Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Faletar ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. Kao predsjednik Drvnog klastera SLAVONSKI HRAST i predsjednik Uprave SPAČVE d.d. predlažem za DRVODJELSKO TEHNIČKU ŠKOLU VINKOVCI strukturu za upis u 2018./19. školskoj godini, Drvodjeljski tehničar- restaurator Obrazovni program drvodjeljski tehničar restaurator je rijetko i deficitarno zanimanje za koje postoji potreba na upisnom području škole (istočna Slavonija). Hrvatski restauratorski zavodu u Osijeku već ima zaposlene bivše učenike ove škole i izrazili su zainteresiranost za zapošljavanje novih djelatnika. Škola je provodila projekte s Ministarstvom turizma i u tom segmentu gospodarstva postoje planovi za razvoj kontinentalnog turizma. Za ozbiljniji iskorak u ovom području potreban je kadar ovog profila. Predlažem minimalno mogući upis od 6 učenika u kombinaciji s programom drvodjeljski tehničar. Kako ove godine izlazi kombinirano odjeljenje u ovom obrazovnom programu eventualnim upisom ne bi se stvorili novi troškovi. Drvodjeljski tehničar Za ovaj obrazovni program postoji potreba za kvalificiranom radnom snagom na području Vukovarsko srijemske županije. Prema podacima HZZ u djelatnostima C16 i C31 prisutan je trend porasta zapošljavanja u ovim djelatnostima. Na ovom području posluju dvije velike tvrtke koje zapošljavaju oko 1241 radnika od čega samo Spačva oko 850. Ovaj obrazovni program se provodi jedino u ovoj školi. Predlažem upis 14 učenika u kombinaciji s programom drvodjeljski tehničar restaurator. Drvodjeljski tehničar- dizajner Novi strukovni kurikulum prilagođen novim kompetencijama za koji postoji zainteresiranost tvrtki na ovom području. Tvrtka Akord u Županji, Furnir u Otoku, Spačva u Vinkovcima i obrti na ovom području imaju potrebu za radnom snagom koja ima kompetencije u novim tehnologijama koje osigurava ovaj novi strukovni kurikulum. Stolar JMO Čitav drvni sektor (obrti i gospodarski subjekti) imaju potrebu za radnom snagom ovog profila. Nažalost smanjenje broja učenika je limitirajući čimbenik za upis svih trogodišnjih programa. Škola radi na promidžbi ovog programa i na boljoj opremljenosti školskih radionica ručne i strojne obrade. Tim aktivnostima škola nastoji osnažiti programe naukovanja za vezane obrte (JMO) u slučaju problema u realizaciji programa kod obrtnika i u gospodarstvu. Prihvaćen "Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima Ministarstvo izrađuje na prijedlog škola i odobrenja prijedloga od osnivača, a u skladu s mišljenjem Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole. Sukladno potrebama tržišta rada za zanimanje drvodjeljski tehničar-restaurator, Ministarstvo je odobrilo planiranje upisa u 1 razredni odjel u programu obrazovanja za zanimanje drvodjeljski tehničar-restaurator u Drvodjeljskoj tehničkoj školi iz Vinkovaca. "
2 Hrvatski restauratorski zavod ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. S obzirom na opseg djelatnosti koju obavlja Hrvatski restauratorski zavod tj. istraživanje, konzerviranje, restauriranje i prezentiranje nepokretne (uključujući i zidno slikarstvo, kamenu plastiku, mozaike i štuko), arheološke i pokretne kulturne baštine (slike na različitim nosiocima, drvena poikromirana skulptura, umjetnički predmeti izrađeni od metala, papira i dr.) pokazalo se da, uz visokoškolski obrazovane stručnjake, važnu ulogu imaju kvalificirani radnici i obrtnici. Stoga podržavamo i naglašavamo važnost kontinuiranog obrazovanja u strukovnim zanimanjima poput, primjerice, drvodjeljskih tehničara - restauratora. Prihvaćen " Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima Ministarstvo izrađuje na prijedlog škola i odobrenja prijedloga od osnivača, a u skladu s mišljenjem Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole. Sukladno potrebama tržišta rada za zanimanje drvodjeljski tehničar-restaurator, Ministarstvo je odobrilo planiranje upisa u 1 razredni odjel u programu obrazovanja za zanimanje drvodjeljski tehničar-restaurator u Drvodjeljskoj tehničkoj školi iz Vinkovaca."
3 Krapinsko-zagorska županija ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. U predviđenom roku dajemo komentar na prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2018./19., točnije, ulažemo prigovor na prijedlog Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave. Srednja škola Krapina izvodi program za zanimanje CNC operater rješenjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa od 7. lipnja 2011., KLASA: UP/I- 602-03/11-05/00096; URBOJ:533-09-11-0004. U skladu s preporukama za planiranje upisa učenika u prve razrede srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. Srednja škola Krapina planirala je upisati dva razredna odjela CNC operatera s 20 učenika po razrednom odjelu i što smo mi (Krapinsko zagorska županija) kao osnivač i odobrili. Predloženi plan upisa u trogodišnje strukovne programe temeljen je na: 1. Dopisu MZi O od 7. veljače 2018. KLASA: 602-03/18-06/00019, URBROJ: 533-25-18-0001, 2. Preporukama Zavoda za zapošljavanje prema listi deficitarni zanimanja, broja učenika koji završavaju osme razrede osnovnih škola koje tradicionalno gravitiraju Srednjoj Školi Krapina, 3. Materijalnim i kadrovskim potencijalima Škole i činjenici da Srednja škola Krapina prva u županiji realizira program za CNC operatere od 2011. godine, 4. Podacima koje je škola dobila od značajnih gospodarskih subjekata na području KZŽ ( OMCO, Alati Stuhne, Pleško d.o.o. , M.I. Hršak d.o.o. , Jedinstvo Krapina d.o.o.) , 5. Zaključku sa sastanka aktiva ravnatelja Srednjih škola KZŽ od dana 13.03.18., 6. Smjernicama razvoja strukovnih programa u skladu s potrebama tržišta rada. Kako bi osigurala realan plan upisa učenika, Srednja škola Krapina je svojim prijedlogom Plana upisa smanjila broj učenika u razrednim odjelima strukovnih programa na 22, a u deficitarnim zanimanjima povećala upisne kvote poštujući brojčane odrednice broj učenika u osmim razredima osnovnih škola i pedagoškog standarda. Takvim planiranjem ne bi došlo do povećanja broja učenika prvih razreda u odnosu na prošlogodišnje upise u Školi. Neugodno smo ostali iznenađeni (i škola i osnivač i zainteresirani poduzetnici) kada je dana 7. svibnja javljeno iz MZiO - a da se mora korigirati plan upisa, odnosno izbrisati jedan razredni odjel CNC operatera u Srednjoj školi Krapina - jer dva odjela nisu upisana prošle školske godine. Stoga ulažemo ovaj komentar - prigovor i predlažemo nadležnim službama u MZiO da još jednom preispitaju prijedlog Plana upisa u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./19. i da se SŠ Krapina omogući upisivanje 2 razredna odjela obrazovnog programa CNC operater s po 20 učenika, sve onako kako je bilo i predloženo od strane škole i osnivača. Kao dokaz svega rečenog prilažemo putem linka ( https://1drv.ms/f/s!At93pjRBBZ0agzv2hltA_G2siePg ) dokumente SŠ Krapina o tome da ista raspolaže s potrebnim materijalno-kadrovskim uvjetima te da neće biti potrebe za novim zapošljavanjem. Također je priloženo i mišljenje firme koja ima veliku potrebu za CNC operaterima. Prihvaćen Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima Ministarstvo izrađuje na prijedlog škola i odobrenja prijedloga od osnivača, a u skladu s mišljenjem Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole. Sukladno potrebama tržišta rada za CNC operaterom/CNC operaterkom, Ministarstvo je odobrilo planiranje upisa u 2 razredna odjela u programu obrazovanja za zanimanje CNC operater/CNC operaterka za 48 učenika u Srednjoj školi Krapina.
4 ivana kelek sabolić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. Datum za dostavu dokumenata srednjim školama od 13. do 19.srpnja je prekasan. Nastavnici koji su u školskom upisnom povjerenstvu ostaju zadnji u školi i ne stignu iskoristiti dane godišnjeg odmora. Bilo bi bolje da dostava dokumenata završava do 15.7., a ove godine još obuhvaća i vikend. Mislim da je za ovu godinu bolji datum za dostavu dokumenta od 9.7.do13.7.2018. Nije prihvaćen Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije na dva dana s obzirom da neki učenici za upis moraju donijeti dokumentaciju za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem. .
5 Josip Jovanovac ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. , OPĆE ODREDBE Drvodjelska tehnička škola Vinkovci u svojoj ponudi programa ima zanimanja koja su rijetka i deficitarna. Za njih postoji potreba na užem upisnom području škole (istočna Slavonija). Kako se upisna obrazovna pravila u četverogodišnjim i trogodišnjim programima razlikuju i ne mogu kombinirati uz brze demografske promjene na upisnom području postoji opasnost nestanka pojedinih zanimanja. (drvodjeljski tehničar-restaurator) Za obrazovni program drvodjeljski tehničar postoji potreba za kvalificiranom radnom snagom na području Vukovarsko srijemske županije.Prema podacima HZZ-e prisutan je trend porasta zapošljavanja u ovim djelatnostima, a na ovom području djeluju dvije velike tvrtke s preko 1200 zaposlenih (Spačva Vinkovci i Furnir Otok) Kako škola u strukturi upisa ima pravo na upis programa drvodjeljski tehničar dizajner i stolar mišljenja smo da bi bilo potrebno izbalansirati ponudu, planiranje i strukturu upisa s stanjem u okruženju na kojem djeluje škola. Prihvaćen Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima Ministarstvo izrađuje na prijedlog škola i odobrenja prijedloga od osnivača, a u skladu s mišljenjem Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole. Sukladno potrebama tržišta rada za zanimanje drvodjeljski tehničar-restaurator, Ministarstvo je odobrilo planiranje upisa u 1 razredni odjel u programu obrazovanja za zanimanje drvodjeljski tehničar-restaurator u Drvodjeljskoj tehničkoj školi iz Vinkovaca.
6 Radnik d.d. OPĆE ODREDBE , V. U odnosu na točku V podtočku 3. Prijedloga odluke o upisu učenika u srednje škole u šk.god. 2018/2019 ukazujemo na potrebu većeg udjela upisa u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine. U prijedlogu odluke je to 15,93 % na razini RH. Primjedba Radnik d.d. kao građevinske tvrtke kojoj kronično nedostaje 70 radnika (tesara, zidara, armirača, strojara građevinskim strojevima i poslovođa) se posebno odnosi na Plan upisa u srednje škole Koprivničko-Križevačke županije u kojoj je u Srednjoj školi Ivan Seljanec Križevci predviđen upis 8 učenika za zvanje zidar i 8 učenika za zvanje tesar. U drugim srednjim školama u županiji navedena zvanja uopće nisu planirana. Smatramo da se takvim pristupom dodatno destimulira upis učenika u strukovna zanimanja, a planovi upisa ne vode računa o potrebama gospodarstva i tržišta rada. Takvo planiranje upisa u suprotnosti je sa Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Povodom naznačenog predlažemo da se poveća planirani udjel upisa u strukovna zanimanja, a konkretno u Planu upisa za Koprivničko-Križevačku županiju predlažemo da se u Srednjoj školi Ivan Seljanec u Križevcima planira upis 20 učenika za zvanje zidar i 20 učenika za zvanje tesar. Prihvaćen Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima Ministarstvo izrađuje na prijedlog škola i odobrenja prijedloga od osnivača, a u skladu s mišljenjem Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole. Sukladno potrebama tržišta rada za navedenim zanimanjima, Ministarstvo je odobrilo planiranje upisa u 1 razredni odjel u programu obrazovanja za zanimanje zidar za 20 učenika i 1 razredni odjel u programu obrazovanja za zanimanje tesar za 20 učenika u Srednjoj školi Ivan Seljanec u Križevcima.
7 Katarina Brezovec UPISNI ROKOVI , X.   Objava konačnih ljestvica poretka je ove godine 13.7. što je petak, i smatram da je to jako nezgodan dan. Bez razloga se članovima Upisnog povjerenstva oduzimaju dani godišnjeg odmora, te ne vidim zašto se objava rezultata i dostava upisnica i ostalih dokumenata u školu ne bi mogla pomaknuti tjedan dana ranije, tj. od 9. do 13.7.? Od početka e-upisa radim kao upisni koordinator i svake godine idemo najkasnije na godišnji odmor, bez ikakve mogućnosti da iskoristimo preostale dane godišnjeg, s obzirom da zbog specifičnosti posla ne možemo birati kada ćemo biti na godišnjem, već su zaposlenici na nekoj vrsti "kolektivnog" godišnjeg. Također, nakon provedenih upisa treba srediti svu dokumentaciju, provjeriti sve papire, a nerijetko mi se događa da roditelji i nekoliko dana nakon završetka upisa zovu ili šalju mailove, sa raznim molbama ili problemima za koje misle da mi možemo riješiti. Molim da razmotrite pomicanje datuma upisa tjedan dana ranije. Složiti ćete se da i članovi upisnog povjerenstva imaju pravo na korištenje punog godišnjeg odmora. Također napominjem da za rad u upisnom povjerenstvu ne dobivamo apsolutno nikakvu satisfakciju, niti smanjenu satnicu, niti financijsku naknadu, osim što imamo časnu priliku raditi tjedan dana nakon što svi u prosvjeti odu na godišnji. Nije prihvaćen Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije na dva dana s obzirom da neki učenici za upis moraju donijeti dokumentaciju za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem. Nije moguće pomaknuti objavu rezultata za ljetni upisni rok na tjedan ranije zbog svih propisanih aktivnosti koje se odvijaju prije objave konačnih ljestvica poretka, a vidljive su u kalendaru.
8 Branka Vlastelica UPISNI ROKOVI , X.   Slažem se s kolegom, objavu rezultata za ljetni rok pomaknuti na tjedan ranije. Dostavu potrebnih dokumenata u školu također zakazati tjedan dana ranije, ili barem koji dan ranije... Prije nekoliko godina ljetni rok je bio gotov do 15.7. i sve je bilo na vrijeme. Nije prihvaćen Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije na dva dana s obzirom da neki učenici za upis moraju donijeti dokumentaciju za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem. Nije moguće pomaknuti objavu rezultata za ljetni upisni rok na tjedan ranije zbog svih propisanih aktivnosti koje se odvijaju prije objave konačnih ljestvica poretka, a vidljive su u kalendaru.
9 Dominik Tomislav Vladić UPISNI ROKOVI , X.   -U ljetnom upisnom roku pomaknuti objavu rezultata na tjedan dana prije. -Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole ( potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice)u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) Datum pomaknuti na tjedan prije. Nije prihvaćen Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije na dva dana s obzirom da neki učenici za upis moraju donijeti dokumentaciju za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem. Nije moguće pomaknuti objavu rezultata za ljetni upisni rok na tjedan ranije zbog svih propisanih aktivnosti koje se odvijaju prije objave konačnih ljestvica poretka, a vidljive su u kalendaru.
10 Katarina Brezovec UPISNI ROKOVI , XII. Molim da se napokon počne poštivati pedagoški standard o 3 učenika s teškoćama u razvoju po razrednom odjelu, jer zaista postaje izuzetno teško održavati nastavu sa puno više učenika koji se upišu kao "skriveni". Kada planirate osmisliti način na koji roditelji pri upisu neće moći sakriti da im je dijete sa teškoćama u razvoju ili im onemogućiti mogućnost naknadnog aktiviranja tog statusa? Na taj način se direktno krši pedagoški standard i razredni odjeli se "prepunjavaju" učenicima s teškoćama u razvoju. Također smatram da je nužno detaljno pregledati učenike sa teškoćama u razvoju i konkretno zakljućiti za koje zanimanje su sposobni, a ne slati djecu po školama ne bi li se popunila mjesta, te se pritom događa da nam pošalju učenike koji imaju izrazite kontraindikacije za pojedino zanimanje. Nije prihvaćen Postupak prijave i upisa kandidata s teškoćama u razvoju u skladu s člankom 23. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017), nije obvezujući budući da kandidati s teškoćama u razvoju samostalno odlučuju hoće li se za prijavu i upis u I. razred srednje škole prijaviti preko ureda državne uprave ili redovnim putem. Jednako tako, kandidati s teškoćama u razvoju koji ne ostvare pravo upisa na zasebnim ljestvicama poretka, za prijavu za upis u I. razred srednje škole prijavljuju se redovnim putem. Upisne kvote, prema članku 4. stavku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), smanjuju se isključivo nakon rangiranja kandidata s teškoćama u razvoju na zasebnim ljestvicama poretka.
11 ivana kelek sabolić UPISNI ROKOVI , XII. svake godine se osim 3 učenika sa teškoćama u razvoju prema državnom pedagoškom standardu upiše i više učenika s teškoćama u razvoju jer ne koriste pravo izravnog upisa. a kada se upišu nastavnici su dužni raditi sa njima. na taj način sami kršimo državni pedagoški standard. kada će se tu uvesti neki način kontrole i red. Nije prihvaćen Postupak prijave i upisa kandidata s teškoćama u razvoju u skladu s člankom 23. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017), nije obvezujući budući da kandidati s teškoćama u razvoju samostalno odlučuju hoće li se za prijavu i upis u I. razred srednje škole prijaviti preko ureda državne uprave ili redovnim putem. Jednako tako, kandidati s teškoćama u razvoju koji ne ostvare pravo upisa na zasebnim ljestvicama poretka, za prijavu za upis u I. razred srednje škole prijavljuju se redovnim putem. Upisne kvote, prema članku 4. stavku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), smanjuju se isključivo nakon rangiranja kandidata s teškoćama u razvoju na zasebnim ljestvicama poretka.
12 Darko Lončarić NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA , XV. Stavku: „- natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola“ treba izmijeniti jer se diskriminiraju natjecanja na kojima se ne iskazuje samo znanje nego i vještine. Obrazloženje: U školskom sustavu postoje odgojni i obrazovni predmeti. Odgojni predmeti diskriminirani su i zanemareni u natječajnoj proceduri na više načina. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/2015) diskriminira odgojno područje glazbe potpunim izostavljanjem dodatnog bodovanja postignuća na glazbenim natjecanjima (koja se provode na regionalnoj i nacionalnoj razini u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje). Glazba je u ovom primjeru diskriminirana čak i u odnosu na odgojno područje Tjelesne i zdravstvene kulture koje se tim pravilnikom boduje. Člankom 8. tog pravlinika propisano je: 2) Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju: – na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti; – na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju; – na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava. U tom smislu glazba je neopravdano izostavljena i diskriminirana, dok su sportska natjecanja zastupljena u vrednovanju. Djeca koja pohađaju osnovne glazbene škole provode znatan dio vremena u savladavanju znanja i vještina koje znatno doprinose njihovim organizacijskim, socijalnim i kognitivnim sposobnostima. Obrazovanje iz glazbe i sviranja instrumenta ima znanstveno dokazane kognitivne učinke i izvan samog područja glazbene umjetnosti (najpoznatiji je primjer povezanosti glazbenih i matematičkih sposobnosti). Navedenu stavku potrebno je proširiti jer u ovoj formi ne obuhvaća niti vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava (u sportu se vrednuje vještina, a ne znanje) koje je propisano Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Zbog neopravdane diskriminacije i grubog narušavanja prava djece koja polaze glazbene škole i sudjeluju u natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje po hitnom postupku treba izmijeniti i Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole kako bi njihova postignuća ponovo bila uključena u vrednovanje pri upisu u srednju školu, kao što su bila prije donošenja tog jednostrano diskriminirajućeg pravilnika. Nije prihvaćen Točkom XV. stavkom 3. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. određuje se što škola mora objaviti u natječaju za upis učenika, a ne koji su elementi i kriteriji za upis učenika jer je navedeno propisano Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017). Navedeni prijedlozi nisu predmet javne rasprave o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. ali ćemo ih uzeti u razmatranje prilikom izmjene i dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole