Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Mlinarić PRAVILNIK Pravilnik je dobro osmišljen ali je ostao dosta nedorečen, u starom Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina tablično su bile prikazane djelatnosti s potrebnim instrumentarijem i programima te potrebnim stručnim osobljem. Mišljenja smo da je to bilo odlično i jednoznačno rješenje. U trenutnom pravilniku (koji kao da je direktno prepisan iz zakona o obavljanju geodetske djelatnosti) definirani su samo poslovi i stručno osoblje direktno u člancima i treba se dobro pomučiti kako bi se pravilno isčitali. Dodatno, nigdje se ne spominje instrumentarij i programi? Predlažemo dopunu pravilnika u tabličnom smislu. Primljeno na znanje Sukladno članku 19. stavku 7. i članku 37. stavku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (“Narodne novine”, br. 25/18), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi pravilnik kojim se, između ostalog, propisuje sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Uvjeti za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisani su člankom 19. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i ne mogu se, iz nomotehničkih razloga, propisivati podzakonskim aktom (kako je to bilo moguće ranije). Dakle, ovim Pravilnikom propisan je sadržaj zahtjeva i dokumentacija kojom se u propisanom postupku po zahtjevu za izdavanje suglasnosti, dokazuje ispunjavanje uvjeta, sa napomenom da instrumenti i program više nisu uvjet za dobivanje suglasnosti. Stoga odredbe ovoga Pravilnika, kao podzakonskog akta, jednoznačno upućuju podnositelja zahtjeva na sve što je u postupku izdavanja suglasnosti potrebno uz zahtjev priložiti te na taj način doprinosi smanjenju administrativnih zapreka i učinkovitom postupanju Državne geodetske uprave u provedbi postupka izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.
2 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Zahtjev za izdavanje suglasnosti, Članak 3. Dodaje se novi stavak: (4) Izdavanje suglasnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika Državna geodetska uprava je dužna izvršiti u roku od osam dana od dana primitka urednog zahtjeva. Obrazloženje: Potrebno je primijeniti ista načela po kojima su propisani ostali rokovi za postupanja u Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Nije prihvaćen Člankom 19. stavkom 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, propisano je da Državna geodetska uprava izdaje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova i to rješenjem. Postupak po zahtjevu stranke za izdavanje suglasnosti je upravni postupak te je člankom 22. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti propisan i postupak po žalbi na rješenje kojim se daje suglasnost i rješenje kojim se ukida to rješenje. Kako se radi o upravnom postupanju, primjenjuje se rok za donošenje rješenja koji je propisan člankom 101. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09).
3 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 2. podstavak 6. mijenja se i glasi: 6. dokaz o upisu stručnog suradnika ili suradnika u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije) Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nadalje, koristiti nazive propisane Zakonom i pravilnicima. Nije prihvaćen S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda. U odnosu na korištenje naziva propisanih Zakonom i Pravilnicima navodimo da je u tekstu Pravilnika usklađen izričaj sa člankom 8. i 63. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.
4 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Komentar uz članak 4. stavak 2: Potrebno je omogućiti da se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za zajednički geodetski ured ili pravnu osobu omogući dostava dokumentacije i za više od tri ovlaštena inženjera ili stručna suradnika, te s tim uskladiti prijavni obrazac, sadržaj suglasnosti i vođenje evidencije o izdanim suglasnostima. Primljeno na znanje Prilog 2. sastavni je dio ovoga Pravilnika i usklađen je sa odredbom članka 19. stavka 5. podstavka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Ukoliko zajednički geodetski ured ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavaka 2. i. 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, ima osiguran veći broj ovlaštenih inženjera geodezije ili geodetskih stručnjaka koji stručne geodetske poslove obavljaju u svojstvu stručnog suradnika ili suradnika, u odnosu na broj koji je propisan u članku 19. stavku 5. podstavku 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, za iste može dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta te će isti biti upisani u Evidenciju suglasnosti koju vodi Državna geodetska uprava sukladno članku 37. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.
5 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 2. podstavak 5. mijenja se i glasi: 5. dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije) Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
6 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 2. podstavak 4. mijenja se i glasi: 4. dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o vremenu upisa u evidencije Komore ili potvrdu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina o vremenu rada na poslovima državne izmjere i katastra nekretnina) Obrazloženje: Isto kao i obrazloženja pod članak 4. stavak 1. podstavak 5. Nije prihvaćen Isto kao odgovor uz članak 4. stavak 1. podstavak 5.
7 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 2. podstavak 3. mijenja se i glasi: 3. dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju) Obrazloženje: Isto kao i obrazloženja pod članak 4. stavak 1. podstavak 1. i 2. Nije prihvaćen Člankom 19. stavkom 7. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti propisano je da ravnatelj pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva te dokumentaciju koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno navedenom Zakonu. Nadalje, u skladu sa člankom 20. , 21. i 22. navedenog Zakona, Državna geodetska uprava u postupanju izdavanja suglasnosti vodi upravni postupak te se činjenice o ispunjavanju Zakonom propisanih uvjeta, utvrđuju u skladu sa člankom 58. Zakona o općem upravnom postupku, kojim je propisano da se činjenično stanje utvrđuje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te se u tu svrhu mogu pribaviti isprave,….. Dakle, u postupku izvođenja dokaza nije sporno koji će se dokazi pribavljati, već je mišljenje ove Uprave da što prije valja osigurati mogućnost pribavljanja dokaza po službenoj dužnosti jer je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije javnopravno tijelo koje o navedenim činjenicama vodi službenu evidenciju. S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
8 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 2. podstavak 1. mijenja se i glasi: 1. dokaz da je zajednički geodetski ured upisan u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je zajednički geodetski ured upisan u Upisnik) Obrazloženje: Isto kao i obrazloženja pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. i 3. Nije prihvaćen Isto kao odgovor uz članak 4. stavak 1. podstavak 3.
9 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 1. podstavak 6. mijenja se i glasi: 6. dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije) Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
10 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 1. podstavak 5. mijenja se i glasi: 5. dokaz o radnom iskustvu u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o vremenu upisa u evidencije Komore ili potvrdu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina o vremenu rada na poslovima državne izmjere i katastra nekretnina) Obrazloženje: Predloženi dokazi „izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili preslika ugovora o djelu ili preslika ugovora o poslovnoj suradnji“, ne mogu biti dokazi da je podnositelj zahtjeva u nekom vremenu stvarno obavljao stručne geodetske poslove. Prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (i prijašnjeg i važećeg) stručne geodetske poslove mogu obavljati osobe upisane u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije i Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. Nadalje, odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), članak 67., propisano je i priznavanje rada na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Slijedom navedenog jedini stvarni dokaz o stručnom iskustvu na stručnim geodetskim poslovima mogu biti potvrde o vremenu provedenom u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije i vježbenika-kandidata, ili o vremenu provedenom na radu na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Nije prihvaćen Člankom 19. stavkom 7. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti propisano je da ravnatelj pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva te dokumentaciju koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno navedenom Zakonu. Nadalje, u skladu sa člankom 20. , 21. i 22. navedenog Zakona, Državna geodetska uprava u postupanju izdavanja suglasnosti vodi upravni postupak te se činjenice o ispunjavanju Zakonom propisanih uvjeta, utvrđuju u skladu sa člankom 58. Zakona o općem upravnom postupku, kojim je propisano da se činjenično stanje utvrđuje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te se u tu svrhu mogu pribaviti isprave,….. Izvornu matičnu evidenciju o mirovinskom stažu osiguranika sukladno članku 104. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16 i 18/18) i podzakonskim aktima donesenim na temelju istoga, vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a poslodavci su temeljem odredbi Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), dužni sa radnicima sklopiti na propisani način ugovor o radu, odnosno drugu vrstu ugovora iz kojeg je vidljivo koji posao i pod kojim uvjetima radnik obavlja za poslodavca. Stoga smo mišljenja da propisani dokazi o radnom iskustvu u obavljanju stručnih geodetskih poslova u propisanom trajanju kako su navedeni u članku 4. stavku 1. točka 5. predstavljaju relevantne dokaze o ispunjavanju / neispunjavanju propisanih uvjeta za izdavanje suglasnosti.
11 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi: 3. dokaz da je zajednički geodetski ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu zajedničkog geodetskog ureda u Upisnik) Obrazloženje: Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda ne dokazuje da ured i dalje postoji. Jedini dokument koji odgovara svrsi je potvrda HKOIG da je ured upisan u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda. Nadalje smatramo da treba koristi pune nazive upisnika, a ne općenito navođenje, pošto su nazivi upisnika nedvosmisleno propisani člankom 17. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Nije prihvaćen Isto kao odgovor uz članak 4. stavak 1. podstavak 2.
12 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi: 2. dokaz da je ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ured ovlaštenog inženjera geodezije upisan u Upisnik) Obrazloženje: Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije ne dokazuje da ured i dalje postoji. Jedini dokument koji odgovara svrsi je potvrda HKOIG da je ured upisan u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije. Nadalje smatramo da treba koristi pune nazive upisnika, a ne općenito navođenje, pošto su nazivi upisnika nedvosmisleno propisani člankom 17. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Ovo načelo smatramo treba primijeniti u cijelom tekstu ovog Pravilnika. Nadalje smatramo da nema osnove tražiti da se dokument treba dostavljati u izvorniku. Pri tome se pozivamo na Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, po kojima po načelu administrativnog pojednostavljenja, razmjernost - once-only, treba odustati od traženja ovjerenih kopija ili originala (Direktiva o uslugama 2006/123/EZ, članak 5., stavak 3.) odnosno ne tražiti javnobilježničko ovjeravanje dokumenata. Ovo načelo smatramo treba primijeniti u cijelom tekstu ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Isto kao odgovor uz članak 4. stavak 1. podstavak 1. U odnosu na dio obrazloženja o korištenju punih naziva upisnika navodimo da Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti u članku 19., a s obzirom na članak 17. stavak 1. i 4., koristi termin „odgovarajući upisnik“, što smatramo nomotehnički ispravnim pa se takav izričaj koristi i u podzakonskom aktu. U odnosu na dio obrazloženja kojom se upućuje na Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, navodimo da obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
13 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE obavljanje stručnih geodetskih poslova , Članak 4. Članak 4. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi: 1. dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju) Obrazloženje: Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ne dokazuje da je podnositelj zahtjeva i dalje član HKOIG ili da mu članstvo nije u mirovanju. Jedini dokument koji odgovara svrsi je potvrda HKOIG da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju. Nije prihvaćen Člankom 19. stavkom 7. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti propisano je da ravnatelj pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva te dokumentaciju koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno navedenom Zakonu. Nadalje, u skladu sa člankom 20. , 21. i 22. navedenog Zakona, Državna geodetska uprava u postupanju izdavanja suglasnosti vodi upravni postupak te se činjenice o ispunjavanju Zakonom propisanih uvjeta, utvrđuju u skladu sa člankom 58. Zakona o općem upravnom postupku, kojim je propisano da se činjenično stanje utvrđuje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te se u tu svrhu mogu pribaviti isprave,….. Dakle, u postupku izvođenja dokaza nije sporno koji će se dokazi pribavljati, već je mišljenje ove Uprave da što prije valja osigurati mogućnost pribavljanja dokaza po službenoj dužnosti jer je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije javnopravno tijelo koje o navedenim činjenicama vodi službenu evidenciju.
14 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 5. povlaka 7. briše se: - ostali dokazi. Obrazloženje: Uvažiti Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, po kojima po načelu administrativnog pojednostavljenja, razmjernost - once-only, treba precizno navesti dokumente koji se traže, a izbjegavati formulaciju „ostali dokumenti“. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 5. podstavak 7. Pravilnika Formulacija „ostali dokazi“ predviđena je za potpunu primjenu članka 58. Zakona o općem upravnom postupku, kako bi se službenoj osobi omogućilo da izvodi sve moguće dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova.
15 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 5. povlaka 6. mijenja se i glasi: - za stručnog suradnika ili suradnika potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u odgovarajuću evidenciju stručnih suradnika ili suradnika Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 5. podstavak 6. Pravilnika S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
16 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 5. povlaka 5. mijenja se i glasi: - za ovlaštenog inženjera geodezije potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 5. podstavak 5. Pravilnika S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
17 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 5. povlaka 3. mijenja se i glasi: - potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je/nije ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju, ne starija od 30 dana Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 5. podstavak 3. Pravilnika S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
18 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 5. povlaka 1. mijenja se i glasi: - potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je/nije zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući Upisnik, ne starija od 30 dana Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 5. podstavak 1. Pravilnika S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
19 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 4. povlaka 7. briše se: - ostali dokazi. Obrazloženje: Uvažiti Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, po kojima po načelu administrativnog pojednostavljenja, razmjernost - once-only, treba precizno navesti dokumente koji se traže, a izbjegavati formulaciju „ostali dokumenti“. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 4. podstavak 7. Pravilnika Formulacija „ostali dokazi“ predviđena je za potpunu primjenu članka 58. Zakona o općem upravnom postupku, kako bi se službenoj osobi omogućilo da izvodi sve moguće dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova.
20 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Evidencija o izdanim suglasnostima, Članak 7. Članak 7. stavak 4. povlaka 6. mijenja se i glasi: - potvrdu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o stručnom usavršavanju Obrazloženje: Isto kao i obrazloženje pod članak 4. stavak 1. podstavak 2. - Jedinstvene smjernice za izradu i dostavu obrazaca zahtjeva. Nije prihvaćen Sada članak 6. stavak 4. podstavak 6. Pravilnika S obzirom da (još) nije omogućeno pribavljanje potvrda o činjenicama o kojima Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi službenu evidenciju elektroničkim putem, a na koji način bi se osigurala vjerodostojnost izdane isprave, mišljenja smo da, radi utvrđivanja istinitosti činjenica, odnosno dokaza o ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti, službena osoba koja vodi postupak treba izvršiti uvid u izvornik potvrda.
21 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK, PRILOG 1. Prilog 1. točka 2.1., iza teksta "stručne geodetske poslove obavljam u" staviti dvotočku Nije prihvaćen Prilog 1. sastavni je dio ovoga Pravilnika te smo mišljenja da u jezičnom smislu isto nije potrebno.