Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agroan doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Ako su dužne organizirati provedbu sustava jesu li dužne i platiti provedbu sustava? Ako ne kupuju na osnovi "objektivne osnovice" jesu li dužni platiti sustav? Ako sustav služi samo da se osiguraju podaci koji se dostavljaju EK tko bi trebao snositi troškove rada klasifikatora? Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, odgovorno za implementaciju sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova, koji određuje obavezno razvrstavanje trupova (uz moguća izuzeća) predviđeno trenutno važećim uredbama EU kojima je uređeno ovo područje. Kako je navedeno u članku 11. prijedloga Pravilnika klaonica povjerava provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova pravnoj osobi koja je za to ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede. Budući da je uvođenje i uređenje sustava razvrstavanja i označivanje trupova obaveza svake države članice, Ministarstvo poljoprivrede ima obavezu propisati organizaciju navedenog sustava na svojem državnom teritoriju. Razvrstavanje trupova u Republici Hrvatskoj, ali i drugim državama članicama EU, je sustav koji osigurava osnovicu za plaćanje trupova na temelje njihove kvalitete, odnosno dobivenih rezultata razvrstavanja.
2 Agroan doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažem da se članak dopuni sa odredbama koje su u EU uredbi 1182 te da se proširi izuzeća za provedbu klasiranja EU 1182/2017 , Članak 2. Odstupanja od obveznog razvrstavanja trupova 1. Države Ālanice mogu odluĀiti da zahtjevi za razvrstavanje trupova goveda i svinja utvrĄeni u toĀki A.V. odnosno toĀki B.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 nisu obvezni za klaonice u kojima se: (a) zakolje manje od 150 životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili viŐe tjedno u godiŐnjem prosjeku; (b) zakolje manje od 500 svinja tjedno u godiŐnjem prosjeku. Države Ālanice mogu utvrditi nižu granicu, posebno kako bi se osigurala reprezentativnost bilježenja cijena navedena u Ālanku 8. stavku 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184. 2. Države Ālanice mogu odluĀiti da zahtjevi u pogledu razvrstavanja trupova životinja vrste goveda i svinja nisu obvezna: (a) za goveĄe i svinjske trupove u vlasniŐtvu klaonice ako ne dolazi do komercijalne transakcije pri kupnji tih životinja; (b) za svinjske trupove jasno definiranih lokalnih pasmina ili onih s posebnim naĀinima stavljanja na tržiŐte ako je zbog njihova anatomskog sastava tijela nemoguće homogeno i standardizirano razvrstavanje trupova. 3. Države Ālanice koje primjenjuju razvrstavanje ovĀjih trupova u skladu s Ālankom 10. drugim stavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija odluĀiti da zahtjevi u pogledu razvrstavanja ovĀjih trupova ne budu obvezni za odreĄene klaonice. 4. Države Ālanice obavjeŐćuju Komisiju o svojoj odluci o primjeni bilo kojeg od odstupanja utvrĄenih u stavcima 1., 2. i 3. ovog Ālanka. Primljeno na znanje Postojeći sustav razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova uspostavljen u proteklih 14 godina pokazao se kao funkcionalan, stabilan i dobar. Iz toga razloga Ministarstvo poljoprivrede je odlučilo da neće primjenjivati izuzeća.
3 Agroan doo II. OBRADA TRUPOVA I UTVRĐIVANJE NJIHOVE KLAONIČKE MASE, Članak7. Predlažem tariranje kuka najmanje četiri puta godišnje i 20% kuka za klanje. Radi što je moguće točnije odvage TP. Klasifikator mora vršiti ovaj posao i čuvati evidenciju. Primljeno na znanje Sukladno dosadašnjem iskustvu nije potrebno uvoditi dodatne, strože zahtjeve u pogledu utvrđivanja tare jer se dosadašnja praksa pokazala učinkovitom. Navedeni zahtjevi dodatno bi opteretili sustav i izvršitelja poslova razvrstavanja. Postupak i dalje izvršava klasifikator, a klaonica čuva dokumentaciju. Na taj način se klasifikator ponaša kao neovisan, objektivan utvrđivač tare na temelju mase kuka koje su vlasništvo klaonice.
4 Agroan doo III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA, Članak 8. Eu direktiva 1308 kaže koje se metode u razvrstavanju svinjskih polovica mogu koristiti. "IV. Udio mišićnog tkiva 1. Udio mišićnog tkiva ocjenjuje se metodama ocjenjivanja koje odobri Komisija. Mogu se odobriti samo metode ocjenjivanja koje su statistički dokazane i koje se temelje na fizičkom mjerenju jednog ili više anatomskih dijelova trupa svinje. Da bi se metoda ocjenjivanja mogla odobriti, ona mora biti takva da se njome ne premaši najveća dopuštena statistička pogreška pri ocjenjivanju. Primljeno na znanje Što se tiče razvrstavanja i označivanja svinjskih trupova Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je sukladno UREDBI (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba 1308/2013) i DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) 2017/1182 оd 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (u daljnjem tekstu: Uredba 1182/2017) u obvezi izraditi protokol za autorizaciju metoda razvrstavanja svinjskih trupova na liniji klanja te obavijestiti Europsku komisiju o metodama klasifikacije koju želi odobriti za primjenu na svojem državnom području, opisujući postupak disekcije, naznačujući načela na kojima se temelje te metode i korištene jednadžbe za procjenu postotka krtog mesa. U tom smislu Ministarstvo poljoprivrede planira pokrenuti postupak za odobrenje pred Komisijom, izvršiti pokuse i izračunati formule. Ovaj postupak će biti proveden u suradnji sa svim dionicima sustava razvrstavanja. Do donošenja odluke o odobrenju formula i metoda za ocjenu udjela mišićnog tkiva koristit će se metode navedene u članku 8. stavku 5.
5 Agroan doo V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA, Članak 17. Posjednik ne smije biti u klaonici bar u većini , kakav je sustav koji da bi vjerovao u njega moraš osobno nazočiti klasiranju? Primljeno na znanje Pravilnikom nije propisana mogućnost nazočnosti posjednika na liniji klanja pri razvrstavanju. Podrazumijeva se da rad klasifikatora mora biti objektivan i neovisan.
6 Agroan doo V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA, Članak 18. Ako želimo omogućiti da se prigovori posjednika budu i ostvareni rok za dostavu izvještaja posjedniiku ne može biti 24 sata nego maksimalno do kraja radnog dana . Nakon 24 sata te još dodatna 3 sata koje ima posjednik u najvećem broju slučajeva trupovi koji bi se trebali kontrolirati više se ne nalaze na hlađenju u klaonici nego su ili u drugoj fazi proizvodnje ili na tržištu. Primljeno na znanje Kako je navedeno u članku 18. pravilnika obavješćivanje o rezultatima razvrstavanja provodi se u skladu sa člankom 1. Uredbe (EU) br. 2017/1184 u roku od 24 sata od provedenoga razvrstavanja. Dakle, ovdje se radi o usklađivanju europskog zakonodavstva s nacionalnim zakonodavstvom. Radi se o krajnjim rokovima u kojima klasifikator mora posjedniku grla dostaviti izvješće o provedenom rasvrstavanju nad trupovima njegovih zaklanih životinja. Dosadašnje iskustvo provedbe sustava u praksi pokazalo je da sustav funkcionira zadovoljavajuće te broj uloženih prigovora nije signifikantan za uvođenje dodatnih nacionalnih odredbi za koje izuzeće ionako nije propisano.
7 Agroan doo V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA, Članak 19. Prigovor se treba podnijeti klasifikatoru, koji obavještava klaonicu i HPA, jer klaonica nije odgovorna za klasiranje. Nije prihvaćen Sustav razvrstavanja organiziran je tako da je klaonica dužna osigurati provedbu razvrstavanja i taj posao povjerava ovlaštenim pravnim osobama koje imaju zaposlene fizičke osobe, klasifikatore osposobljene za taj posao od strane HPA. Stoga, posjednik zaklanog grla, kako je propisano člankom 19., podnosi prigovor HPA i klaonici, u kojemu između ostalog navodi i ime i prezime te identifikacijski broj klasifikatora koji je obavio razvrstavanje trupova, a u svrhu organizacije ponovljenog razvrstavanja. Klaonica je odgovorna za organizaciju razvrstavanja, ovlaštena pravna osoba provodi razvrstavanje preko svojih zaposlenika, a HPA ima ulogu nadzornog tijela i korektora u smislu pravilne provedbe postupka razvrstavanja i posljedično izračuna objektivne osnovice za pošteno plaćanje temeljem prigovora ili utvrđene nesukladnosti. Odgovornost snose pravne osobe kod kojih su zaposlene fizičke osobe, klasifikatori, te stoga prigovor nije potrebno slati izravno klasifikatoru.
8 Agroan doo V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA, Članak 20. Pitanje troškova klasiranja nije nigdje definiranonego samo troškova ponovljenoga klasiranja. Ako želimo da ovo bude provedbeni sustav koji će služiti određivanju cijene trupova što nalaže EU direktiva 1182 treba definirati i troškove te plaćanje istih, u suprotnom dovodi se u pitanje transparentnost sustava i povjerenje sudionika u njega. Također je teško klasifikatorskim kućama dokazati svoju neovisnost i nepristranost u provedbi ovako definiranoga sustava. Primljeno na znanje Pitanje troškova razvrstavanja prepušteno je dogovoru između klaonice i pravne osobe, izvršitelja usluge razvrstavanja, te se smatra diskrecijom u njihovom poslovnom odnosu, dakle tržišno je uvjetovano. Troškovi koji nastaju kod postupka ponovljenog razvrstavanja, propisani člankom 20., navedeni su zbog uređivanja odnosa u takvim specifičnim situacijama.
9 Agroan doo VIII. KONTROLA NA TERENU I MINIMALNI ZAHTJEVI ZA KONTROLE NA TERENU, Članak 25. Eu Uredba 1182 o dopuštenim pogreškam kaže slijedeće "Članak 4. Izvješća i poništenje dozvola i odobrenja 1. Nadležno tijelo sastavlja i Āuva izvješća o kontrolama na terenu iz Ālanka 2. 2. U sluĀajevima kad se tijekom kontrola na terenu iz Ālanka 2. ustanovi znatan broj netoĀnih razvrstavanja, prezentacija ili oznaĀivanja ili se utvrdi primjena automatizirane metode ocjenjivanja koja ne udovoljava pravilima, dozvole ili odobrenja dodijeljena kvalificiranim klasifikatorima ili automatiziranoj metodi ocjenjivanja predviđeni u Ālanku 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/1182 mogu se poništiti. U sluĀajevima pogreške u pogledu kategorije, konformacije ili stupnja prekrivenosti masnim tkivom tijelo odgovorno za kontrole na terenu može zatražiti od gospodarskog subjekta da ispravi tu pogrešku na oznaci trupa i u predmetnim dokumentima. " Za primjer na trupovima svinja danas je cijena MJ cca 0,190kn, Jedna klasa koja je dopuštena pogreška je 5 MJ, ili još gore ako je dopuštena pogreška 20% . To znači da klasifikator može pogriješiti od 5- 10 MJ. Pretvoreno u cijenu to znači da jedna strana može biti oštećena od 30-čak 100 kn po svinji , ili još gore ako je 20% greška cijena može biti i do 200 kn na nečiju štetu. Ovakav sustav danas je svinjogojce i mesnu industriju doveo da se više ne trguje sa svinjama prema mesnim jedinicama nego na živu vagu. Ako je doista tako onda ovakav sustav nije potreban nego je samo trošak bez ikakvog efekta. Ako želimo vratiti povjerenje u njega ovaj dio pravilnika mora bit korigiran. Primljeno na znanje Prema dosadašnjem iskustvu i podacima dobivenim prilikom provedbe nadzora razvrstavanja trupova u klase i razrede zamašćenosti, evidentno je da nema značajnijeg broja ponovljenih kontrola koje su rezultat odstupanja većih od 20%.