Izvješće o provedenom savjetovanju - Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Doblo1 UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT Nisam očekivao da ću vidjeti samo jedan komentar,očito je inercija i nezadovoljstvo uzelo maha. S obzirom da nam je vrijeme komentiranja ograničeno,što mislim da nije dobro,a nadam se da ipak netko pročita pa makar i za sada ova dva komentara ipak ću komentirati. Mogao bih naširoko ali evo da izdvojim,potpore koje su namjenjene isključivo nabavci nove opreme svakako su nama proizvođačima otežavajuča okolnost. Naprimjer : cijena novog stroja je 100 t. E a cijena stroja starog 5 g. je 40 t. E. Tehničko tehnološka razlika između navedenih je nikakva ili zanemarivo mala,cijena održavanje je približno ista a procesno tehnološke razlike nema,što znači da u rezultatu cijene gotovog proizvoda nema razlike. S obzirom da tehnološki,grubo rečeno,zaostajemo za EU proizvođačima dobrih 20-tak godina logika nalaže da imamo neko prijelazno razdoblje tehnološke obnove. Nije prihvaćen Na poziv IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU zaprimljen je ukupno 241 komentar dok je na poziv ULAGANJA U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU ukupno zaprimljeno 143 komentara. Sva pitanja i odgovori biti će objavljeni u izvješću. Pravila EU fondova ne dopuštaju nabavku rabljene opreme.
2 gorkas UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT Predlažemo da se prema NKD navedu sve djelatnosti za koje je prihvatljivo da budu obavljane kao rezultat provedbe projekta za kojeg se dodjeljuje potpora. „Ulaganje u PROIZVODNU tehnologiju“ i „Izgradnja PROIZVODNIH kapaciteta i opremanje“ u naslovima je zbunjujuće budući da je kao neprihvatljiv sektor u istim uputama naveden samo mali broj djelatnosti - npr. ribarstvo, primarna poljoprivreda, turizam. Nije jasno je li namjera poticati samo prerađivačku industriju ili će biti prihvatljivi i projekti iz ostalih djelatnosti koji zahtjevaju kapitalna ulaganja u iznosima u skladu s ovim pozivom (npr. građevinarstvo ili inženjerstvo, tehnička ispitivanja i analize ili dio ICT). Nije prihvaćen Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava nisu sektorskog karaktera. Navedene su samo one djelatnosti koje prema Uredbi 651/2014 nisu prihvatljive za dodjelu sredstava kako se tim potporama ne bi narušilo zajedničko tržište EU.
3 silvija UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 1 OPĆE ODREDBE Mene zanima dali se ta bespovratna sredstva odnose i za ulaganja u prizvodnju povrća i njegovo skladištenje i prodaju. Pošto imam registrirani OPG i bavim se već prizvodnjom htijela bih proširiti svoju prozvodnju zbog velikog kapaciteta zainteresiranosti za kupovinu mojih proizvoda Nije prihvaćen Sukladno odredbama poglavlja 2.2 Uputa za prijavitelje, proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda ne može ostvariti pravo na potporu putem ovog poziva već kroz Program ruralnog razvoja koji je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.
4 BILIĆ VISION 1 OPĆE ODREDBE, 1.1 UVOD U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020. (NN 136/13), strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima DODATAK: I PRODAJU USLUGA STRANCIMA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU (NPR. PRODAJA MEDICINSKE USLUGE PREKOGRANIČNIM PACIJENTIMA), ŠTO SE MOŽE DOKAZATI EVIDENCIJOM PREKOGRANIČNIH PACIJENATA i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Nije prihvaćen Ciljevi poziva u potpunosti su usklađeni s ciljevima Strategije razvoja MSP u RH usvojenom u Saboru RH i ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
5 Sanja Fitzgerald 1 OPĆE ODREDBE, 1.2 PRAVNA OSNOVA Nije jasno sto su to drzavne potpore. Da li drzava jos dodatno uz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira projekte? Ili su drzavne potpore = EFRR. Hvala. Nije prihvaćen Definicija državnih potpora dana je u Članku 2, alineja 1. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br.: 47 od 16.04.2014.), "− državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU)". U Poglavlju 1.2 Uputa za prijavitelje nedvosmisleno je navedeno da se ovaj Program sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dok dio nacionalnog sufinanciranja korisnik treba osigurati iz vlastitih izvora. Iz navedenoga proizlazi da se uz sredstva EFRR projekti neće dodatno sufinancirati sredstvima iz nacionalnog proračuna.
6 HGK 1.2 PRAVNA OSNOVA, Nacionalno zakonodavstvo Smatramo da je potrebno navesti od kojeg datuma je isti Program, je li to onaj iz 23.12.2013.- isti vrijedi samo do 30.lipnja 2014. Prihvaćen Bit će dopunjeno
7 Apsolon 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA „Osnivanje nove poslovne jedinice“ – nije jasno što je sve obuhvaćeno ovom formulacijom, tj. odnosi li se samo na izgradnju dodatne proizvodne hale/jedinice, osnivanje nove podružnice/filijale itd., te obuhvaća li to i izgradnju nove proizvodne jedinice u koju bi se preselio postojeći pogon? Kako bi se smanjila mogućnost netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se jasnije definira pojam „osnivanje nove poslovne jedinice“. Prihvaćen Biti će dodano u poglavlje Pojmovnik.
8 Apsolon 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA Formulacija „diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila“ nije dovoljno jasna, odnosi li se ova formulacija isključivo na fundamentalnu diversifikaciju proizvoda. Primjerice, ako tvrtka djeluje u NKD sektoru 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike te proizvodi plastičnu ambalažu za prehrambenu industriju, a ulaganjem uvodi i proizvodnju ambalaže za kemijsku industriju, smatra li se ovakva aktivnost diversifikacijom u smislu uvođenja novog proizvoda, ili bi to bilo povećanje kapaciteta (jer djeluju pod istim NKD sektorom)? Kako bi se smanjila mogućnosti netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se navede točna definicija diversifikacije proizvodnje te navede konkretan primjer. Prihvaćen Biti će dodano u poglavlje Pojmovnik
9 knežević 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA Iz namjene Poziva nije jasno da li projekt mora obavezno imati građevinski dio i opremu ili može imati samo građevinski dio ili samo opremu Nije prihvaćen U okviru ovog poziva, projekt svakako mora sadržavati i građevinski dio i opremu jer građevinski dio sam za sebe ne doprinosi povećanju dodane vrijednosti. Ukoliko je primarna namjena projekta samo nabava opreme, korisnik se upućuje na poziv pod nazivom ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU.
10 HOK 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA Držimo da bi u tekst cilja poziva trebao istaknuti i obrtništvo, zbog posebnosti poslovanja u obrtu i radi bolje prepoznatljivosti za obrtnike kako bi bilo jasno i nedvosmisleno da je poziv namijenjen i njima. Iako pojam malog i srednjeg poduzetništva obuhvaća kategoriju obrta, iz samog poziva to bi trebalo biti jasno vidljivo bez potrebe da se obrtnik upušta u istraživanje obuhvata pojmova. Obrtništvo u RH ima višestoljetnu tradiciju i nezamjenjivu ulogu u gospodarstvu, obrtnici su kroz stoljeća izražavali stručnost, kreativnost i inovativnost pri stvaranju svojih proizvoda ili pružanju usluga. U 19. st. obrtništvom su čuvane tradicionalne vrijednosti narodnog obrta, ali i stvarale nove estetičke kulture građanskog sloja i umjetnosti. U nastavku prijedlog naziva (uz korištenje kroz cijeli tekst): Cilj: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Drvna industrija Novoselec d.o.o. 1 OPĆE ODREDBE, 1.4 POKAZATELJI Rast dodane vrijednosti i rast produktivne zaposlenosti su neosporno bitni ekonomski ciljevi. Međutim, također je važno zamjenom zastarjelih tehnologija novim, održati postojeću zaposlenost. Nove tehnologije omogućavaju višu kvaliteta proizvoda, produktivnost, ekonomičnost...jednom riječju konkurentnost. Ali to nužno ne dovodi do povećanja neto zaposlenosti niti troškova rada kao komponente dodane vrijednosti. To može značiti da će se kroz novo investiranje spriječiti, inače neminovno, zatvaranje proizvodnje zbog slabe konkurentnosti i posljedično, otpuštanje postojećih zaposlenika. Naša tvornica već nekoliko godina ne otpušta iskusne i vješte ljude, iako bi to bilo kratkoročno gledano ekonomski opravdano, računajući upravo na skora nova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i njihov angažman na novim tehnologijama. Dakle, izbor je novo ulaganje i vjerojatno nešto manji rast broja zaposlenih i dodane vrijednosti po zaposlenom ili zatvaranje proizvodnje i otpuštanje zaposlenih. Molim da uvažite ove činjenice i u tom pogledu unaprijedite ovaj zaista izvrstan, hvalevrijedan program. Nije prihvaćen Cilj ovoga poziva je jačanje konkurentosti putem potpora inicijalnim/početnim ulaganjima, sukladno definiciji danoj u Pojmovniku, od kojih se očekuje da će dovesti do povećanja produktivnosti i rasta zaposlenosti. Za poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kroz opremanje poslovnih jedinica, namijenjen je poziv pod nazivom ULAGANJA U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU.
12 Arata Biz 1 OPĆE ODREDBE, 1.4 POKAZATELJI Vezano uz važnost navedenih pokazatelja rezultata u kvalitativnoj procjeni projekta (poglavlje 5.1.) Vidljivo je kako navedeni pokazatelji nemaju dovoljnu zastupljenost u procjeni projekta, a predstavljaju glavni cilj i željene rezultate cijelog programa/poziva. Tako pokazatelj novih radnih mjesta odnosi svih 10 bodova u procjeni "1.2. Doprinosa indikatorima Operativnog programa", dok se drugi pokazatelji uopće ne procjenjuju (osimi možda, ako ćemo nagađati, u stavci "omjer predloženih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući"). Ovakvo nevrednovanje navedenih pokazatelja u procjeni projekta može dovestio do toga da će sredstva realizirati projekti koji ne postižu bitne pokazatelje poput: povećanja produktivnosti po zaposlenom, povećanja izvoza, povećanja prihoda itd, a čime se neće postići optimalni ciljevi i očekivani razultati ovog poziva. Ovo također dovodi do toga da prijavitelji ni ne trebaju raditi na postizanju željenih ciljeva jer im se njihovi loši indikatori neće nigdje vrednovati tj penalizirati, te će se i postavljati relativno niži očekivani rezultati kako ih se nakon 3 godine, a prilikom provjere od strane HAMAG-BICRO (poglavlje 7.3.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Mija 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji rezultata Molim navesti obavezno da li se navedeni pokazatelj provjerava tri godine po završetku provedbe projekta odnosno da li se potpora mora vratiti vratiti ako se pokazatelj ne ostvari. Nije prihvaćen U poglavlju 7. 3 Uputa za prijavitelje navedeno je: "U roku od 3 godine nakon dovršetka projekta, HAMAG-BICRO će provjeriti trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd." Navedeno će biti uključeno kao stavka u Ugovoru te će eventualno neispunjavanje ugovornih obveza predstavljati osnovu za pokretanje postupka povrata sredstava."
14 knežević 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji rezultata Potrebno je definirati dodanu vrijednost po zaposlenom Prihvaćen Bit će dodano u poglavlje Pojmovnik.
15 knežević 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Da li se pokazatelji učinka odnose na projekt ili na poduzeće u cjelini. Kod pokazatelja, npr. povećanog ukupnog prihoda ili prihoda od izvoza navedeno je da se iskazuju u periodu od 3 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na godinu prije podnošenja projektne prijave. Iz teksta nije jasno da li se ti povećani prihodi kao ciljane vrijednosti iskazuju : a) pojedinačno po godinama b) kao prihod zadnje godine trogodišnjeg perioda c) kao prosjek prihoda u trogodišnjem periodu ili d) kao zbroj prihoda u trogodišnjem periodu u odnosu na godinu prije podnošenja projektne prijave. Nije prihvaćen Projektnim prijedlogom potrebno je dokazati da će se upravo provedbom projekta doprinijeti ostvarenju pokazatelja učinka koji se iskazuju na razini poduzeća, odnosno uspoređuju se njihove vrijednosti prije početka provedbe projekta i 3 godine nakon završetka provedbe projekta.
16 Mija 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Molim navesti što će se desiti ako se pokazatelji učinka ne ostvare 3 god po završetku projekta. Da li poduzetnik mora vratiti potporu ako kontrola od strane ministarstva poduzetništva utvrdi da je recimo povećani prihod manji od onoga koji je prikazan u projektu. Nije prihvaćen U poglavlju 7. 3 Uputa za prijavitelje navedeno je: "U roku od 3 godine nakon dovršetka projekta, HAMAG-BICRO će provjeriti trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd." Navedeno će biti uključeno kao stavka u Ugovoru te će eventualno neispunjavanje ugovornih obveza predstavljati Osnovu za pokretanje postupka povrata sredstava.
17 Apsolon 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Pokazatelj „Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva)“ prema navedenoj formulaciji nije dovoljno jasan. Znači li to da će prijavitelji koji traže manje intenzitete sufinanciranja od maksimalno dozvoljenih 35% tj. 45% biti u prednosti? Kako bi se izbjegla mogućnost pogrešnog tumačenja Uputa za prijavitelje, molimo jasnije formulirati navedeni pokazatelj. Nije prihvaćen U Uputama za prijavitelje navedeno je da se projektne prijave vrednuju prema kriterijima navedenima u poglavlju 5. Uputa.
18 Krunoslav Šimatović 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Zbog čega nije naveden pokazatelj Sačuvana radna mjesta, kao što je to u programu „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju“? Poduzeća u RH u velikoj većini koriste relativno staru tehnologiju, i veći je pomak moguć modernizacijom tehnologije i povećanjem efikasnosti i zadržavanjem radnih mjesta nego ulaganjem u potpuno nove segmente poslovanja. Nije prihvaćen Primarni cilj ovoga poziva je potpora inicijalnim/početnim ulaganjima od kojih se očekuje da će dovesti do povećanja produktivnosti i rasta zaposlenosti te doprinijeti ostvarenju pokazatelja Operativnog programa konkurentnost i kohezija.
19 HGK 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Smatramo da treba jasnije navesti relevantan vremenski rok na koji su postavljeni indikatori za mjerenje učinka provedenih projekata te koliko su realno u vremenskom okviru postavljeni indikatori za mjerenje učinka. Smatramo da bi eventualno kraći vremenski period na koji bi se mjerili učinci bio primjereniji, npr. 1 ili maksimalno 2 god po završetku projekta. Naime, u današnje vrijeme, promjene na tržištu su realno moguće u svakom sektoru, posebice u proizvodnji i na globalnom tržištu, gdje čak i najmanje turbulencije poput ulaska jeftinije konkurentske ponude ili kopiranje proizvoda može poremetiti stabilnost plasmana. Smatramo da treba uzeti u obzir mogućnost iznimne promjene situacije po zadanim indikatorima iz iznimno pozitivnih vrijednosti prije isteka treće godine od završetka projekta u negativne vrijednosti. Isto tako treba uzeti u obzir mogućnost da se ostvare smanjene vrijednosti zbog raznih vanjskih čimbenika koje nije bilo moguće predvidjeti. Govorimo o stanju u 2019. ili 2020. godini. Smatramo da bi neto otvorena ili sačuvana radna mjesta bilo bi realnije mjeriti u godini nakon završetka projekta kada bi bilo realno očekivati najveći rast. Također, nejasno je kako će nabava nove opreme koja će pridonijeti povećanju proizvodnje i samoj automatizaciji proizvodnog procesa doprinijeti zapošljavanju. Nije prihvaćen U poglavlju 7. 3 Uputa za prijavitelje navedeno je: "U roku od 3 godine nakon dovršetka projekta, HAMAG-BICRO će provjeriti trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd." Navedena odredba usklađena je s odredbama Uredbe 651/2014.
20 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Također za pokazatelj Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva) – potrebno je pojasniti misli li se na ukupno ulaganje bez neprihvatljivih troškova i na što se točno misli pod privatna sredstva. Najrazumljivije bi bilo pojasniti kroz primjer. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Zbog čega ovdje nije naveden i pokazatelj Sačuvana radna mjesta kao što je to u programu „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju“? Postoje slučajevi kada poduzetnik ulaže u izgradnju vlastitih poslovnih kapaciteta jer se proizvodni proces ili njegov dio obavlja u iznajmljenoj proizvodnoj hali, gradi novi proizvodni pogon koji će biti prikladniji za obavljanje djelatnosti ili ulaže u rekonstrukciju/modernizaciju poslovnih objekata te takvom investicijom neće povećati broj zaposlenih, nego će sačuvati postojeća radna mjesta i dugoročno smanjiti troškove poslovanja. Osim toga, u Operativnom programu je navedeno više pokazatelja (prihod po zaposlenom, izvoz i sl.), a ovdje samo jedan donosi maksimalnih 10 bodova unutar te kategorije. Nije prihvaćen Primarni cilj ovoga poziva je potpora inicijalnim/početnim ulaganjima sukladno definiciji danoj u Pojmovniku od kojih se očekuje da će dovesti do povećanja produktivnosti i rasta zaposlenosti te tako doprinijeti ostvarenju pokazatelja Operativnog programa konkurentnost i kohezija.
22 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Što se tiče Neto otvorenih radnih mjesta trebalo bi uzimati broj zaposlenih na kraju razdoblja (iz GFI POD-a) a ne na temelju sati rada jer poduzetnik može na kraju godine zaposliti nove radnike koji onda neće biti dobro prikazani na temelju sati rada. Također pokazatelj Udio privatnih sredstava može se samo promatrati na početku ulaganja te po nama nije potreban za dokazivanje isplativosti investicije (nema usporedbe sa razdobljima). Možda da se ubaci kriterija i smanjenje rashoda ali ne u apsolutnom iznosu nego u postotku u usporedbi s prihodima Djelomično prihvaćen Izračun broja zaposlenih u potpunosti je usklađen s odredbama Dodatka I Uredbe Komisije 651/2014. Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori pokazatelj je na razini Operativnog programa, a njegov rezultat dobit će se zbrajanjem iznosa svih potpomognutih projekata na razini prioritetne osi. Na temelju ovog pokazatelja neće se dokazivati isplativost svake pojedine investicije.
23 Zeleni projekt d.o.o. 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Ne slažem se da jedan od kriterija nakon isteka 3 godine mora biti dobit, iz više razloga: poslovanje u Hrvatskoj je izuzetno teško zbog malog tržišta, male kupovne moći, nedostupnosti kredita i visokih kamatnih stopa i poreznih davanja za poduzetnike. Logično je da će se novonabavljena oprema amortizirati u visokim stopama, kao i da će provedba projekta povećati troškove poslovanja, koji će umanjiti knjigovodstvenu dobit (koja je osnova za plaćanje poreza na dobit). Rizik je i za prijavitelja i za državu propisati kriterij dobiti nakon 3 godine, jer nam se može dogoditi da zbog vanjskih utjecaja tvrtka ne ostvaruje povećanu dobit. Nemojmo ulaziti u nepotrebne rizike, odredimo kvalitetne kriterije za odobravanje projekata. Budite također svjesni da treba osigurati i likvidna sredstva poduzetnicima za provedbu projekata, kao i za sufinanciranje. Također nemojte u najtečajima bježati od uslužnih djelatnosti koje su okrenute prema stvaranju novih usluga i dodane vrijednosti u hrvatskom turizmu, prema jedinim platežno sposobnim klijentima i kupcima - onih 11 milijuna turista koje svake godine privučemo. Proizvodnja kao takva je konkurentnija u Kini, i ne možemo tu puno napraviti. Bolje se orijentirati na dizajn novih proizvoda koji će se proizvoditi negdje drugdje; primjeri su Iphone i naš domaći Teddy bear guardian. Budite svjesni novih okolnosti prilikom određivanja uvjeta za natječaje. Primljeno na znanje primljeno na znanje
24 Sanja Fitzgerald 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Koliko traje provedba projekta? Primljeno na znanje U poglavlju 3.1 Uputa za prijavitelje je navedeno : "• trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora."
25 Ulysse Nardin 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Mišljenja sam da bi trebalo dodati kao pokazatelj učinka i dobit. Naime, pokazatelj rast ukupnih prihoda sam za sebe ne mora prikazati stvarno stanje ako nije u usporedbi s rashodima. Što ako ukupni prihodi rastu 3%, a ukupni rashodi rastu 10% i poduzeće na kraju godine posluje negativno? Stoga bi trebali dodati i pokazatelj "dobit" jer on pokazuje na kraju pravi učinak. Sačuvana radna mjesta / neto otvorena radna mjesta moraju se promatrati samo temeljem sati rada, ne na kraju razdoblja jer to ne prikazuje realno stanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 gorkas 1 OPĆE ODREDBE, 1.5 FINANCIJSKA ALOKACIJA Na prvi pogled ima puno prednosti razdvajanje javnih poziva na onaj koji dopušta građevinske aktivnosti od onoga koji ih ne dopušta. Ipak predlažemo jedan javni poziv zato što • brine nas što će se desiti ako se npr. puno prije potroše sredstva u pozivu u kojem se samo ulaže u opremu ili obrnuto? Zasebnom alokacijom se prejudicira koliko izgradnje objekata je potrebno za realizaciju ciljeva operativnog programa zbog kojih su oba poziva raspisana • su dovoljno komplicirani već takvi kakvi jesu, dodavanje još par uvjeta tipa „za projekte koji uključuju aktivnosti izgradnje... minimalna potpora iznosi... „ neće previše nauditi čitljivosti jednog javnog poziva • u slučaju bilo kakvih promjena bit će potrebno održavati dva javna poziva, bitno se komplicira praćenje • trebalo nam je dva tjedna da shvatimo da postoji jedan kriterj ocjenjivanja koji je različit u ova dva poziva, tko zna što smo još propustili Primljeno na znanje primljeno na znanje
27 HOK 1 OPĆE ODREDBE, 1.5 FINANCIJSKA ALOKACIJA Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras je na tiskovnoj konferenciji prilikom predstavljanja prvog poziva za privlačenje bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu spomenuo da očekuje da će svih 147 milijuna eura poticaja biti dodijeljeno već u 2015. Budući da su sredstva planirana za perspektivu 2015.-2020., nejasno je što će biti projektima iza 2015. godine. Ako se sredstva zaista utroše u 2015., ovo bi bilo diskriminatorno prema budućim projektima i budućim poduzetnicima koji još nisu počeli poslovnu djelatnost. Stoga predlažemo planirati dinamiku utroška sredstava po godinama za cijelo razdoblje 2015.-2020., pri čemu se veći iznosi mogu planirati u prvim godinama, a zatim manji, uz mogućnost da se eventualno neiskorištena sredstva prenose u naredne godine. Primljeno na znanje primljeno na znanje
28 Scala d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Naši klijenti - investitori iz sektora turizma također predlažu povećanje najviše potpore, koja u ovom prijedlogu iznosi 15.000.000 kuna, s obzirom na visoke troškove izgradnje hotelskih kapaciteta kategorizacije 4 i više zvjezdica. Nije prihvaćen U poglavlju 2.2 Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? navedeno je: "U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti: 6) za djelatnosti u turizmu. Za ulaganja u sektoru turizma u pripremi su posebne mjere.
29 Apsolon 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Iz navedene formulacije nije dovoljno jasno znači li to da minimalno 25% prihvatljivih troškova investicije mora biti pokriveno iz vlastitih sredstava ili komercijalnog kredita, dok ostatak vlastitog udjela prijavitelja može biti sufinanciran kreditom HBOR-a koji u sebi sadrži učešće javnih potpora (podrazumijevajući pri tom da ukupan intenzitet potpore ne prelazi prag od 35% ili 45%, ovisno o veličini prijavitelja)? Kako bi se smanjila mogućnost netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se jasnije navede izračun dozvoljenih intenziteta na različitim primjerima, npr. kada se projekt sufinancira putem kredita s povlaštenom kamatnom stopom itd. Prihvaćen bit će pojašnjeno
30 Mirjana 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Postotak potpore je apsolutno prenizak i trebao bi se povećati na 60 do 70%. Obzirom na sveukupan pozitivan učinak na kompletno gospodarstvo koji će proizići iz ovih investicija a koje će poduzetnici realizirati i to već u ovoj prvoj godini ulaganja, trebalo bi svakako razmotriti povećanje postotka potpore. Nije prihvaćen Kao što je navedeno u točki 2., intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike i ne može se povećavati.
31 Dubrovačko-neretvanska županija 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Potrebno je dodatno razjasniti uvjet „Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najman je 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore“. Iz navedenog uvjeta, nejasno je što je razlikom između ukupno prihvatljivih troškova i zbroja maksimalnog intenziteta potpore i minimalnog financijskog doprinosa (koja iznosi 30% za mikro i male poduzetnike, odnosno 40% za srednje poduzetnike). Je li ovu razliku moće financirati iz grant shema po de minimisu ili je riječ o „in kind“ doprinosu ili o nečemu trećem? Prihvaćen Bit će pojašnjeno
32 Evolva d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Nejasna je razlika između ove dvije vrste početnog ulaganja - što znači "početno ulaganje ili početno ulaganje..."? Prihvaćen bit će preformulirano.
33 knežević 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Postotak potpore je nizak i trebao bi se povećati na 60 do 70%. Postavlja se pitanje da li će i po drugim pozivima biti isto tako niski postoci potpora Nije prihvaćen Kao što je navedeno u točki 2., intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike i ne može se povećavati.
34 Scala d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Predlažemo da se prag bruto potpore poveća sa 15.000.000 kuna na 30.000.000 kuna iz razloga što su ulaganja u novu tehnologiju vrlo visoka, a jedino kroz nova znanja i novu tehnologiju možemo postići konkurentnost na svjetskom tržištu. Takvih ulaganja nećemo imati puno u Hrvatskoj pa bi trebalo dati najveću potporu onim poduzetnicima koji su spremni za takva ulaganja. Treba uzeti u obzir i da je intenzitet potpore za male poduzetnike smanjen na 45% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 60%, a najveći iznos potpore iznosio 26.000.000 kuna te su se investitori pripremali i u odnosu na prijašnje kriterije, a sada su predložene manje mogućnosti za korištenje potpore. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju.
35 Morena M 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore misli li se pod "početno ulaganje" na start-upove? ako da onda pod uvjetima za prijavitelje oni koji se odnose na već postojeće poduzetnike treba definirati s obzirom na start-upove npr. nije smisleno tražiti kao uvjet da objekt bude registriran najmanje godinu dana ukoliko se radi o poduzetniku početniku Nije prihvaćen Pojam početnog ulaganja jasno je definiran u poglavlju Pojmovnik i ne odnosi se na poduzetnike početnike. Za poduzetnike početnike planiraju se druge mjere potpore.
36 HGK 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Namjena za koju se daju regionalne potpore pod točkom A)1. razlikuje se od namjene definirane u ciljevima poziva koja je manje restriktivna. Nejasno je navedeno koja je definicija obvezujuća i kako će se procjenjivati odgovara li ulaganje namjenom i opsegom uvjetima poziva. Ukoliko se potpore dodjeljuju za početno ulaganje, smatramo da bi bilo dobro kao prihvatljive projektne prijave navesti i one koje uključuju ulaganje start-up tvrtki u kvalitetne investicijske projekte. U točki A)4. nejasno je kako će se primjenjivati ovaj uvjet. Znači li to da korisnik ne smije koristiti vanjske izvore financiranja veće od 75% vrijednosti ukupnih ili prihvatljivih troškova na projektu, npr HBOR-ov kredit s 3% kamate? Na dosadašnjim prezentacijama bilo je govora o tome da će se subvencije, uključivo i one koje se odnose na subvenciju kamatne stope zbrajati, te sve zajedno računati kod izračuna ostvarene regionalne potpore. Bilo bi dobro napraviti nekoliko primjera izračuna kako će se primjenjivati zbrajanja potpora u projektima. Također, s obzirom na točku 2. i 4., nejasno je kako se podmiruje ostatak iznosa (30%-40%) Prihvaćen Bit će pojašnjeno
37 Zeleni projekt d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore S obzirom da banke nisu blagonaklone prema poduzetnicima u Hrvatskoj, neophodno je omogućiti financiranje poduzeća tamo gdje je tržište zakazalo. Vlada mora donijeti zakon o obveznom sufinanciranju odobrenih projekata poduzećima od strane domaćih banaka, pa makar uz osobne garancije/zadužnice vlasnika tvrtki ukoliko manja tvrtka nema zadovoljavajuće kolaterale. Osim toga, radi se o projektnom financiranju u većini slučajeva gdje su sredstva potrebna u fazama, a ne odjednom. Osigurajte uvjete na tržištu kako bi poduzetnici mogli osigurati vanjsko financiranje projekata, inače se može dogoditi da ne iskoristimo sva dostupna sredstva. Nije prihvaćen Donošenje zakonskih rješenja je izvan opsega ovog poziva.
38 Sanja Fitzgerald 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Ovdje nije jasno tko osigurava ostatak potpore do 100%. isto tako nije jasno da li se na potpore placa kakav doprinos, kad kazete brutto potpore. Da li drzava sebi uzima dio EU potpore? Da li ako samo dovedemo stranog investitora drzava uzima sebi neki dio? Nije prihvaćen 100% potpore osigurava se iz EFRR, ali potpora ne može prijeći propisani intenzitet koji ovisi o više faktora. Na potporu se ne plaća doprinos.
39 ljubomir jelić 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Prema Smjernicama EU Državna potpora br. SA38668 RH Karta regionalnih potpora od 11.06.2014. godine donesen je zaključak gdje je Hrvatska podijeljena u NUTS II razine; Kontinentalan hrvatska i Jadranska hrvatska. Temeljem tog zaključka najveći intenzitet potpora od 01.07.2014.-31.12.2020. godine je 25% brutoekvivalenta potpore u Kontinentalnoj hrvatskoj i 35% bruto ekvivalenta potpore u Jadranskoj hrvatskoj za velika poduzeća. U klasu sa Stavkom 177 Smjernica najveći intenzitet potpora koji se primjenjuju na velika poduzeća mogu se povećati za 20 postotnih bodova za mala poduzeća ili za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća. S toga molimo da se u A) Regionalne potpore intenzitet regionalne potpore uskladi sa Smjernicama te da se prijaviteljima iz Jadranske Hrvatske poveća intenzitet potpore na 55% za male dok bi za Kontinentalnu hrvatsku brutoekvivalent potpore iznosio 45% za mala poduzeća dok bi za srednja poduzeća bruto ekvivalent potpore za Jadransku hrvatsku iznosio 45% dok bi za Kontinentalnu hrvatsku bruto ekvivalent potpore iznosio 35%. Nije prihvaćen Obzirom da se maksimalno dozvoljeni intenzitet potpora razlikuje u dvije hrvatske statističke regije sukladno visini njihova BDP-a, a istovremeno uvažavajući činjenicu da u obje statističke regije postoje županije s različitom vrijednosti indeksa razvijenosti, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine kojim se zadužuju sva tijela državne i javne uprave - davatelji regionalnih potpora da prilikom određivanja dozvoljenog intenziteta potpora u pojedinom programu potpora vode računa o ravnomjernom regionalnom razvoju. Provođenje navedenog zaduženja predviđeno je na način da se potencijalni primatelji regionalnih potpora s područja županija s nižim indeksom razvijenosti ne dovode u nepovoljniji položaj od potencijalnih primatelja regionalnih potpora s područja županija s višim indeksom razvijenosti, bez obzira na to kojoj statističkoj regiji više razvijene županije pripadaju.
40 knežević 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Da li se za potpore pod B); C) i D) pišu posebni projekti ili se uključuju u projekt za regionalne potpore. Ako je ovo potonje zašto u predmetu, namjeni i cilju poziva nisu spomenuta ta ulaganja Nije prihvaćen Pod točkama 1. stavaka B), C) i D) stoji da se potpore za savjetodavne usluge u korist MSP, za sudjelovanje na sajmovima i za usavršavanje mogu dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Iz navedenoga proizlazi da se za ove potpore ne podnose zasebne projektne prijave već te aktivnosti čine sastavni dio projekta za kojeg se traži regionalna potpora, a čiji primarni cilj je u skladu s predmetom, namjenom i ciljem ovog poziva.
41 Apsolon 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Uzevši u obzir činjenicu da razdoblje prihvatljivosti izdataka seže od 1.1.2014. (sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.), predlažemo da izdaci za savjetodavne troškove pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj budu uključeni u prihvatljive izdatke pod uvjetom da su nastali nakon 1.1.2014. Na taj način će se doprinijeti povećanju kvalitete projektnih prijava. Primljeno na znanje Usluge izrade dokumentacije mogu sadržavati pripremu dokumentacije za provedbu javne nabave, izradu izvedbene dokumentacije, i sl. Kako bi se osigurao poticajni efekt potpore, sukladno čl. 6 Uredbe 651/2014, prihvatljivi troškovi su od datuma prijave.
42 Bijeli zec d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Uvjet 25. traži od poduzetnika koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak da vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave, treba biti jednaka ili veće od ukupne vrijednosti projekta. Obrt uspješno posluje 50 godina, temeljeći proizvodnju na manualnom radu; uz pomoć knjigovodstveno već otpisane opreme. Kako bi udovoljio promjenama na tržištu, proširio kapacitete i osigurao konkurentnost u nadolazećem razdoblju, obrtnik planira otvaranje nove proizvodne jedinice i ulaganje u sofisticiranu novu proizvodnu opremu. Planom je predviđeno povećanje učinkovitosti po zaposlenom radniku, otvaranje radnih mjesta, izvozne aktivnosti i porast prihoda od prodaje. Bez dugova i visoko solventan, poduzetnik ne posjeduje dugotrajnu imovinu u traženom iznosu no vrijednost kratkotrajne imovine (vrijednost sirovina i robe na skladištu, prihod od prodaje) višestruko premašuje traženi iznos ulaganja. Budući su predmet, namjena i cilj ovog natječaja upravo ulaganja u proširene kapacitete, predlažemo da se isključi uvjet o već postojećoj dugotrajnoj imovini i da se kao dovoljna garancija prihvate pokazatelji uspješnosti poslovanja te vrijednost kratkotrajne imovine. Nije prihvaćen Ispunjavanjem ovog kriterija davatelj potpora osigurava se da prijavitelj ima dovoljne financijske kapacitete za uspješnu provedbu projekta te se na taj način smanjuje rizik sufinanciranja loših projekata.
43 Sanja Fitzgerald 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Ovdje opet nije jasno da li za potpore za savjetodavne usluge, sudjelovanje na sajmovima i usavrsavanje treba pisati novu prijavu i prolaziti cijelu administraciju posebno, jos jednom, ili se budzet za te usluge moze direkt ukljuciti u budzet prijedloga projekta za dodjelu regionalnih potpora? Tipicno kako funkcioniraju drugi EU Fondovi je da consulting firma koja pomaze u pisanju projekta ima ukljucen budzet za svoje usluge u budzet projekta, pa se njihove usluge financiraju iz samog projekta, ukoliko projekt dobije potporu. Takav pristup osigurava visoku profesionalnost agencija za savjetodavne usluge, a ne da se njih placa unaprijed, neovisno o uspjehu projekta, sto umanjuje profesionalnost i zainteresiranost takvih agencija za uspjesnost projekta. Te agencije ce dalje biti projekt manageri i osigurat si zaradu u slijedece 2 godine trajanja projekta. Cini mi se da od ukupne sume EU fondova 6% se izdvaja za tzv. overhead, to znaci administracija i provedba programa, da se cim vise od 94% ostatka novca povuce. Da li tu spadaju i savjetodavne agencije koje su dijelom placene vec iz tih 6% ili samo vasa administracija? Moj prijedlog je da sve vezano za jedan projekt ulazi u isti projekt, a budzet se organizira prema navedenim pravilima. Isto tako da bude jasnije mozete staviti primjer: ako je projekt budzetiran na 33'000'000 kn, 14'850'000 kn (45%) = regionalna potpora, 8'250'000 kn (25%) je vlastito ili vanjsko financiranje. ako je 2'000'000 kn budzet za savjetodavne usluge, potpora iznosi 1'000'000 kn, itd. Molim vas da radi transparentnosti prikazete primjer budzetiranja i financiranja iz potpora. Isto tako pojasnite sto je bruto ekvivalent, i zasto bruto, koliki je onda neto? Nije prihvaćen U dijelu uputa 1.6, pod točkama 1. stavaka B), C) i D) stoji da se potpore za savjetodavne usluge u korist MSP, za sudjelovanje na sajmovima i za usavršavanje mogu dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Iz navedenoga proizlazi da se za ove potpore ne podnose zasebne projektne prijave već te aktivnosti čine sastavni dio projekta za kojeg se traži regionalna potpora, a čiji primarni cilj je u skladu s predmetom, namjenom i ciljem ovog poziva.
44 Phoenix d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Poštovani, U ime poduzetnika s područja Orahovice ( a i šire) napominjemo kako minimalna vrijednost od 1,5 milijuna kuna potpore nije prihvatljiva te bi se vrijednost minimalne potpore trebala smanjiti na 500.000,00 - 800.000,00 kuna. Natječaj je namijenjen malom i srednjem poduzetništvu te bi se tako i trebao prilagoditi financijskoj situaciji malog i srednjeg poduzetništva i pomogao malim i srednjim poduzetnicima. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
45 Dubrovačko-neretvanska županija 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Predviđene najniže vrijednosti potpore od 1,5 milijuna kn nisu prilagođene strukturi sektora malog gospodarstva u Hrvatskoj. Naime, najveći udio u ovom sektoru pripada mikro i malim poduzetnicima; s obzirom da intenzitet potpore iznosi 45% za mikro i male poduzetnike, te su preostali dio ulaganja obvezni osigurati poduzetnici, velik broj ih se na ovaj natječaj neće moći prijaviti ukoliko se najniža predviđena vrijednost potpore ne snizi u značajnom postotku, najmanje 50% u oba slučaja. S tim u vezi, potrebno je što skorije raspisati grant shemu po de minimisu za financiranje projekata mikro i malih poduzeća s udjelom financiranja od 85% što će na najbolji mogući način podržati ciljeve i ovog natječaja. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
46 JAVOROVIĆ d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Mi smo poduzeće koje trenutno zapošljava 58 djelatnika. Smatramo da je iznos minimalne potpore od 1.500.000,00 kn previsok i nedostižan za većinu poduzetnika, stoga predlažemo da se iznos minimalne potpore spusti do maksimalnih 500.000,00 kn. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
47 Poduzetnički inkubator 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Kao potporna institucija koja svakodnevno komunicira s malim i srednjim poduzetnicima te kao produžena ruka Ministarstva poduzetništva zalažemo se za smanjenje najmanje vrijednosti potpore na iznos od 500.000,00 - 1.000.000,00 kuna jer stanje na terenu i financijska snaga poduzetnika ne može podnijeti predloženi prag najmanje potpore od 1.500.000,00 kuna. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
48 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje S obzirom na našu blisku suradnju s poduzetnicima, ustanovili smo da je najniži intezitet potpore od 1.500.000 kuna nedostižan za većinu malih poduzeznika s područja Virovitičko-podravske županije. Predlažemo da se iznos najniže vrijednost potpore realnije definira te spusti na granice između 750.000 i 1.000.000 kuna. Riječ je o poduzetnicima koji zapošljavaju između 10 i 70 radnika. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
49 BILIĆ VISION 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Slažemo se s prethodnim komentarima da je minimalni iznos za usavršavanje 1,5 mil. kn. Mišljenja smo da bi taj iznos, jer radi se o mikro i malim poduzećima s malim brojem zaposlenih, trebalo smanjiti upola. Primljeno na znanje Komentar je nejasan. Nije određen minimalni iznos postpore za usavršavanje.
50 gorkas 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Pohvaljujemo pomake prema dolje u minimalnim vrijednostima prihvatljivih projekata u odnosu na neke prethodne natječaje, nama se čine sasvim OK. Postoje li bolji iznosi možemo jako dugo raspravljati, ali pokazat će jedino praksa. Ono što nas brine jest da ako praksa pokaže da bi bilo bolje da iznosi budu manji ili veći – kako će nadležno tijelo promijeniti te iznose ako se danas natječaj raspisuje za ovako puno godina? Ako se za 18 mjeseci pokaže da iznose treba mijenjati, hoće li oni koji danas ne mogu sudjelovati biti u neravnopravnom položaju u odnosu na one koji će za 18 mjeseci moći? Primljeno na znanje primljeno na znanje
51 HGK 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Prema informacijama FINA-e za 2013. godinu, ukupne su investicije u novu dugotrajnu imovinu poduzetnika iznosile 37,49 milijardi kuna. Analizom je također vidljiva i prosječna vrijednost ulaganja malih i srednjih poduzeća: Mali poduzetnici: njih 99.573 investirali su 12,56 milijardi kuna ili 126,1 tisuću kuna po poduzetniku Srednji poduzetnici: njih 1.268 investirali su 4,89 milijardi kuna ili 3,86 milijuna kuna po poduzetniku Ukupno mali i srednji: njih 100.841 investirali su 17,45 milijardi kuna ili 173,1 tisuću kuna po poduzetniku Nastavno na navedene informacije te na iskustva susjednih zemalja u raspisivanju i provedbi natječaja (npr. Slovenija gdje je maksimalni iznos bio 250.000 EUR-a) smatramo da bi se minimalan iznos potpore trebao smanjiti, uzimajući u obzir navedene podatke, dok bi maksimalan iznos potpore mogao ostati 2 milijuna EUR-a. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
52 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Donje granice ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta su postavljene izrazito visoko i trebale bi se sniziti, barem na način da granične vrijednosti koje su predstavljene kao intenzitet potpora predstavljaju granične vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Sa ovako visoko postavljenim pragovima minimalno potrebnih ulaganja za ostvarivanje potpore veliki broj poduzetnika koji planira ulaganja u npr. strojeve vrijedne do 130.000 € (što je uobičajen iznos za koji se može kupiti više kvalitetnih strojeva za npr., obradu metala ili drva) ostaju izvan dohvata cijelog programa potpora. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Za ulaganja koja uključuju samo opremu bez građevinske komponente, prijavitelji se upućuju na drugi javni poziv pod nazivom: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU, gdje su pragovi niži.
53 HOK 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Mislimo da treba povećati intenzitet potpore što je moguće kompenzirati sa smanjenim bruto ekvivalentom potpore po svim potporama. Također, u slučaju minimalnih iznosa potpore 500.00,00 i 1.500.000 KN, a uz pretpostavke kako je maksimalni intenzitet za mikro i male poduzetnike 45%, za srednje 35%, to znači da je kod opremanja minimalna vrijednost projekta 1.111.111,11 kn, a kod izgradnje 3.333.333,33 kn. Poznato je da obrti zapošljavaju prosječno 1,3 radnika i pretežito rade u mikro segmentu, a čak i za veće obrte s više zaposlenih ovako veliki projekti mogu biti nedostižni i nepotrebni, što zbog potrebnih manjih iznosa ulaganja ne mora nužno značiti da se radi o manje perspektivnim ili manje kvalitetnim projektima. Minimalni visoko postavljeni prag potpore je vrlo ograničavajuća činjenica te ukazuje na to da ovim projektima neće biti sufinancirani mikro poslovni projekti. Držimo da maksimalno treba smanjiti prag minimalnog iznosa potpore. Predlažemo da za opremanje to bude 100.000,00 kn a za izgradnju 750.000,00 kuna. Tako bi se omogućili i oni projekti koji predstavljaju dodatna ulaganja na već postojeću opremu ili proširenje postojećih objekata ili npr. poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg i zadovoljavajućeg prostora, a to bi moglo značiti olakšavanje ulaganja u djelatnosti koje su dijelom razvijene, što u konačnici doprinosi manjoj rizičnosti projekta. To tim više što se kao prihvatljive aktivnosti navodi proširenje kapaciteta postojeće proizvodnje. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Za ulaganja koja uključuju samo opremu bez građevinske komponente, prijavitelji se upućuju na drugi javni poziv pod nazivom: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU, gdje su pragovi niži.
54 Claro-prom d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Donja granica potpore za gradnju od 1.500.000 kn je za mikro poduzetnike definitivno previsok iznos, trebalo bi smanjiti na maksimalno 500.000 za mikro poduzetnike jer je za ostvarivanje prava na 1,5 mil kn (45%) potpore kod mikropoduzetnika potrebno raspolagati sa zemljištem i raspolagati s 1,8 mil vlastitih/kreditnih sredstava (55%) što znači da potpora kod takvog poduzetnika ništa suštinski ne mijenja jer on sa zemljištem i 1,8 mil kn može ionako napraviti proizvodni prostor. Ljudi koji se nisu bavili proizvodnjom ne razumiju koliko je moguće proizvesti s 5-6 zaposlenih, a koliko je s druge strane teško u toj poziciji u proizvodnji zaraditi milijun kuna. Definitivno je potrebno promijeniti minimalni iznos za različite kategorije poduzetnika jer u protivnom mnogi neće moći sudjelovati. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
55 Stanograd 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Minimalni iznos potpore od 1.500.000,00 kuna je previsok za mikro i male poduzetnike te bi ga trebalo prepoloviti na iznos od 750.000,00 kuna. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
56 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Mišljenja smo da je iznos potpore od min 1.500.000 malo previsok jer za taj iznos potrebno je ulaganje od min. 3.400.000 kn. (bez PDV-a). Za nekoga tko želi raditi rekonstrukciju ili dogradnju taj iznos može biti prevelik. Svakako treba staviti donju granicu ali po nama između 750.000 - 1.000.000 kn. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
57 Prajo Beton 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Analizirajući naše poslovanje kao malog poduzetnika i visinu planirane investicije minimalni iznos potpore od 1.500.000,00 kuna je za nas nedostižan odnosno predlažemo da to bude iznos minimalne potpore od 750.000,00 do 1.000.000,00 kuna. Napominjem da je riječ o poduzetnicima koji imaju 24 zaposlenika. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
58 Sanja Fitzgerald 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Dakle opet je birokratski jednostavnije i ekonomicnije za Vas i za nas da se sva financiranja vezana za dani projekt tretiraju u jednoj prijavi. Nije prihvaćen Uputama je propisano da će se državne potpore iz točaka B) - D) odobravat će se, sukladno članku 7. Programa, samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A), odnosno jedino zajedno s regionalnim potporama.
59 Željko 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti po projektu iznosi 1.500.000 kuna, a u članku na web stranicama MINPO stoji da je najniža vrijednost potpore 500.000 kuna. Koji iznos je točan? Primljeno na znanje Kao što stoji u poglavlju 1.6.D Uputa za prijavitelje, najniža vrijednost potpore iznosi 1.500.000 kuna za projekte koji za cilj osim nabave opreme imaju i građevinsku komponenetu. U drugom javnom pozivu koji se odnosi na nabavu opreme bez građevinske komponente, najniža vrijednost potpore iznosi 500.000 kuna.
60 Modus Melior d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Kod potpore za usavršavanje spominju se opravdani troškovi, a kod potpora za savjetodavne usluge i sudjelovanje na sajmovima prihvatljivi troškovi. Radi li se samo o nekonzistentnosti, ili postoji razlika? Ako postoji razlika, koja je? Prihvaćen bit će ispravljeno
61 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "Državne potpore dodijeljene temeljem Programa mogu se zbrajati: a) s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotična potpora odnosi na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi;" Poštovani, mislim da ovo nebi trebalo biti točno ili je pogrešno formulirano. Zašto bi se zbrajale potpore za različite troškove? Tko je onda jedinka kojoj se gledaju potpore? Tvrtka? Što to znači za jednu tvrtku koja otvara 2 različite tvornice koje su ekonomski potpuno djeljive? Znači tvrtka XY ulaže u 2 različita projekta i različliti troškovi za 2 različita projekta se zbrajaju? Ako se zbrajaju do kada vrijedi to zbrajanje? Isto kao za de minimis 3 godine? Što to znači molim Vas trebali bi detaljnije pojasniti. Nije prihvaćen Prihvatljivost troškova gleda se na razini projekta, a ne na razini tvrtke.
62 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Državne potpore dodijeljene temeljem Programa mogu se zbrajati: a) s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotična potpora odnosi na ISTE prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; Poštovani možda bi ovako gore trebala izgledati rečenica. Pozdrav Nije prihvaćen Odredba je u potpunosti sukladna s odredbom članka 8. Uredbe 651/2014.
63 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "b) s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju Programa;" Poštovani, mislim da ova rečenica nakon riječi "isključivo" se treba brisati. Jer da bi saznali da li zbrajanje dovodi ili ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore, vi državne potpore morate zbrojiti. Znači te rečenica bi trebala izgledati ovako: Državne potpore dodijeljene temeljem Programa moraju se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju. Nije prihvaćen Navedena odredba jasno određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta ili iznosa potpore. Prijedlog izmjene odredbe suprotan je odredbama Uredbe 651/2014.
64 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "Državne potpore iz Programa nije dozvoljeno kumulirati s potporama male vrijednosti u pogledu istih opravdanih troškova, ako bi takvo zbrajanje rezultiralo iznosom potpore koji prelazi pragove utvrđene Programom." Poštovani, mislim da nakon zareza bi trebalo zbrisati rečenicu jer je nelogična. Kada okrenete rečenicu i postavite pitanje Što bi se desilo ako takvo zbrajanje rezultira iznosom potpore koja NE prelazi pragove utvrđene Programom? Što bi se desilo? Pa ništa. Stoga sam mišljenja da bi ovako navedena rečenica trebala izgledati: Državne potpore iz Programa nije dozvoljeno kumulirati s potporama male vrijednosti u pogledu istih opravdanih troškova. Nije prihvaćen Navedena odredba jasno određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta potpore. Prijedlog izmjene odredbe suprotan je odredbama Uredbe 651/2014.
65 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Državne potpore dodijeljene temeljem Programa MORAJU (a ne mogu) se zbrajati: Nije prihvaćen Prijedlog izmjene odredbe nije u skladu s odredbama Uredbe 651/2014.
66 Scala d.o.o. 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Molimo komentar smatraju li se jamstva koja će odobravati HAMAG BICRO državnim potporama. Primljeno na znanje Jamstva koja nisu izdana po tržišnim uvjetima sadržavaju elemente državne potpore, o čemu je izdavatelj jamstva (HAMAG-BICRO) korisniku dužan izdati potvrdu.
67 Apsolon 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA c) s bilo kojom državnom potporom s prihvatljivim troškovima koje nije moguće utvrditi.“ Iz navedene formulacije nije jasno na što se misli pod „prihvatljivim troškovima koje nije moguće utvrditi“. Odnosi li se to na potpore izuzete od obveze prijavljivanja na temelju članaka 21,22 i 23 Uredbe 651/2014 od 17.6.2014.? Koji bi bio primjer troškova koje nije moguće utvrditi? Molimo da se dodatno pojasni formulacija zbrajanja potpora te uključe sve relevantne definicije i pojašnjenja u same Upute za prijavitelje. Prihvaćen biti će pojašnjeno
68 HGK 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "Državne potpore iz Programa nije dozvoljeno kumulirati s potporama male vrijednosti u pogledu istih opravdanih troškova, ako bi takvo zbrajanje rezultiralo iznosom potpore koji prelazi pragove utvrđene Programom." - Smatramo da ovaj kriterij treba jasnije definirati. Znači li to da se potpore mogu kumulirati ukoliko ne prelaze financijski prag? Također, kako će se utvrditi potpora pod točkom c)? Nije prihvaćen Navedena odredba jasno određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta potpore. Ispunjavanje ovog kriterija provjeravat će se tijekom procesa vrednovanja projektnih prijava.
69 Sanja Fitzgerald 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Terminologija je vrlo nejasna i zbunjujuca. Spominjete sad Program. Ovo su pravila za Poziv "Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu". Dakle pravila, ukljujucujuci financiranje i limit od 15'000'000 se odnose (ili bi se trebala odnositi?) na ovaj Poziv specificno. Program je Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK). Ili je program nesto drugo? Drzavne potpore? Iz pocetka teksta navodite da se OPKK financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) te Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dakle drzavne potpore bi bile iz Drzavnog proracuna? Ili Europski fond nazivate drzavnim potporama? Na stranicama MINPO sam shvatila da pored EFRR postoje jos neke posebne i to drzavne potpore. U cilju jasnoce, transparentnosti molim vas navedite primjere. Dakle, sto znaci potpore se "mogu zbrajati"? Do koje sume se zbrajaju? Ako se prijavimo na jedan Poziv (npr. "Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu") gdje je limit financiranja iz EFRR 15'000'000 i prijavimo se na drugi Poziv (npr. istrazivanje i razvoj za znanstvene aktivnosti), gdje je limit 50'000'000kn, sto se i kako zbraja unutar Programa OPKK? Molim vas primjere. Isto tako, ako zelimo kombinirat pozive, tj financirat jedan veliki projekt sudjelovanjem u vise poziva za razlicite troskove, morali bi se unarijed znati buduci pozivi okvirno. Npr. barem godinu dana unaprijed publicirajte grubu listu poziva, koja nije definitivna, ali nam omogucuje da se bolje i na vrijeme pripremimo za poziv, i strateski mozemo kombinirati prijave. Nije prihvaćen Pojam državne potpore definiran je u članku 2, alineja 1. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br.: 47 od 16.04.2014.). U Poglavlju 1.2 Uputa za prijavitelje nedvosmisleno je navedeno da se ovaj Program sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dok dio nacionalnog sufinanciranja korisnik treba osigurati iz vlastitih izvora. Zbrajaju se one potpore koje se po različitim osnovama daju za prihvatljive troškove u okviru jednog projekta.Najave budućih poziva pravovremeno se objavljuju na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr, dok je na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/UserDocsImages/MINPO_EU%20Fondovi_najava_02%2012%202014.pdf objavljena najava poziva koje Ministarstvo planira objaviti do kraja 2015. godine.
70 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Pozadina ovog poglavlja koje govori o "zbrajanju" potpora te što se želi prenijeti ponuđenim tekstom prilično je nejasno. Predlažem drugačiju terminologiju i jednostavnije objašnjenje "zbrajanja". Djelomično prihvaćen Pojam "zbrajanje potpora" koristi se sukladno odredbama članka 8. Uredbe 651/2014. Biti će pojašnjeno.
71 Modus Melior d.o.o. 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Možda bi umjesto "zbrajanje" bilo primjerenije kada bi se koristilo "istodobno korištenje (potpora) iz više izvora" Nije prihvaćen Termin zbrajanje potpora propisan je Uredbom 651/2014.
72 Morena M 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.1 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO MOŽE SUDJELOVATI? slažem se s krunos. ili dati pravo i fizičkim osobama (što bi bilo u suprotnosti sa nekim dolje navedenim uvjetima) pa to posebno urediti ili izbaciti fizičke osobe Nije prihvaćen Sukladno definiciji MSP na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 "Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću. "
73 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.1 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO MOŽE SUDJELOVATI? Trebalo bi bolje definirati točku 1) za djelatnosti povezane sa izvozom...da ne bude zabune kod prijavitelja. Također u točki 23) trebalo bi smanjiti udio kapitala u pasivi makar na 10% jer mislimo da je 15% restriktivan kriterij (naime kod pola naših potencijalnih prijavitelja taj iznos je ispod 15% a sve tvrtke su zdrave i dobro posluju.). Ista stvar je sa točkom 25) za obrtnike gdje je kriterij da vrijednost dugotrajne imovine bude jednaka ili veća vrijednosti projekta. To je također restriktivan kriterij i trebalo bi ga smanjiti na 25%. Naime ima slučajeva kad su obrtnici u najmu i dobro posluju te žele izgraditi vlastiti objekt. Pošto su u najmu nemaju osim strojeva veliku vrijednost imovine i moguće je da zbog ovog kriterija budu onemogućeni u izgradnji vlastitog objekta.. Primljeno na znanje Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik. Komentar u vezi udio kapitala je primljen na znanje.
74 Krunoslav Šimatović 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.1 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO MOŽE SUDJELOVATI? Kako fizička osoba može biti "mikro, malo ili srednje poduzeće" ? Ako je ovo natječaj za pravne osobe, izbaciti FO. Nije prihvaćen Sukladno definiciji MSP na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 "Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću. "
75 knežević 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Molimo da se objasni koje su to djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice za koje se potpora ne može dodijeliti? Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
76 Mija 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Molim objasniti ovu rečenicu. Što to znači, ako se ulaže u proizvodnju namijenenu 95% za domaće tržište a npr. 5% za izvoz, da se navedena djelatnost ne može prijaviti? U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti : 1) za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice; Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
77 Mija 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? 18)poduzetnicima koji su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta, ukoliko ista nije u skladu s odjeljkom 1.7. Zbrajanje potpora; Ova rečenica je nelogična jer dalje navodite da se projekti koji su primili državnu potporu za isti trošak ne smiju prijaviti a sukladno točci o Zbrajanju potpora, projekti se smiju prijaviti ako dodijeljena potpora ne prelazi maksimalni dozvoljeni intenzitet. Nije prihvaćen Točka 18) zabranjuje zbrajanje tražene potpore s drugim dodijeljenim potporama ako nije u skladu s odredbama iz točke 1.7 Zbrajanje potpora. Odjeljak 1.7 Zbrajanje potpora jasno određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta potpore.
78 Apsolon 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? 23) Udio od 15% kapitala u pasivi - ovim kriterijem se diskvalificiraju nova i mala poduzeća koja su na početku investicijskog ciklusa i koja imaju višu stopu zaduženosti zbog potrebe za vanjskim izvorima financiranja investicija. Kako bi se novim/malim poduzetnicima omogućio daljnji rast i razvoj predlažemo da se razmotri ukidanje ovog kriterija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
79 Dubrovačko-neretvanska županija 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Obzirom na to da je relativni udio kapitala u pasivi malih poduzeća gotovo dvostruko manji od istog udjela kod velikih poduzeća, a putem ovog oblika potpore (povećanje vrijednosti imovine bez zaduživanja) problem nedovoljne kapitaliziranosti malih poduzeća je moguće riješiti, te obzirom na to da je mali relativni udio kapitala u pasivi malih poduzeća jedno od njegovih temeljnih obilježja, predlažemo smanjenje granice minimalnog udjela kapitala u pasivi s 15 na 10%. Dodatno, treba pojasniti radi li se o kapitalu s rezervama. S obzirom na negativan trend ulaganja u dugotrajnu imovinu u razdoblju 2007.-2012. što je posljedica makroekonomskog okruženja, otežanog financiranja SME sektora i dugotrajne gospodarske krize, predlažemo ublažavanje kriterija „vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u fiskalnoj godini koja predhodi godini predaje projektne prijave mora biti minimalno jednaka ukupnoj vrijednosti projekta“. Primljeno na znanje Pojam "kapital u pasivi" kako je navedeno u točki 23) se odnosi na poziciju AOP 062 "kapital i rezerve" u GFI-POD.
80 gorkas 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Ne razumijemo zašto je prihvatljiv prijavitelj j.d.o.o. s 10 kuna osnivačkog kapitala i jednom isplaćenom plaćom ukupnog troška manjeg od 4.000 kuna, a obrtnik dohodaš mora poslovati godinu dana i imati primitke veće od projekta i dugotrajnu imovinu veću od projekta? Ako se u uvjetima prihvatljivosti ide u odnos veličine projekta i dosadašnjeg poslovanja, onda taj uvjet ne bi trebao razlikovati poduzetnike po pravnoj formi poslovanja. Ne vidimo potrebe za takvim uvjetovanjem u dijelu prihvatljivosti, ima dovoljno prostora u ocjenjivanju studije izvodljivosti da se utvrdi ima li poduzetnik kapacitet za provedbu projekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 HGK 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Pod točkom 8) Misli li se u kontekstu brodogradnje, i na malu brodogradnju? Ukoliko da, smatramo da bi malu brodogradnju trebalo uključiti u prihvatljive prijavitelje. Pod točkom 24) Smatramo da je ova odredba preoštra te predlažemo da se prag od 15 dana u blokadi povisi na minimalno 20 radnih dana, kao što je to u natječaju „Primjena ICT tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Pod točkom 25) Držimo da je ovaj kriterij prezahtjevan za poslovne subjekte, obveznike poreza na dohodak, jer dobar broj njih nema vrijednost dugotrajne imovine koja bi odgovarala minimalnom iznosu ulaganja. Primljeno na znanje Sektor brodogradnje ne uključuje malu brodogradnju kako je definirano u Okviru državne potpore vezan uz brodogradnju, (2011/C 364/06) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EN:PDF; Komunikacija Komisije produženje primjene Okvira za državne potpore u brodogradnji (2013/C 357/01). Komentari na uvjete pod točkama 24) i 25) su primljeni na znanje.
82 HOK 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Iz upita nije sasvim jasno da li se za prihvatljivog korisnika uzima i obrtnik koji je uspješno prošao odnosno sklopio nagodbu pred stečaja? Trebalo bi jasno odgovoriti na ovo pitanje. Kako se porezno takvi subjekti smatraju da nemaju duga ako uredno podmiruju obveze iz potpisane nagodbe, to predlažemo da ih se i za projekte smatra prihvatljivim prijaviteljima. U uputama bi trebalo jasno navesti da uvjet najmanje jednog zaposlenog ispunjavaju obrtnici koji su u svom obrtu samozaposleni. Naime, ako se navede da se ne mogu prijaviti poduzetnici i obrtnici koji nemaju niti jednog zaposlenog, u formalnoj administrativnoj provjeri uvjeta može se dogoditi da se zaključi da uvjet nije ispunjen jer nema priloženog ugovora o radu, što obrtnik sam sa sobom ne može niti sklopiti, a ipak je u svom obrtu zaposlen i temeljem obrta osiguran na sva obvezna osiguranja. Za obrtnike je upitno kako će se prosuđivati uvjet o najmanje 15% udjela kapitala u pasivi jer obrtnici najčešće nemaju aktivu i pasivu, osim onih koji plaćaju porez na dobit. Smatramo i da uvjet prema kojem vrijednost dugotrajne imovine mora iznositi najmanje koliko i ukupna vrijednost projekta nije poticajan jer bi to značilo da već mora imati u imovini obrta najmanje 1.500.000,00 kn imovine što je uvjet koji izrazito ograničavajući, a ukoliko se odnosi samo na obrtnike tada je i diskriminirajući u odnosu na trgovačka društva. Predlažemo da se takav uvjet vrijednosti imovine ne propisuje. Primljeno na znanje Prijavitelji koji imaju sklopljenu nagodbu, po kojoj redovno i uredno podmiruju obveze, tj. nemaju duge prema odredbama nagodbe, smatraju se da nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaju ili likvidacije. Nadalje, točka 2.2, stavak 22) navodi da prijavitelji moraju imati minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi danu predaje projektne prijave. Dokaz vezan uz uvjet 22) provjeravat će se iz JOPPD obrasca. Obrtnik koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 22) i 23) mora ispuniti uvjete pod točkom 25). Iz navedenog proizlazi da se kod obrtnika koji su u sustavu poreza na dohodak neće procjenjivati udio kapitala u pasivi. Komentari vezani uz vrijednost dugotrajne imovine su primljeni na znanje.
83 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Molimo za objašnjenje i primjer za točku 5). U kojim slučajevima se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača? Navedite primjer djelomičnog ili potpunog prenošenja potpore na primarne proizvođače. Nije jasno jesu li po ovim uvjetima prihvatljivi proizvođači soka od jabuke ili bučinog ulja koji nemaju primarnu proizvodnju nego otkupljuju sirovinu? Primljeno na znanje Objašnjenje će biti dodano u Upute. Uvjet se odnosi na potpore koje su indirektno dodijeljene za primarne poljoprivredne proizvode, a u slučajevima gdje se potpora izražava u jednicama kupljenog (primarnog) ili prodanog (prerađenog) proizvoda.
84 Bijeli zec d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Uvjet 25. traži od poduzetnika koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak da vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave, treba biti jednaka ili veće od ukupne vrijednosti projekta. Obrt uspješno posluje 50 godina, temeljeći proizvodnju na manualnom radu; uz pomoć knjigovodstveno već otpisane opreme. Kako bi udovoljio promjenama na tržištu, proširio kapacitete i osigurao konkurentnost u nadolazećem razdoblju, obrtnik planira otvaranje nove proizvodne jedinice i ulaganje u sofisticiranu novu proizvodnu opremu. Planom je predviđeno povećanje učinkovitosti po zaposlenom radniku, otvaranje radnih mjesta, izvozne aktivnosti i porast prihoda od prodaje. Bez dugova i visoko solventan, poduzetnik ne posjeduje dugotrajnu imovinu u traženom iznosu no vrijednost kratkotrajne imovine (vrijednost sirovina i robe na skladištu, prihod od prodaje) višestruko premašuje traženi iznos ulaganja. Budući su predmet, namjena i cilj ovog natječaja upravo ulaganja u proširene kapacitete, predlažemo da se isključi uvjet o već postojećoj dugotrajnoj imovini i da se kao dovoljna garancija prihvate pokazatelji uspješnosti poslovanja te vrijednost kratkotrajne imovine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
85 Valzor d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? U točki 5) trebalo bi detaljnije objasniti što se smatra djelatnošću prerade poljoprivrednih proizvoda. Npr. u prehrambenoj industriji i tekstilnoj industriji. Prehrambena i tekstilna industrija prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ne spadaju u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, nego u područje C Prerađivačka industrija, zajedno s ostalim proizvodnim djelatnostima. Izuzetno je bitno da potencijalni prijavitelji razumiju ima li njihova djelatnost pravo prijave na ovaj natječaj. U točki 23) riječi "udio kapitala u pasivi" trebalo bi zamijeniti s "udio kapitala i rezervi u pasivi" (pozicija u GFI-POD tj. godišnjem financijskom izvještaju AOP 062 naziva se "kapital i rezerve"). Slažem se s uvjetom da udio kapitala i rezervi treba biti 15%, smatram da uvjet nije previše restriktivan, jer je uobičajeni zahtjev poslovnih banaka da vlastito učešće poduzetnika bude minimalno 20%. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Senka 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Dakle, pod rbr 6) za djelatnosti u turizmu, znači da ne mogu sudjelovati obrti - restorani koji bi proširili svoju djelatnost? Primljeno na znanje Za ulaganja u sektoru turizma u pripremi su posebne mjere.
87 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Trebalo bi bolje definirati točku 1) za djelatnosti povezane sa izvozom...da ne bude zabune kod prijavitelja. Također u točki 23) trebalo bi smanjiti udio kapitala u pasivi makar na 10% jer mislimo da je 15% restriktivan kriterij (naime kod pola naših potencijalnih prijavitelja taj iznos je ispod 15% a sve tvrtke su zdrave i dobro posluju.). Ista stvar je sa točkom 25) za obrtnike gdje je kriterij da vrijednost dugotrajne imovine bude jednaka ili veća vrijednosti projekta. To je također restriktivan kriterij i trebalo bi ga smanjiti na 25%. Naime ima slučajeva kad su obrtnici u najmu i dobro posluju te žele izgraditi vlastiti objekt. Pošto su u najmu nemaju osim strojeva veliku vrijednost imovine i moguće je da zbog ovog kriterija budu onemogućeni u izgradnji vlastitog objekta.. Djelomično prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
88 Zeleni projekt d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Da li ste vi prije pisanja ovih uvjeta provjerili koji postotak tvrtki koje imaju zaposlene zadovoljava te uvjete? I zašto pobogu stavljate taj uvjet od najmanje godinu dana registracije ( "20)poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave"), time isključujete veliki broj onih koji imaju akumulirani kapital i koji bi mogli uložiti, ali su se suzdržavali zbog nepovoljnih uvjeta poslovanja u Hrvatskoj. Predlažem da olabavite ovaj uvjet i omogućite novoregistriranim tvrtkama prijavu, s uvjetom za osiguranje 100% financiranja projekta, te odobravanje povrata uloženih sredstava dok god traje projektno razdoblje (odnosno u roku od godine dana od završetka projektnih aktivnosti). Tako biste mogli biti sigurni da je tvrtka uspjela u poslovnom projektu, te da je nakon godinu dana uspješno poslovala. te joj izvršite povrat projektom odobrenih ulaganja. Povećati ćete broj inovativnih tvrtki, ojačati konkurentnost. Uvjeti natječaja su ionako strogi, te je potrebno mnogo truda za pripremiti kvalitetnu prijavu, i to je dovoljno snažan filter za potencijalne prijavitelje, a još veći ako sami prvo moraju osigurati financiranje. Nadalje, razmotrite uvjet 23, te provjerite koliko tvrtki u Hrvatskoj zadovoljava taj kriterij. Već samo uredno poslovanje (isplata doprinosa i plaća) je pozitivan, i u današnjim uvjetima teško ostvariv pokazatelj. I zašto uključujete trošak amortizacije, kada je općepoznato da većina knjigovođa preferira maksimalne stope amortizacije u vremenima kada je likvidnost niska i kada se porez na dobit plaća obračunski unaprijed svake godine? Isključite stopu amortizacije, i neka uvjet bude i djelomičan poslovni gubitak (do 5% ukupnih prihoda tvrtke ili slično). Time ćete povećati broj potencijalnih prijavitelja i dobiti veći broj kvalitetnih prijava. I što znači "1) za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice"; da li to znači recimo, ukoliko tvrtka proizvodi vijke ili zupčanike, pa nabavi nove strojeve, da ne smije izvoziti proizvode napravljene na novonabavljenoj opremi? Molim vas da detaljno objasnite ovaj uvjet. Jasno vam je da je naše tržište vrlo ograničeno i veličinom i kupovnom moći i da projekti koji ograničavaju izvoz teško mogu biti uspješni. Djelomično prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
89 Sanja Fitzgerald 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? "14)poduzetnicima koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj u trenutku donošenja Odluke o financiranju," Da li ovo znaci da firma (MSP) koja postoji u npr. SVicarskoj je kvalificirana za prijavu za Poziv (ukoliko zadovoljava sve navedene tocke) pod uvjetom da otvori podruznicu u R Hrvatskoj u trenutku donosenja odluke o financiranju? Primljeno na znanje Lokacija registracije poduzetnika prijavitelja nije eliminirajući faktor ako uspostavi poslovni nastan, odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu u Republici Hrvatskoj prije trenutka donošenja odluke o financiranju.
90 SPECULUM D.O.O. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? 23) Udio kapitala u pasivi prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave mora iznositi 15%, da li se to odnosi na kapital i rezerve ili samo temeljni kapital? U slučaju HBOR-a i njihovih kriterija, gleda se udio kapitala i rezervi u pasivi bilance. Nije prihvaćen Pojam "kapital" kako je navedeno u točki 23) se odnosi na poziciju AOP 062 "kapital i rezerve" u GFI-POD.
91 Ivo Šarić 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Vezano uz "1)za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice", trebalo bi upisati proširenu definiciju s kojom bi se pojasnilo na što se ovdje misli i time izbjegli nesporazumi, tj. "1)za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, tj. potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;" Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
92 ljubomir jelić 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? U dosadašnjim natječajima bili su isključeni prijavitelji koji su imali iskazani gubitak u poslovnim knjigama zadnje 2 fiskalne godine. U točki 22. poduzetnicima koji ne mogu iskazati pozitivan EBITDA prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave je različito od dosadašnjeg pristupa. Da li ovo znači da će se moći prijaviti poduzeća koja su iskazala gubitak u poslovnim knjigama ali su imali EBITDA pozitivan. Primljeno na znanje Postavljeni uvjet se odnosi isključivo na EBITDA.
93 Arata Biz 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Ponavljam komentar na: "1) za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice;" - ovo bi trebalo dodatno pojasniti kako bi se znalo na što se točno odnosi jer bi glavni cilj projekta povećanja konkurentnosti MSP-a bio upravo izlazak na tržišta van RH. Ova rečenica ukazuje na to da će se financirati projekti koji su usmjereni isključivo na usko domaće tržište Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
94 ljubomir jelić 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Ako poduzeće proširuje postojeću proizvodnju i želi otvoriti postrojenje sa novom dodatnom djelatnošću pod točkom 20) poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektne prijave ne može ispuniti ovaj kriterij. Naime, doregistracija tvrtke ne mora nužno biti minimalno godinu dana što je suprotno 1.3. Predmet, namjena i cilj poziva gdje u namjeni su prihvatljivi i oni poduzetnici čija su ulaganja povezana s početnim ulaganjima novih poslovnih jedinica, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila. Molimo da se razmotri prijedlog da se umjesto godinu dana stavi mjesec dana prije prijave projekta. Primljeno na znanje Uvjet se ne odnosi na registraciju pojednačnih djelatnosti. Detaljnije obrazloženje će biti dodano u tekst.
95 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? točka 21) - "Poduzetnicima koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi danu predaje projektne prijave; " - Ovo bi trebalo proširiti, ali ne na 12 mjeseci, jer možda nisu netom nakon registracije odmah zapošljavali; 9 mjeseci bilo bi prihvatljivo; Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Možda se točka "23)poduzetnicima koji nemaju minimalni udio kapitala u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave;" može ublažiti, jer će time u 2015. godini biti znatno smanjen broj potencijalnih prijavitelja; moguće rješenje - "da se provede dokapitalizacija prijavitelja najmanje 6 mjeseci prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratne potpore" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? "21)poduzetnicima koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi danu predaje projektne prijave; " - Ovo bi trebalo proširiti na najmanje 12 mjeseci, jer u suprotnom točka 20) nema baš puno smisla; Isto tako, treba uvjetovati da poduzetnik ima najmanje jednog zaposlenog u punom radnom vremenu tijekom provođenja projekta i tri godine nakon završetka projekta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Programa dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (skraćeno Program) nije objavljen, a u tekstu se na njega često poziva . Prihvaćen Referenca na objavu dokumenta bit će objavljena u konačnoj verziji Uputa
99 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Spada li u sektor brodogradnje i mala brodogradnja? Ako ne, koje su granice? Primljeno na znanje Sektor brodogradnje ne uključuje malu brodogradnju kako je definirano u Okviru državne potpore vezan uz brodogradnju, (2011/C 364/06) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EN:PDF; Komunikacija Komisije produženje primjene Okvira za državne potpore u brodogradnji (2013/C 357/01).
100 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice bi trebalo bolje pojasniti, jer zvuči kontradiktorno s povećanjem izvoza koje se traži u pokazateljima učinka Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
101 Miroslav 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? 1. Mi smo j.d.o.o. i kao poduzeće takvog oblika naravno da nemamo 15% udio kapitala u pasivi. Ukoliko ne dokapitaliziramo taj iznos do 15%, znači nema smisla da se prijavljujemo? 2. U točki 23 piše: "....i vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave mora biti minimalno jednaka ukupnoj vrijednosti projekta" Kako smo mi tek prošle godine počeli s aktivnim radom, trenutno ne posjedujemo nikakvu dugotrajnu imovinu, a ulaganja u istu su tek planirana ove godine. Zaključujem iz obje stavke koje sam naveo u komentaru, da projektni poziv ne obuhvaća poduzetnike početnike pošto mi nemamo ispunjene te kriterije. Da li postoji iznimka za ta 2 slučaja? Nije prihvaćen Ispunjavanje svih uvjeta prihvatljivosti prijavitelja je obvezno kako bi prijava mogla biti upućena u daljnje faze postupka dodjele bespovratnih sredstava. Za poduzetnike početnike planiraju se druge mjere potpore.
102 HGK 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.3 PARTNERI I PRIHVATLJIVOST PARTNERA Smatramo da bi bilo dobro uključiti partnerske projekte, npr. ukoliko su dvije tvrtke vlasnice patenta inovativnog proizvoda s visokim tržišnim potencijalom i žele kroz partnerski projekt ulaganja pokrenuti proizvodnju i prodaju istog, da ne moraju osnivati novu zajedničku tvrtku. Primljeno na znanje Sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020., za unapređenje međusobne povezanosti MSP–ova u svrhu jačanja njihovog tržišnog položaja potpora će biti pružena u okviru pristupa klasterima. Za primjenu rezultata istraživanja i inovacija , posebno u sektorima koji su obuhvaćeni Strategijom pametne specijalizacije (S3) biti će tijekom ove godine raspisani pozivi.
103 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.3 PARTNERI I PRIHVATLJIVOST PARTNERA Trebalo bi bolje definirati točku 1) za djelatnosti povezane sa izvozom...da ne bude zabune kod prijavitelja. Također u točki 23) trebalo bi smanjiti udio kapitala u pasivi makar na 10% jer mislimo da je 15% restriktivan kriterij (naime kod pola naših potencijalnih prijavitelja taj iznos je ispod 15% a sve tvrtke su zdrave i dobro posluju.). Ista stvar je sa točkom 25) za obrtnike gdje je kriterij da vrijednost dugotrajne imovine bude jednaka ili veća vrijednosti projekta. To je također restriktivan kriterij i trebalo bi ga smanjiti na 25%. Naime ima slučajeva kad su obrtnici u najmu i dobro posluju te žele izgraditi vlastiti objekt. Pošto su u najmu nemaju osim strojeva veliku vrijednost imovine i moguće je da zbog ovog kriterija budu onemogućeni u izgradnji vlastitog objekta.. Djelomično prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" je definiran u poglavlju Pojmovnik.
104 Zeleni projekt d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.3 PARTNERI I PRIHVATLJIVOST PARTNERA Zašto nisu prihvatljivi partneri? Za stvaranje novih proizvoda, proširenje djelatnosti i inovativnost na tržištu je potrebna interdisciplinarnost i znanja iz više tehničkih područja. Logičnije je očekivati da će biti više kvalitetnih projekata kada se dva partnera udruže u ulaganju u novu proizvodnju ili proširenje djelatnosti. Također je logičnije očekivati veću ekonomsku snagu takvih udruženih poduhvata, veće ljudske, radne i kapitalno-materijalne resurse za pokretanje nove proizvodnje, pa se tako može očekivati i veća uspješnost kada prijavitelj ima partnera. Svakako, određene usluge tijekom trajanja projekta mogu biti usluge vanjskog dobavljača, ali mogu se dogoditi i specifični slučajevi kada dvije tvrtke imaju sličnu ideju i žele prijaviti projekt. Umjesto da konkuriraju u uskom sektoru, nije li logičnije poticati njihovo udruživanje? Primljeno na znanje Sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014 - 2020., za unapređenje međusobne povezanosti MSP–ova u svrhu jačanja njihovog tržišnog položaja potpora će biti pružena u okviru pristupa klasterima.
105 Promo produkt d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.3 PARTNERI I PRIHVATLJIVOST PARTNERA U uvjetima suvremenog poslovanja sasvim je realna mogućnost da dvije tvrtke izvode zajednički jedan projekt (s uređenim međusobnim odnosima). Ukoliko ne dopustite partnerstva (koja ne morate poticati bodovanjem), tvrtkama ostaje da osnuju novi entitet koji nekoliko godina neće imati uvjete za prijavu. Problem se ne može riješiti niti tako da se jedna tvrtka prijavi, a druga bude podugovarač s obzirom da postoje uvjeti javne nabave. MIslimo da ne bi trebalo ograničavati poslovne prakse koje su u nas još rijetke, ali se razvijaju i sporadično pojavljuju. Primljeno na znanje Sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014 - 2020., za unapređenje međusobne povezanosti MSP–ova u svrhu jačanja njihovog tržišnog položaja potpora će biti pružena u okviru pristupa klasterima.
106 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.4 ZAHTJEVI VEZANI UZ SPOSOBNOST PRIJAVITELJA, UČINKOVITO KORIŠTENJE SREDSTAVA I ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA Nije navedeno koji članak Uredbe (EU) br 1303/2013 Prihvaćen Članak 71. Biti će ispravljeno u konačnoj verziji.
107 Mija 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Rečenica •projekt mora uključivati samo aktivnosti koje se ne financiraju iz drugih programa u okviru nacionalnog ili drugih javnih proračuna; se ne podudara sa točkom 1.7. Zbrajanje potpora koja kaže da se potpore zbrajaju i da ne smiju preći maksimalni dopušteni intenzitet (35% odnosno 45%) Prihvaćen U konačnoj verziji uputa bit će pojašnjena mogućnost i modaliteti kumulacije.
108 Apsolon 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA "prijavitelj mora imati pravo građenja na zemljištu za koje su izdane važeće dozvole. U slučaju kada prijavitelj zemljištem upravlja putem zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedeno zemljište kroz razdoblje od minimalno 3 godine od završetka projekta; prijavitelj mora osigurati važeću građevinsku dozvolu odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti sa građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina te odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenje ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se daje suglasnost za gradnju" Iz navedene formulacije nije jasno jesu li prihvatljivi radovi na objektima koji su u dugoročnom najmu prijavitelja ili takvi projekti nisu prihvatljivi za financiranje. Molimo da se pojasni formulacija tako da se izbjegne dvosmislenost Uputa za prijavitelje. Ako projekti koji sadrže radove na objektima u najmu nisu prihvatljivi potrebno ih je navesti u popisu neprihvatljivih troškova. Primljeno na znanje Kako bi radovi na na objektu koji je u najmu bili prihvatljivi, potrebno je dokazati pravo građenja na tom objektu. Isto će biti jasno navedeno u konačnom tekstu Uputa.
109 Dubrovačko-neretvanska županija 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Ukoliko je to u skladu s prihvaćenom regulativom, a osobito s Uredom Komisije br. 651/2014 (Uredba o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. I 108. Ugovora), potrebno je omogućiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima prijavu troškova nastalih kao nužne aktivnosti, odnosno predradnje projektu (troškovi izrade poslovne i tehničke dokumentacije, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka itd.) te tome prilagoditi i promijeniti uvjet „provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO“. Nije prihvaćen Kako bi se osigurao poticajni efekt potpore, a sukladno čl. 6. Uredbe 651/2014, prijavu je potrebno predati prije početka rada na projektu.
110 Krunoslav Šimatović 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Uvjet o minimalnom iznosu povijesnog "udjela kapitala u pasivi" je redundantna, i teško je shvatiti čemu služi - poglavito iz razloga što se u članku 3.1. pod "Prihvatljivosti projekta" traži da poduzetnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova - dakle, ako poduzetnik sada nema 15% kapitala i planira potencijalno dokpaitlizirati tvrtku, to bi trebalo biti dovoljno. Ako je bio cilj ne financirati kronične gubitaše ili slično, dovoljno je za isto navedenu odredbu promijeniti na način da se traži pozitivan ili bar manji prag udjela kapitala u pasivi, recimo 5%. Također bi trebalo preciznije definirati što je kapital, misli li se na temeljni kapital ili ukupan kapital (kapital, zadržana dobit i rezerve) - ukupan kapital bi bio ispravna mjera. Nije prihvaćen Zahtjev vezan za financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore, nije u korelaciji s minimalnim iznosom udjela kapitala u pasivi.
111 Morena M 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA je li osiguran mehanizam kontrole i nadzora? Nije prihvaćen Pitanje je nejasno
112 HGK 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Pod točkom 6 - projekt mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju kako je definirano u poglavlju 9. Uputa; Misli li se na članak 8. Uputa? Primljeno na znanje biti će izmijenjeno
113 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA „Korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.“ Ako korisnik (malo poduzeće) sufinancira 55% prihvatljivih troškova projekta vanjskim financiranjem, da li to znači da za 30% troškova može koristiti kredit HBOR-a sa sufinanciranim kamatnim stopama, a za 25% kredit komercijalne banke? Isto vrijedi i za eventualno traženje jamstva HAMAG BICRO-a? U tom slučaju će rijetko koji prijavitelj koristiti kredit HBOR-a ili jamstva HAMAG BICRO-a zbog dvostruke dokumentacije i troškova. Molimo da navedete primjer za pravilno i primjer za nepravilno osiguran financijski doprinos korisnika vezano za ovu stavku. Primljeno na znanje Pri izračunu potpore, Korisnik mora voditi računa o pragovima intenziteta potpore, sukladno Karti regionalnih potpora za Hrvatsku (2014. – 2020.)
114 Mont-trade 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Bilo bi dobro da se pod prihvatljivost projekta izmjeni stavka da provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO, iz razloga koliko treba da se dobije građevinska dozvole i sve ostale dozvole, kod ovakvih projekta gdje su često uključene razne dozvole lokalnih zajednica, a projekt je ograničen na 24 mjeseca. Smatram da bi se trebalo uvrstiti da se na projekt mogu aplicirati i projekti koji su započeti, odnosno u izgradnji, a nisu završeni, odnosno nisu još dobili uporabnu dozvolu. Djelomično prihvaćen Trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora. Također, važeću građevinsku dozvolu odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, potrebno je osigurati prije predaje projektne prijave. S obzirom da potpora dodijeljena kroz ovaj poziv mora imati karakter poticaja, nije moguće prihvatiti projekte koji su započeli prije predaje projektne prijave. U konačnoj verziji uputa ovo će biti dodatno pojašnjeno.
115 ljubomir jelić 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Maksimalni intenzitete potpore za mikro i malo je 45% te se traži da korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili najskim financiranje. Da li ovo znači da je maksimalni intenzitet potpore 75% i tko može ostvariti ovu visinu potpore? Primljeno na znanje Navedena odredba znači da, sukladno čl. 14(14) Uredbe (EZ) 651/2014, u slučaju regionalne potpore, korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % opravdanih troškova, ili iz vlastitih izvora ili putem vanjskog financiranja, u obliku oslobođenom bilo kakve javne pomoći, tj. pomoći financirane iz lokalnih, regionalnih ili nacionalnih izvora.
116 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA "projekt mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju kako je definirano u poglavlju 9. Uputa" - upute imaju 8 poglavlja. koje je poglavlje broj 9? valjda se misli na Pojmovnik pa je to onda poglavlje 8. Prihvaćen biti će izmijenjeno
117 HOK 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.2 PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI Držimo da bi transport izložbenih primjeraka morao bi biti prihvatljiv trošak, budući da predstavlja izravno vezani, odnosno nužni trošak izlaganja na sajmovima. Nije prihvaćen Uredbom 651/2014 samostalni troškovi transporta izložaka nisu navedeni kao prihvatljiv trošak.
118 Krešimir Budinski Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Nejasno je da li zemljište, ukoliko je već u vlasništvu podnositelja prijave, ulazi u strukturiranje financiranja ili ne. Ako ulazi, da li se uzima knjigovodstvena vrijednost zemljišta, stvarna vrijednost ili je potrebna nova procjena vrijednosti. Primljeno na znanje Kupnja zgrada i zemljišta nije prihvatljiv trošak. Ukoliko je zemljište sastavni dio projekta, može ga se uključiti u strukturu financiranja, ali isključivo kao neprihvatljiv trošak.
119 Scala d.o.o. Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Molimo odgovor jesu li sljedeći troškovi prihvatljivi i uključeni u troškove gradnje: 1) troškovi nadzornih inženjera, 2) troškovi dobivanja uporabne dozvole. Primljeno na znanje Navedeni troškovi mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali nakon predaje projektne prijave. Navedeni troškovi potpadaju pod različite kategorije potpora.
120 Dubrovačko-neretvanska županija Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Ukoliko je to u skladu s prihvaćenom regulativom, a osobito s Uredom Komisije br. 651/2014 (Uredba o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. I 108. Ugovora), potrebno je omogućiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima prijavu troškova nastalih kao nužne aktivnosti, odnosno predradnje projektu (troškovi izrade poslovne i tehničke dokumentacije, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka itd.) te tome prilagoditi i promijeniti uvjet „provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO“. Primljeno na znanje Navedeni zahtjevi već su ugrađeni u tekst Uputa, vodeći računa o poštivanju zahtjeva za poticajnim karakterom potpore, kojem odgovara zahtjev da prijava mora biti podnesena prije početka projekta.
121 BILIĆ VISION Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu U cilju povećanja konkurentnosti, a za projekt izgradnje poliklinike, napravili smo već investiciju u zemljište na kojem će se izgraditi poliklinika, pa predlažemo da se vrijednost kupljenog zemljišta prizna u dio investicije koje mora osigurati investitor, posebno ukoliko je tražitelj potpore 100%-tni vlasnik zemljišta bez zabilježenih tereta ili kreditnih dugovanja na predmetno zemljište. Nije prihvaćen Kupnja zgrada i zemljišta nije prihvatljiv trošak. Ukoliko je zemljište sastavni dio projekta, može ga se uključiti u strukturu financiranja, ali isključivo kao neprihvatljiv trošak.
122 HGK Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Smatramo da je kriterij "troškovi povezani s ispunjavanjem zahtjeva za transparentnost projekta" nejasno definiran. Nije jasno je li navedeno povezano s aktivnostima povezanima uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Prihvaćen U konačnoj verziji uputa isto će biti dodatno pojašnjeno.
123 ljubomir jelić Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Molimo da razmotrite prijedlog da se za proizvodnju omogući kupnja zgrade koja je pogodna za proizvodnju. Jako puno zgrada u državnom vlasništvu mogu se koristiti za razvoj proizvodnje te se investitori često puta odlučuju na kupnju već izgrađenih objekata koji su uz minimalne izmjene pogodne za proizvodne pogone. S druge strane kupnja postojeće hale smanjuje troškove gradnje a ostavlja više sredstava za tehnološko opremanje. Nije prihvaćen S obzirom na mali udio prihvatljivih troškova (10% vrijednosti nekretnine) te izuzetno velike rizike povezane s procjenom vrijednosti, kupnja zgrada i zemljišta nije prihvatljiv trošak. Za ulaganja koja uključuju samo opremu bez građevinske komponente, prijavitelji se upućuju na drugi javni poziv pod nazivom: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU.
124 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Da li u prihvatljive troškove ulaze gospodarska i radna vozila te radni strojevi? Prihvaćen „sektor prijevoza” znači zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije, „sektor prijevoza” znači sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz; Ukoliko navedena vozila ne služe obavljanju prijevoza u navedene svrhe, mogu se smatrati prihvatljivima.
125 Krunoslav Šimatović Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Zašto se nigdje ne traži da nabavljena materijalna imovina (npr. stroj) mora imati i valjanu policu osiguranja tijekom prve npr. 2-3 godine? Primljeno na znanje U konačnoj verziji uputa prihvatljivost police osiguranja nabavljene imovine bit će dodatno precizirana.
126 Zeleni projekt d.o.o. Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Sudeći prema vlastitim iskustvima, molim vas da proširite opis materijalne imovine prema primljenim pitanjima. Također preporučam da omogućite nabavu sirovine ukoliko se radi o izradi jednog finalnog proizvoda visoke dodane vrijednosti (npr. izrada visokoučinkovitog kondenzatora, trafostanice, turbine, različitih motora koristeći novu opremu, a gdje su ulazni troškovi repromaterijala i sirovine vrlo visoki, a izrada prvog proizvoda služi za trening djelatnika). Odredite da se prodajom prvog proizvoda ne smije ostvariti dobit (što je gotovo nemoguće zbog niže produktivnosti neutreniranih radnika). odredite da se kao sirovina može nabaviti i materijal koji će se tijekom proizvodnje reciklirati (npr. kučište starog transformatora i sl.), što promiče ciljeve očuvanja okoliša, recikliranja i uštede energije u primarnoj proizvodnji sirovina. Time ćete omogućiti i prijavu onih tvrtki koje razvijaju proizvodnju proizvoda visoke dodane vrijednosti (možete takvu formulaciju i staviti u uvjete). Nije prihvaćen Troškovi nabave repromaterijala nisu prihvatljivi. Za razvoj novih proizvoda planiraju se druge mjere.
127 Arata Biz Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Dali je kupovina kamiona povezanih samo uz proizvodnu djelatnost prijavitelja (konkretno kupovina kamiona za skupljanje, sortiranje i prijevoz drvne građe iz šuma do proizvodnog pogona) prihvatjlivo ulaganje u materijalnu imovinu? Ne radi se o autima, ili kamionima za tuzemni ili međunarodni transport, već o vozilima sa jasnom industrijskom primjenom i funkcijom. Primljeno na znanje „sektor prijevoza” znači zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije, „sektor prijevoza” znači sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz; Ukoliko navedena vozila ne služe obavljanju prijevoza u navedene svrhe, mogu se smatrati prihvatljivima.
128 Modus Melior d.o.o. Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu U kontekstu kupnje polovne opreme kao neprihvatljivog troška, smatram da bi trebalo napraviti finiju podjelu, jer postoje brojne situacije u kojima je formalno polovna oprema itekako prihvatljiva, a financijski znatno povoljnija. Primjerice: - oprema (strojevi) sa životnim vijekom od 10 i više godina, koje je izvorni kupac nabavio putem leasinga, a koje je leasing kuća iz raznih razloga vratila u svoj posjed i prodaje ih (moguće i uz još važeće jamstvo proizvođača) – formalno je to polovna oprema, ali može biti praktično nova – stara manje od godinu dana, pa samim tim i potpuno funkcionalna - oprema (strojevi) reparirani od strane proizvođača, na koje proizvođač daje jamstvo kao i na novu opremu - izložbeni uzorci opreme, koji su korišteni u demonstracijske svrhe, Stoga predlažem da se kupovina rabljene opreme smatra prihvatljivim troškom ako za nju u trenutku podnošenja prijave nije proteklo više od ½ jamstvenog roka, ili za nju proizvođač daje jamstvo ekvivalentno jamstvu na novu opremu. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014 i NN 149/2014), kupnja korištene opreme nije prihvatljiv izdatak.
129 Scala d.o.o. Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Prijedlog je da se procedura javne nabave provede prije prijave projekta, a ugovaranje investitora s odabranim ponuditeljem provesti nakon prijave projekta. Primljeno na znanje O modalitetima i dinamici provedbe projekta odlučuje sam prijavitelj. Podsjećamo: da da bi trošak bio prihvatljiv, mora nastati nakon predaje projektne prijave
130 HGK Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti "Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (prihvatljive/neprihvatljive)" Vrlo često konzultantske usluge pisanja projekta ne uključuju čisto “prepisivanje” ili upisivanje poduzetničkih ideja u propisane obrasce s isključivim ciljem ostvarenja financijskih potpora ili kreditnih sredstava za realizaciju investicije, već dobrim dijelom uključuju inicijalno, negdje i ozbiljno poslovno savjetovanje u smislu unaprjeđenja organizacije poslovanja, poboljšanja organizacije prodaje i marketinga i sl. Rijetki su slučajevi kod angažiranja konzultanata da korekcije poslovnih ideja nisu nužne ili da korisnik ne dobiva savjete i poboljšanja u kvalitativnom smislu u odnosu na inicijalnu poslovnu ideju koja u ovom procesu doživljava prvo objektivno procjenu održivosti I planiranih aktivnosti bilo u resornom ili organizacijskom pogledu. Smatramo da bi ove aktivnosti bilo moguće financirati kao prihvatljive u nekom realnom period koji prethodi prijavi. Primljeno na znanje Radi ostvarivanja učinka poticaja, da bi trošak bio prihvatljiv, mora nastati nakon predaje projektne prijave.
131 HGK Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Svrha kriterija "usluga revizije projekta, koju ugovara korisnik, za projekte čiji ukupni prihvatljivi izdaci premašuju 1.500.000 kuna" nije jasna jer svi projekti po ovom prijedlogu prelaze navedeni iznos od 1.500.000 kuna. Prihvaćen Prihvaća se te će konačna verzija uputa biti izmijenjena na odgovarajući način.
132 HelenaV Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti S obzirom da je u prihvatljivim troškovima i provedba javne nabave, nije jasno hoće li po natječaju biti potrebna provedba postupka javne nabave, kao što je to bio slučaj u natječaju Informacijske i komunikacijske tehnologije, gdje je vrijednosnim razredima bio određen postupak i proces javne nabave za poduzeća koja nisu obveznici javne nabave. Iz istog pitanja proizlaz i nejasnoća o provedbi postupka i prijavi, jer projekt ne smije početi prije predaje zahtjeva. Ukoliko je potreban postupak javne nabave, on se mora provesti prije prijave, kako bi imali kvalitetno složenu financijsku konstrukciju ulaganja i troškova po projektu, te proveli nabavu po pravilima EU Primljeno na znanje Javnu nabavu nije potrebno provesti prije prijave na natječaj. Međutim, razrađena dokumentacija za javnu nabavu može pozitivno utjecati na bodovanje projekta. Napominjemo da sve ugovorne obveze koje nastanu prije prijave projekta, smatraju početkom rada na projektu.
133 Tamara Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Kako će trošak izrade natječajne dokumentacije biti prihvatljiv trošak ako je propisano da su prihvatljivi samo troškovi nastali nakon prijave projekta? hoće li se za konzultantske usluge ovog tipa napraviti iznimka? Primljeno na znanje Usluge izrade natječajne i provedbene dokumentacije mogu sadržavati pripremu natječajne dokumentacije za provedbu javne nabave, izradu izvedbene dokumentacije, i sl.
134 Zeleni projekt d.o.o. Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti S obzirom na veliku neizvjesnost potencijalnih prijavitelja u uspjeh prijave, svakako bi bilo poželjno kada biste omogućili u određenom dijelu sufinanciranje troškova pripreme projektne prijave od strane vanjskih stručnjaka-konzultanata, u slučaju odobrenja projektne prijave. To će biti još jedan dodatan poticaj poduzetnika da angažiraju stručnjake, koji će osim same projektne prijave, izvršiti i savjetovanje vezano uz hodogram i planiranje provedbe projekta, pa čak i za elemente isplativosti i povećanja produktivnosti. Osim toga, poduzetnik je specijaliziran i koncentriran na vlastitu proizvodnju, a zbog trenutnog stanja na tržištu, trošak projektne prijave mu predstavlja preveliki rizik i izdatak. Kvalitetni konzultanti su spremni sudjelovati u riziku i pristati na isplatu dijela naknade samo u slučaju da se projekt odobri. Isto tako, s obzirom na ekonomsku situaciju i veliku nezaposlenost u državi, jedan od ciljeva svakako treba biti što veći broj prijava koje će doprinijeti povećanju zaposlenosti; treba povećati bazu koja plaća poreze i troši, dakle doprinosi BDP-u. Nije prihvaćen Radi ostvarivanja učinka poticaja, da bi trošak bio prihvatljiv, mora nastati nakon predaje projektne prijave.
135 FIN projekt d.o.o. Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Usluga izrade natječajne dokumentacije i izrada projekata koji su propisani natječajem trebali bi biti prihvatljiv izdatak koji nije ograničen prihvatljivim razdobljem ukoliko ne usluga pribavljena prema uvjetima nabave koji vrijede za sve druge usluge i robe Primljeno na znanje U slučajevima kad navedeni trošak nastaje nakon predaje projektne prijave, može se smatrati prihvatljivim
136 Promo produkt d.o.o. Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Kako je definirano prihvatljivo razdoblje? Ako je to od trenutka predaje projektne dokumentacije onda je izrada natječajne i provedbene dokumentacije neprihvatljiv trošak pa to nema smisla navoditi kao prihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Radi ostvarivanja učinka poticaja, da bi trošak bio prihvatljiv, mora nastati nakon predaje projektne prijave.
137 Apsolon Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Sudjelovanje na sajmovima – znači li formulacija da aktivnost sudjelovanja na sajmu nije prihvatljiva za projekte koji se npr. odnose samo na proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te ne podrazumijevaju novi proizvod? Smatramo važnim da poduzetnici koji će ulaganjem ostvariti značajno povećanje kapaciteta također imaju priliku promovirati svoj asortiman te proširiti bazu kupaca, što je svakako moguće sudjelovanjem na sajmu. Također, drugi komentar nastavno navedenoj točki odnosi se na odredbu da je nužno sudjelovati na PRVOM sajmu, što ne mora nužno korespondirati sa sajmom koji je poduzetniku najrelevantniji te mu donosi najviše koristi za daljnje poslovanje. Također, smatramo da se putne troškove i trošak smještaja djelatnika treba uvrstiti u prihvatljive troškove kako bi im se olakšao nastup na sajmovima. Predlažemo tekst Uputa izmijeniti na slijedeći način: „najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi, a s ciljem predstavljanja novih proizvoda/procesa/usluga koji su nastali kao rezultat projekta ulaganja“, što je također u skladu s člankom 19. Uredbe 651/2014. Prihvaćen Tekst uputa ćemo izmijeniti na odgovarajući način.
138 HGK Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Smatramo da je nejasno odnose li se troškovi transporta izložaka, koji znaju biti izrazito visoki kod nekih djelatnosti (npr. kamen, namještaj, veća oprema i sl. izrazito gabaritni izlošci), na troškove transporta (neprihvatljiv trošak) ili na troškove uređivanja štanda ( prihvatljiv trošak). Primljeno na znanje Uredbom 651/2014 samostalni troškovi transporta izložaka nisu navedeni kao prihvatljiv trošak.
139 HOK Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Držimo da bi transport izložbenih primjeraka morao bi biti prihvatljiv trošak, budući da predstavlja izravno vezani, odnosno nužni trošak izlaganja na sajmovima. Primljeno na znanje Sukladno Uredbi 651/2014, prihvatljivi troškovi su troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi.
140 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Nije dobro da se financira samo prvo sudjelovanje na sajmu u povijesti poslovanja tvrtke. Naime cilj je prezentirati proizvode na sajmu koji donosi najviše koristi a ne na prvom sajmu. Tu odredbu treba izbaciti ili makar ograničiti na vremenski rok (npr. u zadnje 2 godine). Treba izbjeći da poduzetnici traže sajmove na kojima nisu bili a da ne mogu financirati izlaganje na njima korisnim sajmovima. Također nam nije jasno zašto su troškovi transporta, putni troškovi te troškovi smještaja neprihvatljivi kada su u prošlom natječaju bili prihvatljivi te čine ako ne većinu onda veći dio troškova odlaska na sajam. Stoga je naš savjet da ti troškovi budu prihvatljivi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar koji se odnosi na prvo sudjelovanje na sajmu. Uredbom 651/2014 samostalni troškovi transporta i smještaj nisu navedeni kao prihvatljiv trošak.
141 Promo produkt d.o.o. Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima pri sudjelovanju na sajmovima troškovi transporta mogu biti važan čimbenik, pogotovo troškovi transporta demonstracijskoga proizvoda (ako je velik, ili zahtijeva specijalne uvjete transportiranja). Nije također jasno zašto troškovi smještaja zaposlenika i njihovi putni troškovi nisu uključeni u prihvatljive troškove. Na ovaj način je sudjelovanje na sajmovima destimulirano. Primljeno na znanje Uredbom 651/2014 samostalni troškovi transporta izložaka nisu navedeni kao prihvatljiv trošak.
142 Scala d.o.o. Aktivnosti, Usavršavanje Usavršavanje - prihvatljivi troškovi, dodati: troškovi usavršavanja iskazani po polazniku i troškovi usavršavanja iskazani po opremi koja je predmet ulaganja. U ponudama koje dobivamo za usavršavanje cijena se čest je cijena formirana u odnosu na broj zaposlenika koji će proći usavršavanja ili u odnosu na opremu, stroj koji se nabavlja. Troškovi predavača, za sate sudjelovanja u obuci uobičajeni su za educiranje u npr. implementaciji računalnih programa, dok se za proizvodne aktivnosti najčešće nabavljaju konkretni paketi usavršavanja. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi usavršavanja definirani su sukladno Uredbi 651/2014
143 HGK Aktivnosti, Usavršavanje Smatramo da je nejasno zašto su režije uključene u prihvatljive troškove ako se radi o usavršavanju. Primljeno na znanje Nejasno što se komentarom želi reći. Prihvatljivi troškovi usavršavanja definirani su sukladno Uredbi 651/2014
144 knežević Aktivnosti, Ostali neprihvatljivi troškovi: Moraju se definirati operativni troškovi. Da li u njih spadaju i sirovine i materijal za opremu koja se nabavlja. Prihvaćen Operativni troškovi bit će razrađeni u konačnoj verziji Uputa.
145 Sanja Fitzgerald Aktivnosti, Ostali neprihvatljivi troškovi: Da li su place neprihvatljiv trosak opcenito za cijeli Operativni Program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 ili specificno za pojedini Poziv(kao npr ovaj)? Primljeno na znanje U ovom pozivu plaće nisu prihvatljiv trošak, s obzirom da se potiču ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
146 Zeleni projekt d.o.o. Aktivnosti, Ostali neprihvatljivi troškovi: Prema ovim uvjetima, zaključak je da plaće nisu prihvatljiv trošak, ali su oporezivi bonusi i obvezna davanja za mirovinsko i zdravstveno prihvatljiv trošak. Ukoliko je tako, to je dobra vijest, iako bi za Hrvatske prilike morali osigurati sve moguće uvjete za povećanje stope zaposlenosti, što znači i plaće novozaposlenih radnika odrediti kao prihvatljiv trošak tijekom trajanja projekta. Zašto 20% sredstava ne bi doprinijelo povećanju zaposlenosti u Hrvatskoj na direktan način? Primljeno na znanje U ovom pozivu plaće nisu prihvatljiv trošak, s obzirom da se potiču ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
147 Apsolon 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA „Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od 3 godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj županiji smatraju se dijelom istog projekta ulaganja, te, sukladno Programu potpora, ne mogu biti financirana iz ovog poziva.“ Iz navedene formulacije dalo bi se zaključiti da poduzetnik koji ostvari pravo na bilo koju regionalnu potporu ne može dobiti drugu regionalnu potporu sljedeće 3 godine? Na koji način prijavitelj dokazuje da dvije različite investicije nisu dio istog projekta ulaganja (čak niti na razini grupe) koji se provode u vremenski različitim fazama? Ili, odnosi li se ova formulacija isključivo na velike investicijske projekte (veće od 50 mil eura) te na prevenciju umjetnog rascjepkavanja velikih projekta? Kako bi se smanjila mogućnost netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se jasnije definira na što se točno odnosi navedena formulacija te da se navede konkretan primjer. Primljeno na znanje Sukladno Uredbi 651/2014, sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora, odnosi se na ulaganja u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku. Isto se odnosi na lokaciju ulaganja.
148 HGK 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA Kriterij "Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj županiji smatraju se dijelom istog projekta ulaganja te, sukladno Programu potpora, ne mogu biti financirana iz ovog Poziva." nije dovoljno objašnjen, nejasno je zašto se kao kriterij uzima razina županije. Primljeno na znanje Sukladno Uredbi 651/2014, sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora, odnosi se na ulaganja u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku. Isto se odnosi na lokaciju ulaganja.
149 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA „Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj županiji smatraju se dijelom istog projekta ulaganja te, sukladno Programu potpora, ne mogu biti financirana iz ovog Poziva.“ Ova rečenica je potpuno nejasna i može se protumačiti na više načina. Na što se misli pod pojmom „početna ulaganja“, a što pod pojmom „drugo ulaganje“? Drugo ulaganje je ovo koje poduzeće planira prijaviti u ovom natječaju? Znači li ovo da se poduzeće ne može javiti na natječaj ako je drugo poduzeće iz grupe dobilo bespovratna sredstva u protekle tri godine? S obzirom da postoje grupacije u kojima su poduzeća koja se bave različitim djelatnostima, vrijedi li ova odredba samo za poduzeća unutar grupe koja se bave istom djelatnošću? Misli li se pod „dodijeljena potpora u istoj županiji“ na lokaciju ulaganja ili na županiju u kojoj je poduzeće registrirano? Općenito, odredba je vrlo zbunjujuća i potrebno ju je jasnije i nedvosmisleno sročiti. Primljeno na znanje Sukladno Uredbi 651/2014, sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora, odnosi se na ulaganja u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku. Isto se odnosi na lokaciju ulaganja.
150 Igor P 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA Što se smatra početnim ulaganjem? tj. koja je definicija se prihvaća? Što se podrazumijeva pod "na razini grupe"? Naime u članku 1.7 navedeno je da se potpore dodijeljene temeljem Programa mogu zbrajati. Koja je onda smisao zbrajanja ako u ovom članku oni ne mogu biti financirani. Konkretnije pitanje, ako je poduzetnik prima potporu (bespovratna sredstva) iz programa IPA (Potpora jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva) da li to znači da nemože tražiti potporu iz ovog Programa za izgradnju i opremanje poslovnih jedinica? Primljeno na znanje Pojam "početno ulaganje" definiran je u poglavlju Pojmovnik.
151 SPECULUM D.O.O. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE Koji je jednakovrijedni dokument umjesto Bon Plusa za prijavitelje koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, a nisu u sustavu dvojnog knjigovodstva? Primljeno na znanje Prijavitelji koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak moraju dostaviti DOH za obrtnike koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine / rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak za tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ako prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno DOH za obrtnike koji uključuje pregled poslovnih primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine / rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ako prijavitelj posluje kraće od tri godine ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja.
152 Mija 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Ovdje ne piše što mora biti original a što kopija. Prihvaćen U Uputama za prijavitelje će se navesti što je potrebno dostaviti u izvorniku.
153 Tiho 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE "Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava: Provjera prihvatljivosti prijavitelja i aktivnosti, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja." - da li se ovi dokumenti dostavljaju prilikom prijave projekta ili se dostavljaju na zahtjev; koji su to dokumenti u sklopu dokumenata za provjeru prihvatljivosti prijavitelja? Primljeno na znanje Iako je u Uputama za prijavitelje jasno navedeno koje dokumenti je potrebno dostaviti prilikom predaje projektne prijave, a koji se dostavljaju na zahtjev, razmotrit ćemo mogućnost drugačije formulacije teksta kako potencijali prijavitelji ne bi bili u nedoumici.
154 Scala d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Studija izvodljivosti primjerena je javnom sektoru, a investicijska studija gospodarstvu. Predlažemo kao obaveznu dokumentaciju, umjesto studije izvodljivosti, propisati investicijsku studiju (obrazac 3) prema sadržaju preporučenom od HBOR-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 knežević 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Za studiju izvodljivosti bi trebalo odrediti elemente iz kojih se treba sastojati . Također treba jasno naznačiti kada se u studiju izvodljivosti unose podaci za projekt a kada za cijelo poduzeće.Ako se projekt odnosi na ulaganja koja su povezana sa sadašnjim poslovanjem ( proširenje pogona) primjerenije je studiju raditi za cjelokupno poslovanje. To treba u uputama jasno razlučiti i odrediti. Također treba jasno naznaćiti vremenske okvire traženih podataka. Primljeno na znanje Obrazac 3. naveden u Uputama za prijavitelje imat će jasno raspisan sadržaj.
156 HGK 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Potrebno je jasno naznačiti koji su to dokumenti koje MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih institucija te ih stoga prijavitelj neće morati podnositi. Također, pod točkom "•Obrazac 5. Zatvorena financijska konstrukcija ulaganja" smatramo da je nužno definirati koji dokazi su potrebni za udio vlastitog financiranja, a koji za kreditna sredstva – npr. pismo namjere ili sl. Uz to, pod točkom "•Godišnje financijsko izvješće (GFI-POD) za tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine odnosno godišnje financijsko izvješće (GFI-POD) za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja;" Isto će rezultirati prijavama tek od drugog kvartala 2015. godine s obzirom da je rok podnošenja GFI-POD 31.03. Ili je moguće predati i GFI-POD-a za 2011., 2012., 2013. godinu ukoliko je prijava u najranijoj fazi? (Ovisno o datumu raspisivanja natječaja) Djelomično prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će jasno naznačeno koje dokumente prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, prijavitelj neće morati podnositi. Kod zatvorene financijske konstrukcije definirat će se dokazi kada se udio vlastitog sufinanciranja namiruje iz vlastitih izvora. Vezano za dostavu GFI-POD, naglašavamo da prijavitelji financijske izvještaje za prethodnu fisklanu godinu mogu predati FINA-i od 01.01. tekuće godine zaključno s 31.03. tekuće godine za statističku objavu.
157 Valzor d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Dva puta se ponavlja broj "Obrazac 5". Potrebno je definirati koju "dokumentaciju vezanu za prihvatljivost prijavitelja MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih institucija" (pretpostavljam GFI-POD izvještaje, izvadak iz sudskog registra). Prihvaćen Numeriranje obrazaca bit će ispravljeno. U Uputama za prijavitelje bit će jasno naznačeno koje dokumente prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, prijavitelj neće morati podnositi.
158 Ivana Šantek 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE kada će biti objavljeni obrasci? Primljeno na znanje Obrasci će biti objavljeni prilikom objave Poziva na dostavu projektnih prijava.
159 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Obrazac 4 nije potreban i povećava troškove prijave (u slučaju da poduzetnik nema marketinšku strategiju). Svakako u studiji izvodljivosti ima poglavlje o marketingu. Također bi trebalo pojednostaviti obrazac Studije izvodljivosti jer je onaj na prošlom natječaju bio preopširan i zahtijevao je dosta vremena i novaca za izradu. Možda bi bila bolja forma Investicijske studije sa nekim elementima studije izvodljivosti. Primljeno na znanje Kod održivosti projekta ocjenjuje se i financijska i komercijalna održivost projekta.
160 Nikolina Modrovčić 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Da li je moguće navesti koja je to "dokumentacija vezana za prihvatljivost prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih institucija" pa ju nije potrebno podnositi?! Primljeno na znanje U Uputama za prijavitelje bit će jasno naznačeno koje dokumente prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, prijavitelj neće morati podnositi.
161 Arata Biz 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Za razliku od RC.2.1.10. vidimo kako su neki obracsi izbačeni iz potrebne dokumentacije, što je dobar potez i rasterećivanje prijavitelja obrascima koji su replicirali isti sadržaj. No ono što je ovdje vidljivo je to da nedostaje tadašnja podjela Prijavnog obrasca na dio A i B - možemo li zaključiti kako će sada najveći dio podataka iz prijašnjeg obrasca B biti lociran u Studiji izvodljivosti? Ili će se i taj dio unositi elektronskim/online putem kao i Obrazac A ranije? Primljeno na znanje Popis obrazaca je naveden u Uputama za prijavitelje.
162 Arata Biz 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Kad se može očekivati objava obrazaca za pripremu cjelokupne projektne dokumentacije? Primljeno na znanje Obrasci će biti objavljeni prilikom objave Poziva na dostavu projektnih prijava.
163 ljubomir jelić 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE U kakvom obliku je potrebno dostaviti zatvorenu financijsku konstruciju? Da li je potrebno dostaviti obvezujuće pismo namjere Banke ukoliko se financijska konstrukcija namjerava zatvoriti kreditom? Primljeno na znanje U Uputama za prijavitelje su navedeni načini zatvaranja financijske konstrukcije i dokumenti koje je potrebno dostaviti. U obrascu 6. bit će dodatno naveden minimalni sadržaj obvezujućeg pisma namjere, kao i izjava prijavitelja da privatno sufinanciranje namiruju iz vlastitih srestava.
164 ljubomir jelić 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Da li je kriterij da prijavitelj mora poslovati najmanje 3 fiskalne godine te ukoliko nije da li to znači da se mogu prijaviti i poduzeća koja posluju najmanje jednu fisklanu godinu? Primljeno na znanje Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja propisani su u točki 2.2. Uputa za prijavitelje.
165 Modus Melior d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Zahtjev za GFI-POD za tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave će uzrokovati da će rijetki prijavitelji moći predati prijavu u I kvartalu, jer najčešće se financijska izvješća dovršavaju tijekom ožujka; Prijedlog da se ovaj uvjet izmijeni na način da se "treba predati posljednji GFI-POD za koji je dospjela obveza predaje i GFI-POD za dvije fiskalne godine koje su tome prethodile" Analogno tome treba napraviti promjenu i za one koji posluju manje od tri godine. Slično vrijedi i za obveznike poreza na dohodak. Nije prihvaćen Prijavitelji financijske izvještaje za prethodnu fisklanu godinu mogu predati FINA-i od 01.01. tekuće godine zaključno s 31.03. tekuće godine za statističku objavu.
166 Modus Melior d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Pogreška u numeriranju obrazaca 5 - 5 - 6 - 7, treba ispraviti u 5 - 6 - 7 - 8 Prihvaćen Bit će ispravljeno.
167 Modus Melior d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Ovjera od strane ovlaštenog sudskog tumača nije potrebna za svu dokumentaciju (recimo prijavni obrazac, studija izvodljivosti,..), nego samo za dokumente izdane od strane nadležnih tijela drugih država. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
168 ljubomir jelić 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE, Odredbe vezane za utjecaj zahvata na okoliš Ukoliko se traži potvrda nadležnog tijela da nije potrebno izraditi Studiju utjecaja na okoliš često puta nas upućuju da moramo dobiti mišljenje od privatnih konzultanata iz tog područja čija ocjena se naplaćuje što uzrokuje dodatne troškove. Molimo da se obrazloži tko izdaje Rješenje kojim se utvršje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš? Primljeno na znanje Potvrda odnosno rješenje nadležnog tijela da nije potrebno izraditi Studiju utjecaja na okoliš se traži za projekte/zahvate navedene u prilogu II (Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) i III (Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u gradu Zagrebu) Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14). Sukladno navedenom, u članku 25. ove Uredbe nositelj zahvata može za ocjenu o potrebi procjene izraditi Elaborat zaštite okoliša i/ili Studiju utjecaja na okoliš. Ovlaštenja za izradu navedenih dokumenata regulirano je člankom 4 . (Stručni poslovi – grupe i vrste) Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10). S obzirom na navedeno možemo vam odgovoriti da konzultanti tj. osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša izrađuju studije/elaborate potrebne za ishođenje potvrde, a potvrdu odnosno rješenje donosi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode tj. županija/Grad Zagreb.
169 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE, Odredbe vezane za utjecaj zahvata na okoliš Slažem se s kolegom Nenadom oko GFI-ja. Ovo nije prvi puta da natječaj "padne" u period početka godine kada tumačenje zadnjih tri izvještaja uvijek radi zabune. Sve to bez obzira na činjenicu da je natječaj otvorenog tipa... Nije prihvaćen Prijavitelji financijske izvještaje za prethodnu fiskalnu godinu mogu predati FINA-i od 01.01. tekuće godine zaključno s 31.03. tekuće godine za statističku objavu
170 ljubomir jelić 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.2 NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNE PRIJAVE Da li ovo znači da nije potrebno dostavljati glavne i izvedbene projekte? Prihvaćen U Obrascu 7. Dokazi vezani uz gradnju bit će naveden popis dokumenata koje je potrebno priložiti. Jedan od dokumenata bit će i glavni projekt.
171 Apsolon 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE Kako bi se osigurala transparentnost postupka zaprimanja prijava, predlažemo uvođenje najranijeg mogućeg roka za predaju prijave s minimalnim odmakom od 45 dana od trenutka objave javnog poziva. Prihvaćen Planirano je da datum početka zaprimanja projektnih prijava bude minimalno 30 dana nakon objave Poziva.
172 HGK 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE Dosadašnje iskustvo na nekim natječajima (ICT, poduzetnički impuls) ukazuje na nužno propitivanje učinkovitosti provedbe stalno otvorenog poziva. Ugovorno tijelo će u prvim danima biti zatrpano izuzetno velikim brojem prijava, vjerojatno upitne administrativne i kvalitativne prihvatljivosti, a sve isključivo zbog namjere da čim prije predaju prijavu. Ovim se smanjuje kapacitet ugovornog tijela da udovolji postavljenom roku za donošenje odluke radi velikog broja zahtjeva koje treba obraditi. Netransparentan je i način donošenja odluke u kojem trenutku se rangiraju zahtjevi po kvalitativnim kriterijima. Nadalje, prijavitelji se izlažu troškovima pripreme projekata bez informacije ima li u trenutku prijave dovoljno sredstava i dalje na raspolaganju itd. Poziv se umjesto ovoga može postaviti na način kao što je to organizirano kod većine natječaja npr. u programu “Obzor 2020” – periodičnim rokovima za predaju prijava, npr. kvartalno ili polugodišnje ili već prema potrebi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
173 Morena M 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE ne čini mi se najboljim rješenjem odmah staviti rok do 2020. i odrediti da će se potpore dodijeljivati po načelu first asked - first served. Takva politika dovodi do mogućnosti da se financiraju manje kvalitetni projekti odmah, a da možda i puno kvalitetniji projekti ostanu bez sredstava već sljedeće godine. Moda bi bilo bolje rješenje na godišnjoj razini otvarati natječaje...naravno, osim ako što ranijim iskorištavanjem ovih sredstava država dobiva pravo na nova sredstva iz EU fondova... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
174 Zeleni projekt d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE Jasno vam je da ćete u roku od 60 dana od otvaranja poziva biti naprosto zatrpani s prijavama koje nećete moći obraditi niti u godinu dana. Logičnije je da pozive objavljujete na određeni rok trajanja, kako biste ograničili broj zaprimlljenih prijava i kako biste ih mogli na vrijeme obraditi. Osim toga, logično je predvidjeti objavu promijenjenih i poboljšanih natječaja svake godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
175 Zeleni projekt d.o.o. 4.4 DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ POZIV, Indikativni raspored Dakle, naveli ste da je rok za donošenje Odluke o financiranju 160 kalendarskih dana? Zašto toliko mnogo? Da li niste napravili procjene o broju prijava? Da li ne znate koliko evaluatora morate imati? Niste li sposobni to odraditi maksimalno u roku od 90 dana od zaprimanja prijave? Zašto ne možete organizirati posao, odobriti prekovremene ako treba, platiti dovoljan broj evaluatora? Ovo je najbitnije pitanje Hrvatske općenito danas, rast poduzetništva i zapošljavanja, Hrvatska ekonomija i radnici više ne mogu čekati. Primljeno na znanje Sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, postupak dodjele bespovratnih sredstva u modalitetu trajnog poziva maksimlano može trajati 160 kalendarskih dana računajući od dana zaprimanja pojedine projektne prijave do dana donošenja Odluke o financiranju za predmetnu projektnu prijavu.
176 Arata Biz 4.4 DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ POZIV, Indikativni raspored Kako će se prvi informacijski seminari održati minimalno 10 dana nakon objave Poziva može li se pretpostaviti kako će datum sa kojim se će moći predavati projektne prijave biti određen sa određenom odgodom od dana objave Poziva? Prihvaćen Planirano je da datum početka zaprimanja projektnih prijava bude barem 30 dana nakon objave poziva kako bi potencijalni prijavitelji imali dovoljno vremena za kompletiranje natječajne dokumentacije.
177 Zeleni projekt d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.5 OBJAVA REZULTATA POZIVA Prije potpisa ugovora svakako treba objaviti popis korisnika s kojima se namjerava potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava, i to barem na 7 dana prije potpisa kako bi se ostavio prostor za prigovore i dostavu informacija koje kompromitiraju odluku o dodjeli (neetičko poslovanje, teškoće u poslovanju koje nisu prijavljene, ili skrivanje informacija prilikom izrade prijave i sl.). Sudeći prema dosadašnjoj praksi poslovanja u Hrvatskoj, neophodno je osigurati dodatnu i dostatnu transparentnost, a pravovremena objava o potencijalnim korisnicima je upravo takav osigurač. Nije prihvaćen Sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, Upravljačko tijelo (MRRFEU) osigurava objavljivanje informacija o potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i dodijeljenim bespovratnim sredstvima na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, pritom navodeći najmanje: naziv korisnika, naziv projekta i referentni broj, iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu i stopa sufinanciranja (intenzitet potpore), kratki opis projekta.
178 HGK 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Nastavno na kriterij "U slučaju povlačenja prijave radi pogreške prijavitelja, a nakon donošenja Odluke o financiranju, MINPO može od prijavitelja zatražiti povrat sredstava uloženih u procjenu i obradu projektne prijave." postavlja se pitanje koliko vrijedi procjena te je li ju moguće naplatiti s obzirom da za prijavitelja to nije naplativ posao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
179 ljubomir jelić 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U kojem obliku se šalju obavijesti? Da li se obavijest može poslati mailom ili je obvezno slanje putem telefaxa? Jednostavnije je putem maila pa molimo da se uvaži ovakav prijedlog. Primljeno na znanje Način dostave obavijesti prijaviteljima bit će propisan u skladu s odredbama Zajedničkih nacionalnim pravila.
180 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA "Projektne prijave se u fazi zaprimanja i registracije, te administrativnoj provjeri obrađuju prema datumu zaprimanja, a u daljnje faze dodjele upućuju se prema datumu i vremenu njihove predaje." - ovo je nejasno.što je datum zaprimanja, a što je datum predaje? Primljeno na znanje Datum zaprimanja je datum kada se projektna prijava zaprimi u Pisarnicu Ministarstva poduzetništva i obrta, a datum predaje je datum kada prijavitelj preda projektnu prijavu preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom.
181 HGK 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Provjera prihvatljivosti prijavitelja i aktivnosti Potrebno je ukloniti napomenu koja se odnosi na aktivnosti jer u slučaju pogreške u aktivnostima ista se može isključiti iz budžeta prihvatljivih troškova te projekt može proći uz umanjeni iznos. Za prijavitelja treba ostaviti procjenu DA/NE. Nije prihvaćen Kod prvog odgovora "NE" postupak provjere u trećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava se obustavlja te se projektna prijava isključuje iz postupka dodjele.
182 Scala d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Molimo objaviti kriterije i bodovnu listu jednaku onoj kojom se služe procjenitelji kako bismo i sami unaprijed mogli procijeniti prihvatljivost ulaganja sukladno kriterijima natječaja. Time bi se osigurala transparentnost, te bi se smanjio broj projektnih prijava. Također bi se izbjegli nepotrebni troškovi i za investitore i za ugovorno tijelo. Primljeno na znanje Kriteriji za sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava s pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
183 gorkas 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Predlažemo da svi projekti budu ocjenjivani na isti način od strane neovisnih procjenitelja, da detaljan pravilnik o ocjenjivanju bude javno objavljen te da se svaki korak u obradi prijava javno objavljuje. Ispričavamo se na stilu, ali malo neozbiljno djeluje da će 147 milijuna eura javnog novca biti podijeljeno „malo ovako, malo onako“ (malo ćemo sami u odboru, a kad budemo htjeli pozvat ćemo i neovisne procjenitelje, već kako budemo mislili da treba). Zašto poduzetnik mora prolaziti kroz proces javne nabave za nešto što vrijedi 500.000 kuna i za što će dati 55% ili 65% svog novca, a nekoliko ljudi koji svakog dana sjede i rade u istoj organizaciji će u zatvorenom krugu, kroz razdoblje od šest godina, vjerojatno bez neovisnih procjenitelja, podijeliti 147 milijuna eura? Zaista ne sumnjamo u namjere niti moralne kvalitete tih ljudi, ali proces ne može biti ovako definiran. Neovisno o transparentnosti procesa, MINPO nije banka i ne razumijemo zašto bi uopće imao zaposlenike koji imaju kompetencije procjenjivati rizike i isplativost projekata, koja relevantna iskustva su u MINPO do sada stekli za npr. projekt u kojem se dodjeljuje 15 milijuna kuna potpore? Ocjenjivanje projekata bez neovisnih procjenitelja bi s aspekta kompetencija bilo prihvatljivo jedino ako bi npr. preduvjet prijavi bilo posjedovanje obvezujućeg pisma namjere banke da će pratiti projekt, čime bi teret procjene rizika zapravo bio prebačen na banku. U tom slučaju bi nam bilo prihvatljivo da ostale kriterije provjeri samo MINPO, ali i dalje kroz unaprijed jasno definirana pravila koja su stalno jednaka, u cijelosti objavljena i omogućuju uvid javnosti u proces odabira. Primljeno na znanje Procjena projektnih prijava provodi se u skladu s metodologijom koja je propisana i javno objavljena u Pozivu na dostavu projektnih prijava. Napominjemo da pravila propisana Uputama za prijavitelje i ostalim relevantnim dokumentima objavljenim po Pozivu na dostavu projektnih prijava vrijede jednako za sve prijavitelje te da se maksimalno i bezrezervno poštuje načelo jednakog tretmana.
184 HOK 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Mislimo da bi u Odbor za odabir projekta trebalo uključiti predstavnika HOK-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
185 Ivo Šarić 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Na kakav način ćete osigurati neovisnost procjenitelja? Smatram da je potrebno prijaviteljima detaljno i konkretno objasniti na kakav način će se projekti dodjeljivati procjeniteljima na procjenu. Hoće li npr. jedan procjenitelj dobiti određeni projekt na procjenu poštanskom pošiljkom, bez da ima informaciju o tome tko je još dobio isti projekt na procjenu? Hoće li uspješan/neuspješan prijavitelj dobiti, ne samo popis bodova iz svakog područja, već i obrazloženje/komentar svake ocjene? Primljeno na znanje Metodologija rada tijekom provođenja postupka dodjele bespovratnih sredstava provodit će se u skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilima u kojima su također definirane odredbe vezane uz povjerljivost, nepristranost i nepostojanje sukoba interesa koje se primjenjuju na sve sudionike uključene u postupak dodjele.
186 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Minimalni ukupni zbroj od 70 bodova - tvrtka iz Zagreba već samom činjenicom da je u ZG gubi 9 bodova. Nadalje ako ta tvrtka nije povijesno financijski izvrsna (a malo koja u RH danas je), može lako izgubiti dodatnih 7-8 bodova na stavci "3.2. Financijski kapacitet prijavitelja". Ovo ovakvog prijavitelja iz Zagreba već u startu dovodi do pozicije da je njegov maksimum 82 boda, i tu u slučaju da su mu svi drugi pokazatelji (zajedno sa horizontalnim pitanjima) maksimalni, te da su tako ocijenjeni od oba procjenitelja. Ovo tvrtke iz 5. skupine prema indeksu razvijenosti stavlja u prenaglašeno nepovoljan položaj. Smatram kako bi se za doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju trebalo alocirati maksimalno 5 bodova, te da se ostalih 5 bodova raspodijeli na postizanje željenih pokazatelja projekta koji nisu dovoljno zastupljeni u kvalitetivnoj procjeni. Nije prihvaćen Budući da se Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ promiče uravnoteženi regionalni razvoj, veći broj bodova dodijeljuje se onim projektnim prijavama čije je mjesto ulaganja u slabije razvijenim područjima.
187 ljubomir jelić 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Imali smo slučaj da naša prijava nije prošla pa smo istu odlučili prijaviti ponovno te smo područja koja su nam ocijenjena sa maksimalnim brojem bodova ostavili a doradili smo područja koja nisu bila dobro elaborirana te smo prilikom drugog ocjenjivanja za područja koja su nam ocijenjena sa maksimalnim brojem bodova u drugom ocjenjivanju smanjili što nije logično. Molimo da se ubuduće donesu jasni kriteriji za ocjenjivače i da se poradi na ovom dijelu pogotovo bodovanja. Primljeno na znanje Procjena projektnih prijava provodi se u skladu s metodologijom koja je propisana i javno objavljena u Pozivu na dostavu projektnih prijava. Napominjemo da pravila propisana Uputama za prijavitelje i ostalim relevantnim dokumentima objavljenim po Pozivu na dostavu projektnih prijava vrijede jednako za sve prijavitelje te da se maksimalno i bezrezervno poštuje načelo jednakog tretmana.
188 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena "U iznimnim slučajevima određene kriterije može ocjenjivati samo jedan procjenitelj, a u tom slučaju MINPO će pripremit izvješće koje opravdava navedeni postupak." - pod svaku cijenu treba izbjeći da jedan procjenitelj ocjenjuje kriterije kako bi se izbjegle mogućnosti korupcije. treba napisati i kome je izvješće namijenjeno te kada ga se i pod kojim uvjetima može dobiti na uvid. Primljeno na znanje Sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, samo u iznimnim slučajevima, kada je primjerice potrebna pomoć stručnjaka sa specifičnim znanjima i sposobnostima, a koji su teško dostupni, projektnu prijavu u može procijeniti samo jedan ocjenjivač uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela (MRRFEU).
189 knežević 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Da li se pokazatelji iz toč. 3.2. Financijski kapacitet prijavitelja izračunavaju za cjelokupno poslovanje prijavitelja ili samo za projekt. Da li u ukupnu vrijednost projekta ulaze nužni ali neprihvatljivi troškovi po ovom pozivu. Ako ulaze onda i oni moraju biti financijski zatvoreni? Prihvaćen Pokazatelji: neto profitna marža, koeficijent tekuće likvidnosti, koeficijent zaduženosti (Kriterij odabira: Financijski kapacitet prijavitelja, točke 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.) izračunavaju se za cjelokupno poslovanje prijavitelja kao prosjek tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine. Točka 3.2.1. Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta izračunavat će se na temelju podataka za fiskalnu godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave. Ukupna vrijednost predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova. U poglavlju 8. Uputa za prijavitelje definirana je financijska konstrukcija projekta. Napominjemo da će postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima biti objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
190 Apsolon 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod kriterija „Stvaranje novih neto radnih mjesta 3 godine po završetku projekta“ nije jasno dodjeljuju li se bodovi sukladno apsolutnom broju novih radnih mjesta ili u relativnoj vrijednosti (rast u odnosu na postojeći broj zaposlenih). Pokazatelj „Neto profitna marža“ može se računati na dva različita načina (kao neto dobit u odnosu na poslovne prihode ili kao neto dobit u odnosu na prihode od prodaje). Kako poslovni prihodi uključuju i ostale prihode, kod različitih poduzeća moguće su i veće varijacije. Tehnička pripremljenost projekta – nije jasno kako će se diferencirati bodovi po ovom kriteriju, s obzirom na to da je prilikom predaje prijave potrebno dostaviti Obrazac 5. Dokaze vezane uz gradnju. Odnosno, znači li to da svi projekti koji ostvare uvjete za prijavu mogu računati na svih 5 bodova temeljem ovog kriterija? Dodatno, prilaže li se i nacrt dokumentacije za nadmetanje uz samu prijavu i boduje li se dodatno, u smislu tehničke pripremljenosti projekta? U kriterijima nije dovoljno jasno navedeno prikazuju li se financijski pokazatelji (IRR, NSV…) i učinci samo na razini projekta koji se prijavljuje ili na razini poslovanja cijele tvrtke? Smatramo i da maksimalan broj bodova koji se dodjeljuje na osnovi marketinške strategije treba smanjiti s 10 na 5 jer kvalitetna razrada marketinške strategije ne znači nužno i veću kvalitetu projekta. Predlažemo jasniju formulaciju kriterija kao i objavljivanje točnije i transparentnije metodologije koja će se koristiti pri evaluaciji projektnih prijava te precizno navođenje dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
191 Dubrovačko-neretvanska županija 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Podkriterij „Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta“ u okviru kriterija „Dizajn i zrelost projekta“ potrebno je dodatno pojasniti i precizirati obzirom na maksimalni broj bodova koji je pomoću istog moguće ostvariti (10 bodova). Potrebno je razmotriti promjenu minimalnog broja bodova koje projekt mora ostvariti kako bi udovoljio kriterijima postavljenim u 4. fazi postupka dodjele s 70 na 60 (minimalni broj bodova u četiri kategorije kriterija za koje je određen iznosi 10, u dvije preostale je moguće ostvariti ukupno 14 bodova, stoga stoga smatramo da je bodovni prag od 70 bodova previsok). Djelomično prihvaćen Podkriterij „Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta" bit će dodatno pojašnjen u metodologiji postupka dodjele bespovratnih sredstava koja će biti objavljena kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava. Vezano za smanjnje minimalnog broja bodova koji projekt mora ostvariti da bi udovoljio kiterijima postavljenim u 4. fazi postupka dodjele, prijedlog se odbija. Naime, predmetni Poziv bit će raspisan prema modalitetu trajnog poziva gdje se provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijava i udovoljavanja utvrđenog bodovnog minimuma (praga) vrši po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedine projektne prijave, bez međusobne usporedbe projektnih prijava.
192 Lot 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 1.2. Stvaranje neto novih radnih mjesta boduje se od 0 do 10, a nisu određeni kriteriji za bodovanje unutar bodovnog praga. Da li znači da se boduje broj novozaposlenih ili broj novozaposlenih u odnosu na broj postojećih radnika (postotak). Primljeno na znanje Podkriterij „Doprinos indikatorima Operativnog programa" bit će dodatno pojašnjen u metodologiji postupka dodjele bespovratnih sredstava koja će biti objavljena kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
193 gorkas 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Predlažemo da se u kriterijima odabira boduje način na koji je zatvorena financijska konstrukcija. Vjerojatno najvažniji preduvjet održivosti projekta su dostatna financijska sredstva za njegovu realizaciju. Prijavitelj koji je osigurao namjensko praćenje projekta od strane banke u ovom dijelu jednostavno mora dobiti više bodova od onoga koji je primjerice oročio samo 5% sredstava za realizaciju projekta. Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja u prošlosti nisu beznačajni, ali nema boljeg jamstva isplativosti projekta od dokumentirane namjere banke da će ga financirati. Time se može dati i mogućnost poduzetnicima koji iz bilo kojeg razloga novu „poslovnu jedinicu“ žele formirati kao novo društvo da nadoknade nedostatak bodova na poslovanju iz prošlosti s dokumentiranom bankovnom namjerom da će pratiti projekt. Nije prihvaćen Financijska konstrukcija projekta je jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta te se provjerava u trećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava.
194 HGK 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira U prijedlogu su stavke "NAJBOLJA VRIJEDNOST ZA NOVAC KOJU PROJEKT NUDI" nejasno definirane, kao i bodovni pragovi. Konkretno, nije jasno kako se pojedina stavka boduje. Smatramo da su pojedine stavke ovog kriterija nejasno definirane. Također, nije jasno kako se mogu određene stavke rangirati u više kategorija, npr. „Predloženim proračunom izražena je jasna i realna specifikacija troškova“ – ova stavka mora biti jasna po prirodi stvari. "PROVEDBENI KAPACITETI Iskustvo i stručnost tima uključenog u provedbu projekta ukoliko projektni tim postoji ili opis metodologije uspostave tima ukoliko projektni tim još nije uspostavljen" - Nije jasno kako se boduje različita vrsta pripremljenosti, ovisno o tome imate li tim ili ne. "KRITERIJ ODABIRA - DIZAJN I ZRELOST PROJEKTA" - Odredbe su nejasne jer iz njih poduzetnik ne može zaključiti što treba napraviti. Npr. Izvedivost projekta 0-5. Podrazumijeva li 0 da je projekt neizvediv? Ako da, nije jasna svrha daljnjeg ocjenjivanja i tko bi uopće prijavio neizvediv projekt sa zatvorenom financijskom konstrukcijom te kako će procjenitelj to procijeniti. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
195 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Smatram da kriterij neto profitne marže nije dobro definiran, zato jer se po prirodi poslovanja, u različitim djelatnostima ostvaruju različite neto profitne marže. Na ovaj su način izvrsni u niskoprofitabilnim djelatnostima hendikepirani u odnosu na prosječne ili ispodprosječne u visokoprofitabilnim djelatnostima. Predlažem stoga da se za ocjenjivanje kriterija profitabilnosti koristi odnos neto profitne marže prijavitelja u odnosu na prosječnu neto profitnu maržu poduzetnika u njegovoj temeljnoj djelatnosti po NKD-u. I naravno da se objavi službena lista temeljem predanih financijskih izvješća iz FINA-inog RGFI (ili drugog izvora) koja će se koristiti kao referentna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
196 Valzor d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Potrebno je modificirati kriterije za "Koeficijent tekuće likvidnosti" i "Koeficijent zaduženosti". Neprimjereno je izjednačvati koeficijente tekuće likvidnosti između 0,8 i 1,2. Poduzetnik s koeficijentom tekuće likvidnosti 0,8 ima 20% veće kratkoročne obveze od kratkotrajne imovine, dakle ukoliko uspije prodati svu kratkotrajnu imovinu (uključujući cjelokupne zalihe), kao i namiriti sva potraživanja od kupaca (uključujući i nedospjela potraživanja), još uvijek nema dovoljno novca za podmirenje kratkoročnih obveza. Takav poduzetnik je kandidat za predstečajnu nagodbu, jer ukoliko mu neki vjerovnik-dobavljač blokira račun to uzrokuje lančanu reakciju drugih vjerovnika, a poduzetnik nema odakle platiti kratkoročne obveze, zbog nedovoljne kratkotrajne imovine. Smatram da bi bilo prikladan sljedeći način bodovanja: više od 1,2=4 boda, 1-1,2=2 boda, manje od 1=0 bodova. Što se tiče koeficijenta zaduženosti, ovdje su kriteriji postavljeni previše restriktivno. Uobičajeno je da se poduzeća financiraju cca. 70% iz eksternih izvora (obveza), a 30% iz vlastitih sredstava (kapitala i rezervi). Predlažem sljedeće koeficijente: manji od 0,5= 4 boda, 0,3-0,5=2 boda, veći od 0,3=0 bodova. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za koeficijent tekuće likvidnosti se prihvaća. Prijedlog vezan za koeficijent zaduženosti uzet će se u razmatranje.
197 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Točka 2. Po nama previše bodova se daje na marketinšku strategiju koja je dokument koji nema puno konkretnih pokazatelja. Trebalo bi promjeniti omjer bodova da na marketinšku strategiju ide max 5 bodova a ostalo na fin. održivost koja je puno bitnija i konkretnija od marketinga. Nije prihvaćen Kod održivosti projekta ocjenjuje se i financijska i komercijalna održivost projekta.
198 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 5.1. Kriteriji procjenitelja po ovom pitanju su do sada bili vrlo nestalni i rezličiti. Potrebno je ustaliti kriterije i ocjene te izbjeći dodjeljivanje bodova nerelevantnim argumentima (npr. promicanje jednakih vrijednosti zapošljavanjem žena u tekstilnoj industriji) Primljeno na znanje Kriterij Horizontalna pitanja bit će raspisan u metodologiji dodjele bespovratnih sredstava te će se primjenjivati kod ocjenjivanja kao što se primjenivao i do sada.
199 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 4. "Vjerodostojno pripremljena i obrazložena analiza opcija" - prikazivanje opcija uobičajeno je u studijama predizvodljivosti u kojima se analiziraju alternative i opcije, te u analizi javnih projekata. Treba voditi računa kako je u projektima MSP sektora često teško jasno prikazati opciije iz više razloga - npr. konkretna industrija treba upravo jednu vrstu certifikata i opreme za podizanje konkurenosti i opstanka na tržištu, a zbog čega je teško i apsurdno izmišljati i prezentirati neke druge opcije i alternative koje u stvarnosti zapravo ne postoje. Procjenitelji bi trebali biti vrlo stručni i jasno upoznati sa ovim dijelom dokumenata i materijala kako bi mogli na odgovarajući način dodijeliti ispravnu ocjenu radi izbjegavanja nepotrebnog penaliziranja ili nagrađivanja prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na savjetu vezanom za stručnost procjenitelja.
200 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 4. Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta - molim pojasniti jer nije vidljivo na što se ovdje točno misli, te dali se od strane procjenitelja očekuje točno definiran logički pristup. Nije vidljivo dali mogu biti prihvatljivi različiti logički pristupi. Također - ovo je jedino mjesto gdje je moguće kvalitativno procjenjivanje pripremljene projektne dokumentacija sa naglaskom na studiju izvodljivosti, a što ej u pozivu RC.2.1.10. propušteno. Primljeno na znanje Podkriterij „Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta" bit će dodatno pojašnjen u metodologiji postupka dodjele bespovratnih sredstava koja će biti objavljena kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
201 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 2.2. Kako ova stavka nosi sa sobom relativno puno bodova smaram kako je bitno što ranije objaviti pripadajući obrazac sa navedenim traženim osnovnim elementima Primljeno na znanje Primljeno na znanje
202 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 2.1. Pozitivan neto tijek kumuliranog ostvarenog novčanog toka - "trik" bodovi koje je sa ovim načinom ocjenjivanja lako izvesti da se osigura dobivanje navedenih 5 bodova. Kako nije predviđena analiza realnog prikaza ostvarenog novčanog toka, niti stupnjevanje bodova od 0 do 5 (već je postavljen binaran način - ili 0 ili 5), tako ovi bodovi postaju irelevantni te ih prijavitelj neće ostvariti samo greškom ili radi nepažnje. Smatram kako se ovom ocjenom ne osigurava odabir i nagrađivanje kvalitetnih projekata te bi trebalo uvesti stupnjevanje u dobivanju bodova, a pri čemu bi se prikazan novčani tijek procjenjivao i kvalitativno. Prihvaćen Prikazani novčani tijek procjenjivat će se i kvalitativno.
203 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 1.2. Stvaranje novih neto radnih mjesta - nosi previše u odnosu na ostale pokazatelje. Rast produktivnosti, prihoda i izvoza zajedno ne predstavljaju takvu vrijednost u procjeni, a možda i jasnije pokazuju kvalitetu postojećih i otvorenih radnih mjesta od običnog pokazatelja broja novih radnih mjesta. Ovdje je potrebna raspodjela kako bi se kvaliteta projekta više vrednovala od kvantitete, te kako se bodovi ne bi ostvarivali pukim navođenjem planiranih novih radnih mjesta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 1.1. - koji je indikator zadovoljavajućih predloženih troškova i očekivanih rezultata? Koja će se vrijednost ocjenjivati? Traženi pokazatelji poput povećanja prihoda i izvoza (postotno ili apsolutno); povećanje dodane vrijednosti po zaposlenom; IRR projekta; itd? Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
205 ljubomir jelić 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Najbolja vrijednost za novac u točki 1.1. Omjer troškova i rezultata nije jasno postavljen kriterij. Da li postoje pragovi ili je to ovisno od ocjenjivača? U području provedbeni kapaciteti točka 3.1. investitori imaju konzultanta koji radi na pripremi projektne prijave međutim sve usluge moraju proći javnu nabavu pa je vrlo rizično da projektni tim koji je radio na pripremi projektne prijave a koju bi investitor htio zadržati može vrlo lako nestati prilikom provedbe javne nabave. Iskustvo projavitelja u provedbi projekta usporedive vrijednosti nužno ne znači da je morao imati iskustvo u provedbi istog ili sličnog projekta već se gleda vrijednost investicije? Dizajn i zrelost projekta nije dovoljno jasna pa molimo da se razmotri sljedeće: logički pristup fazi identifikacije i formulacije projekta je vrlo ovisan od ocjenjivača pa smatram da bi trebalo smanjiti bodove a istovremeno povećat na tehnički pripremljenost projekta jer cilj nam je dobiti projekte koji su tehnički dobro pripremljeni da mogu sutra krenuti sa realizacijom. Izvedivost plana provedbe je moguća u najširem obliku s obzirom da je plan provedbe dosta vezan uz izvođača a prilikom prijave planira se samo rok završetka određene faze. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ocjenjivač različito pristupa jer nema obrasca kojim se zadaje oblik. Mislim da je najbolje rješenje da se inicijalni plan nabave unificira a da se bodovanje provedebe prema kriterijima realno ili nije realno. Horizontalan pitanja 5.1. do sada su se pokazala ovisno od ocjenjivača do ocjenjivača i smatramo da bi trebali biti jasno definirani kriteriji da li je u Prijavnom obrascu navedeno i koje skupine su obuhvaćene. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
206 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Apsolutno se slažem s kolegom u vezi doprinosa indikatorima OP-a. Treba unijeti osnovne parametre na kojima počiva Poziv. Jer, ako ovako ostane, nećemo moći maksimizirati učinke i najefikasnije doseći ono na što smo se "obvezali" OP-om. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
207 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod Održivosti projekta, kriterij 2.2 Komercijalna održivost projekta traži se "Sveobuhvatna marketinška strategija s jasno definiranim osnovnim elementima". Kako se određuje što su osnovni elementi? Primljeno na znanje Minimalni sadržaj marketinške strategije bit će raspisan.
208 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Bodovanje za kriterij 3.2.1 Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, je matematički neprecizno - koliko se bodova dobiva za prihode u visini 50,5% ukupne vrijednosti projekta? Primljeno na znanje Kod kriterija 3.2.1. Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta rezultat se zaokružuje na cijeli broj.
209 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod Provedbenih kapaciteta, u kojem se razdoblju gledaju financijski pokazatelji prijavitelja (kriterij 3.2)– zadnja godina prije prijave, prosjek tri godine prije prijave,… Primljeno na znanje Pokazatelji: neto profitna marža, koeficijent tekuće likvidnosti, koeficijent zaduženosti (Kriterij odabira: Financijski kapacitet prijavitelja, točke 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.) izračunavaju se za cjelokupno poslovanje prijavitelja kao prosjek tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine. Točka 3.2.1. Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta izračunavat će se na temelju podataka za fiskalnu godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave. Ukupna vrijednost predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.
210 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod Najbolje vrijednosti za novac koju projekt nudi, u kriteriju 1.2 je prevelik utjecaj radnih mjesta (50% od ukupnog broja bodova), a nema pokazatelja rezultata 3d11-Dodana vrijednost po djelatniku u MSP–ovima i 3d12-Udio izvoza MSP–ova u ukupnom izvozu robe koji proizlaze iz specifičnog cilja 3d1 na kojem se Poziv bazira; Pri tome treba imati u vidu i da nije svejedno otvara li se 5 radnih mjesta u firmi s 10, 50 ili 150 radnih mjesta, što manje firme može dovesti u nepovoljan položaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
211 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Provjera prihvatljivosti izdataka projektnih prijava Točka 2. Po nama previše bodova se daje na marketinšku strategiju koja je dokument koji nema puno konkretnih pokazatelja. Trebalo bi promjeniti omjer bodova da na marketinšku strategiju ide max 5 bodova a ostalo na fin. održivost koja je puno bitnija i konkretnija od marketinga. Nije prihvaćen Kod održivosti projekta ocjenjuje se i financijska i komercijalna održivost projekta.
212 HGK 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.3 PRIGOVORI "5.3 PRIGOVORI Komisija odlučuje o prigovoru u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja prigovora, o čemu prijavitelje obavještava pisanim putem. Odluka čelnika Upravljačkog tijela kojom je odlučeno o prigovoru je konačna." - Obzirom da se kao razlozi za prigovor taksativno navode povrede određenih načela koje su ustavne kategorije te su kao takve podložne kaznenom progonu, potrebno je jasno navesti i informirati prijavitelje da nakon odluke Upravljačkog tijela o prigovoru mogu rješenje potražiti sudskim putem ukoliko su nezadovoljni predmetnom odlukom odnosno smatraju da su tijekom postupka dodjele sredstava povrijeđena spomenuta načela, tj. počinjena kaznena djela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
213 Modus Melior d.o.o. 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.3 PRIGOVORI Pretpostavljam da "Teret dokazivanja NEUVEDENIH činjenica" treba zamijeniti s "Teret dokazivanja NAVEDENIH činjenica". Prihvaćen Bit će ispravljeno.
214 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Predlažemo da se "Dokaz da su namjenski deponirana oročena sredsta od dana predaje projektne prijave" izmjeni u "Dokaz da su namjenski deponirana oročena sredsta od dana Odluke o financiranju". Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
215 gorkas 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Pohvalna je namjera pojednostavljenja dokazivanja posjedovanja vlastitih sredstava, ali nas muče sljedeća pitanja:  je li „jednako teško“ oročiti 5% sredstava ili dobiti kredit za 55% sredstava?  vidimo da puno kolega ima različito mišljenje, ali kakvog smisla uopće ima prolaziti skupi proces prijave ako vlastita sredstva nisu osigurana u mjeri koju nadležno tijelo traži? Predlažemo da se dokazi o posjedovanju vlastitih sredstava uključe u bodovanje financijske održivosti projekta. Time se ne onemogućuje prijava onome tko ih nema, ali se favorizira onoga tko ima veću šansu realizirati projekt. Nije prihvaćen Financijska konstrukcija projekta je jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta te se provjerava u trećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava
216 HGK 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA "•Dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukoliko se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje u potpunosti iz vlastitih izvora na iznos koji predstavlja razliku između 50% ukupne vrijednosti projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava;" - Istim se veže/mobilizira znatan dio vlastitih izvora poduzetnika na dugi rok, predlažemo pomaknuti rok na dan dostave odluke o financiranju. Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
217 Valzor d.o.o. 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Namjenski deponirana novčana sredstava nisu prikladna za današnju poslovnu situaciju. Treba uzeti u obzir vrijeme obrade prijave, kao i vrijeme provedbe projekta (2 godine). Imobilizacija novčanih tokova negativno utječe na likvidnost čak i izuzetno profitabilnih i financijski stabilnih poduzeća (npr. u slučaju kratkotrajnih poremećaja u naplati potraživanja od kupaca). Izračun deponiranih oročenih sredstava nije sasvim jasan - da li se od 50% ukupne vrijednosti projekta oduzimaju ukupno tražena bespovratna sredstva (100% traženih bespovratnih sredstava) ili 50% traženih bespovratnih sredstava. Nejasno je zašto se ne oduzima nadoknadivi PDV. S obzirom da se dozvoljava financijski leasing kao oblik financiranja, potrebno je predvidjeti pismo namjere leasing društva kao oblik sufinanciranja prijavitelja (ovaj oblik će vjerojatno biti kombiniran s vlastitim sredstvima prijavitelja ili kreditom, jer se financijski leasing može odnositi samo na opremu, a ne na ostale prihvatljive troškove, npr. konzultantske usluge). Djelomično prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije. Komentar vezan za izračun deponiranih oročenih sredstava se prihvaća. Izračun deponiranih namjenski oročenih sredstava uskladit će se s definicijom zatvorene financijske konstrukcije. Komentar vezan za financijski leasing se prihvaća. Financijski leasing kao oblik financiranja uvrsiti će se u definiciju zatvorene financijske konstrukcije projekta.
218 Zeleni projekt d.o.o. 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Tržište kredita u Hrvatskoj ne funkcionira i poslovne banke vrlo teško izdaju odobrenja za kredite poduzetnicima. Napravite tajno ispitivanje tržišta poduzetničkih kredita prije nego odredite uvjete, možete to napraviti i u suradnji s HGK. Uzmite iz prethodnog natječaja nekoliko primjera te pokušajte dobiti kredit. Nakon toga odredite uvjete ovdje. Osim toga, kamatne stope u Hrvatskoj su od 9 do 11%, dok su u Austriji 2.5-5% za poduzetnike. Kako mislite da netko bude konkurentan uz takve uvjete? I zašto dokaz da su deponirana sredstva od DANA predaje prijave? Zašto nije dovoljna Izjava prijavitelja ili izvod o stanju na računu, jer je poznato da evaluacije traju mjesecima? Zašto ograničiti likvidnost prijavitelja? Evaluirajte projektne prijave, pa zatim prije potpisivanja ugovora tražite dokaz o deponiranim sredstvima. Razmislite malo prije propisivanja ovakvih uvjeta, stavite se u kožu poduzetnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
219 Promo produkt d.o.o. 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U skladu s prethodnim komentarima kolega predlažem novi tekst: Dokaz da su namjenski deponirana sredstva na dan sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukoliko se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje u potpunosti iz vlastitih izvora na iznos koji predstavlja razliku između 50% ukupne vrijednosti projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava. Ugovor o kreditu i dokaz da su namjenski deponirana sredstva na dan sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukoliko se dio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano na način da zbroj navedena dva izvora odgoovara ukupnoj vrijednosti projekta umanjenoj za iznos traženih bespovratnih sredstava i iznos nadoknadivog PDV-a. Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
220 Arata Biz 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Također, kao i g. Nenad Buljan, imam primjedbu na potrebu za namjenski oročenim sredstvima od dana predaje prijave do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na ovaj način se direktno negativno utječe na glavne ciljeve ovog Poziva - smanjuje se likvidnost, a samim time i konkurentnost i financijska stabilnost, prijavitelja na rok koji može biti dug i više mjeseci. Deponirana sredstva bi imala smisla u trenutku potpisa ugovora o darovnici, iako i to "zaključava" sredstva na duži rok. Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
221 Modus Melior d.o.o. 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Zašto kod vlastitih sredstava treba namjenski deponirati oročena sredstva od dana projektne prijave? Dovoljno je od dana dostave odluke o financiranju, ili obavijesti o ostvarenju više od 70 bodova. Ako je od dana predaje prijave, time se imobiliziraju sredstva prijavitelja na rok koji može biti duži od 6 mjeseci. Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
222 HGK 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.2 PROCEDURA POTPISIVANJA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA "MINPO će u suradnji s HAMAG-BICRO i korisnikom pripremiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju." - Priprema ovakve vrste ugovora ne može uključivati "suradnju" MINPO-a/HAMAG-BICRO-a s Korisnikom obzirom da Korisnik samo može prihvatiti ili ne prihvatiti ranije od MINPO-a propisane uvjete s kojima već treba biti u potpunosti upoznat. Kada je tome tako, on nikako ne može uvjetovati svoj potpis izmjenama odredaba ugovora. Također, "Ukoliko drugačije nije dogovoreno, prijavitelj će potpisati i vratiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava MINPO roku od 15 kalendarskih dana od njegovog primitka." - Potrebno je konkretno propisati način odnosno sredstvo kojim će se ugovori dostavljati Korisniku i kako će ih Korisnik vraćati natrag MINPO-u. Nije prihvaćen Suradnja MINPO, HAMAG-BICRO-a i korisnika u pripremi Ugovora regulirana je Zajedničkim nacionalnim pravilima.
223 ljubomir jelić 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.2 PROCEDURA POTPISIVANJA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Provedbeno tijelo razine 2 je sada HAMAG-BICRO? Primljeno na znanje Provedbeno tijelo razine 2 je HAMAG-BICRO.
224 ljubomir jelić 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.2 PROCEDURA POTPISIVANJA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Provedbeno tijelo razine 2 PT2 Primljeno na znanje Provedbeno tijelo razine 2 je HAMAG-BICRO
225 ljubomir jelić 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.2 POSTUPCI NABAVE Nije naveden broj Priloga? Prihvaćen biti će ispravljeno.
226 HGK 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.3 PROVJERE UPRAVLJANJA PROJEKTOM "Korisnici će biti upoznati s postupcima provjere upravljanja projektom prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Standardni obrasci koje je potrebno podnijeti HAMAG-BICRO-u i/ili MINPO nalazit će se u privitku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava." - Postupci moraju biti jasno navedeni u natječajnoj dokumentaciji. Isti se ne mogu definirati naknadno. Prihvaćen Svi relevantni obrasci i privici biti će uključeni u natječajnu dokumentaciju po objavi Poziva.
227 Valzor d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.4 PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PLAĆANJEM I NADOKNADOM SREDSTAVA Potrebno je definirati rok za isplatu bespovratnih sredstava (broj dana nakon odobrenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava). Kao sredstvo osiguranja vezano za isplatu predujma umjesto bankovne garancije predlažem bjanko zadužnicu. Djelomično prihvaćen Rok za isplatu bespovratnih sredstava biti će definiran Ugovorom, a isti je u skladu sa Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13).
228 Modus Melior d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.4 PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PLAĆANJEM I NADOKNADOM SREDSTAVA Definiran je rok za podnošenje zahtjeva za nadoknadu sredstava, ali ne i za isplatu tih sredstava. To bi trebalo dodati. Primljeno na znanje Rok za isplatu sredstava biti će definiran Ugovorom, a isti je u skladu sa Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13).
229 Modus Melior d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.4 PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PLAĆANJEM I NADOKNADOM SREDSTAVA Uvjet za isplatu predujma je dostava garancije. O kakvoj se garanciji ovdje radi?; Izdaje li ju HAMAG-BICRO, ili se ona predaje u HAMAG-BICRO?; Ako ju izdaje HAMAG-BICRO, koji je postupak i rokovi za njeno dobivanje? Primljeno na znanje Uvjet za isplatu predujma je dostava bankovne garancije u vrijednosti traženog predujma.Navedeno se odnosi na dostavu HAMAG-BICRO-u bankovne garancije koja će glasiti na MINPO. Dodatni detalji vezani uz dostavu garancije biti će uvedeni u tekst.
230 Krunoslav Šimatović 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.5 POVRAT SREDSTAVA Zašto se ne uvede mehanizam gdje korisnik potpore mora prije korištenja potpore ugovoriti nadzor (koji će potvrditi H-B kao prihvatljiv) sa nekim tijelom (revizor, sudski vještak), a koji nadzor je osnova za odluku da li je bilo nepravilnosti? Nije prihvaćen Tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova imaju propisane procedure koje koriste za utvrđivanje nepravilnosti.
231 Modus Melior d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.5 POVRAT SREDSTAVA Uz otkrivenu nepravilnost vjerojatno ide izvješće ili zapisnik o provedenom nadzoru, a ne Odluka HAMAG-BICRO. Odluka može slijediti i njome se može odrediti da se pokrene postupak povrata. Nije prihvaćen Na temelju postupka utvrđivanja nepravilnosti se donosi Odluka. Stoga, kao što je navedeno u tekstu, Odluka o nepravilnosti je osnova za pokretanje postupka povrata.
232 Valzor d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.6 REVIZIJA PROJEKTA Nije potrebno navoditi granicu od 1.500.000 Kn, s obzirom na minimalni iznos bespovratnih sredstava i postotak sufinanciranja, svi prihvatljivi projekti moraju biti veći od 1.500.000 Kn. Prihvaćen Granica će biti uklonjena.
233 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.6 REVIZIJA PROJEKTA Mišljenja smo da je ova granica preniska. Trebalo bi ju povisiti makar na 5.000.000 kn. Ovakvom formulacijom svi prijavljeni projekti su dužni imati potvrdu revizora pa nije ni potrebno navoditi granicu. Djelomično prihvaćen Granica će biti uklonjena.
234 Krunoslav Šimatović 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.6 REVIZIJA PROJEKTA Ovo je preopćenito. Takva "potvrda" je apsolutno nestandardan proizvod, i dovesti će do neujednačenosti. Zašto se ne propiše minimalan sadržaj takve "potvrde", i omogući da i sudski vještaci isto verificiraju? Nije prihvaćen Korisnici su dužni isporučiti financijsku reviziju pripremljenu od ovlaštenog revizora, koja osigurava objektivno i neovisno mišljenje o pouzdanosti podataka iz financijskih izvješća projekata.
235 Scala d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK U poglavlju 8 - pojmovnik - Načini zatvaranja financijske konstrukcije molimo primjer izračuna uz korištenje financijskog leasinga. Prihvaćen Financijski leasing bit će uvršen u financijsku konstrukciju projekta.
236 Scala d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK U poglavlju 8 - pojmovnik - Načini zatvaranja financijske konstrukcije - 3. Kombinirano financiranje navodi se: Ukoliko se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano, i kreditom banke i vlastitim sredstvima, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave mora dostaviti obvezujuće pismo namjere banke i ovjerenu izjavu da sufinanciranje dijelom namiruje iz vlastitih izvora i dokaz da ima namjenski deponirana oročena sredstva. Nije definirano koji iznos vlastitih sredstava i na koji rok sredstva trebaju biti namjenski oročena. Prijedlog je da se u slučaju kombiniranog financiranja uopće ne oročavaju vlastita sredstva jer se cijela financijska konstrukcija ugovara s bankom, a oročavanjem vlastitih sredstava se još rigoroznije određuju procedure za dobivanje kredita. Prihvaćen Kombinirano financiranje bit će dodatno pojašnjeno.
237 HGK UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK Nedostaje potpuni izračun kod kombiniranog financiranja. Prihvaćen Kombinirano financiranje bit će dodatno pojašnjeno.
238 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK Nejasna je definicija: "Prerada poljoprivrednih proizvoda - svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju". Trebalo bi detaljnije objasniti što se smatra djelatnošću prerade poljoprivrednih proizvoda. Npr. u prehrambenoj industriji i tekstilnoj industriji. Prehrambena i tekstilna industrija prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ne spadaju u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, nego u područje C Prerađivačka industrija, zajedno s ostalim proizvodnim djelatnostima. Izuzetno je bitno da potencijalni prijavitelji razumiju ima li njihova djelatnost pravo prijave na ovaj natječaj. Financiranje vlastitim sredstvima, izračun deponiranih oročenih sredstava nije sasvim jasan - da li se od 50% ukupne vrijednosti projekta oduzimaju ukupno tražena bespovratna sredstva (100% traženih bespovratnih sredstava) ili 50% traženih bespovratnih sredstava. Nejasno je zašto se ne oduzima nadoknadivi PDV. S obzirom da se dozvoljava financijski leasing kao oblik financiranja, potrebno je predvidjeti pismo namjere leasing društva kao oblik sufinanciranja prijavitelja (ovaj oblik će vjerojatno biti kombiniran s vlastitim sredstvima prijavitelja ili kreditom, jer se financijski leasing može odnositi samo na opremu, a ne na ostale prihvatljive troškove, npr. konzultantske usluge). Prihvaćen Izračun deponiranih namjenski oročenih sredstava uskladit će se s definicijom zatvorene financijske konstrukcije. Financijski leasing kao oblik financiranja uvrsiti će se u definiciju zatvorene financijske konstrukcije projekta.
239 Modus Melior d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK U pojmovniku se definira Početak rada i početak radova, na vrlo sličan način. Jesu li potrebne obje definicije? Prihvaćen Nisu potrebne obje definicije i biti će ispravljeno.
240 Modus Melior d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK U obrazloženju Djelatnosti povezanih s izvozom u treće zemlje ili države članice navodi se da su to "potpore izravno povezane..." Pretpostavljam da bi umjesto "potpore" trebalo stajati "djelatnosti". Prihvaćen Pojam će biti dodatno pojašnjen
241 Modus Melior d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU - NACRT, 8 POJMOVNIK Treba li kod kriterija prihvatljivosti stajati "Kriterije prihvatljivosti NE MORA odobriti Nadzorni odbor" ili "Kriterije prihvatljivosti MORA odobriti Nadzorni odbor"? Ako ne mora, zašto se uopće spominje? Prihvaćen Definicija "Kriterija prihvatljivosti" biti će izmijenjena sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima.