Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pastor TVA d.d. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima - članak 2. - 7. Suglasni smo s prijedlogom da postoji samo jedna boja (žuta) servisne naljepnica, ali prijedlog da na servisnoj naljepnici ne bude oznaka proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika ne možemo podržati iz sljedećih razloga: NADZOR; poznato je da je provođenje nadzora nad radom servisa zakonska obaveza proizvođača ili ovlaštenog zastupnika. Na ovaj način samo provođenje nadzora bilo bi znatno otežano jer više nije vidljivo da li servis ima/nema ovlaštenje za servisiranje od određenog proizvođača/ovlaštenog zastupnika. Od trenutno 18 davatelja ovlaštenja, serviseru bi teoretski bilo dovoljno samo jedno ovlaštenje temeljem kojeg bi bez kontrole mogao naručivati evidencijske naljepnice pa time neovlašteno servisirati i ostale aparate za koje nema ovlaštenje. Napominjemo da smo i do sada, ali u znatno manjoj mjeri, bili svjedoci stavljanja evidencijskih naljepnica jednog proizvođača na druge aparate pa smo sigurni da bi ovakvim rješenjem samo “ohrabrili” i ostale servise da to isto rade što bi moglo dovesti do totalnog kaosa na tržištu. Upravo, danas jasno vidljiv, podatak o proizvođaču odnosno ovlaštenom zastupniku na evidencijskoj naljepnici uvelike onemogućuje da se servisi obavljaju neovlašteno, što je kažnjivo po čl. 64 st.2 Zakona o zaštiti od požara. Također, izostanak podatka o proizvođaču ili njegovom ovlaštenom zastupniku na naljepnici je u suprotnosti s čl.41. st. 2 Zakona o zaštiti od požara gdje je definirano da na aparatu mora postojati vidljiva oznaka da je servis obavila pravna osoba, fizička osoba obrtnik i/ili stručna služba ovlaštena od strane proizvođača odnosno njegovog ovlaštenog zastupnika. Ovakvim prijedlogom servisera ništa ne obvezuje da stavi servisnu naljepnicu na aparat onog proizvođača za kojeg nema ovlaštenje, kako to spriječiti? Dodatno, postavlja se pitanje što u slučaju privremene suspenzije ovlaštenja servisa od jednog ili više davatelja ovlaštenja? Ovakvim načinom bi servis mogao i dalje naručivati naljepnice i koristiti ih bez kontrole za servisiranje aparata za koje ima suspenziju ovlaštenja. Da bi se to spriječilo temeljem ovakvog prijedloga AKD bi nužno u tom slučaju trebao obustaviti sve isporuke servisnih naljepnica ostalih proizvođača prema servisu pod suspenzijom, odnosno onemogućiti mu rad generalno. Zbog svega gore navedenog naš prijedlog je da ostane samo jedna (žuta) servisna naljepnica ali da na njoj pored oznake servisa treba ostati kao i do sada oznaka proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da ostane samo jedna (žuta) servisna naljepnica na kojoj će se osim oznake servisa nalaziti i dalje oznaka proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.
2 Pastor TVA d.d. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima Budući da nam je želja da se Ministarstvo unutarnjih poslova aktivnije uključi u sami nadzor, posebno provjeru da li svi proizvođači odnosno njegovi ovlašteni zastupnici nadziru servise koje u ovlastili predlažemo nadopunu članka 13. sljedećim tekstom: Nadzor nad proizvođačem odnosno njegovim ovlaštenim zastupnikom i obavlja Inspekcija zaštite od požara MUP-a. Proizvođač, odnosno njegov ovlašteni zastupnik mora pružiti dokaze o obavljenom nadzoru nad servisima koje je ovlastio, a pri tome moraju biti vidljivi podaci o vatrogasnim aparatima (minimalno 3) koje je prilikom nadzora izuzeo (lokacija, serijski broj aparata, serijski broj naljepnice mase aparata/mase bočice). Obrazloženje: praksa je pokazala da se kontrola funkcionalnosti i ispravnosti vatrogasnih aparata može ustanoviti jedino izuzimanjem servisiranih vatrogasnih aparata s terena, te njihovim otvaranjem izvršiti provjeru obavljenih radnji predviđenim zakonom i uputama proizvođača ili ovlaštenog zastupnika. Djelomično prihvaćen Člankom 41. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) između ostalog propisano je: - Ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika, najmanje jednom godišnje, o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka. - Uvjete koje moraju ispunjavati serviser i njegovi zaposlenici te uvjete za davanje i oduzimanje ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. - Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je osigurati održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim. Nadalje, člankom 13. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13) propisano je da je proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan obavljati nadzor nad serviserima koje je ovlastio. Rad ovlaštenih servisera kao i nadzor nad istim odobrava i kontrolira proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik kako bi mogao ispuniti svoju obvezu, definiranu člankom 41. Zakona, da osigura održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim. Na koji način će proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik kontrolirati rad servisera proizlazi iz uvjeta koje sam propisuje. Sukladno važećim odredbama Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova ima mogućnosti kontrole rada proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika te nema potrebe za dodatnim naglašavanjem. Predmetni članak dopunjen je u dijelu u kojem se propisuju rokovi ispitivanja te vođenje evidencije o provedenom ispitivanju.
3 Udruga servisa vatrogasnih aparata Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima Predlažemo da se nadopuni dosadašnji članak 13. u Pravilniku o izmjenama i dopunama o vatrogasnim aparatima. U članku 13. nakon stavka 1. dodati: -inspekcija zaštite od požara provjeravati će provođenje nadzora nad servisima od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika -nadzor nad servisima koji su u vlasništvu proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika provodi inspekcija zaštite od požara Obrazloženje: proizvođači ili njihovi ovlašteni zastupnici nejednako ili uopće ne provode nadzor nad ovlaštenim servisima. Nejednakost u kriterijima izaziva nezadovoljstvo kod servisa. Dosad nitko nije kontrolirao servise koji su u vlasništvu proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika, te su time bili u povlaštenom položaju u odnosu na ostale servise. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog je u suprotnosti s čl. 41. Zakona o zaštiti od požara, kojim je propisano da uvjete koje moraju ispunjavati serviser i njegovi zaposlenici te uvjete za davanje i oduzimanje ovlaštenja iz stavka propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. S obzirom da Inspekcija zaštite od požara ne propisuje uvjete i ne izdaje ovlaštenja koje mora ispunjavati serviser, ne može niti provoditi nadzor nad ispunjenjem istih. Inspekcija zaštite od požara provodi nadzor proizvođača i ovlaštenih zastupnika u smislu ispunjavanja njihove obveze provođenja kontrole rada nad serviserima vatrogasnih aparata. Tijekom takvog nadzora obratit će se pozornost ispunjavaju li proizvođači propisanu obvezu u smislu jednoobraznosti tj. jesu li se primijenili isti kriteriji kod svih servisera (bez obzira da li su ti serviseri u vlasništvu proizvođača ili ne).
4 IVAN DUŠAN Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima Predlažem brisanje članka 15 Pravilnika, nepotreban je. Nije prihvaćen Člankom 15. definirano je da se položaj vatrogasnog aparata u nekom prostoru trajno, na jasan i vidljiv način označi sukladno hrvatskoj normi, što uvelike ima ulogu kod vremena reagiranja i korištenja aparata prilikom gašenja požara.
5 IVAN DUŠAN Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima Ovim putem želim naglasiti kretensku, glupu, idiotsku odredbu da se periodički servis vatrogasnih aparata obavlja jednom godišnje (članka 10 pravilnika) Molim zakonodavca da hitno ide u izmjene te odredbe zakona. To je totalna glupost, zašto raditi periodički servis jednom godišnje? Znate li vi koliko to iritira nas koji to moramo raditi. To je totalna glupost. Prvo, 99,9999% vatrogasnih aparata se nikad ne upotrijebi, a drugo vatrogasni aparata ne gubi ništa na svojoj ispravnosti i protekom roka od godinu dana. predlažem da periodički pregled bude svake 2 godine. MOLIM VAS; CIJELU HRVATSKU SMETA I IRITIRA TA BLESAVA GLUPOST U ZAKONU; MOLIM VAS DA TO MIJENJATE: HVALA. Nije prihvaćen Razdoblje ispitivanja vatrogasnih aparata definirano je člankom 41. Zakona o zaštiti od požara, a ne Pravilnikom o vatrogasnim aparatima te nije predmet ovih izmjena.
6 IVAN DUŠAN Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima, Članak 1. Smatram da se tržišna inspekcija ne bi trebala opterećivati poslovima vezano za nadzor nad vatrogansim aparatima iz 2 razloga. Oni trebaju obavljati ono što im je ime, nadzor nad trgovinom roba i davanjem usluga. Tu ima puno nepravilnosti i tržna inspekcija je već dosta opterećena sa tim poslovima, bolje da oni obavljaju kvalitetno i na vrijeme svoje glavne zadaće nadzora tržišta roba i usluga. Ne treba dodatno opterećivati tržnu inspekciju sa poslovima vezanima za protupožarni nadzor. Nadzor vezan za vatrogasne aparate treba obavljati inspekcija zaštite od požara MUP-a. Oni imaju adekvatno obrazovanje za taj posao. Drugi problem jest to što djelatnici tržnne inspekcije nisu obrazovani iz područja protupožarnog nadzora, te ih prije nego što oni počnu provoditi nadzor treba obučiti. Osim toga kakve veze ima tržna inspekcija sa vatrogasnim aparatima? Predlažem članak 1, umjesto riječi »provodi tržišna inspekcija« da glasi "provodi inpekcija zaštite od požara MUP-a" . Jedno tijelo, jedna inspekcija treba obavljati sve poslove inspekcije vezano za protupožarni nadzor, a to uključuje i nadzor nad vatrogasnim aparatima To tijelo se tada specijalizira za te poslove i može ih obavljati puno kvalitetnije nego druge inspekcije koje ionako imaju druge zakonom predviđene zadaće. Nije prihvaćen Nadzor nad proizvodima koji se stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj provodi tržišna inspekcija, sukladno posebnim propisima.
7 Udruga servisa vatrogasnih aparata Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima, Članak 2. Udruga servisera vatrogasnih aparata Poštovani, podržavamo prijedloge opisane u člancima 2. i 3. jer će olakšati rad servisera. Ali napominjemo da se takvim naljepnicama: -gubi mogućnost kontrole o ovlaštenju servisa za servisiranje aparata pojedinog proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika -omogućuje neovlašteno korištenje naljepnica kod servisiranja aparata proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika za kojeg servis nema ovlaštenja Predlažemo da se nađe rješenje koje će omogućiti kontrolu neovlaštenog korištenja naljepnica. Primljeno na znanje Vidi odgovor 1. (Izgled naljepnica izmijenjen je na način da će se na naljepnicama, osim oznake servisa nalaziti i oznaka proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.)
8 Pastor TVA d.d. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima, Članak 7. Nije jasno definirano kome se podnosi zahtjev za izdavanje evidencijskih naljepnica. Naš prijedlog je da se zahtjev za izdavanje evidencijskih naljepnica upućuje davatelju ovlaštenja ili na neki drugi način koji će također omogućiti davateljima ovlaštenja uvid o izdanim evidencijskim naljepnicama, kako bi davatelji ovlaštenja mogli izvršavati svoje zakonske obaveze provođenja nadzora nad radom servisa koje je ovlastio. Na takav način bi se jasno uspostavio sustav odgovornosti za preuzete obaveze te najvažnije od svega sustav kontrole kojim bi se spriječile bilo kakve malverzacije i daljnji nered na tržištu. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog da serviseri naručuju naljepnice od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika (izmijenjen je članak 8. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o vatrogasnim aparatima).
9 Udruga servisa vatrogasnih aparata Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima, Članak 7. U ovom članku potrebno je napisati kome se podnosi zahtjev za izdavanje evidencijskih naljepnica. Prihvaćen Izmijenjen je članak 8. Pravilnika, te je jasno definirano tko podnosi zahtjev za izdavanjem evidencijskih naljepnica.
10 Klaleda d.o.o. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima, Članak 7. Poštovani, ovim člankom nije definirano tko ima pravo uvida u bazu Agencije za komercijalnu djelatnost odnosno na čije traženje Agencija za komercijalnu djelatnost može predočiti te podatke. Budući da se ovdje radi i o poslovnoj tajni pojedinih servisera i o zaštiti osobnih podataka (dosta servisera je registrirana kao obrt) mislim da je potrebno jasno i nedvosmislano definirati tko i kako može pristupiti tim podacima i u koju svrhu će se koristiti. Prihvaćen Izmijenjen je članak 8. Pravilnika, na način da je propisano tko može zatražiti uvid u Upisnik o izdanim evidencijskim naljepnicama.