Izvješće o provedenom savjetovanju - Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mija 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Molim radi mogućih bezazlenih propusta navesti pokraj svakog dokumenta da li treba biti original ili može biti predana kopija. Odnosno molim da se briše slijedeća rečenica: "Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja mora biti u izvorniku i ovjerena potpisom i pečatom od strane osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno ako je prijavitelj obrt, potpisom vlasnika i pečatom obrta." Prihvaćen U Uputama za prijavitelje će se navesti što je potrebno dostaviti u izvorniku.
2 Mija Aktivnosti, Ulaganje u nematerijalnu imovinu Molim dodati u prihvatjliv nematerijalan trošak kupnju licenci. Prihvaćen Biti će izmijenjeno
3 Mija 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Poštovani, zašto je ova dolje rečenica napisana kada je u poglavlju "Zbrajanja potpora" napisano da se potpore za iste troškove zbrajaju i da ne smiju preći maksimalni dopušteni intenzitet. Što se onda zbraja kada se ništa osim ove potpore ne smije tražiti za isti projekt? Moj prijedlog je da se navedena rečenica izbriše u cijelosti. "•projekt mora uključivati samo aktivnosti koje se ne financiraju iz drugih programa u okviru nacionalnog ili drugih javnih proračuna;" Prihvaćen U konačnoj verziji uputa bit će pojašnjenja mogućnost i modaliteti kumulacije.
4 HGK 1.2 PRAVNA OSNOVA, Nacionalno zakonodavstvo Smatramo da je potrebno navesti od kojeg datuma je isti Program, je li to onaj iz 23.12.2013.- isti vrijedi samo do 30.lipnja 2014. Prihvaćen Bit će dopunjeno
5 Scala d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Molimo objaviti kriterije i bodovnu listu jednaku onoj kojom se služe procjenitelji kako bismo i sami unaprijed mogli procijeniti prihvatljivost ulaganja sukladno kriterijima natječaja. Time bi se osigurala transparentnost, te bi se smanjio broj projektnih prijava. Također bi se izbjegli nepotrebni troškovi i za investitore i za ugovorno tijelo. Prihvaćen Kriteriji za sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava s pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
6 Apsolon 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE Kako bi se osigurala transparentnost postupka zaprimanja prijava, predlažemo uvođenje najranijeg mogućeg roka za predaju prijave s minimalnim odmakom od 45 dana od trenutka objave javnog poziva. Prihvaćen Planirano je da datum početka zaprimanja projektnih prijava bude minimalno 30 dana nakon objave Poziva.
7 Apsolon Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Sudjelovanje na sajmovima – znači li formulacija da aktivnost sudjelovanja na sajmu nije prihvatljiva za projekte koji se npr. odnose samo na proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te ne podrazumijevaju novi proizvod? Smatramo važnim da poduzetnici koji će ulaganjem ostvariti značajno povećanje kapaciteta također imaju priliku promovirati svoj asortiman te proširiti bazu kupaca, što je svakako moguće sudjelovanjem na sajmu. Također, drugi komentar nastavno navedenoj točki odnosi se na odredbu da je nužno sudjelovati na PRVOM sajmu, što ne mora nužno korespondirati sa sajmom koji je poduzetniku najrelevantniji te mu donosi najviše koristi za daljnje poslovanje. Također, smatramo da se putne troškove i trošak smještaja djelatnika treba uvrstiti u prihvatljive troškove kako bi im se olakšao nastup na sajmovima. Predlažemo tekst Uputa izmijeniti na slijedeći način: „najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi, a s ciljem predstavljanja novih proizvoda/procesa/usluga koji su nastali kao rezultat projekta ulaganja“, što je također u skladu s člankom 19. Uredbe 651/2014. Prihvaćen Tekst uputa ćemo izmijeniti na odgovarajući način.
8 Apsolon 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA c) s bilo kojom državnom potporom s prihvatljivim troškovima koje nije moguće utvrditi.“ Iz navedene formulacije nije jasno na što se misli pod „prihvatljivim troškovima koje nije moguće utvrditi“. Odnosi li se to na potpore izuzete od obveze prijavljivanja na temelju članaka 21,22 i 23 Uredbe 651/2014 od 17.6.2014.? Koji bi bio primjer troškova koje nije moguće utvrditi? Molimo da se dodatno pojasni formulacija zbrajanja potpora te uključe sve relevantne definicije i pojašnjenja u same Upute za prijavitelje. Prihvaćen Bit će pojašnjeno u konačnoj verziji Uputa
9 Apsolon 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Iz navedene formulacije nije dovoljno jasno znači li to da minimalno 25% prihvatljivih troškova investicije mora biti pokriveno iz vlastitih sredstava ili komercijalnog kredita, dok ostatak vlastitog udjela prijavitelja može biti sufinanciran kreditom HBOR-a koji u sebi sadrži učešće javnih potpora (podrazumijevajući pri tom da ukupan intenzitet potpore ne prelazi prag od 35% ili 45%, ovisno o veličini prijavitelja)? Kako bi se smanjila mogućnost netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se jasnije navede izračun dozvoljenih intenziteta na različitim primjerima, npr. kada se projekt sufinancira putem kredita s povlaštenom kamatnom stopom itd. Prihvaćen Bit će pojašnjeno
10 Apsolon 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA „Osnivanje nove poslovne jedinice“ – nije jasno što je sve obuhvaćeno ovom formulacijom, tj. odnosi li se samo na izgradnju dodatne proizvodne hale/jedinice, osnivanje nove podružnice/filijale itd., te obuhvaća li to i izgradnju nove proizvodne jedinice u koju bi se preselio postojeći pogon? Kako bi se smanjila mogućnost netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se jasnije definira pojam „osnivanje nove poslovne jedinice“. Prihvaćen Bit će dodano u poglavlje Pojmovnik.
11 HGK 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira U prijedlogu su stavke "NAJBOLJA VRIJEDNOST ZA NOVAC KOJU PROJEKT NUDI" nejasno definirane, kao i bodovni pragovi. Konkretno, nije jasno kako se pojedina stavka boduje. Smatramo da su pojedine stavke ovog kriterija nejasno definirane. Također, nije jasno kako se mogu određene stavke rangirati u više kategorija, npr. „Predloženim proračunom izražena je jasna i realna specifikacija troškova“ – ova stavka mora biti jasna po prirodi stvari. "PROVEDBENI KAPACITETI Iskustvo i stručnost tima uključenog u provedbu projekta ukoliko projektni tim postoji ili opis metodologije uspostave tima ukoliko projektni tim još nije uspostavljen" - Nije jasno kako se boduje različita vrsta pripremljenosti, ovisno o tome imate li tim ili ne. "KRITERIJ ODABIRA - DIZAJN I ZRELOST PROJEKTA" - Odredbe su nejasne jer iz njih poduzetnik ne može zaključiti što treba napraviti. Npr. Izvedivost projekta 0-5. Podrazumijeva li 0 da je projekt neizvediv? Ako da, nije jasna svrha daljnjeg ocjenjivanja i tko bi uopće prijavio neizvediv projekt sa zatvorenom financijskom konstrukcijom te kako će procjenitelj to procijeniti. Prihvaćen Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
12 HGK UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT, 8 POJMOVNIK Nedostaje potpuni izračun kod kombiniranog financiranja. Prihvaćen Kombinirano financiranje bit će dodatno pojašnjeno.
13 Dubrovačko-neretvanska županija 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Potrebno je dodatno razjasniti uvjet „Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najman je 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore“. Iz navedenog uvjeta, nejasno je što je razlikom između ukupno prihvatljivih troškova i zbroja maksimalnog intenziteta potpore i minimalnog financijskog doprinosa (koja iznosi 30% za mikro i male poduzetnike, odnosno 40% za srednje poduzetnike). Je li ovu razliku moće financirati iz grant shema po de minimisu ili je riječ o „in kind“ doprinosu ili o nečemu trećem? Prihvaćen Bit će pojašnjeno
14 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Nije dobro da se financira samo prvo sudjelovanje na sajmu u povijesti poslovanja tvrtke. Naime cilj je prezentirati proizvode na sajmu koji donosi najviše koristi a ne na prvom sajmu. Tu odredbu treba izbaciti ili makar ograničiti na vremenski rok (npr. u zadnje 2 godine). Treba izbjeći da poduzetnici traže sajmove na kojima nisu bili a da ne mogu financirati izlaganje na njima korisnim sajmovima. Prihvaćen Prihvaća se komentar koji se odnosi na prvo sudjelovanje na sajmu te će konačni tekst Uputa biti izmijenjen na odgovarajući način.
15 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT, 8 POJMOVNIK Nejasna je definicija: "Prerada poljoprivrednih proizvoda - svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju". Trebalo bi detaljnije objasniti što se smatra djelatnošću prerade poljoprivrednih proizvoda. Npr. u prehrambenoj industriji i tekstilnoj industriji. Prehrambena i tekstilna industrija prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ne spadaju u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, nego u područje C Prerađivačka industrija, zajedno s ostalim proizvodnim djelatnostima. Izuzetno je bitno da potencijalni prijavitelji razumiju ima li njihova djelatnost pravo prijave na ovaj natječaj. Financiranje vlastitim sredstvima, izračun deponiranih oročenih sredstava nije sasvim jasan - da li se od 50% ukupne vrijednosti projekta oduzimaju ukupno tražena bespovratna sredstva (100% traženih bespovratnih sredstava) ili 50% traženih bespovratnih sredstava. Nejasno je zašto se ne oduzima nadoknadivi PDV. S obzirom da se dozvoljava financijski leasing kao oblik financiranja, potrebno je predvidjeti pismo namjere leasing društva kao oblik sufinanciranja prijavitelja (ovaj oblik će vjerojatno biti kombiniran s vlastitim sredstvima prijavitelja ili kreditom, jer se financijski leasing može odnositi samo na opremu, a ne na ostale prihvatljive troškove, npr. konzultantske usluge). Prihvaćen Izračun deponiranih namjenski oročenih sredstava uskladit će se s definicijom zatvorene financijske konstrukcije. Financijski leasing kao oblik financiranja uvrsiti će se u definiciju zatvorene financijske konstrukcije projekta.
16 Valzor d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Dva puta se ponavlja broj "Obrazac 5". Potrebno je definirati koju "dokumentaciju vezanu za prihvatljivost prijavitelja MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih institucija" (pretpostavljam GFI-POD izvještaje, izvadak iz sudskog registra). Prihvaćen Numeriranje obrazaca bit će ispravljeno. U Uputama za prijavitelje bit će jasno naznačeno koje dokumente prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, prijavitelj neće morati podnositi.
17 dražen 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore meni kao mikro poduzetniku do 9 zaposlenij je nejasno koliku potporu mogu ostvariti samo 45%? ako je tako -nedovoljno je pojasnite bolje dolje u pasusu objašnjavate da mi je potrebno 25% sredstava-znaći potpora je 75% budite točniji Prihvaćen Bit će pojašnjeno
18 Igor P 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA točka 2. navedeno je: " iznos koji predstavlja razliku između 50% ukupne vrijednosti projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava"; karikiram ako je ukupna vrijednost projekta 100.000,00 kn, tada je iznos traženih sredstava (75%) 75.000,00 kuna, a 50% ukupne vrijednosti projkta je 50.000,00 kuna te iz toga proizlazi 50.000,00 - 75.000,00 = - 25.000,00kuna. Smatram da bi se trebala promijeniti formulacija rečenice jer prema ovom navodu iznos je uvijek negativan. Prihvaćen Izračun deponiranih namjenski oročenih sredstava uskladit će se s definicijom zatvorene financijske konstrukcije.
19 ARATA BIZ d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.1 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO MOŽE SUDJELOVATI? 24)poduzetnicima koji nemaju minimalni udio kapitala u pasivi 15% - Radi li se o stavci u bilanci Kapital i Rezerve ili se gleda samo Upisani (temeljni)kapital? Potrebno je jasnije definirati. Pretpostavljam da se radi o stavci u bilanci Kapital i Rezerve. Prihvaćen Pojam "kapital u pasivi" kako je navedeno u točki 24) se odnosi na poziciju AOP 062 "kapital i rezerve" u GFI-POD.
20 Arata Biz 4.4 DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ POZIV, Indikativni raspored Kako će se prvi informacijski seminari održati minimalno 10 dana nakon objave Poziva može li se pretpostaviti kako će datum sa kojim se će moći predavati projektne prijave biti određen sa određenom odgodom od dana objave Poziva? Prihvaćen Planirano je da datum početka zaprimanja projektnih prijava bude barem 30 dana nakon objave poziva kako bi potencijalni prijavitelji imali dovoljno vremena za kompletiranje natječajne dokumentacije.
21 Modus Melior d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT, 8 POJMOVNIK U pojmovniku se definira Početak rada i početak radova, na vrlo sličan način. Jesu li potrebne obje definicije? Pri tome se u njima spominju građevinski radovi, kupnja zemljišta,... koji su neprihvatljivi troškovi. Prihvaćen Nisu potrebne obje definicije i to će biti ispravljeno.
22 Modus Melior d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT, 8 POJMOVNIK Treba li kod kriterija prihvatljivosti stajati "Kriterije prihvatljivosti NE MORA odobriti Nadzorni odbor" ili "Kriterije prihvatljivosti MORA odobriti Nadzorni odbor"? Ako ne mora, zašto se uopće spominje? Prihvaćen Definicija "Kriterija prihvatljivosti" biti će izmijenjena sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima.
23 Modus Melior d.o.o. 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.3 PRIGOVORI Pretpostavljam da "Teret dokazivanja NEUVEDENIH činjenica" treba zamijeniti s "Teret dokazivanja NAVEDENIH činjenica". Prihvaćen Bit će ispravljeno.
24 Modus Melior d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Pogreška u numeriranju obrazaca 5 - 5 - 6, treba ispraviti u 5 - 6 - 7 Prihvaćen Bit će ispravljeno.
25 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.4 ZAHTJEVI VEZANI UZ SPOSOBNOST PRIJAVITELJA, UČINKOVITO KORIŠTENJE SREDSTAVA I ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA Nije navedeno koji članak Uredbe (EU) br 1303/2013 Prihvaćen Članak 71. Biti će ispravljeno u konačnoj verziji.
26 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? U točki 26) stoji "...navedenih u točkama 22) i 23)...", a treba stajati "...navedenih u točkama 23) i 24)..." Prihvaćen Tekst će biti ispravljen sukladno opažanju.
27 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Spada li u sektor brodogradnje i mala brodogradnja? Ako ne, koje su granice? Prihvaćen Sektor brodogradnje ne uključuje malu brodogradnju kako je definirano u Okviru državne potpore vezan uz brodogradnju, (2011/C 364/06) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EN:PDF; Komunikacija Komisije produženje primjene Okvira za državne potpore u brodogradnji (2013/C 357/01).
28 Modus Melior d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Kod potpore za usavršavanje spominju se opravdani troškovi, a kod potpora za savjetodavne usluge i sudjelovanje na sajmovima prihvatljivi troškovi. Radi li se samo o nekonzistentnosti, ili postoji razlika? Ako postoji razlika, koja je? Prihvaćen Bit će ispravljeno
29 Mija 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA Također je ova rečenica nelogična. Različite državne potpore je dozvoljeno primati za iste troškove ako zbrojene ne premašuju maxksimalni intenzitet od 35% za srednje i 45% za male poduzentike. "Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj županiji smatraju se dijelom istog projekta ulaganja te, sukladno Programu potpora, ne mogu biti financirana iz ovog Poziva." Nije prihvaćen Navedeno se ne odnosi na kumulaciju (zbrajanje) potpora već na ograničenje iz Uredbe 651/2014 (čl.14(13))
30 Mija 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti : 1)za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice; Molim da se detaljnije objasni ovaj dio. Ako tvrtka ulaže u proizvodnju proizvoda čije je tržište 95% u Hrvatskoj a 5% izvoz, da li to znači da se potpora ne može dodijeliti? Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" definiran je u poglavlju Pojmovnik.
31 Mija 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Molim objasniti da li je poduzetnik u obvezi i ostvariti učinke koje je napisao u projektu? Da li će navedeno pisati u ugovoru o dodijeljenoj potpori? Odnosno da li tri godine po završetku provedbe projekta tvrtka mora imati identične podatke kao što piše u projektnoj prijavi? Pitanje se odnosi na slijedeće učinke: Sačuvana radna mjesta, Povećani prihodi od izvoza i Povećani ukupni prihod Nije prihvaćen U poglavlju 7. 3 Uputa za prijavitelje navedeno je: "U roku od 3 godine nakon dovršetka projekta, HAMAG-BICRO će provjeriti trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd." Navedeno će biti uključeno kao stavka u Ugovoru te će eventualno neispunjavanje ugovornih obveza predstavljati osnovu za pokretanje postupka povrata sredstava.
32 Mija 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji rezultata Molim objasniti da li je poduzetnik u obvezi napisan rezultat i izrealizirati (razlika u dodanoj vrijednosti po zaposlenom u MSP prije i poslije projekta)? Odnosno da li poduzetnik mora vratiti dodijeljenu potporu ako će kontrola koja dođe u provjeru, uvidjeti da je vrijednost pokazatelja 3 godine po završetku provedbe projekta biti manja nego što piše u projektu. Nije prihvaćen U poglavlju 7. 3 Uputa za prijavitelje navedeno je: "U roku od 3 godine nakon dovršetka projekta, HAMAG-BICRO će provjeriti trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd." Navedeno će biti uključeno kao stavka u Ugovoru te će eventualno neispunjavanje ugovornih obveza predstavljati osnovu za pokretanje postupka povrata sredstava.
33 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "Državne potpore iz Programa nije dozvoljeno kumulirati s potporama male vrijednosti u pogledu istih opravdanih troškova, ako bi takvo zbrajanje rezultiralo iznosom potpore koji prelazi pragove utvrđene Programom." Poštovani, mislim da nakon zareza bi trebalo zbrisati rečenicu jer je nelogična. Kada okrenete rečenicu i postavite pitanje Što bi se desilo ako takvo zbrajanje rezultira iznosom potpore koja NE prelazi pragove utvrđene Programom? Što bi se desilo? Pa ništa. Stoga sam mišljenja da bi ovako navedena rečenica trebala izgledati: Državne potpore iz Programa nije dozvoljeno kumulirati s potporama male vrijednosti u pogledu istih opravdanih troškova. Nije prihvaćen Prijedlog izmjene odredbe nije u skladu s odredbama Uredbe 651/2014. Navedena odredba jasno određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta potpore.
34 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "b) s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju Programa;" Poštovani, mislim da ova rečenica nakon riječi "isključivo" se treba brisati. Jer da bi saznali da li zbrajanje dovodi ili ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore, vi državne potpore morate zbrojiti. Znači te rečenica bi trebala izgledati ovako: Državne potpore dodijeljene temeljem Programa moraju se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju. Nije prihvaćen Prijedlog izmjene odredbe nije u skladu s odredbama Uredbe 651/2014. Navedena odredba jasno određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta ili iznosa potpore.
35 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Državne potpore dodijeljene temeljem Programa MORAJU (a ne mogu) se zbrajati: Poštovani, mislim da bi ovako gore trebala izgledati rečenica. Pozdrav Nije prihvaćen Prijedlog izmjene odredbe nije u skladu s odredbama Uredbe 651/2014.
36 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Državne potpore dodijeljene temeljem Programa mogu se zbrajati: a) s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotična potpora odnosi na ISTE prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; Poštovani možda bi ovako gore trebala izgledati rečenica. Pozdrav Nije prihvaćen Prijedlog izmjene odredbe nije u skladu s odredbama Uredbe 651/2014.
37 Mija 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "Državne potpore dodijeljene temeljem Programa mogu se zbrajati: a) s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotična potpora odnosi na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi;" Poštovani, mislim da ovo nebi trebalo biti točno ili je pogrešno formulirano. Zašto bi se zbrajale potpore za različite troškove? Tko je onda jedinka kojoj se gledaju potpore? Tvrtka? Što to znači za jednu tvrtku koja otvara 2 različite tvornice koje su ekonomski potpuno djeljive? Znači tvrtka XY ulaže u 2 različita projekta i različliti troškovi za 2 različita projekta se zbrajaju? Ako se zbrajaju do kada vrijedi to zbrajanje? Isto kao za de minimis 3 godine? Što to znači molim Vas trebali bi detaljnije pojasniti. Nije prihvaćen Sukladno članku 8.stavak 1 Uredbe 651/2014 pri određivanju poštuju li se pragovi prijave i maksimalni intenziteti potpore u obzir se uzima ukupni iznos državnih potpora za djelatnost, projekt ili poduzetnika kojima je dodijeljena potpora.
38 HGK 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Smatramo da treba jasnije navesti relevantan vremenski rok na koji su postavljeni indikatori za mjerenje učinka provedenih projekata te koliko su realno u vremenskom okviru postavljeni indikatori za mjerenje učinka. Smatramo da bi eventualno kraći vremenski period na koji bi se mjerili učinci bio primjereniji, npr. 1 ili maksimalno 2 god po završetku projekta. Naime, u današnje vrijeme, promjene na tržištu su realno moguće u svakom sektoru, posebice u proizvodnji i na globalnom tržištu, gdje čak i najmanje turbulencije poput ulaska jeftinije konkurentske ponude ili kopiranje proizvoda može poremetiti stabilnost plasmana. Smatramo da treba uzeti u obzir mogućnost iznimne promjene situacije po zadanim indikatorima iz iznimno pozitivnih vrijednosti prije isteka treće godine od završetka projekta u negativne vrijednosti. Isto tako treba uzeti u obzir mogućnost da se ostvare smanjene vrijednosti zbog raznih vanjskih čimbenika koje nije bilo moguće predvidjeti. Govorimo o stanju u 2019. ili 2020. godini. Smatramo da bi neto otvorena ili sačuvana radna mjesta bilo bi realnije mjeriti u godini nakon završetka projekta kada bi bilo realno očekivati najveći rast. Također, nejasno je kako će nabava nove opreme koja će pridonijeti povećanju proizvodnje i samoj automatizaciji proizvodnog procesa doprinijeti zapošljavanju. Nije prihvaćen U poglavlju 7. 3 Uputa za prijavitelje navedeno je: "U roku od 3 godine nakon dovršetka projekta, HAMAG-BICRO će provjeriti trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd." Navedena odredba usklađena je s odredbama Uredbe 651/2014.
39 HGK Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti "Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (prihvatljive/neprihvatljive)" Vrlo često konzultantske usluge pisanja projekta ne uključuju čisto “prepisivanje” ili upisivanje poduzetničkih ideja u propisane obrasce s isključivim ciljem ostvarenja financijskih potpora ili kreditnih sredstava za realizaciju investicije, već dobrim dijelom uključuju inicijalno, negdje i ozbiljno poslovno savjetovanje u smislu unaprjeđenja organizacije poslovanja, poboljšanja organizacije prodaje i marketinga i sl. Rijetki su slučajevi kod angažiranja konzultanata da korekcije poslovnih ideja nisu nužne ili da korisnik ne dobiva savjete i poboljšanja u kvalitativnom smislu u odnosu na inicijalnu poslovnu ideju koja u ovom procesu doživljava prvo objektivno procjenu održivosti I planiranih aktivnosti bilo u resornom ili organizacijskom pogledu. Smatramo da bi ove aktivnosti bilo moguće financirati kao prihvatljive u nekom realnom period koji prethodi prijavi. Nije prihvaćen Kako bi se osigurao poticajni efekt potpore, da bi trošak bio prihvatljiv, mora nastati nakon predaje projektne prijave.
40 Apsolon 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Pokazatelj „Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva)“ prema navedenoj formulaciji nije dovoljno jasan. Znači li to da će prijavitelji koji traže manje intenzitete sufinanciranja od maksimalno dozvoljenih 35% tj. 45% biti u prednosti? Kako bi se izbjegla mogućnost pogrešnog tumačenja Uputa za prijavitelje, molimo jasnije formulirati navedeni pokazatelj. Nije prihvaćen Projektne prijave neće se ocjenjivati prema tome koliki intenzitet potpore prijavitelj traži, već prema kriterijima navedenima u poglavlju 5. Uputa za prijavitelje.
41 HGK 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA "Državne potpore iz Programa nije dozvoljeno kumulirati s potporama male vrijednosti u pogledu istih opravdanih troškova, ako bi takvo zbrajanje rezultiralo iznosom potpore koji prelazi pragove utvrđene Programom." - Smatramo da ovaj kriterij treba jasnije definirati. Znači li to da se potpore mogu kumulirati ukoliko ne prelaze financijski prag? Također, kako će se utvrditi potpora pod točkom c)? Nije prihvaćen Navedena odredba određuje da se potpore dodijeljene iz različitih izvora za iste prihvatljive troškove mogu međusobno zbrajati samo do propisanog maksimalnog intenziteta potpore. Ispunjavanje ovog kriterija provjeravat će se tijekom procesa vrednovanja projektnih prijava.
42 HGK 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.3 PARTNERI I PRIHVATLJIVOST PARTNERA Smatramo da bi bilo dobro uključiti partnerske projekte, npr. ukoliko su dvije tvrtke vlasnice patenta inovativnog proizvoda s visokim tržišnim potencijalom i žele kroz partnerski projekt ulaganja pokrenuti proizvodnju i prodaju istog, da ne moraju osnivati novu zajedničku tvrtku. Nije prihvaćen Sukladno Operativnom programukonkurentnost i kohezija 2014 - 2020., za unapređenje međusobne povezanosti MSP–ova u svrhu jačanja njihovog tržišnog položaja potpora će biti pružena u okviru pristupa klasterima.
43 HGK 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Provjera prihvatljivosti prijavitelja i aktivnosti Potrebno je ukloniti napomenu koja se odnosi na aktivnosti jer u slučaju pogreške u aktivnostima ista se može isključiti iz budžeta prihvatljivih troškova te projekt može proći uz umanjeni iznos. Za prijavitelja treba ostaviti procjenu DA/NE. Nije prihvaćen Kod prvog odgovora "NE" postupak provjere u trećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava se obustavlja te se projektna prijava isključuje iz postupka dodjele.
44 HGK 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA "•Dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukoliko se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje u potpunosti iz vlastitih izvora na iznos koji predstavlja razliku između 50% ukupne vrijednosti projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava;" - Istim se veže/mobilizira znatan dio vlastitih izvora poduzetnika na dugi rok, predlažemo pomaknuti rok na dan dostave odluke o financiranju. Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
45 HGK 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.2 PROCEDURA POTPISIVANJA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA "MINPO će u suradnji s HAMAG-BICRO i korisnikom pripremiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju." - Priprema ovakve vrste ugovora ne može uključivati "suradnju" MINPO-a/HAMAG-BICRO-a s Korisnikom obzirom da Korisnik samo može prihvatiti ili ne prihvatiti ranije od MINPO-a propisane uvjete s kojima već treba biti u potpunosti upoznat. Kada je tome tako, on nikako ne može uvjetovati svoj potpis izmjenama odredaba ugovora. Također, "Ukoliko drugačije nije dogovoreno, prijavitelj će potpisati i vratiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava MINPO roku od 15 kalendarskih dana od njegovog primitka." - Potrebno je konkretno propisati način odnosno sredstvo kojim će se ugovori dostavljati Korisniku i kako će ih Korisnik vraćati natrag MINPO-u. Nije prihvaćen Suradnja MINPO, HAMAG-BICRO-a i Korisnika u pripremi Ugovora regulirana je Zajedničkim nacionalnim pravilima.
46 Dubrovačko-neretvanska županija 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Potrebno je razmotriti promjenu minimalnog broja bodova koje projekt mora ostvariti kako bi udovoljio kriterijima postavljenim u 4. fazi postupka dodjele s 70 na 60 (minimalni broj bodova u četiri kategorije kriterija za koje je određen iznosi 10, u dvije preostale je moguće ostvariti ukupno 14 bodova, stoga stoga smatramo da je bodovni prag od 70 bodova previsok). Nije prihvaćen Predmetni Poziv bit će raspisan prema modalitetu trajnog poziva gdje se provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijava i udovoljavanja utvrđenog bodovnog minimuma (praga) vrši po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedine projektne prijave, bez međusobne usporedbe projektnih prijava.
47 Scala d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Predlažemo da se prag bruto potpore poveća sa 5.000.000 kuna na 15.000.000 kuna iz razloga što su ulaganja u novu tehnologiju vrlo visoka, a jedino kroz nova znanja i novu tehnologiju možemo postići konkurentnost na svjetskom tržištu. Takvih ulaganja nećemo imati puno u Hrvatskoj pa bi trebalo dati najveću potporu onim poduzetnicima koji su spremni za takva ulaganja. Treba uzeti u obzir i da je intenzitet potpore za male poduzetnike smanjen na 45% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 60%, a najveći iznos potpore iznosio 26.000.000 kuna te su se investitori pripremali i u odnosu na prijašnje kriterije, a sada su predložene manje mogućnosti za korištenje potpore. Nije prihvaćen Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju.
48 EU_PROJEKTI 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Predlažemo da se broj bodova potreban za prolazak u daljnju fazu spusti na 65 ukoliko se želi iskoristiti sredstva iz ove grant sheme. Nije prihvaćen Predmetni Poziv bit će raspisan prema modalitetu trajnog poziva gdje se provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijava i udovoljavanja utvrđenog bodovnog minimuma (praga) vrši po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedine projektne prijave, bez međusobne usporedbe projektnih prijava.
49 EU_PROJEKTI 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Smatramo da marketinšku strategiju nije potrebno posebno izdavajati u poseban dokument zbog toga što će se njezini dijelovi naći u studiji izvodljivosti, a vjerojatno i u prijavnim obrascima zbog obveze poštoivanja pravila vidljivosti u projektu tim više šti se jedino takav vid promocije može financirati iz projekta. Također, pojedine industrije imaju specifične kanale prodaje koji ne funkcioniraju na principu klasičnog marketinga. Osim toga, hoće li MINPO biti u stanju pronaći evaluatore koji su istovremeno stručnjaci za procese kojima se bave prijavitelji i dovoljno stručni da daju adekvatnu procjenu kvalitete marketinške stregije? Zbog toga smatramo da je potrebno smanjenje udijela bodovanja marketinške stregije u odnosu na druge projektne pokazatelje ili njezino uklanjanje iz prijavne dokumentacije. Nije prihvaćen Kod održivosti projekta ocjenjuje se i financijska i komercijalna održivost projekta.
50 gorkas 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Pohvalna je namjera pojednostavljenja dokazivanja posjedovanja vlastitih sredstava, ali nas muče sljedeća pitanja:  je li „jednako teško“ oročiti 5% sredstava ili dobiti kredit za 55% sredstava?  vidimo da puno kolega ima različito mišljenje, ali kakvog smisla uopće ima prolaziti skupi proces prijave ako vlastita sredstva nisu osigurana u mjeri koju nadležno tijelo traži? Predlažemo da se dokazi o posjedovanju vlastitih sredstava uključe u bodovanje financijske održivosti projekta. Time se ne onemogućuje prijava onome tko ih nema, ali se favorizira onoga tko ima veću šansu realizirati projekt. Nije prihvaćen Financijska konstrukcija projekta je jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta te se provjerava u trećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava
51 gorkas 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Predlažemo da se u kriterijima odabira boduje način na koji je zatvorena financijska konstrukcija. Vjerojatno najvažniji preduvjet održivosti projekta su dostatna financijska sredstva za njegovu realizaciju. Prijavitelj koji je osigurao namjensko praćenje projekta od strane banke u ovom dijelu jednostavno mora dobiti više bodova od onoga koji je primjerice oročio samo 5% sredstava za realizaciju projekta. Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja u prošlosti nisu beznačajni, ali nema boljeg jamstva isplativosti projekta od dokumentirane namjere banke da će ga financirati. Time se može dati i mogućnost poduzetnicima koji iz bilo kojeg razloga novu „poslovnu jedinicu“ žele organizirati kao novo društvo da dijelom nadoknade nedostatak bodova na poslovanju iz prošlosti s dokumentiranom bankovnom namjerom da će pratiti projekt. Nije prihvaćen Financijska konstrukcija projekta je jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta te se provjerava u trećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava.
52 gorkas 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.1 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO MOŽE SUDJELOVATI? Predlažemo da se prema NKD navedu sve djelatnosti za koje je prihvatljivo da budu obavljane kao rezultat provedbe projekta za kojeg se dodjeljuje potpora. „Ulaganje u PROIZVODNU tehnologiju“ i „Izgradnja PROIZVODNIH kapaciteta i opremanje“ u naslovu uputa za prijavitelje je zbunjujuće budući da je kao neprihvatljiv sektor u istim uputama naveden samo mali broj djelatnosti - npr. ribarstvo, primarna poljoprivreda, turizam. Nije jasno je li namjera poticati samo prerađivačku industriju ili će biti prihvatljivi i projekti iz ostalih djelatnosti koji zahtjevaju kapitalna ulaganja u iznosima u skladu s ovim pozivom (npr. građevinarstvo ili inženjerstvo, tehnička ispitivanja i analize ili dio ICT). Nije prihvaćen Članak 13 Uredbe 651/2014 navodi područja na koja se Regionalne potpore ne primjenjuju. Sukladno tom popisu navedena su područja, tj. sektori koji nisu prihvatljivi za dodjelu potpora u okviru ovog Poziva. Svi ostali sektori su prihvatljivi.
53 gorkas UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT Predlažemo da se prema NKD navedu sve djelatnosti za koje je prihvatljivo da budu obavljane kao rezultat provedbe projekta za kojeg se dodjeljuje potpora. „Ulaganje u PROIZVODNU tehnologiju“ i „Izgradnja PROIZVODNIH kapaciteta i opremanje“ u naslovu uputa za prijavitelje je zbunjujuće budući da je kao neprihvatljiv sektor u istim uputama naveden samo mali broj djelatnosti - npr. ribarstvo, primarna poljoprivreda, turizam. Nije jasno je li namjera poticati samo prerađivačku industriju ili će biti prihvatljivi i projekti iz ostalih djelatnosti koji zahtjevaju kapitalna ulaganja u iznosima u skladu s ovim pozivom (npr. građevinarstvo ili inženjerstvo, tehnička ispitivanja i analize ili dio ICT). Nije prihvaćen Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava nisu sektorskog karaktera. Navedene su samo one djelatnosti koje prema Uredbi 651/2014 nisu prihvatljive za dodjelu sredstava kako se tim potporama ne bi narušilo zajedničko tržište EU.
54 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Točka 2. Po nama previše bodova se daje na marketinšku strategiju koja je dokument koji nema puno konkretnih pokazatelja. Trebalo bi promjeniti omjer bodova da na marketinšku strategiju ide max 5 bodova a ostalo na fin. održivost koja je puno bitnija i konkretnija od marketinga. Nije prihvaćen Kod održivosti projekta ocjenjuje se i financijska i komercijalna održivost projekta.
55 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Obrazac 4 nije potreban i povećava troškove prijave (u slučaju da poduzetnik nema marketinšku strategiju). Svakako u studiji izvodljivosti ima poglavlje o marketingu. Nije prihvaćen Kod održivosti projekta ocjenjuje se i financijska i komercijalna održivost projekta.
56 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Što se tiče Neto otvorenih radnih mjesta trebalo bi uzimati broj zaposlenih na kraju razdoblja (iz GFI POD-a) a ne na temelju sati rada jer poduzetnik može na kraju godine zaposliti nove radnike koji onda neće biti dobro prikazani na temelju sati rada. Također pokazatelj Udio privatnih sredstava može se samo promatrati na početku ulaganja te po nama nije potreban za dokazivanje isplativosti investicije (nema usporedbe sa razdobljima). Možda da se ubaci kriterija i smanjenje rashoda ali ne u apsolutnom iznosu nego u postotku u usporedbi s prihodima Nije prihvaćen Izračun broja zaposlenih u potpunosti je usklađen s odredbama Dodatka I Uredbe Komisije 651/2014. Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori pokazatelj je na razini Operativnog programa, a njegov rezultat dobit će se zbrajanjem iznosa svih potpomognutih projekata na razini prioritetne osi. Na temelju ovog pokazatelja neće se dokazivati isplativost svake pojedine investicije.
57 HOK 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Mislimo da treba povećati intenzitet potpore što je moguće kompenzirati sa smanjenim bruto ekvivalentom potpore po svim potporama. Također, u slučaju minimalnih iznosa potpore 500.00,00 i 1.500.000 KN, a uz pretpostavke kako je maksimalni intenzitet za mikro i male poduzetnike 45%, za srednje 35%, to znači da je kod opremanja minimalna vrijednost projekta 1.111.111,11 kn, a kod izgradnje 3.333.333,33 kn. Poznato je da obrti zapošljavaju prosječno 1,3 radnika i pretežito rade u mikro segmentu, a čak i za veće obrte s više zaposlenih ovako veliki projekti mogu biti nedostižni i nepotrebni, što zbog potrebnih manjih iznosa ulaganja ne mora nužno značiti da se radi o manje perspektivnim ili manje kvalitetnim projektima. Minimalni visoko postavljeni prag potpore je vrlo ograničavajuća činjenica te ukazuje na to da ovim projektima neće biti sufinancirani mikro poslovni projekti. Držimo da maksimalno treba smanjiti prag minimalnog iznosa potpore. Predlažemo da za opremanje to bude 100.000,00 kn a za izgradnju 750.000,00 kuna. Tako bi se omogućili i oni projekti koji predstavljaju dodatna ulaganja na već postojeću opremu ili proširenje postojećih objekata ili npr. poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg i zadovoljavajućeg prostora, a to bi moglo značiti olakšavanje ulaganja u djelatnosti koje su dijelom razvijene, što u konačnici doprinosi manjoj rizičnosti projekta. To tim više što se kao prihvatljive aktivnosti navodi proširenje kapaciteta postojeće proizvodnje. Nije prihvaćen Maksimalni intenzitet regionalnih potpora određen je Krartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24.04.2014. Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
58 dražen 1 OPĆE ODREDBE, 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA Nejasno je iz prijedloga natječaja gdje spada izgradnja objekta a gdje oprema dali u Regionalne potpore možda vam se čini čudno logično je ali i nejasno izraženo možda se u ostalom dijelu potvrđuje Nije prihvaćen U okviru ovog poziva potpora će se dodjeljivati projektima koji za cilj imaju modernizaciju tehnologije, nabavu nove opreme, dok će projekti koji sadrže građevinski element moći ostvariti potporu u okviru poziva IZGRADNJE PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU.
59 Željko 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka U nekim granama kao što je drvna industrija modernizacija proizvodnje ne zahtjeva mnoga dodatna radna mjesta, ali bi se podigla proizvodnost, efikasnost a time i konkurentnost. Stavka neto otvorena radna mjesta ne bi trebala biti preduvjet za dobivanje bespovratnih sredstava. Sama mogućnost da se sačuvaju postojeća radna mjesta ulaganjem u proizvodnju, pogotovo u ruralnim područjima gdje je drvna industrija često najvažnija industrijska grana, trebala bi biti dovoljan pokazatelj učinka. Malim poduzećima je često teško ili nemoguće ostvariti direktan izvoz (zbog potrebnih velikih količina proizvoda, teško pristupačno tržište i sl.), pa se izvozi preko posrednika. Ovo bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom procjene pokazatelja učinka. Nije prihvaćen U okviru ovog poziva neće se vrednovati samo novostvorena radna mjesta, već i ona sačuvana kao rezultat provedbe projekta.
60 Ulysse Nardin 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Slažem se s komentarom gosp. Buljana na "1) za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice;" Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" definiran je u poglavlju Pojmovnik.
61 Ivo Šarić 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Vezano uz "1)za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice", trebalo bi upisati proširenu definiciju s kojom bi se pojasnilo na što se ovdje misli i time izbjegli nesporazumi, tj. "1)za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, tj. potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;" Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" definiran je u poglavlju Pojmovnik.
62 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 6. Doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju - smatram kako bi se za ovu stavku trebalo alocirati maksimalno 5 bodova, te da se preostalih 5 bodova alocira na postizanje pokazatelja iz poglavlja 4. ovog dokumenta Nije prihvaćen Budući da se Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ promiče uravnoteženi regionalni razvoj, veći broj bodova dodijeljuje se onim projektnim prijavama čije je mjesto ulaganja u manje razvijenim područjima.
63 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Minimalni ukupni zbroj od 70 bodova - tvrtka iz Zagreba već samom činjenicom da je u ZG gubi 9 bodova. Nadalje ako ta tvrtka nije povijesno financijski izvrsna (a malo koja u RH danas je), može lako izgubiti dodatnih 7-8 bodova na stavci "3.2. Financijski kapacitet prijavitelja". Ovo ovakvog prijavitelja iz Zagreba već u startu dovodi do pozicije da je njegov maksimum 82 boda, i tu u slučaju da su mu svi drugi pokazatelji (zajedno sa horizontalnim pitanjima) maksimalni, te da su tako ocijenjeni od oba procjenitelja. Ovo tvrtke iz 5. skupine prema indeksu razvijenosti stavlja u prenaglašeno nepovoljan položaj. Smatram kako bi se za doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju trebalo alocirati maksimalno 5 bodova, te da se ostalih 5 bodova raspodijeli na postizanje željenih pokazatelja projekta koji nisu dovoljno zastupljeni u kvalitetivnoj procjeni. Nije prihvaćen Budući da se Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ promiče uravnoteženi regionalni razvoj, veći broj bodova dodijeljuje se onim projektnim prijavama čije je mjesto ulaganja u slabije razvijenim područjima.
64 Arata Biz 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Ponavljam komentar na: "1) za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice;" od g. Buljana - ovo bi trebalo dodatno pojasniti kako bi se znalo na što se točno odnosi jer bi glavni cilj projekta povećanja konkurentnosti MSP-a bio upravo izlazak na tržišta van RH. Ova rečenica ukazuje na to da će se financirati projekti koji su usmjereni isključivo na usko domaće tržište Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" definiran je u poglavlju Pojmovnik.
65 Modus Melior d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT, 8 POJMOVNIK U obrazloženju Djelatnosti povezanih s izvozom u treće zemlje ili države članice navodi se da su to "potpore izravno povezane..." Pretpostavljam da bi umjesto "potpore" trebalo stajati "djelatnosti". Nije prihvaćen Definicija navedena u Uputama je točna.
66 Modus Melior d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.5 POVRAT SREDSTAVA Uz otkrivenu nepravilnost vjerojatno ide izvješće ili zapisnik o provedenom nadzoru, a ne Odluka HAMAG-BICRO. Odluka može slijediti i njome se može odrediti da se pokrene postupak povrata. Nije prihvaćen Na temelju postupka utvrđivanja nepravilnosti se donosi Odluka. Stoga, kao što je navedeno u tekstu, Odluka o nepravilnosti osnova je za pokretanje postupka povrata.
67 Modus Melior d.o.o. 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Zašto kod vlastitih sredstava treba namjenski deponirati oročena sredstva od dana projektne prijave? Dovoljno je od dana dostave odluke o financiranju, ili obavijesti o ostvarenju više od 70 bodova. Ako je od dana predaje prijave, time se imobiliziraju sredstva prijavitelja na rok koji može biti duži od 6 mjeseci. Nije prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije.
68 Modus Melior d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Zahtjev za GFI-POD za tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave će uzrokovati da će rijetki prijavitelji moći predati prijavu u I kvartalu, jer najčešće se financijska izvješća dovršavaju tijekom ožujka; Prijedlog da se ovaj uvjet izmijeni na način da se "treba predati posljednji GFI-POD za koji je dospjela obveza predaje i GFI-POD za dvije fiskalne godine koje su tome prethodile" Analogno tome treba napraviti promjenu i za one koji posluju manje od tri godine. Slično vrijedi i za obveznike poreza na dohodak Nije prihvaćen Prijavitelji financijske izvještaje za prethodnu fiskalnu godinu mogu predati FINA-i od 01.01. tekuće godine zaključno s 31.03. tekuće godine za statističku objavu.
69 Modus Melior d.o.o. Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu U kontekstu kupnje polovne opreme kao neprihvatljivog troška, smatram da bi trebalo napraviti finiju podjelu, jer postoje brojne situacije u kojima je formalno polovna oprema itekako prihvatljiva, a financijski znatno povoljnija. Primjerice: - oprema (strojevi) sa životnim vijekom od 10 i više godina, koje je izvorni kupac nabavio putem leasinga, a koje je leasing kuća iz raznih razloga vratila u svoj posjed i prodaje ih (moguće i uz još važeće jamstvo proizvođača) – formalno je to polovna oprema, ali može biti praktično nova – stara manje od godinu dana, pa samim tim i potpuno funkcionalna - oprema (strojevi) reparirani od strane proizvođača, na koje proizvođač daje jamstvo kao i na novu opremu - izložbeni uzorci opreme, koji su korišteni u demonstracijske svrhe, Stoga predlažem da se kupovina rabljene opreme smatra prihvatljivim troškom ako za nju u trenutku podnošenja prijave nije proteklo više od ½ jamstvenog roka, ili za nju proizvođač daje jamstvo ekvivalentno jamstvu na novu opremu. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014 i NN 149/2014), kupnja korištene opreme nije prihvatljiv izdatak.
70 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice bi trebalo bolje pojasniti, jer zvuči kontradiktorno s povećanjem izvoza koje se traži u pokazateljima učinka Nije prihvaćen Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" definiran je u poglavlju Pojmovnik.
71 Modus Melior d.o.o. 1 OPĆE ODREDBE, 1.7 ZBRAJANJE POTPORA Možda bi umjesto "zbrajanje" bilo primjerenije kada bi se koristilo "istodobno korištenje (potpora) iz više izvora" Nije prihvaćen Pojam "zbrajanje potpora" koristi se sukladno odredbama članka 8. Uredbe 651/2014.
72 HGK 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , A) Regionalne potpore Namjena za koju se daju regionalne potpore pod točkom A)1. razlikuje se od namjene definirane u ciljevima poziva koja je manje restriktivna. Nejasno je navedeno koja je definicija obvezujuća i kako će se procjenjivati odgovara li ulaganje namjenom i opsegom uvjetima poziva. Ukoliko se potpore dodjeljuju za početno ulaganje, smatramo da bi bilo dobro kao prihvatljive projektne prijave navesti i one koje uključuju ulaganje start-up tvrtki u kvalitetne investicijske projekte. U točki A)4. nejasno je kako će se primjenjivati ovaj uvjet. Znači li to da korisnik ne smije koristiti vanjske izvore financiranja veće od 75% vrijednosti ukupnih ili prihvatljivih troškova na projektu, npr HBOR-ov kredit s 3% kamate? Na dosadašnjim prezentacijama bilo je govora o tome da će se subvencije, uključivo i one koje se odnose na subvenciju kamatne stope zbrajati, te sve zajedno računati kod izračuna ostvarene regionalne potpore. Bilo bi dobro napraviti nekoliko primjera izračuna kako će se primjenjivati zbrajanja potpora u projektima. Također, s obzirom na točku 2. i 4., nejasno je kako se podmiruje ostatak iznosa (30%-40%) Djelomično prihvaćen Bit će pojašnjeno.
73 HGK 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Potrebno je jasno naznačiti koji su to dokumenti koje MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih institucija te ih stoga prijavitelj neće morati podnositi. Također, pod točkom "•Obrazac 5. Zatvorena financijska konstrukcija ulaganja" smatramo da je nužno definirati koji dokazi su potrebni za udio vlastitog financiranja, a koji za kreditna sredstva – npr. pismo namjere ili sl. Uz to, pod točkom "•Godišnje financijsko izvješće (GFI-POD) za tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine odnosno godišnje financijsko izvješće (GFI-POD) za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine ili važeći jednakovrijedni dokumenti koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja;" Isto će rezultirati prijavama tek od drugog kvartala 2015. godine s obzirom da je rok podnošenja GFI-POD 31.03. Ili je moguće predati i GFI-POD-a za 2011., 2012., 2013. godinu ukoliko je prijava u najranijoj fazi? (Ovisno o datumu raspisivanja natječaja) Djelomično prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će jasno naznačeno koje dokumente prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, prijavitelj neće morati podnositi. Kod zatvorene financijske konstrukcije definirat će se dokazi kada se udio vlastitog sufinanciranja namiruje iz vlastitih izvora. Vezano za dostavu GFI-POD, naglašavamo da prijavitelji financijske izvještaje za prethodnu fisklanu godinu mogu predati FINA-i od 01.01. tekuće godine zaključno s 31.03. tekuće godine za statističku objavu.
74 Dubrovačko-neretvanska županija 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Podkriterij „Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta“ u okviru kriterija „Dizajn i zrelost projekta“ potrebno je dodatno pojasniti i precizirati obzirom na maksimalni broj bodova koji je pomoću istog moguće ostvariti (10 bodova). Potrebno je razmotriti promjenu minimalnog broja bodova koje projekt mora ostvariti kako bi udovoljio kriterijima postavljenim u 4. fazi postupka dodjele s 70 na 60 (minimalni broj bodova u četiri kategorije kriterija za koje je određen iznosi 10, u dvije preostale je moguće ostvariti ukupno 14 bodova, stoga stoga smatramo da je bodovni prag od 70 bodova previsok). Djelomično prihvaćen Podkriterij „Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta" bit će dodatno pojašnjen u metodologiji postupka dodjele bespovratnih sredstava koja će biti objavljena kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava. Vezano za smanjnje minimalnog broja bodova koji projekt mora ostvariti da bi udovoljio kiterijima postavljenim u 4. fazi postupka dodjele, prijedlog se odbija. Naime, predmetni Poziv bit će raspisan prema modalitetu trajnog poziva gdje se provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijava i udovoljavanja utvrđenog bodovnog minimuma (praga) vrši po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedine projektne prijave, bez međusobne usporedbe projektnih prijava.
75 Valzor d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.4 PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PLAĆANJEM I NADOKNADOM SREDSTAVA Potrebno je definirati rok za isplatu bespovratnih sredstava (broj dana nakon odobrenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava). Kao sredstvo osiguranja vezano za isplatu predujma umjesto bankovne garancije predlažem bjanko zadužnicu. Djelomično prihvaćen Rok za isplatu bespovratnih sredstava biti će definiran ugovorom, a isti je u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13). Komentar vezan uz sredstva osiguranja se ne prihvaća.
76 Valzor d.o.o. 6 UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 6.1 PREDUVJETI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Namjenski deponirana novčana sredstava nisu prikladna za današnju poslovnu situaciju. Treba uzeti u obzir vrijeme obrade prijave, kao i vrijeme provedbe projekta (18 mjeseci). Imobilizacija novčanih tokova negativno utječe na likvidnost čak i izuzetno profitabilnih i financijski stabilnih poduzeća (npr. u slučaju kratkotrajnih poremećaja u naplati potraživanja od kupaca). Izračun deponiranih oročenih sredstava nije sasvim jasan - da li se od 50% ukupne vrijednosti projekta oduzimaju ukupno tražena bespovratna sredstva (100% traženih bespovratnih sredstava) ili 50% traženih bespovratnih sredstava. Nejasno je zašto se ne oduzima nadoknadivi PDV. S obzirom da se dozvoljava financijski leasing kao oblik financiranja, potrebno je predvidjeti pismo namjere leasing društva kao oblik sufinanciranja prijavitelja (ovaj oblik će vjerojatno biti kombiniran s vlastitim sredstvima prijavitelja ili kreditom, jer se financijski leasing može odnositi samo na opremu, a ne na ostale prihvatljive troškove, npr. konzultantske usluge). Djelomično prihvaćen Kako bi dokazao da će privatno sufinanciranje projekta namiriti iz vlasitih izvora, prijavitelj mora dostaviti dokaz da su namjenski deponirana oročena sredstva od dana predaje projektne prijave do potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko navedeni način zatvaranja financijske konstrukcije projekta prijavitelju ne odgovora, na raspolaganju mu stoje drugi načini zatvaranja financijske konstrukcije. Komentar vezan za izračun deponiranih oročenih sredstava se prihvaća. Izračun deponiranih namjenski oročenih sredstava uskladit će se s definicijom zatvorene financijske konstrukcije. Komentar vezan za financijski leasing se prihvaća. Financijski leasing kao oblik financiranja uvrsiti će se u definiciju zatvorene financijske konstrukcije projekta.
77 Valzor d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Potrebno je modificirati kriterije za "Koeficijent tekuće likvidnosti" i "Koeficijent zaduženosti". Neprimjereno je izjednačvati koeficijente tekuće likvidnosti između 0,8 i 1,2. Poduzetnik s koeficijentom tekuće likvidnosti 0,8 ima 20% veće kratkoročne obveze od kratkotrajne imovine, dakle ukoliko uspije prodati svu kratkotrajnu imovinu (uključujući cjelokupne zalihe), kao i namiriti sva potraživanja od kupaca (uključujući i nedospjela potraživanja), još uvijek nema dovoljno novca za podmirenje kratkoročnih obveza. Takav poduzetnik je kandidat za predstečajnu nagodbu, jer ukoliko mu neki vjerovnik-dobavljač blokira račun to uzrokuje lančanu reakciju drugih vjerovnika, a poduzetnik nema odakle platiti kratkoročne obveze, zbog nedovoljne kratkotrajne imovine. Smatram da bi bilo prikladan sljedeći način bodovanja: više od 1,2=4 boda, 1-1,2=2 boda, manje od 1=0 bodova. Što se tiče koeficijenta zaduženosti, ovdje su kriteriji postavljeni previše restriktivno. Uobičajeno je da se poduzeća financiraju cca. 70% iz eksternih izvora (obveza), a 30% iz vlastitih sredstava (kapitala i rezervi). Predlažem sljedeće koeficijente: manji od 0,5= 4 boda, 0,3-0,5=2 boda, veći od 0,3=0 bodova. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za koeficijent tekuće likvidnosti se prihvaća. Prijedlog vezan za koeficijent zaduženosti uzet će se u razmatranje.
78 Nikolina Modrovčić 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Može li se očekivati "popis dokumentacije vezane za prihvatljivost prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih institucija" pa se ista ne treba podnositi?! Djelomično prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će jasno naznačeno koje dokumente prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Prije provođenja treće faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, prijavitelj na zahtjev MINPO mora dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje prihvatljivost prijavitelja, a koju nije morao dostaviti prilikom predaje projektne prijave. Dokumentaciju povezanu s prihvatljivošću prijavitelja koju MINPO može pribaviti službenim putem od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, prijavitelj neće morati podnositi.
79 Mija UPUTE ZA PRIJAVITELJE: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU - NACRT, 9. POPIS KRATICA Molimo također objaviti kriterije i bodovnu listu jednaku onoj kojom se služe procjenitelji kako bismo i sami unaprijed mogli procijeniti prihvatljivost ulaganja sukladno kriterijima natječaja. Primljeno na znanje Kriteriji za sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava s pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
80 Mija 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Poštovani, još jedno pitanje vezano za rečenicu: •projekt mora uključivati samo aktivnosti koje se ne financiraju iz drugih programa u okviru nacionalnog ili drugih javnih proračuna Što ako isti projekt dobije sredstva iz Horizon-a koji ide direktno iz Brisela? Odnosno molim pojasniti što znači "drugi javni proračuni", da li to znače proračuni izvan RH? Primljeno na znanje Prijavitelj projekta svakako treba voditi računa o izbjegavanju mogućnosti dvostrukog financiranja. Načelno, financiranje Unije kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Unije i koje nije izravno ili neizravno pod kontrolom država članica ne predstavlja državnu potporu. Ako se financiranje Unije kombinira s ovim državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni intenziteti potpore, u obzir se uzimaju samo državne potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljen u odnosu na iste prihvatljive troškove ne premašuje pragove određene ovim Uputama i Programom potpora. Također, bez više podataka teško je preciznije odgovoriti na navedeno pitanje.
81 HGK 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Prema informacijama FINA-e za 2013. godinu, ukupne su investicije u novu dugotrajnu imovinu poduzetnika iznosile 37,49 milijardi kuna. Analizom je također vidljiva i prosječna vrijednost ulaganja malih i srednjih poduzeća: Mali poduzetnici: njih 99.573 investirali su 12,56 milijardi kuna ili 126,1 tisuću kuna po poduzetniku Srednji poduzetnici: njih 1.268 investirali su 4,89 milijardi kuna ili 3,86 milijuna kuna po poduzetniku Ukupno mali i srednji: njih 100.841 investirali su 17,45 milijardi kuna ili 173,1 tisuću kuna po poduzetniku Nastavno na navedene informacije te na iskustva susjednih zemalja u raspisivanju i provedbi natječaja (npr. Slovenija gdje je maksimalni iznos bio 250.000 EUR-a) smatramo da bi se minimalan iznos potpore trebao smanjiti, uzimajući u obzir navedene podatke, dok bi maksimalan iznos potpore mogao ostati 5 milijuna HRK. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
82 Scala d.o.o. 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Predlažemo da se u prihvatljive troškove uključe i troškovi za usluge projektiranja, konzultantske usluge u pripremi projekta, usluge izrade marketinške strategije, usluge izrade projektne prijave,a koji su nastali nakon 01.01.2014. godine jer se radi o tzv. općim troškovima koji su preduvjet za prijavu projekta. Primljeno na znanje U slučajevima kad nastaju nakon predaje projektne prijave, dio navedenih troškova može se smatrati prihvatljivim.
83 Apsolon 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod kriterija „Stvaranje novih neto radnih mjesta 3 godine po završetku projekta“ nije jasno dodjeljuju li se bodovi sukladno apsolutnom broju novih radnih mjesta ili u relativnoj vrijednosti (rast u odnosu na postojeći broj zaposlenih). Pokazatelj „Neto profitna marža“ može se računati na dva različita načina (kao neto dobit u odnosu na poslovne prihode ili kao neto dobit u odnosu na prihode od prodaje). Kako poslovni prihodi uključuju i ostale prihode, kod različitih poduzeća moguće su i veće varijacije. Tehnička pripremljenost projekta – nije jasno kako će se diferencirati bodovi po ovom kriteriju, s obzirom na to da je prilikom predaje prijave potrebno dostaviti Obrazac 5. Dokaze vezane uz gradnju. Odnosno, znači li to da svi projekti koji ostvare uvjete za prijavu mogu računati na svih 5 bodova temeljem ovog kriterija? Dodatno, prilaže li se i nacrt dokumentacije za nadmetanje uz samu prijavu i boduje li se dodatno, u smislu tehničke pripremljenosti projekta? U kriterijima nije dovoljno jasno navedeno prikazuju li se financijski pokazatelji (IRR, NSV…) i učinci samo na razini projekta koji se prijavljuje ili na razini poslovanja cijele tvrtke? Smatramo i da maksimalan broj bodova koji se dodjeljuje na osnovi marketinške strategije treba smanjiti s 10 na 5 jer kvalitetna razrada marketinške strategije ne znači nužno i veću kvalitetu projekta. Predlažemo jasniju formulaciju kriterija kao i objavljivanje točnije i transparentnije metodologije koja će se koristiti pri evaluaciji projektnih prijava te precizno navođenje dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
84 Apsolon 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA „Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od 3 godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj županiji smatraju se dijelom istog projekta ulaganja, te, sukladno Programu potpora, ne mogu biti financirana iz ovog poziva.“ Iz navedene formulacije dalo bi se zaključiti da poduzetnik koji ostvari pravo na bilo koju regionalnu potporu ne može dobiti drugu regionalnu potporu sljedeće 3 godine? Na koji način prijavitelj dokazuje da dvije različite investicije nisu dio istog projekta ulaganja (čak niti na razini grupe) koji se provode u vremenski različitim fazama? Ili, odnosi li se ova formulacija isključivo na velike investicijske projekte (veće od 50 mil eura) te na prevenciju umjetnog rascjepkavanja velikih projekta? Kako bi se smanjila mogućnost netočnog tumačenja Uputa za prijavitelje, predlažemo da se jasnije definira na što se točno odnosi navedena formulacija te da se navede konkretan primjer. Primljeno na znanje Sukladno Uredbi 651/2014, sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora, odnosi se na ulaganja u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku. Isto se odnosi na lokaciju ulaganja.
85 Apsolon 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? 24) Udio od 15% kapitala u pasivi - ovim kriterijem se diskvalificiraju nova i mala poduzeća koja su na početku investicijskog ciklusa i koja imaju višu stopu zaduženosti zbog potrebe za vanjskim izvorima financiranja investicija. Kako bi se novim/malim poduzetnicima omogućio daljnji rast i razvoj predlažemo da se razmotri ukidanje ovog kriterija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Apsolon 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Uzevši u obzir činjenicu da razdoblje prihvatljivosti izdataka seže od 1.1.2014. (sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.), predlažemo da izdaci za savjetodavne troškove pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj budu uključeni u prihvatljive izdatke pod uvjetom da su nastali nakon 1.1.2014. Na taj način će se doprinijeti povećanju kvalitete projektnih prijava. Primljeno na znanje Uvažavajući zahtjev za poticajnim učinkom potpore, kojem odgovara zahtjev da prijava mora biti podnesena prije početka projekta, troškovi nastali prije dana podnošenja zahtjeva nisu prihvatljivi.
87 HGK 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Pod točkom 8) Misli li se u kontekstu brodogradnje, i na malu brodogradnju? Ukoliko da, smatramo da bi malu brodogradnju trebalo uključiti u prihvatljive prijavitelje. Pod točkom 25) Smatramo da je ova odredba preoštra te predlažemo da se prag od 15 dana u blokadi povisi na minimalno 20 radnih dana, kao što je to u natječaju „Primjena ICT tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Pod točkom 26) Držimo da je ovaj kriterij prezahtjevan za poslovne subjekte, obveznike poreza na dohodak, jer dobar broj njih nema vrijednost dugotrajne imovine koja bi odgovarala minimalnom iznosu ulaganja. Primljeno na znanje Sektor brodogradnje ne uključuje malu brodogradnju kako je definirano u Okviru državne potpore vezan uz brodogradnju, (2011/C 364/06) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EN:PDF; Komunikacija Komisije produženje primjene Okvira za državne potpore u brodogradnji (2013/C 357/01). Komentari na uvjete pod točkama 25) i 26) su primljeni na znanje.
88 HGK 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA Kriterij "Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj županiji smatraju se dijelom istog projekta ulaganja te, sukladno Programu potpora, ne mogu biti financirana iz ovog Poziva." nije dovoljno objašnjen, nejasno je zašto se kao kriterij uzima razina županije. Primljeno na znanje Sukladno Uredbi 651/2014, sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora, odnosi se na ulaganja u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku. Isto se odnosi na lokaciju ulaganja.
89 HGK 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE Dosadašnje iskustvo na nekim natječajima (ICT, poduzetnički impuls) ukazuje na nužno propitivanje učinkovitosti provedbe stalno otvorenog poziva. Ugovorno tijelo će u prvim danima biti zatrpano izuzetno velikim brojem prijava, vjerojatno upitne administrativne i kvalitativne prihvatljivosti, a sve isključivo zbog namjere da čim prije predaju prijavu. Ovim se smanjuje kapacitet ugovornog tijela da udovolji postavljenom roku za donošenje odluke radi velikog broja zahtjeva koje treba obraditi. Netransparentan je i način donošenja odluke u kojem trenutku se rangiraju zahtjevi po kvalitativnim kriterijima. Nadalje, prijavitelji se izlažu troškovima pripreme projekata bez informacije ima li u trenutku prijave dovoljno sredstava i dalje na raspolaganju itd. Poziv se umjesto ovoga može postaviti na način kao što je to organizirano kod većine natječaja npr. u programu “Obzor 2020” – periodičnim rokovima za predaju prijava, npr. kvartalno ili polugodišnje ili već prema potrebi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
90 HGK 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA Nastavno na kriterij "U slučaju povlačenja prijave radi pogreške prijavitelja, a nakon donošenja Odluke o financiranju, MINPO može od prijavitelja zatražiti povrat sredstava uloženih u procjenu i obradu projektne prijave." postavlja se pitanje koliko vrijedi procjena te je li ju moguće naplatiti s obzirom da za prijavitelja to nije naplativ posao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
91 HGK 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.3 PRIGOVORI "5.3 PRIGOVORI Komisija odlučuje o prigovoru u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja prigovora, o čemu prijavitelje obavještava pisanim putem. Odluka čelnika Upravljačkog tijela kojom je odlučeno o prigovoru je konačna." - Obzirom da se kao razlozi za prigovor taksativno navode povrede određenih načela koje su ustavne kategorije te su kao takve podložne kaznenom progonu, potrebno je jasno navesti i informirati prijavitelje da nakon odluke Upravljačkog tijela o prigovoru mogu rješenje potražiti sudskim putem ukoliko su nezadovoljni predmetnom odlukom odnosno smatraju da su tijekom postupka dodjele sredstava povrijeđena spomenuta načela, tj. počinjena kaznena djela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
92 HGK 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.3 PROVJERE UPRAVLJANJA PROJEKTOM "Korisnici će biti upoznati s postupcima provjere upravljanja projektom prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Standardni obrasci koje je potrebno podnijeti HAMAG-BICRO-u i/ili MINPO nalazit će se u privitku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava." - Postupci moraju biti jasno navedeni u natječajnoj dokumentaciji. Isti se ne mogu definirati naknadno. Primljeno na znanje Svi relevantni obrasci i privici biti će uključeni u natječajnu dokumentaciju po objavi Poziva.
93 Dubrovačko-neretvanska županija 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.1 PRIHVATLJIVOST PROJEKTA Ukoliko je to u skladu s prihvaćenom regulativom, a osobito s Uredom Komisije br. 651/2014 (Uredba o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. I 108. Ugovora), potrebno je omogućiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima prijavu troškova nastalih kao nužne aktivnosti, odnosno predradnje projektu (troškovi izrade poslovne i tehničke dokumentacije, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka itd.) te tome prilagoditi i promijeniti uvjet „provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO“. Primljeno na znanje Navedeni zahtjevi već su ugrađeni u tekst Uputa, vodeći računa o poštovanju zahtjeva za poticajnim karakterom potpore, kojem odgovara zahtjev da prijava mora biti podnesena prije početka projekta.
94 Dubrovačko-neretvanska županija 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Obzirom na to da je relativni udio kapitala u pasivi malih poduzeća gotovo dvostruko manji od istog udjela kod velikih poduzeća, a putem ovog oblika potpore (povećanje vrijednosti imovine bez zaduživanja) problem nedovoljne kapitaliziranosti malih poduzeća je moguće riješiti, te obzirom na to da je mali relativni udio kapitala u pasivi malih poduzeća jedno od njegovih temeljnih obilježja, predlažemo smanjenje granice minimalnog udjela kapitala u pasivi s 15 na 10%. Dodatno, treba pojasniti radi li se o kapitalu s rezervama. S obzirom na negativan trend ulaganja u dugotrajnu imovinu u razdoblju 2007.-2012. što je posljedica makroekonomskog okruženja, otežanog financiranja SME sektora i dugotrajne gospodarske krize, predlažemo ublažavanje kriterija „vrijednost dugotrajne imovine prema nabavnoj vrijednosti u fiskalnoj godini koja predhodi godini predaje projektne prijave mora biti minimalno jednaka ukupnoj vrijednosti projekta“. Ukoliko je to u skladu s prihvaćenom regulativom, a osobito s Uredom Komisije br. 651/2014 (Uredba o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. I 108. Ugovora), potrebno je omogućiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima prijavu troškova nastalih kao nužne aktivnosti, odnosno predradnje projektu (troškovi izrade poslovne i tehničke dokumentacije, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka itd.) te tome prilagoditi i promijeniti uvjet „provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO“. Primljeno na znanje Pojam "kapital" kako je navedeno u točki 24) se odnosi na poziciju AOP 062 "kapital i rezerve" u GFI-POD.
95 Dubrovačko-neretvanska županija 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Predviđena najniža vrijednost potpore od 500 tisuća odnosno 1,5 milijuna kn nisu prilagođene strukturi sektora malog gospodarstva u Hrvatskoj. Naime, najveći udio u ovom sektoru pripada mikro i malim poduzetnicima; s obzirom da intenzitet potpore iznosi 45% za mikro i male poduzetnike, te su preostali dio ulaganja obvezni osigurati poduzetnici, velik broj ih se na ovaj natječaj neće moći prijaviti ukoliko se najniža predviđena vrijednost potpore ne snizi u značajnom postotku, najmanje 50% u oba slučaja. S tim u vezi, potrebno je što skorije raspisati grant shemu po de minimisu za financiranje projekata mikro i malih poduzeća s udjelom financiranja od 85% što će na najbolji mogući način podržati ciljeve i ovog natječaja. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
96 VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Kako bi zainteresirani poduzetnici bili u stanju realizirati željene investicije u opremu, potrebno je smanjiti najnižu vrijednost potpore po projektu na 250.000 HRK i omogućiti većem broju malih i srednjih poduzetnika da se prijave na natječaj. Jer prema postojećoj situaciji, mali poduzetnik bi trebao realizirati investiciju od minimlano 1.111.111 HRK što je za mnoge velik zalogaj. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
97 Bitoraj Aktivnosti, Ostali neprihvatljivi troškovi: Imamo registriranu zadrugu u Gorskom kotaru preko koje bismo pokrenuli proizvodnju autohtonih drvenih kuća za što bismo koristili EU bespovratna sredstva. Međutim pošto se radi o početnoj proizvodnji smatramo da bi trebalo ipak u takvim slučajevima prepoznati troškove zaposlenika direktora barem na godinu dana dok se cijeli pogon ne pokrene. Pitanje je kako nekoga pronaći da od početka radi volonterski posebno ako bi taj direktor došao izvana živjeti i raditi u Gorski kotar. Primljeno na znanje Plaće zaposlenika nisu, no usluga upravljanja projektom prihvatljiv je trošak. Konkretnije, ukoliko angažirate vanjskog voditelja projekta, trošak njegovog angažmana moguće je prikazati kao prihvatljiv.Sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014 - 2020., za unapređenje međusobne povezanosti MSP-ova u svrhu poboljšanja tržišnog položaja potpora će biti pružena u okviru pristupa klasterima.
98 EU_PROJEKTI 5 POSTUPAK DODJELE BESPOVRATIH SREDSTAVA , 5.3 PRIGOVORI Prijavitelju koji nije prošao fazu ocjene projektne prijave potrebno je ostaviti vremena za traženje detaljnije tablice bodovanja kako bi mogao projeriti po kojim je kriterijima gubio bodove. Može se dogoditi da je pogreškom izgubio bodove na nekom fiksnom pokazatelju, a zbog kratkih rokova ne može istovremeno tražiti uvid u stanje bodova i izjaviti prigovor. Primljeno na znanje Svi rokovi popisani u Uputama za prijavitelje su u skladu s procedurama opisanim u Zajedničkim nacionalnim pravilima.
99 EU_PROJEKTI 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 1.1 Omjer troškova i rezultata je zadovoljavajući - Potrebno je precizno definirati što to znači jer se ovako evaluatorima ostavlja prostor za subjektivno tumačenje kriterija. Predloženim proračunom izražena je jasna i realna specifikacija troškova - znači li to da će svaki prijavitelj koji izradi kvalitetan proračun za svoj projekt dobiti 5 bodova. Na temelju čega će evaluatori procjenjivati je li proračun određenog prijavitelja realan, odnosno treba li mu neki komad opreme ili ne? U ovom poglavlju uopće nisu uzeti u obzir drugi pokazatelji koje ste prethodno naveli u UzP kao što su npr. povećanje prihoda, povećanje izvoza i sl., a potrebno ih je uključiti jer se njima također postižu ciljevi ove grant sheme. 2.2 Komercijalna održivost projekta - Smatramo da bi bilo dobro u potpunosti ukloniti marketinšku strategiju ili umanjiti broj bodova u korist drugih pokazatelja projekta. 3.2. Financijski kapacitet prijavitelja - 3.2.2. kao što je u nekim branšama neto profitna marža niska, u drugima ona ne smije biti previsoka jer kupce automatski navodi da traže smanjenje prodajne cijene. Potrebo je smanjiti postotke. Dizajn i zrelost projekta - Ove je kriterije potrebno preciznije definirati ili pronaći evaluatore koji su u potpunosti educirani o svim djelatnostima prijavitelja koji se prijavljuju na ovaj natječaj, što neće biti izvedivo. Proces logičkog pristupa fazi identifikacije je potrebno kvalitetnije defiirati i stupnjevati bodovanje kako bi se smanjila mogućnost subjektivnog ocjenjivanja, posebice zbog velikog broja bodova koji nosi ovaj podkriterij. Napomena, zaboravili ste numerirati ovaj kriterij u tablici. Kao što smo već naveli, predlažemo da se ukupni bodovni prag snizi na 65 bodova. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
100 EU_PROJEKTI 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.3 ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNE PRIJAVE Predlažemo da se prilikom prijava postupi na način koji koristi EK u programima Unije, to jest da se jednu godinu podijeli u nekoliko razdoblja unutar kojih će se moći vršiti prijava te da se limitira mogućnost slanja prijava po razdobljima. Tako ćete dobiti ravnomjerniju disperziju prijava, bit ćete u mogućnosti provesti prostupak ocjene projektnih prijava predviđenom roku te neće biti iznenađenja s obustavama prijava. Vjerujemo da je ovo pitanje potrebno uzeti u obzir jer se raid o vrlo ozbiljnim projektima za koje je potrebna temeljita priprema i ne bi bilo dobro da prijavitelj dan prije prijave sazna da ste obustavili proces prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
101 EU_PROJEKTI Aktivnosti, Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti Potrebno je razmotriti postoji li ili ne prepreka u legislativi koja brani da se ograničeni iznos namijeni trošku pripreme projekta (npr. do 10.000 eura neto). Programi koji se odnose na ruralni razvoj poznaju ovu mogućnost i redovito ju koriste za pripremu dokumentaciju koja je znatno jednostavnija od ove. Također, potrebno je preciznije definirati sintagmu "izrada natječajne i povedbene dokumentacije". Primljeno na znanje Sukladno članku 6. Uredbe 651/2014 kako bi se osigurao poticajni efekt potpore, da bi trošak bio prihvatljiv, mora nastati nakon predaje projektne prijave. Usluge izrade natječajne i provedbene dokumentacije mogu sadržavati pripremu natječajne dokumentacije za provedbu javne nabave, izradu izvedbene dokumentacije, i sl.
102 EU_PROJEKTI 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? 24) Smatramo da je uvjet za 15%-tnim udjelom kapitala u pasivi previsok, međutim ne zagovaramo njegovo instantno smanjenje, već predlažemo da se razmotri je li ga potrebno mijenjati nakon što MINPO zaprimi prvi val prijava. Naime, ovaj će uvjet isključiti niz prijavitelja, a što možda nije oportuno s obzirom na ukupni iznos koji je na raspolaganju u grant shemi. 26) Obrte se ne bi smjelo diskriminirati u odnosu na trgovačka društva u dijelu kriterija koji se odnosi na vrijednost projekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 gorkas 1 OPĆE ODREDBE, 1.5 FINANCIJSKA ALOKACIJA Na prvi pogled ima puno prednosti razdvajanje javnih poziva na onaj koji dopušta građevinske aktivnosti od onoga koji ih ne dopušta. Ipak predlažemo jedan javni poziv zato što •••brine nas što će se desiti ako se npr. puno prije potroše sredstva u pozivu u kojem se samo ulaže u opremu ili obrnuto? Zasebnom alokacijom se prejudicira koliko izgradnje objekata je potrebno za realizaciju ciljeva operativnog programa zbog kojih su oba poziva raspisana, a trebalo bi poduzetnicima prepustiti odluku žele li koristiti postojeće objekte ili graditi nove •••su dovoljno komplicirani već takvi kakvi jesu, dodavanje još par uvjeta tipa „za projekte koji uključuju aktivnosti izgradnje... minimalna potpora iznosi... „ neće previše štetiti čitljivosti jednog javnog poziva ••• u slučaju bilo kakvih promjena bit će potrebno održavati dva javna poziva, bitno se komplicira praćenje ••• trebalo nam je dva tjedna da shvatimo da postoji jedan kriterj ocjenjivanja koji je različit u ova dva poziva, tko zna što smo još propustili Primljeno na znanje primljeno na znanje
104 gorkas 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Pohvaljujemo pomake prema dolje u minimalnim vrijednostima prihvatljivih projekata u odnosu na neke prethodne natječaje, nama se čine sasvim OK. Postoje li bolji iznosi možemo jako dugo raspravljati, ali pokazat će jedino praksa. Ono što nas brine jest da ako praksa pokaže da bi bilo bolje da iznosi budu manji ili veći – kako će nadležno tijelo promijeniti te iznose ako se danas natječaj raspisuje za ovako puno godina? Ako se za 18 mjeseci pokaže da iznose treba mijenjati, hoće li oni koji danas ne mogu sudjelovati biti u neravnopravnom položaju u odnosu na one koji će za 18 mjeseci moći? Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
105 gorkas 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Predlažemo da svi projekti budu ocjenjivani na isti način od strane neovisnih procjenitelja, da detaljan pravilnik o ocjenjivanju bude javno objavljen te da se svaki korak u obradi prijava javno objavljuje. Ispričavamo se na stilu, ali malo neozbiljno djeluje da će 147 milijuna eura javnog novca biti podijeljeno „malo ovako, malo onako“ (malo ćemo sami u odboru, a kad budemo htjeli pozvat ćemo i neovisne procjenitelje, već kako budemo mislili da treba). Zašto poduzetnik mora prolaziti kroz proces javne nabave za nešto što vrijedi 500.000 kuna i za što će dati 55% ili 65% svog novca, a nekoliko ljudi koji svakog dana sjede i rade u istoj organizaciji će u zatvorenom krugu, kroz razdoblje od šest godina, vjerojatno bez neovisnih procjenitelja, podijeliti 147 milijuna eura kroz procese koji nisu javno objavljeni? Zaista ne sumnjamo u namjere niti moralne kvalitete tih ljudi, ali proces ne može biti ovako definiran. Neovisno o transparentnosti procesa, MINPO nije banka i ne razumijemo zašto bi uopće imao zaposlenike koji imaju kompetencije procjenjivati rizike i isplativost projekata, koja relevantna iskustva su u MINPO do sada stekli za npr. projekt u kojem se dodjeljuje 15 milijuna kuna potpore? Ocjenjivanje projekata bez neovisnih procjenitelja bi s aspekta kompetencija bilo prihvatljivo jedino ako bi npr. preduvjet prijavi bilo posjedovanje obvezujućeg pisma namjere banke da će pratiti projekt, čime bi teret procjene rizika zapravo bio prebačen na banku. U tom slučaju bi nam bilo prihvatljivo da ostale kriterije provjeri samo MINPO, ali i dalje kroz unaprijed jasno definirana pravila koja su stalno jednaka, u cijelosti objavljena i omogućuju uvid javnosti u proces odabira. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Procjena projektnih prijava provodi se u skladu s metodologijom koja je propisana i javno objavljena u Pozivu na dostavu projektnih prijava. Napominjemo da pravila propisana Uputama za prijavitelje i ostalim relevantnim dokumentima objavljenim po Pozivu na dostavu projektnih prijava vrijede jednako za sve prijavitelje te da se maksimalno i bezrezervno poštuje načelo jednakog tretmana.
106 gorkas 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Ne razumijemo zašto je prihvatljiv prijavitelj j.d.o.o. s 10 kuna osnivačkog kapitala i jednom isplaćenom plaćom ukupnog troška manjeg od 4.000 kuna, a obrtnik dohodaš mora poslovati godinu dana i imati primitke veće od projekta i dugotrajnu imovinu veću od projekta? Ako se u uvjetima prihvatljivosti ide u odnos veličine projekta i dosadašnjeg poslovanja onda taj uvjet ne bi trebao razlikovati poduzetnike po pravnoj formi poslovanja. Ne vidimo potrebe za tim uvjetovanjem u dijelu prihvatljivosti, ima dovoljno prostora u ocjenjivanju da se utvrdi ima li poduzetnik kapacitet za provedbu projekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 gorkas 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Predlažemo da se kriterij „sačuvana radna mjesta“ potpuno izbaci. Djeluje kontradiktorno izbacivati iz prihvatljivih prijavitelja poduzetnike u teškoćama, a dopuštati prijavu projekta za očuvanje radnih mjesta onome tko na tržištu nije sposoban zaraditi dovoljno da financira ulaganja u obnovu tehnologije potrebne da ih očuva. Čini nam se da je osnovna namjera javnog poziva financiranje projekata za „nove poduzetničke pothvate koji će rezultirati rastom BDP“, a ne „rješavanje problema u postojećem poslovanju“ za što bi trebale postojati druge mjere. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
108 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Trebalo bi bolje definirati točku 1) za djelatnosti povezane sa izvozom...da ne bude zabune kod prijavitelja. Također u točki 23) trebalo bi smanjiti udio kapitala u pasivi makar na 10% jer mislimo da je 15% restriktivan kriterij (naime kod pola naših potencijalnih prijavitelja taj iznos je ispod 15% a sve tvrtke su zdrave i dobro posluju.). Ista stvar je sa točkom 25) za obrtnike gdje je kriterij da vrijednost dugotrajne imovine bude jednaka ili veća vrijednosti projekta. To je također restriktivan kriterij i trebalo bi ga smanjiti na 25%. Naime ima slučajeva kad su obrtnici u najmu i dobro posluju te žele izgraditi vlastiti objekt. Pošto su u najmu nemaju osim strojeva veliku vrijednost imovine i moguće je da zbog ovog kriterija budu onemogućeni u izgradnji vlastitog objekta.. Primljeno na znanje Pojam "potpora djelatnostima povezanima sa izvozom u treće zemlje ili države članice" definiran je u poglavlju Pojmovnik. Komentari koji se odnose na udio kapitala i poduzetnike koji posluju sukladno zakonu na dohodak su primljeni na znanje.
109 CTR-RAZVOJNA AGENCIJA BPŽ d.o.o. 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje Mišljenja smo da je iznos potpore od min 500.000 malo previsok jer za taj iznos potrebno je ulaganje od min. 1.100.000 kn. (bez PDV-a). Svakako treba staviti donju granicu ali po nama između 100.000- 250.000 kn. Primljeno na znanje Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Napominjemo da se regionalna potpora iz ovog poziva može dati isključivo za „početno ulaganje“ – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
110 HOK 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kvalitativna procjena Mislimo da bi u Odbor za odabir projekta trebalo uključiti predstavnika HOK-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
111 HOK Aktivnosti, Sudjelovanje na sajmovima Držimo da bi transport izložbenih primjeraka morao bi biti prihvatljiv trošak, budući da predstavlja izravno vezani, odnosno nužni trošak izlaganja na sajmovima. Primljeno na znanje Samostalni troškovi transporta izložaka nisu navedeni kao prihvatljiv trošak u Uredbi 651/2014.
112 HOK 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Iz upute nije sasvim jasno da li se za prihvatljivog korisnika uzima i obrtnik koji je uspješno prošao odnosno sklopio nagodbu pred stečaja? Trebalo bi jasno odgovoriti na ovo pitanje. Kako se porezno takvi subjekti smatraju da nemaju duga ako uredno podmiruju obveze iz potpisane nagodbe, to predlažemo da ih se i za projekte smatra prihvatljivim prijaviteljima. U uputama bi trebalo jasno navesti da uvjet najmanje jednog zaposlenog ispunjavaju obrtnici koji su u svom obrtu samozaposleni. Naime, ako se navede da se ne mogu prijaviti poduzetnici i obrtnici koji nemaju niti jednog zaposlenog, u formalnoj administrativnoj provjeri uvjeta može se dogoditi da se zaključi da uvjet nije ispunjen jer nema priloženog ugovora o radu, što obrtnik sam sa sobom ne može niti sklopiti, a ipak je u svom obrtu zaposlen i temeljem obrta osiguran na sva obvezna osiguranja. Za obrtnike je upitno kako će se prosuđivati uvjet o najmanje 15% udjela kapitala u pasivi jer obrtnici najčešće nemaju aktivu i pasivu, osim onih koji plaćaju porez na dobit. Smatramo i da uvjet prema kojem vrijednost dugotrajne imovine mora iznositi najmanje koliko i ukupna vrijednost projekta nije poticajan jer bi to značilo da već mora imati u imovini obrta najmanje 1.500.000,00 kn imovine što je uvjet koji izrazito ograničavajući, a ukoliko se odnosi samo na obrtnike tada je i diskriminirajući u odnosu na trgovačka društva. Predlažemo da se takav uvjet vrijednosti imovine ne propisuje. Primljeno na znanje Prijavitelji koji imaju sklopljenu nagodbu, po kojoj redovno i uredno podmiruju obveze, tj. nemaju duge prema odredbama nagodbe, smatraju se da nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaju ili likvidacije. Nadalje, točka 2.2, stavak 22) navodi da prijavitelji moraju imati minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi danu predaje projektne prijave. Dokaz vezan uz uvjet 22) provjeravat će se iz JOPPD obrasca. Obrtnik koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 22) i 23) mora ispuniti uvjete pod točkom 25). Iz navedenog proizlazi da se kod obrtnika koji su u sustavu poreza na dohodak neće procjenjivati udio kapitala u pasivi. Komentari vezani uz vrijednost dugotrajne imovine su primljeni na znanje.
113 HOK 1 OPĆE ODREDBE, 1.5 FINANCIJSKA ALOKACIJA Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras je na tiskovnoj konferenciji prilikom predstavljanja prvog poziva za privlačenje bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu spomenuo da očekuje da će svih 147 milijuna eura poticaja biti dodijeljeno već u 2015. Budući da su sredstva planirana za perspektivu 2015.-2020., nejasno je što će biti projektima iza 2015. godine. Ako se sredstva zaista utroše u 2015., ovo bi bilo diskriminatorno prema budućim projektima i budućim poduzetnicima koji još nisu počeli poslovnu djelatnost. Stoga predlažemo planirati dinamiku utroška sredstava po godinama za cijelo razdoblje 2015.-2020., pri čemu se veći iznosi mogu planirati u prvim godinama, a zatim manji, uz mogućnost da se eventualno neiskorištena sredstva prenose u naredne godine. Primljeno na znanje primljeno na znanje
114 HOK 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA Držimo da bi u tekst cilja poziva trebao istaknuti i obrtništvo, zbog posebnosti poslovanja u obrtu i radi bolje prepoznatljivosti za obrtnike kako bi bilo jasno i nedvosmisleno da je poziv namijenjen i njima. Iako pojam malog i srednjeg poduzetništva obuhvaća kategoriju obrta, iz samog poziva to bi trebalo biti jasno vidljivo bez potrebe da se obrtnik upušta u istraživanje obuhvata pojmova. Obrtništvo u RH ima višestoljetnu tradiciju i nezamjenjivu ulogu u gospodarstvu, obrtnici su kroz stoljeća izražavali stručnost, kreativnost i inovativnost pri stvaranju svojih proizvoda ili pružanju usluga. U 19. st. obrtništvom su čuvane tradicionalne vrijednosti narodnog obrta, ali i stvarale nove estetičke kulture građanskog sloja i umjetnosti. U nastavku prijedlog naziva (uz korištenje kroz cijeli tekst): Cilj: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Primljeno na znanje primljeno na znanje
115 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Smatram da kriterij neto profitne marže nije dobro definiran, zato jer se po prirodi poslovanja, u različitim djelatnostima ostvaruju različite neto profitne marže. Na ovaj su način izvrsni u niskoprofitabilnim djelatnostima hendikepirani u odnosu na prosječne ili ispodprosječne u visokoprofitabilnim djelatnostima. Predlažem stoga da se za ocjenjivanje kriterija profitabilnosti koristi odnos neto profitne marže prijavitelja u odnosu na prosječnu neto profitnu maržu poduzetnika u njegovoj temeljnoj djelatnosti po NKD-u. I naravno da se objavi službena lista temeljem predanih financijskih izvješća iz FINA-inog RGFI (ili drugog izvora) koja će se koristiti kao referentna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
116 Valzor d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? U točki 5) trebalo bi detaljnije objasniti što se smatra djelatnošću prerade poljoprivrednih proizvoda. Npr. u prehrambenoj industriji i tekstilnoj industriji. Prehrambena i tekstilna industrija prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ne spadaju u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, nego u područje C Prerađivačka industrija, zajedno s ostalim proizvodnim djelatnostima. Izuzetno je bitno da potencijalni prijavitelji razumiju ima li njihova djelatnost pravo prijave na ovaj natječaj. U točki 24) riječi "udio kapitala u pasivi" trebalo bi zamijeniti s "udio kapitala i rezervi u pasivi" (pozicija u GFI-POD tj. godišnjem financijskom izvještaju AOP 062 naziva se "kapital i rezerve"). Slažem se s uvjetom da udio kapitala i rezervi treba biti 15%, smatram da uvjet nije previše restriktivan, jer je uobičajeni zahtjev poslovnih banaka da vlastito učešće poduzetnika bude minimalno 20%. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 dražen 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE nama kao mikropoduzetnicima nejasno je što ste u natječaj stavili studiju izvodljivosti i marketinšku strategiju izgleda da za prijavu moramo uzimati usluge raznih agencija zašto se za natječaj nije uzimao obrazac natječaj minpo 2013-2014 kad čete prestati mijenjati pravila natječaja samo uvodite nove stvari -komplicirate to je posebno bitno za male-mikro poduzetnike koji nemaju dodatno osoblje koje bi se bavilo samo natječajima i dokumentacijom Primljeno na znanje Primjeno na znanje
118 dražen 1.6 VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA , D) Potpore za usavršavanje zašto je najniža potpora 500 tisuća kuna ima nas poduzetnika koji raspolažu sa manjim kapaciteom aktivnosti mislim na mikro njima bi se minimum morao smanjti na 250-300 tisuća mi mali poduzetnici radimo sigurno-nama je sigurnost vitalno bitna ne zaliječemo se sa velikim iznosima jer su nam obrtna sredstva limitirana a Krediti????? (zaziremo od njih) Primljeno na znanje Potpore su namijenjene inicijalnim/početnim ulaganjima. Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. Za poduzetnike sa manjim projektima planiraju su druge mjere potpora.
119 dražen 1 OPĆE ODREDBE, 1.3 PREDMET, NAMJENA I CILJ POZIVA Nejasno je dali se može konkurirati istovremeno za izgradnju objekta i isto opremanje opremom po ovom primjeru natječaja ili oizgradnja objekta ili samo oprema Primljeno na znanje U okviru poziva IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU dodijeljivat će se potpora onim projektima koji sadrže i građevinskku komponentu i nabavu opreme dok će se u okviru poziva ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU poticati oni projekti koji ne uključuju gradnju.
120 Drvna industrija Novoselec d.o.o. 1 OPĆE ODREDBE, 1.4 POKAZATELJI Rast dodane vrijednosti i rast produktivne zaposlenosti su neosporno bitni ekonomski ciljevi. Međutim, također je važno zamjenom zastarjelih tehnologija novim, održati postojeću zaposlenost. Nove tehnologije omogućavaju višu kvaliteta proizvoda, produktivnost, ekonomičnost...jednom riječju konkurentnost. Ali to nužno ne dovodi do povećanja neto zaposlenosti niti troškova rada kao komponente dodane vrijednosti. To može značiti da će se kroz novo investiranje spriječiti, inače neminovno, zatvaranje proizvodnje zbog slabe konkurentnosti i posljedično, otpuštanje postojećih zaposlenika. Naša tvornica već nekoliko godina ne otpušta iskusne i vješte ljude, iako bi to bilo kratkoročno gledano ekonomski opravdano, računajući upravo na skora nova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i njihov angažman na novim tehnologijama. Dakle, izbor je novo ulaganje i vjerojatno nešto manji rast broja zaposlenih i dodane vrijednosti po zaposlenom ili zatvaranje proizvodnje i otpuštanje zaposlenih. Molim da uvažite ove činjenice i u tom pogledu unaprijedite ovaj zaista izvrstan, hvalevrijedan program. Primljeno na znanje Nejasno je na koji se poziv ovaj komentar odnosi. U okviru ovog poziva neće se vrednovati samo novostvorena radna mjesta, već i ona sačuvana kao rezultat provedbe projekta.
121 Igor P 3 UVJETI ZA PROJEKTE, 3.3 PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA Što se smatra početnim ulaganjem? tj. koja je definicija se prihvaća? Što se podrazumijeva pod "na razini grupe"? Naime u članku 1.7 navedeno je da se potpore dodijeljene temeljem Programa mogu zbrajati. Koja je onda smisao zbrajanja ako u ovom članku oni ne mogu biti financirani. Konkretnije pitanje, ako je poduzetnik prima potporu (bespovratna sredstva) iz programa IPA (Potpora jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva) da li to znači da nemože tražiti potporu iz ovog Programa za izgradnju i opremanje poslovnih jedinica? Primljeno na znanje Početno ulaganje definirano je u Pojmovniku.
122 Ulysse Nardin 1.4 POKAZATELJI, Pokazatelji učinka Mišljenja sam da bi trebalo dodati kao pokazatelj učinka i dobit. Naime, pokazatelj rast ukupnih prihoda sam za sebe ne mora prikazati stvarno stanje ako nije u usporedbi s rashodima. Što ako ukupni prihodi rastu 3%, a ukupni rashodi rastu 10% i poduzeće na kraju godine posluje negativno? Stoga bi trebali dodati i pokazatelj "dobit" jer on pokazuje na kraju pravi učinak. Sačuvana radna mjesta / neto otvorena radna mjesta moraju se promatrati samo temeljem sati rada, ne na kraju razdoblja jer to ne prikazuje realno stanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Radna mjesta definirana su sukladno Uredbi 651/2014.
123 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 1.1. - koji je indikator zadovoljavajućih predloženih troškova i očekivanih rezultata? Koja će se vrijednost ocjenjivati? Traženi pokazatelji poput povećanja prihoda i izvoza (postotno ili apsolutno); povećanje dodane vrijednosti po zaposlenom; IRR projekta; itd? Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
124 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 1.2. Stvaranje novih neto radnih mjesta - nosi previše u odnosu na ostale pokazatelje. Rast produktivnosti, prihoda i izvoza zajedno ne predstavljaju takvu vrijednost u procjeni, a možda i jasnije pokazuju kvalitetu postojećih i otvorenih radnih mjesta od običnog pokazatelja broja novih radnih mjesta. Ovdje je potrebna raspodjela kako bi se kvaliteta projekta više vrednovala od kvantitete, te kako se bodovi ne bi ostvarivali pukim navođenjem planiranih novih radnih mjesta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 2.1. Pozitivan neto tijek kumuliranog ostvarenog novčanog toka - "trik" bodovi koje je sa ovim načinom ocjenjivanja lako izvesti da se osigura dobivanje navedenih 5 bodova. Kako nije predviđena analiza realnog prikaza ostvarenog novčanog toka, niti stupnjevanje bodova od 0 do 5 (već je postavljen binaran način - ili 0 ili 5), tako ovi bodovi postaju irelevantni te ih prijavitelj neće ostvariti samo greškom ili radi nepažnje. Smatram kako se ovom ocjenom ne osigurava odabir i nagrađivanje kvalitetnih projekata te bi trebalo uvesti stupnjevanje u dobivanju bodova, a pri čemu bi se prikazan novčani tijek procjenjivao i kvalitativno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prikazani novčani tijek procjenjivat će se i kvalitativno.
126 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 2.2. Kako ova stavka nosi sa sobom relativno puno bodova smaram kako je bitno što ranije objaviti pripadajući obrazac sa navedenim traženim osnovnim elementima Primljeno na znanje Primljeno na znanje
127 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 4. "Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta" - molim pojasniti jer nije vidljivo na što se ovdje točno misli, te dali se od strane procjenitelja očekuje točno definiran logički pristup. Nije vidljivo dali mogu biti prihvatljivi različiti logički pristupi. Također - ovo je jedino mjesto gdje je moguće kvalitativno procjenjivanje pripremljene projektne dokumentacija sa naglaskom na studiju izvodljivosti, a što ej u pozivu RC.2.1.10. propušteno. Primljeno na znanje Podkriterij „Proces logičkog pristupa fazi identifikacije i formulacije projekta" bit će dodatno pojašnjen u metodologiji postupka dodjele bespovratnih sredstava koja će biti objavljena kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava
128 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 4. "Vjerodostojno pripremljena i obrazložena analiza opcija" - prikazivanje opcija uobičajeno je u studijama predizvodljivosti u kojima se analiziraju alternative i opcije, te u analizi javnih projekata. Treba voditi računa kako je u projektima MSP sektora često teško jasno prikazati opciije iz više razloga - npr. konkretna industrija treba upravo jednu vrstu certifikata i opreme za podizanje konkurenosti i opstanka na tržištu, a zbog čega je teško i apsurdno izmišljati i prezentirati neke druge opcije i alternative koje u stvarnosti zapravo ne postoje. Procjenitelji bi trebali biti vrlo stručni i jasno upoznati sa ovim dijelom dokumenata i materijala kako bi mogli na odgovarajući način dodijeliti ispravnu ocjenu radi izbjegavanja nepotrebnog penaliziranja ili nagrađivanja prijavitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na savjetu vezanom za stručnost procjenitelja.
129 Arata Biz 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira 5.1. Kriteriji procjenitelja po ovom pitanju su do sada bili vrlo nestalni i rezličiti. Potrebno je ustaliti kriterije i ocjene te izbjeći dodjeljivanje bodova nerelevantnim argumentima (npr. promicanje jednakih vrijednosti zapošljavanjem žena u tekstilnoj industriji) Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Kriterij Horizontalna pitanja bit će raspisan u metodologiji dodjele bespovratnih sredstava te će se primjenjivati kod ocjenjivanja kao što se primjenivao i do sada.
130 Arata Biz 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Za razliku od RC.2.1.10. vidimo kako su neki obracsi izbačeni iz potrebne dokumentacije, što je dobar potez i rasterećivanje prijavitelja obrascima koji su replicirali isti sadržaj. No ono što je ovdje vidljivo je to da nedostaje tadašnja podjela Prijavnog obrasca na dio A i B - možemo li zaključiti kako će sada najveći dio podataka iz prijašnjeg obrasca B biti lociran u Studiji izvodljivosti? Ili će se i taj dio unositi elektronskim/online putem kao i Obrazac A ranije? Primljeno na znanje Popis obrazaca je naveden u Uputama za prijavitelje.
131 Arata Biz 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Kada se može očekivati objava obrazaca za pripremu cjelokupne projektne dokumentacije? Primljeno na znanje Obrasci će biti objavljeni prilikom objave Poziva na dostavu projektnih prijava.
132 Arata Biz Aktivnosti, Ulaganje u materijalnu imovinu Dali je kupovina kamiona povezanih samo uz proizvodnu djelatnost prijavitelja (konkretno kupovina kamiona za skupljanje, sortiranje i prijevoz drvne građe iz šuma do proizvodnog pogona) prihvatjlivo ulaganje u materijalnu imovinu? Ne radi se o autima, o kamionima za tuzemni ili međunarodni transport, već o vozilima sa jasnom industrijskom primjenom i funkcijom. Primljeno na znanje „sektor prijevoza” znači zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije, „sektor prijevoza” znači sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz; Ukoliko navedena vozila ne služe obavljanju prijevoza u navedene svrhe, mogu se smatrati prihvatljivima.
133 Arata Biz 1 OPĆE ODREDBE, 1.4 POKAZATELJI ezano uz važnost navedenih pokazatelja rezultata u kvalitativnoj procjeni projekta (poglavlje 5.1.) Vidljivo je kako navedeni pokazatelji nemaju dovoljnu zastupljenost u procjeni projekta, a predstavljaju glavni cilj i željene rezultate cijelog programa/poziva. Tako pokazatelj novih radnih mjesta odnosi svih 10 bodova u procjeni "1.2. Doprinosa indikatorima Operativnog programa", dok se drugi pokazatelji uopće ne procjenjuju (osimi možda, ako ćemo nagađati, u stavci "omjer predloženih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući"). Ovakvo nevrednovanje navedenih pokazatelja u procjeni projekta može dovestio do toga da će sredstva realizirati projekti koji ne postižu bitne pokazatelje poput: povećanja produktivnosti po zaposlenom, povećanja izvoza, povećanja prihoda itd, a čime se neće postići optimalni ciljevi i očekivani razultati ovog poziva. Ovo također dovodi do toga da prijavitelji ni ne trebaju raditi na postizanju željenih ciljeva jer im se njihovi loši indikatori neće nigdje vrednovati tj penalizirati, te će se i postavljati relativno niži očekivani rezultati kako ih se nakon 3 godine, a prilikom provjere od strane HAMAG-BICRO (poglavlje 7.3.) Primljeno na znanje primljeno na znanje
134 Modus Melior d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.4 PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PLAĆANJEM I NADOKNADOM SREDSTAVA Definiran je rok za podnošenje zahtjeva za nadoknadu sredstava, ali ne i za isplatu tih sredstava. To bi trebalo dodati. Primljeno na znanje Dodatni detalji vezani uz postupak nadoknade sredstava bit će uvedeni u tekst. Rok za isplatu sredstava biti će definiran ugovorom, a isti je u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13).
135 Modus Melior d.o.o. 7 ODREDBE VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKTA, 7.4 PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PLAĆANJEM I NADOKNADOM SREDSTAVA Uvjet za isplatu predujma je dostava garancije. O kakvoj se garanciji ovdje radi?; Izdaje li ju HAMAG-BICRO, ili se ona predaje u HAMAG-BICRO?; Ako ju izdaje HAMAG-BICRO, koji je postupak i rokovi za njeno dobivanje? Primljeno na znanje Uvjet za isplatu predujma dostava je bankovne garancije u vrijednosti traženog predujma. Navedeno se odnosi na dostavu HAMAG-BICRO-u bankovne garancije koja će glasiti na MINPO. Dodatni detalji vezani uz dostavu garancije biti će uvedeni u tekst.
136 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Bodovanje za kriterij 3.2.1 Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, je matematički neprecizno - koliko se bodova dobiva za prihode u visini 50,5% ukupne vrijednosti projekta? Primljeno na znanje Kod kriterija 3.2.1. Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta rezultat se zaokružuje na cijeli broj.
137 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod Provedbenih kapaciteta, u kojem se razdoblju gledaju financijski pokazatelji prijavitelja (kriterij 3.2)– zadnja godina prije prijave, prosjek tri godine prije prijave,… Primljeno na znanje Pokazatelji: neto profitna marža, koeficijent tekuće likvidnosti, koeficijent zaduženosti (Kriterij odabira: Financijski kapacitet prijavitelja, točke 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.) izračunavaju se za cjelokupno poslovanje prijavitelja kao prosjek tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine. Točka 3.2.1. Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta izračunavat će se na temelju podataka za fiskalnu godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave. Ukupna vrijednost predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.
138 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod Održivosti projekta, kriterij 2.2 Komercijalna održivost projekta traži se "Sveobuhvatna marketinška strategija s jasno definiranim osnovnim elementima". Kako se određuje što su osnovni elementi? Primljeno na znanje Minimalni sadržaj marketinške strategije bit će raspisan.
139 Modus Melior d.o.o. 5.1 FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA , Kriteriji odabira Kod Najbolje vrijednosti za novac koju projekt nudi, u kriteriju 1.2 je prevelik utjecaj radnih mjesta (50% od ukupnog broja bodova), a nema pokazatelja rezultata 3d11-Dodana vrijednost po djelatniku u MSP–ovima i 3d12-Udio izvoza MSP–ova u ukupnom izvozu robe koji proizlaze iz specifičnog cilja 3d1 na kojem se Poziv bazira; Pri tome treba imati u vidu i da nije svejedno otvara li se 5 radnih mjesta u firmi s 10, 50 ili 150 radnih mjesta, što manje firme može dovesti u nepovoljan položaj Primljeno na znanje Primljeno na znanje
140 Modus Melior d.o.o. 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, 4.1 CJELOVITOST PROJEKTNE PRIJAVE Ovjera od strane ovlaštenog sudskog tumača nije potrebna za svu dokumentaciju (recimo prijavni obrazac, studija izvodljivosti,..), nego samo za dokumente izdane od strane nadležnih tijela drugih država. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Možda se točka "24)poduzetnicima koji nemaju minimalni udio kapitala u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave;" može ublažiti, jer će time u 2015. godini biti znatno smanjen broj potencijalnih prijavitelja; moguće rješenje - "da se provede dokapitalizacija prijavitelja najmanje 6 mjeseci prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratne potpore" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? "22)poduzetnicima koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi danu predaje projektne prijave; " - Ovo bi trebalo proširiti na najmanje 12 mjeseci, jer u suprotnom točka 21) nema baš puno smisla; Isto tako, treba uvjetovati da poduzetnik ima najmanje jednog zaposlenog u punom radnom vremenu tijekom provođenja projekta i tri godine nakon završetka projekta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Modus Melior d.o.o. 2 UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2 PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: TKO NE MOŽE SUDJELOVATI? Program dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (skraćeno Program) nije objavljen, a u tekstu se na njega često poziva. Primljeno na znanje Referenca na objavu dokumenta bit će objavljena u konačnoj verziji Uputa.