Izvješće o provedenom savjetovanju - PDP "Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova RERA SD OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlaže se izmjena točke 1.4. nacrta akta u dijelu koji se odnosi na maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijavitelju te se predlaže povećanje tog praga, u skladu s rezultatima Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja (objavljen 17. svibnja, zatvoren 15.lipnja, 2018.g.), nakon ocjenjivanja dostavljenih Razvojnih planova za uspostavu regionalnog centra kompetentnosti. Naime, temeljem rezultata ispitivanja potencijala ustanova za strukovno obrazovanje te kvalitete razvojnih planova dobit će se informacije o ustanovama za strukovno obrazovanje s najvećom razinom spremnosti za imenovanje Regionalnim centrom kompetentnosti. Odlukom Ministrice bit će imenovani Regionalni centri kompetentnosti te smo mišljenja da se pragovi trebaju uskladiti s potrebama za ulaganjima koje su te ustanove navele u obrascu Razvojnog plana, točka 9., a koje su realno utemeljene na izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Također smo mišljenja da bi se u obzir trebao uzeti i broj bodova koji ustanova za strukovno obrazovanje ostvari pri ocjenjivanju Razvojnog plana (te koje je ranije osvojila u prethodnim fazama prikupljanja opsežnih Upitnika za strukovne škole). Drugim riječima, ukoliko se pojedina ustanova istakne brojem ostvarenih bodova čime se potvrđuje zrelost iste za transformaciju u Regionalni centar kompetentnosti, smatramo da se takvoj ustanovi treba omogućiti financiranje, u skladu sa iskazanim potrebama u Razvojnom planu (točka 9. Analiza potrebnih ulaganja) te se gornji prag financiranja putem predmetnog natječaja treba prilagoditi tim podacima. Nije prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ugovorom definiran je Uputama za prijavitelje. Nacionalna procedura odabira centara kompetentnosti odvojen je proces od provođenja procesa dodjele bespovratnih sredstava, procesi se provode po zasebnim pravilima i temeljeni su na različitim europskim i nacionalnim dokumentima. Bodovanje razvojnih planova u okviru nacionalne procedure odabira centara kompetentnosti provodilo se temeljem zasebnih kriterija, dok su kriteriji za administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja i partnera, provjeru prihvatljivosti aktivnosti te ocjenjivanje kvalitete odobreni od Odbora za praćenje u prosincu 2017. godine i kao takvi se primjenjuju u dokumentaciji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.
2 Istarska županija OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlaže se izmjena točke 1.4. nacrta akta u dijelu koji se odnosi na maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijavitelju te se predlaže povećanje navedenog iznosa na 100.000.000,00 kuna u odnosu na trenutno predloženi iznos od 30.000.000,00 kuna. Nije prihvaćen Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ugovorom definiran je Uputama za prijavitelje.
3 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2. PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva U tekstu ovog nacrta Uputa za prijavitelje, postoji jasna distinkcija pojmova "partnerstvo" i "suradnja" s javnim ustanovama za strukovno obrazovanje, što je u suprotnosti s Javnim pozivom osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Naime, Javnim pozivom kojeg je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja definirana je suradnja (ne partnerstvo) s navedenim institucijama, te su s istima potpisani Ugovori o suradnji (a ne i Ugovori o partnerstvu) na višegodišnje razdoblje, koji stupaju na snagu imenovanjem srednje strukovne škole Regionalnim centrom kompetentnosti. Nadalje, što ako sklopljeni Ugovor o suradnji sa strukovnom školom uključuje i troškovni segment, pa u tom smislu ta škola ima ulogu partnera a ne suradnika? Stoga se predlaže da se u okviru Uputa za prijavitelje definira koji je dio projektne prijave i popratne dokumentacije prihvatljiv i validan temeljem Javnog poziva koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a temeljem kojeg su osnivači strukovnih škola iste kandidirali za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Potrebno je definirati hoće li navedeni Ugovori o suradnji i dalje biti na snazi, uzimajući u obzir činjenicu da ovaj nacrt Uputa za prijavitelje definira obrasce Sporazuma o partnerstvu i Sporazuma o suradnji. Nije prihvaćen Nacionalna procedura uspostave Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te procedura odabira strukovnih škola koje će biti imenovane centrima kompetentnosti posve je odvojen proces od procedure prijave projektnih prijedloga na predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te svaki od njih ima svoja zasebna pravila i zasebne kriterije odabira i prihvatljivosti. Upute za prijavitelje definiraju partnere i suradnike, svaki oblik suradnje pomno je definiran i pridonosi određenim ciljevima poziva. U okviru procedura dodjele bespovratnih sredstava definicije partnera i suradnika bitno se razlikuju.
4 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2. PRAVILA POZIVA, 2.3. Prihvatljivost suradnika i formiranje suradnje Nacrt ovih Uputa navodi: Suradnici su dionici koji imaju određene interese i/ili uloge u provedbi projekta, međutim izravno ne provode aktivnosti i ne koriste bespovratna sredstva prilikom provedbe projekta. Uloga suradnika je u koliziji s Uputama Javnog poziva za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti koji je raspisao MZO. U obrascu razvojnog plana bilo je potrebno navesti financijski plan ulaganja u druge institucije s kojima je ostavrena suradnja (dio 9.2 u razvojnom planu). Predlažemo proširiti prihvatljivost partnera na organizacije koje su spomenute kao prihvatljivi suradnici. Ovakav sastav partnerstva bi omogućio provedbu projekata kako su izvorno planirani, a u skladu s Javnim pozivom MZO-a. Isto tako, molimo da se razmotri prijedlog da znanstveno - istraživačke ustanove iz odgovarajućeg (pod)sektora također budu prihvatljivi partneri s ciljem što uspješnije provedbe i ostvarenja ciljeva projekta. Nije prihvaćen Nacionalna procedura uspostave Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te procedura odabira strukovnih škola koje će biti imenovane centrima kompetentnosti posve je odvojen proces od procedure prijave projektnih prijedloga na predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te svaki od njih ima svoja zasebna pravila i zasebne kriterije odabira i prihvatljivosti. Vezano uz prijedlog da znanstveno - istraživačke ustanove iz odgovarajućeg (pod)sektora budu prihvatljivi partneri, napominjemo kako su sredstva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Specifičnog cilja 10a3 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja na razini visokog obrazovanja namijenjena infrastrukturnim ulaganjima u regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, te bi takva intervencija zahtijevala izmjenu Operativnog programa. Nadalje, takva izmjena ne bi bila opravdana jer su spomenuta infrastrukturna ulaganja već predviđena u okviru Prioritetne osi 1, Specifičnog cilja 1a1 Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva, Specifičnog cilja 1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) te Specifičnog cilja 1b2 Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Iznos EU dijela za financiranje ovih specifičnih ciljeva je 664.792.165 €.
5 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2. PRAVILA POZIVA, 2.3. Prihvatljivost suradnika i formiranje suradnje Predlaže se da se uz moguće projektne suradnike "visoka učilišta", dodaju i sveučilišta. Nije prihvaćen Nomenklatura visoka učilišta obuhvaća i sveučilišta kao pravne osobe te njihove sastavnice, tj. fakultete, ali i visoke škole i veleučilišta.
6 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2. PRAVILA POZIVA, 2.8. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Predlaže se definirati hoće li se određene aktivnosti moći dodavati u okviru ove projektne prijave, a koje nisu navedene u Razvojnom planu izrađenom temeljem Javnog poziva osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti (npr. Edukacija vezana uz upotrebu specijalizirane opreme; Nabava usluge neovisne financijske revizije i sl.) Nije prihvaćen Nacionalna procedura uspostave Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te procedura odabira strukovnih škola koje će biti imenovane centrima kompetentnosti posve je odvojen proces od procedure prijave projektnih prijedloga na predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te svaki od njih ima svoja zasebna pravila i zasebne kriterije odabira i prihvatljivosti. To znači da u projektnu prijavu natječaja mogu biti uključene i aktivnosti koje nisu sadržane u razvojnom planu, pod uvjetom da su iste prihvatljive i u skladu s Uputama za prijavitelje. Nadalje, prihvatljivi troškovi definirani su u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, ali i nacionalnim zakonodavstvom, posebice Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 5/2014), dok Razvojni planovi nisu. Navedeni primjeri (edukacija vezana uz upotrebu specijalizirane opreme; nabava usluge neovisne financijske revizije i sl.) u Uputama za prijavitelje definirani su kao prihvatljivi troškovi.
7 Istarska županija 2. PRAVILA POZIVA, 2.8. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Predlaže se dopuna točke 2.8. podtočke 1. nacrta akta te bi ista trebala glasiti kako slijedi: „Priprema projektne i tehničke dokumentacije (npr. ishođenje potrebnih dozvola), idejna rješenja s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije, projektantski nadzor, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave itd., osiguranje sredstava za uplatu komunalnog i vodnog doprinosa, dokup/povećanje priključne snage za potrebe ugradnje specijalizirane opreme, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.), izrada elaborata iskolčenja, energetskog certifikata, provedba tehničkog pregleda, izrada elaborata za evidentiranje građevine i ostale aktivnosti do izdavanja uporabne dozvole.“ Predlaže se dopuna točke 2.8. podtočke 2. nacrta akta te bi ista trebala glasiti kako slijedi: „Priprema i objava najave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, javne nabave usluge stručnog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, nabavu opreme te potpisivanje ugovora.“ Predlaže se dopuna točke 2.8. podtočke 3. nacrta akta te bi ista trebala glasiti kako slijedi: „Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka mreža i objekata (troškovi izgradnje, rekonstrukcije i/ili izmještanja priključaka, mreža, trafostanica i sl.).“ Predlaže se da se u točki 2.8. iza podtočke 4. doda nova podtočka 5. koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova. Sadašnje točke 5. – 10. postale bi točke 6.,7., 8., 9., 10. i 11. Djelomično prihvaćen Troškovi koji se predlažu dodati u tekst Uputa za prijavitelje već su obuhvaćeni samim općim nazivom skupine troškova, a primjeri koji su navedeni ne predstavljaju iscrpnu listu pojedinačnih troškova. U slučaju kada bi se svaki pojedini trošak pojedinačno, detaljno navodio, tijekom procedure odabira projektnih prijedloga i tijekom provedbe ugovorenih projekata postojala bi opasnost da nenavedeni troškovi budu neprihvatljivi. Nadalje, prihvaća se dodavanje sljedećih stavki: priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.). Osiguranje sredstava za uplatu komunalnog i vodnog doprinosa već je obuhvaćeno točkom 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova, podtočke 11. Neizravni troškovi. Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova u točki 2.8. se podrazumijeva.
8 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 2. PRAVILA POZIVA, 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova Predlaže se mogućnost prihvaćanja troška plaća osoblja zaposlenih kod partnera, kako bi projektni partner mogao nesmetano provoditi svoje aktivnosti za koje će biti i plaćen, kao npr. provedbu javne nabave za nabavu opreme i usluga, izradu izvješća za realizaciju svog dijela aktivnosti i ostale projektne aktivnosti koje iziskuju angažman osoba koje će biti zadužene za rad na projektu i realizaciju projektnih aktivnosti. Prihvaćen Prihvaća se u potpunosti.
9 Istarska županija 2. PRAVILA POZIVA, 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova Predlaže se dopuna točke 2.9.1. podtočke 1. nacrta akta te bi ista trebala glasiti kako slijedi: „troškovi pripreme projektne i tehničke dokumentacije (npr. ishođenje potrebnih dozvola), idejna rješenja s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socio-ekonomske analize za projekt, izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije, projektantski nadzor, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave itd.), komunalni i vodni doprinos, dokup/povećanje priključne snage za potrebe ugradnje specijalizirane opreme, svi troškovi pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.), iskolčenje, energetski certifikat, tehnički pregled, elaborat za evidentiranje građevine i ostali troškovi do izdavanja uporabne dozvole.“ Predlaže se dopuna točke 2.9.1. podtočke 2. nacrta akta te bi ista trebala glasiti kako slijedi: „troškovi pripreme i objave najave nadmetanja, provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova i usluge stručnog nadzora, nabavu opreme, projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova.“ Predlaže se dopuna točke 2.9.1. podtočke 3. nacrta akta te bi ista trebala glasiti kako slijedi: „troškovi radova dogradnje, rekonstrukcije, obnove i prilagodbe prostora (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika itd.) te troškovi pripremnih radova na gradilištu kao što su troškovi rušenja, čišćenja, zbrinjavanja građevinskog otpada i troškovi svih vrsta komunalnih priključaka mreža i objekata (troškovi izgradnje, rekonstrukcije i/ili izmještanja priključaka, mreža, trafostanica i sl.).“ Predlaže se da se u točki 2.9.1. iza podtočke 3. doda nova podtočka 4. koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova. Sadašnje podtočke 4. – 10. postale bi podtočke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dodavanje sljedećih stavki: priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.). Osiguranje sredstava za uplatu komunalnog i vodnog doprinosa već je obuhvaćeno točkom 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova, podtočke 11. Neizravni troškovi. Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova u točki 2.8. se podrazumijeva. Ostali troškovi koji se predlažu dodati u tekst Uputa za prijavitelje već su obuhvaćeni samim općim nazivom skupine troškova, a primjeri koji su navedeni ne predstavljaju iscrpnu listu pojedinačnih troškova. U slučaju kada bi se svaki pojedini trošak pojedinačno navodio, tijekom provedbe ugovorenih projekata postojala bi opasnost da nenavedeni troškovi budu neprihvatljivi.
10 Istarska županija 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga Predlaže se izmjena točke 3.3. nacrta akta, koja se odnosi na rok za dostavu projektnih prijedloga te se predlaže produljenje trenutno određenog roka (30. travnja 2019. godine), odnosno mogućnost dostave prijedloga do iskoristivosti ukupno raspoloživih sredstava u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava. Prihvaćen Pri planiranju roka za dostavu projektnih prijedloga uzet je obzir izračun trajanja poziva, odabira projektnih prijedloga te trajanje provedbe projekata s napomenom da su sredstva osigurana iz financijske perspektive 2014. – 2020. Rok za dostavu projektnih prijedloga će se produljiti s obzirom na kašnjenje u objavi Poziva koje je uzrokovano trajanjem nacionalne procedure uspostave Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.
11 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" 4. POSTUPAK DODJELE, 4.2.2. Druga faza postupka dodjele Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga U Kriteriju odabira i pitanja za ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga, točka 3.4. „Usklađenost projekta s Planom razvoja regionalnog centra kompetentnosti“, predlaže se detaljnije definirati na koji će se način ocjenjivati je li projekt u skladu s Planom razvoja regionalnog centra kompetentnosti (aktivnosti, proračun, partnerstvo). Prihvaćen Nacionalna procedura uspostave Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te procedura odabira strukovnih škola koje će biti imenovane centrima kompetentnosti posve je odvojen proces od procedure prijave projektnih prijedloga na predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te svaki od njih ima svoja zasebna pravila i zasebne kriterije odabira i prihvatljivosti. Plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti je dio nacionalne procedure. Također, on je jedan od dokumenata na temelju kojih je stručno povjerenstvo osnovano upravo za tu svrhu, ocijenilo potencijal i održivost škole koja se kandidirala te potrebna ulaganja. Stoga nema potrebe da se tijekom postupka odabira projektnih prijedloga u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava još jednom ocjenjuje ili razmatra Plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti. Također ovakav postupak olakšat će prijavu i trajanje postupka odabira.