Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 1. Predlaže se izmjena članka 1., stavaka 1. i 2. Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava (NN 95/17) i to kako slijedi: (1) Ovim pravilnikom propisuje se sljedeće: -pravila pristupa i zadržavanja u pružnom pojasu i u vlakovima -način provedbe unutarnjeg reda u željezničkom sustavu -obveze upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika vezano za održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu, odnosno u vlakovima -ovlasti radnika za provedbu unutarnjeg reda -izgled i sadržaj iskaznice i vođenje evidencije o iskaznicama ovlaštenih radnika (2) Unutarnji red željezničkog sustava provodi se s ciljem zaštite željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, sprječavanja neovlaštenog pristupa i kretanja željezničkom infrastrukturom i željezničkim vozilima, kao i očuvanja sigurnosti putnika, trećih osoba i radnika upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika koji se kreću na mjestima predviđenim za pristup i kretanje u pružnom pojasu i u vlakovima. Obrazloženje: Izmjena prijedloga predlaže se radi preciznijeg usklađenja s člancima 120. i 121. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN br.82/13, 18/15, 110/15 i 70/17). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 1. mijenja se i glasi: „(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe unutarnjeg reda u željezničkom sustavu, pravila pristupa i zadržavanja u pružnom pojasu i u vlakovima, obveze upravitelja infrastrukture vezano za održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu i obveze željezničkih prijevoznika vezano za održavanje unutarnjeg reda u vlakovima, ovlasti radnika za provedbu unutarnjeg reda i sadržaj iskaznice i vođenje evidencije o iskaznicama ovlaštenih radnika. (2) Unutarnji red željezničkog sustava obuhvaća sigurno i uredno obavljanje željezničkog prometa, očuvanje sigurnosti putnika, korisnika prijevoza, trećih osoba, robe i željezničke imovine na području željezničke infrastrukture, vlakova i vozila željezničkih prijevoznika te načine postupanja, prava, obveze i ovlasti radnika na željeznici, upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih prijevoznika.”
2 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 2. Točka 2. treba glasiti kao i u važećem Pravilniku: „2. u vlaku za prijevoz putnika" Obrazloženje: U članku 2. stavku (1) važećeg Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava već stoji da su pristup i zadržavanje u vozilima dozvoljeni isključivo na način koji je odredio željeznički prijevoznik koji ovo kompleksno pitanje i propisuje u uvjetima o prijevozu i tarifama koji su javno dostupni. Istovremeno teret dokazivanja bi bio veliki rizik koji pada na željezničkog prijevoznika u odnosu na putnike koji bi izjavili da su prijevoznu ispravu namjeravali pribaviti u vlaku. Da se putnicima smatraju i osobe koje su namjeravale kupiti prijevoznu ispravu potječe iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu gdje je to logično obzirom da su ondje slabija strana u prijevozu (posljedica kojeg može biti trajni invaliditet ili smrt). S druge strane primarni posao vlakopratnoga osoblja je pregled prijevoznih isprava, a ne prodaja te ne treba putnike izrijekom navoditi na kupnju prijevozne isprave u vlaku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nacrtom prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava jasno i nedvosmisleno je propisano kako se putnik ne smije voziti u vlakovima za prijevoz putnika bez valjane prijevozne isprave ili istu namjerava kupiti u vlaku, jer na infrastrukturnoj mreži postoje nezaposjednuta službena mjesta. U tijeku je izrada nacrta prijedloga novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te će se primjedba uzeti u razmatranje.
3 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 3. U cijelom članku izraze „osobe s posebnim potrebama i osobe sa smanjenom pokretljivošću“ i „osobe s invaliditetom i osobe s ograničenom pokretljivošću„ treba zamijeniti izrazom „ osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti“ u odgovarajućem padežu. Obrazloženje: Ovdje se radi o pogrešnom prijevodu i neusklađenošću prijevoda iz Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu i Uredbe Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti (TSI PRM), što može dovesti do zabune da se radi o različitoj terminologiji. Točku 10. treba mijenjati tako da glasi: "10. pri pregledu/kontroli prijevozne isprave i naplati prijevozne cijene remećenje unutarnjeg reda u vlaku ili sigurnosti putnika i drugih osoba" Obrazloženje: Ispravnije je „pregled/kontrola“ jer se prijevozne isprave pregledavaju i možebitno kontroliraju odnosno kontrolira se rad vlakopratnoga osoblja. Zatim, naplaćuje se prijevozna cijena, a ne prijevozna isprava jer putnik može imati prijevoznu ispravu, ali mora platiti možebitni dodatak. Ovdje se promijenio i red riječi u rečenici obzirom da je pregled/kontrola radnja koja prethodi naplati prijevozne cijene. Prihvaćen Komentar u svezi s izrazom u članku 3. „ osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti“ se prihvaća. Komentar u svezi točke 10 se ne prihvaća. Predloženi tekst točke udovoljava nužnom razumijevanju radnji koje provodi osoblje željezničkog prijevoznika. Pojam „kontrola” odnosi na kontrolu prijevozne isprave koju obavlja vlakopratno osoblje ili osoblje koje kontrolira rad vlakopratnog osoblja, dakle u sebi sadrži pojam pregled. Nadalje, naplatom prijevozne isprave (karte) se podrazumijeva naplata cjelokupnog iznosa naknade za uslugu prijevoza za putnike koji nisu isto namirili prije. U tijeku je izrada nacrta prijedloga novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te će se primjedba uzeti u razmatranje.
4 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 4. U članku 9., stavak (2) trebao bi glasiti: „(2) U svrhu onemogućavanja neovlaštenog pristupa željezničkoj infrastrukturi i vozilima koja se nalaze na željezničkoj infrastrukturi, upravitelj infrastrukture dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi navedeno spriječio i onemogućio.“ Obrazloženje: Tekst koji je ponuđen u Prijedlogu nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava smatra se neodgovarajućim jer navodi da je upravitelj infrastrukture dužan samo u suradnji s posjednikom vozila poduzeti odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja neovlaštenog pristupa. Navedena odredba je protivna nedvosmislenoj zakonskoj obvezi iz članka 120. stavak 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava koja obvezuje upravo upravitelja infrastrukture na održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu, a ne željezničkog prijevoznika. Dakle, upravitelj infrastrukture bi pozivanjem na takve nejasne odredbe Pravilnika mogao otkloniti svoju odgovornost za održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu, a time bi se održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu moglo tumačiti kao zajednička obveza upravitelja infrastrukture i posjednika vozila. Navedena izmjena neophodna je zbog toga što HŽ Putničkom prijevozu gotovo svakodnevno nastaje šteta u vidu krađa na vozilima koja se nalaze na željezničkoj infrastrukturi, i to na mjestima za koja je upravitelj infrastrukture odredio da budu smještena vozila HŽ Putničkog prijevoza. Na ovaj način provodi se zakonom utvrđena obveza upravitelja infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 9. se ne mijenja. U tijeku je izrada nacrta prijedloga novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te će se primjedba uzeti u razmatranje.
5 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 4. HŽ Infrastruktura d.o.o. nije suglasna s dodavanjem novog stavka 2. u članak 9. i predlaže da se čl. 9. ne mijenja. Ovakav prijedlog smatramo potpuno neprihvatljivim za HŽ Infrastrukturu d.o.o. i potencijalnim izvorom rizika za naše Društvo kao upravitelja infrastrukture u odnosu na željezničke prijevoznike koji svoje vagone gariraju, odnosno koji će ih garirati na području kojim upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o. Predložena odredba stavka 2. članka 9. Pravilnika prvenstveno bi našem Društvu nametnula obvezu koja ne proizlazi iz odredbi samoga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, te je zbog toga upitna njezina pravna osnova. Osim toga, ukoliko bi predloženi stavak 2. članka 9. postao sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava, HŽ Infrastruktura d.o.o. bi potencijalno bila izložena brojnim tužbama za naknadu štete koju bi protiv našeg Društva podnosili željeznički prijevoznici kojima bi na vagonima gariranim na području pod nadzorom HŽ Infrastrukture d.o.o. eventualno nastala šteta u vidu otuđenja dijelova vagona, iscrtavanja grafita po vagonima i sl., a koju bi počinile treće nepoznate osobe. Prihvaćen Prihvaća se.
6 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 5. HŽ Infrastruktura d.o.o. nije suglasna s izmjenom stavka 3. članka 10. te predlaže da se tekst stavka 3. ne mijenja. U odnosu na važeći tekst stavka 3. članka 10. predmetnog Pravilnika predloženom dopunom obveza ovlaštenih željezničkih radnika da o uočenim nezakonitostima i nepravilnostima u pogledu provedbi unutarnjeg reda obavještavaju i upravitelja infrastrukture, dio odgovornosti ''prebacuje'' se i na upravitelja infrastrukture (trenutno se obveza obavještavanja odnosi samo na odgovarajuća nadležna tijela). Navedenom izmjenom indirektno bi se, prema našem mišljenju, na određeni način na naše Društvo ''prebacila'' odgovornost za otuđenja koja se eventualno mogu dogoditi na garažiranim vagonima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Neophodno je obavješćivanje dionika željezničkog sustava (upravitelj infrastrukture, prijevoznik) ili nadležnog tijela (MUP) o nezakonitostima ili nepravilnostima glede unutarnjeg reda, s ciljem poduzimanja odgovarajućih mjera, a sukladno članku 120. stavku 7. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Ovdje je namjera npr. pri otuđenju/oštećenju na željezničkom vozilu izvijestiti prijevoznika/posjednika, a pri otuđenju/oštećenju infrastrukture upravitelja, a kod značajnijih problema i nadležno tijelo (npr. MUP). Također novim stavkom 4. propisuje se da će se obveze iz stavka 3. članka 10. Pravilnika podrobnije propisati internim aktom upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika. U tijeku je izrada nacrta prijedloga novog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te će se primjedba uzeti u razmatranje.