Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza'

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Jakšić Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 6.OBRASCI I PRILOZI Nedostaje vam izjava o poravnjanju predujma s uputama za popunjavanje. Ta izjava obično "iskrsne" naknadno od strane voditelja projekta pa se korisnici zbune i neznaju je popuniti. Izjava također nema ugrađene kontrole tako da je moguće poravnanje predujma upisati na nedopušten način (da se završnim zns poravnava predujam iako je do tada već isplaćeno više povrata nego što je ukupno dozvoljeni poticaj. Što bi se desilo da se tako dogodi? Nije prihvaćen Način i procedura poravnanja predujma ne može biti propisana jer isto ovisi o naravi projekta. Sukladno članku 14. Općih uvjeta „Korisnik ima pravo potraživati onaj iznos predujma koji odgovara njegovim potrebama i dinamici aktivnosti na projektu. Posredničko tijelo razine 2, u odnosu na pojedinog korisnika, procjenjuje opravdanost korištenja predujma na temelju parametara koji su u tu svrhu utvrđeni u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, ponajprije se bazirajući na korisnikovu planu nabave i planu plaćanja.“
2 Tomislav Jakšić 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4.Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Rokovi isplate predujma bi trebali biti jasnije definirani i što kraći, jer je smisao predujma kod poduzetnika da planira troškove na projektu na temelju predividivih rokova i od strane UT. Rokovi bi trebali teći od datuma zahtjeva za predujam uz obvezu dostave garancije korisnika najkasnije 14 dana pred planiranu isplatu ili najkasnije xx dana od podnošenja urednog zahtjeva za garanciju, gdje je potonji u primjeni ukoliko uz prijavu zahtjeva dostavljena dokumentacija nije potpuna ili ispravna) Nije prihvaćen Navedeni rokovi su propisani u članku 17. Općih uvjeta ugovora “Rok za izvršenje plaćanja Korisniku je 30 dana od dana isteka roka za pregled predmeta obveze, odnosno 30 dana od dana isteka roka za provjeru zahtjeva za predujam/zahtjeva za nadoknadom sredstava/završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.“
3 Tomislav Jakšić 4.POSTUPAK DODJELE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Obavješćivanje korisnika je logičnije raditi putem slanja email poruke uz potvrdu primitka nego kroz sustav eFondovi, jer tako korisnik mora svako malo provjeravati svoj korisnički račun što je nepotreban gubitak vremena i opterećenje za sustav. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno. Sustav eFondovi ne isključuje komunikaciju putem elektroničke pošte korisnika koja je obvezan kanal komunikacije (mora se unijeti u sustav eFondovi i potvrditi od strane korisnika).
4 Tomislav Jakšić 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga S obzirom da je u točki 4.4. naveden datum početka zaprimanja zahtjeva 29.lipnja 2018 bilo bi logički i da su drugi datumi početka zaprimanja prijava stavljeni kao 29.lipnja 2018 Također s obzirom na druge slične natječaje, logički je datumom raspisivanja natječaja odmah od. drugi dan omogućiti mogućnost prijave Nema razloga za poček u ovom natječaju s obzirom da je natječaj najavljen, otvorena je javna rasprava a sličan natječaj je već bio otvoren 2016 godine, pa su tvrtke dobro informirane o uvjetima i nema razloga produljivati rokove za prijavu. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 29. srpnja 2018. godine.
5 Dejan Lugonja 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga U tablici ispod navodi se da je dostava projektnog prijedloga dozvoljena najranije od 29. lipnja 2018. Koji je podatak od ta dva točan? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 29. srpnja 2018. godine.
6 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.PRAVILA POZIVA, 9.9.Horizontalna načela Predlažemo da se horizontalna načela boduju i ako je utjecaj neutralan, odnoso, da za postizanje bodova nisu potrebne dodatne aktivnosti već samo izjava da je projekt neutralan i u skladu sa zakonodavnim propisima. Ovo je posebno važno obzirom na 20% bodova koji će ići na kriteriju uravnoteženog razvoja. Nije prihvaćen Projekti s neutralnim utjecajem prihvatljivi su, ali ih nije moguće dodatno bodovati.
7 Jasminka Štimac 8.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljive kategorije troškova Za troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja nije jasno je li prihvatljiv angažman isključivo postojećih djelatnika ili je moguće i zapošljavanje novog osoblja za potrebe rada na specifičnim aktivnostima. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
8 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 8.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljive kategorije troškova Troškovi plaća: 1. Potrebno je pojasniti metodologiju priznavanja troškova plaća. Pretpostavljamo da je riječ o metodologiji izračuna cijene sata na način da se bruto 2 godišnji trošak plaće dijeli sa 1720 sati pa se dobije cijena sata. Međutim, u oovm opisu nije jasno koji je brojnik, odnoso, koja je plaća koja se uzima u obzir: - da li se za postojeće zaposleniek uzimaju zadnjih 12 plaća pa se izračuna prosječna mjesečna plaća? - da li ovo znači da je moguće staviti kao osnovicu za izračun cijene sata maksimalni iznos koji je na linku DZS, neovisno o tome kolika je sada plaća postojećih djelatnika? Da li je plaća na linku samo MAKSIMALNA ili jedina dozvoljena (može li biti manja)? - potrebno je definirati iz koje tablice na linku se gleda plaća - tablica 9.3.3. daje iznose po mjesecima, a tablica 9.3.8. daje prosjeke po razdobljima. Da li se gleda mjesec za koji je zadnje objavljen podatak prije prijave projektnog prijedloga, ili se gleda prosjek prethodne godine itd. Recimo u NKD 62 je velika razlika: bruto 1 plaća za 03/2018 iznosi 13.526 kn, dok za 2017. prosječna iznosi 12.370 kn. Također, treba imati na umu da je u tablicama riječ o bruto 1, te da će mnogi za zaposlenike na projektu imati i doprinose na plaću od 17,2% ( za sve starije od 30 godina) pa je taj postotak potrebno obračunati na ove iznose. U svakom slučaju, potrebno je konkretnije i preciznije objasniti ove troškove. 2. Smatramo da je maksimalni iznos od 40% prihvatljivih troškova plaća vrlo ogranićavajući faktor jer teba imati na umu raznolikot projetnih prijedloga. U IT sektoru, kad govorimo o prilagodbi proizvoda, u pravilu su interni RD resursi. Dakle, zaposlenici koji su razvili proizvod su ujedno i oni koji će ga sada prilagođavati i nije logično da se na silu sada uzimaju vanjske usluge. Također, uzmite u obzir da će nastati dosta problema i kod čišćenja proračuna, jer ukoliko izbacite bilo koji trošak kao neprihvatljvi, moraju se mijenjati i prihvatljivi troškovi plaća, što opet veže i neizravne troškove. Na ovaj način unosite dodatne nepotrebne rizike Prijaviteljima. Naš je prijedlog da se ne ograničavaju troškovi plaća, a posebno da se ne vežu na prihvatljvie troškove ukoliko i ostanu ogranićeni nego na ukupne troškove projekta kako bi se izbjegle ove komplikacije oko čišćenja proračuna. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
9 Up Studio 8.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljive kategorije troškova Smatram da bi za troškove plaća osoblja trebalo dopustiti veći postotak od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Ukoliko se radi o tvrtkama koje se bave razvojem proizvoda u vidu softverskih rješenja tada te tvrtke trebaju daleko veći iznos novčanih sredstava za isplatu plaća osoblja nego za nabavku materijalne opreme. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 Up Studio 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? U uvodnom dijelu piše " prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu" dok pod točkom broj 1 se navodi " Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta". Iz ovoga se ne može jasno zaključiti da li proizvod/usluga prije podnošenja prijave mora biti razvijen? Na koji način se dokazuje iskazan inicijalni interes? Da li je je prihvatljiva projektna aktivnost razvoj nedavno započetoga proizvoda? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
11 Tomislav Jakšić 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Točke 1.3 nema u uputama. Očito se misli na točku 3.3. Očito se radi u greški pisanja točaka poglavlja 1 koje bi trebale glasiti 1.1. 1.2 1.3 a ne 1.1. 2.2 3.3 Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
12 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje prijavitelja Vezano uz definiciju poduzetnika u poteškoćama, u dijelu koji propisuje Uredba 651/2014, tvrtke do 3 godine, iako imaju gubitke iznad kapitala ne mogu biti "poduzetnici u teškoćama". Komentar navodimo kako bismo uklonili eventualne kasnije nesporazume oko takvih situacija. Također, bitno je jasno naznačiti da se gleda samo tvrtka Prijavitelj, a ne i sva povezana društva konsolidirano, kako je to bio slučaj na nekim natječajima. Iz uredbe: ":(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala....." Nije prihvaćen Prijavitelj koji je u teškoćama kako je definirano u članku 2., točki 18. Uredbe (EU) br. 651/2014 nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Poziv. Sukladno točki 7. u Uputama za prijavitelje objavljenim na e-Savjetovanju pod pojmom jedan (jedinstveni) poduzetnik su obuhvaćena sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: (a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; (b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; (c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; (d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
13 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Iz navedenog opisa prihvatljivosti prijavitelja proizlazi da su prihvatljivi prijavitelji spin off tvrtke osnovane od strane starijih poduzeća, unutar tri godine, ukoliko se ta poduzeća osnivači nisu zatvorila niti će se zatvoriti u narednih 3 godine. Također, primjećujemo da više nije uvjet da poduzeća nisu isplaćivala dobit, što je bio slučaj u prethodnom pozivu. Komentar dajemo u svrhu potvrde da smo točno razumjeli i ukoliko jesmo, podržavamo. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
14 Up Studio 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Dio "Projektne aktivnosti ne smiju biti primijenjene u sljedećim sektorima " treba dodatno pojasniti. 1. Ovime prijavitelj ne smije biti registriran u navedenim djelatnostima ili samo da projekt ne smije biti iz navedenih djelatnosti? 2. Ukoliko primjerice radimo "sustav za upravljanje poslovnim aktivnostima", isti se može promjeniti u bilo kojoj djelatnosti, ne možemo utjecati da naši klijenti ne budu iz jedne od navedene djelatnosti. Generalno gledajući svaki projekt bi se mogao na neki način povezati sa primjenom u navedenim djelatnostima. U prošlom natječaju "Inovacije novoosnovanih MSP" za ne prihvatljive prijavitelje bilo je navedeno slijedeće: "poduzetnicima koji djeluju u sektorima: a. poslovanja nekretninama, b. djelatnosti kockanja i klađenja, c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, d. trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene i povezanih usluga, e. djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem;" Sada mi konkretno nije jasno da li prijavitelj može primjerice razviti aplikaciju za upravljanje u poslovanju s nekretninama, ali prijavitelj ne djeluje u poslovanju nekretninama već je registriran kao tvrtka za računalno programirane. Isto možemo uzeti primjer da prijavitelj razvija neki potpuno inovativni sustav za knjigovodstvene servise, ali sam prijavitelj nije knjigovodstveni servis Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.