Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjer

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Helm d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, predlažemo izmjenu članka 7. za umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila u tablici red 13. Etaloni za ovjeravanje mjerila električne energije. Predlažemo izmjenu umjernog razdoblja etalona sa sadašnje dvije godine na četiri godine s obzirom da suvremeni elektronički etaloni nisu podložni promjeni kroz protok vremena. To je vidljivo kroz dosadašnje umjernice koje Vam po potrebi možemo dostaviti. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak
2 Dräger Safety d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, temeljem objave prijedloga Pravilnika o izmjenama pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila, a koje se odnose na zakonita mjerila koji se upotrebljavaju za specijalne namjene - Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika), u nastavku dostavljamo sljedeće prijedloge: Sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/2014) čl.3. st. 9 ovjerom mjerila se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Članak 3. 9. Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima U ovom slučaju (uređaji kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika) mjeriteljski zahtjevi propisani su: Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99) – Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, br. 118/99.) Ukoliko uređaj zadovoljava navedene zahtjeve, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu čl. 24, st. 1 za navedeni uređaj izdaje se „Rješenje o odobrenju tipa mjerila“. Članak 24. (1) Ako se u propisanom postupku ispitivanja utvrdi da određeni tip mjerila (model) zadovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, Zavod će donijeti rješenje o odobrenju tipa mjerila. Time se ispunjavaju uvjeti da se, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu čl.21, st. 1, navedeno mjerilo može staviti na tržište. Članak 21. (1) Zakonita mjerila iz usklađenog područja smiju se staviti na raspolaganje na tržištu ako su ispitana u propisanom postupku, ako udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima i ako su označena propisanim oznakama. Za takvo se mjerilo, sukladno Zakonu o mjeriteljstvu čl. 25, st. 1, podnosi zahtjev za ovjerom i ovjerava se na određeno ovjerno razdoblje. Članak 25. (1) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Iz svega navedenog vidljivo je da je maksimalno trajanje ovjernog razdoblja definirano tehničkim karakteristikama uređaja koje su u skladu sa Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99). Trenutno se u Republici Hrvatskoj u Zakonskom mjeriteljstvu koriste uređaji koji u svom radu koriste elektrokemijske senzore. Uređaji s elektrokemijskim senzorima zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom te je za njih izdano „Rješenje o odobrenju tipa mjerila“. U navedenom rješenju se izričito navodi da je, obzirom na tehničke karakteristike uređaja, ovjerno razdoblje 6 mjeseci. Povećanje ovjernog razdoblja sa 6 na 12 mjeseci, kako je navedeno u prijedlogu, dovelo bi do toga da bi duljina ovjernog razdoblja bila u suprotnosti sa Rješenjem o odobrenju tipa mjerila, što bi u praksi značilo da se niti jedan od tipova uređaja koji se trenutno koristi u Republici Hrvatskoj ne bi mogao ovjeriti i staviti u promet na tržište. Što bi to značilo za sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj možemo samo nagađati. U zemljama EU zakonska regulativa određuje ovjerno razdoblje od 12 mjeseci, ali se u spomenutim zemljama radi o uređajima koji ne mjere koncentraciju etilnog alkohola samo elektrokemijskim senzorima, već naprednijim mjernim metodama. Iz navedenoga smatramo da je povećanje ovjernog razdoblja sa 6 na 12 mjeseci, kako je navedeno u prijedlogu, moguće samo uz promjenu cijele zakonske regulative, počevši od Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99). Moguće rješenje koje bi, s jedne strane dovelo do usklađenja sa regulativom u ostalim zemljama, članicama EU, a s druge strane ostavila mogućnost korištenja trenutnih uređaja za mjerenje koncentracije etilnog alkohola u izdahu ispitanika, je promjena zakonske regulative (prvenstveno Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika NN 118/99), na način da se, za nove tipove uređaja koji se stavljaju na tržište i za koje još nije izdano Rješenje o službenoj oznaci tipa, propišu minimalni uvjeti vezani za ovjerno razdoblje od 12 mjeseci. To bi, obzirom da nije moguće odjednom zamijeniti sve uređaje koji su trenutno u uporabi, podrazumijevalo i uvođenje tranzicijskog perioda u kojemu bi postojeće uređaje trebalo zamijeniti sa novima. Na taj način bismo, postupno, osim usuglašavanja sa pravnom regulativom s ostalim EU članicama, doveli i do usuglašavanja sa tehničkim zahtjevima i karakteristikama uređaja koji se u zemljama EU koriste za mjerenje koncentracije etilnog alkohola u izdahu ispitanika u zakonskom mjeriteljstvu. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Hrvoje Krupski, direktor Dräger Safety d.o.o. Primljeno na znanje Analizirajući Vaše prijedloge neosporno je Vaše znanje i iskustvo u području zakonskog mjeriteljstva, te su nam Vaše primjedbe izuzetno dragocjene i svakako ćemo ih dodatno razmotriti. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika NN 118/99 će također biti predmet esavjetovanja, još u tijeku ove godine.
3 Termoplin d.d. PRAVILNIK, Članak 1. Čl. 1., točka 2. OBUJMA, m) Prijedloga: Predlažemo da ovjerno razdoblje za ovjeravanje plinomjera max. protoka do 10 m3/h bude 8 godina kao što je propisano trenutno važećim Pravilnikom. Provjerom plinomjera nakon demontaže nakon 8 godina zamjećuje se da veliki postotak plinomjera ne zadovoljava mjeriteljske zahtjeve. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
4 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Vezano uz 3.MASA Nije predviđeno ovjerno razdoblje za mjerne poluge koje su sastavni dio mehaničkih vaga iznad 9000 kg. Ukoliko se ne omogući ovjeravanje poluga prilikom ovjere mehaničkih vaga morat će se koristiti etaloni u kompletnom opsegu mjerenja vage. Ukoliko se radi o vagi iznad 20 t ovjeravanje iste će biti gotovo nemoguće za provedbu. Primljeno na znanje Člankom 1., stavak 1. i člankom 4. Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila koja imaju prvu ovjeru i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila („Narodne novine“ broj 107/15 i 82/17) propisano je kada se ovjeravaju mjerila za koje nije propisano ovjerno razdoblje.
5 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Zanima me koja je razlika između stavke 3a i 3b, s obzirom da se ovjerno razdoblje razlikuje. Da pojasnim, radi se o identičnim mjerilima, tj. etalonima (nikako kontrolnim uređajima što je još jedna od izmišljotina našeg zakonodavstva, da ne ulazim u detalje), koji se upotrebljavaju pod 3a u samom radu sa vagom, a u slučaju pod 3b prilikom ispitivanja vaga. Iz navedenog mi nikako nije jasno kako ste utvrdili da je potrebno različito ovjerno razdoblje za navedena mjerila. Ukoliko idemo korak dalje, tada mogu reći da utezi pod 3b se prema postojećem zakonodavstvu u RH ne bi niti smijeli ovjeravat. Naime, obveza UMJERAVANJA etalona koji se koriste za ovjeravanje mjerila propisana je Zakonom o mjeriteljstvu NN 74/14, članak 32 i Uredbom NN 90/14, u dodatku 10 koji se odnosi na mjerila mase, u području 3, 4, 5, 6 ,7 i 8. DZM je Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg, NN 92/16 dopustio na izbor da li će ovlašteno tijelo ovjeravat ili umjeravat utege. Ukoliko se vodimo pravnim sustavom RH, prema snazi pojedinog regulatornog akta, na vrhu piramide zakonskog mjeriteljstva nalazi se Zakon o mjeriteljstvu NN 74/14, nakon njega UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14, zatim pravilnici, naredbe, naputci itd. Molio bi pojašnjenje navedenog. Da li krivo tumačim piramidu zakonodavstva RH? Primljeno na znanje Analizirajući Vaše prijedloge neosporno je Vaše znanje i iskustvo u području zakonskog mjeriteljstva, te su nam Vaše primjedbe izuzetno dragocjene i svakako ćemo ih dodatno razmotriti.
6 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Ukoliko provedete ovako napisan Pravilnik pojavit će se veliki problem radi propusta u pisanju ovog prijedloga Pravilnika. Naime, nije izmjenjen članak 6 postojećeg Pravilnika u kojem se u stavku (2) i (3) navodi: (2) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje dulje od 1 godine počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno, (3) Vlasnici mjerila obvezni su najkasnije 30 dana prije isteka ovjernog razdoblja podnijeti zahtjev za redovno ovjeravanje mjerila. S obzirom da u članaku 6 postojećeg Pravilnika nisu predviđene promjene, dogodit će se da će vlasnici mjerila u zakonski predviđenom roku podnijeti zahtjev za ovjeru svojih mjerila i to u najvećem broju na kraju isteka ovjernog razdoblja, tj u 11. i 12. mjesecu. Radi specifičnosti načina ispitivanja vaga preko 9000 kg i radi broja vaga koje se nalaze na tržištu, ovlaštena tijela za ovjeravanje neće biti u mogućnosti izvršiti ovjeravanje svih mjerila, te će se u narednoj godini na tržištu naći izuzetno veliki broj neovjerneih vaga preko 9000 kg. Ista stvar će se dogoditi i sa agregatima za istakanje goriva za motorna vozila. Ovo pokazuje sa koliko nepromišljenosti je izdan ovaj prijedlog pravilnika. Zanima me tko će biti odgovoran ukoliko se moja predviđanja ostvare da ovako dva važna mjerila kao što su agregati i vage preko 9000 kg na kojima se vrši stalna trgovinska razmjena, ostanu u većem broju neovjerena i na koji način ćete isto opravdati potrošaču. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
7 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Planirana ušteda koje će nastati radi povećanja ovjernog razdoblja za vage od 9t do 50t od 520.000,00 kn navedena u akcijskom planu vlade je minorna u usporedbi sa moguće nastalom štetom. Postizanje uštede po gospodarstvo u planiranom iznosu moglo se postići na cijeli niz drugih načina, ne ugrožavajući sigurnost trgovinske razmjene, povjerenje u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa o čemu bi svaka država morala voditi računa. Primljeno na znanje Analizirajući Vaše prijedloge neosporno je Vaše znanje i iskustvo u području zakonskog mjeriteljstva, te su nam Vaše primjedbe izuzetno dragocjene i svakako ćemo ih dodatno razmotriti.
8 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Povećanje ovjernih razdoblja za vage preko 9000 kg za posljedicu će imati značajne gubitke po gospodarstvo RH. Prilikom donošenja prijedloga nije se vodilo računa o vrsti mjerila za koje se povećava ovjerno razdoblje. Neki od razloga zašto se ne bi trebalo povećati ovjerno razdoblje za vage preko 9000 kg su: 1) Kompletna trgovinska razmjena RH vrši se preko kolskih vaga 2) inspekcijskim aktivnostima nije utvrđeno, tj. ne postoji analiza i uvid o broju cestovnih i željezničkih vaga koje mogu zadovoljiti mjeriteljske zahtjeve nakon postojećeg ovjernog razdoblja od 1 godine. Jedini ispravni način donošenja ovakvih propisa je utvrđivanje stvarnog stanja mjerila pomoću provedbe pojačanih inspekcijskih aktivnosti. Svaki drugi način donošenja propisa, a posebno ovakvo stihijsko određivanje ovjernih razdoblja, ravno je kockanju sa izuzetno velikim iznosima moguće nastale štete. 3) velik broj cestovnih i željezničkih vaga rade u posebnim režimima rada: a) na državnim prijelazima obavlja se izrazito veliki broj mjerenja (24 sata – svaki dan) b) vage u kamenolomima , građevinskoj i kemijskoj industriji te u poljoprivredi trpe velika onečišćenja prilikom uporabe c) sve cestovne i željezničke vage nalaze se na otvorenim prostorima izložene kiši, podzemnim vodama, zimi izrazito niskim temperaturama, ljeti ekstremno visoke temperature d) konstrukcijske izvedbe cestovnih vaga su uobičajeno takve da se vrlo teško obavlja čišćenje podmosne konstrukcije radi čega dolazi do teško uočljivog kvara vage, tj. do krivog pokazivanja rezultata, 4) ne postoji navika ulaganja vlasnika mjerila u njegovo održavanje, 5) važnost usklađenosti rokova ovjeravanja u funkciji povećane pouzdanosti mjerenja u međugraničnom prometa roba i usluga (zemlje sa kojima RH ima najveću trgovinsku razmjenu imaju ovjerno razdoblje za kolske vage 1 godina), 6) nije razrađen učinkovit nadzor nad cestovnim i željezničkim vagama, 7) postoji oko 15 % zastarjelih mehaničkih i hibridnih kolskih vaga, koje nikako ne mogu održati mjeriteljske i tehničke zahtjeve na preiod duži od 1 godine 8) gubitak velikog broja radnih mjesta uzrokovano povećanjem ovjernih razdoblja (ovo je razlog koji se tiče povećanja ovjernih razdoblja za kolske vage i sva ostala mjerila – svakako se predviđa gubitak više od 100 radnih mjesta), a samim time manje uplate u proračun po pitanja poreza i doprinosa na plaću. KOMENTAR: Prije nepune tri godine tijekom rada na jednom od akcijskih planova vlade bilo je planirano povećanje ovjernih razdoblja za kolske vage, no na sreću po gospodarstvo, ipak je prevladao razum. Tada su se zagovornici povećanja ovjernog razdoblja za kolske vage povodili WELMEC-om, te su, ponovno stihijski, pregledali službene stranice welmeca i zaključili da je u većini europskih zemalja ovjerno razdoblje za kolske vage 2 godine, te da bi sukladno tome i u RH ovjerno razdoblje za kolske vage mora biti dvije godine. Međutim, nakon što su se uključile sve zainteresirane strane, došlo se do zaključka da su na WELMEC stranicama navedena ovjerna razdoblja u grubo, tj. kada se krenulo u proučavanje podzakonskih akata pojedinih zemalja, utvrdilo se da je ovjerno razdoblje za kolske vage u većini članica WELMEC-a 1 godina. Za primjer: ŠVICARSKA – navedeno 2 godine, a onda za različite vrste vaga prema podzakonskim aktima ispada od 6 mjeseci do 4 godine. (period ovjere promjenjiv je vezano uz utvrđeno stanje mjerila tijekom provedenih inspekcijskih aktivnosti) SLOVAČKA – navedeno 2 godine, a u podzakonskim aktima piše ovjerno razdoblje za kolske vage 1 godina. SRBIJA – navedeno na WELMEC stranicama 2 godine, a u stvarnosti je ovjerno razdoblje za kolske vage 1 godina. NJEMAČKA – navedeno 2 godine, a onda za različite vrste vaga prema podzakonskim aktima ispada od 1 godine do 4 godine.(period ovjere promjenjiv je vezano uz utvrđeno stanje mjerila tijekom provedenih inspekcijskih aktivnosti) POLJSKA – navedeno 2, a u podzakonskim aktima piše ovjerno razdoblje za kolske vage 1 godina. LATVIJA - navedeno 2 godine, a u podzakonskim aktima piše ovjerno razdoblje za vage III i IIII razreda točnosti 1 godina (cestovne vage se nalaze u navedenim razredima) CRNA GORA - navedeno 2 godine, a u podzakonskim aktima piše ovjerno razdoblje za kolske vage 1 godina. PORTUGAL, FRANCUSKA, ESTONIJA, SLOVENIJA, RUMUNJSKA… za kolske vage ovjerno razdoblje je 1 godina. Itd. Zanimljivo je za primjetit da su baš KOLSKE vage posebno izdvojene na način da im je ovjerno razdoblje kraće u odnosu na druge vage. Netkom tko poznaje svrhu kolskih vaga i način rada istih potpuno je jasno i zašto su izdvojene. Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
9 Vage d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. U akcijskom planu vlade planirano je povećanje ovjernog razdoblja za vage od 9000 kg do 50000 kg. U ovom prijedlogu navedeno je da se povećava ovjerno razdoblje za sve vage preko 50000 kg. Koji je razlog da ste se odlučili na promjenu iznad akcijskog plana vlade? Primljeno na znanje Predloženim povećanjem ovjernog razdoblja rasterećen je još veći broj gospodarstvenika.
10 Tomislav Šimetić PRAVILNIK, Članak 1. Kratka dopuna....prethodni komentar se također odnosi i na pitanje manometara i sl. opreme koja se odnosi isključivo za svrhu ispitivanja (npr. manometri za ispitivanje tlaka u hidrantskoj mreži i sl.). Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
11 Tomislav Šimetić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, smatram da je potrebno temeljitije ažurirati ovu tablicu. Naime, ovjeravanje se provodi u području zakonskog mjeriteljstva, a u konačnom ovjeravanje bi se trebalo provoditi na mjerilima pomoću kojeg se vrši naplata određenog dobra čija količina je izmjerena. Stoga, potpuno je nejasno zašto i dalje u popisu stoji npr. "Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija"?? Ovo je ispitna oprema, koja zahtjeva umjeravanje, ovjeravanje je ovdje neprikladno. S druge strane, ako je ovakva oprema ipak uvrštena kao nužna za ovjeravanje (iako ni prema definicijama iz Zakona nije jasno zašto je ova oprema predmet ovjeravanja), onda je u potpunosti nejasno zašto ispitna oprema za ispitivanje npr. plinskih, vodovodnih i dr. instalacija i veličina nije obuhvaćena Pravilnikom. Kod ispitne opreme nije ključno niti smisleno dokazivanje zadovoljavanje klase točnosti (što je konačan rezultat ovjeravanja), već ono što je bitno dobiva se umjeravanjem (mjerna nesigurnost u određenom mjernom području). Predlažem izbaciti iz Pravilnika navedenu ispitnu opremu!! Primljeno na znanje Razmotrili smo Vaš prijedlog. U ovom trenutku nismo ga u mogućnosti prihvatiti. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za izmjenom Državni zavod za mjeriteljstvo će pokrenuti potreban postupak.
12 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. U članku 7. točka 8. mijenja se i glasi: 8. etaloni za ovjeravanje plinomjera 3 godine Pojašnjenje: Produljenje umjernog razdoblja etalona s 3 na 5 godina povećava se mjerna nesigurnost etalona i mogući pomak mjerne točnosti koji se direktno prenosi na plinomjere u procesu ispitivanja te u konačnici šteta. Šteta može biti ili za distributera ili za krajnjeg kupca (što je manje bitno) već je bitno da se stvara mjerna nesigurnost cjelokupnog mjeriteljskog sustava protoka plina u RH i disbalans na tržištu plina u cjelini. Članak 4. U članku 12. dodaje se stavak 3. koji glasi: (3) Iznimno od odredbe st.1. ovog članka za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena plina, a koja su ovjerena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika. Pojašnjenje: Za primjenu na ugrađene plinomjere: zadnjih 10-ak godina GPZ uspješno produljuje ovjerno razdoblje verificiranom statističkom metodom za dodatnih 4 godine čime je dokazana kvaliteta ugrađenih plinomjera, time i dokazana mogućnost za produljenje ovjernog razdoblja ugrađenih plinomjera na sustavu GPZ-a; odnosno mogućnost primjene i za postojeće plinomjere ugrađene na distribucijskom sustavu. Dosadašnji članak 3. postaje članak 5. Djelomično prihvaćen U tablici pod o) se naziv/stavka „Plinomjeri s mjehovima maksimalnog protoka iznad 10 m3/h“ mijenja s nazivom/stavkom „Plinomjeri maksimalnog protoka iznad 10 m3/h“ (primjedba usvojena na e-savjetovanju za Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine« broj 121/14).