Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Termoplin d.d. PRAVILNIK Članak 9. stavak 3. važećeg Pravilnika: Predlažemo izmjenu odredbe članka 9. stavka 3. važećeg Pravilnika na način da ovlašteno tijelo za ovjeru zakonitih mjerila Zavodu plaća ili mjesečnu naknadu za održavanje sustava ovlaštenih tijela, i to u iznosu od 5% obračunatih troškova, ili godišnju naknadu, a nikako ne oboje. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
2 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4.st.1.toč.(c) predlaže se: - smanjenje naknade sa 60% na 40% troškova Pojašnjenje: Ukoliko je trošak za ovjerno razdoblje od 10 godina 100% iznosa tada bi primjereni iznos produženo ovjerno razdoblje za 4 godine bio 40% od punog iznosa naknade odnosno tarife Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
3 Termoplin d.d. PRAVILNIK, Članak 5. Predlažemo izmjenu visine iznosa naknade kako slijedi: TARIFA točka A 2. Plinomjeri: 1 b) umjesto 200,00 kn staviti 150,00 kn 2 a) umjesto 600,00 kn staviti 400,00 kn 2 b) umjesto 1.200,00 kn staviti 900,00 kn 3. umjesto 500,00 kn staviti 350,00 kn. Točka D: Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila: 2. umjesto 2.500,00 kn staviti 1.500,00 kn 3. umjesto 1.000,00 kn staviti 500,00 kn Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeru: 3. umjesto 1.000,00 kn staviti 500,00 kn Točka E: 1. umjesto 750,00 kn staviti 500,00 kn 2. umjesto 1.500,00 kn staviti 750,00 kn 3. umjesto 2.250,00 kn staviti 1.000,00 kn 4. umjesto 3.000,00 kn staviti 1.500,00 kn Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog i primjedbe koje idu za vrlo velikim sniženjem cijena i svakako ćemo ih dodatno razmotriti. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
4 Termoplin d.d. PRAVILNIK, Članak 5. TARIFA Plinomjeri: Predlažemo iz naziva "Plinomjeri s mjehovima" izbaci "s mjehovima" iz razloga što na tržištu postoje ultrazvučni i mikrotermalni plinomjeri pa bi na taj način bili svi plinomjeri obuhvaćeni. Prihvaćen Primjedba je opravdana i usvaja se!
5 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Vezano uz članak 5, točka 3.MASA Potrebno je predvidjeti cijenu ovjeravanja mjerne poluge koja je sastavni dio mehaničkih vaga preko 9000 kg. Primljeno na znanje Pravilnikom o visini i načinu plaćanja naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine« broj 121/14) u članku 4 je propisano da se za obavljanje mjeriteljskih poslova koji nisu obuhvaćeni Tarifom, naknada plaća po započetom radnom satu.
6 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Članak 5. A. OVJERAVANJE MJERILA 2. OBUJAM Spremnici: 9. Spremnici obujma alkohola, piva do 200 l = 400,00 kn 10. Za svaki sljedećih započetih 50 l = 50,00 kn ZIK-u, kao gospodarskom subjektu u RH, je u potpunosti jasna potreba za maksimalnim mogućim rasterećenjem ostalih gospodarskih subjekata (naročito OPG-ova i ostalih malih gospodarskih subjekata) međutim nakon detaljnije analize vidljivo je da se ovako postavljenim prijedlogom postiže upravo dijametralno suprotan efekt, te se pojedinim gospodarskim subjektima financijski trošak ovjeravanja mjerila obujma povećava i do apsurdnih 5000%. Naime, dosada se ovjeravanje ove vrste mjerila vršilo po stavci 5. (ukoliko se radilo o vertikalnim spremnicima do 500 m3) te je iznosilo 2000,00 kn. Po novome prijedlogu za sve spremnike veće od 1,8 m3 (a oni čine većinu u RH) cijene će biti osjetno veće: 5 m3 = 5200,00 kn 10 m3 = 10200,00 kn 20 m3 = 20200,00 kn 50 m3 = 50200,00 kn 100 m3 = 100200,00 kn Ovaj bi cjenik predstavljao ogromno opterećenje za male i srednje gospodarske subjekte. Stoga predlažemo: Da se stavka 9. preinači u: 9. Spremnici obujma alkohola, piva do 200 l = 800,00 kn Ovime bi se značajno rasteretili OPG-i i ostali mali gospodarski subjekti a ovlaštenim tijelima za ovjeravanje se ne bi nanijela materijalna šteta zbog nerealno niske cijene ovjeravanja. Da se stavka 10. u potpunosti izbaci: Na ovaj bi način srednji gospodarski subjekti i dalje plaćali dosadašnji iznos za ovjeru svojih mjerila obujma a koji za njih ne predstavlja značajno financijsko opterećenje. Članak 5. A. OVJERAVANJE MJERILA 2. OBUJAM Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode: 7. Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva = 1500,00 kn Dosada se ovjeravanje ove vrste mjerila vršilo po stavci 6. te je iznosilo 3000,00 kn. Želimo ukazati na činjenicu da se u praksi postupak ovjere ove vrste mjerila po samom svom opsegu i nastalim troškovima ne razlikuje značajno od postupka ovjere mjerila po stavci 6. te da u nekim slučajevima može biti i opsežniji. Stoga proizlazi da jedino opravdanje za 50% nižu cijenu može biti popust na količinu budući da cisterna na sebi ima ugrađeno ne jedno već 4-6 mjerila. Smatramo da je maksimalni, financijski opravdani, popust na količinu u ovome slučaju oko 30%. Stoga predlažemo: Da se stavka 7. preinači u: 7. Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva = 2000,00 kn Ovime bi se značajno rasteretili gospodarski subjekti a ovlaštenim tijelima za ovjeravanje se ne bi nanijela materijalna šteta zbog nerealno niske cijene ovjeravanja. Djelomično prihvaćen Razmotrili smo Vaš prijedlog Za sada se on djelomično usvaja. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
7 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. U tablici pod toč.2.OBUJAM, Plinomjeri, toč.1. Plinomjeri s mjehovima: maksimalnog protoka PRIJEDLOG: Briše se „s mjehovima“ Obrazloženje: Potreba prilagođavanja tehnologijama mjerenja koje se nalaze na tržištu osim membranskih (ultrazvučni i mikrotermalni) Prihvaćen Razmotrili smo Vaš prijedlog i on se u cijelosti usvaja.
8 METRON d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Naknada za ovjeravanje vaga raz.toč.I je realno previsoka u odnosu na r.t.II. Za pregled jednih i drugih mjerila utroši se jednako vremena . Razlika se može opravdati ev.razlikom u cijeni ispitnih etalona i utega i troškovima njihova umjeravanja. Kada se međutim ispitivanje radi ovjere vrši kod ovlaštenog tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje (OTPM) sa njihovom opremom za pregled, onda to više ne stoji. Slijedom te logike umanjenje troškova trebalo bi biti niže od 80% kada se pregled vrši u laboratoriju OTPM-a, jer osim korištenja opreme, mjeritelj dolazi na pripremljeno mjerilo, pripremljeno je izvješće o ispitivanju, pomaže mu djelatnik OTPM-a. .Također nije predviđeno u cjeniku nikakvo umanjenje za pregled koji se vrši kod vlasnika mjerila sa opremom OTPM-a. Nije logično da je cijena ista kada DZM na zahtjev vlasnika mjerila pregled vrši sa svojom opremom ili na zahtjev OTPM-a pregled obavlja izvan sjedišta OTPM-a sa opremom istog. Da sumiram; utrošak vremena za pregled mjerila razreda točnosti I,II i III (do 20kg) je otprilike isti, dakle i cijena pregleda kod ovlaštenih tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje bi trebala biti ista ako se pregled vrši opremom OTPM-a. Dobro, 40,00 kn je možda premalo.Predlažem 70,00 kn. za sva mjerila do 300,00 kg bez obzira na razred točnosti kojih se pregled vrši kod OTPM. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
9 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Vezano uz D. TROŠKOVI POSTUPKA IZDAVANJA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE zanimame me zašto se navedeno toliko naplaćuje s obzirom da je prema postojećoj Uredbi (NN 90/14) potrebno jedino potvrđivanje papira koje izdaje HAA od strane DZM-a, na način da se izda rješenje o odobrenju. Primljeno na znanje Analizirajući Vaše prijedloge neosporno je Vaše znanje i iskustvo u području zakonskog mjeriteljstva ali u skladu s Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14) potvrda o akreditaciji je jedan od propisanih posebnih uvjeta koje mora ispuniti tijelo koje se želi ovlastiti. Da li je tijelo akreditirano kao i sve ostale propisane posebne uvjete provjerava Državni zavod za mjeriteljstvo. Temeljem navedenoga očigledno je da se ne radi samo o „potvrđivanju papira koje izdaje HAA“.
10 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Vezano uz E. Godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture zavoda, molio bi pojašnjene zašto je navedeno uključeno u ovaj pravilnik, te točnu specifikaciju što znači sami naslov parafiskalnog nameta "Godišnji troškovi održavanja infrastrukture zavoda" Primljeno na znanje Pravilnikom o visini i načinu plaćanja naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine« broj 121/14), članak 9., jasno je propisano što su troškovi održavanja i kako se naplaćuju. Navedeno nije „parafiskalni namet“ jer se radi o tarifama. Upravo predložene izmjene smanjuju troškove tijelima koja se ovlašćuju.
11 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Vage, točka 3a) - pretpostavljena cijena ovjeravanja neautomatske vage r.t. III i IIII do 20 kg ne odgovara utrošenom vremenu potrebnom za izvršiti posao ovjeravanja takve vage. Postupak se sastoji od upisivanja općih podataka, podataka o korištenim etalonima i uvjetima okoliša. Nakon toga potrebno je provjeriti sukladnost podataka sa tipnim odobrenjem vage, te se kreće sa ispitivanjima. Ispitivanja se sastoje od ispitivanja točnosti u minimalno pet točaka u uzlazu i silazu, zatim od ispitivanja dvije tare, svaka u minimalno pet točaka u uzlazu i silazu, ispitivanja ponovljivosti, ispitivanja ekscentričnosti i ukoliko se radi o mehaničkoj vagi ispitivanja pokretljivosti i osjetljivosti. Nakon provedenih svih ispitivanja potrebno je utvrditi sukladnost, kao i označit vagu sa ovjernim oznakama, te je zaštitit od neželjenog podešavanja. Cijena ovjerne oznake u obliku naljepnice za ovlašteno tijelo za ovjeravanje (OTO) iznosi 4 kn, a zaštitne oznake u obliku naljepnice 3 kn. Ukoliko znamo da se na vagu lijepi jedna ovjerna oznaka i u prosjeku dvije zaštitne naljepnice, cijena navedenog je 10 kn. Ukoliko navedenu cijenu koštanja ovjernih oznaka odbijemo od predložene cijene, ovlaštenom tijelu ostaje 30 kn. Tu nije kraj, već ovlašteno tijelo mora Državnom zavodu za mjeriteljstvo platiti 15% obračunatih troškova ovjeravanja mjerila koji služe kao naknada za "održavanje potporne infrastrukture određene Pravilnikom ovisini i načinju...." Kada sve skupa sumiramo, ovlaštenom tijelu za ovjeravanje ostaje za ovjeravanje navedene vrste vaga, prema novom prijedlogu pravilnika, 24 kn. Zašto sam sve ovo detaljno napisao. Zato da se vidi apsurdnost zakonodavnog okvira, te način donošenja novih propisa bez provedenih konzultacija sa svim zainteresiranim stranama, kao i apsurdnost članka 6, stavka 2 koji se odnosi na održavanje potporne infrastrukture od strane DZM-a. Sudeći prema predloženom pravilniku i ne samo njemu, utrošeni novci na plaćanje održavanja infrastrukture su ispravno utrošeni. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
12 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Cijena ovjeravanja utega razreda točnosti F1 i F2 je premala za realno ulaganje u opremu koja je potrebna da bi se ispravno ovjerili utezi navedene klase, a i nesrazmjerna je sa člankom 2 ovog prijedloga pravilnika. Ukoliko poznajete proces ovjeravanja utega F1 razreda točnosti, tada morate znati da Vam je za jedan uteg potrebno cca 10-12 minuta za ovjeravanje na prosječno dobroj vagi. Ukoliko zanemarimo cijenu koju je potrebno uložiti u opremu da bi mogli izvršiti ovjeravanje utega u klasi F1, te samo usporedimo sa satom čekanja iz članka 2, cijena bi morala biti 40 kn. Primljeno na znanje Analizirajući Vaš prijedlog neosporno je Vaše znanje i iskustvo u području zakonskog mjeriteljstva pa je Vaš prijedlog pomno razmotren. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.