Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Nadopuna komentara i to vezano uz indikativni popis popratne dokumentacije: Za projekte za koje je izrađena projektna dokumentacija i ishođene sve potrebne dozvole, nije jasno zašto se traži preslika svih dokumenata koji su prethodili ishođenju dozvola. Primljeno na znanje Popratna dokumentacija nije eliminirajući faktor u postupku evaluacije zaprimljenih prijava već će biti uzeta u obzir prilikom bodovanja pojedinih projektnih prijava ovisno o stupnju pripremljenosti pojedinog projekta. Također napominjemo da je naveden indikativan popis upravo iz razloga kako bi se dokumentacija potrebna za prijavu prilagodila stupnju zrelosti/spremnosti pojedinog projekta. Isto će se definirati u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje.
2 Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poštovani, na Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Revitalizacija brownfield lokacija” dostavljamo sljedeće komentare: 1. OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva) Uvodno želimo naglasiti da se radi o jednom od prvih otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja, u kojima sudjeluju gradovi u odabiru projekata za financiranje iz EU. Zbog toga smatramo da je ovaj dokument izuzetno važan za pripremu i prijavu projekata i da bi radi dobre prakse bilo potrebno ponoviti javno savjetovanje s nadopunjenim elementima Poziva koji su detektirani u dosadašnjoj javnoj raspravi ili pokrenuti javno savjetovanje za cijele Upute za prijavitelje, kako bi se omogućilo informiranje i uključivanje svih zainteresiranih prijavitelja. Iz objavljenih ključnih elemenata Poziva nije jasno definirano kako će izgledati sadržaj projektnog prijedloga, prijavni obrazac i način na koji će se prijavljivati projekti, koliko će biti otvoren poziv, koji su kriteriji odabira projekata, koliko će trajati postupak ocjene i odabira projekata nakon predaje projektnih prijedloga i koja je uloga grada u procesu odabira projekata. Također nije definirano (iako je navedeno u naslovu) kojim pokazateljima projekti trebaju doprinositi niti uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava - nije navedeno koji je rok za odobravanje potpora te potpisivanje ugovora i s kime prijavitelji potpisuju ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, što smatramo da su bitne informacije koje bi bilo potrebno odrediti jer utječu na planiranje provedbe projekata. 2. Trajanje poziva Projekti revitalizacije brownfield lokacija, koji se pripremaju su izrazito kompleksni te zahtijevaju kvalitetnu izradu prijave za koju je nužno određeno vrijeme, i zato smatramo da vrijeme trajanja Poziva ne bi smjelo biti kraće od 60 dana od dana otvaranja Poziva. Naglašavamo da je za projekte u partnerstvu s gradovima zbog administrativnih procedura potrebno ostaviti dovoljno vremena kako bi se mogla pripremiti potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj. Na taj će se način omogućiti da svi projektni prijavitelji, bilo da su njihovi projekti manji ili veći, odnosno manje ili više kompleksni, pripreme kvalitetne prijave i da u konačnici kvaliteta prijavljenih projekata bude zadovoljavajuća i omogući odabir. Ovakvim načinom raspisa s vremenom trajanja natječaja koje je dovoljno za kvalitetnu pripremu projekata, osim kvalitetnih prijava, bit će omogućene jednake šanse svim prijavljenim projektima, što smatramo da je od velike važnosti. 3. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Pod točkom 1 “U slučaju prijave na Poziv s partnerom, ili više njih, partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj. Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su: - Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb. - Institucije u potpunom javnom vlasništvu (agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.). Nužno je da se pod prihvatljive partnere uvrste ustanove koje su osnovane kao civilno-javno partnerstvo, odnosno ugovorom između dva osnivača - grada i organizacija civilnog društva. Jedan od primjera takve ustanove je i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade koji od 2009. godine do danas uspješno djeluje i zajednički su ga osnovali i zajednički upravljaju Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Osim toga, smatramo da se u prihvatljive patnere trebaju uvrstiti i organizacije civilnog društva, obzirom na važnu ulogu koju one imaju u razvoju ovakvih projekata, odnosno u korištenju i pokušaju revitalizacije zapuštenih ili napuštenih resursa u društvene svrhe. U sklopu ostalih poziva na dostavu projektnih prijedloga pozitivno se ocjenjuje uključenost civilnog društva i promicanje uključivog upravljanja u svrhu lokalnog, regionalnog i nacionalnog razvoja, a što je navedeno i u samom Operativnom programu Konkurentnost i kohezija u sklopu ovog specifičnog cilja, zbog čega ne vidimo razlog za njihovo isključivanje u sklopu ovog poziva. 4. Indikativni popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova Pod točkom 4.1. navedeni su troškovi radova koji se odnose samo na rekonstrukciju i nadogradnju. Znači li navedeno da radovi na obnovi lokacije i radovi na uređenju lokacije nisu prihvatljivi troškovi? Smatramo da je ovo potrebno detaljnjije pojasniti, a u skladu s točkom 3. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti. Iz navedenog također nije jasno koje vanjske usluge, osim već navedenih usluga stručnog nadzora i upravljanja projektom, se smatraju prihvatljivim troškom. 5. Prihvatljiva lokacija projekta i razdoblje provedbe projekta Pod točkom 5. Prihvatljivo vrijeme provedbe projekta smatramo da je potrebno produljiti do kraja 2021. godine. Obzirom na to da projekti moraju dokazati nedostatnost samostalnih financijskih sredstava za neometanu provedbu kako bi dokazali potrebu za dodjelom bespovratnih sredstava, da su procesi javne nabave kompleksni i često dugotrajni, odnosno često traju dulje od planiranog, kao i na činjenicu da se kod projekata rekonstrukcije brownfielda često radi o kompleksnim građevinskim zahvatima pri čemu se ne može jednakim intenzitetom raditi na gradilištu tijekom cijele godine zbog vremenskih prilika, smatramo da se rok provedbe treba prilagoditi ovim specifičnostima, odnosno produljiti barem do kraja 2021. godine. Obzirom na planiranu dinamiku objave poziva, određeno vrijeme koje je potrebno da se prijavljeni projekti evaluiraju, potpisivanje ugovora koje je realno očekivati krajem 2018. godine i raspisivanje javne nabave u 2019. godini, početak radova se može očekivati tek tijekom 2019. godine, što ne ostavlja dovoljno vremena za realizaciju kompleksnih radova rekonstrukcije. 6. Indikativni popis popratne dokumentacije koji će se zahtijevati od Prijavitelja Navedeno je da je potrebno priložiti Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana. U slučaju da je za predmet projekta izdana lokacijska dozvola i na snazi je akt o građenju, molimo vas da razmotrite je li potrebno dostavljanje uvjerenja o usklađenosti s važećom prostorno planskom dokumentacijom. Navedeno je da je potrebno priložiti troškovnik predloženog projekta, ali nije jasno iz dokumenta odnosi li se navedeno na cjelokupan projekt ili samo na onu fazu projekta za koju se traži potpora. Općenito smatramo da se na indikativnom popisu nalaze dokumenti koji ne bi trebali, s obzirom na to da njihova izrada nije uvjetovana javnim pozivom. Drugim riječima, dokumentacija bi se trebala odrediti sukladno stupnju zrelosti pojedinog projekta - ukoliko se radi o projektu za koji nije izrađena projektna dokumentacija, sukladno tome se mogu tražiti pojedini dokumenti. Djelomično prihvaćen 1. Objavljen je Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga na temelju kojega se pružaju dostatne informacije neophodne za upoznavanje sa sadržajem Poziva i mogućnost davanja vrijednih osvrta i komentara za nadogradnju natječajne dokumentacije. Upute za prijavitelje, kao i svi ostali dijelovi natječajne dokumentacije bit će na vrijeme objavljeni s redovnom mogućnosću postavljanja pitanja i odgovora u svrhu upoznavanja s odredbama Poziva, a radi kvalitetne i pravovremene pripreme projektne prijave. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren najmanje 60 kalendarskih dana od datuma objave Poziva, a točno razdoblje trajanja biti će definirano u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje. 3. Prihvaćeno. Zbog interesa organizacija civilnog društva omogućit će se i sudjelovanje javnih neprofitnih ustanove koje su osnovane kao javno-civilno partnerstvo kao prihvatljivih prijavitelja i partnera u ovom Pozivu. 4. Prihvaćeno. U konačnu verziju Uputa za prijavitelje kao prihvatljivi troškovi biti će posebno naznačeni i troškovi obnove brownfield lokacije. Obnova uključuje sve postupke gradnje i građenja i one građevinske postupke koji im prethode do zaključno ishođenja uporabne dozvole za planirani zahvat (dekontaminacija tla, uklanjanje građevine ili njezina dijela, rekonstrukcija građevine, zamjenska gradnja i nova gradnju, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na brownfield lokaciji u skladu s prostornim planovima). Također se prihvaća komentar vezan uz pojašnjenje obuhvata vanjskih usluga. Iste će se detaljnije razraditi u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje. Općenito, ovdje se radi o troškovima za vanjske stručnjake (npr. za upravljanje projektom, javnu nabavu, reviziju…) 5. Prihvaćeno. Krajnji rok za provedbu projekta bi bio 31. prosinca 2021. 6. Primljeno na znanje. U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje za ovaj Poziv jasno će se prema važećem zakonodavnom okviru definirati točna dokumentacija kojom se dokazuje stupanj zrelosti pojedinog projekta.
3 Hrvoje Gold NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Na objavljeni Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija brownfield lokacija", Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dostavlja sljedeće primjedbe i komentare: 1. Predlaže se da se razdoblje provedbe projekata „Revitalizacija brownfield lokacija“, produži za jednu godinu i da traje do kraja 2021. što je u interesu realizacije našeg Projekta i svih drugih projekata „brownfield“ za dovršetak građevinskih radova. 2. Predlaže se da partneri na projektima „brownfield“ mogu biti i Udruge civilnog društva uredno registrirane sukladno zakonskim propisima (npr. Aero kubovi ). 3. Predlaže se za Projekt „Obnova zapuštene vojne infrastrukture u svrhu smještaja Središta za obuku zrakoplovnog osoblja Lučko“ koji vodi Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i koji se nalazi u grupi projekata „Revitalizacija brownfield lokacija“, gdje najviša stopa sufinanciranja iznosi do 85%, da se iznos potpore poveća do 100% te da za zatvaranje financijske konstrukcije Prijavitelja Fakultetaprometnih znanosti osiguraju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ističemo da je Fakultet prometnih znanosti javna ustanova visokog obrazovanja i sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, na proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Naime, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je prihvatljivi Prijavitelj za projekte “Revitalizacija brownfield lokacija“ kako je propisano Nacrtom ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga. Realizacijom Projekta uređenja aerodroma Lučko, Fakultetu prometnih znanosti se omogućuje nesmetano izvođenje praktične nastave na studiju Aeronautike na kome se školuju civilni piloti, kontrolori letenja i drugo zrakoplovno osoblje uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te bi se na jednom mjestu osigurali uvjeti za nastavni i znanstveno-istraživački rad u Republici Hrvatskoj. 4. Predlaže se uključivanje komunalnih doprinosa kao i pristojbi i priključaka u indikativni popis prihvatljivih aktivnosti odnosno investicijske troškove na projektima “Revitalizacija brownfield lokacija“. 5. Da li je prihvatljivo financiranje projekata po natječajnoj dokumentaciji za izvođenje radova prema FIDIC žutoj knjizi i ako nije predlažemo da se prihvati. Djelomično prihvaćen 1. Prihvaćeno. Krajnji rok za provedbu projekta bi bio 31. prosinca 2021. 2. Prihvaćeno. 3. Odbijeno. Najviša stopa sufinanciranja (iznosa potpora iz EFRR-a) na razini Prioritetne osi 6 unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznosi maksimalno 85% prihvatljivih troškova projekta. 4. Prihvaćeno. 5. Primljeno na znanje. Navedeno će se svakako razmotriti te eventualno definirati u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje za ovaj Poziv.
4 Grad Jastrebarsko NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Na objavljeni NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJA, dostavljamo sljedeće primjedbe i komentare: U cjelokupnom procesu formiranja aglomeracije Zagreb, započetog još 2015., proaktivno sudjelujemo od samog početka, kao jedna od JLS-a u sastavu iste. U dvije i pol godine poslali smo preko 20-tak projekata u preko nekoliko varijanti usklađivanja s ciljevima koji doprinose ITU mehanizmu, do svekolikih projekata, akcijskih planova, koji doprinose izradi i provedbi Strategiji razvoja aglomeracije Zagreb, a sve sa zajedničkim ciljem razvoja urbanog područja i povlačenja EU sredstava za razvoj gradova. U svim tim silnim projektima i dugotrajnom procesu koji vode nadležna tijela strpljivo smo čekali mogućnost da prijavimo određene projekte. Za BROWNFIELD kao takav jedine smjernice koje smo imali je bila štura ppt prezentacija iz 2016. na web stranicama nositelja aglomeracije. Tijekom 2016., kao i 2017., upućivani su upiti nositelju da li su objekti kulturne baštine (pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro) kao objekti prihvatljivi za brownfield. Kao odgovor na taj upit, tek početkom 2018. upućeni smo na web stranice www.strukturnifondovi.hr na kojima su objavljeni kriteriji odabira u okviru specifičnog cilja 6e2 – Obnova brownfield lokacija, i da bi objekt kulturne baštine/dvorac kao takav mogao biti prihvatljiv čitajući odredbe iz kriterija 1. specifičnih kriterija odabira gdje izrijekom piše: “ U okviru ovog kriterija ocjenjivat će se i da li je „brownfield“ lokacija ujedno i kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH tako da obnova „brownfield“ lokacije doprinosi zaštiti, obnovi i valorizaciji kulturne baštine koja može imati snažne povijesne i sociološke poveznice s lokalnom zajednicom.“ Međutim, kako smo živući svjedoci da državna tijela jednu stvar tumače na različite načine, postoji vjerojatnost da ovo što izrijekom piše za kulturna dobra, u konačnici dobije neki drugi epilog odnosno značenje. Kao svježi primjer toga navodimo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (ref.br. KK.06.1.2.02), gdje projekt koji smo prijavili, Upravljačko tijelo pri MRRFEU odbacuje zbog vlastitog tumačenja neovisno o očitovanju Ministarstva kulture kao nadležnog tijela. Tako na očitovanje nadležnog ministarstva da park koji je sastavni dio vrijednosti kulturnog dobra, ali nema status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, upravljačko tijelo „preuzima pravo“ da protumači na sebi prihvatljiv način. Slijedom toga, dolazimo do novog saznanja i to da je čestica koja je prostorna „međa kulturnog dobra“, a na kojoj se nalazi umjetni ribnjak i stabla, zapravo „pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro“. Kako bismo se mogli kvalitetno i na vrijeme pripremiti za poziv brownfielda, najmanje što smo očekivali za dokument koji će se objaviti u javnom savjetovanju, je da ima sve sastavne dijelove poziva kao i „Nacrt Uputa za prijavitelje, poziva na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza UA Split“, objavljen u savjetovanju 30. ožujka. S obzirom da je studija izvedivosti s CB analizom dokument koji mora biti izrađen (jedan od eliminacijskih kriterija odabira), izrada takovog dokumenata je skupa i predstavlja veliki izdatak za većinu JLS-a. Krenuti u izradu istog bez osnovnih smjernica u Pozivu glede načina ocjenjivanja samih projekata i minimalnog praga prolaznosti, smatramo krajnje neozbiljno i neodgovorno. Ono što je objavljeno u ovom savjetovanju je ono što je više-manje vidljivo i u objavljenim kriterijima odabira za SC 6e2, a način ocjenjivanja i obvezni dokumenti kod prijave ovakvih kapitalnih projekata brownfielda trebali bi biti na vrijeme javno objavljeni i dostupni svima, a posebice u dijelu koji se odnosi na ZRELOST PROJEKTA. Nabrojani su dokumenti odnosno indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja, ali nama kao prijaviteljima NIJE RAZVIDNO jesu li ujedno i svi dokumenti s popisa ELIMINACIJSKI, izuzev onih koji su prethodno objavljeni kao eliminacijski kriteriji odabira za 6e2 i za koje zasigurno znamo da su preduvjet za prijavu. Budući smo sudjelovali u pripremi i prijavi više projekata u okviru OPKK-a, napominjemo kako je kroz objavljena savjetovanja prijaviteljima na vrijeme omogućeno da steknu uvid u potrebnu projektnu dokumentaciju vezanu za građevinske radove koja će se tražiti i na koji način će se ista ocjenjivati. Na koji način će se ocjenjivati zrelost projekta, hoće li biti minimalni bodovni prag prolaznosti, kao i krucijalna pitanja vezana za infrastrukturnu komponentu projektnog prijedloga koji se planira prijaviti, trebala bi biti poznata prijaviteljima. Stoga, upućujemo na „Poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, iz kojeg se izdvaja sljedeće: - „Ukoliko prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga nema odgovarajući valjani akt na temelju kojeg se može pristupiti rušenju i/ili građenju, pravomoćna građevinska dozvola odnosno preslika iste dostavlja se uz zahtjev za nadoknadu sredstava kojim se potražuju sredstva vezana za prvi izdatak izgradnje.“; - „Ukoliko prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga nema glavni projekt za sve zahvate koji uključuju gradnju a dio su predloženih projektnih aktivnosti, isti se dostavlja uz zahtjev za nadoknadu sredstava kojim se potražuju sredstva vezana za prvi izdatak izgradnje. „ Prijedlog u savjetovanju da JEDAN PRIJAVITELJ može PODNIJETI VIŠE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA na brownfield, smatramo neprihvatljivim s obzirom da do sada u stotinama objavljenih poziva nismo naišli na takav način dodjele bespovratnih sredstava, te predlažemo PREDLAGATELJU da sagledavajući realno razmotri sljedeće: - Da svaka od 30 JLS-a u aglomeraciji može podnijeti maksimalno 1 projektni prijedlog, te ukoliko neće biti iskorištena alokacija s obzirom na uvjete poziva i kriterije ocjenjivanja, da se omogući i dodatna prijava po jednom prijavitelju; ili - Kako bi svi skupa uštedjeli vrijeme i novac, predlažemo da prema dostupnim informacijama proglasite strateške projekte. Svjesni smo činjenice da poziv za brownfield ide u 2. kvartalu 2018., da RH kasni u raspisivanju natječaja i povlačenju EU sredstava i da sve aktivnosti u okviru ovog poziva moraju biti izvršene do kraja 2020. Međutim, kao jedna od manjih JLS-a sa svojim proračunskim ograničenjima i dosadašnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata od 2010. godine, kako sami sebi, tako i Vama kao predlagateljima ovog dokumenta u savjetovanju, postavljamo sljedeća pitanja: 1) Je li svakoj od JLS-a u sastavu urbane aglomeracije na vrijeme omogućena informiranost o svim bitnim elementima za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga za brownfield? 2) Jesmo li s izradom glavnog projekta trebali započeti još 2016. prema dostupnoj ppt prezentaciji za brownfield, uz preduvjet da znamo tri godine unaprijed da bi možda kulturni objekt upisan u registar kulturnih dobara RH bio kao takav prihvatljiv za brownfield? 3) Moramo li svaki put kad nas se upućuje na natječaj kulturne baštine, odgovarati sljedeće: natječaj za kulturnu baštinu i njegovi uvjeti poznati su već od 2015., za 5 mil.€ ne možemo izvesti niti radove konstruktivne sanacije objekta, a kamoli još i adaptaciju i opremanje… i naravno sve to još uskladiti s uvjetima i kriterijima iz predmetnog natječaja? 4) Možda bi mogli prijaviti samo izradu glavnog projekta za obnovu objekta i čekati drugo programsko razdoblje da prijavimo građevinske radove na objektu za koje će u među periodu od nekih 7 godina do iščekivanja istog i pod uvjetom da će biti „brownfielda“, isteći građevinska dozvola, a jedina njegova obnova bit će njegovo rušenje? Primljeno na znanje Objavljen je Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga na temelju kojega se pružaju dostatne informacije neophodne za upoznavanje sa sadržajem Poziva i mogućnost davanja vrijednih osvrta i komentara za nadogradnju natječajne dokumentacije. Upute za prijavitelje, kao i svi ostali dijelovi natječajne dokumentacije bit će na vrijeme objavljeni s redovnom mogućnosću postavljanja pitanja i odgovora u svrhu upoznavanja s odredbama Poziva, a radi kvalitetne i pravovremene pripreme projektne prijave. Slijede odgovori na Vaša pitanja: 1. Svakoj jedinici lokalne samouprave, članici Urbane aglomeracije Zagreb, omogućen je kontakt i komunikacija sa Gradom Zagrebom – Uredom za programe i projekte EU kao odgovornim za pripremu ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Zagreb, i te su se aktivnosti i pojačale zapošljavanjem u ITU-PT jedinici, Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Na taj način su zainteresirani dobili pravovaljane informacije kojima se raspolagalo. 2. Prilikom planiranja velikih projekata koji kao svoj dio obuhvaćaju i opsežne građevinske radove te svu prateću dokumentaciju, potrebno je uzeti u obzir vremenski period potreba za prikupljanje svih potrebnih dokumenata i dozvola uzimajući u obzir administrativne rokove a pogotovo specifičnosti javne nabave. 3. Specifični ciljevi pojedinih poziva kao i njihova financijska alokacija su propisani u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koju je donijela Vlada RH kao dodatak Sporazum o partnerstvu kao temeljni programski dokument za korištenje ESI fondova i kojim se provodi Kohezijska politika Europske unije na području Republike Hrvatske i time doprinosi cilju Ulaganje u rast i radna mjesta. Za svaki specifični cilj je navedeno koje aktivnosti su prihvatljive za financiranje, očekivani pokazatelji svakog poziva, prihvatljivi prijavitelji, prihvatljive aktivnosti te financijska alokacija za svaki planirani poziv. 4. Prilikom pripreme projektnog prijedloga molimo imajte u vidu da je provođenje ovog specifičnog cilja planirano u sklopu integriranih teritorijalnih ulaganja čime će se osigurati najbolja moguća integracija korištenja brownfield lokacija (tj. postojeće infrastrukture i dobara) s projektima drugih tematskih ciljeva koji će pružati usluge i sadržaje unutar obnovljenih brownfield lokacija. Važno je spomenuti da će se u okviru ovog specifičnog cilja financirati samo obnova brownfield lokacija, dok će se provedba usluga/sadržaja na pojedinim obnovljenim lokacijama osigurati kroz druge aktivnosti u skladu sa Strategijama razvoja urbanih područja. Prijavitelji će kao dio projektne prijave priložiti studiju izvedivosti i analizu troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis) kojom će prezentirati buduću (konačnu) namjenu i planirane aktivnosti/projekte koji će dovesti do pune funkcionalnosti lokacije, iako će se neke od tih aktivnosti provesti u sklopu obnove brownfield lokacije, a druge u sklopu komplementarnih projekata. U skladu s navedenim, brownfield lokacije koje dobiju bespovratna sredstva u ovom Pozivu moraju biti stavljene u punu funkciju najkasnije do 2023. godine što će biti regulirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
5 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva) Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Potpora će se dodijeliti projektima kojima će se financirati samo obnova brownfield lokacije, dok će se provedba usluga/sadržaja na pojedinim obnovljenim lokacijama osigurati kroz druge izvore financiranja u skladu sa Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i u skladu s akcijskim planom Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb koje izrađuje Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nepotrebno je navoditi pojedinačne urede Grada Zagreba budući se radi o jednoj pravnoj osobi izrađivaču Strategije – Gradu Zagrebu.
6 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva) Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Svrha Poziva je revitalizacija brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnine ili građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar gradskog tkiva, ali može biti i izvan gradskog tkiva s obzirom da u Operativnom programu nema tog ograničenja. Prihvaćen Prihvaćeno. Navedeni dio će se preformulirati kako bi se obuhvat brownfield lokacije odnosio na cjeloukupnu površinu urbanog područja.
7 Krunoslav Pilko NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva) Poštovani, u općim informacijama, Predmet poziva navodi se da je postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih za obnovu brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) na području Urbane aglomeracije Zagreb. Taksativnim navođenjem brownfield lokacija kao bivša vojna i/ili industrijska područja, smatram da se bespotrebno sužava pojam potencijalnih lokacija. Na području Zagrebačke županije nalazi se desetak zapuštenih dvoraca i kurija čija prenamjena u konačnici ne mora biti samo kulturna ili turistička. (Ovo napominjem zato da odmah ne upućujete na javne pozive namijenjene turizmu.) Na primjer, za ERDEDY-jev dvorac u Svetoj Nedelji bila je zainteresirana tvrtka RIMAC AUTOMOBILI. Također za ERDEDY-jev dvorac u Jastrebarskom bilo je zainteresirano jedno veleučilište. Siguran sam da se ovakvih primjera mogućnosti prenamjene ima i više a posebice u zemljama EU. Stoga predlažem da u Predmetu poziva proširite pojam brownfield lokacija, npr. "i druge lokacije koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene." Odnosno, da izostavite detaljno navođenje bivše namjene lokacije (bivša vojna i/ili industrijska područja). Ovim bi se prijedlogom proširio broj mogućih lokacija za koje u ovom trenutku niti znamo da postoje a zapuštene su i ne korištene. Prihvaćen Prihvaćeno.
8 Grga K NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, OPĆE INFORMACIJE (predmet, svrha i pokazatelji Poziva) Pozdravljam ovu namjeru. Nažalost, zbog situacije u službenim evidencijama tj. neusklađenosti stanja u zemljišnim knjigama sa katastarskom evidencijom, a koje ne odgovaraju stvarnom stanju uživanja; većina investicija ove prirode je osuđena na propast. Ozbiljni investitori izbjegavaju svoj kapital usmjeriti u nesigurna ulaganja dok je nesređenost službenih evidencija (a kakvu mi imamo) privlačna špekulativnim investicijama koje su pokazale svoju narav od 2009. do 2015. Nedostatak želje državnih institucija da dopuste sređivanje barem dijela nekretnina, a koje financiraju privatni investitori je neshvatljiva. Žalosno je da čak postoje i pravni okviri (pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina), ali se isti ne može realizirati zbog izostanka potpisa Ministra pravosuđa i ravnatelja Državne geodetske uprave već 11 godina! Dva potpisa kojima bi se dozvolila realizacija pravnih okvira iz 2007. g. (vjerojatno dosadašnji ministri i ravnatelji kao i sadašnji niti ne znaju da je isto trebalo biti potpisano). Prihvaćen Primljeno na znanje.
9 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: U šestom odlomku iza riječi „Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih“ nedostaje riječ „sredstava“. Prihvaćen Prihvaćeno.
10 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Prihvatljivi prijavitelji su oni čije se Aktivnosti/programi/projekti nalaze u akcijskom planu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obzirom da se projekti financiraju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK), prihvatljivi prijavitelji definirani su Operativnim programom.
11 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Predlažemo da se s jednim prijaviteljem potpiše SAMO JEDAN ugovor o dodjeli sredstava kako bi se postigao ravnomjeran regionalni razvoj i jednaki tretman svih prijavitelja. Predlažemo da prijavitelj može predati više prijava kako bi se stvorila baza kvalitetnih projekata koji će se moći financirati ako se osiguraju dodatna sredstva, no da se u prvom krugu financira po jedan projekt jednog prijavitelja kako bi se osigurala ravnomjerna distribucija sredstava unutar urbane aglomeracije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ograničavanje na samo jednog prijavitelja ne garantira ravnomjernu distribuciju sredstava unutar urbane aglomeracije jer je teoretski moguće da se javi više raznih prijavitelja s područja jedne jedinice lokalne samouprave tako da je osnovni kriterij kvaliteta projektnih prijedloga.
12 Deloitte d.o.o. NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Poštovani, u usvojenom dokumentu OPKK (HR) https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf, str. 120 kao i u usvojenoj inačici OPKK na ENG jeziku str. 188, a koja se smatra mjerodavnom, stoji da su kod SC 6e2 "Glavne ciljne skupine i korisnici", između ostaloga, NVO-i (NGOs). Molimo Vas da kod izrade konačnih Uputa za prijavitelje predmetno uskladite te uvažite naš prijedlog. Hvala, s poštovanjem Prihvaćen Prihvaćeno. Zbog interesa organizacija civilnog društva omogućit će se sudjelovanje udruga te ustanova osnovanih kao javno-privatno partnerstvo kao prihvatljivih prijavitelja i partnera u ovom Pozivu.
13 Udruga branitelja i veterana vojne policije Domovinskog rata NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Poštovani, unutar Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu, važećem od dana 09.03.2018., kao prihvatljivi prijavitelji/partneri na Pozivu „ITU - Revitalizacija brownfield lokacija UP Zagreb“ navode se: lokalne i regionalne vlasti, javna tijela, javne službe/institucije/tijela, udruge gradova/općine, nevladine udruge. Molimo za objašnjenje zašto su nevladine udruge u prijedlogu teksta Poziva izuzete kao prihvatljivi prijavitelji/partneri, te potičemo tijelo nadležno za pripremu Poziva da razmotri prednosti koje bi se dobile spajanjem javnog sektora i organizacija civilnog društva, u cilju obnove bivših vojnih i/ili industrijskih područja UA Zagreb. Smatramo da bi projekti koji uključuju međusektorsku suradnju svakako rezultirali kvalitetnijim i inovativnijim rješenjima na opću korist građana. Također molimo da se razjasni iz kojeg je razloga prijedlog sadržaj Uputa za prijavitelje neuobičajeno štur i ne daje sve potrebne informacije o kriterijima odabira projektnih prijedloga. Prihvaćen Prihvaćeno. Zbog interesa organizacija civilnog društva omogućit će se sudjelovanje udruga kao prihvatljivih prijavitelja i partnera u ovom Pozivu. Što se pak tiče sadržaja objavljenog na e-Savjetovanju, objavljen je Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga na temelju kojega se pružaju dostatne informacije neophodne za upoznavanje sa sadržajem Poziva i mogućnost davanja vrijednih osvrta i komentara za nadogradnju natječajne dokumentacije. Upute za prijavitelje, kao i svi ostali dijelovi natječajne dokumentacije bit će na vrijeme objavljeni s redovnom mogućnosću postavljanja pitanja i odgovora u svrhu upoznavanja s odredbama Poziva, a radi kvalitetne i pravovremene pripreme projektne prijave.
14 Morena M NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera, broj projektnih prijedloga i Ugovora Nisu li indikativnim planom i nevladine udruge bile na popisu prihvatljivih prijavitelja? Zašto se od toga odustalo? Zašto se ne dozvoli da udruge (možda i drugi pravni obici) budu bar partneri? Ne bi li bilo puno veće koristi od javno-privatnog partnerstva na projektima koji će, kako je do definirano i svrhom Poziva, uključivati pripremu prostora za ispunjavanje društvenih potreba? Namjerava li se na bilo koji način uključiti privatni neprofitni sektor? Prihvaćen Prihvaćeno. Zbog interesa organizacija civilnog društva omogućit će se sudjelovanje udruga te ustanova osnovanih kao javno-privatno partnerstvo kao prihvatljivih prijavitelja i partnera u ovom Pozivu.
15 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 2. Financijska alokacija, indikativni iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Pod točkom 3. u rečenici „Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja“ – mislimo da bi trebalo napisati „na području Urbane aglomeracije Zagreb“, umjesto teksta „Izrada urbanističkog rješenja“ pisati „Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja“. Prihvaćen Prihvaćeno.
16 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 3. Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Pod točkom 3. u rečenici „Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja“ – mislimo da bi trebalo napisati „na području Urbane aglomeracije Zagreb“, umjesto teksta „Izrada urbanističkog rješenja“ pisati „Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja“. Prihvaćen Prihvaćeno.
17 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 4. Indikativni popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, 4.2. Neprihvatljivi troškovi Da li je omogućeno opremanje revitaliziranih prostora nabavkom nove opreme? U neprihvatljivim troškovima ističe se da je neprihvatljiva kupnja ili zakup korištene opreme - da li to znači da je moguće nabaviti opremu za opremanje prostora. Predlažemo da se opremanje uključi u prihvatljive troškove jer se time završetkom projekta postiže puna funkcionalnost prostora i njegova operabilnost. Nije prihvaćen Nije. U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za Investicijski prioritet 6e – Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamjenu područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke – Specifični cilj 6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU navedeno je da će se financirati samo obnova brownfield područja, dok će se provedba usluga / sadržaja na pojedinim obnovljenim lokacijama osigurati kroz druge aktivnosti u skladu sa strategijama ITU-a. U dokumentu Kriteriji odabira OPKK-a za Specifični cilj 6e2 navedene su sljedeće prihvatljive aktivnosti - Prostorno planske aktivnosti u svezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja - Izvođenje svih potrebnih istraživanja, izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola; - Obnova brownfield lokacija, - Izgradnja / rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji* (napomena * : pristupni putevi u iznosu do 10% vrijednosti projekta) - Aktivnosti pripreme i realizacije projekta
18 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6. Indikativni popis popratne dokumentacije koji će se zahtijevati od Prijavitelja Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Iza buletta „ Studija izvedivosti (s analizom troškova i koristi/CBA analiza)“ dodati novi „Troškovi strateške procjene utjecaja na okoliš i izrada Studije“. Nije prihvaćen Navedeni upit ne odnosi se na Indikativnu listu popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od Prijavitelja. Što se tiče troškova pod indikativnim popisom prihvatljivih troškova navedeno je da su prihvatljivi troškovi izrade potrebne dokumentacije.
19 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6. Indikativni popis popratne dokumentacije koji će se zahtijevati od Prijavitelja Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: U rečenici „Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana“ – definirati je li to nadležni ured za prostorno uređenje ili zavod za prostorno planiranje. Nije prihvaćen Obzirom da su prihvatljivi prijavitelji iz svih jedinica lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Zagreb ne može se navesti naziv nadležnog upravnoga tijela Grada Zagreba obzirom da isto nije nadležno za sve JLS-ove s područja Aglomeracije
20 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6. Indikativni popis popratne dokumentacije koji će se zahtijevati od Prijavitelja Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Rečenicu „predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom , a koji je sklopljen s vlasnikom predmetne nekretnine sukladno posebnim propisima te koje ovlašćuju prihvatljivog korisnika na provođenje prihvatljivih aktivnosti, sukladno dostavljenom projektnom prijedlogu za vrijeme od 20 godina“ – dopuniti pod kojim uvjetom. Nije prihvaćen Ugovor sklopljen pod uvjetom - pravni posao kojim se stječe pravo vlasništva ili korištenja nekretnine može biti sklopljen i pod uvjetom. Uvjet ovisi o pojedinom pravnom poslu i ne može se unaprijed specificirati. Npr. uvjetom se može definirati način korištenja nekretnine.
21 GRAD ZAGREB NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6. Indikativni popis popratne dokumentacije koji će se zahtijevati od Prijavitelja Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: Rečenicu „predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom , na temelju kojeg je prihvatljivi korisnik stekao pravo vlasništva, pravo građenja, pravo služnosti, koncesiju, zakup ili korištenje/uporabu za vrijeme od 20 godina“ – dopuniti pod kojim uvjetom. Nije prihvaćen Ugovor sklopljen pod uvjetom - pravni posao kojim se stječe pravo vlasništva ili korištenja nekretnine može biti sklopljen i pod uvjetom. Uvjet ovisi o pojedinom pravnom poslu i ne može se unaprijed specificirati. Npr. uvjetom se može definirati način korištenja nekretnine.
22 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 6. Indikativni popis popratne dokumentacije koji će se zahtijevati od Prijavitelja Predlažemo da u natječajnoj dokumentaciji bude priložen minimalni obvezni sadržaj Studije izvedivosti i analize troškova i koristi prema vodiču EK (ili obrazac studije), a kako bi se osiguralo da svi prijavitelji u dokumentu izlože sve elemente koji će se ocjenjivati na isti način, a kako bi se izbjeglo manipuliranje izračunima i informacijama koji se daju u studiji - s ciljem postizanja uniformiranosti i jednakih mogućnosti za sve prijavitelje, a i ocjenjivačima će biti lakše i jasnije ocijeniti studije koje su izrađene prema istim elementima. Nije prihvaćen Projekti prijedlozi moraju biti popraćeni studijom izvedivosti i analizom troškova i koristi pripremljenoj prema Vodiču za analizu troškova i koristi EU objavljenom na: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf