Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Sučić PRAVILNIK O NAČINU  I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE Predlažem da se u izmjenu članka 37. o izuzeću polaganja tečaja higijenskog minimuma uvrste dipl.ing agronomije, obzirom da naša struka uključuje proizvodnju mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, meda, proizvoda u ribarstvu itd. te se konkretno na smjeru "Stočarstva" (sadašnje Animalne znanosti) stječu sva potrebna znanja tijekom školovanja na matičnom fakultetu. Maja Sučić , dipl.ing.agr Nije prihvaćen Izuzeća za polaganje tečaja zdravstvenog odgoja propisana su Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te u tom smislu ne mogu biti propisana podzakonskim aktom. Člankom 37. stavkom 2. Zakona propisana su izuzeća samo za osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambnoeg inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti.
2 Tomislav Furlan PRAVILNIK O NAČINU  I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE Nesporno je da se ovaj nacrt Pravilnika odnosi na stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane ZAPOSLENIKA pravnih osoba koje rukuju hranom na svojim RADNIM MJESTIMA te da se ne radi o propisu koje se ne odnosi na opću populaciju nego na RADNIKE zaposlene na radnim mjestima na kojima dolaze u doticaj s hranom. Navedenim činjenicama sama domena ovog nacrta propisa svrstava se u higijenu RADA, u područje rada i radnog okoliša. Ta domena je središnji dio struke medicine rada, industrijske higijene koja je jedno od temeljnih područja navedene grane medicine. Predlagatelj propisa polazi od stajališta da je edukacija ZAPOSLENIKA predmet ISKLJUČIVO u domeni javnog zdravstva te u stavku 3. članku 2. ISKLJUČIVO daje ovlast za edukaciju ZAPOSLENIKA zavodima za javno zdravstvo. Navedena odredba uspostavlja monopol zavoda za javno zdravstvo na predmetnu edukaciju, što je zabranjeno Ustavom Republike Hrvatske, citiram, "članak 49. Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom." Osnovno načelo zdravstvene zaštite je DOSTUPNOST zdravstvene zaštite, koja se MONOPOLISTIČKIM položajem ograničava i uskraćuje. Svako ograničavanje dostupnosti zdravstvene zaštite, u koju spada i edukacija ZAPOSLENIKA iz rukovanja hranom, štetno je i potencijalno opasno i za zaposlenike i za krajnje korisnike. Trenutno realno stanje na području napr. Primorsko-goranske i Istarske županije je takvo da vrlo značajan broj ZAPOSLENIKA koji rukuju s hranom NEMA nužnu edukaciju iz rukovanja hranom jer županijski zavodi za javno zdravstvo NISU u stanju održati dovoljan broj edukacija iz predmetnog područja zbog vlastite nedostupnosti, neorganiziranosti i nesposobnosti. Ova ČINJENICA je neprihvatljivo i opasno stanje s mogućim katastrofalnim posljedicama po zdravstveno stanje krajnjih korisnika hrane! S navedenom ČINJENICOM predlagatelj se može dodatnom upoznati u Upravi za sanitarnu inspekciju. Apsolutno je neodgovorno, štetno i izuzetno rizično monopoliziranje ove edukacije na zavode za javno zdravstvo, kao isključive zdravstvene ustanove kojima se daje predmetna ovlast ! Sukladno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a sukladno i Nacrtu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, postoje i druge vrste zdravstvenih ustanova na razini primarne zdravstvene zaštite, domovi zdravlja i ustanove za zdravstvenu skrb, koje bi mogle , ukoliko zadovolje potrebne uvjete, provoditi edukaciju ZAPOSLENIKA o zdravstvenoj ispravnosti hrane. Stoga predlažem izmjenu stavka 3, članka 2. Nacrta Pravilnika : "Zdravstveni odgoj osoba kroz tečaj iz stavka 1. ovoga članka provode zdravstvene ustanove koje zadovoljavaju uvjete ovog pravilnika i koje posjeduju rješenje Ministarstva zdravstva o zadovoljavanju uvjeta ovog pravilnika". Posebna manjkavost ovog Nacrta Pravilnika je činjenica da se PRETPOSTAVLJA da zavodi za javno zdravstvo implicitno zadovoljavaju uvjetima za održavanje predmetne edukacije ! Niti na jednom mjestu u Nacrtu ne navode se minimalni uvjeti koje TREBA ispunjavati ustanova ovlaštena za provođenje edukacije, nije predviđeno UTVRĐIVANJE minimalnih uvjeta, nije predviđeno imenovanje povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta, nije predviđeno izdavanje RJEŠENJA Ministarstva zdravstva o zadovoljavanju minimalnih uvjeta od strane OVLAŠTENE pravne osobe koja provodi edukaciju o zdravstvenoj ispravnosti hrane ! Predloženi Nacrt, zbog svega navedenog, vrlo je manjkav. Nadalje, mogući je temelj za katastrofalne posljedice po zdravlje krajnjih konzumenata hrane, upitne je ustavne i zakonske osnovanosti i u sukobu s pravnom stečevinom Evropske zajednice. Zbog svega navedenog, apeliram na predlagača da usvoji navode iz ovog komentara i doradi Nacrt Pravilnika. Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na odredbu koja je već definirana člankom 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji propisuje da zdravstveni odgoj osoba provode zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tom smislu ovaj Pravilnik kao podzakonski akt ne može mijenjati odredbe utvrđene Zakonom.
3 Tomislav Furlan PRAVILNIK O NAČINU  I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE, Članak 2. Nesporno je da se ovaj nacrt Pravilnika odnosi na stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane ZAPOSLENIKA pravnih osoba koje rukuju hranom na svojim RADNIM MJESTIMA te da se ne radi o propisu koje se ne odnosi na opću populaciju nego na RADNIKE zaposlene na radnim mjestima na kojima dolaze u doticaj s hranom. Navedenim činjenicama sama domena ovog nacrta propisa svrstava se u higijenu RADA, u područje rada i radnog okoliša. Ta domena je središnji dio struke medicine rada, industrijske higijene koja je jedno od temeljnih područja navedene grane medicine. Predlagatelj propisa polazi od stajališta da je edukacija ZAPOSLENIKA predmet ISKLJUČIVO u domeni javnog zdravstva te u stavku 3. članku 2. ISKLJUČIVO daje ovlast za edukaciju ZAPOSLENIKA zavodima za javno zdravstvo. Navedena odredba uspostavlja monopol zavoda za javno zdravstvo na predmetnu edukaciju, što je zabranjeno Ustavom Republike Hrvatske, citiram, "članak 49. Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom." Osnovno načelo zdravstvene zaštite je DOSTUPNOST zdravstvene zaštite, koja se MONOPOLISTIČKIM položajem ograničava i uskraćuje. Svako ograničavanje dostupnosti zdravstvene zaštite, u koju spada i edukacija ZAPOSLENIKA iz rukovanja hranom, štetno je i potencijalno opasno i za zaposlenike i za krajnje korisnike. Trenutno realno stanje na području napr. Primorsko-goranske i Istarske županije je takvo da vrlo značajan broj ZAPOSLENIKA koji rukuju s hranom NEMA nužnu edukaciju iz rukovanja hranom jer županijski zavodi za javno zdravstvo NISU u stanju održati dovoljan broj edukacija iz predmetnog područja zbog vlastite nedostupnosti, neorganiziranosti i nesposobnosti. Ova ČINJENICA je neprihvatljivo i opasno stanje s mogućim katastrofalnim posljedicama po zdravstveno stanje krajnjih korisnika hrane! S navedenom ČINJENICOM predlagatelj se može dodatnom upoznati u Upravi za sanitarnu inspekciju. Apsolutno je neodgovorno, štetno i izuzetno rizično monopoliziranje ove edukacije na zavode za javno zdravstvo, kao isključive zdravstvene ustanove kojima se daje predmetna ovlast ! Sukladno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a sukladno i Nacrtu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, postoje i druge vrste zdravstvenih ustanova na razini primarne zdravstvene zaštite, domovi zdravlja i ustanove za zdravstvenu skrb, koje bi mogle , ukoliko zadovolje potrebne uvjete, provoditi edukaciju ZAPOSLENIKA o zdravstvenoj ispravnosti hrane. Stoga predlažem izmjenu stavka 3, članka 2. Nacrta Pravilnika : "Zdravstveni odgoj osoba kroz tečaj iz stavka 1. ovoga članka provode zdravstvene ustanove koje zadovoljavaju uvjete ovog pravilnika i koje posjeduju rješenje Ministarstva zdravstva o zadovoljavanju uvjeta ovog pravilnika". Posebna manjkavost ovog Nacrta Pravilnika je činjenica da se PRETPOSTAVLJA da zavodi za javno zdravstvo implicitno zadovoljavaju uvjetima za održavanje predmetne edukacije ! Niti na jednom mjestu u Nacrtu ne navode se minimalni uvjeti koje TREBA ispunjavati ustanova ovlaštena za provođenje edukacije, nije predviđeno UTVRĐIVANJE minimalnih uvjeta, nije predviđeno imenovanje povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta, nije predviđeno izdavanje RJEŠENJA Ministarstva zdravstva o zadovoljavanju minimalnih uvjeta od strane OVLAŠTENE pravne osobe koja provodi edukaciju o zdravstvenoj ispravnosti hrane ! Predloženi Nacrt, zbog svega navedenog, vrlo je manjkav. Nadalje, mogući je temelj za katastrofalne posljedice po zdravlje krajnjih konzumenata hrane, upitne je ustavne i zakonske osnovanosti i u sukobu s pravnom stečevinom Evropske zajednice. Zbog svega navedenog, apeliram na predlagača da usvoji navode iz ovog komentara i doradi Nacrt Pravilnika. Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na odredbu koja je već definirana člankom 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji propisuje da zdravstveni odgoj osoba provode zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tom smislu ovaj Pravilnik kao podzakonski akt ne može mijenjati odredbe utvrđene Zakonom.
4 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije PRAVILNIK O NAČINU  I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE, Članak 4. Djelatnost epidemiologije ZZJZ Međimurske županije predlaže dopunu u Prilogu I. i Prilogu II., na način da se ukupan broj od 15 sati teorijske nastave kod Tečaja po proširenom programu, raspodijeli po svakoj navedenoj tematskoj cjelini. (isto kao što je bilo navedeno u dosadašnjem Pravilniku o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica NN 23/1994). Primljeno na znanje Člankom 4. stavkom 4. Nacrta Pravilnika definirano je da se tečaj po proširenom programu odvija kroz 15 sati teorijske nastave. Odredba se veže na stavak 2. iz kojeg proizlaze tematske cjeline koje se moraju obuhvatiti te u tom smislu ne isključuje, već zapravo i podrazumijeva pravilnu raspodjelu vremena koja će obuhvatiti se cjeline.