Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljubica Šolić OPĆE ODREDBE, Članak 7. "održivo upravljanje prirodnim resursima, okolišno prihvatljiva i INOVATIVNA poljoprivreda..." ( prema smjernicama EU za novo programsko razdoblje Nema odgovora
2 Vlaho Orepić Obuhvat mjera poljoprivredne politike, Članak 16. Članak 16. Odluke koje za korisnike mjera iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona donosi Agencija za plaćanja nisu upravni akti. Navedenom činjenicom nezadovoljnom korisniku je onemogućeno korištenje redovnih pravnih lijekova, kao što je žalba I pokretanje upravnog spora, čime je korisnik iskljućivo vezan na odluku povjerenstava za prigovore. Nema odgovora
3 Vlaho Orepić Mjere uređenja ili organizacije unutarnjeg tržišta, Članak 35. Članak 35. Pravila koja se odnosne na proizvođačke organizacije Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. Navedenom odredbom se krše temeljna prava na žalbu određena Ustavom RH kao i konvencijom o ljudskim pravima čl. 13 pravo na djelotvoran pravni lijek Nema odgovora
4 Ljubica Šolić Ekološka proizvodnja, Članak 74. Napominjemo kako je od iznimne važnosti definirati : -jasna pravila i metode proizvodnje kojih se korisnici moraju pridržavati, (što do sada nije bio slučaj) - poboljšati kvalitetu ( pojednostavniti ) obvezujuće obrasce -ujednačiti postupke, metode i proces provedbi kontrola od strane kontrolnih tijela ( ne samo propisati jednake sankcije za korisnike ) što uključuje pravila kontrole proizvodnih pravila i metoda,postupak kontrole na terenu, dokaz izlaska na teren ( koji nije samo zapisnik ) - uvesti sustav PRVE OPOMENE ( procjena rizika koju rade kontrolna tijela nije ujednačena kod svih kontrolnih tijela, kao niti tumačenje sankcija propisanih sadašnjim Pravilnikom - provesti dodatne edukacije djelatnika Savjetodavne službe za ekološku poljoprivredu - sadašnji omjer ekoloških proizvođača i specijaliziranih savjetnika za ekološku poljoprivredu nije zadovoljavajući - definirati sadržaj - program obveznih edukacija koje moraju proći korisnici kako bi se stekla potrebna znanja ( uvrstiti i edukaciju radi lakšeg svladavanja administrativnih opterećenja poljoprivrednika, ako i znaju da određene obrasce moraju popuniti , nemaju znanja kako ih popuniti - definirati jasnije uporabu vlastitog sjemenskog i sadnog materijala u ekološkoj proizvodnji koja bi pored proizvodnje proizvoda na ekološki - održiv način trebala imati i elemente lokalnog, domaćeg , tradicionalnog , te mogućnost zadržavanja i očuvanja starih sorti Nema odgovora
5 Ljubica Šolić Ekološka proizvodnja, Članak 76. - da posjeduje specifična znanja ( da bi netko postao zastupnik za prodaju životnog osiguranja potrebno je pored toga što je registriran za obavljanje toga i ima poslovni prostor, zaposlenike i opremu, posjedovati i specifična znanja. Događa se da različita kontrolna tijela provode različite postupke kontrole na terenu različito ocjenjuju rizik korisnika, različito tumače propisane sankcije, različito tumače Članke Uredbe Nema odgovora
6 Ljubica Šolić Ekološka proizvodnja, Članak 77. Točka 2 Propisati sadržaj izvješća i priloge izvješću ( dokaz izlaska na kontroliranu ID parcelu ) Točka 4. definirati detaljno za što se izdaje potvrdnica / certifikat - za proizvodni proces i/ili za proizvod i pod kojim okolnostima i naravno definirati jasno razloge za njegovo ne izdavanje kako se ne bi dogodilo da kontrolno tijelo ne izda potvrdnicu za cijelu površinu pod povrćem zato što korisnik nije zatražio odobrenje za 2 grama vlastitog sjemena paprike ( pored svih ostalih proizvoda koji su uredno dokumentirani). Dogodilo se ( ove godine ) da kontrolno tijelo nije htjelo ovjeriti poticaj korisniku zbog 2 grama vlastitog sjemeneskog materijala paprike - provedba potpora je u nadležnosti AP , a ne kontrolnih tijela.Ako svako kontrolno tijelo pristupa na drugačiji način, koristi različite metode kontrole, izriče sankcije za različite nesukladnosti ( pa čak i one koje nisu u njegovoj domeni ) stvara se nesigurnost korisnika na terenu. Nema odgovora
7 Ljubica Šolić Ekološka proizvodnja, Članak 78. Točka 3. - propisati obveznu kontrolu svih kontrolnih tijela ( temeljem propisanih kontrolnih mjera - svima se kontroliraju isti parametri ) u promatranom razdoblju i temeljem kontrole donijeti ocjenu o njihovom radu Nema odgovora
8 Ljubica Šolić Ekološka proizvodnja, Članak 80. A zbog više sile ili iznimnih okolnosti? Nema odgovora
9 Vlaho Orepić Područje nadzora nadležnih inspekcija, Članak 145. Članak 145. Protiv rješenja nadležnog inspektora donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. Navedeni članak je suprotnosti s člankom 18. Ustava RH kojim je navedeno: Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. I člankom 13. Konvencije o zaštiti ljudskih prava PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK Svatko čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kad su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu. Nema odgovora