Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA Ovim Pravilnikom potrebno je obuhvatiti i aktivnosti koje se odvijaju u Centrima za ponovnu uporabu na način da se pojednostavi procedura (prijedlog u Dodatku V) i omogući jednostavna realizacija. Nije prihvaćen Centri za ponovnu uporabu nisu definirani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, broj 94/13, 73/17) pa ih nije moguće kao pojam uvoditi u ovaj Pravilnik.
2 Grga K NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA Ovaj Zakon se mora (EU INSPIRE direktiva) uskladiti s Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Zašto se to mora, odnosno zašto je obveza RH te koji je razlog tomu; molim pogledajte linkove: https://www.youtube.com/user/inspireEU http://www.nipp.hr/ https://www.youtube.com/watch?v=gnvEgBy8cFs https://www.youtube.com/watch?v=WOogJ8-7eZ0 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Ivan Čuljak NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA Članke 8, 11 i 12 je potrebno pisati na isti način kao i ostale članke (isti font, bold…). Potrebno je navesti broj Narodnih novina u : “Temeljem članka 14. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj ____) izdaje se…” (NN 73/17). Dodatak V, Tablica 1.1. Pod 02 02 02 potrebno je izmijeniti “može uključivati životinjsku krvi…” u : “može uključivati životinjsku krv…” 02 03 04 Umjesto: “- uključuje ostatke od proizvodnje kave, čaja, duhana, žitarica, kvasac i ostatak sličan kvascu, kukuruzni škrob…” , potrebno je navesti: “- uključuje ostatke od proizvodnje kave, čaja, duhana, žitarica, otpadni kvasac (ili ostatke od proizvodnje kvasca) i ostatak sličan kvascu, kukuruzni škrob…” 02 03 99 Naziv: otpad koji nije specificiran na drugi način Iz Dodatnih uvjeta i primjera potrebno je izbaciti navedeno (- dopušten je rasol od kiseljenja (npr. kupusa)) jer je to pokriveno ključnim brojem 02 03 02 u kojem se navodi: “ - dopušten je samo rasol od kiseljenja povrća”, jer kupus spada u povrće. 02 07 99 Iz Dodatnih uvjeta i primjera potrebno je izbaciti navedeno (“dopušten je samo biološki razgradivi otpad npr. komina od grožđa”) jer je to pokriveno sa 02 07 02, odnosno komina od grožđa je sirovina za destilaciju alkohola. 15 01 03 Potrebno je izbaciti dio teksta “koja nisu biološki razgradiva” iz navoda: “ - nije dopušten otpad koji sadrži premaze i zaštitna sredstva koja nisu biološki razgradiva.”, jer ne postoje kriteriji dokazivanja istoga, a svaki proizvođač bi u svojoj deklaraciji naveo da su njegova sredstva biološki razgradiva. Umjesto toga potrebno je navesti “ostatke toksičnih/onečiščujućih tvari” ili slična formulacija, kao što je i navedeno za 20 01 38 . Potrebno se držati istih kriterija jer se za razne vrste drva navode razni pojmovi (“tretirano/premazano/impregrirano" itd.). 20 01 38 Potrebno je umjesto “aditivi” navesti “premazi”, jer se drvo ne tretira aditivima, već premazima, a premazi mogu sadržavati additive, tim više što se izraz “premazi” navodi i za 15 01 03 i drugdje. 20 01 08 Potrebno je iz prvog navoda izbaciti “ljuske od jaja”, što je u koliziji s drugim navodom (“ - nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla)”, jer su jaja i ljuske jaja životinjskog porijekla. Tablica 1.2. 02 01 01 Potrebno je preformulirati izraz “ dopušten je otpad od pripreme i prerade hrane npr. mulj od proizvodnje šećerne repe, krumpira i drugih procesa prerade povrća i sl.” u: “dopušten je otpad od pripreme i prerade hrane npr. mulj od proizvodnje šećera, prerade krumpira i drugih procesa prerade povrća i sl.” jer je proizvodnja šećerne repe poljoprivredni proces, a proizvodnja šećera prehrambeno-tehnološki proces. Tim više jer se kasnije u tekstu točno opisuje “otpad od čišćenja i pranja šećerne repe” (Tablica 1.3., k.br. 02 04 01). 02 02 01 Potrebno je dodatno objašnjenje o čemu se točno radi. 02 02 03 Potrebno je dodatno objašnjenje o čemu se točno radi. 02 02 99 Umjesto “- dopušten je mulj iz proizvodnje želatine, želatina, filtratni ostatak od proizvodnje metionina”, potrebno je navesti: “- dopušten je mulj iz proizvodnje želatine, otpadna želatina, filtratni ostatak od proizvodnje metionina.” 07 02 13 Potrebno je izbaciti “ dopuštena je samo biološki razgradiva plastika za koju postoji certifikat o biorazgradivosti” 15 01 02 Potrebno je izbaciti: “ dopuštena je samo biološki razgradiva plastika za koju postoji certifikat o biorazgradivosti”, jer takvi certifikati ne postoje u hrvatskom zakonodavstvu. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži samo navodi (opće) Zahtjeve koji se odnose na pogodnost ambalaže za oporabu, uz pozivanje na norme a znakovi zaštite okoliša nisu certifikati o biorazgradivosti. 20 01 25 Potrebno je objasniti o čemu se točno radi, tim više što se radi o vrlo važnom otpadu reguliranom posebnim propisima. 20 01 39 plastika Ocjena “dopuštena je samo biološki razgradiva plastika” je paušalna. Nije jasno kakva je to biološki razgradiva plastika, koji su kriteriji za dokazivanje i zašto se ovdje ne traži certifikat o biorazgradivosti , kao za otpadnu plastiku (07 02 13) i ambalažu od plastike (15 01 02).? C) KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OPORABLJENI OTPAD (1) Otpadu koji nastaje oporabom može se ukinuti status otpada ukoliko osoba koja obavlja oporabu osigura da kompost:… Potrebno je zamijeniti riječ “osigura” sa “omogući” ili sličnom, jer se ovdje radi o negativnom pojmu. Tablica 2.1. 02 07 04 Potrebno je preformulirati : “dopušteno uključuje otpad od fermentacije, otpad od proizvodnje hrane, pivo, vino, alkoholna pića, voćni sokovi i sl.” jer nije jasno da li se radi o otpadu iz proizvodnje piva,vina itd, ili o pivu i vinu koji nisu pogodni za dalju upotrebu, ali to i u tom slučaju treba objasniti jer se npr. od otpadnog vina može proizvesti ocat, od voćnih sokova alkohol itd. Djelomično prihvaćen Prijedlog „“Temeljem članka 14. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj ____) izdaje se…” (NN 73/17).“ se ne prihvaća jer pozivanje na predloženi članak i stavak nije točan. Prihvaćaju se ostale primjedbe opće naravi za sve navedene ključne brojeve otpada što uključuje i ispravke gramatičkih i pravopisnih grešaka. Djelomično se prihvaća primjedba “potrebno je izbaciti - dopuštena je samo biološki razgradiva plastika za koju postoji certifikat o biorazgradivosti” te se mijenja u „dopuštena je samo biološki razgradiva plastika za koju postoji dokaz o biorazgradivosti”, što će se dodati i za ključni broj 20 01 39. Dokaz može biti : certifikat, deklaracija, izvješće o provedenoj fizikalno-kemijskoj analizi i sl. Primjedba „(1) Otpadu koji nastaje oporabom može se ukinuti status otpada ukoliko osoba koja obavlja oporabu osigura da kompost:… Potrebno je zamijeniti riječ “osigura” sa “omogući” ili sličnom, jer se ovdje radi o negativnom pojmu.“ se prihvaća i riječ “osigura” se mijenja u „dokaže“. Primjedba za ključni broj 02 07 04 se prihvaća. Primjedbe: „02 02 01 Potrebno je dodatno objašnjenje o čemu se točno radi. 02 02 03 Potrebno je dodatno objašnjenje o čemu se točno radi. 20 01 25 Potrebno je objasniti o čemu se točno radi, tim više što se radi o vrlo važnom otpadu reguliranom posebnim propisima.“ – primjedba nije jasna. 20 01 08 Primjedba „Potrebno je iz prvog navoda izbaciti “ljuske od jaja”, što je u koliziji s drugim navodom (“ - nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla)”, jer su jaja i ljuske jaja životinjskog porijekla“ – prihvaća se. “Ljuske od jaja” će se iz prve alineje prebacit u drugu alineju te će druga alineja glasiti „nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla, osim “ljuski od jaja”,
4 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3 - npr. točka 3 - budući korisnik nusproizvoda -spominje se samo u ovom članku, a nigdje drugdje u Pravilniku, isto tako i točka 11. Isto nepotrebno opterećuje tekst. Ovaj članak potrebno je revidirati i izbaciti pojmove koji se ne koriste dalje u Pravilniku. točka 23 - daje definiciju šarže. Inače postupci se dijele na šaržne i kontinuirane, stoga je u ovoj definiciji spominjanje kontinuiranog postupka netočno. trebalo bi ga staviti zasebno i u skladu s tim ispraviti daljnje članke gdje se spominje šarža. Kontinuirani postupak ne može se definirati da je otpad koji se oporabi u jednom danu. Što sa npr. kontinuiranim postupkom kompostiranja? Da li se sve treba analizirati dnevno? Bitna je kvaliteta na kraju. Djelomično prihvaćen Definicija budućeg korisnika je veoma značajna za utvrđivanje mogućnosti upisa u Očevidnik nusproizvoda, a spominje se u članku 4. stavku 2 točci b. i točci d. alineji 7. predloženog Pravilnika. Definicija iz točke 11. Pravilnika je veoma važna prilikom definiranja recikliranog agregata iz točke 21. Pravilnika, koji se dalje spominje u prilogu V točki 5. predloženog Pravilnika. Brisanjem ove definicije doveli bi u neravnopravan položaj veliki broj subjekata u industriji koji ne bi bili u mogućnosti ukinuti status za ovaj otpad iako udovoljavaju svim ostalim uvjetima. Što se tiče šaržnog i kontinuiranog postupka, prihvaćamo prijedlog te ćemo ih definirati zasebno.
5 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako umjesto izraza „nusproizvod životinjskog porijekla“ treba pisati „otpad životinjskog podrijetla“ jer se radi o otpadu, a ne nusproizvodu kako je i navedeno u nastavku definicije. Upravo se ovim Pravilnikom propisuje postupak proglašavanja nusproizvoda. OBRAZLOŽENJE: Nusproizvod životinjskog podrijetla u pravilu nije otpad jer se njime postupa u skladu s posebnim propisima s područja veterinarstva u ingerenciji Ministarstva poljoprivrede. Do pristupanja RH EU na snazi je bio Pravilnik o NŽP koji nisu za prehranu ljudi, a od ulaska RH u EU primjenjuju se odgovarajuće Uredbe EU. Više na: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1159 I http://veterina.com.hr/?p=24338 U navedenom je definirano što ne spada pod te veterinarske propise (te sukladno tome valja dio toga proglasiti otpadom). Tako se Uredba ne odnosi na: • jajašca, embrije i sjeme namijenjene u svrhe uzgoja; • sirovo mlijeko, kolostrum i proizvode dobivene iz njih koji se dobivaju, zadržavaju, odlažu ili koriste na farmi podrijetla; • ljušture školjkaša od kojih je uklonjeno meko tkivo i meso; • ugostiteljski otpad, osim: ako ne dolazi iz prijevoznih sredstava iz međunarodnog prometa; ako je namijenjen hranidbi životinja; ako je namijenjen preradi sterilizacijom pod tlakom ili za obradu metodama navedenima u točci (b) prvog pododlomka članka 15.(1) ili za proizvodnju bioplina ili komposta; • materijal s plovila koja djeluju u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 i Uredbom (EZ) br. 853/2004 koji je nastao tijekom ribarenja te je odložen na moru, osim bolesti, uključujući parazite koji su prenosivi na ljude; • sirovu hranu za kućne ljubimce koja dolazi iz maloprodajnih trgovina u kojima se rezanje i skladištenje vrše isključivo u svrhe opskrbe potrošača izravno na licu mjesta; • sirovu hranu za kućne ljubimce koji su usmrćeni na farmi podrijetla u svrhe privatne, domaće potrošnje; • izmet i urin osim stajskog gnojiva i nemineraliziranog guana (izmeta ptica koje se hrane ribama); • čitava tijela ili dijelove tijela divljih životinja, osim divljači, za koje se ne sumnja da su zaražene bolešću koja se može prenijeti na ljude ili životinje, osim akvatičnih životinja ulovljenih u komercijalne svrhe. • nema obveze skupljanja i odlaganja tijela divljih životinja koje su umrle ili su ulovljene u svom prirodnom okruženju. Postupa li se sukladno pravilima o lovu, unutarnji organi i ostali dijelovi tijela divljači smiju biti odloženi na siguran način na licu mjesta. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako umjesto izraza „nusproizvod životinjskog porijekla“ treba pisati „otpad životinjskog podrijetla“ jer se radi o otpadu, a ne nusproizvodu kako je i navedeno u nastavku definicije. Upravo se ovim Pravilnikom propisuje postupak proglašavanja nusproizvoda. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 6. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi bilo bolje ili navesti definiciju građevnog proizvoda sukladno pozitivnim propisima RH umjesto pozivanja na Uredbu EU. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 13. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako umjesto izraza „nusproizvod životinjskog porijekla“ treba pisati „otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla“ jer u ovom slučaju može biti i jedno i drugo. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 16. napominjemo da se Zakonom sprječava uporaba naziva „nusproizvod“ za tvari koje su primjenljive u procesima u bioplinskim postrojenjima. Naime, neke tvari zadovoljavaju ovdje propisanu definiciju nusproizvoda i prikladne su za uporabu u bioplinskim postrojenjima, njihovom se uporabom smanjuje potreba uporabe kultura namijenjenih prehrani, međutim, u Zakonu je jasno navedeno da se takva tvar, ukoliko se koristi u bioplinskim postrojenjima ne može smatrati nusproizvodom, već isključivo otpadom. Kako bi se ista tvar korisno upotrijebila u bioplinskim postrojenjima, potrebno je provesti duge i zahtjevne procedure dokazivanja da tvar nije štetna i da zadovoljava propisane kriterije. Procedura ne bi uopće bila potrebna kada se ne bi radilo o bioplinskom postrojenju. Posebno ističemo poteškoće kod velikih gospodarstava koja mogu zatvoriti krug i praktično tvar koja bi mogla biti nusproizvod iskoristiti na vlastitom bioplinskom postrojenju. Dodatno, javlja se problem ispitivanja jer za pojedine tvari nema ovlaštenih laboratorija, a ispitivanje je potrebno provesti za svaku šaržu posebno iako se u pravilu uvijek radi o identičnom sastavu ulaznih tvari. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 23. ističemo da proces u bioplinskom postrojenju obično traje dulje od jednoga dana pa je potrebno dodatno obrazložiti na što se konkretno misli kako kasnije bioplinska postrojenja ne bi imala poteškoće s tumačenjem ovog teksta. Predlažemo u članku 3. stavku 1. točkama 1. i 2. dodati da su nusproizvodi biljnog/životinjskog porijekla, a ne samo životinjskog porijekla. Na taj bi se način postiglo da se proizvodni ostaci biljnog podrijetla smatraju nusproizvodima, a ne bio-otpadom. Bioplinska postrojenja u tom slučaju ne moraju ishoditi dozvole za gospodarenje otpadom. Djelomično prihvaćen Člankom 3. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, broj 94/13, 73/17) propisano je da se odredbe tog Zakona ne primjenjuju, u mjeri u kojoj je to propisano drugim propisima, na nusproizvode životinjskoga podrijetla uključujući prerađene proizvode na koje se odnosi Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL 300, 14. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 1385/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1069/2009, (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Europsku uniju (SL L 354, 28. 12. 2013.), osim onih koji su namijenjeni spaljivanju, odlaganju na odlagališta ili uporabi u postrojenjima za proizvodnju bioplina ili komposta.Slijedom navedenog pojam “nusproizvod životinjskog porijekla” koristi se sukladno prethodno navedenom članku iz Zakona, a koji je usklađen s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. Studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (u daljem tekstu: Okvirna direktiva o otpadu). Iz navedenog članka može se zaključiti da su spalionice otpada, odlagališta, postrojenja za proizvodnju bioplina ili komposta definirane kao građevine za gospodarenje otpadom. Što se tiče šaržnog i kontinuiranog postupka, prihvaćamo prijedlog te ćemo ih definirati zasebno. Nusproizvod biljnog porijekla ne može se koristiti kao termin u ovom Pravilniku jer dobivenje statusa nusproizvoda upisom u Očevidnik nusproizvoda moguće je jedino uz provođenje postupka dokazivanja sukladno Zakonu i Pravilniku. U odnosu na članak 3. stavak 1. točku 13. – prihvaća se primjedba i točka 13 sada glasi” kompostiranje je postupak obrade otpada kojim se pomoću mikroorganizama u kontroliranim aerobnim uvjetima, obrađuje i stabilizira biološki razgradivi otpad i/ili nusproizvodi životinjskog porijekla, koji se u ovom slučaju smatraju otpadom, uz razvoj topline, pojavu vode i ugljikovog dioksida te stvaranje nove biomase. Biološka razgradnja otpada kojom se ne upravlja (npr. truljenje biološki razgradivog otpada) ne smatra se kompostiranjem; Članak 4. stavak 1. točka 47. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definira da je proizvodni otpad onaj koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostatka iz proizvodnog procesa koji se koristi u proizvodnom procesu istog proizvođača. Sukladno navedenom proizvodni ostaci iz jednog proizvodnog procesa koji će se koristiti u drugom proizvodnom procesu ne smatraju se otpadom jer se isti ne odbacuju, ne namjeravaju i ne moraju se odbaciti. Proizvodni ostaci iz jednog procesa kad se koriste kao sirovinu za dobivanje drugog proizvoda u drugom proizvodnom procesu istog proizvođača ne podliježu upisu u Očevidnik nusproizvoda, tako da veliki proizvođači koji mogu zatvoriti krug i tvar iskoristiti na vlastitom bioplinskom postrojenju nemaju niti jednu obvezu vezano uz ovaj Pravilnik. Vezano na primjedbu definicije”građevnog proizvoda” upućujemo Vas na pozitivne propise RH; na članak 3. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) kojim su propisani Pojmovi. U stavku 1. rečenog članka propisano je: „Pojmovi Članak 3. (1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 305/2011.“ Obzirom na navedeno, razvidno je da se i pozitivnim propisima upućuje na pojmove iz Uredbe (EU) br.305/2011, što se također odnosi i na definiciju građevnog proizvoda. Nepotrebno je prepisivanje definicija iz Uredbe (EU) br.305/2011, budući su sve države članice u obvezi direktno primjenjivati istu Uredbu. Također, u cilju pravilnije provedbe propisa, čini se bolje uputiti na propis u kojem je pojam uistinu i definiran, nego navesti da pojam građevni proizvod ima značenje sukladno pozitivnim propisima RH kojima su uređeni građevni proizvodi.
6 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom II. NUSPROIZVOD I UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 4. Članak 4 st.2. točka a) - traži se preslika ugovora ili drugog dokumenta - što u slučaju kada se proizvod može prodati u npr. tvorničkom dućanu za više korisnika. Teško je definirati točne korisnike za proizvod koji ima široku potrošnju ili više kupaca. Potrebno je dostaviti ugovor kao dokaz potrebe, ali u evidenciji voditi ostale korisnike Članak 4. st. 2. točka d) - POHVALE - konačno se uvažava stručno i znanstveno mišljenje Nije prihvaćen Ne postoji mogućnost prodaje nusproizvoda kao proizvoda za široku potrošnju što je ograničeno odredbama Okvirne direktive o otpadu koje su prenesene u hrvatsko zakonodavstvo člankom 14. stavkom 2. točkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
7 HGK II. NUSPROIZVOD I UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 4. U odnosu na članak 4. stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako bi bilo uputno omogućiti predaju zahtjeva za upis u Očevidnik nusproizvoda i u elektroničkoj formi. Odnosno, navedeno je moguće putem poveznice http://ogo.mzoip.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2. Stoga predlažemo da se navedena mogućnost naglasi i u Pravilniku. U odnosu na članak 4. stavak 2. točku b. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK smatraju kako je cilj kružne ekonomije pojednostavniti postupke ukidanja statusa otpada i proglašavanja nusproizvoda, ne dovodeći u pitanje zdravlje ljudi i utjecaj na okoliš. Prijedlog: kako bi se izbjeglo ponavljanje istih zahtjeva, kao dokaz da tvar ili predmet koja se proglašava nusproizvodom može koristiti budući korisnik nusproizoda je fizikalno-kemijska analiza, izvješće o ispitivanju itd. Stoga je nepotrebno navoditi zapravo iste zahtjeve i u točki b) i d). Prijedlog je da se objedine u jednu točku kako bi se izbjeglo ponavljanje, a Pravilnik bio jasan i jednoznačan. Dodatno, u odnosu na istu odredbu smatramo da posebno procedure treba olakšati za pepeo iz kogeneracijskih postrojenja na biomasu (toplovodni, parni i termouljni kotlovi) koji propada kroz rešetku. Takva vrsta pepela ne bi se trebala svrstavati u status otpada. On je nusproizvod koji potvrđeno ima svoju vrijednost u ponovnoj uporabi u šumarstvu (održivo gospodarenje, vraćanje pepela u tlo s lokacije biomase) i poljoprivrednoj proizvodnji (povećanje prinosa, dodatak kompostu itd). Ujedno napominjemo da zahtjev iz točke d. za ovu vrstu tvari ponavlja zahtjeve navedene u točki b. U odnosu na članak 4. stavak 3. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je moguće potvrde o upisu u očevidnike dostavljati u elektroničkoj formi podnositelju zahtjeva te je tako dostavljeni dokument istovjetan originalu. U odnosu na članak 4. stavak 4. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je ovako definirani postupak pretjeran. Naime, iz navedenog proizlazi da bi proizvođač nusproizvoda morao raditi nekoliko analiza dnevno tj. minimalno jednu analizu dnevno sukladno definiciji šarže. Navedeno nema smisla ukoliko se u proizvodnom procesu u kojem nastaje nusproizvod koriste iste sirovine i dodaci, a proizvodni proces se ne mijenja već samo povećava troškove poslovanja zbog uzorkovanja i provedbe analiza, a ne doprinosi se očuvanju okoliša niti zdravlja ljudi već se troše kemikalije koje nakon upotrebe postaju otpad. PRIJEDLOG: Definirati navedeno na sljedeći način: „Proizvođač nusproizvoda dužan je provoditi postupak provjere svojstava nusproizvoda i ostalih uvjeta na osnovu kojih je upisan u Očevidnik nusproizvoda za svaku novu pošiljku sirovina i dodataka koje se koriste u proizvodnom procesu, a u slučaju proizvodnog procesa kod kojeg ne dolazi do promjene sirovina i aditiva, jednom godišnje putem akreditiranog laboratorija ili ovlaštenog laboratorija ako je tako propisano u posebnom propisu i čuvati dokaze o tome. Navedeno se provjerava nadzorom inspekcije zaštite okoliša.“ OBRAZLOŽENJE: Šarža se odnosi na ulaznu sirovinu u proizvodni proces. Ukoliko se ista koristi trebalo bi je i definirati. Primjer drvna sječka – otpadni pepeo Npr. 100 t kupljene drvne sječke iz koje onda nastaje određena količina pepela (šarža se u tom slučaju dovodi u vezu s jednom količinom sječke zaprimljene na skladište BE-TO-a). Može li šaržom ukoliko se koristi drvna sječka kupljena temeljem dugoročnog ugovora od Hrvatskih šuma smatrati ukupna količina isporučena temeljem tog ugovora. Ako ne može onda bi trebalo biti sasvim dovoljno uzorkovanje jednom godišnje. Problem može biti ukoliko se ne nabavlja samo drvna sječka već i drvni ostatak iz drvne industrije i sl. Onda se šarža može povezati s količinom isporučenog ulaznog goriva (drvne biomase) od strane određenog dobavljača. Primjer bioplin – digestat Kod ove tehnologije je puno jasnije što je šarža jer se misli na kapacitet fermentora (proces fermentacije tijekom kojeg nastaje bioplin traje više od mjesec dana) iz kojeg onda izlazi određena količina. Također, u odnosu na članak 4. stavak 4. članica Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK moli detaljnije pojašnjenje na koje nusproizvode se odnosi i što konkretno znači „provjera svojstava za svaku šaržu i pošiljku“ jer nusproizvodi npr. prehrambene industrije nisu rizični za npr. bioplinska postrojenja i dovoljna je vizualna kontrola nusproizvoda (da ne sadrži strane primjese i sl.). Što ako se korisniku isporučuju svakodnevno veće količine nusproizvoda i osim vizualne kontrole nije moguć drukčiji postupak provjere? Dodatno, u odnosu na stavak 4. napominjemo da je šarža u pojmovniku definirana količinom koja se oporabi za jedan dan (čl. 3., st. 23). U tom smislu, kogeneracijsko postrojenje na biomasu trebalo bi provoditi analizu pepela proizvedenog svakoga dana što smatramo neprimjerenim jer se u postrojenju spaljuje biomasa sa skladišta koja u duljem vremenskom periodu ima jednake značajke te takva analiza predstavlja povećani trošak, a izvjesno i veliki teret za poduzetnike, ali i laboratorij. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se u Pravilnik navede da se zahtjev upisuje u elektroničku aplikaciju na mrežnim stranicama Ministarstva i do uspostave mrežne aplikacije za rad Registra djelatnosti gospodarenja otpadom, potpisani obrazac je potrebno dostaviti u Ministarsvo. Ministarstvo ne smatra da postoji ponavljanje zahtjeva u članku 4. stavku 2. točkama b. i d. Pod točkom b. su navedeni uvjeti za budućeg korisnika, a u točki d. se navode uvjeti dokazivanja za proizvođača proizvodnog ostatka (nusproizvoda). Za upis u Očevidnik nusproizvoda u Pravilniku se ne spominju specifični proizvodni ostaci kao što navodite “pepeo iz kogeneracijskih postrojenja na biomasu”, nego su svi zahtjevi navedeni općenito za sve proizvodne ostatke, pa se prijedlog ne može usvojiti. U tijeku je izrada aplikacije koja će podržati elektronički primitak potvrde o upisu. Prijedlog izmjene članka 4. stavka 4: „Proizvođač nusproizvoda dužan je provoditi postupak provjere svojstava nusproizvoda i ostalih uvjeta na osnovu kojih je upisan u Očevidnik nusproizvoda za svaku novu pošiljku sirovina i dodataka koje se koriste u proizvodnom procesu, a u slučaju proizvodnog procesa kod kojeg ne dolazi do promjene sirovina i aditiva, jednom godišnje putem akreditiranog laboratorija ili ovlaštenog laboratorija ako je tako propisano u posebnom propisu i čuvati dokaze o tome. Navedeno se provjerava nadzorom inspekcije zaštite okoliša.“ prihvaća se.
8 INA Industrija nafte d.d. II. NUSPROIZVOD I UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 4. Ovaj Nacrt Pravilnika, u odnosu na Pravilnik koji je još u primjeni, usklađen je s Direktivom (EU) 2015/1535 i Uredbom o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (NN 105/15). Značenje pojmova, koji se koriste u Pravilniku, u ovom Nacrtu je bolje definirano, a uvedeni su i neki novi pojmovi koji se u Pravilniku koriste. Primjena Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada vrlo je važna u ostvarenju reda prvenstva gospodarenja otpadom, gdje je sprječavanje nastanka otpada najviše rangirana kategorija. Iz navedenog razloga u članku 4. stavku (2) podstavku d), predlaže se razdvojiti zahtjeve koji se odnose na tvari ili predmete za koje se traži upis u Očevidnik nusproizvoda od zahtjeva koji se traže za proizvod u koji će se (moguće) ugraditi ta tvar ili proizvod. Uz zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda, predlaže se nadopuniti „ako je primjenjivo“ priložiti niz dokumenata, od stručnih mišljenja, izvješća akreditiranih tijela, izvješća raznih ispitivanja, do STL-ova, kao dokaz da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Nije prihvaćen Zakon o održivom gospodarenju otpadom u članku 14. stavku 2. navodi da se upis u Očevidnik nusproizvoda provodi za tvar ili predmet, a ne navodi se "proizvod" kao pojam, pa nije moguće izvršiti razdvajanje ovih zahtjeva. U članku 4. stavku 2. točci d. već se navodi “ako je primjenjivo”, pa prijedlog nije osnovan.
9 HGK III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada Novi prijedlog pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada napušta dosadašnju praksu koje je dopuštala da se nusproizvodima animalnog porijekla koji nisu za prehranu ljudi omogući upis u registar nusproizvoda. Bioplinskim postrojenjima uz farme ovako se ostavlja jedino mogućnost da ukidaju status otpada digestatu. Je li konstatacija točna? Primljeno na znanje Da, ako se u bioplinskom postrojenju koristi otpad kao supstrat, a sve u skladu s člankom 3. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
10 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 5. Članak 5 - st.2. problematika šarže - navodi se "...evidencija o provjeri šarže, koja je prošla postupak oporabe..." što je suprotno definiciji šarže u članku 3. , te se opet nameće problem dinamike analiza. Stavak 3 - U stavku 2. ne navodi se sukladnost sustava već samo sustav upravljanja. Ovo je potrebno ispraviti i uskladiti. Smatram da je sustav upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO )==1:2015 – sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi i .... neprimjenjivo i ograničavajuće u postupku ukidanja statusa otpada . ISO sustav je dobrovoljan sustav. Sve naprijed navedeno u stavku 2 se u realnom životu u konačnici prepisuje u formulare ISO i tada kažemo da je u ISO sustavu. Nadalje ISO sustav moguće je implementirati u većim firmama, međutim u firmama koje imaju 2, 3 ili 5 zaposlenih to je ogroman trošak i jednostavno je nepotrebno i neprovedivo te je stoga i diskriminirajuće. Iz ovoga proizlazi da samo velike tvrtke koje imaju dovoljna financijska sredstva mogu provesti ukidanje statusa otapda. Direktiva ne obvezuje ISO i EMAS. Emas je također dobrovoljna forma. Ovo je samo naš nacionalni zahtjev koji sigurno neće doprinjeti kvaliteti sustava ukidanja statusa otpada. Predlažemo da se isto izbaci. Sa izjavom o sukladnosti riješava se problem - izjavu kontrolira inspekcija. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog odvajanja šaržnog i kontinuiranog postupka te definiranje istih zasebno. U člnaku 5. stavku 2. Pravilnika navodi se i opisuje sustav upravljanja koji se mora primjeniti, a da bi se mogao dokazati primjenjeni sustav potrebno je osigurati sukladnost istog prema stavku 3. istoga članka, a sve u skladu zahtjevima članka 6. stavka 2. točke d. Direktive 2008/98/EZ europskog parlamenta i vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva. Sustavi upravljanja propisani su sljedećim Uredbama: Uredba Vijeća (EU) br. 333/2011(članak 6). Uredba Komisije (EU) br. 1179/20122012 (članak 5) Uredba Komisije (EU) br. 715/2013 (članak 5), te ih je potrebno je uspostaviti isključivo za otpad na koji se te Uredbe odnose. Isto je propisano ovim prijedlogom Pravilnika u članku 2. i članku 6. stavku 3. točki b. Za sve ostale vrste otpada predlaže se sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi HRN EN ISO 9001:2015 ( za otpad koji nije uključen gore navedenim Uredbama) koji ne predstavlja novu administrativnu obvezu jer u postojećem Pravilniku također postoji obveza uvođenja sustava iz članka 2 koji se potvrđuje potvrdom iz članka 6. stavka 3. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada ( NN 94/13) koji je trenutno na snazi. Mišljenja smo da se navođenjem ove norme koju ima uspostavljeno najmanje 2659 subjekata (izvor ISO Survey 2016., MOZN) u RH olakšava postupak ukidanja statusa otpada u odnosu na trenutno propisano. Norme su tehnički dokumenti koje pripremaju sve zainteresirane strane (tvrtke, potrošači, radnici, javna uprava) na temelju više načela (npr. konsenzus, otvorenost i jasnoća). Za razliku od propisa, njih ne usvaja javna uprava, nego privatne, neovisne i u slučaju europskih norma, službeno priznate normirne organizacije. Norme su a priori neobvezatne, a njihova je primjena dragovoljna. Norme također mogu igrati važnu ulogu u zakonodavstvu, ponajprije u tehničkim propisima. Ako zakonodavac uključi norme u zakonski akt ili uputi na njih na bilo koji način, norme mogu dobiti pravnu vrijednost. Tako norme postaju dijelom zahtjeva posebnoga zakonskog akta ili sustava. Zakonodavci imaju višestruke prednosti od uporabe norma u zakonodavstvu. Umjesto da moraju sami nalaziti rješenja teških tehničkih pitanja, zakonodavci se mogu pouzdati u tehničku stručnost onih koji izrađuju norme te istovremeno uštedjeti javni novac. Ministarstvo se odlučilo na pozivanje na ovu normu kako bi se izbjeglo razvijanje vlasititog sustava prema kojem bi se provodila provjera sukladnosti iz gore navedenih razloga. Djelomično se prihvaća prijedlog u svezi olakšanja dokazivanja sustava upravljanja iz članka 5. stavka 2. Pravilnika, te se članku 5. stavku 3. dodaje sljedeće: sukladnost sustava upravljanja iz članka 5. stavka 2. može se dokazati i drugim sustavom koji je primjenjen sukladno prosebnom propisu.
11 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 5. U članku 5. stavku 3. spominje se Potvrda o akreditaciji. Molim da pojasnite što ona predstavlja i na što se odnosi. Primljeno na znanje Potvrdu o akreditaciji izdaje nadležno tijelo za akreditaciju, a odnosi se na akreditaciju certifikacijskog tijela.
12 MAXICON d.o.o. III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 6. U članku 6. stavku 2. točki 5. nije jasno definirano na što se odnosi „potvrda o akreditaciji koju izdaje nadležno akreditacijsko tijelo“ te se predlaže, uz pretpostavku da se misli na akreditaciju certifikacijskog tijela (kako je pojašnjeno u članku 5. stavku 3.), da se tekst promijeni u „potvrda o akreditaciji certifikacijskog tijela koju izdaje nadležno akreditacijsko tijelo“. Prihvaćen Prihvaća se navedeni prijedlog i u članku 6. stavku 2. točki 5. Pravilnika, promijenit će se tekst u “potvrda o akreditaciji certifikacijskog tijela koju izdaje nadležno akreditacijsko tijelo“.
13 HGK III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 6. U odnosu na članak 6. stavak 1. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je moguće i zahtjev za upis u Očevidnik o ukidanju statusa otpada predavati u elektroničkoj formi na isti način kao i za nusproizvode. Stoga bi navedeno trebalo i omogućiti i navesti u ovom članku. U članku 6. stavku 2. podstavku 2. potrebno je detaljnije opisati osobu koja ukida status otpada digestatu a ujedno je i korisnik digestata na način da osoba može biti i povezano društvo smislu Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na odredbu članka 6. stavka 2. podstavka 4. nije jasno zbog čega se traži potvrda o sukladnosti upravljanja ili upisu u EMAS. Smatramo da se radi o nepotrebnom administrativnom opterećenju poslovnih subjekta. S obzirom na to da bioplinska postrojenja moraju voditi i dokumentaciju sukladno veterinarskim propisima bilo bi praktičnije u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede jednoznačno propisati minimalnu dokumentaciju koja se mora voditi. Nadalje, norme poput ISO 90001 u smislu zahtjeva na proizvod (specifikaciju digestata) potvrđuju da proizvod ispunjava zakonske zahtjeve koje propisuje referentno zakonodavstvo, a kontrola ispunjavanja zakonskih zahtjeva u nadležnosti je Ministarstva tako da se poslovnim subjektima nameće nepotrebna dvostruka kontrola. Pored nepotrebnog administriranja poslovnim subjektima nameće se i znatan trošak u smislu uvođenja i održavanja standarda. U članku 6. stavku 4. potrebno je definirati izdavanje potvrde o sukladnosti ukoliko je proizvođač digestata kojem se ukida status otpada ujedno i korisnik u kontekstu navedenom u st. 2. točka 2., tj. povezano poduzeće. U odnosu na članak 6. stavak 5. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je moguće potvrde o upisu u očevidnike dostavljati u elektroničkoj formi podnositelju zahtjeva te je tako dostavljeni dokument istovjetan originalu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se u Pravilnik navede da se zahtjev upisuje u elektroničku aplikaciju na mrežnim stranicama Ministarstva i potpisani obrazac se dostavlja u Ministarsvo. Članak 6. stavak 2. Pravilnika nije moguće mijenjati sukladno prijedlogu, jer se između pravnih osoba regulira poslovni odnos ugovorom. Prihvaća se prijedlog da se sukladnost sustava upravljanja iz članka 5.stavka 2. može dokazati i drugim sustavom koji je primjenjen sukladno prosebnom propisu, te će se isto dodati u članku 6. stavku 2. podstavku 4. “U članku 6. stavku 4. potrebno je definirati izdavanje potvrde o sukladnosti ukoliko je proizvođač digestata kojem se ukida status otpada ujedno i korisnik u kontekstu navedenom u st. 2. točka 2., tj. povezano poduzeće.” – ne prihvaća se jer za “Izjavu o sukladnosti” ne postoje izuzeća. U tijeku je izrada aplikacije koja će podržati elektronički primitak potvrde o upisu.
14 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 6. Pretpostavljamo da se stavak 7. odnosi na otpad koji ulazi u postupak oporabe. U članku 6. stavku 7. bi trebalo dodati da se za tvar ili predmet kojoj se ukida status otpada ne treba voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada niti izdavati Prateće listove za otpad. Nije prihvaćen Otpad kojem je ukinut status otpada ne podliježe obvezama Zakona o održivom gospodarenju otpada, pa se navedeno podrazumijeva i nije ga potrebno posebno navoditi.
15 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. III. UKIDANJE STATUSA OTPADA, Članak 6. U članku 6. stavku 2. alineji 5. opet se spominje Potvrda o akreditaciji. Ovaj komentar je povezan s komentarom na članak 5. stavak 3. Da li se to odnosi na Potvrdu o akreditaciji za certifikacijsko tijelo koje izdaje certifikat za sustav upravljanja? Primljeno na znanje Da
16 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA, DODATAK III ORGANIZACIJSKA JEDINICA GDJE ĆE SE UKIDATI STATUS OTPADA - ovo poglavlje je nepotrebno jer se dozvola za gospodarenje otpaodm izdaje za svaku organizacijsku jedinicu posebno - stoga se podaci ponavljaju Nije prihvaćen Naziv organizacijske jedinice je bitan radi izdavanja potvrde u kojoj je to potrebno navesti, a dozvola se izdaje prema lokaciji gospodarenja otpadom.
17 HGK 1. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST, A) KRITERIJI ZA OTPAD KOJI ULAZI U POSTUPAK OPORABE Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je u tablici 1.1. potrebno kod ključnog broja 02 02 02 u dodatnim uvjetima i primjerima jasno naglasiti da je riječ o krvi zdravih životinja. Prihvaćen U tablici 1.1. kod ključnog broja 02 02 02 u dodatnim uvjetima i primjerima jasno će se navesti da je riječ o krvi zdravih životinja.
18 HGK 1. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST, B) KRITERIJI ZA POSTUPAK OPORABE Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi bilo uputno u tablicu 1.3. dodati i sljedeći ključni broj: 19 09 03 – muljevi od dekarbonizacije. Obrazloženje: navedeni ključni broj može se koristiti kao poboljšivač tla jer se dodatkom ovog mulja smanjuje kiselost tj. povećava pH vrijednost tla. Djelomično prihvaćen Ključni broj će se dodati u tablicu 1.2.
19 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom 1. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST, C) KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OPORABLJENI OTPAD Točka 2 - navedena dinamika predstavlja ogromnu količinu financijskih izdataka koja se moraju trošiti na dnevnoj bazi pa i ako se radi o kontinuiranom procesu (vidjeti čl. 3. definicije šarže) Točka 4 - Navodi se: Oporabljenom otpadu određene količine koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad - ovi navodi su u koliziji s prethodnim člancima - status otpada ukida kada završi postupak oborabe i kada se odradi formalna procedura ukidanja statusa otpada. Što sa kompostom koji se pakira u vreće i čeka kupca - to je otpad? Potrebno je izbaciti Djelomično prihvaćen Šaržni i kontinuirani postupak će se definirati zasebno, što će rezultirati smanjenju navedenih financijskih izdataka. Ako se kompost koji je pakiran u vreće za maloprodaju ne uspije prodati smatra se otpadom, sukladno definiciji “otpada”.
20 HGK 1. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST, C) KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OPORABLJENI OTPAD U Dodatku V. 1.C. - Kriteriji kojima mora udovoljavati oporabljeni otpad – propisuje se učestalost uzorkovanja te potrebne analize za svaku šaržu: Digestat u bioplinskom postrojenju proizvodi se kontinuiranim postupkom tako da se sve pošiljke otpada u bioplinskom reaktoru izmiješaju, a proizvedeni digestat skladišti u lagunama velikog kapaciteta i na taj način formiraju jednu veliku šaržu koja se može aplicirati na poljoprivredno tlo u strogo definiranim vremenskim intervalima. Propisi iz područja veterinarstva traže validaciju na prisutnost Salmonella sp i Escherichia coli (1 puta godišnje) pa se predlaže ili izmijeniti definiciju šarže iz članka 3. ili zasebno definirati veličinu šarže za oporabljeni otpad za opisani slučaj. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog odvajanja šaržnog i kontinuiranog postupka te definiranje istih zasebno.
21 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom DODATAK V, 2.  POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA ANAEROBNI DIGESTAT Isti komentari za definiranje detalja tehnološkog procesa kao i u prethodnim kriterijima Djelomično prihvaćen Odgovor kao u prethodnoj primjedbi
22 HGK 4. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA ČVRSTO BIOGORIVO, A) KRITERIJI ZA OTPAD KOJI ULAZI U POSTUPAK OPORABE   Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi u tablici 4.1. uz ključni broj 17 02 01 bilo dobro dodati i sljedeći tekst u dodatne uvjete „uključuje građevno drvo i drvo koje se koristilo kao potpora distribucijskoj i prijenosnoj mreži, a koje ne sadrži premaze, impregnaciju i slično“. Nadalje, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi u tablici 4.1. uz ključni broj 20 01 38 bilo dobro dodati i sljedeće tekst u dodatne uvjete „uključuje pluto, otpad od rezanja drva, građevno drvo i drvo iz naplavina koje ne sadrži premaze, impregnacije i sl.“. Nije prihvaćen Ministarstvo smatra da nije potrebno navedeno uključiti, jer je vrsta otpada definirana grupom otpada i ključnim brojem otpada.
23 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom DODATAK V, 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE Vrlo često u praksi određene vrste otpada umješavaju se u materijale koji se koriste za nasipavanje, isto je potrebno uvažiti u ovom poglavlju. Primljeno na znanje Vrste otpada za nasipavanje se navode u tablici 5.2. te se iste nakon ukidanja statusa otpada mogu koristiti za umiješavanje u materijal za nasipavanje.
24 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , A) KRITERIJI ZA OTPAD KOJI ULAZI U POSTUPAK OPORABE   TAblica 5.2. - Vrste otpada koje ulaze u postupak oporabe nasipavanjem ili za proizvodnju materijala za nasipavanje - Materijal za nasipavanje je materijal i nije otpad. Ne može otpad ući u proizvodnju materijala za nasipavanje dok mu se ne ukine status otpada. Materijali za nasipavanje možda se trebaju definirati u čl. 3. Ovako je vrlo konfuzno. Prema navedenom se i zemlja mora oporabiti iako za to nema potrebe ili čista razbijena opeka - to stvarno nema smisla. Prihvaćen Prihvaća se da se materijal za nasipavanje definira u članku 3. Pravilnika.
25 HGK 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , A) KRITERIJI ZA OTPAD KOJI ULAZI U POSTUPAK OPORABE   Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi u tablicu 5.1. bilo dobro dodati i ključni broj 10 01 03 tj. pepeo od biomase. Obrazloženje: S navedenim pepelom su u tijeku su projekti koji upravo imaju za cilj korištenje pepela od biomase u poljoprivredne svrhe ili kao građevinski materijal. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi u tablicu 5.2. bilo dobro dodati i ključni broj 10 01 03 tj. pepeo od biomase. Obrazloženje: S navedenim pepelom su u tijeku su projekti koji upravo imaju za cilj korištenje pepela od biomase u poljoprivredne svrhe ili kao građevinski materijal. Primljeno na znanje Tek nakon upoznavanja s rezultatima projekta Ministarstvo može uključiti navedene ključne brojeve u tablicu.
26 HGK 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , B) KRITERIJI ZA POSTUPAK OPORABE . Prihvaćen Nema komentara
27 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , C) KRITERIJI ZA RECILIRANI AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE Da li je materijal za nasipavanje otpad, ovo nije jasno. Ako je nešto materijal ne mora mu se ukidati status otpada Točka 5 - kako će se materijal za nasipavanje upisati u očevidnik? Primljeno na znanje Materijal za nasipavanje je tvar/predmet koji nastaje oporabom otpada isto kao i reciklirani agregat. U Potvrdi u dijelu naziv tvari/predmeta navest će se: materijal za nasipavanje. Prihvaća se da se materijal za nasipavanje definira u članku 3. Pravilnika, pa će ove odredbe Pravilnika biti jasnije.
28 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , D) DOPUŠTENE NAMJENE KORIŠTENJA  RECIKLIRANOG AGREGATA I MATERIJALA ZA NASIPAVANJE Poglavnje Nasipavanje: Navedeno nema veze s otpadm, jasna je intencija, međutim, ako imamo materijal za nasipavanje onda ćemo upravo to raditi, samo je naprijed negdje potrebno jasno definirati što je materijal i kako otpad postaje materijal Tablica 5.4. - isti komentar kao i prethodno. Prihvaćen Prihvaća se da se materijal za nasipavanje definira u članku 3. Pravilnika.
29 MAXICON d.o.o. 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , D) DOPUŠTENE NAMJENE KORIŠTENJA  RECIKLIRANOG AGREGATA I MATERIJALA ZA NASIPAVANJE U Tablici 5.4. u stupcu „Namjeravana uporaba“ navodi se „Nasipavanje u skladu s projektom građevine“. Predlaže se da se tekst dopuni te da glasi: „Nasipavanje u skladu s projektom građevine ili tehnički priznatim pravilima struke“. Obrazloženje: U Prilogu V., poglavlju 5., dijelu C) KRITERIJI ZA RECILIRANI AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE pod točkom (2) navodi se: „može se ukinuti status otpada ako se Izvještajem o ispitivanju provedenim u akreditiranim laboratorijima dokaže zadovoljavanje zahtjeva iz projekta ili usklađenost s tehnički priznatim pravilima struke“. Stoga se predlaže da se tekstu u tablici navede u skladu s tim: „Nasipavanje u skladu s projektom građevine ili s tehnički priznatim pravilima struke„. Navedeno je važno i zbog činjenice da se za npr. nasipavanje poljskih puteva ili sl. (koji se u dijelu D. DOPUŠTENE NAMJENE KORIŠTENJA RECIKLIRANOG AGREGATA I MATERIJALA ZA NASIPAVANJE navode kao dopuštene namjene korištenja materijala za nasipavanje) zakonskom regulativom ne zahtijeva poseban projekt građevine te se ispitivanje provodi u skladu s tehničkim priznatim pravilima struke. Prihvaćen Prihvaća se izmjena rečenice prema prijedlogu: Nasipavanje u skladu s projektom građevine ili tehnički priznatim pravilima struke“.
30 MAXICON d.o.o. 5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI  AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE , D) DOPUŠTENE NAMJENE KORIŠTENJA  RECIKLIRANOG AGREGATA I MATERIJALA ZA NASIPAVANJE U Tablici 5.3. i za točku 1. i za točku 2. pod stupcem Dokazivanje neštetnosti za okoliš i zdravlje ljudi i navodi se: „Dokaz da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene recikliranog agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta.“ U ovom dijelu predlažu se dvije izmjene: 1. brisati riječ „recikliranog“ u dijelu „recikliranog agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta“ s obzirom da se agregat iz mineralnih nalazišta ne smatra recikliranim. 2. Na kraj rečenice dodati zarez i tekst: „odnosno vrijednosti parametara eluata moraju biti manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 5. 5“. Naime, u Prilogu V., poglavlju 5., dijelu C) pod točkom (3) navodi se: „Recikliranom agregatu i materijalu za nasipavanje može se ukinuti status otpada ako su vrijednosti parametara eluata manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 5.5.“, a u tablici 5.3. navodi se da se neštetnost za okoliš dokazuje „dokazom da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene recikliranog agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta“ zbog čega je tekst u tablici neusklađen s tekstualnim dijelom Priloga V., poglavlja 5., dijela C) točke (3). Također, ukoliko se ne dopiše predloženi dio teksta, nije jasno s kojim parametrima se dokazuje neštetnost za okoliš (analiza prirodnog agregata?, na koje parametre? i sl.). Slijedom svega navedenog, u tablici 5.3. i za točku 1. i za točku 2. pod stupcem Dokazivanje neštetnosti za okoliš i zdravlje ljudi predlaže se izmijeniti tekst u sljedeći: „Dokaz da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta, odnosno vrijednosti parametara eluata moraju biti manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 5. 5“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog brisanja riječi „recikliranog“ u dijelu „recikliranog agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta“ s obzirom da se agregat iz mineralnih nalazišta ne smatra recikliranim. Prihvaća se prijedlog uz malu izmjenu rečenice: “Dokaz da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta i vrijednosti parametara eluata moraju biti manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 5. 5“
31 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom DODATAK V, 8. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA OTPAD KOJEM NISU UTVRĐENI KRITERIJI ČLANKOM 5. STAVKOM 4. I DODATKOM V DIJELOM 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 OVOGA PRAVILNIKA U ovo poglavlje potrebno je dodati članak koji obuhvaća centre za ponovnu uporabu (CPU) odnosno aktivnosti u CPU. U CPU će se odvijati aktivnosti popravljanja namještaja, EE opreme, tekstila..Neki od navedenih doći će sa reciklažnih dvorišta kada već postaju otpad. Prema postojećem sustavu za svaku haljinu, stolicu ili bicikl koji će se popravit i kojem će se vratiti funkcija potrebno je provesti ukidanje statusa otpada što čini realizaciju CPU skoro nemogućim. Stoga se predlaže ovakakva ili slična formulacija: Otpad kojem se postupcima oporabe u CPU stavlja u funkciju, postupak ukidanja statusa otpada dokazuje se kroz EGO. Članak 5. se ne primjenjuje. Pravna osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom u CPU mora se upisati u Očevidnik ukidanja statusa otpada. Nije prihvaćen Centar za ponovnu uporabu nije definiran Zakonom o održivom gospodarenju otpadom pa ga nije moguće definirati ovim propisom niti propisivati uvjete za isti. Moguće je provesti cijeli postupak na “rabljenim predmetima” koji nisu ušli u tijek otpada pa im nije potrebno ukidati status, što ovo Ministarstvo potiče. Ovim Pravilnikom nije moguće odrediti dodatne uvjete koji bi trebali biti sastavni dio elaborata za gospodarenje otpadom jer ovaj Pravilnik ne propisuje izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.
32 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom 8. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA OTPAD KOJEM NISU UTVRĐENI KRITERIJI ČLANKOM 5. STAVKOM 4. I DODATKOM V DIJELOM 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 OVOGA PRAVILNIKA, B) KRITERIJI ZA POSTUPAK OPORABE Točka 2 - navodi se: U postupku oporabe mora se primijeniti kontrola kvalitete sukladno hrvatskoj/europskoj normi za postupak proizvodnje tvari ili predmeta koji je rezultat postupka ukidanja statusa otpada. - potrebno je navesti i slučaj kada norme ne postoje Prihvaćen Dodat će se “a u nedostatku norme sukladno priznatim tehničkim pravilima struke”
33 Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom 8. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA OTPAD KOJEM NISU UTVRĐENI KRITERIJI ČLANKOM 5. STAVKOM 4. I DODATKOM V DIJELOM 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 OVOGA PRAVILNIKA, C) KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OPORABLJENI OTPAD Točka 1 a - - izvješćem akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti koji dokazuje da je tvar ili predmet u skladu sa normama koji se primjenjuju u gospodarstvu (hrvatske/europske/ ISO norme i/ili tehnički priznata pravila) - potrebno je navesti što ako norme ne postoje, isto tako ISO norme su za sustav upravljanja, a ne za kvalitetu proizvoda, potrebno je ukloniti. Točka c i d - navodi se da se sigurnost uporabe dokazuje potvrdom ovlaštenog servisera - kod otpada to nije moguće. Tko će naći ovlaštenog servisera nekog kineskog proizvoda koji je na tržištu, a ovlašteni serviser ne postoji. Problem se može riješiti kroz izjavu servisera i osiguranje koje mora biti priloženo u dozvoli za gospodarenje. MOguće je isto tako dati kupcu da preuzima odgovornost što kupuje takav proizvod koji je bio otpad obavješćivanjem ili izjavom koju će kupac dati da je svjestan što kupuje. Djelomično prihvaćen Jasno je navedeno u dijelu C) točki 1. da se dokazi dostavljaju “ako je to primjenjivo”. Međunarodna organizacija za normizaciju (skraćeno “ISO”) objavljuje usvojene ISO norme koji se odnose na materijale, proizvode, procese ili usluge i potvrđuju njihovu prikladnost za određenu svrhu. To znači da se ISO norme ne odnose isključivo na sustave upravljanja nego i na ostala područja koja uključuju i kvalitetu proizvoda. Što se tiče točki c i d, prihvaća se primjedba i dodat će se sljedeće “te u nedostatku ovlaštenog servisera potrebno je osigurati dokaz o sigurnosti proizvoda koji se stavlja na tržište kao što su npr. EU izjava o sukladnosti i CE oznaka”.