaraženog nekog od spolno prenosivih bolesti. Do toga je došlo zbog predbračnih i izvanbračnih seksualnih kontakata koje su nažalost podržavali u svojim nastupima i djelovanju neki članovi Komore, a i zbog laži da je prezervativ zaštita. Međutim, nikada nitko neće otkriti prezervativ koji čovjeka čuva od grijeha. A uz upotrebu prezervativa se prenose brojne zarazne bolest, pa i one smrtonosne. Koristim priliku spomenuti medicinsku činjenicu da se većina zaraznih, pa i smrtonosnih bolesti prenosi već i ljubljenjem. Zainteresiranima ću poslati detaljnija objašnjenja bazirana na stomatološkim i medicinskim činjenicama. Međutim, za ovu priliku ću tek spomenuti nešto što razumiju i oni koji nisu završili medicinsko obrazovanje. Kako bi to izgledalo da netko gladan i žedan dođe u restoran, a konobar mu kaže: „Znate, mi smo odlučili štedjeti na vodi i deterdžentu. Poslužit ću Vas s prljavim čašama i priborom za jelo od bivših gostiju, ali neka Vam se to ništa ne gadi. Dobar Vam tek! Evo, ovdje imate i čačkalice za zube koje su koristili raniji gosti. I na njima štedimo“. Mislim da bi svatko istog trenutka ustao i otišao. Međutim, očito je da se ljubljenjem prenosi veće količina bakterija i virusa nego preko neopranih čaša ili pribora za jelo! Nema zemlje na svijetu gdje su reklamom prezervativa zaustavili ili smanjili postotak zaraženih. Što su ga više reklamirali, bolesti su se brže širile. A oni koji su prihvatili predbračne seksualne kontakte, ne samo da su se izložili velikom riziku zaraze, nego se mnogi stvarno i zarazili. Neki od njih zbog toga umiru, ili im umiru djeca prije poroda ili su postali besplodni. Problem predbračnog seksualnog života su ne smo grijesi, bolesti i ugroženost života, nego i gubitak moralnih, bioloških i psiholoških predispozicija koje su potrebne za brak. Upravo zbog grijeha na ovom planu, mnogi kasne s brakom ili ga izbjegavaju, a ako i uđu u brak, što su u brak donijeli? Zbog toga su češći problemu u braku, pa i rastave. Zbog sudjelovanja medicinskog osoblja u grijesima koje sam nabrojio, stanovništvo Hrvatske je došlo pred ponor biološkog iščeznuća. S time treba odmah prestati, a ne smije se podržavati sudjelovanje u grijesima niti preko Kodeksa niti preko Statuta. Dužnost liječnika i svih ostalih je izbjegavanje sudjelovanja u grijesima i podrška Božojoj zamisli o čovjeku. Nije dovoljno što se u članku 2, stavak 15 spominje pravo na priziv savjesti. Čak se niti ne bi radilo o poštivanju savjesti ako bi se očekivalo da se na grješni postupak upućuje nekome drugome. U čl. 4. nije jasno navedeno što bi to predstavljalo umjetno produljavanje života pacijenta ili intenzivno liječenje pacijenta u nepovratnom završnom stanu, pa postoji opasnost da neki član komore odbija pružati pacijentu potrebno liječenje. Kodeks niti Statut ne mogu nikoga osloboditi od takve dužnosti. U članku 5. Kodeksa nije jasno definirana smrt čovjeka, pa postoji velika opasnost da netko pokušava proglašavati mrtvima i one koji to nisu. Vađenje organa u svrhu transplantacije bi ubijalo žive ljude, ako su još živi. U tome se ne smije sudjelovati. Antun Lisec dr. med. (antun.lisec@inet.hr) Primljeno na znanje Primjedba se odnosi na Kodeks medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore koji nije predmet ovog savjetovanja.
9 Ante Božidar Jurić STATUT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE Nadopune teksta ovog nacrta Statuta i to u Člancima 7, 14, 16, 19, 34, 37, 56, 59. sa obrazloženjima. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.