Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marina Punat d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE Što se tiče same naplate BP u marinama i lukama, ovim putem iznosim stav Marine Punat vezano uz prijedloge načina rješenja naplate spomenute pristojbe. Pravilnik predlaže da luke nautičkog turizma(LNT) imaju obvezu naplaćivanja. Nemaju sve marine resurse, dakle osoblje, prostor i vrijeme za operativno vršenje naplate boravišne pristojbe, vođenje pratećih zapisa, evidencija i izvještaja. U tom smislu, a prema dogovoru Udruženja marina sa predstavnicima MINT-a po pitanju načina rješenja naplate BP, ovo treba biti opcija koje marine mogu, ali i ne moraju prihvatiti, dakle pitanje je izbora hoće li se LNT tako opredjeliti i osigurati dodatne resurse za naplaćivanje BP ili ne. Nautičari vrlo često borave i u komunalnim, javnim lukama. Predlažemo: - za godinu 2019. korigirati samo Uredbu o utvrđivanju visine BP, tj. na način da se BP svede na razumne iznose koji će biti prihvatljivi za sve uključene strane (dakle, i nautičarima i državi) - novi Zakon o BP ne uvoditi prije 2020. (čak i kasnije, ovisno o spremnosti aplikacija) - u međuvremenu kvalitetno poraditi na izmjeni Zakona o BP i pratećih Uredbi i Pravilnika koji će regulirati: o plaćanje on-line od strane samih nautičara, i to ne samo BP već i naknade koje prikuplja MMPI (za sigurnost plovidbe, svjetlarinu i dr.). Ako se ribolovne dozvole mogu kupiti on-line, zbog kojeg razloga se i BP, kao i naknada za svjetlarinu i sigurnost plovidbe koju nautičari moraju plaćati ukoliko plove ne bi mogla provesti on-line? On-line način prikupljanja je ekonomski prihvatljiviji i prikladniji u današnjim modernim poslovnim sustavima. Blagajničke naplate su zastarjele i spadaju u prošlo stoljeće. Recepcije u marinama služe najvećim dijelom za komunikaciju, podršku kupcima i prodajne aktivnosti, a naplata je većim dijelom on-line. Predlažem uskladiti plaćanje ovih naknada na koje su nautičari obvezni: https://www.zakon.hr/z/310/Pomorski-zakonik Ukoliko se razmišlja o prilagodbi e-crew sustava ili e-visitora, smatram da je potrebno znatno skratiti listu traženih podataka koji se nepotrebno prikupljaju (u međuvremenu tu je i GDPR, provedbeni propis je stupio na snagu) o raspodjelu (ključ) i korisnike prikupljenih novčanih sredstava - ukoliko se BP plaća za boravak u luci, tada i luke (LNT i javne) moraju biti uključene u listu primatelja sredstava prikupljenih od BP - U prijelaznom razdoblju, do stupanja na snagu novog Zakona o BP: o ostaviti mogućnost plaćanja navedenih pristojbi (i BP i one za MINT) u lučkim kapetanijama odnosno njihovim ispostavama o dodati mogućnost plaćanja u LNT, ali samo u onima koje se se za to opredjelile. Ukoliko LNT ima pravo odlučiti i odluči da će ubirati BP od nautičara, tada bi za to trebala primati i naknadu koja će pokriti sav trošak prikupljanja ove pristojbe za HTZ. o tijekom cijele 2019. kvalitetno i nedvosmisleno pripremiti tržište tj. korisnike na izmjenu Zakona o BP-u s pratećim propisima (u EU se o predviđenim promjenema Zakona, ali daleko prije stupanja na snagu, zainteresirana javnost detaljno informira o razlozima izmjene, načinu i svrhi) Skrećem pažnju na nelogičnosti koje postojeća Uredba, Pravilnik i Zakon koji reguliraju BP sadržavaju i čije se odredbe međusobno sudaraju: - BP se plaća za noćenja u luci nautičkog turizma ili lukama otvorenim za javni promet … dakle ne za noćenje u uvalama. Donesena je i jedna pravomoćna oslobađajuća sudska presuda po prijavi prekršaja Pravilnika o BP, prekršitelj oslobođen jer noćenja nisu bila ostvarena u luci. Mnogi nautičari isplovljavaju i noće uglavnom po uvalama, a ne nužno u marinama ili gradski lukama i lučicama - BP se plaća prije isplovljavanja u Lučkim kapetanijama ili njenim ispostavama, ali to je moguće samo ukoliko je plaćena naknada za svjetlarinu i sigurnost za tekuću kalendarsku godinu. Za brodove koji su na kopnu nema obveze plaćanja naknade za svjetlarinu i sigurnost. Dakle, ukoliko nautičar noći i boravi na svom brodu na suhom vezu, on ne može platiti BP zbog tehničkog ograničenja u sustavu. Djelomično prihvaćen Prema prijedlogu Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, smanjeni su iznosi visine boravišne pristojbe za nautičare. U tekstu Pravilnika ispravljen je izričaj i to na način da će boravišnu pristojbu za nautičare moći naplaćivati one luke nautičkog turizma koje će se za to opredijeliti. U ostalom dijelu, prihvaća se na znanje.
2 Mirko Faber PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE Poštovani, U ime grupe nautičara, vlasnika brodica i jahti za osobne potrebe podnosim komentare vezane za obvezu plaćanja boravišne pristojbe za nautičare. Gore spomenuti nautičari spremni su svojim imenom i prezimenom te potpisom potvrditi suglasnost sa slijedećim komentarima. Na snazi su propisi o obvezi plaćanja boravišne pristojbe (u daljnjem tekstu BP) koju su obvezni platiti "..vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje". Ti propisi obvezuju i vlasnike brodica i jahti, registriranih isključivo za osobne potrebe, na plačanje enormno visokih i ponižavajućih i to isključivo paušalnih iznosa BP za neodređeni broj osoba odnosno noćenja, u situacijama kad nautičari na svojim plovilima "...borave i noće u lukama nautičkog turizma, odnosno na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet..." Dakle ovo se ne odnosi na "... plovni objekt nautičkog turizma, odnosno plovni objekt za odmor i rekreaciju i plovni objekt za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu: charter, crusing..." jer korisnici tih plovnih objekata (charter,crusing..) plaćaju BP po ostvarenom noćenju kao i u svakom hotelu ili nekim drugim ugostiteljskim objektima namijenjenim gospodarstvu odnosno poslovnim odnosima i zarađivanju. Smatramo da su ti propisi PROTIVNI Ustavu RH jer su za nas nautičare, vlasnike brodica i jahti registriranih za osobne potrebe, DISKRIMINATORNI u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor u smislu načina plačanja i iznosa BP ! Ujedno su ti propisi DISKRIMINATORNI u odnosu na sve ostale nautičare (charter, crusing...) koji plaćaju BP po ostvarenom noćenju. Kršenje ljudskih prava na jednakost u pokušaju izvlačenja novca iz nas nautičara je neprihvatljivo i sramotno za Republiku Hrvatsku. Prema javnim izjavama ministra turizma nautičari su kategorija građana veće platežne moći pa je očito da država pokušava na neustavan način izvući iz nas "jahtaša" što veću financijsku korist. Ujedno smatram da je stav Ministarstva turizma kako su nautičari jako bogati, potpuno promašen. Vrijednost najskupljih brodica registriranih za osobne potrebe daleko je niža od najjeftinije vikendice (kuće ili stana za odmor) izgrađene uz more, Naravno da možda postoji i nekoliko iznimaka, ali one su vrlo rijetke i zanemarive u odnosu na broj ostalih vlasnika, a ona ekstremno skupa i luksuzna plovila (na koje Ministarstvo vjerojatno cilja spominjući jahte od 20 m) ionako nisu upisana u očevidnike brodica za osobne potrebe, nego se vode kao osnovna sredstva u poduzećima. Kršeći pravo nautičara (vlasnika plovila za osobe potrebe koji se koriste za odmor i rekreaciju) da BP plaćaju jednako kao i vlasnici kuća i stanova za odmor (vikendice) nama nautičarima učinjena je velika nepravda, a upravo nautičari bi trebali biti ponos nautički orijentirane RH. Obrazloženje: Vlasnici brodica upisanih u Očevidnik brodica za osobne potrebe kao i vlasnici jahti upisanih za osobne potrebe u Upisnik jahti plaćaju BP prema čl.13 Zakona o boravišnoj pristojbi, u daljnjem tekstu Zakon Pravilniku o načinu plačanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare u daljnjem tekstu Pravilnik i Uredbi za utvrđivanje boravišne pristojbe za 2018.godinu. u daljnjem tekstu Uredba Temeljem čl. 15. st.3. Zakona "...(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu. Prema čl.3 Pravilnika, "...Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu.." Prema čl. 5. Uredbe u tabeli su plovila nelinearno razvrstana u 5 kategorija obzirom na duljinu BP je naknada koja se načelno plaća za boravak i to ovisno o duljini (broj noćenja), razredu turističkog mjesta te razdoblju sezone. Za privatne iznajmljivace soba, apartmana, BP je određena u paušalnom iznosu po krevetu ovisno o razredu turističkog mjesta. Vlasnici kuće ili stana za odmor plaćaju ili po ostvarenom noćenju ili alternativno paušalno ovisno o razredu turističkog mjesta. Paušalni iznos BP za vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendice) bez obzira na broj kreveta ili površinu zgrade ili broj soba i kupaonica itd plaćaju najviše 60 kn (za dva člana po osobi) i 25kn za svakog slijedećeg godišnje !!! A nautičarima se propisuje BP isključivo paušalno i to nelinearno na temelju duljine plovila i vremenskog razdoblja!! DULJINA PLOVILA uopće ne može biti pokazatelj broja noćenja na plovilu jer na jednom plovilu može boraviti samo jedna osoba ili više njih i ne može se na temelju nekog prosjeka naplaćivati BP za npr. 2 osobe kao da ih je 6 !!! Eventualno bi broj kreveta mogao biti neki pokazatelj potencijalnih noćenja kao što je regulirano i za privatne iznajmljivace na kopnu koji se profesionalno bave iznajmljivanjem u gospodarske svrhe, međutim krevet ili "ležaj" na plovilu uopće nije definiran i nema nikakvih minimalnih tehničkih uvjeta da bi se neka spužva širine 50 cm mogla zvati ležaj, a da ne govorimo o visini prostora iznad tog "ugrađenog ležaja".. itd- Isto tako nautičari vlasnici plovila za osobne potrebe ne smiju koristiti svoje plovilo za gospodarske namjene pa je jedina moguća i dopustiva usporedba nautičara sa vlasnicima kuća i stanova za odmor. Uostalom i namjena takvih plovila identična je namjeni kuća i stanova za odmor, a to je u osnovi odmor i rekreacija. Iz gore obrazloženog proizlazi da se propisi prema nautičarima odnose DISKRIMINATORNO u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor i u odnosu prema ostalim nautičarima (charter, crusing...) koji uzimaju plovilo u najam i plaćaju BP prema ostvarenom noćenju (8 kn/dan) pa predlažem da ministar za turizam ODMAH I BEZ ODLAGANJA stavi van snage Pravilnik o načinu plačanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare do donošenja novog pravilnika usklađenog sa plaćanjima BP vlasnika kuća i stanova za odmor i ostalih nautičara. Kao primjer dajem situaciju koja se vrlo često događa. Imam brodicu za osobne potrebe duljine 9,1m i vezana je na komunalnom vezu. Cilj mi je da barem dva puta mjesečno isplovim preko vikenda i boravim na brodici noć ili dvije (ovisno o vremenu). Ako je more mirno bacim sidro u nekoj uvali (usput bacim i parangal... ili vršu :) i tu prenoćim uživajući sa suprugom i djecom u netaknutoj prirodi i nisam obveznik plaćanja BP. Međutim, sutradan se vrijema malo promijeni i odlučimo se vezati na koncesioniranu bovu ili privezište zbog sigurnosti djece na brodici. E sad sam obveznik platiti BP i to za najmanje 8 dana !!!! jer je to najmanje vremensko razdoblje (u novom Pravilniku za 2019. je to tri dana) a ja sam tu samo jednu noć i samo nas je dvoje odraslih na brodici.... sutra je radni dan... I što sad?? da zovem taxi da me odveze do prve lučke kapetanije kako bi uredno platio BP za 8 dana !?!?!? Naravno da mi to ne pada na pamet, ne plaćam BP i ulazim u prekršaj.... ujutro u 6h Carina (nadležna inspekcija) lupa po brodici i budi me.... naplaćuje kaznu... itd.. posvađam se sa ženom jer je ona zbog svojih strahova kriva što nismo ostali u uvali... a djeca pate... propao vikend.. Idući vikend dlučim platiti BP za cijelu godinu da mogu bilo kad u godini na dan ili dva otići na kratko krstarenje ... kad ono za moju 35godina staru jedrilicu moram platiti 5800 kn BP !!!!! Opet se posvadim sa ženom jer sam je za taj novac mogao odvest na par putovanja Evropom pa čak i tamo platiti BP.... Malo šale ali za razumjet situaciju je dovoljno jasno. Moj je susjed imao više sreće jer mu je brodica za 11 cm kraća od moje pa je za cijelu godinu (povremenih kratkotrajnih 1-2 dnevnih izleta) odmah uplatio "samo" 2000 kn BP a bančilo ih je 6-ero odraslih a onda su tri dana spavali u marini da se oporave!!! A... ponavljam, paušalni iznos BP za vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendice) bez obzira na broj kreveta ili površinu zgrade ili broj soba i kupaonica itd plaćaju najviše 60 kn (za dva člana po osobi) i 25kn za svakog slijedećeg člana godišnje !!! Obzirom da je Ministarstvo turizma na e-savjetovanje otvorilo javnu raspravu o novom PRAVILNIKU O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE imamo priliku AKTIVNO se uklučiti i izboriti se za naša Ustavom RH zagarantirana prava. s poštovanjem i hvala na razumijevanju Mirko Faber, nautičar, vlasnik brodice za osobne potrebe Zagreb Primljeno na znanje Napominjemo da je na javnom savjetovanju Uredba o o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu kojom su smanjeni iznosi paušala boravišne pristojbe za nautičare za 2019. godinu. Također omogućeno je plaćanje paušala boravišne pristojbe za nautičare i za kraći vremenski period, tj. za 3 dana.