Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje u svezi nacrta Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK Udruženje društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava HGK ističe da se u Nacrtu pravilnika ne navodi općenito procjena stupnja rizika za pojedine obveznike. Sukladno odredbi 38. Zajedničkih smjernica ESMA-e, EBA-e i EIOPA-e, o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika, od 7. travnja 2017. (Smjernicama o nadzoru koji se temelji na riziku), nadležna tijela trebala bi odlučiti o najprimjerenijem načinu kategorizacije profila rizika subjekata procjene. Iako mnoga nadležna tijela klasificiraju subjekte procjene u kategorije visokog, srednjeg ili niskog rizika, moguće su i druge kategorizacije kao na primjer kategorije visokog, srednje visokog, srednje niskog ili niskog rizika. Sukladno Zajedničkim smjernicama ESMA-e, EBA-e i EIOPA-e o pojednostavljenoj i pojačanoj dubinskoj analizi stranke i o čimbenicima koje kreditne i financijske institucije trebaju uzeti u obzir prilikom procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanih s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenim transakcijama, od 26. lipnja 2017. (Smjernicama o čimbenicima rizika), kao čimbenici rizika koju mogu ukazivati na niži rizik za postojanje pranja novca ili financiranja terorizma navode se: - proizvodi koje se ne može otkupiti u kratkoročnom ili srednjoročnom roku, kao u slučaju mirovinskog sustava bez mogućnosti prijevremenog otkupa, - proizvodi kod kojih je dobit moguće ostvarivati dugoročno ili za posebne svrhe, poput umirovljenja. Pri određivanju stupnja rizika za mirovinska društva u dijelu poslovanja koje se odnosi na dobrovoljne mirovinske fondove, predlaže se uzeti u obzir gore navedeno, kao i da su, sukladno točki 3.2.5. Smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, iz siječnja 2015. godine, koje su se primjenjivale od dana 26. siječnja 2015. godine, mirovinska društva bila određena kao stranka koja predstavlja neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma. Primljeno na znanje Prilikom kategorizacije profila rizika mirovinskih društava sukladno Zajedničkim smjernicama o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika ESMA-e, EBA-e i EIOPA-e od 7. travnja 2017.) Hanfa će uzeti u obzir sve potrebne čimbenike rizika koji su u vezi s mirovinskim društvima u dijelu poslovanja koje se odnosi na dobrovoljne mirovinske fondove. Određivanje profila rizika obveznika provedbe mjera, radnji i postupaka, propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (nad kojima nadzor primjene odredbi navedenog zakona provodi Hanfa), nisu predmet ovog Pravilnika.
2 HGK PRAVILNIK, Članak 4. U Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma rabi se termin „zakonski zastupnik“ te Udruženje leasing društava HGK predlaže usklađivanje u stavku 2. točki 1. U odnosu na stavak 2. točku 2. Udruženje leasing društava HGK predlaže pojasniti što se smatra sigurnim utvrđenjem. Prihvaćen Hanfa prihvaća prijedlog udruženja na odredbu članka 4. stavka 2. točke 1. te pojašnjavanja točku 2. istog stavka pri čemu se sigurnim utvrđenjem smatra razumna razina sigurnosti prilikom identifikacije stranke.
3 HGK PRAVILNIK, Članak 6. Udruženje leasing društava HGK smatra da je potrebno pojasniti na koji se način zahtjeva navedeno u stavku 6. – je li moguće kroz donošenje internog akta ili u okviru postojećih internih akata obveznika koji se odnose na Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Također, u vezi odredbe stavka 5. točke 5. postavlja se pitanje hoće li se i dalje nastaviti s takvim načinom dostave. Primljeno na znanje Obveznik sam određuje način na koji će interno propisati relevantne izvore informacija, dok je način dostave podataka iz stavka 5. točke 5. propisan u članku 149. stavku 2. Zakona.
4 HGK PRAVILNIK, Članak 8. U odnosu na odredbu stavka 2. točke 4. Udruženje leasing društava HGK predlaže pojasniti što se smatra prirodom poslovanja. U odnosu na stavak 2. točku 5. Udruženje leasing društava HGK ističe da Zakon definira tko se smatra PEP-om te je potrebno pojasniti o kakvim drugim relevantnim vezama je ovdje riječ. U odnosu na stavak 2. točku 6. Udruženje leasing društava HGK ističe da Zakon definira tko se smatra PEP-om te je potrebno dodatno pojašnjenje ovog čimbenika. U odnosu na stavak 2. točku 9. Udruženje leasing društava HGK ističe da nije jasno kako provjeriti navedeno. Udruženje leasing društava HGK ističe da nije jasno kako primijeniti u praksi odredbu stavka 3. točke 2. Također ukazujemo na to da podaci iz stavka 3. točke 3. nisu javno dostupni. U odnosu na stavak 5. točku 5. Udruženje leasing društava HGK smatra da je potrebno pojasniti na koji način konkretno je isto moguće utvrditi i dokumentirati. U osnivačkom aktu može biti navedeno da se izdaju dionice na ime i na donositelja, stoga se postavlja pitanje koja bi se vrsta dokaza smatrala relevantnom u pogledu ispunjenja zahtjeva da stranka nema dionice izdane na donositelja. Udruženje leasing društava HGK u odnosu na stavak 5. točku 7. smatra da nije jasno koje je razdoblje u prošlosti potrebno promatrati. U odnosu na stavak 5. točku 14. Udruženje leasing društava HGK ističe da nije jasno na koji način procijeniti navedeno. Primljeno na znanje Priroda poslovanja je navedena kao primjer uz svrhu osnivanja stranke iz članka 26. stavka 1. Zakona, primjerice da li je stranka profitna, neprofitna organizacija i sl. Pod drugim relevantnim vezama smatraju se druge veze, a koje nisu navedene u odredbi članka 46. Zakona, a za koje obveznik procijeni da bi mogle biti relevantne u konkretnom slučaju poput bliskih prijateljskih, tazbinskih i sličnih veza. U svrhu dodatnog pojašnjenja, točka 6. se proširuje na način da se dodaje tekst „primjerice članovi istaknutih sportskih tijela s ovlastima za odlučivanje ili pojedinci koji mogu utjecati na izvršnu vlast ili druge donositelje odluka“. U odnosu na stavak 2. točku 9. provjera je moguća eventualno kroz traženje navedenih podataka putem izjava od navedenih stranaka. U odnosu na stavak 3. točku 2. ističemo da obveznik, kad smatra da je navedeno relevantno te kad ima osnovu na sumnju da je imovina bila zamrznuta, navedeno može saznati eventualno kroz upit stranci. U odnosu na stavak 5. točku 5. napominjemo da je na obvezniku da utvrdi na koji će način razmatrati čimbenike rizika navedene u stavku 5. Dokumentiranje i utvrđenje je moguće, ukoliko nema drugog dokaza, putem izjave stranke. U odnosu na stavak 5. točke 7. i 14. - Prilikom razmatranja bilo kojeg čimbenika potrebno je iste uzeti u obzir, a kada bi koji od njih ukazivao na postojanje rizika, tada je isti potrebno promatrati na način da se utvrdi (ne)postojanje rizika.
5 HGK PRAVILNIK, Članak 9. U odnosu na stavak 1. točku 3. Udruženje leasing društava HGK ističe da nije jasno na koji način prikupiti navedenu informaciju. U odnosu na stavak 2. točku 4. Udruženje leasing društava HGK ističe da nije jasno koji su kriteriji za utvrđivanje navedenog. U odnosu na stavak 3. točku 2. Udruženje leasing društava HGK ističe da nije jasno na koga se navedeno odnosi i kako to odrediti. U odnosu na odredbu stavka 5. točke 1. Udruženje leasing društava HGK smatra da je potrebno dostaviti popis obveznicima putem udruženja HGK. Ujedno se postavlja pitanje je li potrebno imati više od jednog izvora i kako to u praksi primijeniti? U odnosu na stavak 5. točku 4. Udruženje leasing društava HGK ističe da se ne raspolaže navedenim informacijama te nije jasno kako to primijeniti u praksi. Primljeno na znanje U odnosu na stavak 1. točku 3. -Navedeno je moguće pribavit kroz intervju ili na bilo koji drugi relevantni način od same stranke. „U odnosu na stavak 2. točku 4.-Podaci o međunarodnim standardima porezne transparentnosti određene zemlje dostupni su primjerice na službenim stranicama OECD-a kao što je propisano čl. 9. st. 5. tč. 2 Pravilnika. „U odnosu na stavak 3. točku 2. -Navedeno se odnosi na učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma određene države, a isto je moguće odrediti putem izvora navedenih u čl. 9. st. 3. tč. 3. Pravilnika. „U odnosu na odredbu stavka 5. točke 1. -Navedeni popis je javno dostupan putem izvora iz čl. 9. st. 5. tč. 2. Pravilnika. Obveznik je dužan samostalno odrediti način primjene ovih odredbi. „U odnosu na stavak 5. točku 4. -Navedene informacije dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva financija, Porezna uprava.
6 HGK PRAVILNIK, Članak 10. Udruženje leasing društava HGK ističe da je navedeno u odredbi stavka 1. točke 1. pod nadzorom HANFA-e te se postavlja pitanje radi li se onda o visokoj transparentnosti? Članak 36. Udruženje leasing društava HGK ukazuje na to da nedostaje odredba stavka 2. Članak 59. U cilju pravovremene usklade poslovanja Udruženje leasing društava HGK predlaže produljenje roka stupanja na snagu, a obzirom na činjenicu da je pravilnik još uvijek u fazi e-savjetovanja. Djelomično prihvaćen Činjenica da su obveznici ovog pravilnika regulirani subjekti ne umanjuje činjenicu da postoje rizici vezani i uz same proizvode, usluge ili transakcije pa se i ovi čimbenici imaju razmotriti kao i svi ostali propisani ovim Pravilnikom. Prihvaća se primjedba u odnosu na članak 36. dok vezano uz članak 59. obveznicima primjene će se ostaviti primjeren rok za uskladu sa Pravilnikom.