Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK Hrvatski Telekom d.d. ovim putem pozdravlja predložene izmjene predmetnog Pravilnika u cilju administrativnog rasterećenja telekom operatora, a koje će doprinijeti daljnjim ulaganjima u elektroničke komunikacijske mreže nove generacije. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
2 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK VIPnet d.o.o. (Vipnet) pozdravlja predloženo sniženje naknada za uporabu radijskih frekvencija kao i svaku drugu inicijativu sniženja administrativnog opterećenja sektora elektroničkih komunikacija, a sve u svrhu omogućavanja kontinuiranog investiranja u ovaj sektor. Isto će, uvjereni smo, pozitivno utjecati na razvoj 5G koncepta koji Vipnet testira i razvija već duže od godinu dana u RH. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
3 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK Prije svega pozdravljamo prijedlog izmjene Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje: Nacrt) kojom se ukida plaćanje se godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz. Naime, predmetni spektar se od kada je isti dodijeljen operatorima nije upotrebljavao iz razloga što ne postoje tehnički uvjeti za njegovu uporabu pa je i do sada bilo dvojbeno postoji li osnova da se obračuna navedena naknada za uporabu. Predloženom se odredbom navedena dvojba otklanja što pridonosi pravnoj sigurnosti i, što je još važnije, uvodi se pravedniji obračun naknade koja će se od sada plaćati samo za onaj spektar koji je komercijalno iskoristiv. Također pozdravljamo prijedlog izmjena kojima se ukida jednokratna naknada za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra te se mijenjaju koeficijenti zagušenja radiofrekvencijskog pojasa na način da se posljedično smanjuje naknada za spektar u nižim i višim frekvencijskim pojasevima. Smatramo da su te izmjene nužne kako bi se osigurala dodjela spektra u predmetnim pojasevima koja će osigurati učinkovitu uporabu i djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom. Međutim, smatramo da predložene izmjene nisu dovoljne. Još jednom podsjećamo na slijedeće činjenice na koje smo ukazivali tijekom ranijih javnih savjetovanja vezanih uz izmjene cijena RF spektra. 1. Utrostručenje iznosa godišnje naknade za korištenje RF spektra za javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (dalje: Naknada) od 19. svibnja 2014. godine je protivno temeljnim načelima Autorizacijske Direktive (Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenjima na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga) jer, između ostaloga: • nije objektivno opravdano (budući da povod takvom povećanju, smanjenje hrvatskog deficita, nije povezan sa sektorom mobilnih elektroničkih komunikacija i dosiže vrlo visoku regulatornu naknadu koja je u cijelosti nepovezana sa dobiti i sposobnosti plaćanja obveznika), • diskriminatorno je jer su njegovi učinci tegobniji za Tele2 nego za druge operatore (povećani iznos Naknade je odgovarao iznosu od 97% EBITDA Tele2 d.o.o. iz 2013. godine, iznosu od 5% EBITDA HT d.d. iz 2013. godine te iznosu od 14% EBITDA Vipnet d.o.o. iz 2013. godine, Tele2 je jedini mobilni operator koji ne pruža i fiksne usluge te ne može amortizirati dodatno porezno opterećenje prihodima od fiksnih usluga), • uvećana Naknada je neproporcionalna s obzirom na svoju namjeravanu svrhu (porez radi punjenja proračuna), • nekompatibilno je sa ciljevima promicanja tržišnog natjecanja i razvoja internog tržišta budući da stavlja Tele2 u znatno nepovoljniji položaj te ne uspostavlja efektivnu i učinkovitu konkurenciju sa ciljem ostvarivanja pogodnosti za potrošače. 2. Povećanje Naknade od 19. svibnja 2014. godine bilo je uvedeno uz obrazloženje kako se promjena uvodi kao dodatna mjera fiskalne konsolidacije za 2014. godinu na prihodovnoj strani državnog proračuna, usmjerena na smanjenje prekomjernog deficita u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske donesenim 17. travnja 2014. godine, a Republika Hrvatska je već odavno izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka. Predlagatelj je navedene argumente djelomično usvojio te je u skladu s politikom Vlade Republike Hrvatske usmjerenom ka rasterećenju gospodarstva od fiskalnih i parafiskalnih nameta, prilikom posljednjih izmjena Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik) umanjio iznos Naknade, ali samo za 1/3 iako je iznos Naknade trebao biti umanjen za 2/3 kako bi došao na razinu od prije 19. svibnja 2014. godine. Iz navedenog razloga smatramo da je prilikom ove izmjene Pravilnika potrebno umanjiti iznos Naknade barem na razinu od prije 19. svibnja 2014. godine. Nadalje, kako bi se pri budućim izmjenama Pravilnika izbjegle situacije u kojima su pojedini operatori zbog različitog početka godišnjih obračunskih razdoblja stavljeni u neravnopravan položaj (što se sada želi spraviti člankom 4 Nacrta) predlažemo uvesti obračun naknade na mjesečnoj osnovi. Time bi se olakšalo i poslovanje operatora jer bi teret naknade bio raspoređen na više manjih rata umjesto da visoki iznos dospijeva odjednom. Nije prihvaćen Primjedbe u općem komentaru ne prihvaćaju se. U odnosu na iznesene primjedbe o navodnoj neusklađenosti godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija s mjerodavnom pravnom stečevinom Europske unije te nezadovoljavanju načela objektivnosti, razmjernosti i nediskriminacije, ovom prigodom ponavljamo obrazloženja dana u javnim savjetovanjima o izmjenama Pravilnika iz svibnja 2014. i prosinca 2017. godine: Člankom 84. Zakona o elektroničkim komunikacijama jasno je propisana nadležnost ministra mora, prometa i infrastrukture u određivanju visine naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, pri čemu se mora osigurati optimalna uporaba radiofrekvencijskog spektra, u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, a pri tome osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Republika Hrvatska u cijelosti je uskladila svoj zakonodavni okvir s mjerodavnom pravnom stečevinom EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pa tako i s odredbama Okvirne direktive i Direktive o ovlaštenjima. Načelo objektivnosti ostvaruje se poticanjem učinkovite uporabe i djelotvornim upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom te opravdanom gospodarskom vrijednosti spektra. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je na temelju analize trenutačne uporabe radiofrekvencijskog spektra u javnim mrežama pokretnih komunikacija predložilo izmjenu visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, i to u obliku izmjena odgovarajućeg podzakonskog propisa, prijedlog kojega je bio objavljen na internetskim stranicama Ministarstva, zajedno s obrazloženjem odredaba i razlozima za njegovo donošenje, o kojem je provedena javna rasprava na način i u trajanju propisanom člankom 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama, i koji je nakon donošenja bio objavljen u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, čime je bilo zadovoljeno i načelo transparentnosti. Načelo razmjernosti ovisi o ciljevima koji se određenom mjerom namjeravaju postići. Navedeno povećanje predmetne naknade bilo je razmjerno gospodarskoj vrijednosti radiofrekvencijskog spektra potvrđenoj u postupku javne dražbe, povećanju iskoristivosti spektra u vidu proširenja ponude usluga i uvođenja novih tehnologija, koje se postiglo uvođenjem tehnološki neutralnih dozvola te sinergijskim učinkom združivanja različitih frekvencijskih područja u jedinstvenu mrežu. Navedeni Pravilnik se, nakon stupanja na snagu, na jednak način primjenjivao na sve operatore pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, odnosno na sve adresate koji obavljaju ovu vrstu djelatnosti elektroničkih komunikacija, čime je bilo zadovoljeno i načelo nediskriminacije. U odnosu na prijedlog da se visina predmetne naknade umanji na iznos koji se primjenjivao prije stupanja na snagu Pravilnika iz svibnja 2014. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ostaje pri mišljenju da je provedenim smanjenjem visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za jednu trećinu dotadašnjeg iznosa zamjetno rasterećen i oslobođen investicijski potencijal operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, kao jedna od konkretnih mjera administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva u cjelini, a navedeno smanjenje, koje uvažava mogućnosti državnog proračuna, trebalo bi pozitivno utjecati na stvaranje poticajnog okruženja za daljnja ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija. U odnosu na prijedlog uvođenja obračuna predmetne naknade na mjesečnoj osnovi napominje se da se obračun naknada provodi na godišnjoj osnovi za sve vrste dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, bez iznimke. Uvođenjem predložene iznimke u neravnopravan bi se položaj doveli nositelji drugih vrsta dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, odnosno korisnici drugih radiokomunikacijskih služba. Nadalje, izdavanje mjesečnih računa za sve vrste dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra uzrokovalo bi usložnjavanje i produljenje administrativnih postupaka te bi nametnulo dodatne troškove u postupku izdavanja dozvola, a samim tim bi povećalo ukupne troškove rada HAKOM-a. Budući da je jedan od strateških ciljeva države upravo pojednostavljenje administrativnih postupaka i smanjenje pripadajućih troškova za građane i gospodarstvo, uvođenje mjesečnog obračuna predmetne naknade ne smatra se opravdanim.
4 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK Dostavljamo Vam sljedeće prijedloge promjena i prateća obrazloženja: Prijedlog promjene naknade za usmjerene veze točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja: Cijena usluge transmisije signala po Mbitu na telekomunikacijskom tržištu se zbog napretka tehnologije i stanja na tržištu konstantno smanjuje dok je visina naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra nepromijenjena od 2014. godine (revizija Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra iz 2014. godine, NN 62/14). Posljedica toga je mala ili nikakva isplativost uporabe digitalnih mikrovalnih veza kao medija za pružanje usluga transmisije signala do područja na kojima ne postoje drugi prijenosni mediji (optika,…). Dodatno, prijenos telekomunikacijskih signala postojećom infrastrukturom digitalnih mikrovalnih veza u nižim frekvencijskim područjima (4, 6, 7 i 8 GHz), te ulaganje u zamjenu postojeće tehnologije (primjerice zamjena SDH tehnologije Ethernetom), nije isplativo. Kako bi se prijenos digitalnim mikrovalnim vezama učinio konkurentnijim na telekomunikacijskom tržištu, molimo Vas da izvršite sniženje naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi. Navedeno sniženje trebalo bi biti na razini barem 25-35% u odnosu na sadašnje cijene naknada za upotrebu radiofrekvencijskog spektra. Slijedom navedog predlažemo da u formuli za izračun visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za duljinu trase i radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra (čl. 6, st. 2), prihvatite naš prijedlog smanjenja koeficijenta s 0.3 na 0.2. Nakon promjene koeficijenta, formula iz čl. 6, st. 2, glasila bi: (0,2 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d))) gdje je: 1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, 2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, 3. c: najmanja duljina trase izražena u kilometrima za radiofrekvencijski pojas u skladu s Tablicom 5. iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika, 4. d: duljina trase izražena u kilometrima i određena zemljopisnim odrednicama krajnjih točaka iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, 5. maksimum(x, y) funkcija daje najveću vrijednost argumenata, 6. minimum(x, y) funkcija daje najmanju vrijednost argumenata Prijedlog promjene naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže za vlastite potrebe: Tvrtka Odašiljači i veze d.o.o. su pokrenuli izgradnju nacionalne profesionalne mobilne radijske mreže (PMR mreža) bazirane na DMR Tier III tehnologiji (Trunking ili TMO moda rada), koja je prvenstveno namijenjena za govornu komunikaciju za žurne službe i omogućuje istovremeni rad više različitih korisnika na mreži (javnih tijela i službi, pravnih subjekata). S obzirom da PMR mreže koje rade u TMO modu rada omogućuju efikasnije korištenje frekvencijskih resursa, a integracijom korisnika koji trenutačno upotrebljavaju različite vlastite PMR radiokomunikacijske sustave na OiV PMR trunking mrežu dolazi do konsolidacije radiofrekvencijskog spektra za namjenu u PMR, predlažemo da se za izračun visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za radiofrekvencijski pojasa za namjenu u PMR/PAMR izvrši smanjenje koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog spektra. Stoga predlažemo da u formuli za izračun visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra (dupleks ili poludupleks) širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra (čl. 9, st. 2), prihvatite naš prijedlog smanjenja koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog pojasa (čl. 14., st. 2), za frekvencijski opseg 0-470 MHz, za namjenu u PMR/PAMR, za TMO mod rada, s 8 na 4. Nakon promjene, koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa (čl. 14., st. 2), glasio bi: Br. Donja frekvencija (GHz) Gornja frekvencija (GHz) Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa 1. - 0,470 4 (za TMO mod rada) Prijedlog promjene naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji: Od studenog prošle godine, digitalni zemaljski radio u tehnologiji DAB+ se pokusno odašilje i u Republici Hrvatskoj. Jedno od većih opterećenja kod ovog projekta je i visina naknade za uporabu RF spektra koja je određena postojećim Pravilnikom. Obzirom da je u većini država EU razvoj te tehnologije potiče na način da su slične naknade simbolične ili ih uopće nema, navedenu naknadu bi i u RH trebalo smanjiti na razinu koja bi omogućila razvoj ove tehnologije. Stoga predlažemo da: - u formuli za izračun visine godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za sve radijske postaje koje u skladu s ugovorom o koncesiji i/ili u skladu s dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra odašilju u istoj radiodifuzijskoj mreži, prihvatite naš prijedlog smanjenja koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog pojasa (čl. 14., st. 2), za frekvencijski opseg 0-470 MHz, s 8 na 4. Nakon promjene, koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa (čl. 14., st. 2), glasio bi: Br. Donja frekvencija (GHz) Gornja frekvencija (GHz) Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa 1. - 0,470 4 - u formuli za izračun visine godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za sve radijske postaje koje u skladu s ugovorom o koncesiji i/ili u skladu s dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra odašilju u istoj radiodifuzijskoj mreži, prihvatite naš prijedlog smanjenja koeficijenta određenog vrstom sustava odašiljanja, za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa manje ili jednake 1,6 MHz (VHF pojas III i L pojas, s 0,25 na 0,1 (po uzoru na DVB). Nakon promjene koeficijenta, formula iz čl. 13, st. 2, glasila bi: (7,5 x a x b c x k) gdje je: 1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, 2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, 3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika, 4. k: koeficijent određen vrstom sustava odašiljanja i iznosi: a) 0,025 za analognu radiodifuziju (VHF pojas I i III, UHF pojas IV i V), b) 0,1 za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa veće od 1,6 MHz (VHF pojas III, UHF pojas IV i V), c) 0,1 za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa manje ili jednake 1,6 MHz (VHF pojas III i L pojas), d) 0,5 za analognu VHF radiodifuziju (VHF pojas II), e) 1,5 za analognu i digitalnu LF, MF i HF radiodifuziju (pojasi 148,5 kHz – 283,5 kHz, 526,5 kHz – 1.606,5 kHz, 3.950 kHz – 26.100 kHz). Djelomično prihvaćen Prijedlog promjene naknade za usmjerene veze točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja: Prijedlog se prihvaća. Izraz za izračun visine godišnje naknade za usmjerene veze točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja iz članka 6. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: Pravilnik) izmijenjen je na predloženi način. Prijedlog promjene naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže za vlastite potrebe: Prijedlog se ne prihvaća. Prijedlog za smanjenje visine godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže za vlastite potrebe iz članka 9. Pravilnika, na način da se u izrazu za izračun naknade smanji vrijednost koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b, utvrđena Tablicom 4. u članku 14. Pravilnika, za frekvencijski pojas 0-470 MHz, za namjenu u sustavima PMR/PAMR, ne može se prihvatiti. Naime, ova promjena koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b odnosila bi se na sve radiokomunikacijske službe koje upotrebljavaju radiofrekvencijski spektar ispod 470 MHz, a ne samo na mreže za vlastite potrebe, što bi značajno utjecalo na iznose naknada koji se naplaćuju u svim radiokomunikacijskim službama koje upotrebljavaju taj radiofrekvencijski pojas. Dodatno treba napomenuti da se za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj zemaljskoj mreži za zatvorene skupine korisnika, što se odnosi i na mrežu Odašiljača i veza d.o.o., u skladu s člankom 9. stavkom 9. Pravilnika, već plaća smanjeni iznos u visini 30% naknade utvrđene u osnovnom izrazu za izračun naknade. Prijedlog promjene naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji: Prijedlog se prihvaća na odgovarajući način. Prijedlog za smanjenje visine godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji iz članka 13. Pravilnika, u dijelu koji se odnosi na smanjenje vrijednosti koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b u izrazu za izračun naknade, za frekvencijski pojas 0-470 MHz, ne može se prihvatiti, kako je već obrazloženo. Naime, ova promjena koeficijenta zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b odnosila bi se na sve radiokomunikacijske službe koje upotrebljavaju radiofrekvencijski spektar ispod 470 MHz, a ne samo na zemaljsku radiodifuziju, što bi značajno utjecalo na iznose naknada koji se naplaćuju u svim radiokomunikacijskim službama koje upotrebljavaju taj radiofrekvencijski pojas. Međutim, isti učinak smanjenja iznosa u konačnom izrazu za visinu godišnje naknade u digitalnoj radiodifuziji, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa manje ili jednake 1,6 MHz (VHF pojas III i L pojas), može se postići dvostrukim smanjenjem vrijednosti koeficijenta određenog vrstom sustava odašiljanja k od predloženog (0,05 umjesto 0,1), čime je ovaj prijedlog prihvaćen na odgovarajući način.
5 Nataša Antoljak PRAVILNIK / Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Emilio Jauk PRAVILNIK Ako će se ukidati naknade mobilnim operaterima treba paziti da se operaterima da nalog za smanjenje cijena krajnjem korisniku , a ne kao kada se ukidao roaming za članice E.Unije ,te se tada govorilo da operateri neće povisivati cijene .ali nakon ukidanja rominga su preko noći stavili druge tarife sa od 30% do 50% većim cjenama . Sada treba paziti ako se ukidaju naknade operaterima mobilne telefonije da onda operateri snize cjene krajnjim korisnicima za isti iznos , jer kod nas U ovoj državi se za svako imalo poskupljenje cijena povisuje a za smanjenje opterećenja operatera cijena se krajnjeg korisnika ne mjenja odnosno korisnik se ne rasterećuje . Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje. Međutim, ni Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ni nacionalna regulatorna agencija – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) nemaju u ovom slučaju pravnu osnovu na temelju koje bi mogli regulirati maloprodajne cijene usluga, odnosno narediti operatorima pokretnih komunikacija snižavanje maloprodajnih cijena na tržištu. Naime, predmetno maloprodajno tržište nije podložno prethodnoj regulaciji budući da na njemu postoji djelotvorno tržišno natjecanje triju odvojenih operatora pokretnih komunikacija. Stoga navedeni operatori mogu određivati svoje maloprodajne cijene slobodno na tržištu, u skladu sa svojom poslovnom politikom, a korisnici pokretnih komunikacijskih usluga imaju mogućnost izbora operatora i ponude paketa usluga koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama.
7 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. Slijedom svega što smo istaknuli u općem komentaru (potreba dodatnog umanjenja naknade i obračuna iste na mjesečnoj osnovi) predlažemo da navedeni članak, umjesto kako je predloženo, glasi: U članku 10. mijenjaju se stavci 1., 2., 4. i 5. tako da sada glase: „(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija sastoji se od mjesečne naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra i mjesečne naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra. (2) Visina mjesečne naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu: (20 × a × b × c / 12) gdje je: 1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, 2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, 3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika. (4) Iznimno od odredaba stavaka 2. i 3. ovoga članka, ne plaća se mjesečna naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz. (5) Nositelj dozvole plaća mjesečnu naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 0,0416% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu pokretnih komunikacija, u posljednjoj kalendarskoj godini za koju postoje objavljena financijska izviješća u trenutku početka pojedinog obračunskog razdoblja.“ Radi predloženih izmjena članka 10 Pravilnika nužno je izmijeniti i članak 17. Pravilnika na način da se doda još jedan članak Nacrta koji glasi: Članak 17. mijenja se tako da sada glasi: "(1) Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija plaća se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija. (2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se unaprijed za razdoblje od mjesec dana od dana valjanosti dozvole, prema dospijeću računa, a najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Svaka sljedeća uplata dospijeva dvadeseti dan nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena, odnosno u roku dospijeća navedenom u računu. (3) Ako nositelj dozvole smatra da naknada nije ispravno obračunana, ima pravo, u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Agenciji pisani prigovor na izdani račun. Ako Agencija utvrdi da je prigovor osnovan, nositelju dozvole izdat će se novi račun s novim rokom dospijeća, a u protivnom nositelj dozvole obvezan je platiti obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu. (4) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Ako se naknada ne plati u roku dospijeća navedenom u računu, Agencija će podnositelju zahtjeva, odnosno nositelju dozvole izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka dospijeća računa. (5) Ako naknada nije plaćena ni u roku od 30 dana od dana izdavanja opomene iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu sa Zakonom. (6) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom prije početka sljedećega obračunskog razdoblja, obvezan je platiti naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija za sljedeće obračunsko razdoblje. (7) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija će donijeti odluku o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole. (8) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, visina naknade, koja će se utvrditi odlukom Agencije iz stavka 7. ovoga članka, ne može biti manja od visine odgovarajuće mjesečne naknade propisane ovim Pravilnikom. (9) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se." Nije prihvaćen Prijedlozi se ne prihvaćaju. Prijedlozi u vezi s člankom 2. (novi članak 3.) Prijedloga pravilnika ne prihvaćaju se budući da se njima sadržajno i nomotehnički mijenjaju odredbe članka 10. Pravilnika, koje se odnose na visinu godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija te na obračun navedene naknade na mjesečnoj osnovi, a koje nisu prihvaćene iz razloga navedenih u neprihvaćanju primjedaba iz općeg komentara na Prijedlog pravilnika. Također, zbog neprihvaćanja uvođenja mjesečnog obračuna predmetne naknade ne može se prihvatiti ni prijedlog izmjene članka 17. Pravilnika.
8 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Imajući u vidu da je za Tele2 obračunsko razdoblje već počelo teći predlažemo da se, kako bi se spriječilo dovođenje Tele2 u neravnopravan položaj u odnosu na druga dva operatora kojima je dodijeljen spektar u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz, u pogledu ove izmjene primijeni isto pravilo koje je ugrađeno i u članak 4 Nacrta u pogledu smanjenja naknade naknadu za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija te da se Članku 5 dodaju 2 stavka koja glase: „(2) Nositelj dozvole, koji je platio godišnju naknadu za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz, ima pravo na povrat te naknade. (3) Već uplaćena naknada iz stavka 2. ovoga članka smatra se preplatom naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija prigodom izdavanja računa za obračunsko razdoblje zadnje godine valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.“ Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Prijedlog primjene mehanizma, kojim se učinak smanjenja visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra ravnomjerno raspoređuje na sve operatore javnih mreža pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, dodatno i na samo jedan dio te iste naknade (za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz) smatramo nepotrebnim i neopravdanim. Naime, učinak smanjenja cijelog iznosa godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra propisan je prijelaznim odredbama članka 5. (novog članka 6.) Prijedloga pravilnika i primjenjivat će se ravnopravno na sva tri operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, pa tako i na operatora Tele2 d.o.o., uzimajući u obzir različite početke trajanja obračunskih razdoblja za svakog pojedinog operatora, a povrat razlike koja se smatra preplatom uplaćene naknade obuhvaćat će i dio koji se odnosi na gore navedeni frekvencijski pojas.