Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2018. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong E.ODRŽIVOST INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST , Mjera 15. OSIGURATI ODRŽIVOST VRIJEDNOSTI I SADRŽAJA INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST Dodati u aktivnost 15.1. i Kurikulum Politike i gospodarstva. Prihvaćen Sukladno očitovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja, prijedlog da se u Akcijski plan u Mjeri 15. unese i Kurikulum nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo se uvažava jer se u Prijedlogu nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta politika i gospodarstvo nalaze sadržaji koji doprinose povećanju razine informiranosti o ciljevima koji proizlaze iz multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.
2 Udruga Biom B.OTVORENOST , Mjera 9. KONTINUIRANO OTVARANJE PODATAKA U potpunosti podržavamo prijedlog GONG-a na Mjeru 9. te ga ponavljamo i kao svoj prijedlog. Dodati sljedeće aktivnosti: - Omogućiti preuzimanje u otvorenom formatu Elektroničkog oglasnika javne nabave. - Omogućiti preuzimanje u otvorenom formatu Registra stvarnih vlasnika (prema direktivi AMLD5 sve zemlje članice do kraja 2019. trebaju objaviti Registar stvarnih vlasnika, pa bi se on trebao naći u Akcijskom planu). - Uspostaviti standardizirane ugovore s vanjskim pružateljima IT usluga koji podrazumijevaju otvaranje podataka jer je to često onemogućeno načinom na koji tijela javne vlasti upravljaju podacima koje prikupljaju i kakve ugovore sklapaju s vanjskim pružateljima IT usluga. U pokazatelje provedbe aktivnosti 9.3. dodati: - Razvijeno aplikacijsko programsko sučelje (API) za automatsko preuzimanje i ažuriranje svih baza objavljenih na Portalu otvorenih podataka. Nije prihvaćen Obrazloženje je navedeno u sklopu sljedećeg komentara.
3 Udruga Biom A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 1. UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U potpunosti podržavamo prijedlog GONG-a na Mjeru 1. te ga na ovom mjestu ponavljamo. U dio Aktivnosti – ili kao zasebne aktivnosti, ili podaktivnosti unutar aktivnosti 1.3., ili kao pokazatelje provedbe aktivnosti 1.3. - treba ubaciti sljedeće stavke: - Sva tijela javne vlasti trebaju izraditi popis baza i registara (upisnika, evidencija, očevidnika, popisa itd.) s metapodacima i informacijama pristupa podacima kako bi se javnost, ali i druga tijela javne vlasti, informirala o postojanju podataka, te kako bi se izbjeglo dupliciranje poslova između tijela javne vlasti - Izmijeniti propise na način koji olakšava sankcioniranje tijela javne vlasti za povrede Zakona o pravu na pristup informacijama. - Objaviti informacije na internetskoj stranici kao dio redovitog postupka izrade dokumenta odnosno informacije za koje je zakonom propisana proaktivna objava (izbjegavati korištenje PDF skeniranih dokumenata koji nemaju mogućnost pretraživanja, a zauzimaju velik prostor). - Propisati obvezu objave zaključaka i službenih dokumenta usvojenih na sjednicama za sva tijela javne vlasti, s napomenom da tijela koja bez zakonskog uporišta u svojim općima aktima propisuju da su sjednice zatvorene za javnost, trebaju uskladiti opće akte s odredbama Zakona. - Osim obveza proaktivne i strojno čitljive objave prema ZPPI i posebnim zakonima (u pogledu specifičnih informacija, npr. javne nabave i sl.), u obzir se uzimaju nadolazeće obveze prema Direktivi EU 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. - Izraditi nacrt zakonskog prijedloga kojim će se regulirati lobiranje (registar lobista s obavezom upisa svih organizacija/pojedinaca koji lobiraju u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti; proaktivna objava podataka o dužnosnicima u obliku registra sastanaka i putnih troškova; nadzorno tijelo; sankcije). - Izraditi jasne protokole o načinu rada radnih skupina koje osnivaju tijela javne vlasti (svrha, kriteriji izbora članova kao predstavnika zainteresiranih javnosti, transparentnost sastanaka/materijala/zapisnika, jasan način donošenja odluka,...). - Izraditi i usvojiti Etički kodeks za saborske zastupnike uz sudjelovanje samih zastupnika i zainteresirane javnosti te osigurati jednostavni javni pristup kodeksu (koji će uključivati podrobne smjernice o npr. sprječavanju sukoba interesa u obavljanju saborskih dužnosti, mogućnostima iznošenja podataka na ad hoc osnovi i samoizuzeća u posebnim situacijama sukoba interesa, darovima i drugim koristima, kontaktima s trećim osobama, itd.) - Izraditi i objaviti individualizirane službene e-mail adrese saborskih zastupnika za izravnu komunikaciju s građanima, kao i detalje o tome kada i gdje primaju građane na razgovor - Proaktivno objavljivati putne i druge troškove nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti - Uvesti pisana pravila za saborske zastupnike i članove Vlade za susrete i kontakte s trećim stranama (vaninstitucionalni akteri) - Pravovremeno objavljivati dnevne redove sjednica Vlade i radne materijale sjednica Vlade u strojno čitljivom formatu - Povećati transparentnost i neposrednost komunikacije vrha izvršne vlasti kroz uvođenje redovitih, otvorenih i tematski nedefiniranih konferencija za novinare, najmanje jednom mjesečno za premijera, Predsjednika RH i ministre Nije prihvaćen Obrazloženje je navedeno u sklopu sljedećeg komentara.
4 Kuća ljudskih prava Zagreb A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 6. ZAŠTITA OSOBA KOJE PRIJAVLJUJU KORUPCIJU Kuća ljudskih prava pozdravlja upućivanje Nacrta Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2018.-2020. u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. U okviru Mjere 6 koja se odnosi na zaštitu osoba koja prijavljuju korupciju, smatramo da je pored donošenja i usvajanja Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju potrebno predvidjeti i dodatne aktivnosti kako bi se paralelno s usvajanjem normativnog i institucionalnog okvira omogućilo uspostavljanje njegove uspješne provedbe u praksi. Dodatne aktivnosti trebale bi uključivati edukaciju pravosudnih i drugih službenika s ciljem učinkovite provedbe zakona, provođenje promotivne kampanje radi osvještavanja problematike zviždača i poticanje na prijavu nepravilnosti, tiskanje edukativnih materijala o mogućnostima zaštite, uvođenje telefonske linije za podršku zviždačima te osiguravanje sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalne pomoći zviždačima. U odnosu na Mjeru 6 predlažemo dodavanje sljedećih aktivnosti: 6.2. Edukacija pravosudnih i drugih službenika radi učinkovite provedbe Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Pokazatelji provedbe: Provedene edukacije pravosudnih i drugih službenika koji su uključeni u provođenje postupaka u vezi s prijavom nepravilnosti i pružanje zaštite prijaviteljima Potrebna financijska sredstva: Za provedbu aktivnosti potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva 6.3 Provođenje promotivne kampanje radi podizanja svijesti o važnosti prijave nepravilnosti i mogućnostima zaštite zviždača Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Pokazatelji provedbe: Provedena nacionalna kampanja radi približavanja problematike zviždača široj javnosti te poticanja na prijavu nepravilnosti Potrebna financijska sredstva: Za provedbu aktivnosti potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva 6.4. Tiskanje edukativnih materijala o mogućnostima prijave i mehanizmima zaštite zviždača Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Pokazatelji provedbe: Tiskani i distriburani promotivni materijali o mogućnostima prijave nepravilnosti i ostvarivanja zaštite zviždača Potrebna financijska sredstva: Za provedbu aktivnosti potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva 6.5 Uvođenje telefonske linije za podršku zviždačima Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Pokazatelji provedbe: Uvedena telefonska linija specijalizirana za pružanje informacija i pomoći vezane uz prijavu nepravilnosti na radnom mjestu Potrebna financijska sredstva: Za provedbu aktivnosti potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva 6.6 Pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalne pomoći zviždačima Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Pokazatelji provedbe: Osigurana dostupnost besplatne pravne pomoći i psihosocijalne pomoći zviždačima Potrebna financijska sredstva: Za provedbu aktivnosti potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen premda se Ministarstvo pravosuđa slaže da je uz samo donošenje Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju potrebno planirati I aktivnosti koje će omogućiti uspostavljanje sustava zaštite zviždača. Međutim, Ministarstvo pravosuđa predlaže da se predložene aktivnosti implementiraju kroz Akcijski plan za provedbu Strategije suzbijanja korupcije za 2019. i 2020. godinu s obzirom da je Prijedlog nacrta zakona za zaštitu prijavitelja nepravilnosti u proceduri izrade, te u ovom trenutku nije moguće odrediti nositelje predloženih aktivnosti. Zakonom za zaštitu prijavitelja nepravilnosti objedinit će se svi pravni standardi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tj. „zviždača“ u jedan poseban (lex specialis) zakon kojim se propisuju opće odredbe, načela, prava prijavitelja nepravilnosti, postupak prijave nepravilnosti i postupanje po prijavi, sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti i prekršajne odredbe, a s ciljem osiguravanja dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti, zaštite prijavitelja od štetnih radnji te promicanja sprječavanja nepravilnosti jačanjem svijesti o nužnosti sigurnog prijavljivanja nepravilnosti.
5 Gong B.OTVORENOST , Mjera 9. KONTINUIRANO OTVARANJE PODATAKA Dodati sljedeće aktivnosti: - Omogućiti preuzimanje u otvorenom formatu Elektroničkog oglasnika javne nabave. - Omogućiti preuzimanje u otvorenom formatu Registra stvarnih vlasnika (prema direktivi AMLD5 sve zemlje članice do kraja 2019. trebaju objaviti Registar stvarnih vlasnika, pa bi se on trebao naći u Akcijskom planu). - Uspostaviti standardizirane ugovore s vanjskim pružateljima IT usluga koji podrazumijevaju otvaranje podataka jer je to često onemogućeno načinom na koji tijela javne vlasti upravljaju podacima koje prikupljaju i kakve ugovore sklapaju s vanjskim pružateljima IT usluga. U pokazatelje provedbe aktivnosti 9.3. dodati: - Razvijeno aplikacijsko programsko sučelje (API) za automatsko preuzimanje i ažuriranje svih baza objavljenih na Portalu otvorenih podataka. Nije prihvaćen Sukladno očitovanju Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva navedeni prijedlozi ne mogu biti uvršteni u predmetni Akcijski plan jer se radi o detaljima koji će biti riješeni unutar projekta opisanog u mjeri 9. – Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (open data). Kako je opisano u nacrtu Akcijskog plana, Glavni cilj mjere 9. je tehnološkim, procesnim i funkcionalnim unaprjeđenjem IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave u strojno čitljivom obliku povećati količinu otvorenih podataka i pridonijeti povećanju ponovne uporabe otvorenih podataka. Dodatno, vezano za pravnu regulaciju pristupa podacima Registra stvarnih vlasnika, sukladno očitovanju Ministarstva finacija, ono će biti regulirano u postupku usklađivanja zakonodavstva Republike hrvatske s Direktivom (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 30. svibnja 2018., o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU koja je relevantan pravni dokument EU kojim se propisuje pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika. Sukladno očitovanju Povjerenika za informiranje navodimo kako je Vlada Republike Hrvatske na 107. sjednici održanoj 19. srpnja 2018. usvojila Politiku otvorenih podataka. Politikom i pratećim akcijskim planom za razdoblje od 2018. do 2020. godine definirat će se sadržaj i dinamika aktivnosti u području otvorenih podataka. U odnosu na prijedlog uspostave standardiziranih ugovora s vanjskim pružateljima, smatramo da je zbog specifičnosti svakog pojedinog ugovornog odnosa nemoguće utvrditi opće primjenjivi, standardizirani oblik ugovora, no smatramo da je moguće utvrditi obvezu sklapanja ugovora prema kojima je tijelo javne vlasti vlasnik podataka koji se prikupljaju u njegovo ime u obliku „sirovih podataka“ („raw data“), koji moraju u svakom trenutku biti na raspolaganju tijelu javne vlasti – naručitelju u strojno čitljivom i otvorenom obliku.Također, mjera koja podržava korištenje API-ja bi bila ovdje prihvatljiva.
6 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 3. UNAPRJEĐENJE TRANSPARENTNOSTI FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE U pokazatelje provedbe aktivnosti 3.3. uključiti pokazatelj provedbe: - Izrada izvješća o donacijama i troškovima referendumskih aktivnosti koja su uključena u jedinstveni informacijski sustav za nadzor financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe i te izrada pretražive baze podataka. Svi podaci bi trebali biti dostupni javnosti u otvorenom formatu i preko API-ja koji omogućava automatsko preuzimanje i korištenje podataka. Nije prihvaćen Državno izborno povjerenstvo koje je nositelj mjere skupa s Ministarstvom uprave nije suglasno da se u nacrtu Akcijskog plana izmjeni navedena aktivnost na način da se u aktivnost uvrsti predloženi pokazatelj provedbe. Naime, uvrštenjem pokazatelja provedbe sukladno prijedlogu GONG-a, podrazumijevalo bi i izmjene naziva aktivnosti 3.3., tako da bi ona, kada bi se predložen pokazatelj provedbe uvrstio u nacrt Akcijskog plana, trebala glasiti: ,,Unaprijediti način prikupljanja i objavljivanja podataka o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidzbe i referendumske aktivnosti.“ Financiranje referendumskih aktivnosti u ovom trenutku nije regulirano pozitivno-pravnim propisima, dakle, nisu propisani subjekti referendumskih aktivnosti, financijski računi koji bi se odnosili na financiranje referendumskih aktivnosti, prikupljanje donacija i troškovi referendumske aktivnosti, izvještavanje o financiranju referendumske aktivnosti, nadzor financiranja te sve ostale aktivnosti vezane uz financiranje referendumskih aktivnosti, na način na koji je, primjerice, financiranje izborne promidžbe propisano Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Nadalje, predstavnice Državnog izbornog povjerenstva sudjeluju u Radnoj grupi Ministarstva uprave za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, čije su izmjene i dopune, između ostalog, usmjerene i na propisivanje financiranja referendumskih aktivnosti, kojima bi se definirala naprijed navedena pitanja referendumske aktivnosti. Također, Državno izborno povjerenstvo od 2017. razvija softversku aplikaciju koja će omogućiti subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe dostavu financijskih izvještaja elektroničkim putem, stvaranje lako pretraživih baza podataka po različitim kriterijima i objavu podataka iz financijskih izvještaja na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, a ta je aktivnost, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva, uvrštena i u nacrt Akcijskog plana pod brojem 3.3. i glasi: ,,Unaprijediti način prikupljanja i objavljivanja podataka o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidzbe.“ Državno izborno povjerenstvo nije a priori protiv da se, u trenutku kada referendumske aktivnosti budu propisane pozitivno-pravnim propisima, pitanje financijskog izvještavanja u tom području propiše na način koji će omogućiti dostavu financijskih izvještaja elektroničkim putem, stvaranje lako pretraživih baza podataka i objavu financijskih izvještaja na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, dakle da se razvije softverska aplikacija po uzoru na onu koja se razvija u području nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Ne smatraju, međutim, svrsishodnim u nacrt Akcijskog plana uvrstiti od strane GONG-a predložen pokazatelj provedbe već sada, jer bi njegovo uvrštenje imalo za posljedicu nužnost definiranja određenih zakonskih rješenja i prije samog donošenja izmjena i dopuna Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kojima će ta zakonska rješenja (tek) biti propisana. Sukladno očitovanju Ministarstva uprave predloženi pokazatelji provedbe neće biti dodani jer je u dovoljnoj mjeri osigurana dostupnost podataka putem već utvrđenih pokazatelja provedbe.
7 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 2. FISKALNA TRANSPARENTNOST U dio Aktivnosti uključiti sljedeće aktivnosti: - Objaviti podatke koje je kao prioritetne identificirao Povjerenik za informiranje u suradnji s drugim tijelima, a temeljem praćenja, prijedloga korisnika te predstavki i žalbi. Prioritetni skupovi podataka koje treba objaviti u otvorenom formatu među ostalim uključuju registre i popise državne i lokalne imovine, popise i registre sklopljenih ugovora, subvencije i donacije, projekti i programi u pojedinim sektorima ili lokalnim jedinicama. Europska komisija ujedno kao preporučene skupove podataka utvrđuje statističke gospodarske podatke, podatke o poduzećima (financijska izvješća i vlasništvo), a implementiranje smjernica očekuje se od svih država članica. - Otvoriti Registar stvarnih vlasnika tvrtki u strojno čitljivom formatu uz automatsko ažuriranje podataka (API) (Registre stvarnih vlasnika tvrtki sve zemlje članice EU trebale bi, prema Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o prevenciji korištenja financijskih sustava za pranje novca i financiranje terorizma, objaviti do kraja 2019. Godine. Novi prijedlog revizije Direktive o informacijama javnog sektora koji je donesen 25.04.2018. (Proposal for a revision of the Public Sector Information (PSI) Directive - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive)nalaže javnim tijelima razvoj API-ja na svojim bazama i registrima, pa bi na Registru stvarnih vlasnika trebalo razviti API za sve korisnike koji žele preuzimati podatke u njihova aplikativna rješenja.). - Standardne podatke FINA RGFI učiniti dostupnima u otvorenom formatu za slobodno preuzimanje uz automatsko ažuriranje podataka (API). - Razviti API na Registru koncesija kako bi bio dostupan u otvorenom formatu za slobodno preuzimanje uz automatsko ažuriranje podataka (API). - Koristiti drugi identifikator umjesto OIB-a za sve politički izložene osobe obveznike predaje imovinske kartice, a po uzoru na uvođenje jedinstvenog identifikatora umjesto OIB-a za fizičke osobe dobavljače plaćane s jedinstvenog računa državnog proračuna. Nije prihvaćen Sukladno očitovanju Ministarstva financija navodimo sljedeće pojašnjenje: Zakonom o koncesijama (NN 69/17) člankom 79. stavkom 5. propisano je koji se podaci iz Registra koncesija smatraju javnim podacima. Sukladno tome, iste je moguće pretražiti na linku http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do. Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. do 2020. propisano je kako javni podaci iz Registra koncesija trebaju biti objavljeni u strojno čitljivom formatu (CSV, excel). Slijedom navedenog Ministarstvo financija je u suradnji s Financijskom agencijom (FINA) nadogradilo javnu tražilicu Registra koncesija u roku koji je predviđen spomenutom Strategijom (kraj prvog kvartala 2018. godine). Sukladno navedenom, javni podaci Registra koncesija, a koji se nalaze na gore navedenom linku, dostupni su u strojno čitljivom obliku CSV. Javni podaci Registra koncesija prikazuju trenutno stanje u bazi podataka. Povjerenik za informiranje u očitovanju navodi kako u potpunosti podržava navedene prijedloge, no ipak navodi da je Vlada Republike Hrvatske na 107. sjednici održanoj 19. srpnja 2018. usvojila Politiku otvorenih podataka, a Politikom i pratećim Akcijskim planom za razdoblje od 2018. do 2020. godine definirat će se sadržaj i dinamika aktivnosti u području otvorenih podataka, uključujući i prioritetne skupove podataka i dinamiku njihova otvaranja. S obzirom na to da će se izvršenje mjera Politike otvorenih podataka pratiti na razini redovitih godišnjih izvješća („EDP Landscaping“), u uredu Povjerenika za informiranje smatraju kako definiranje ovih mjera i dinamike njihove provedbe u ovom akcijskom planu ne bi bilo oportuno već da ih je potrebno defnirati kroz Akcijski plan za provedbu Politike otvorenih podataka koja će također biti na savjetovanju te bi te prijedloge trebalo iznijeti tim putem. Ono što bi trebalo biti predmet ovog AP jest inzistiranje na API-jima.
8 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 1. UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U dio Aktivnosti – ili kao zasebne aktivnosti, ili podaktivnosti unutar aktivnosti 1.3., ili kao pokazatelje provedbe aktivnosti 1.3. - treba ubaciti sljedeće stavke: - Sva tijela javne vlasti trebaju izraditi popis baza i registara (upisnika, evidencija, očevidnika, popisa itd.) s metapodacima i informacijama pristupa podacima kako bi se javnost, ali i druga tijela javne vlasti, informirala o postojanju podataka, te kako bi se izbjeglo dupliciranje poslova između tijela javne vlasti - Izmijeniti propise na način koji olakšava sankcioniranje tijela javne vlasti za povrede Zakona o pravu na pristup informacijama. - Objaviti informacije na internetskoj stranici kao dio redovitog postupka izrade dokumenta odnosno informacije za koje je zakonom propisana proaktivna objava (izbjegavati korištenje PDF skeniranih dokumenata koji nemaju mogućnost pretraživanja, a zauzimaju velik prostor). - Propisati obvezu objave zaključaka i službenih dokumenta usvojenih na sjednicama za sva tijela javne vlasti, s napomenom da tijela koja bez zakonskog uporišta u svojim općima aktima propisuju da su sjednice zatvorene za javnost, trebaju uskladiti opće akte s odredbama Zakona. - Osim obveza proaktivne i strojno čitljive objave prema ZPPI i posebnim zakonima (u pogledu specifičnih informacija, npr. javne nabave i sl.), u obzir se uzimaju nadolazeće obveze prema Direktivi EU 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. - Izraditi nacrt zakonskog prijedloga kojim će se regulirati lobiranje (registar lobista s obavezom upisa svih organizacija/pojedinaca koji lobiraju u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti; proaktivna objava podataka o dužnosnicima u obliku registra sastanaka i putnih troškova; nadzorno tijelo; sankcije). - Izraditi jasne protokole o načinu rada radnih skupina koje osnivaju tijela javne vlasti (svrha, kriteriji izbora članova kao predstavnika zainteresiranih javnosti, transparentnost sastanaka/materijala/zapisnika, jasan način donošenja odluka,...). - Izraditi i usvojiti Etički kodeks za saborske zastupnike uz sudjelovanje samih zastupnika i zainteresirane javnosti te osigurati jednostavni javni pristup kodeksu (koji će uključivati podrobne smjernice o npr. sprječavanju sukoba interesa u obavljanju saborskih dužnosti, mogućnostima iznošenja podataka na ad hoc osnovi i samoizuzeća u posebnim situacijama sukoba interesa, darovima i drugim koristima, kontaktima s trećim osobama, itd.) - Izraditi i objaviti individualizirane službene e-mail adrese saborskih zastupnika za izravnu komunikaciju s građanima, kao i detalje o tome kada i gdje primaju građane na razgovor - Proaktivno objavljivati putne i druge troškove nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti - Uvesti pisana pravila za saborske zastupnike i članove Vlade za susrete i kontakte s trećim stranama (vaninstitucionalni akteri) - Pravovremeno objavljivati dnevne redove sjednica Vlade i radne materijale sjednica Vlade u strojno čitljivom formatu - Povećati transparentnost i neposrednost komunikacije vrha izvršne vlasti kroz uvođenje redovitih, otvorenih i tematski nedefiniranih konferencija za novinare, najmanje jednom mjesečno za premijera, Predsjednika RH i ministre Nije prihvaćen Povjerenik za informiranje kao nositelj mjere podržava navedenu mjeru. Međutim, ta institucija ne može biti nositelj te mjere jer nije ovlašteni predlagatelj propisa, već su za isto nadležni Ministarstvo pravosuđa (koje je više puta istaklo da ne vidi osnove za izmjene prekršajnog zakonodavstva) te Ministarstvo uprave. Povjerenik za informiranje navodi kako su predložene sugestije koje se odnose na obvezu tijela da na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku implementirane su u postojeći zakonski okvir (članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama - ZPPI) te sadržaj informacija koja su tijela dužna objavljivati, a u odnosu na praktična rješenja u članku 28. ZPPI. Također, s ciljem upoznavanja tijela javne vlasti o načinu ostvarivanja te obveze Povjerenik za informiranje u prosincu 2016. objavio je Upute za proaktivnu objavu podataka http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/03/Uputa-za-proaktivnu-objavu-informacija-Povjerenika-za-informiranje-2.pdf). Obveza objavljivanja zaključaka i službenih dokumenata propisana je u čl.10 st. 1.t. 10. ZPPI. U odnosu na osiguranje javnosti rada tijela, treba napomenuti da je člankom 12. ZPPI propisana obveza obavještavanje javnosti o mogućnostima neposrednog uvida u rad njihovih službenih tijela, ali ne i njihovu obvezu da osiguraju neposredni uvid, jer velik broj tijela nije u mogućnosti osigurati organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za provedbu te obveze ili bi osiguranje tih uvjeta za njih predstavljalo veliki trošak (sama obveza prilagođavanja internih akata proizlazi iz članka 65. ZPPI). U odnosu na ispunjenje obveze iz Direktive EU 2016/2012, u izrađen je Nacrt prijedloga zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaju tijela javnog sektora, koji je prošao postupak e-savjetovanja i raspravu na stručnim tijelima Vlade RH, nakon čega će biti upućen u zakonodavni postupak. Izrada nacrta zakonskog prijedloga kojim bi se uredilo lobiranje nije u nadležnosti Povjerenika za informiranje. Također, u okviru dosadašnjih akcijskih planova uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2020., predviđene su aktivnosti koje se odnose na analizu zakonskog okvira za lobiranje te održavanje javne rasprave o potrebi i modelima lobiranja. U svakom slučaju podržavamo donošenje ovoga zakona kao i prijedlog izrade registra lobista kao važnog instrumenta njegove provedbe. S obzirom na velik broj tijela javne vlasti i razlike u njihovoj organizacijskoj strukturi, djelokrugu i nadležnostima, svrsi za koje se osnivaju razne radne skupine te vodeći računa o tome da su u jednom dijelu slučajeva kriteriji i način rada takvih skupina propisani zakonom, podzakonskim aktom ili općim aktom tijela javne vlasti, smatramo da nije moguće izraditi univerzalne, opće primjenjive (niti obvezujuće) protokole. Međutim, protokol za radne skupine koje TDU osnivaju za pripremu propisa (zakona, podzakonskih propisa itd.) podržavamo (s nedoumicom oko nositelja). Izrada Etičkog kodeksa za saborske zastupnike nije u nadležnosti Povjerenika za informiranje. Također, napominjemo da je dio pitanja koja se predlažu riješiti Etičkim kodeksom već djelomično reguliran Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15), odnosno Poslovnikom Hrvatskoga sabora (U Poslovniku Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 113/16., 69/17 i 29/18). Također, mjera je predviđena AP za suzbijanje korupcije. Izrada prijedloga ovih mjera (1,2,3,5) nije u nadležnosti Povjerenika za informiranje, već Hrvatskoga sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske. U odnosu na 4. mjeru već postoji zakonska obaveza. Ministarstvo uprave ocjenjuje mjerodavnim očitovanje Povjerenika za informiranje, kao nositelja te mjere, ali i zbog činjenice da su potrebna financijska sredstava za daljnju provedbu pojedinih aktivnosti osigurana u okviru Državnog proračuna, na razdjelu Povjerenika iza informiranje. Ipak, Ministarstvo se očitovalo na pristigle komentare te, sukladno očitovanju Ministarstva uprave, navedeni prijedlozi koji se odnose na Mjeru 1. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, a čija provedba je u tijeku i provodi se do 31. kolovoza 2020. godine, a vezana je u bitnome za nastavak edukacije o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i praćenje proaktivne objave informacija ne mogu biti prihvaćeni, budući da dani komentari nisu vezani uz opis konkretne mjere s obzirom da se odnose na predlaganje novih mjera odnosno zasebnih aktivnosti ili podaktivnosti, odnosno pokazatelja aktivnosti koje po svom sadržaju ne prate predmetnu mjeru. Također, u odnosu na komentar GONG-a i Udruge Biom vezano za istu mjeru, Aktivnost 1.3. (Poticati i pratiti proaktivnu objavu informacija od strane tijela javne vlasti) kojim se predlaže dopuna aktivnosti na način da „Sva tijela javne vlasti…“, ukazuje se na postojanje dvaju alata državne informacijske infrastrukture i to Metaregistar kao javni registar državne informacijske infrastrukture koji služi za pružanje informacija potrebnih za povezivanje i upravljanje javnim registrima, a u kojem se nalaze javno dostupni popis javnih registara te Portal otvorenih podataka kao katalog skupova podataka za ponovnu uporabu stoga navedeno ministarstvo komentar smatra neutemeljenim.
9 Udruga Biom A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 7. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI INFORMACIJA O RADU HRVATSKOG SABORA U potpunosti podržavamo prijedlog GONG-a na Mjeru 7. te ga ponavljamo kao svoj prijedlog. U pokazatelje provedbe aktivnosti 7.1. dodati: - Dostupan je izravan prijenos, snimanje (audio i/ili video) i objava transkripata sa sjednica radnih tijela Sabora uz popis imena članova i pregled glasova iskazan za svakog člana uz posebnu napomenu za članove koji su deponirali svoj glas kod predsjednika odbora. [sukladno planiranoj aktivnosti 9.1. u Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014 - 2016] - Uvedena je mogućnost preuzimanja video snimki plenarnih sjednica sabora i sjednica radnih tijela. - Na web stranice radnih tijela uz izvješće sa sjednice dodani su dokumenti, linkovi i drugi materijali na temelju kojih se raspravlja i glasa na sjednici. - Dostupan je otvoreni standard (XML, CSV, XLS) za svu saborsku dokumentaciju i arhiv. - Uveden je API protokol za automatsko ažuriranje podataka na eDoc- u i web stranicama Sabora. - Izrađene su i dostupne direktne kontakt informacije [službena mail adresa] za svaku pojedinu zastupnicu/ka putem koje bi se građani mogli izravno obratiti svojim predstavnicima. - Dostupne su osnovne biografske informacije o zastupnici/ku i dopunjene profesionalnom biografijom odnosno po uzoru na EP, objavljena je posebno profesionalna, a posebno politička biografija. [Parlament će osigurati informacije o biografiji, aktivnostima i poslovima u koje su uključeni parlamentarci, uključujući i sve informacije potrebne građanima kako bi mogli da donesu sud o njihovoj kompetentnosti i poštenosti, kao i eventualnim sukobima interesa – Deklaracija otvorenosti parlamenta] - Objavljene su osnovne informacije o statusu zastupnice/ka – primanja, naknade, putni troškovi, imovinska kartica, odluke Povjerenstva za sukob interesa – ako postoje, broj osvojenih glasova na izborima. - Objavljeni su dnevni redovi i izvješća [zapisnici] sa sjednica predsjedništva Sabora. - Uvedena je samoprocjena otvorenosti Sabora u suradnji s OCD-ima i prema setu alata Inter-Parliamentary Union http://archive.ipu.org/PDF/publications/self-e.pdf. Djelomično prihvaćen Obrazloženje je navedeno u sklopu sljedećeg komentara.
10 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 7. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI INFORMACIJA O RADU HRVATSKOG SABORA U pokazatelje provedbe aktivnosti 7.1. dodati: - Dostupan je izravan prijenos, snimanje (audio i/ili video) i objava transkripata sa sjednica radnih tijela Sabora uz popis imena članova i pregled glasova iskazan za svakog člana uz posebnu napomenu za članove koji su deponirali svoj glas kod predsjednika odbora. [sukladno planiranoj aktivnosti 9.1. u Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014 - 2016] - Uvedena je mogućnost preuzimanja video snimki plenarnih sjednica sabora i sjednica radnih tijela. - Na web stranice radnih tijela uz izvješće sa sjednice dodani su dokumenti, linkovi i drugi materijali na temelju kojih se raspravlja i glasa na sjednici. - Dostupan je otvoreni standard (XML, CSV, XLS) za svu saborsku dokumentaciju i arhiv. - Uveden je API protokol za automatsko ažuriranje podataka na eDoc- u i web stranicama Sabora. - Izrađene su i dostupne direktne kontakt informacije [službena mail adresa] za svaku pojedinu zastupnicu/ka putem koje bi se građani mogli izravno obratiti svojim predstavnicima. - Dostupne su osnovne biografske informacije o zastupnici/ku i dopunjene profesionalnom biografijom odnosno po uzoru na EP, objavljena je posebno profesionalna, a posebno politička biografija. [Parlament će osigurati informacije o biografiji, aktivnostima i poslovima u koje su uključeni parlamentarci, uključujući i sve informacije potrebne građanima kako bi mogli da donesu sud o njihovoj kompetentnosti i poštenosti, kao i eventualnim sukobima interesa – Deklaracija otvorenosti parlamenta] - Objavljene su osnovne informacije o statusu zastupnice/ka – primanja, naknade, putni troškovi, imovinska kartica, odluke Povjerenstva za sukob interesa – ako postoje, broj osvojenih glasova na izborima. - Objavljeni su dnevni redovi i izvješća [zapisnici] sa sjednica predsjedništva Sabora. - Uvedena je samoprocjena otvorenosti Sabora u suradnji s OCD-ima i prema setu alata Inter-Parliamentary Union http://archive.ipu.org/PDF/publications/self-e.pdf. Djelomično prihvaćen Sukladno očitovanju Hrvatskoga sabora navodimo sljedeće: Pokazatelj „Dostupan je izravan prijenos, snimanje (audio i/ili video) i objava transkripata sa sjednica radnih tijela Sabora uz popis imena članova i pregled glasova iskazan za svakog člana uz posebnu napomenu za članove koji su deponirali svoj glas kod predsjednika odbora. [sukladno planiranoj aktivnosti 9.1. u Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014 – 2016“ se ne prihvaća jer u razdoblju na koje se odnosi predmetni nacrt Akcijskog plana nije moguće osigurati kadrovske i tehničke preduvjete, kao ni financijska sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti. - Vezano za pokazatelj „Uvedena je mogućnost preuzimanja video snimki plenarnih sjednica sabora i sjednica radnih tijela“ Hrvatski sabor djelomično prihvaća predloženi pokazatelj, u dijelu koji se odnosi na uvođenje mogućnosti preuzimanja video snimki plenarnih sjednica, dok je za sjednice radnih tijela već pojašnjeno da u razdoblju na koje se odnosi ovaj Nacrt nije moguće osigurati kadrovske i tehničke preduvijete, kao ni financijska sredstva potrebna za provedbu aktivnosti izravonog prijenosa, snimanja i objave transkripata sa sjednica radnih tijela. - Pokazatelj provedbe aktivnosti „Na web stranice radnih tijela uz izvješće sa sjednice dodani su dokumenti, linkovi i drugi materijali na temelju kojih se raspravlja i glasa na sjednici“ ne prihvaća se. S obzirom na to da se u radnom tijelu Hrvatskoga sabora, izmedu ostalog, raspravija o prijedlozima zakona, izvješćima i poslovnicima tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, koja oni na temelju zakona podnose Hrvatskom saboru, takvi materijali već se objavijuju na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora, i dostupni su u okviru točaka dnevnog reda sjednice Hrvatskoga sabora te u e-Doc bazi Hrvatskoga sabora. Također, treba naglasiti da se prema Poslovniku Hrvatskoga sabora od dostupnosti javnosti izuzimaju oni dokumenti i materijali Hrvatskoga sabora koji, u skladu s posebnim propisima, nose oznaku tajnosti. - Predloženi pokazatelj „Dostupan je otvoreni standard (XML, CSV, XLS) za svu saborsku dokumentaciju i arhiv“ ne prihvaća se jer bi stvaratelji istih trebali obaviti njihovo prethodno strukturiranje, uz preduvjet da se utvrdi standard na razini Republike Hrvatske. - Predloženi pokazatelj „Uveden je API protokol za automatsko ažuriranje podataka na cDoc- u i web stranicama Sabora“ se ne prihvaća, s obzirom na to da su e-Doc baza Hrvatskoga sabora i internetska stranica Hrvatskoga sabora različiti sustavi koji su koncipirani na razlicčite načine te nemaju istu funkciju. - Predloženi pokazatelj „Izrađene su i dostupne direktne kontakt informacije [službena mail adresa] za svaku pojedinu zastupnicu/ka putem koje bi se građani mogli izravno obratiti svojim predstavnicima“ ne prihvaća se, s obzirom na to da zastupnici u Hrvatskom saboru imaju pravo, ali ne i obvezu korištenja službene e-mail adrese te mogu slobodno odabrati koju će e-mail adresu koristiti i objaviti. - Predloženi pokazatelj „Dostupne su osnovne biografske informacije o zastupnici/ku i dopunjene profesionalnom biografijom odnosno po uzoru na EP, objavljena je posebno profesionalna, a posebno politička biografija. [Parlament će osigurati informacije o biografiji, aktivnostima i poslovima u koje su uključeni parlamentarci, uključujući i sve informacije potrebne građanima kako bi mogli da donesu sud o njihovoj kompetentnosti i poštenosti, kao i eventualnim sukobima interesa – Deklaracija otvorenosti parlamenta]“ ne prihvaća se jer internetske stranice Hrvatskoga sabora sadrže osnovne podatke o zastupnicima, a sadržaj i obrazac upitnika u koji zastupnici upisuju odgovarajuće podatke koji se na njih odnose utvrđuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. - Predloženi pokazatelj „Objavljene su osnovne informacije o statusu zastupnice/ka – primanja, naknade, putni troškovi, imovinska kartica, odluke Povjerenstva za sukob interesa – ako postoje, broj osvojenih glasova na izborima“ ne prihvaća se. Naime, pregled troškova rada saborskih zastupnika objavljuje se na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora, i to u okviru pregleda rada Hrvatskoga sabora, poštujuci pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika. U pogledu podataka iz djelokruga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa treba napomenuti da Hrvatski sabor ne može preuzimati odgovornost za sadržaj internetskih stranica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a samim time ga i prenositi na svojim internetskim stranicama. U pogledu podataka o broju glasova dobivenih na izborima treba naglasiti da su isti već objavljeni na internetskim stranicama Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a samim time nema ni potrebe za njihovim prenošenjem na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora. - Vezano za pokazatelj „Objavljeni su dnevni redovi i izvješća [zapisnici] sa sjednica predsjedništva Sabora“ Hrvatski sabor kao nositelj mjere ne prihvaća predloženi pokazatelj provedbe aktivnosti. Podatak o dnevinom redu sjednice Predsjedništva Hrvatskoga sabora dostupan je na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora, u okviru najava aktivnosti predsjednika Hrvatskoga sabora. U pogledu zapisnika sa sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora treba napomenuti da, za razliku od sjednica Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, sjednice Predsjedništva Hrvatskoga sabora nisu javne. - Vezano za pokazatelj “Uvedena je samoprocjena otvorenosti Sabora u suradnji s OCD-ima i prema setu alata Inter-Parliamentary Union http://archive.ipu.org/PDF/publications/self-e.pdf“ navodi se da, imajući u vidu načelan karakter predloženog pokazatelja provedbe aktivnosti, se isti prima na znanje.
11 Udruga Biom C.SUDJELOVANJE GRAĐANA / CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESIMA IZRADE, PROVEDBE I PRAĆENJA JAVNIH POLITIKA , Mjera 12. DODATNO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU Podržavamo aktivnost 12.2. Provođenje programa edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata - nažalost, kontinuirano se događa da su odgovori na komentare i prijedloge zainteresirane javnosti paušalni, odnosno da se ne daju prava objašnjenja o meritumu postavljenog pitanja ili komentara dok se prijedlozi odbijaju bez obrazloženja, zbog čega je ponekad upitna onda i svrha samog savjetovanja. U potpunosti podržavamo prijedlog GONG-a na Mjeru 12. te ga ponavljamo i kao svoj prijedlog. Dodati sljedeće aktivnosti: - Prilikom provedbe savjetovanja, a osobito u slučajevima kad se savjetovanje ne provodi zbog hitnosti, uvesti obavezu objave informacije o sastavu formalnih ili neformalnih radnih skupina koje su sudjelovale u pripremi nacrta zakona, propisa ili akta (odluku ili popis). - Zbog neusuglašenosti Zakona i Kodeksa Vlade predlaže se stavljanje izvan snage Kodeksa i po potrebi donošenje novog koji će uvažiti zakonske odredbe (o roku, planu savjetovanja, izvješću o provedenom savjetovanju). - Odgovarajućim propisom utvrditi rok za objavu izvješća na portalu e-Savjetovanja te da se savjetovanje ne smatra završenim bez objave izvješća. - Uspostaviti kategorije 'savjetovanje s javnošću' na internetskim stranicama svakog tijela javne vlasti. - Provesti kampanju prema JLRS za informiranje o organizaciji e-Savjetovanja i važnosti e-Savjetovanja?. Primljeno na znanje Obrazloženje je navedeno u sklopu sljedećeg komentara.
12 Gong C.SUDJELOVANJE GRAĐANA / CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESIMA IZRADE, PROVEDBE I PRAĆENJA JAVNIH POLITIKA , Mjera 13. JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA AKTIVAN DOPRINOS PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA Dodati sljedeću aktivnost: - Objava antikorupcijskog natječaja za suradnju OCD-a s nezavisnim institucijama, znanstvenim institucijama i stručnjacima radi prevencije korupcije. Primljeno na znanje Objava javnog poziva i sklapanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru OP ULJP 2014.-2020. u području suradnje organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika već je planirana kao dio Mjere 13, odnosno aktivnost 13.1. , navedeni natječaj će uključivati i elemente suradnje OCD-a s nezavisnim institucijama, znanstvenim institucijama i stručnjacima radi prevencije korupcije.
13 Gong C.SUDJELOVANJE GRAĐANA / CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESIMA IZRADE, PROVEDBE I PRAĆENJA JAVNIH POLITIKA , Mjera 12. DODATNO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU Dodati sljedeće aktivnosti: - Prilikom provedbe savjetovanja, a osobito u slučajevima kad se savjetovanje ne provodi zbog hitnosti, uvesti obavezu objave informacije o sastavu formalnih ili neformalnih radnih skupina koje su sudjelovale u pripremi nacrta zakona, propisa ili akta (odluku ili popis). - Zbog neusuglašenosti Zakona i Kodeksa Vlade predlaže se stavljanje izvan snage Kodeksa i po potrebi donošenje novog koji će uvažiti zakonske odredbe (o roku, planu savjetovanja, izvješću o provedenom savjetovanju). - Odgovarajućim propisom utvrditi rok za objavu izvješća na portalu e-Savjetovanja te da se savjetovanje ne smatra završenim bez objave izvješća. - Uspostaviti kategorije 'savjetovanje s javnošću' na internetskim stranicama svakog tijela javne vlasti. - Provesti kampanju prema JLRS za informiranje o organizaciji e-Savjetovanja i važnosti e-Savjetovanja?. Primljeno na znanje Prijedlozi aktivnosti primljeni su na znanje. Dodatno, vezano uz Prijedlog aktivnosti „Zbog neusuglašenosti Zakona i Kodeksa Vlade predlaže se stavljanje izvan snage Kodeksa i po potrebi donošenje novog koji će uvažiti zakonske odredbe (o roku, planu savjetovanja, izvješću o provedenom savjetovanju)“ Ured za udruge smatra kako ga ne treba staviti izvan snage jer je Zakonom o pravu na pristup informacijama uspostavljen zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja" kao jednog od modela savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dok se Kodeks odnosi općenito na sve modele i faze savjetovanja. Naime, Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit te premda postoji osnova za njegovu dopunu u dijelu u kojem bi se uskladio sa Zakonom, ne može se prihvatiti inicijativa za njegovo ukidanje. Vezano za prijedlog aktivnosti „Uspostaviti kategorije 'savjetovanje s javnošću' na internetskim stranicama svakog tijela javne vlasti“ Ured za udruge navodi kako velika većina tijela državne uprave imaju uspostavljene kategorije 'savjetovanje s javnošću' na svojim internetskim stranicama i da je to formulirano kao preporuka Ureda za udruge prilikom svake edukacije državnih službenika koju provodi te će se ta praksa nastaviti i kroz edukacije planirane u ovom Akcijskom planu, i od strane Ureda za udruge, ali i Povjerenika za informiranje. Aktivnost „Provesti kampanju prema JLRS za informiranje o organizaciji e-Savjetovanja i važnosti e-Savjetovanja?“ se već provodi kroz Mjeru 14. Partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, odnosno Aktivnost 14.4. Uspostaviti internetske sustave za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a Povjerenik za informiranje dodatno navodi kako se radi se o prijedlozima Povjerenika za informiranje iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.
14 Gong B.OTVORENOST , Mjera 10. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I SVIJESTI O ZNAČAJU OTVORENIH PODATAKA 9. U pokazatelje provedbe aktivnosti 10.2. staviti i: - Uključena edukacija o ponovnoj uporabi podataka i otvorenim podacima u nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja te Politike i gospodarstva. Primljeno na znanje Povjerenik za informiranje podržava prijedlog i smatra da bi u Građanski odgoj i obrazovanje trebalo uključivati antikorupcijske sadržaje i u sklopu toga pravo na pristup informacijama i otvorene podatke. Ostali sunositelji trebaju se također izjasniti o ovom prijedlogu te će Ured za udruge dodatno navedeni prijedlog iskomunicirati s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
15 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 8. UNAPRJEĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA ZA MEDIJE Dodati sljedeće aktivnosti: - Izraditi i objaviti strojno čitljiv Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK za tiskane i elektroničke medije. - Izraditi i objaviti Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa na stranicama AEM-a u strojno čitljivom formatu uz mogućnost preuzimanja povijesnih podataka o promjeni vlasničke strukture medija. - Izraditi i objaviti središnji sustav strojno čitljivih informacija o financiranju medija iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, budžeta tvrtki u većinskom državnom ili vlasništvu JLP(R)S te Fonda za pluralizam - Uvesti potvrdu redakcijskog vijeća o poštivanju Statuta medija kao uvjet za apliciranje na dodjelu javnih i proračunskih sredstava te poreznih olakšica (PDV) medijskim nakladnicima. Primljeno na znanje Sukladno očitovanju Ministarstva kulture navodimo kako odgovorno tijelo navodi da nije razvidno na temelju čega GONG zaključuje da je Ministarstvo kulture odustalo od jasnijeg definiranja pružatelja medijskih usluga u Republici Hrvatskoj te kako je sama činjenica da će se mijenjati zakonodavni okvir vezan za rad medija i da će u tim izmjenama sudjelovati svi dionici upućuje na stav Ministarstva kulture da se jasno definiraju svi sudionici medijskog tržišta. Temeljem očitovanja Povjerenika za informiranje navodimo kako navedena institucija podržava navedeni prijedlog, ali pritom navodi kako se se ne radi o unaprjeđenju normativnog okvira, nego o provedbi propisa.
16 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 8. UNAPRJEĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA ZA MEDIJE Komentar na tekst objavljen u sekciji'Na koji javni problem odgovara mjera?': Nije jasno zbog čega je Ministarstvo kulture u Savjetovanju o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2018. do 2020. godine odstupilo od definiranja medija zajednice kakvog je samo ponudilo u Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, kojeg je samo izradilo. E-savjetovanje mediji zajednice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7097 Podsjetimo da je u tom nacrtu dana sljedeća definicija medija zajednice: "Rezolucija Europskog parlamenta o medijima zajednice definira takve medije kao neprofitne organizacije odgovorne zajednici kojoj služe, a prvenstveni im je cilj angažiranje u djelatnostima od javnog interesa, bez ostvarivanja profita. Stoga upravo neprofitni mediji, koji djeluju u lokalnim zajednicama i/ili okupljaju društvene grupe koje dijele određene interese ili obilježja (nacionalnost, spol, dob), funkcioniraju kao mediji zajednice, čiji doprinos borbi protiv negativnih stereotipa prema društveno marginaliziranim skupinama Rezolucija posebno ističe." Način kako se širenje termina i definicije neprofitnih medija predviđa u ovom akcijskom planu samo će stvoriti dodatnu konfuziju u tumačenju općeprihvaćenih pojmova sastavnica medijskog sustava. Nadalje, pozdravljamo što ovaj nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2018. do 2020. predviđa da se prilikom formiranja radnih skupina za izradu prijedloga medijskih zakona u njih uključe svi dionici na koje se pojedini zakoni odnose. Treba međutim naglasiti kako je pri formiranju radnih skupina od presudne važnosti transparentnost vezana uz način biranja članova, broj članova koji zastupaju pojedinu kategoriju dionika te da metoda rada i donošenja zaključaka i preporuka radne skupine bude transparentna i unaprijed određena. Komentar na tekst objavljen u sekciji 'Na koji način mjera doprinosi rješenju javnog problema?': Prije izmjena normativnog okvira odnosno pojedinih medijskih zakona trebalo bi znati koji se ciljevi tim izmjenama žele postići. Ti ciljevi bili bi razvidni kada bismo kao podlogu za promjene zakona imali osmišljenu medijsku strategiju. Smatramo da bi se najprije trebala dogovoriti i usvojiti medijska strategija a onda temeljem tog strateškog dokumenta razvijati pojedine zakone, uključujući i ove promjene koje deklarativno nastoje omogućiti medijima da djeluju u javnom interesu. Primljeno na znanje Ministarstvo kulture u očitovanju na komentar udruge GONG navodi da je svojim prijedlogom mjera najavilo izmjene medijskog zakonodavstva, ali da je sada teško detaljno definirati pojedine mjere. Također navode da je neupitna namjera i unaprjeđenje zakonske odredbe u vezi s transparentnošću vlasništva te ističu također da pojedine predložene mjere nisu samo isključivo u nadležnosti Ministarstva kulture već i drugih tijela, npr. Ministarstva financija.
17 Gong A.TRANSPARENTNOST  , Mjera 4. JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI NA RAZINI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Dodati nove dvije nove aktivnosti: - Uključiti financijske podatke (financijske planove, izvršenja plana, planove javne nabave, strateške planove, godišnja financijska izvješća i sl.) u otvorenom, strojno čitljivom formatu. - Izraditi i objaviti jedinstveni Registar trgovačkih društava u vlasništvu JLP(R)S na internet stranicama Ministarstva pravosuđa uz objavu podataka o članovima upravnih i nadzornih odbora. Primljeno na znanje Druga predložena aktivnost je izvršena i popis je objavljen i javno dostupan na sljedećoj poveznici: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1.