Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Renata Štefec O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja U Prilogu 1. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ u poglavlju 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama u točki VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA podtočki 1. Osnivač Koprivničko-križevačka županija, pod brojem 12. OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI briše se drugi red "Područna škola Podravske Sesvete", a iza broja 12. dodaje se novi broj 13. koji glasi: "13. OSNOVNA ŠKOLA PODRAVSKE SESVETE. Upisno područje Osnovne škole Podravske Sesvete je područje naselja Podravske Sesvete, Mekiš, Brodić". OBRAZLOŽENJE: Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela je Odluku o podjeli Osnovne škole Kloštar Podravski koja je objavljena u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 5/08, a u kojoj se Osnovna škola Kloštar Podravski dijeli na: OŠ Kloštar Podravski i OŠ Podravske Sesvete. Navedena Odluka je stupila na snagu, važeća je te je istu potrebno sprovesti na način prihvaćanja prethodno predloženog prijedloga novog teksta. Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
2 Miroslav Huđek O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije: OSNOVNE ŠKOLE 1. U prilogu I., Odluke Vlade RH o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11 i 07/17) Mreža osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, točka I. Popis osnivači osnovnoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj u točki V. brišu se podtočka 3. i 4. te točka 6. Umjetničke škole u RH, točka V. Varaždinska županija točka 1. podtočka 2. te točke 2 i 3. treba brisati budući da navedene ustanove ne postoje. OBRAZLOŽENJE: U vrijeme donošenja Odluke osnovne glazbene škole djelovale su pri pučkim otvorenim učilištima. Nakon promjene zakonskih odredaba u Varaždinskoj županiji djelovanje navedenih ustanova dana je mogućnost osnivanja područnih odjela Glazbene škole u Varaždinu u Lepoglavi, Ivancu, Varaždinskim Toplicama i Cestici te osnivanje umjetničkih odjela pri OŠ Ludbreg i OŠ Novi Marof. Također se daje mogućnost osnivanja osnovne glazbene škole u Ludbregu. S obzirom da niti jednom odlukom nadležna tijela Varaždinske županije nisu predvidjela mogućnost prijenosa osnivačkih prava nad ustanovama Gradu Ludbregu i Gardu Novom Marofu molimo Vas da uvažite navedene i brišete iste kao osnivače ustanova. 2. U prilogu I., Odluke Vlade RH o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11 i 07/17) u poglavlju 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama, u točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Varaždinska županija, mijenjaju se brojevi 3., 24. i 32. Koji glase: „3. Upisno područje matične Osnovne škole Ludbreg, Ludbreg, Kačičeva 17 obuhvaća naselja Ludbreg, Selnik, Ludbreški Vinogradi, Kučan, Hrastovsko, Globočec, Čukovec, Bolfan, Sigetec, Slokovec, Apatija, Segovina i Poljanec. Školu pohađaju učenici I – VIII razreda.“. „24. Upisno područje matične Osnovne škole Martijanec, Martijanec, obuhvaća naselja Slanje, Rivalno, Gornji Martijanec, Križovljan, Madaraševec, Čičkovina, Hrastovljan, Sudovčina, Vrbanovec i Martijanec. Školu pohađaju učenici I – VIII razreda.“. „32. Upisno područje matične Osnovne škole Visoko, Visoko 20, obuhvaća naselja Vinično, (Lendava, Jarek, Gornje selo), Kračevec, Visoko (Crkveno selo, Veliko selo, Brijeg, Jarek), Vrh Visočki (Veliki vrh, Mali vrh), Čanjevo, Presečno Visočko, Šurinovec, Pofuki i Sudovec. Školu pohađaju učenici I – VIII razreda.“. U POPISU UPISNOG PODRUČJA POTREBNO JE IZMIJENITI UPISNA PODRUČJA ZA OŠ LUDBREG, OŠ MARTIJANEC (ODLUKA SKUPŠTINE 25.02.2015.) TE OŠ VISOKO (ODLUKA ŽUP. SKUPŠTINE 25.11.22016.) 3. U poglavlju 6. Točka 3. Mogući novi osnovnoškolski umjetnički programi pri školama s općeobrazovnim programima potrebno je dodati sljedeće: „V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 1. Osnovna škola Novi Marof . 2. Osnovna škola Ludbreg.“. OBRAZLOŽENJE: Županijska skupština Varaždinske županije, 25.02.2015. donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga Izmjene mreže osnovnih škola Varaždinske županije kojom je utvrđeno da se program osnovnog glazbenog obrazovanja provodi u umjetničkom odjelu pri Osnovnoj školi Ludbreg i Osnovnoj školi Novi Marof. Grad Novi Marof i Grad Ludbreg bili su osnivači pučkih otvorenih učilišta pri kojima su se prije provodili programi osnovnog glazbenog obrazovanja. 4. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopuna koja se nalazi na savjetovanju u točki V. Stavak 2. tekst alineje 1. trebao bi glasiti: „ Područni odjeli u Lepoglavi, Ivancu, Varaždinskim Toplicama i Cestici.“. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopuna koja se nalazi na savjetovanju u točki XI. Stavak 1. Tekst alineje 1. trebao bi glasiti: „ 3. Područna škola Beretinec pri OSNOVNOJ ŠKOLI VLADIMIR NAZOR, Sveti Ilija“. OBRAZLOŽENJE: U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama navedeno je krivo ime područne škole. 5. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopuna koja se nalazi na savjetovanju u točki XI. Treba dodati podnaslov: „1c. Nove osnovnoškolske ustanove s umjetničkim programima V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 1. Osnovna glazbena škola Ludbreg, Ludbreg.“. OBRAZLOŽENJE: Odlukom Županijske skupštine Varaždinske županije od 25.02.2015. predviđena je mogućnost osnivanja matične škole glazbenog obrazovanja u Ludbregu. 6. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopuna koja se nalazi na savjetovanju u točki VII. Treba ubaciti tekst: „V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 1. Osnivač Varaždinska županija 1. Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske toplice za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice“. OBRAZLOŽENJE: Odlukom Županijske skupštine od 12.07.2010. članak 3. SREDNJE ŠKOLE 1. U prilogu 2., Odluke Vlade RH o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11 i 07/17) u poglavlju 1. Mreža srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, u točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1.1. škole osnivači županije/Grad Zagreb, mijenjaju se brojevi 5 i 10. loji glase: 5. ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN - elektrotehnika i računalstvo - strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - grafička tehnologija i audio-vizualne tehnologije 10. SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“ - poljoprivreda, prehrana i veterina - šumarstvo, prerada i obrada drva - turizam i ugostiteljstvo - gimnazija OBRAZLOŽENJE: pod navedenim točkama nedostajali su sektori koji su bili utvrđeni odlukom odnosno izmjenama odluke o mreži srednjih škola 2. U prilogu 2., Odluke Vlade RH o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11 i 07/17) u poglavlju 1. Mreža srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, u točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Varaždinska županija, iza točke 10 dodaju se točke 11 i 12 koje glase: „11. SREDNJA ŠKOLA LUDBREG - gimnazija - ekonomija, trgovina i poslovna administracija - strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - elektrotehnika i računalstvo - grafička tehnologija i audio-vizualne tehnologije - poljoprivreda, prehrana i veterina - tekstil i koža - turizam i ugostiteljstvo 12. SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF - gimnazija - ekonomija, trgovina i poslovna administracija - strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - elektrotehnika i računalstvo - šumarstvo, prerada i obrada drva - turizam i ugostiteljstvo - zdravstvo i socijalna skrb.“. OBRAZLOŽENJE: Srednja škola Novi Marof i Srednja škola Ludbreg osnovane su i započele s radom 2013. godine. Iste su bile u mreži srednjih škola koju je donijela Županijska skupština 2010. godine, a u Odluci Vlade RH nalazile su se poglavlju II. PODRUČJA NA KOJIMA SE SREDNJA ŠKOLA MOŽE OSNOVATI Djelomično prihvaćen Prijedlog 1. se prihvaća. Prijedlog 2. se prihvaća. Prijedlog 3. se prihvaća. Prijedlog 4. se prihvaća. Prijedlog 5. se prihvaća. Prijedlog 6. se prihvaća. Prijedlozi vezani uz izmjenu mreže srednjih škola se ne prihvaćaju budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
3 Općina Podravske Sesvete O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Općina Podravske Sesvete U Odluci o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“, broj 70/11. i 62/17.) u Prilogu 1. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ, u poglavlju 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama, u točki VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA¸ podtočki 1. Osnivač Koprivničko-križevačka županija, pod brojem 12. OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI briše se drugi red „Područna škola Podravske Sesvete“, a iza broja 12. dodaje se novi broj 13. koji glasi: „13. OSNOVNA ŠKOLA PODRAVSKE SESVETE. Upisno područje Osnovne škole Podravske Sesvete je područje naselja Podravske Sesvete, Mekiš, Brodić“. Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
4 Grad Zaprešić O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja 1. U članku I. stavku 2. koji se odnosi na izmjene podtočke 4. „Osnivač Grad Zaprešić“, točke I. „ZAGREBAČKA ŽUPANIJA“, poglavlja 2. „Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama“, glave I. „MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ“, Priloga 1. „MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA“ Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola (dalje u tekstu: Odluka), u opisu upisnog područja OŠ Antuna Augustinčića navedene su riječi „Maršala Tita“. Riječi „Maršala Tita“ trebalo bi izbrisati, te umjesto njih dodati riječi: „Avenija hrvatskih branitelja, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica Davora Bašića“. OBRAZLOŽENJE: Odlukama o preimenovanju Ulice maršala Tita u Zaprešiću (Službene novine Grada Zaprešića br. 2/18 i 3/18) Ulica maršala Tita preimenovana je na način da je dio Ulice maršala Tita preimenovan u Avenija hrvatskih branitelja, dio u Ulica kardinala Alojzija Stepinca, a dio u Ulica Davora Bašića. 2. U članku III. koji se odnosi na poglavlje 4. Oduke „Osnovne škole s općeobrazovnim programom i razrednim odjelima s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju“, tekst koji se odnosi na Grad Zaprešić, odnosno tekst podtočke 4. koja se dodaje, trebao bi glasiti: „4. Osnivač Grad Zaprešić 1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić 2. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Zaprešić“ OBRAZLOŽENJE: - Potrebno je ispraviti naziv škole iz točke 1. – u Prijedlogu stoji : OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić. - Osnovna škola Ljudevita Gaja je u srpnju 2017. godine dobila suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za ustroj posebnog razrednog odjela za učenike s teškoćama u razvoju, te za prijem službenika na radno mjesto učitelja edukacijskog rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu. Poseban razredni odjel za učenike s teškoćama u razvoju u OŠ Lj. Gaja započeo je s radom s početkom školske godine 2017/2018. 3. U članku XI. koji se odnosi na ispravke glave II. Odluke „PODRUČJA NA KOJIMA SE MOGU OSNIVATI NOVE OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE ILI UVESTI NOVI PROGRAM“, navedeno je da se u poglavlje 3. „Mogući novi osnovnoškolski umjetnički programi pri školama s općeobrazovnim programima“ dodaje tekst koji glasi: „I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA, Zaprešić“. Taj bi tekst trebalo izbrisati, te umjesto njega u poglavlje 1.c. „Nove osnovnoškolske ustanove s umjetničkim programima“ iste glave dodati tekst koji glasi: „ Osnivač Grad Zaprešić 1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA, Zaprešić“. OBRAZLOŽENJE: Prema Prijedlogu mreže osnovnih škola na području Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 8/15), koji je po donošenju dostavljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Grad Zaprešić planira osnivanje osnovne glazbene škole, uz preuzimanje prostora na lokaciji Trg žrtava fašizma 11 u Zaprešiću u kojem program osnovnog glazbenog obrazovanja trenutno obavlja Područno odjeljenje Glazbene škole Zlatka Balokovića, čiji je osnivač Republika Hrvatska. Djelomično prihvaćen Prijedlozi 1. i 2. su u potpunosti prihvaćeni. Prijedlog 3. je djelomično prihvaćen jer se u tom potpoglavlju navode isključivo područja na kojima osnovnoškolske ustanove provode umjetničke programe, ne i osnivači tih ustanova.
5 Krapinsko-zagorska županija O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/2011. i 62/2017) dodati: Komentar I: u Prilogu 1. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA, u glavi I. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ, u poglavlju 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama, u točki gdje se navode osnovne škole kojima je osnivač Krapinsko zagorska županija, a po osnovi točke 5., članka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010.-ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017) za navedene osnovne škole definirati zajedničko upisno područje: 1. kod OŠ Donja Stubica i OŠ Bedekovčina dodati „zajedničko upisno područje - naselje Vučak“; 2. kod OŠ Oroslavje i Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke toplice dodati „zajedničko upisno područje dijela Grada Oroslavja: ul. Ljube Babića Đalskog od k.b. 2 do k.b. 56a; Bregovita ulica u cijelosti; dio ul. Marije Jurić Zagorke od k.b. 29 do k.b. 41; 3. kod OŠ Marija Bistrica i Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica dodati „zajedničko upisno područje“ naselje Šagudovec; 4. kod OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko i OŠ Đurmanec kao zajedničko upisno područje naselje Brezovica; 5. kod Osnovne škole Đure Prejca Desinić i Osnovne škole Josipa Broza Kumrovec kao zajedničko upisno područje naselje Velinci i naselje Košnica; Komentar II: U glavi I. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ, kod novododanog poglavlja 7. Osnovne škole s programom produženog boravka za učenike razredne nastave, molimo uvrstiti popis osnovnih škola s produženim boravkom u Krapinsko zagorskoj županiji: KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ Krapinsko zagorska županija: Matične škole s programom produženog boravka Upisno područje 1. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli upisno područje škole 2. Osnovna škola Ksaver Šandor Gjalski Zabok upisno područje škole 3. Osnovna škola Oroslavje upisno područje škole 4. Osnovna škola Veliko Trgovišće upisno područje škole 5. Osnovna škola Kraljevec na Sutli upisno područje škole Komentar III: Kako u prijedlogu ove „odluke“ nije uvažen niti jedan prijedlog Krapinsko zagorske županije kao osnivača 9 srednjih škola za izmjenom glede Mreže srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, ovim putem kao komentar glede toga ponavljamo cjelokupni tekst koji smo već dostavili povodom zahtjeva od strane resornog ministarstva za izmjenama i dopunama te molimo da se i to uvrsti u ovu „Izmjene i dopune Odluke o mreži….“: 1. u točki 1.1. važeće mreže SŠ gdje se navodi popis srednjih škola sa sektorima djelovanja, kod SŠ Krapina dodati još tri sektora (obzirom da isti u stvarnosti i djeluju): sektor elektrotehnike; strojarstva i osobnih usluga; 2. mogućnost osnivanja novih SŠ (točka II): a) kod dijela koji se odnosi na moguće osnivanje elektrostrojarske škole Krapina (s dva obrazovna sektora) još dodati mogućnost osnivanja Gimnazije i gospodarske škole Krapina (sa 4 obrazovna područja: gimnazija, ekonomija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam te osobne usluge), obzirom da bi te dvije škole nastale podjelom postojeće SŠ Krapina (koja je prevelika obzirom na DPS - ima 1000 učenika i 6 sektora obrazovanja); b) mogućnost osnivanja srednje škole s učeničkim domom u Mariji Bistrici i to kao srednje škole od cca 200 učenika sa sljedećim obrazovnim područjima: gimnazija, ugostiteljstvo i turizam te glazbeni obrazovni program; učenički dom u sastavu same srednje škole bi bio kapaciteta za 100 učenika; 3. mogućnost osnivanja Centara kompetentnosti: a) u SŠ Pregrada Regionalni centar kompetentnosti zdravstvenih tehnologija sjeverozapadne Hrvatske; b) u SŠ Zabok Regionalni centar kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo sjeverozapadne Hrvatske; c) u SŠ Bedekovčina Regionalni centar kompetentnosti za poljoprivredu sjeverozapadne Hrvatske d) u SŠ Krapina Regionalni centar kompetentnosti za elektrotehniku i strojarstvo sjeverozapadne Hrvatske 4. kod dijela gdje se navode Škole s glazbenim i baletno plesnim programima obrazovanja, navesti i Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, obzirom da se već više godina u tu školu upisuju sljedeća dva područja djelovanja: Glazbenik – program srednje škole; Glazbenik – pripremna naobrazba KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu Pročelnik: Ivan Lamot Djelomično prihvaćen Komentar I. Osim kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke toplice, upisna područja navedenih osnovnih škola nisu navedeni u prvom prijedlogu osnivača te iste ne možemo uvrstiti. Komentar II. Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu, a prijedlog za tu izmjenu nije dostavljen. Komentar III. Prijedlozi se ne prihvaćaju. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
6 Katolička osnovna škola "Josip Pavlišić", Rijeka O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, I. U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, dodati podtočku 7. Osnivač Riječka nadbiskupija Katolička osnovna škola "Josip Pavlišić", Rijeka Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
7 Vlado Halusek O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, I. U poglavlju 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama, u točki VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA¸ podtočki 1. Osnivač Koprivničko-križevačka županija, pod brojem 12. OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI briše se drugi red „Područna škola Podravske Sesvete“, a iza broja 12. dodaje se novi broj 13. koji glasi: „13. OSNOVNA ŠKOLA PODRAVSKE SESVETE. Upisno područje Osnovne škole Podravske Sesvete su naselja Podravske Sesvete, Mekiš, Brodić“. Obrazloženje: Prijedlog je na temelju Odluke Županijske Skupštine Koprivničko-križevačke županije KLASA: 602-02/08-01/20 URBROJ: 2137-11-08-2 od 10. srpnja 2008. godine o podjeli Osnovne škole Kloštar Podravski na Osnovnu školu Kloštar Podravski sa sjedištem u Kloštru Podravskom, 1. Svibnja 50 i Osnovnu školu Podravske Sesvete, sa sjedištem u Podravskim Sesvetama, Trg kralja Tomislava bb. Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
8 Osnovna škola "Stjepan Radić" O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, I. U točki XVIII. Splitsko-dalmatinska županija u podtočki 1. osinvač Splitsko-dalmatinska županija, broj 3. mijenja se i glasi "3. Osnovna škola "Stjepan Radić", Imotski Područna škola Vinjani Donji Područna škola Kamenmost Upisno područje Osnovne škole „Stjepan Radić“ i su naselja Glavina Donja (istočni dio), Medvidovića Draga, Proložac Gornji, Vinjani Donji (od Rebića do graničnog prijelaza) i Kamenmost te ulice: Biokovska ulica, Blajburška ulica, Hercegovačka ulica, Prilaz Milivoja Pauta, Put Crvenog jezera, Put Glavine, Put Groblja, Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Bruna Bušića (južni dio), Ulica dr. Josipa Mladinova, Ulica Hrvatskog proljeća, Ulica Josipa Jovića, Ulica kneza Branimira, Ulica Virgila Perića i Ulica Vladimira Nazora (južni dio). Upisno područje Područne škole Vinjani Donji je naselje Vinjani Donji (od Zakarija i Topića do graničnog prijelaza). Upisno područje Područne škole Kamenmost je naselje Kamenmost.“ OBRAZLOŽENJE: Naselja Rebići i naselja prema crkvi sv. Kate teritorijalno pripadaju Vinjanima Donjim. Vinjani Donji su područna škola OŠ "Stjepan Radić", a prijedlogom mreže OŠ i SŠ to upisno područje pripada OŠ "Josip Vergilij Perić" koja je osnovana 2017. godine diobom OŠ "Stjepan Radić". Stoga je potrebno izmijeniti navedena upisna područja kako su bila objavljena u dokumentu Mreža škola na stranici Ureda za državnu upravu SDŽ, odnosno naselja Rebići i naselja prema crkvi sv. Kate vratiti pod upisna područja OŠ "Stjepan Radić", Imotski. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. U prijedlogu Splitsko-dalmatinske županije, navedena naselja pripadaju pod upisnim područjem Osnovne škole "„JOSIP VERGILIJ PERIĆ”, Imotski.
9 Katolička osnovna škola Svete Uršule O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, I. U točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, podtočka 3. staviti: Osnivač Hrvatska provincija uršulinki Rimske unije Katolička osnovna škola Svete Uršule Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
10 Istarska županija O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, I. ISTARSKA ŽUPANIJA: 1. U Odluci o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN br. 70/11.) u točki I. Mreža osnovnih škola u Republici Hrvatskoj pod 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama, za XVIII Istarsku županiju 1. Osnivač Istarska županija - Popis objekata matičnih i područnih škola po osnivačima u Istarskoj županiji, - pod 11. Osnovna škola Marčana, Marčana, u ustroju je naveden Područni odjel Loborika. Imenovani Područni odjel je sada u sastavu postojeće ustanove, ali je naveden i kao Područni odjel u sastavu OŠ Šijana Pula, čiji je osnivač Grad Pula (toč.2.podtoč.1.). Sa Gradom Pula je usuglašen ustroj u sastavu OŠ Marčana u novoj mreži osnovnoškolskih ustanova te je sukladno navedenom predloženi ustroj obuhvaćen i Odlukom o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 8/10). - pod toč.14. Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin, potrebno je dodati Područni odjel Banjole (koji je sada u sastavu te matične škole), a što je Odlukom o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11.) bilo predviđeno pod toč.6.kao „Mogućnost statusnih promjena i promjene osnivačkih prava“ pod XVIII. Istarska županija. Naprijed navedene promjene rezultat su aktivnosti koje su započele u 2006. godini kada je Gradsko poglavarstvo Grada Pule donijelo Zaključak o pokretanju postupka prestanka rada određenih područnih škola u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, među kojima i Područne škole Banjole (bila u sastavu matične Osnovne škole Vidikovac čiji je osnivač Grad Pula) i Područne škole Loborika (bila u sastavu matične Osnovne škole Šijana čiji je osnivač Grad Pula). Grad Pula i Istarska županija su u 2010. godini donijeli svoje prijedloge mreža osnovnoškolskih ustanova, a kojima je usuglašen ustroj Područnog odjela Banjole i Loborika u naprijed navedenim ustanovama osnivača Istarske županije. Školski odbori osnovnih škola: Vidikovac, dr. Mate Demarina Medulin, Šijana i Marčana su tijekom 2012. godine donijeli prijedloge odluka o navedenim promjenama u ustroju te su Grad Pula i Skupština Istarske županije, kao osnivači ustanova, na iste izdali suglasnosti. Na temelju sporazuma kojeg su zaključili ravnatelji imenovanih ustanova tijekom kolovoza 2012. godine, sa 1. rujna 2012. godine preuzeti su radnici, učenici i inventar područnih odjela te se nastava i sve druge aktivnosti započele početkom nastavne godine sa 3. rujna 2012. godine u novom ustroju. 2. U točki I Mreža osnovnoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj pod 5. Osnovne škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelu A,B i C po županijama Popis osnovnih škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina po županijama za XVIII Istarsku županiju pod 1. Osnovna škola Mate Balote Buje, navedeno je Model A (na talijanskom jeziku). U imenovanoj Školi se ne izvodi nastava na talijanskom jeziku i pismu, već se talijanski jezik uči kao jezik sredine, obzirom da je Grad Buje dvojezično područje, te bi trebalo ispraviti u Model C. 3. U točki II Područja na kojima se mogu osnovati nove osnovnoškolske ustanove ili uvesti novi programi pod 6. Moguće statusne promjene i promjene osnivačkih prava 6.a. Prijenos osnivačkih prava pod XVIII Istarska županija nije naveden Područni odjel Galižana pri OŠ SE Giuseppina Martinuzzi Pula, kojoj je osnivač Grad Pula, koji bi postao područni odjel OŠ Vodnjan, kojoj je osnivač Istarska županija. Promjena statusa usuglašena je sa Gradom Pula te je sukladno navedenom predloženi ustroj obuhvaćen i Odlukom o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 8/10). Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
11 Primorsko-goranska županija O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, I. U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Primorsko-goranska županija, pod brojem 4. OSNOVNA ŠKOLA „FRAN KRSTO FRANKOPAN“, KRK IZMJENA (molimo dodati upisna područja) 4. Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“, Krk – Upisno područje: Krk, Kornić, Lakmartin, Muraj. Područna škola Baška – Upisno područje: Draga Baška, Jurandvor, Batomalj, Baška. Područna škola Punat - Upisno područje: Punat, Stara Baška, Kornić, Lakmartin Muraj. Područna škola Vrbnik - Upisno područje: Vrbnik, Risika, Garica, Kampelje. Područna škola Vrh – Upisno područje: Vrh, Salatići, Kosići, Skrpčići, Pinezići, Bajčići, Brusići, Linardići, Žgaljići, Milohnići, Brzac, Poljica, Nenadići, Glavotok. Prihvaćen Prijedlog se u potpunosti prihvaća.
12 Primorsko-goranska županija O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, V. U poglavlju 6. Umjetničke škole u Republici Hrvatskoj, U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Primorsko-goranska županija, broj 1. koji glasi: „1. GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Rijeka pri OSNOVNOJ ŠKOLI „FRAN KRSTO FRANKOPAN“, Krk i Područni odjel Rab“ IZMJENA „1. GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Rijeka • GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Rijeka, Područni odjel Krk pri OSNOVNOJ ŠKOLI „FRAN KRSTO FRANKOPAN“, Krk • GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Rijeka, Područni odjel Rab, Gornja ulica 3, Rab“. U podtočki 2. „Područni odjel Vrbovsko i Područni odjel Fužine“ IZMJENA 2. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, Delnice • OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, Delnice, Područni odjel Vrbovsko pri Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko • OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, Delnice, Područni odjel Fužine pri Osnovnoj školi Ivanke Trohar, Fužine Prihvaćen Prijedlog se u potpunosti prihvaća.
13 Larisa Zaharija Radoiš O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, V. U Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja treba dodati UMJETNIČKU ŠKOLU POREČ. Umjetnička škola Poreč osnovana je 1.9.2014. godine, a do tada je 40 godina djelovala kao podružnica Pučkog otvorenog učilišta Poreč pod nazivom Osnovna glazbena škola „Slavko Zlatić“ pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč. Umjetnička škola Poreč ima Matičnu školu u Poreču, Narodni trg 1, i Područni odjel u Vrsaru, Rade Končara 29. Šifra škole je 18-068-005. Ista situacija je s Umjetničkom školom Matka Brajše Rašana, Labin, koja je sa svojim područnim odjelima upisana u prijedlog Odluke o i izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola. Stoga Vas molimo da na isti način uvrstite i Umjetničku školu Poreč s Područnim odjelom u Vrsaru. Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća budući da se provodi izmjena dijela Mreže osnovnih škola za koju je provedena procedura sukladno zakonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju krenuti s pripremama u vezi donošenja nove cjelokupne mreže osnovnih i srednjih škola i programa te će u svezi s time svi osnivači školskih ustanova biti upućeni da pripreme prijedloge mreže za svoja područja.
14 Primorsko-goranska županija O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja, XI. U glavi II. PODRUČJA NA KOJIMA SE MOGU OSNIVATI NOVE OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE ILI UVESTI NOVI PROGRAMI, u poglavlju 1. Izgradnja i osnivanje novih osnovnoškolskih ustanova, podpoglavlju 1.a. Osnovne škole s općeobrazovnim programom, Pod točkom VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, iza broja 8. dodaju se brojevi 9. i 10. koji glase: „9. OSNOVNA ŠKOLA Marinići na području Općine Viškovo“ IZMJENA (molimo dodati upisna područja) Upisno područje: Marinići (ulice Bezjaki, Blažići, Draga, Lučinići, Marinići, Petrci, Plasi, Straža, Stupari, Štefani, Trampov breg, Turkovo, Mladenići (ulica Trtni), Viškovo (ulice Donji Jugi, Furićevo, Gornji Jugi, Juraši, Viškovo (dio). Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Mrežom se utvrđuju područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi, ali se ne definiraju i pripadajuća upisna područja.