Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Niti nedavno usvojenim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka niti ovim Nacrtom prijedloga Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija nije adekvatno uključena obrada osobnih podataka u području nacionalne sigurnosti. Predlažemo da se to promijeni izmjenama stavka 2. ovog članka, koji bi onda glasio: Odredbe ovog Zakona primjenjuju se i na obradu i razmjenu osobnih podataka tijekom djelatnosti koje u području nacionalne sigurnosti obavljaju tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, djelatnosti u vezi s pitanjima iz područja nacionalne sigurnosti koje obavljaju tijela obrambenog sustava, kao i na obradu i razmjenu osobnih podataka pri obavljanju djelatnosti obuhvaćenih glavom V. poglavljem 2. Ugovora o Europskoj uniji. Nije prihvaćen U odnosu na vaš prijedlog za izmjenom odredbe čl. 3. st. 2. Nacrta prijedloga zakona smatramo da se isti treba odbiti jer se navedenom odredbom Nacrta prijedloga zakona prenosi odredba čl. 2. st. 3. Direktive. Naime, Direktiva u čl. 2. st. 3. propisuje da se ista ne primjenjuje na obradu osobnih podataka tijekom djelatnosti koja nije obuhvaćena opsegom prava Unije. Navedena odredba je u uvodnoj izjavi (14) Direktive detaljno obrazložena te je njome definirano da se Direktiva ne primjenjuje na „djelatnosti u vezi s nacionalnom sigurnosti i na djelatnosti agencija ili službi zaduženih za pitanja nacionalne sigurnosti.